Förfarande : 2016/2183(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0126/2017

Ingivna texter :

A8-0126/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.50

Antagna texter :

P8_TA(2017)0181

BETÄNKANDE     
PDF 271kWORD 57k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015

(2016/2183(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015

(2016/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(4), särskilt artikel 8 i bilagan till detta,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015

(2016/2183(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015, med byråns svar(5),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(6) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artikel 1.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(8), särskilt artikel 8 i bilagan till detta,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015

(2016/2183(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0126/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2015 till 125 000 EUR, vilket utgör en ökning med 20,19 % jämfört med 2014. 119 000 EUR (95,2 %) av byråns budget kommer från unionsbudgeten och 6 000 EUR (4,8 %) från dess egna inkomster (bankräntor på inbetalt kapital).

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2015 förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns årsredovisning för budgetåret 2015 var tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,92 %, vilket innebär en ökning med 7,84 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 62,86 %, vilket innebär en minskning med 18,27 % jämfört med 2014. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att i största möjliga utsträckning respektera principen om budgetens ettårighet i framtiden.

2.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) var 41 482 EUR (50,5 %), jämfört med 8 970 EUR år 2014 (14,9 %). Parlamentet noterar på basis av byråns uppgifter att överföringarna gällde inköp av hårdvara för it och konsulttjänster som beställdes fjärde kvartalet 2015 och förlängdes efter kalenderåret, främst på grund av att beslutet om huruvida det var möjligt att använda ramavtalen för GD Informationsteknik eller inte blev försenat.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

3.  Europaparlamentet noterar att byrån hade 17 anställda i slutet av 2015, vilka alla var tjänstemän vid kommissionen. Parlamentet noterar vidare att tjänsten som kontraktsanställd inte tillsattes efter det att innehavaren av tjänsten sade upp sig.

Övriga kommentarer

4.  Europaparlamentet noterar på basis av byråns uppgifter att den 2015 hanterade 375 transaktioner, däribland kontrakt, ändringar och underrättelser om verksamhet som föregår elproduktion från kärnkraft i syfte att säkerställa försörjningstrygghet i fråga om kärnmaterial.

5.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2015 utarbetade och lade fram inför sin rådgivande kommitté ett förslag till ändring av dess förordning i syfte att harmonisera den med aktuell marknadspraxis. Parlamentet noterar dessutom att om den antas blir detta den första omarbetningen av förordningen sedan 1975. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ändringen av dess förordning.

°

°  °

6.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](9) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 184.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 184.

(3)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 184.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 184.

(7)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2017)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy