Процедура : 2016/2191(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0127/2017

Внесени текстове :

A8-0127/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.40

Приети текстове :

P8_TA(2017)0171

ДОКЛАД     
PDF 714kWORD 67k
30.3.2017
PE 593.866v03-00 A8-0127/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

(2016/2191(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

(2016/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Института(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017– C8-0077/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0127/2017),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за иновации и технологии във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

(2016/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Института(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017– C8-0077/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски институт за иновации и технологии(9), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0127/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за иновации и технологии, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година

(2016/2191(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид Специален доклад № 12/2016 на Сметната палата, озаглавен „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по подходящ или безспорно ефективен начин“,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0127/2017),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за иновации и технологии („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 266 566 618 EUR, което представлява увеличение с 14,35% в сравнение с 2014 г.;

Б.  като има предвид, че според финансовите отчети на Института общата вноска на Съюза в бюджета на Института за 2015 г. възлиза на 215 030 200 EUR, което представлява увеличение с 26,63% в сравнение с 2014 г.;

В.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в доклада ѝ относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за 2015 г. („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни, но че не е могла да получи достатъчни и подходящи одитни доказателства относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

Г.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

1.  припомня, че вноската на Съюза в бюджета на Института през финансовия период 2014 – 2020 г. е предвидена във финансовия пакет на „Хоризонт 2020“, както и че Институтът е обвързан от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1290/2013 („правилата на „Хоризонт 2020“); припомня освен това, че „Хоризонт 2020“ е приемникът на Седмата рамкова програма, която се изпълнява през периода 2007 – 2013 г. и в която Институтът не е участвал;

2.  посочва, че от 1 януари 2014 г. правното основание за възстановяванията на непреките допустими разходи, свързани с безвъзмездни средства, е член 29, параграф 1 от правилата на „Хоризонт 2020“, заедно с член 90, параграф 1 от финансовия регламент на Института(11), който предвижда възстановяване на разходите с фиксирана ставка от 25% от непреките допустими разходи, свързани с безвъзмездни средства; отбелязва обаче, че в съответствие с член 75, параграф 8 от предишните финансови правила на Института(12), отменени, считано от 1 януари 2014 г., прагът за възстановяване на непреките разходи с фиксирана ставка за публичните органи с нестопанска цел, висшите училища, изследователските организации или МСП е могъл да бъде увеличен до 40%;

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата Институтът, в своите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 2014 г., подписани през февруари 2014 г., е предвидил възстановяване на непреките допустими разходи с фиксирана ставка в размер на 40% в разрез с правилата на „Хоризонт 2020“, които към този момент вече са били в сила; отбелязва освен това становището на Палатата, че тъй като Институтът не е участвал в Седмата рамкова програма, член 57 от правилата на „Хоризонт 2020“, който разглежда прехода от Седмата рамкова програма към „Хоризонт 2020“, не се прилага за Института, вследствие на което Палатата е определила тези възстановявания като неправомерни;

4.  отбелязва, че според доклада на Палатата установените грешки при последващата проверка на извадка от операции за безвъзмездни средства за 2015 г., след приемането на корекции за завишеното плащане на горепосочените възстановявания на разходите с фиксирана ставка, са довели до процент на остатъчни грешки в размер на 2% за операциите за безвъзмездни средства за 2014 г.; потвърждава факта, че според Палатата комбинираният процент грешки за установените грешки при последващата проверка и за възстановяванията на разходите с фиксирана ставка е възлизал на 4,9% от общите разходи на Института за 2015 г., вследствие на което Палатата е изразила становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на Института;

5.  отбелязва обаче, че споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, сключени от Института, се основават на годишната покана за изготвянето на бизнес плановете на общностите на знание и иновации (ОЗИ) за 2014 г., отправена от Института през април 2013 г.; отбелязва освен това, че съгласно действащите тогава финансови правила на Института, както и съгласно член 189 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията(13) поканата, отправена от Института, е позволила на бенефициентите на безвъзмездни средства, попадащи в категориите, описани в член 75, параграф 8 от финансовите правила на Института, да определят своите бюджети за проекти, за планираните за 2014 г. дейности, като използват възстановяването на разходите с фиксирана ставка в размер на 40% за бюджетирането на непреките разходи; отбелязва, че ОЗИ, които са участвали в поканата от април 2013 г., са разчитали на тази разпоредба при изготвянето и представянето на това предложение;

6.  отбелязва освен това, че управителният съвет на Института, вследствие на оценката на бизнес плановете на ОЗИ за 2014 г. от външни експерти, е взел решение относно разпределението на средства за ОЗИ за 2014 г. на 5 декември 2013 г., преди приемането на правилата на „Хоризонт 2020“; отбелязва въз основа на информация от Института, че споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за 2014 г. са били подписани в съответствие с първоначалните условия на годишната покана;

7.  счита, че не е било предвидено ограничаването на преходните мерки съгласно член 57, параграф 2 от правилата на „Хоризонт 2020“ само до помощта, предоставяна по Седмата рамкова програма, но също така и до други текущи действия в областта на научните изследвания и иновациите, които са били предмет на правилата на „Хоризонт 2020“ след влизането ѝ в сила, като например споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за 2014 г., сключени от Института; подчертава, че целта на преходната мярка, предвидена в член 57 от правилата на „Хоризонт 2020“, е да се предостави правна сигурност и да се гарантира непрекъснатостта на правната рамка, приложима по времето на започване на подобни действия; потвърждава, че последващите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, сключени от Института, са в съответствие с действащите правила на „Хоризонт 2020“, по-специално по отношение на прилагането на възстановяването на разходите с фиксирана ставка в размер на 25% от непреките допустими разходи, свързани с безвъзмездни средства, както и че Институтът не би могъл да предприеме допълнителни корективни мерки по този въпрос; отбелязва също така, че всеки опит за възстановяване на средства, които се считат за неправомерни от Палатата, би могъл да доведе до завеждането на съдебни производства от много от бенефициентите на Института, което рискува да доведе до значително уронване на репутацията на Института, както и на „Хоризонт 2020“ и на Комисията като цяло;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

8.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2015 г. Институтът е информирал ОЗИ, че неговата финансова вноска за първите пет години (2010 – 2014 г.) не е надхвърлила тавана от 25% на съответните им общи разходи; отбелязва освен това, че недоброто определение за допълнителните дейности на ОЗИ e възпрепятствало извършването на ясна оценка на това дали разходите, свързани с допълнителните дейности на ОЗИ, следва да бъдат приети или не в максималната вноска на Института; потвърждава въз основа на информация от Института и Комисията, че те са приели препоръката на Палатата за премахване на условието за 25% финансиране, за да се облекчи тежестта на оперативната и финансовата отчетност за партньорите на ОЗИ; потвърждава, че до приемането на подобно изменение Институтът трябва да прилага приложимото правно основание;

Бюджетно и финансово управление

9.  отбелязва въз основа на окончателните отчети на Института, че неговите усилия за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до одобрена степен на изпълнение на бюджета от 90,58%, което представлява намаление с 3,55% в сравнение с предходната година; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 96,49%, което представлява увеличение с 4,02% в сравнение с 2014 г.;

10.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че макар Институтът да има право повторно да включи в своите бюджети за следващите три години неусвоените бюджетни кредити, той не е адаптирал процедурите си навреме, за да включи повторно 26 600 000 EUR, предоставени по споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за 2014 г., в бюджетите за 2015 – 2017 г.; отбелязва освен това, че тези бюджетни кредити са резултат от факта, че ОЗИ са използвали по-малко средства от очакваното; отбелязва въз основа на информация от Института, че през 2015 г. той е извършил преглед на бюджета и също така е отправил искане към ОЗИ да преразгледат своите бизнес планове и бюджети за 2015 г., които са били внесени отново във вида, в който са били изменени; отбелязва, че в резултат на намаляването на бюджетите на ОЗИ Институтът е могъл да отмени неусвоените суми, които впоследствие са били анулирани и повторно вписани в прогнозата за приходите и разходите за 2016 г.; отбелязва, че това е довело до подобрение в управлението на бюджета на Института в тясно сътрудничество с ОЗИ;

Поети задължения и преноси

11.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените за 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения за дял II възлиза на 400 000 EUR (44%) в сравнение с 500 000 EUR (36%) през 2014 г.; потвърждава, че тези пренесени кредити са се отнасяли предимно до договори за ИТ услуги, чието действие продължава след края на годината, и до заседания, за които все още не са били получени фактури;

12.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Вътрешен контрол

13.  припомня, че съгласно член 34 от правилата на „Хоризонт 2020“ сертификатът за финансовите отчети, изискван от партньорите на ОЗИ, които заявяват възстановяване на разходи в размер над 325 000 EUR, ще подпомогне извършваната от Института предварителна проверка на декларациите за разходи; отбелязва, че според доклада на Палатата тези сертификати са с много различно качество и това намалява увереността, която може да се получи от тях, и налага Институтът да извършва допълнителни проверки; отбелязва, че според Института той прилага методологията за одитни сертификати, разработена от генералната дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Комисията за „Хоризонт 2020“, започвайки със споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за 2014 г.; признава освен това факта, че преразгледаната методология включва по-подробни инструкции и одобрени процедури, както и 63 стандартни фактически констатации, обхващащи всички категории разходи; признава, че Институтът е разработил цялостна стратегия за достоверност по отношение на безвъзмездните средства, която се основава както на предварителни, така и на последващи проверки, включително сертификати за финансовите отчети, с цел гарантиране на законосъобразността и редовността на операциите;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че годишните декларации за интереси на членовете на управителния съвет, временния директор и членовете на висшето ръководство са публикувани на уебсайта на Института; отбелязва също така, че е извършено проучване на представените декларации с цел проверка на фактическата им точност; отбелязва, че по отношение на експертите Институтът следва правилата на „Хоризонт 2020“ относно конфликтите на интереси;

15.  отбелязва, че Институтът предвижда приключването на определянето на своите вътрешни правила относно сигнализирането на нередности през първото шестмесечие на 2017 г.; призовава Института да приеме вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, която да насърчава култура на прозрачност и отчетност на работното място, редовно да информира и обучава своите служители относно техните задължения и права, да гарантира защитата от репресивни мерки на лицата, сигнализиращи за нередности, да проверява своевременно и по същество подадените сигнали за нередности и да установи ред за анонимно вътрешно докладване; призовава Института да публикува годишни доклади относно броя на случаите на сигнализиране на нередности и последващите мерки във връзка с тях и да ги предостави на органа по освобождаване от отговорност; изисква от Института редовно да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

16.  отбелязва, че според Палатата за подбора на външни експерти, които оценяват предложенията за ОЗИ и техните бизнес планове, Институтът използва член 89 от Финансовия регламент на Института, за да се освободи от задължението да обяви покана за заявяване на интерес; отбелязва обаче, че Институтът не е въвел напълно вътрешни процедури за уреждане на прилагането на тази дерогация; отбелязва, че на практика Институтът е формирал своя резерв от експерти, използвайки съществуващи списъци и бази данни за експерти на други институции и органи на Съюза и избирайки лица, които не са били включени в тези списъци, по препоръка на управителния съвет на Института и на членове на персонала; при все това приветства усъвършенстването на процеса на подбор на експерти за предложения на ОЗИ и насърчава Института да поеме ангажимент за подобряване на ефикасността и ефективността на този процес, както и да гарантира максимална прозрачност и почтеност във връзка с него чрез определяне на подходящи вътрешни мерки, като същевременно гарантира липсата на потенциални конфликти на интереси;

17.  отбелязва със загриженост, че Институтът не е предприел конкретни инициативи за повишаване на прозрачността във връзка с неговите контакти със заинтересовани лица и лобисти; призовава Института да приеме проактивна политика за прозрачност на лобирането;

Процедури за набиране на персонал

18.  отбелязва със задоволство, че Институтът е постигнал запълване на всички длъжности от щатното разписание чрез редица мерки, приложени през 2015 – 2016 г. с цел подобряване на управлението на персонала, процедурите за набиране на персонал и работната среда; отбелязва, че към декември 2016 г. в Института работят 59 членове на персонала за 63-те одобрени длъжности, което представлява най-големият брой наети членове на персонала в историята на Института, и че набирането на персонал за оставащите вакантни длъжности е в ход; при все това признава, че предприетите от Института действия не могат да компенсират в пълна степен отрицателните последици от ниския и постоянно намаляващ корекционен коефициент, засягащ равнището на заплатите в Унгария;

Други коментари

19.  отбелязва, че според Палатата първоначалната цел, която Комисията е определила за получаване на финансова автономност от Института, е била 2010 г.; отбелязва освен това, че Институтът е получил частична финансова автономност през юни 2011 г. при условие, че генералната дирекция „Образование и култура“ на Комисията продължи да одобрява предварително операциите, свързани с безвъзмездни средства, и обществените поръчки на стойност над 60 000 EUR; отбелязва, че според Института той е отправил искане към Комисията да стартира повторно процеса, водещ до пълна финансова автономност; потвърждава освен това, че Комисията е определила пътната карта и графика на процеса през май 2016 г., и очаква с интерес оценката на Комисията относно финансовата автономност, която се очаква през първото шестмесечие на 2017 г.; отбелязва, че Институтът очаква да получи пълна финансова автономност преди края на 2016 г., и изисква от Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно промените във връзка с този въпрос;

20.  отбелязва, че според Палатата, въпреки логичната концепция, сложната оперативна рамка на Института и проблеми в управлението му са затруднили цялостната му ефективност; отбелязва, че Институтът има способност да подкрепи цялата иновационна схема – от стартиращите предприятия до проектите, основани на иновациите, ръководени от множество партньори на ОЗИ, но въпреки това липсва координация на равнището на Съюза със съответните генерални дирекции на Комисията, а взаимодействието между ОЗИ и други инициативи на Съюза е недостатъчно;

21.  отбелязва, че Институтът финансира магистърската програма „Цифрови технологии“ на EIT, която съчетава еднократна сума в максимален размер от 8 000 EUR на студент в допълнение към действителните разходи, в т.ч. непреки разходи с фиксирана ставка; отбелязва, че според Палатата този модел на финансиране никога не е бил официално определен и не позволява да се направи разграничение между дейностите, обхванати от еднократната сума, и тези, обхванати от действителните разходи; отбелязва, че според Института той следва да премине към модел на еднократна обща сума за финансирането на подобни програми с цел опростяване на отчитането на разходи, веднага щом са налични достатъчни статистически данни, за да се определи такава еднократна обща сума; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новия модел на финансиране;

22.  отбелязва, че според доклада на Палатата един правен субект на ОЗИ е изплатил допълнително възнаграждение, свързано с резултатите, в размер на 646 000 EUR на 55 от членовете на своя персонал въз основа на решението на надзорния съвет на ОЗИ и което Институтът изцяло е възстановил; отбелязва, че според Палатата плащането на подобно възнаграждение, свързано с резултатите, чрез използването на публични средства представлява необичайна практика; приема обаче, че ОЗИ са организации със стопанска насоченост, които имат за цел финансова устойчивост и при които използването на променливи елементи като част от основното възнаграждение може да осигури силен стимул за добри резултати и да гарантира постигането на добро съотношение между качеството и разходите; отбелязва освен това, че „Хоризонт 2020“ изрично предвижда променливите елементи на основното възнаграждение да бъдат допустими разходи; подчертава факта, че приносът на Института към заплатите, получавани от ръководния персонал на ОЗИ, включително възнагражденията, свързани с резултатите, трябва да бъде поддържан под тавана, установен от Института в сключените от него споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 2016 г. и след това; отбелязва, че съгласно реформираните правила с двойни тавани, които се прилагат от 2016 г., високите равнища на допълнителните възнаграждения, свързани с резултатите, които са били платени през 2015 г., вече не са възможни;

23.  отбелязва, че принципът на добро финансово управление е бил нарушен също и в случая, когато партньор на ОЗИ е предоставил услуги за връзки с обществеността с дневни ставки в размер от 800 EUR до 3 250 EUR на човек, които също са били изцяло възстановени от Института;

24.  отбелязва, че през 2015 г. 45 членове на персонала са участвали в „други събития“, като разходите за тях са възлизали на 10 730,21 EUR (по 238,45 EUR на човек);

25.  отбелязва със загриженост, че общата популярност на Института е ниска и че някои от партньорите на ОЗИ не са информирани относно своите връзки с Института; призовава за повишаване на популярността и насърчаване на наименованието на Института като единствена по рода си общност на иновации; приветства неотдавнашния успех във връзка с включването на 18 членове на общността на Института в списъка „Forbes 30 under 30“, в който фигурират най-добрите млади новатори и предприемачи в Европа;

°

°  °

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](14) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 449, 1.12.2016 г., стp. 112.

(2)

OВ C 449, 1.12.2016 г., стp. 112.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

OВ C 449, 1.12.2016 г., стp. 112.

(7)

OВ C 449, 1.12.2016 г., стp. 112.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Решение на управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) от 27 декември 2013 г. за приемането на финансовия регламент за Европейския институт за иновации и технологии.

(12)

Решение на Европейския институт за иновации и технологии от 20 април 2009 г. за приемането на финансовите правила за Европейския институт за иновации и технологии.

(13)

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(14)

Приети текстове, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност