Postup : 2016/2191(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0127/2017

Předložené texty :

A8-0127/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.40

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0171

ZPRÁVA     
PDF 621kWORD 59k
30.3.2017
PE 593.866v03-00 A8-0127/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0077/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

1.  uděluje řediteli Evropského inovačního a technologického institutu absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi institutu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0077/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut(9), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského inovačního a technologického institutu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 12/2016 nazvanou „Používání grantů agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0127/2017),

A.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „institut“) vyplývá, že jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 266 566 618 EUR, takže se oproti roku 2014 zvýšil o 14,35 %;

B.  vzhledem k tomu, že z finančních výkazů institutu vyplývá, že v roce 2015 činil celkový příspěvek Unie do rozpočtu institutu 215 030 200 EUR, takže se oproti roku 2014 zvýšil o 26,63 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky institutu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu je spolehlivá, ale nebyl schopen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

1.  připomíná, že příspěvek Unie do rozpočtu institutu v rozpočtovém období 2014–2020 se poskytuje v rámci finančního krytí programu Horizont 2020, jakož i skutečnost, že institut je vázán ustanoveními nařízení (EU) č. 1290/2013 (dále jen „pravidla programu Horizont 2020“); dále připomíná, že program Horizont 2020 je nástupcem sedmého rámcového programu, který probíhal v období 2007–2013 a jehož se institut neúčastnil;

2.  poukazuje na to, že od 1. ledna 2014 je právním základem pro náhradu nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty čl. 29 odst. 1 pravidel programu Horizont 2020 společně s čl. 90 odst. 1 finančního nařízení institutu(11), které stanoví paušální náhradu nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty ve výši 25 %; konstatuje však, že v souladu s čl. 75 odst. 8 dřívějších finančních pravidel institutu(12), která byla zrušena s účinností od 1. ledna 2014, mohla být prahová hodnota pro paušální proplácení nepřímých nákladů v případě neziskových veřejných subjektů, institucí vysokoškolského vzdělávání, výzkumných organizací nebo malých a středních podniků zvýšena na 40 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut ve svých grantových dohodách na rok 2014 podepsaných v únoru 2014 stanoví 40% paušální náhradu nepřímých způsobilých nákladů v rozporu s pravidly programu Horizont 2020, která již v té době platila; dále bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že článek 57 pravidel programu Horizont 2020, který řeší přechod od sedmého rámcového programu k programu Horizont 2020, se na institut nevztahuje, neboť se sedmého rámcového programu neúčastnil, a že Účetní dvůr tyto platby proto označil za neoprávněné;

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že výsledkem chyb zjištěných při ověřování ex-post u vzorku grantových operací za rok 2015 po opravě přeplatku výše uvedených paušálních plateb je 2% míra zbytkových chyb u grantových operací roku 2014; bere na vědomí skutečnost, že podle Účetního dvora souhrnná míra chyb jak pro chyby zjištěné při ověřování ex-post, tak pro paušální platby byla 4,9 % celkových výdajů institutu za rok 2015, a Účetní dvůr proto vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá roční účetní závěrka institutu;

5.  konstatuje však, že grantové dohody institutu vycházely z roční výzvy k předkládání nabídek na přípravu podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství na rok 2014, kterou institut zahájil v dubnu 2013; dále konstatuje, že podle finančních pravidel institutu, která byla v té době v platnosti, a podle článku 189 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012(13) výzva institutu umožňovala příjemci grantů, které spadají do kategorií uvedených v čl. 75 odst. 8 finančních pravidel institutu, stanovit své rozpočty projektů pro činnosti plánované na rok 2014 s využitím 40% paušální úhrady pro zahrnutí nepřímých nákladů; konstatuje, že znalostní a inovační společenství, která se v dubnu 2013 výzvy účastnila, vycházela z tohoto ustanovení při vypracování a předložení svého návrhu;

6.  dále konstatuje, že správní rada institutu po vyhodnocení podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství na rok 2014 externími odborníky rozhodla o přidělení prostředků znalostním a inovačním společenstvím na rok 2014 dne 5. prosince 2013, tedy ještě před přijetím pravidel programu Horizont 2020; bere na vědomí informaci institutu, že grantové dohody na rok 2014 byly podepsány v souladu s původními podmínkami roční výzvy k předkládání nabídek;

7.  je toho názoru, že přechodná opatření podle čl. 57 odst. 2 pravidel programu Horizont 2020 neměla být omezena pouze na podporu poskytnutou v rámci sedmého rámcového programu, ale měla se vztahovat také na probíhající opatření v oblasti výzkumu a inovací, na která se vztahují pravidla programu Horizont 2020 po jejich vstupu v platnost, jako jsou například grantové dohody institutu; zdůrazňuje, že účelem přechodného opatření stanoveného v článku 57 pravidel programu Horizont 2020 je poskytnout právní jistotu a zajistit kontinuitu právního rámce platného v době zahájení těchto opatření; bere na vědomí, že následné grantové dohody institutu jsou v souladu s platnými pravidly programu Horizont 2020, zejména pokud jde o uplatňování paušální 25% úhrady nepřímých způsobilých nákladů souvisejících s granty, a že institut nemohl přijmout žádná další nápravná opatření v této otázce; konstatuje rovněž, že veškeré pokusy o zpětné získání finančních prostředků označených Účetním dvorem za neoprávněné by mohly vést k právním krokům mnoha příjemců institutu, což by mohlo značně poškodit pověst institutu, programu Horizont 2020 a celé Komise;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

8.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že v roce 2015 institut informoval znalostní a inovační společenství, že jeho finanční příspěvek během prvních pěti let (2010–2014) nepřekročil strop 25 % jejich celkových nákladů; konstatuje nicméně, že špatná definice toho, co jsou doplňkové činnosti znalostních a inovačních společenství, znemožnila jasné posouzení, zda náklady související s doplňkovými činnostmi do výpočtu maximálního příspěvku institutu zahrnout, či nikoliv; na základě informací institutu a Komise bere na vědomí, že přijaly doporučení Účetního dvora zrušit podmíněnost financování hranicí 25 % a zmenšit tak zátěž partnerů znalostních a inovačních společenství spojenou s provozním a finančním výkaznictvím; bere na vědomí, že dokud nedojde k přijetí této novely, bude institut uplatňovat současný platný právní základ;

Rozpočtové a finanční řízení

9.  konstatuje, že podle účetní závěrky institutu byla výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 90,58% míra plnění schváleného rozpočtu, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 3,55 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,49 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 4,02 %;

10.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že ačkoli institut může znovu zanést nepoužité prostředky do rozpočtů v následujících třech letech, nepřizpůsobil tento proces včas na to, aby znovu zanesl do rozpočtů na období 2015–2017 částku 26 600 000 EUR, která byla k dispozici z grantových dohod v roce 2014; konstatuje dále, že tyto prostředky souvisejí s nižším čerpáním prostředků znalostních a inovačních společenství, než se počítalo; na základě informací institutu konstatuje, že v roce 2015 institut provedl přezkum rozpočtu a požádal znalostní a inovační společenství, aby přezkoumala své podnikatelské plány a rozpočty na rok 2015 a že tyto pozměněné plány a rozpočty byly znovu předloženy; konstatuje, že v důsledku snížení rozpočtů jednotlivých znalostních a inovačních společenství mohl institut zrušit nepoužité částky a poté je znovu zahrnout do odhadovaných příjmů a výdajů na rok 2016; konstatuje, že to vedlo k lepšímu řízení rozpočtu institutu v úzké spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími;

Závazky a přenosy

11.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činila míra přenosu prostředků na závazky v hlavě II 400 000 EUR (44 %) ve srovnání s 500 000 EUR (36 %) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenosy se týkaly především smluv na služby IT, které přesahují do dalšího roku, a schůze, za které ještě nebyly obdrženy faktury;

12.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Vnitřní kontroly

13.  připomíná, že v souladu s článkem 34 pravidel programu Horizont 2020 je osvědčení o finančních výkazech vyžadované od partnerů znalostních a inovačních společenství, kteří žádají o proplacení částky nad 325 000 EUR, součástí ověřování ex-ante u výkazů nákladů; konstatuje, že podle zprávy Účetního se kvalita těchto osvědčení výrazně liší, což omezuje rozsah ujištění, které z nich lze získat, a od institutu to vyžaduje provádění dodatečných kontrol; bere na vědomí informace institutu, že používá metodiku pro auditní osvědčení, kterou pro rámcový program Horizont 2020, počínaje grantovými dohodami z roku 2014, vytvořilo generální ředitelství pro výzkum a inovace; bere dále na vědomí skutečnost, že revidovaná metodika obsahuje podrobnější pokyny a dohodnuté postupy a také 63 standardních věcných zjištění zahrnujících všechny kategorie nákladů; uznává, že institut dále vytvořil komplexní strategii pro jistotu grantů, která je postavena na ověřování ex ante i ex post, včetně osvědčení o finančních výkazech, a zajišťuje legalitu a správnost operací;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  konstatuje, že každoroční prohlášení členů správní rady, prozatímního ředitele a vrcholného vedení o střetech zájmů jsou zveřejněna na webových stránkách institutu; bere rovněž na vědomí, že se provádí screening předložených prohlášení s cílem ověřit jejich věcnou správnost; bere na vědomí, že v případě odborníků se institut řídí pravidly programu Horizont 2020 týkajícími se střetů zájmů;

15.  konstatuje, že institut hodlá v prvním pololetí 2017 dokončit své vnitřní předpisy pro whistleblowing; vyzývá institut, aby přijal vnitřní politiku pro whistleblowing, která bude podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, pravidelně informovat a školit zaměstnance o jejich povinnostech a právech, zajistí ochranu informátora před odvetou, včas se bude zabývat jádrem toho, nač je informátor upozornil, a zavede kanál pro vnitřní anonymní oznamování; vyzývá institut, aby zveřejňoval výroční zprávy o počtu případů, na něž upozornili informátoři, a následných opatřeních, a aby je předkládal orgánu příslušnému k udělení absolutoria; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informoval o pokroku v této věci;

16.  bere na vědomí informaci od Účetního dvora, že institut při výběru externích odborníků hodnotících návrhy a podnikatelské plány znalostních a inovačních společenství využívá článku 89 finančního nařízení institutu za účelem vyhnout se povinnosti vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu; konstatuje však, že institut plně nestanovil vnitřní postupy pro regulaci provádění této odchylky; konstatuje, že institut v praxi sestavil svou skupinu odborníků s využitím stávajících odborných seznamů a databází ostatních orgánů a subjektů Evropské unie, jakož i osob mimo tyto seznamy, a to na základě doporučení správní rady a zaměstnanců institutu; vítá nicméně zlepšení týkající se výběrového procesu odborných pracovníků pro návrhy znalostních a inovačních společenství a vybízí institut, aby se zavázal zlepšit účinnost a efektivitu tohoto procesu a zajistit jeho maximální transparentnost a integritu zavedením příslušných interních opatření a zároveň aby vyloučil existenci možného střetu zájmů;

17.  se znepokojením konstatuje, že institut dosud nepřijal konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o jeho kontakty se zúčastněnými stranami a lobbisty; vyzývá institut, aby zavedl proaktivní politiku transparentnosti lobbingu;

Postupy náboru zaměstnanců

18.  s uspokojením konstatuje, že institut dosáhl stavu plné obsazenosti pracovních míst prostřednictvím řady opatření provedených v letech 2015 a 2016 s cílem zlepšit řízení zaměstnanců, nábor pracovníků a pracovní prostředí; konstatuje, že od prosince 2016 institut zaměstnává 59 pracovníků na 63 schválených pozic, což představuje nejvyšší počet zaměstnanců v jeho historii, a že nábor na zbývající volná místa probíhá; přesto uznává, že opatření, která institut přijal, nemohou plně vyrovnat negativní dopad nízkého a stále se snižujícího opravného koeficientu, který ovlivňuje úroveň platů v Maďarsku;

Další připomínky

19.  na základě informací Účetního dvora konstatuje, že podle původního cíle stanoveného Komisí měl institut získat finanční samostatnost do roku 2010; dále konstatuje, že institut získal částečnou finanční samostatnost v červnu 2011 pod podmínkou, že generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu bude nadále předem schvalovat grantové operace a zakázky nad 60 000 EUR; bere na vědomí informaci institutu, že požádal, aby Komise obnovila proces vedoucí k úplné finanční samostatnosti; dále bere na vědomí, že Komise stanovila v květnu 2016 plán a harmonogram procesu, a očekává, že Komise vypracuje v prvním pololetí 2017 posouzení finanční samostatnosti; konstatuje, že institut doufá, že mu bude udělena plná finanční samostatnost do konce roku 2016, a žádá, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o vývoji v této věci;

20.  bere na vědomí informaci Účetního dvora, že navzdory platným odůvodněním brání celkové efektivnosti institutu jeho složitý operační rámec a problémy s řízením; konstatuje, že institut je schopen podporovat celý inovační systém od začínajících podniků po projekty zaměřené na inovaci a vedené vícero partnery znalostních a inovačních společenství, postrádá však koordinaci na úrovni Unie s příslušnými generálními ředitelstvími Komise a nedostatečná je také interakce mezi znalostními a inovačními společenstvími a další iniciativami Unie;

21.  konstatuje, že institut financuje program EIT Digital Master, který kombinuje paušální částku v maximální výši 8 000 EUR na studenta navíc ke skutečným nákladům včetně paušální sazby na nepřímé náklady; konstatuje, že podle Účetního dvora tento model financování nebyl nikdy formálně definován a neumožňuje rozlišit mezi činnostmi, na které se vztahuje paušální částka, a činnostmi pokrytými skutečnými náklady; bere na vědomí informaci institutu, že jakmile budou dostupné dostatečné statistické údaje pro stanovení jednotné paušální částky, je třeba ve financování podobných programů přejít k modelu této jednotné paušální částky s cílem zjednodušit vykazování nákladů; vyzývá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o uplatňování nového modelu financování;

22.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora jeden právní subjekt znalostních a inovačních společenství vyplatil na základě rozhodnutí dozorčí rady znalostních a inovačních společenství svým 55 zaměstnancům dodatečné výkonnostní odměny ve výši 646 000 EUR, které plně hradil institut; konstatuje, že podle Účetního dvora je vyplácení takovýchto výkonnostních odměn za použití veřejných prostředků neobvyklé; souhlasí však s tím, že znalostní a inovační společenství představují podnikatelské organizace, jejichž cílem je finanční udržitelnost, a pokud se pohyblivé složky stanoví jako součást základního platu, mohou představovat silnou motivaci k dobrému výkonu a zajistit co nejlepší zhodnocení vynaložených prostředků; dále konstatuje, že program Horizont 2020 výslovně stanoví, že pohyblivé složky základního platu jsou způsobilými náklady; zdůrazňuje, že příspěvek institutu na platy vedoucích pracovníků znalostních a inovačních společenství, včetně výkonnostních odměn, nesmí přesáhnout strop stanovený institutem v grantových dohodách na rok 2016 a další roky; konstatuje, že reformovaná pravidla s dvojitými stropy, která platí od roku 2016, již neumožňují vysoké úrovně dodatečných odměn založených na výkonu, které byly vypláceny v roce 2015;

23.  konstatuje, že byla rovněž porušena zásada řádného finančního řízení, když jeden partner znalostních a inovačních společenství získal služby v oblasti styku s veřejností za denní sazby v rozmezí od 800 EUR do 3 250 EUR na osobu, které byly rovněž plně hrazeny institutem;

24.  konstatuje, že 45 zaměstnanců se v roce 2015 zúčastnilo „dalších akcí“ a že náklady představovaly 10 730,21 EUR (238,45 EUR na osobu);

25  se znepokojením konstatuje, že obecná viditelnost institutu je nízká a někteří z partnerů znalostních a inovačních společenství si nejsou svého přidružení k institutu vědomi; vyzývá k větší viditelnost a propagaci jména institutu jakožto jedinečného inovačního společenství; vítá nedávný úspěch zařazení 18 členů společenství institutu do seznamu časopisu Forbes „30 pod 30“, který představuje nejlepší mladé inovátory a podnikatele Evropy;

°

°  °

26.  Pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](14) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 112.

(2)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 112.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 112.

(7)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 112.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Rozhodnutí správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ze dne 27. prosince 2013, kterým se přijímá finanční nařízení pro Evropský inovační a technologický institut.

(12)

Rozhodnutí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ze dne 20. dubna 2009, kterým se přijímají finanční pravidla Evropského inovačního a technologického institutu.

(13)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(14)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí