Διαδικασία : 2016/2191(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0127/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0127/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.40

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0171

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 700kWORD 63k
30.3.2017
PE 593.866v03-00 A8-0127/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2191(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 –C8-0077/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0127/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05873/2017 –C8-0077/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(9), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0127/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 12/2016 με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0127/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας («το Ινστιτούτο») είχε οριστικό προϋπολογισμό 266 566 618 EUR για το οικονομικό έτος 2015, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 14,35 % σε σύγκριση με το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Ινστιτούτου, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του για το 2015 ήταν 215 030 200 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 26,63 % σε σύγκριση με το 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2015 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει πως απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα στοιχεία λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Βάση για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

1.  υπενθυμίζει ότι η συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 παρέχεται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού κονδυλίου του «Ορίζοντας 2020», καθώς και ότι το Ινστιτούτο δεσμεύεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 («οι κανόνες του προγράμματος Ορίζοντας 2020»)· υπενθυμίζει, επίσης, ότι το «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα που διαδέχθηκε το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο εφαρμόστηκε κατά το διάστημα 2007-2013 και στο οποίο δεν συμμετείχε το Ινστιτούτο·

2.  επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 η νομική βάση για την απόδοση έμμεσων επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με επιχορηγήσεις είναι το άρθρο 29 παράγραφος 1 των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ινστιτούτου(11), το οποίο προβλέπει κατ’ αποκοπή απόδοση του 25 % των έμμεσων επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με επιχορηγήσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 8 των προηγούμενων δημοσιονομικών κανόνων του Ινστιτούτου(12), που καταργήθηκαν με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014, το κατώτατο όριο για την κατ’ αποκοπή απόδοση έμμεσων δαπανών σε μη κερδοσκοπικούς δημόσιους φορείς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς ή ΜΜΕ θα μπορούσε να έχει αυξηθεί σε 40 %·

3.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ινστιτούτο, στις συμφωνίες επιχορήγησης του 2014 που υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2014, προέβλεπε ποσοστό 40 % για την κατ’ αποκοπή απόδοση έμμεσων επιλέξιμων δαπανών, σε αντίθεση με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που ίσχυαν ήδη τότε· επισημαίνει, ακόμα, την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, εφόσον το Ινστιτούτο δεν συμμετείχε στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, το άρθρο 57 των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο αφορούσε τη μετάβαση από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», δεν ίσχυε για το Ινστιτούτο, και συνεπώς το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι αποδόσεις αυτές έγιναν παράτυπα·

4.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση σε δείγμα πράξεων που αφορούν επιχορηγήσεις του 2015, μετά τη διόρθωση των καθ’ υπέρβαση πληρωμών των προαναφερθεισών κατ’ αποκοπή αποδόσεων, οδήγησαν σε εναπομένον ποσοστό σφάλματος 2 % για τις σχετικές με επιχορηγήσεις πράξεις του 2014· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματος τόσο για τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά την εκ των υστέρων επαλήθευση όσο και για τις κατ’ αποκοπή αποδόσεις ήταν 4,9 % των συνολικών δαπανών του Ινστιτούτου για το 2015, με αποτέλεσμα το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του Ινστιτούτου·

5.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι συμφωνίες επιχορήγησης του Ινστιτούτου βασίζονταν στην ετήσια πρόσκληση για την προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) για το 2014, που δρομολογήθηκε από το Ινστιτούτο τον Απρίλιο του 2013· επισημαίνει, ακόμα, ότι, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του Ινστιτούτου που ίσχυαν τότε, καθώς και με το άρθρο 189 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής(13), η πρόσκληση του Ινστιτούτου επέτρεψε στους δικαιούχους των επιχορηγήσεων οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στο άρθρο 75 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ινστιτούτου να καθορίσουν τους προϋπολογισμούς των έργων τους για δραστηριότητες προγραμματισμένες για το 2014, χρησιμοποιώντας ποσοστό κατ’ αποκοπή απόδοσης 40 % για την εγγραφή των έμμεσων δαπανών στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι οι ΚΓΚ που συμμετείχαν μετά την πρόσκληση του Απριλίου του 2013 βασίστηκαν στη διάταξη αυτή για την κατάρτιση και την υποβολή της εν λόγω πρότασης·

6.  σημειώνει, επιπλέον, ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των ΚΓΚ για το 2014 από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, έλαβε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδότησης προς τις ΚΓΚ για το 2014 στις 5 Δεκεμβρίου 2013, πριν από την έγκριση των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· επισημαίνει ότι, κατά το Ινστιτούτο, οι συμφωνίες επιχορήγησης του 2014 υπογράφτηκαν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της ετήσιας πρόσκλησης·

7.  θεωρεί ότι τα μεταβατικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2 των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν προορίζονταν για να περιοριστούν μόνο στην ενίσχυση που εχορηγείτο στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου, αλλά και για να εφαρμοστούν και σε άλλες συνεχιζόμενες δράσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες υπόκειντο στους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μετά την έναρξη της ισχύος του, όπως οι συμφωνίες επιχορήγησης του Ινστιτούτου για το 2014· επισημαίνει ότι σκοπός του μεταβατικού μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 57 των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η παροχή ασφάλειας δικαίου και η διασφάλιση της συνέχειας του νομικού πλαισίου που ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης των ενεργειών αυτών· αναγνωρίζει ότι οι επακόλουθες συμφωνίες επιχορήγησης του Ινστιτούτου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ποσοστού 25 % για την κατ’ αποκοπή απόδοση έμμεσων επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με επιχορηγήσεις, καθώς και ότι κανένα περαιτέρω διορθωτικό μέτρο δεν θα μπορούσε να ληφθεί από το Ινστιτούτο σχετικά με το θέμα αυτό· επισημαίνει επίσης ότι κάθε προσπάθεια για την ανάκτηση των κονδυλίων που κρίνονται παράτυπα από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες από πολλούς δικαιούχους του Ινστιτούτου, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στη φήμη τόσο του Ινστιτούτου όσο και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της Επιτροπής συνολικά·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

8.  λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2015 το Ινστιτούτο ενημέρωσε τις ΚΓΚ ότι η χρηματοοικονομική συνεισφορά του κατά την πρώτη πενταετία (2010 έως 2014) δεν υπερέβη το ανώτατο όριο του 25 % των αντίστοιχων συνολικών δαπανών τους· λαμβάνει, ωστόσο, επίσης υπόψη, ότι ο ελλιπής ορισμός των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ δεν επέτρεψε να αξιολογηθεί σαφώς το κατά πόσον δαπάνες σχετιζόμενες με συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ θα έπρεπε να γίνονται δεκτές ή όχι στο πλαίσιο της μέγιστης συνεισφοράς του Ινστιτούτου· λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Ινστιτούτου και της Επιτροπής, ότι αποδέχθηκαν τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κατάργηση του όρου χρηματοδότησης του 25 %, ώστε να μετριαστούν ο επιχειρησιακός φόρτος και οι υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς των εταίρων των ΚΓΚ· αναγνωρίζει ότι, έως ότου εγκριθεί μια τέτοια τροποποίηση, το Ινστιτούτο οφείλει να εφαρμόζει την ισχύουσα νομική βάση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

9.  επισημαίνει ότι, με βάση τους οριστικούς λογαριασμούς του Ινστιτούτου, οι προσπάθειές του για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2015 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 90,58 %, που συνιστά μείωση κατά 3,55 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 96,49 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,02 % σε σύγκριση με το 2014·

10.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολονότι το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στους προϋπολογισμούς των τριών επόμενων ετών, δεν είχε προσαρμόσει εγκαίρως τη διαδικασία για να εγγράψει εκ νέου τα 26 600 000 EUR που ήταν διαθέσιμα από τις συμφωνίες επιχορήγησης του 2014 στους προϋπολογισμούς των ετών 2015έως 2017· επισημαίνει, ακόμα, ότι εν λόγω πιστώσεις προκύπτουν λόγω της χαμηλότερης από το αναμενόμενο απορρόφησης των κονδυλίων από τις ΚΓΚ· επισημαίνει τη δήλωση του Ινστιτούτου, ότι το 2015 προέβη σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού, καθώς και ότι ζήτησε από τις ΚΓΚ να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια και τους προϋπολογισμούς τους για το 2015, που υποβλήθηκαν εκ νέου όπως είχαν τροποποιηθεί· επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα της μείωσης των προϋπολογισμών των ΚΓΚ, το Ινστιτούτο θα μπορούσε να αποδεσμεύσει μη δαπανηθέντα ποσά, τα οποία στη συνέχεια ακυρώθηκαν και επανεγγράφηκαν στις προβλέψεις έσοδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016· σημειώνει ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου σε στενή συνεργασία με τις ΚΓΚ·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

11.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές δεσμευμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II ανήλθαν σε 400 000 EUR (44 %), έναντι 500 000 EUR (36 %) το 2014· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονταν κυρίως με συμβάσεις για υπηρεσίες ΤΠ οι οποίες καλύπτουν περιόδους υπερβαίνουσες το οικονομικό έτος και για συνεδριάσεις για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί ακόμη τα τιμολόγια·

12.  παρατηρεί ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το πιστοποιητικό επί των οικονομικών καταστάσεων (ΠΟΚ), το οποίο ζητείται από τους εταίρους των ΚΓΚ που υποβάλλουν αίτηση απόδοσης ποσών άνω των 325 000 EUR, θα συμβάλει στην εκ των προτέρων επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών από πλευράς του Ινστιτούτου· επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ποιότητα των εν λόγω πιστοποιητικών ποικίλλει σημαντικά, περιορίζοντας τη βεβαιότητα που μπορεί να αποκομιστεί από αυτά και καθιστώντας αναγκαία τη διεξαγωγή πρόσθετων ελέγχων από το Ινστιτούτο· λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Ινστιτούτου, ότι εφαρμόζει τη μεθοδολογία πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου που καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αρχής γενομένης από τις συμφωνίες επιχορήγησης του 2014· αναγνωρίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι η αναθεωρημένη μεθοδολογία περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς οδηγίες και συμφωνημένες διαδικασίες, καθώς και 63 τυπικές πραγματικές διαπιστώσεις που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δαπανών· αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βεβαιώσεων σε σχέση με τις επιχορηγήσεις, η οποία στηρίζεται τόσο στην εκ των προτέρων όσο και στην εκ των υστέρων επαλήθευση, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών επί των οικονομικών καταστάσεων (ΠΟΚ), προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  επισημαίνει ότι οι ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του προσωρινού διευθυντή και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου· επισημαίνει επίσης ότι πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δηλώσεων για να επαληθευτεί η ακρίβεια του περιεχομένου τους· παρατηρεί ότι, στην περίπτωση των εμπειρογνωμόνων, το Ινστιτούτο ακολουθεί τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων·

15.  επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο προτίθεται να ολοκληρώσει τους εσωτερικούς κανόνες του σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017· καλεί το Ινστιτούτο να εγκρίνει μια εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών η οποία θα προωθεί νοοτροπία διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τακτικά τους υπαλλήλους σχετικά με τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, να διασφαλίζει την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα και να δίνει εγκαίρως συνέχεια στην ουσία των προειδοποιήσεων των καταγγελτών, και να δημιουργήσει έναν δίαυλο για ανώνυμες εσωτερικές καταγγελίες· καλεί το Ινστιτούτο να δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων καταγγελίας δυσλειτουργιών και την επακολούθησή τους και να τις διαβιβάζει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· ζητεί από το Ινστιτούτο να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο στο ζήτημα αυτό·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιλογή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων των ΚΓΚ, το Ινστιτούτο κάνει χρήση του άρθρου 89 του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να παρεκκλίνει από την υποχρέωση να εφαρμόσει διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ινστιτούτο δεν έχει θεσπίσει πλήρως εσωτερικές διαδικασίες για τη ρύθμιση της εφαρμογής αυτής της παρέκκλισης· επισημαίνει ότι, στην πράξη, το Ινστιτούτο συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων του χρησιμοποιώντας υφιστάμενους καταλόγους και βάσεις δεδομένων εμπειρογνωμόνων άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους καταλόγους, κατόπιν συστάσεων του διοικητικού συμβουλίου και υπαλλήλων του Ινστιτούτου· εκφράζει πάντως ικανοποίηση για τις βελτιώσεις στη διαδικασία επιλογής εμπειρογνωμόνων για τις προτάσεις ΚΓΚ, και παροτρύνει το Ινστιτούτο να μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαδικασίας αυτής και να εξασφαλίζει στο μέγιστο τη διαφάνεια και την ακεραιότητά της, μέσω της θέσπισης συναφών εσωτερικών μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

17.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ινστιτούτο δεν έχει αναλάβει ειδικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις επαφές του με συμφεροντούχους και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· καλεί το Ινστιτούτο να ασκεί προορατική πολιτική για τη διαφάνεια σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων·

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού

18.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο έχει επιτύχει την πλήρωση όλων των θέσεων προσωπικού μέσω μιας σειράς μέτρων που εφαρμόστηκαν από το 2015 έως το 2016, για τη βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού, της διαδικασίας προσλήψεων και του περιβάλλοντος εργασίας· επισημαίνει ότι τον Δεκέμβριο του 2016 το Ινστιτούτο απασχολούσε 59 υπαλλήλους για τις 63 εγκεκριμένες θέσεις του, αναλογία που αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στην ιστορία του Ινστιτούτου, και ότι οι προσλήψεις για την κάλυψη των υπόλοιπων κενών θέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα που έλαβε το Ινστιτούτο δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως τις επιπτώσεις του χαμηλού και σταθερά μειούμενου διορθωτικού συντελεστή που επηρεάζει τα επίπεδα των μισθών στην Ουγγαρία·

Άλλες παρατηρήσεις

19.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο στόχος που είχε θέσει αρχικά η Επιτροπή για το Ινστιτούτο ήταν η επίτευξη οικονομικής αυτονομίας έως το 2010· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Ινστιτούτο απέκτησε μερική οικονομική αυτονομία τον Ιούνιο του 2011, με την προϋπόθεση της συνέχισης της εκ των προτέρων έγκρισης των πράξεων που αφορούν επιχορηγήσεις και των συμβάσεων αξίας άνω των 60 000 EUR από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής· λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Ινστιτούτου, ότι ζήτησε από την Επιτροπή να επανεκκινήσει τη διαδικασία για την επίτευξη πλήρους οικονομικής αυτονομίας· λαμβάνει επίσης υπόψη, ότι η Επιτροπή καθόρισε τον χάρτη πορείας και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας τον Μάιο του 2016, και προσβλέπει στην αξιολόγηση της Επιτροπής για την οικονομική αυτονομία, που αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017· επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο ευελπιστεί πως η πλήρης οικονομική αυτονομία θα παραχωρηθεί πριν από το τέλος του έτους, και του ζητεί να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

20.  επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρά το βάσιμο σκεπτικό, το πολύπλοκο επιχειρησιακό πλαίσιο και τα προβλήματα διαχείρισης του Ινστιτούτου περιορίζουν τη συνολική αποτελεσματικότητά του· επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο έχει την ικανότητα να στηρίξει ολόκληρο το σχέδιο καινοτομίας, από νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι έργα με άξονα την καινοτομία υπό τη διαχείριση πολλαπλών εταίρους ΚΓΚ, αλλά, ωστόσο, στερείται συντονισμού σε ενωσιακό επίπεδο με τις συναφείς ΓΔ της Επιτροπής, η δε αλληλεπίδραση μεταξύ των ΚΓΚ και άλλων πρωτοβουλιών της Ένωσης είναι ανεπαρκής·

21.  επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο χρηματοδοτεί το «EIT Digital Master’s programme», το οποίο συνδυάζει μέγιστο κατ’ αποκοπή ποσό 8 000 EUR ανά σπουδαστή, επιπλέον του πραγματικού κόστους που συμπεριλαμβάνει έμμεσες δαπάνες βάσει ενιαίου συντελεστή· επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, το εν λόγω χρηματοδοτικό μοντέλο δεν έχει οριστεί ποτέ επισήμως και δεν καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το κατ’ αποκοπή ποσό και εκείνων που καλύπτονται από την απόδοση των πραγματικών δαπανών· επισημαίνει τη δήλωση του Ινστιτούτου, ότι θα πρέπει να κινηθεί προς ένα μοντέλο ενιαίου εφάπαξ ποσού για τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων, προκειμένου να απλουστευθούν οι εκθέσεις δαπανών, μόλις υπάρξουν επαρκή διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον καθορισμό του εν λόγω ενιαίου εφάπαξ ποσού· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με την εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού μοντέλου·

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μια νομική οντότητα ΚΓΚ κατέβαλε πρόσθετη αμοιβή βάσει επιδόσεων, ύψους 646 000 EUR, σε 55 μέλη του προσωπικού της, βάσει της απόφασης του εποπτικού συμβουλίου των ΚΓΚ, και το Ινστιτούτο την απέδωσε πλήρως· επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η καταβολή τέτοιας αμοιβής βάσει επιδόσεων με τη χρήση δημόσιων κονδυλίων αποτελεί ασυνήθιστη πρακτική· δέχεται, ωστόσο, ότι οι ΚΓΚ είναι οργανισμοί με επιχειρηματικό προσανατολισμό, που επιδιώκουν οικονομική βιωσιμότητα, και ότι η χρήση μεταβλητών στοιχείων στο πλαίσιο των βασικών αποδοχών μπορεί να προφέρει ισχυρό κίνητρο για καλές επιδόσεις και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη σχέση κόστους οφέλους· λαμβάνει επίσης υπόψη πως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» προβλέπει σαφώς ότι οι μεταβλητές συνιστώσες των βασικών αποδοχών είναι επιλέξιμες δαπάνες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεισφορά του Ινστιτούτου για μισθούς που καταβάλλονται σε διοικητικό προσωπικό των ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής βάσει επιδόσεων, πρέπει να διατηρείται κάτω από το ανώτατο όριο που καθορίστηκε από το Ινστιτούτο στις συμφωνίες επιχορήγησής του από το 2016 και μετά· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους αναμορφωμένους κανόνες με διπλά ανώτατα όρια που ισχύουν από το 2016, τα υψηλά επίπεδα πρόσθετων αμοιβών βάσει επιδόσεων που καταβλήθηκαν το 2015 δεν είναι πλέον εφικτά·

23.  επισημαίνει ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης παραβιάστηκε επίσης όταν ένας εταίρος ΚΓΚ πρόσφερε υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων έναντι ημερήσιων αμοιβών που κυμαίνονταν μεταξύ 800 EUR και 3 250 EUR κατ’ άτομο, οι οποίες επίσης αποδόθηκαν στο σύνολό τους από το Ινστιτούτο·

24.  επισημαίνει ότι το 2015 συμμετείχαν σε «άλλες εκδηλώσεις» 45 μέλη του προσωπικού, με κόστος 10 730,21 EUR (238,45 EUR κατ’ άτομο)·

25  επισημαίνει με ανησυχία, ότι η γενική προβολή του Ινστιτούτου είναι περιορισμένη και μερικοί από τους εταίρους των ΚΓΚ δεν είναι ενήμεροι για τη σχέση τους με το Ινστιτούτο· ζητεί καλύτερη προβολή και προώθηση του Ινστιτούτου ως μοναδικής κοινότητας καινοτομίας· χαιρετίζει την πρόσφατη επιτυχία της καταχώρισης 18 μελών της κοινότητας του Ινστιτούτου στη λίστα «30 under 30» του Forbes, όπου περιλαμβάνονται οι καλύτεροι καινοτόμοι και επιχειρηματίες νέοι της Ευρώπης·

°

°  °

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2017](14) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 112.

(2)

ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 112.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C της 449 1.12.2016, σ. 112.

(7)

ΕΕ C της 449 1.12.2016, σ. 112.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), της 27ης Δεκεμβρίου 2013, για την έγκριση του δημοσιονομικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

(12)

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, της 20ής Απριλίου 2009, για την έγκριση των δημοσιονομικών κανόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

(13)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου