Menetlus : 2016/2191(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0127/2017

Esitatud tekstid :

A8-0127/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.40

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0171

RAPORT     
PDF 374kWORD 63k
30.3.2017
PE 593.866v03-00 A8-0127/2017

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2191(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017– C8-0077/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0127/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori tegevusele instituudi 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017– C8-0077/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)(9), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0127/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0127/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut“) finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2015. aasta lõplik eelarve 266 566 618 eurot, mis oli 2014. aastaga võrreldes 14,35 % suurem;

B.  arvestades, et instituudi finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2015. aasta eelarvesse makstava liidu rahalise toetuse kogumaht 215 030 200 eurot, mis oli 2014. aastaga võrreldes 26,63 % suurem;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne, kuid et ta ei saanud piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali instituudi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, parandades selleks läbipaistvust ja vastutust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja head tava inimressursside juhtimisel;

Alus märkusega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  tuletab meelde, et liidu rahaline panus instituudi eelarvesse on rahastamisperioodil 2014–2020 ette nähtud programmi „Horisont 2020“ rahastamispaketist, ning tuletab samuti meelde, et instituut peab järgima määruse (EL) nr 1290/2013 sätteid (edaspidi „programmi „Horisont 2020“ eeskirjad“); tuletab lisaks meelde, et programm „Horisont 2020“ on jätkuprogramm seitsmendale raamprogrammile, mis kestis aastatel 2007–2013 ja milles instituut ei osalenud;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et alates 1. jaanuarist 2014 on toetustega seotud kaudsete rahastamiskõlblike kulude hüvitamise õiguslik alus programmi „Horisont 2020“ eeskirjade artikli 29 lõige 1 koos instituudi finantseeskirjade(11) artikli 90 lõikega 1, mis näeb toetustega seotud kaudsetele rahastamiskõlblikele kuludele ette kindla 25 %-lise hüvitamismäära; märgib siiski, et vastavalt instituudi varasemate finantseeskirjade(12) artikli 75 lõikele 8, mis tunnistati kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014, sai toetustega seotud kaudsete rahastamiskõlblike kulude hüvitamismäära tõsta mittetulundusasutuste, kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja VKEde puhul 40 %-ni;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituut kehtestas 2014. aasta veebruaris allkirjastatud 2014. aastat puudutavates toetuslepingutes kaudsete rahastamiskõlblike kulude jaoks kindla 40 %-lise hüvitamismäära, mis on vastuolus sel ajal juba kehtinud programmi „Horisont 2020“ eeskirjadega; märgib lisaks, et kontrollikoda on arvamusel, et kuna instituut ei osalenud seitsmendas raamprogrammis, ei kohaldatud tema suhtes programmi „Horisont 2020“ eeskirjade artiklit 57, milles käsitletakse üleminekut seitsmendalt raamprogrammilt programmile „Horisont 2020“, ning seetõttu peab kontrollikoda neid hüvitisi eeskirjadega vastuolus olevateks;

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aasta toetustega seotud tehingutest koostatud valimi järelkontrolli tulemusel leitud vigade tõttu on allesjäänud veamäär pärast kirjeldatud enammakse korrigeerimist 2014. aasta toetustega seotud tehingute puhul 2 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kombineeritud veamäär nii järelkontrolliga kindlakstehtud vigade kui ka kindla hüvitamismäära puhul moodustas instituudi 2015. aasta kogukuludest 4,9 %, mille tulemusel esitas kontrollikoda märkusega arvamuse instituudi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

5.  märgib siiski, et instituudi toetuslepingud põhinesid iga-aastasel konkursil teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta äriplaanide koostamiseks, mille instituut kuulutas välja 2013. aasta aprillis; märgib lisaks sellele, et vastavalt instituudis sel ajal kehtinud finantseeskirjadele ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012(13) artiklile 189 võimaldas instituudi konkursikutse instituudi finantseeskirjade artikli 75 lõikes 8 kirjeldatud kategooriasse kuuluvatel toetusesaajatel kasutada oma projektide eelarvetes 2014. aastaks kavandatud tegevuste jaoks kulude eelarvestamisel 40 %-list kindlat hüvitamismäära; märgib, et 2013. aasta aprilli konkursikutsele reageerinud teadmis- ja innovaatikakogukonnad tuginesid oma ettepanekute koostamisel ja esitamisel sellele sättele;

6.  märgib lisaks, et instituudi juhatus langetas pärast seda, kui väliseksperdid olid teadmis- ja innovaatikakogukondade 2014. aasta äriplaane hinnanud, otsuse teadmis- ja innovaatikakogukondadele 2014. aasta rahastamise eraldamise kohta 5. detsembril 2013, st enne programmi „Horisont 2020“ eeskirjade vastuvõtmist; võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2014. aasta toetuslepingud kirjutati alla kooskõlas iga-aastase konkursikutse algsete tingimustega;

7.  on arvamusel, et programmi „Horisont 2020“ eeskirjade artikli 57 lõike 2 kohased üleminekumeetmed ei pidanud piirduma ainult seitsmenda raamprogrammi raames antava abiga, vaid need kehtisid ka muudele teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna pooleliolevatele meetmetele (näiteks instituudi 2014. aasta toetuslepingud), mille suhtes kohaldati programmi „Horisont 2020“ eeskirju (pärast nende jõustumist); rõhutab, et programmi „Horisont 2020“ eeskirjade artiklis 57 sätestatud üleminekumeetme eesmärk on pakkuda õiguskindlust ja tagada selliste meetmete algatamise hetkel kehtinud õigusraamistiku järjepidevus; tunnistab, et instituudi hilisemad toetuslepingud on kooskõlas programmi „Horisont 2020“ kehtivate eeskirjadega, eelkõige seoses toetustega seotud kaudsete rahastamiskõlblike kulude kindla 25 %-lise hüvitamismääraga, ning tunnistab, et instituut ei saanud võtta selles küsimuses edasisi parandusmeetmeid; märgib, et kõik katsed nende summade tagasinõudmiseks, mis kontrollikoda liigitas eeskirjadega vastuolus olevateks, võivad tuua kaasa paljude toetusesaajate poolse kohtumenetluse algatamise, mis võib põhjustada nii instituudi kui ka programmi „Horisont 2020“ ning komisjoni mainele tervikuna märkimisväärset kahju;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

8.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastal teatas instituut teadmis- ja innovaatikakogukondadele, et instituudi esimese viie aasta (2010–2014) finantsosalus ei ületanud 25 % teadmis- ja innovaatikakogukondade kogukuludest; võtab lisaks teadmiseks, et teadmis- ja innovaatikakogukondade täiendavate tegevuste kehv määratlus ei võimaldanud selgelt hinnata, kas täiendavate tegevustega seotud kulusid peaks instituudi eraldatava maksimaalse rahastamise arvutamisel arvesse võtma või mitte; võtab instituudi ja komisjoni esitatud andmete põhjal teadmiseks, et nad aktsepteerisid kontrollikoja soovitust kaotada rahastamisega seotud 25 % tingimus, et leevendada teadmis- ja innovaatikakogukondade partneritel lasuvat tegevus- ning finantsalase aruandluse koormat; märgib, et kuni selle muudatuse heakskiitmiseni rakendab instituut praegu kehtivat õiguslikku alust;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

9.  võtab instituudi lõpliku raamatupidamisaruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 90,58 %, mis oli varasema aastaga võrreldes 3,55 % madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 96,49 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 4,02 % kõrgem;

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kuigi instituut võib kasutamata assigneeringud uuesti järgmise kolme aasta eelarvesse lisada, ei ajakohastanud instituut oma protsesse õigeaegselt, et lisada 2014. aasta toetuslepingute eelarvest kasutamata jäänud 26 600 000 eurot aastate 2015–2017 eelarvetesse; märgib ka seda, et nende assigneeringute tõttu on teadmis- ja innovaatikakogukondade poolne vahendite kasutusmäär oodatust madalam; võtab instituudi esitatud teabe põhjal teadmiseks, et ta vaatas 2015. aastal oma eelarve läbi ja palus teadmis- ja innovaatikakogukondadel muuta oma 2015. aasta äriplaane ja eelarveid, mis esitati muudetud kujul uuesti; märgib, et teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvete vähendamise tulemusel sai instituut vabastada kasutamata summad, mis tunnistati seejärel kehtetuks ning lisati uuesti 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestusse; märgib, et selle tulemusel parandati tihedas koostöös teadmis- ja innovaatikakogukondadega instituudi eelarve haldamist;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

11.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt tehti kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmisi II jaotises 400 000 euro eest (44 %), võrreldes 2014. aasta 500 000 euroga (36 %); tunnistab, et ülekandmised tulenesid peamiselt IT-teenuste lepingutest, mis kehtisid pärast aasta lõppu edasi, ning koosolekutest, mille kohta ei olnud veel arvet esitatud;

12.  märgib, et ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning need ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel ega ole alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, eriti kui assigneeringute ülekandmine on ette kavandanud ja sellest on kontrollikojale teada andnud;

Sisekontroll

13.  tuletab meelde, et programmi „Horisont 2020“ eeskirjade artikli 34 kohaselt peavad teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerid, kes taotlevad enam kui 325 000 euro hüvitamist, esitama finantsaruande õigsust kinnitava kontrollitõendi, mis peaks aitama instituudil teha kuludeklaratsioonide eelkontrolle; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et nende tõendite kvaliteet on väga kõikuv, mis piirab neist saadavat kindlust ning sunnib instituuti tegema täiendavaid kontrolle; võtab instituudi esitatud teabe põhjal teadmiseks, et ta kohaldab komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi poolt programmi „Horisont 2020“ jaoks koostatud kontrollitõenditega seonduvat metoodikat alates 2014. aasta toetuslepingutest; tunnistab lisaks, et parandatud metoodika sisaldab üksikasjalikumaid juhiseid ja kokkulepitud protseduure, samuti 63 standardset faktilist järeldust, mis hõlmavad kõiki kulukategooriaid; märgib, et instituut on välja töötanud toetusi puudutava kindluse saamise põhjaliku strateegia, mis on üles ehitatud nii eel- kui ka järelkontrollidele ja sealhulgas finantsaruande õigsust kinnitavale tõendile, et tagada tehingute seaduslikkus ja korrektsus;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et juhatuse liikmete, direktori kohusetäitja ja kõrgema juhtkonna liikmete iga-aastased huvide deklaratsioonid avaldatakse instituudi veebisaidil; märgib samuti, et esitatud deklaratsioonide tõepärasust kontrollitakse; mainib, et ekspertide puhul järgib instituut programmi „Horisont 2020“ eeskirju huvide konflikti kohta;

15.  märgib, et instituut kavatseb 2017. aasta esimesel poolel välja töötada sise-eeskirjad rikkumistest teatamise kohta; palub instituudil võtta vastu ametisisene rikkumisest teatamise poliitika, mis soodustaks ameti töökeskkonnas läbipaistvust ja vastutust, koolitada korrapäraselt töötajaid ja teavitada neid nende kohustustest ja õigustest, tagada rikkumisest teatajate kaitse kättemaksu eest, tegeleda rikkumisest teatajate edastatud hoiatustega õigeaegselt ja luua anonüümse ametisisese rikkumistest teatamise jaoks vastav kanal; palub instituudil avaldada igal aastal aruanne, milles näidatakse ära rikkumisest teatamise juhtumite arv ja võetud järelmeetmed, ning edastada need aruanded eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles küsimuses tehtud edusammudest teada;

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et teadmis- ja innovaatikakogukondade ettepanekuid ja äriplaane hindavate välisekspertide valimiseks kasutab instituut oma finantseeskirjade artiklit 89, et kasutada erandlikku võimalust mitte avaldada osalemiskutset; märgib siiski, et instituut ei ole täielikult kehtestanud sisemenetlusi selle erandi kasutamise reguleerimiseks; märgib, et praktikas koostas instituut oma ekspertide nimekirjad teiste ELi institutsioonide ja organite olemasolevate ekspertide nimekirjade ja andmebaaside põhjal ning valis ka isikuid, kes nendes nimekirjades ei olnud, kuid keda soovitasid instituudi juhatus ja töötajad; peab siiski kiiduväärseks teadmis- ja innovaatikakogukondade ettepanekutega seotud ekspertide valimise täiustamist ning ergutab instituuti tegema ka edaspidi jõupingutusi selle protsessi tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks ning maksimaalse läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks (asjakohaste sisemeetmete ettenägemise ja võimalike huvide konfliktide ärahoidmise kaudu);

17.  võtab murega teadmiseks, et instituut ei ole teinud konkreetseid algatusi, et suurendada enda ning sidusrühmade ja lobitöötajate vaheliste kontaktide läbipaistvust; palub instituudil kasutada ennetavat lobitegevuse läbipaistvuse poliitikat;

Töölevõtmismenetlused

18.  märgib rahuloluga, et instituut on täitnud kõik ametikohad mitmete meetmete abil, mida rakendati 2015. aastast 2016. aastani, et parandada personalijuhtimist, töölevõtmisprotsesse ja töökeskkonda; märgib, et alates 2016. aasta detsembrist on instituudis 63 ametliku töökoha kohta tööl 59 töötajat, mis on suurim töötajate arv instituudi ajaloos, ning et ülejäänud vabade ametikohtade täitmise menetlused on pooleli; tunnistab sellegipoolest, et instituudi poolt võetud meetmetega ei saa täielikult leevendada negatiivset mõju, mida madal ja pidevalt alanev paranduskoefitsient avaldab palgatasemele Ungaris;

Muud kommentaarid

19.  võtab kontrollikoja andmete põhjal teadmiseks, et komisjoni algse plaani kohaselt pidi instituut saavutama majandusliku sõltumatuse 2010. aastal; märgib lisaks, et instituut saavutas 2011. aasta juuniks osalise majandusliku sõltumatuse, sedagi tingimusel, et toetustega seotud tehingute ja 60 000 eurot ületanud hangete puhul taotletakse komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadilt jätkuvalt eelnevat heakskiitu; võtab instituudi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et instituut palus komisjonil alustada uuesti protsessi täieliku majandusliku sõltumatuse saavutamiseks; mainib lisaks, et komisjon esitas 2016. aasta mais protsessi tegevus- ja ajakava, ning ootab komisjonilt majandusliku sõltumatuse hinnangut, mis peaks esitatama 2017. aasta esimesel poolel; võtab teadmiseks, et instituut loodab saada täieliku majandusliku sõltumatuse enne 2016. aasta lõppu, ja nõuab, et ta annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimusega seotud arengute kohta aru;

20.  märgib, et kontrollikoda jõudis järeldusele, et instituudi eksistents on küll kindlalt põhjendatud, kuid keerukas tegevusraamistik ja juhtimisprobleemid takistavad instituudi tegevuse üldist mõjusust; märgib, et instituut suudab toetada kogu innovatsioonikava idufirmadest teadmis- ja innovaatikakogukonna mitme partneri teostatavate innovatsioonipõhiste projektideni välja, kuid liidu tasandil ei ole instituudi tegevus koordineeritud komisjoni asjakohaste peadirektoraatide tööga ning puudulik on ka suhtlus teadmis- ja innovaatikakogukondade ja teiste liidu algatuste vahel;

21.  märgib, et instituut rahastab EIT Digital Master programmi, mis hõlmab maksimaalselt 8000 euro suurust ühekordset toetust üliõpilase kohta ning lisaks tegelike kulude katmist (mis sisaldab ka kindlaksmääratud summat kaudsete kulude katmiseks); võtab kontrollikoja esitatud teabe põhjal teadmiseks, et seda rahastamismudelit ei ole kunagi ametlikult kindlaks määratud ning see ei võimalda teha vahet ühekordse kindlasummalise toetusega hõlmatavate tegevuste ja tegelike kulude alusel hüvitatavate tegevuste vahel; võtab instituudi esitatud teabe põhjal teadmiseks, et ta peaks kuluaruannete lihtsustamiseks hakkama selliste programmide rahastamisel kasutama kindlasummalise ühekordse hüvitise mudelit, kui saadaval on piisavalt statistilisi andmeid, mis võimaldavad sellise summa kindlaks määrata; palub, et instituut teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uue rahastamismudeli rakendamise seisust;

22.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et oma järelevalvenõukogu otsuse alusel maksis üks teadmis- ja innovaatikakogukond enda 55 töötajale tulemuspõhiste lisatasudena 646 000 eurot, mille instituut täies mahus hüvitas; võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et selline tulemustasu maksmine avaliku sektori vahenditest on ebatavaline; nõustub siiski, et teadmis- ja innovaatikakogukonnad on ärile orienteeritud organisatsioonid, mille eesmärk on saavutada finantsiline jätkusuutlikkus, ning et muutuvkomponentide kasutamine põhipalga osana võib anda mõjusa ajendi heade tulemuste saavutamiseks ja aidata tagada kulutõhusust; märgib lisaks, et programmis „Horisont 2020“ nähakse selgesõnaliselt ette, et põhitöötasu muutuvkomponendid on rahastamiskõlblikud kulud; rõhutab asjaolu, et instituudi panus teadmis- ja innovaatikakogukondade juhtkonnale makstud palkadesse, sealhulgas tulemustasudesse, peab jääma alla ülemmäära, mille instituut kehtestas 2016. aasta toetuslepingutes ja pärast seda; märgib, et muudetud eeskirjade kohaselt (mis hõlmavad 2016. aastast kohaldatud kahekordset ülemmäära) ei ole täiendavate kõrgete tulemustasude väljamaksmine 2015. aasta eeskujul enam võimalik;

23.  märgib, et usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet õõnestas ka see, et üks teine teadmis- ja innovaatikakogukonna partner tellis suhtekorraldusteenuseid, mille päevane maksumus oli 800–3250 eurot inimese kohta, ning instituut hüvitas need kulud täies mahus;

24.  märgib, et 45 töötajat osales 2015. aastal muudel üritustel, mille maksumus oli 10 730,21 eurot (238,45 eurot töötaja kohta);

25  märgib murega, et instituudi tegevus on üldiselt vähenähtav ja mõned teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerid ei ole teadlikud oma seotusest instituudiga; nõuab nähtavuse parandamist ja instituudi kui ainulaadse innovatsioonikogukonna paremat tutvustamist; peab kiiduväärseks hiljutisi edusamme seoses sellega, et Euroopa parimatest noortest innovaatoritest ja ettevõtjatest koostatud Forbesi 30 under 30 nimekirja pääses ka 18 instituudi kogukonna liiget;

°

°  °

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 112.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 112.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 112.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 112.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi juhatuse 27. detsembri 2013. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi finantseeskirjade vastuvõtmise kohta.

(12)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 20. aprilli 2009. aasta otsus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi finantseeskirjade vastuvõtmise kohta.

(13)

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika