Postup : 2016/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2017

Predkladané texty :

A8-0127/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.40

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0171

SPRÁVA     
PDF 549kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.866v03-00 A8-0127/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017– C8-0077/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitútu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie(7) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017– C8-0077/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(9), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015

(2016/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 s názvom Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2017),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2015 sumu 266 566 618 EUR, čo je nárast o 14,35 % v porovnaní s rokom 2014;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu inštitútu na rok 2015 sumu 215 030 200 EUR, čo je nárast o 26,63 % v porovnaní s rokom 2014;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá, ale nemohol získať dostatočné primerané audítorské dôkazy o zákonnosti a správnosti príslušných operácií;

D.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

1.  pripomína, že príspevok Únie do rozpočtu inštitútu v rozpočtovom období 2014 – 2020 sa poskytuje v rámci finančného krytia programu Horizont 2020 a že inštitút je viazaný ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (ďalej len „pravidlá programu Horizont 2020“); ďalej pripomína, že program Horizont 2020 je nástupcom siedmeho rámcového programu, ktorý prebiehal v období 2007 – 2013 a ktorého sa inštitút nezúčastnil;

2.  poukazuje na to, že od 1. januára 2014 je právnym základom pre náhradu nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi článok 29 ods. 1 pravidiel programu Horizont 2020 spoločne s článkom 90 ods. 1 rozpočtových pravidiel inštitútu(11), ktorý stanovuje paušálnu náhradu nepriamych oprávnených nákladov spojených s grantmi vo výške 25 %; konštatuje však, že v súlade s článkom 75 ods. 8 predchádzajúcich rozpočtových pravidiel inštitútu(12), ktoré boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2014, mohla byť prahová hodnota pre paušálne preplácanie nepriamych nákladov v prípade neziskových verejných subjektov, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií alebo MSP zvýšená na 40 %;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov inštitút vo svojich dohodách o grante na rok 2014 podpísaných vo februári 2014 stanovil 40 % paušálnu náhradu nepriamych oprávnených nákladov v rozpore s pravidlami programu Horizont 2020, ktoré už vtedy platili; ďalej berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, podľa ktorého článok 57 pravidiel programu Horizont 2020, ktorý rieši prechod od siedmeho rámcového programu k programu Horizont 2020, sa na inštitút nevzťahuje, pretože sa siedmeho rámcového programu nezúčastnil a Dvor audítorov preto označil tieto platby za neoprávnené;

4.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov chyby zistené pri overovaní ex post na vzorke grantových operácií za rok 2015 po oprave preplatku vyššie uvedených paušálnych platieb viedli v prípade grantových operácií za rok 2014 k zvyškovej chybovosti 2 %; na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že celková miera chybovosti v súvislosti s chybami zistenými pri overovaní ex-post i s paušálnymi platbami predstavovala 4,9 % celkových výdavkov inštitútu za rok 2015, a Dvor audítorov preto vydal výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií z ročnej účtovnej závierky inštitútu;

5.  konštatuje však, že dohody o grantoch inštitútu vychádzali z ročnej výzvy na predkladanie ponúk na prípravu podnikateľských plánov znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) na rok 2014, ktorú inštitút začal v apríli 2013; ďalej konštatuje, že podľa rozpočtových pravidiel inštitútu, ktoré boli v tom čase v platnosti, a podľa článku 189 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012(13) výzva inštitútu umožňovala príjemcom grantov, ktorí patria do kategórií uvedených v článku. 75 ods. 8 rozpočtových pravidiel inštitútu, stanoviť rozpočty projektov pre činnosti plánované na rok 2014 s využitím 40 % paušálnej úhrady nepriamych nákladov; konštatuje, že znalostné a inovačné spoločenstvá, ktoré sa v apríli 2013 zúčastnili výzvy, vychádzali z tohto ustanovenia pri vypracovaní a predložení návrhu;

6.  ďalej konštatuje, že správna rada inštitútu po vyhodnotení podnikateľských plánov ZIS na rok 2014 externými odborníkmi rozhodla o pridelení prostriedkov na rok 2014 ZIS 5. decembra 2013, ešte pred prijatím pravidiel programu Horizont 2020; berie na vedomie informáciu inštitútu, že dohody o grante na rok 2014 boli podpísané v súlade s pôvodnými podmienkami ročnej výzvy na predkladanie ponúk;

7.  domnieva sa, že prechodné opatrenia podľa článku 57 ods. 2 pravidiel programu Horizont 2020 sa nemali obmedzovať len na pomoc poskytnutú v rámci siedmeho rámcového programu, ale mali sa vzťahovať aj na prebiehajúce opatrenia v oblasti výskumu a inovácií, na ktoré sa začali vzťahovať pravidlá programu Horizont 2020 po jeho nadobudnutí účinnosti, teda na dohody o grantoch inštitútu na rok 2014; zdôrazňuje, že účelom prechodného opatrenia stanoveného v článku 57 pravidiel Horizontu 2020 je poskytnúť právnu istotu a zabezpečiť kontinuitu právneho rámca platného v čase začatia týchto opatrení; berie na vedomie, že následné dohody o grantoch inštitútu sú v súlade s platnými pravidlami programu Horizont 2020, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie paušálneho 25 % krytia nepriamych oprávnených nákladov súvisiacich s grantmi, a že inštitút nemohol prijať žiadne ďalšie nápravné opatrenia v tejto otázke; konštatuje tiež, že všetky pokusy o spätné získanie finančných prostriedkov, ktoré označil Dvor audítorov za neoprávnené, by mohli viesť k právnym krokom mnohých príjemcov inštitútu, čo by mohlo značne poškodiť povesť inštitútu, programu Horizont 2020 a celej Komisie;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

8.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2015 inštitút informoval ZIS, že ich finančný príspevok počas prvých piatich rokov (2010 – 2014) neprekročil strop 25 % ich celkových nákladov; konštatuje však, že nedostatočná definícia doplnkových činností ZIS zabránila jasnému posúdeniu toho, či by sa náklady spojené s doplnkovými činnosťami ZIS mali akceptovať v rámci maximálneho príspevku inštitútu alebo nie. na základe informácií inštitútu a Komisie berie na vedomie, že prijali odporúčania Dvora audítorov zrušiť podmienenosť financovania hranicou 25 %, a zmenšiť tak záťaž partnerov ZIS spojenú s operatívnym a finančným výkazníctvom; berie na vedomie, že pokiaľ nedôjde k prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu, bude inštitút uplatňovať súčasný platný právny základ;

Rozpočet a finančné hospodárenie

9.  na základe účtovnej závierky inštitútu konštatuje, že výsledkom úsilia v súvislosti s monitorovaním rozpočtu počas rozpočtového roka 2015 bola 90,58 % miera plnenia schváleného rozpočtu, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 3,55 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 96,49 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje zvýšenie o 4,02 %;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hoci inštitút môže znovu zahrnúť nepoužité prostriedky do rozpočtov v nasledujúcich troch rokoch, neprispôsobil tento proces včas na to, aby mohol do rozpočtov na roky 2015 až 2017 zahrnúť sumu 26 600 000 EUR, ktorá bola k dispozícii z dohôd o grante za rok 2014; ďalej konštatuje, že tieto prostriedky súvisia s nižším čerpaním prostriedkov ZIS, než sa počítalo; na základe informácií inštitútu konštatuje, že v roku 2015 inštitút vykonal revíziu rozpočtu a požiadal ZIS, aby preskúmali svoje podnikateľské plány a rozpočty na rok 2015, a že tieto pozmenené plány a rozpočty boli znovu predložené; konštatuje, že v dôsledku zníženia rozpočtov jednotlivých ZIS mohol inštitút zrušiť viazanosť nepoužitých súm a potom ich znovu zahrnúť do odhadovaných príjmov a výdavkov na rok 2016; konštatuje, že to viedlo k lepšiemu riadeniu rozpočtu inštitútu v úzkej spolupráci so ZIS;

Záväzky a prenosy

11.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave II predstavovala 400 000 EUR (44 %) v porovnaní s 500 000 EUR (36 %) v roku 2014; berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkali najmä zmlúv na IT služby, ktoré presahovali do nasledujúceho roka, a zasadnutí, ku ktorým dovtedy neboli zaslané faktúry.

12.  konštatuje, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nevyhnutne byť v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a to najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Vnútorné kontroly

13.  pripomína, že v súlade s článkom 34 pravidiel programu Horizont 2020 je osvedčenie o finančných výkazoch vyžadované od partnerov ZIS, ktorí žiadajú o preplatenie sumy nad 325 000 EUR, súčasťou overovania ex-ante výkazov nákladov; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že kvalita týchto osvedčení sa však značne líši, a preto je záruka, ktorú poskytujú, obmedzená a inštitút musí vykonať dodatočné kontroly. konštatuje, že podľa vlastných tvrdení inštitút používa metodiku auditu osvedčení, ktorú pre rámcový program Horizont 2020 vytvorilo generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, a to od dohôd o grante z roku 2014; berie ďalej na vedomie skutočnosť, že revidovaná metodika obsahuje podrobnejšie usmernenia a dohodnuté postupy, ako aj 63 štandardných vecných zistení zahŕňajúcich všetky kategórie nákladov; uznáva, že inštitút ďalej vytvoril komplexnú stratégiu overovania grantov, ktorá je postavená na overovaní ex ante a ex post, vrátane osvedčenia o finančných výkazoch, a zaisťuje zákonnosť a riadnosť transakcií;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že každoročné vyhlásenia členov správnej rady, dočasného riaditeľa a vrcholného vedenia o konfliktoch záujmov sú zverejňované na internetovej stránke inštitútu; berie tiež na vedomie, že sa vykonáva skríning predložených vyhlásení s cieľom overiť ich vecnú správnosť; berie na vedomie, že v prípade odborníkov sa inštitút riadi pravidlami programu Horizont 2020 týkajúcimi sa konfliktu záujmov;

15.  konštatuje, že inštitút plánuje v prvom polroku 2017 dokončiť svoje vnútorné predpisy pre oznamovanie nekalej činnosti; vyzýva inštitút, aby účinne prijal a vykonával svoju vnútornú politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá posilní kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku, aby pravidelne informoval a školil zamestnancov o ich povinnostiach a právach, zabezpečil ochranu oznamovateľov pred postihom, včasne riešil problémy, na ktoré oznamovatelia upozorňujú, a aby zaviedol kanál pre anonymné podávanie interných správ; vyzýva inštitút, aby zverejnil výročné správy o počte prípadov, na ktoré upozornili oznamovatelia, ako aj o následných opatreniach a aby ich predkladal orgánu udeľujúcemu absolutórium; žiada inštitút, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informoval o pokroku v tejto veci;

16.  konštatuje, že podľa informácií Dvora audítorov inštitút pri výbere externých odborníkov hodnotiacich návrhy a podnikateľské plány ZIS využíva článok 89 finančného nariadenia inštitútu, aby sa vyhol povinnosti vyhlásiť výzvu na vyjadrenie záujmu; konštatuje však, že inštitút v plnej miere nezaviedol interné postupy regulácie vykonávania tejto výnimky; konštatuje, že v praxi inštitút zriadil skupinu expertov na základe existujúcich zoznamov expertov a databáz iných inštitúcií a orgánov Únie a jednotlivcov, ktorí nie sú na týchto zoznamoch, na základe odporúčaní správnej rady inštitútu a svojich zamestnancov; napriek tomu víta zlepšenie procesu výberu expertov na prekladanie návrhov ZIS a nabáda inštitút, aby pokračoval v zlepšovaní efektívnosti a účinnosti tohto procesu a zabezpečil jeho maximálnu transparentnosť a integritu stanovením príslušných interných opatrení, pričom zaistí, aby nedochádzalo k prípadnému konfliktu záujmov;

17.  konštatuje so znepokojením, že agentúra nevyvinula žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi so zainteresovanými stranami a lobistami; vyzýva inštitút, aby zaviedol proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami;

Postupy prijímania zamestnancov

18.  s uspokojením konštatuje, že inštitút dosiahol stav plnej obsadenosti pracovných miest prostredníctvom série opatrení vykonaných v rokoch 2015 a 2016 s cieľom zlepšiť riadenie zamestnancov, nábor pracovníkov a pracovné prostredie; konštatuje, že od decembra 2016 inštitút zamestnáva 59 zamestnancov na 63 schválených pozíciách, čo predstavuje najvyšší počet zamestnancov v jeho histórii, a že nábor na zostávajúce voľné miesta prebieha; napriek tomu uznáva, že opatrenia, ktoré inštitút prijal, nemôžu plne vyrovnať negatívny vplyv nízkeho a stále sa znižujúceho opravného koeficientu, ktorý ovplyvňuje úroveň platov v Maďarsku;

Ďalšie pripomienky

19.  na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že podľa pôvodného cieľa stanoveného Komisiou mal inštitút získať finančnú samostatnosť do roku 2010; ďalej konštatuje, že inštitút získal čiastočnú finančnú samostatnosť v júni 2011 pod podmienkou, že generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru bude naďalej vopred schvaľovať grantové operácie a zákazky s hodnotou nad 60 000 EUR; berie na vedomie informáciu inštitútu, že požiadal Komisiu o obnovenie procesu vedúceho k úplnej finančnej samostatnosti; ďalej berie na vedomie, že Komisia stanovila v máji 2016 plán a harmonogram procesu, a očakáva, že Komisia vypracuje v prvom polroku 2017 posúdenie finančnej samostatnosti; konštatuje, že inštitút dúfa, že mu bude udelená plná finančná samostatnosť do konca roka 2016, a žiada, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v tejto veci;

20.  na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že napriek opodstatnenému účelu komplexný operačný rámec a problémy s riadením inštitútu bránili jeho celkovej účinnosti; konštatuje, že inštitút dokáže podporovať celý inovačný systém od začínajúcich podnikov po projekty zamerané na inovácie riadené niekoľkými partnermi ZIS, chýba mu však koordinácia na úrovni Únie s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie a interakcia medzi ZIS a ostatnými iniciatívami Únie nie je dostatočná;

21.  konštatuje, že inštitút financuje program EIT Digital Master, v ktorom kombinuje paušálnu sumu v maximálnej výške 8 000 EUR na študenta spolu so skutočnými nákladmi vrátane paušálnej sadzby na nepriame náklady; na základe informácií Dvora audítorov konštatuje, že tento model financovania nebol nikdy formálne definovaný a nedá sa v ňom rozlíšiť, na ktoré aktivity sa vzťahuje jednorazová suma a na ktoré skutočné náklady; berie na vedomie informáciu inštitútu, že len čo budú dostupné dostatočné štatistické údaje pre stanovenie jednotnej paušálnej sumy, treba vo financovaní podobných programov prejsť k modelu jednotnej paušálnej sumy s cieľom zjednodušiť vykazovanie nákladov; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní nového modelu financovania;

22.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že jeden právny subjekt ZIS vyplatil na základe rozhodnutia dozornej rady ZIS svojim 55 zamestnancom odmeny vo výške 646 000 EUR, ktoré plne hradil inštitút; berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že vyplácať podobnú odmenu za dosiahnuté výsledky s využitím verejných prostriedkov je nezvyčajné; súhlasí však s tým, že ZIS predstavujú podnikateľské organizácie, ktorých cieľom je finančná udržateľnosť, a ak sa pohyblivé zložky stanovia ako súčasť základného platu, môžu predstavovať silnú motiváciu podať dobrý výkon a zabezpečiť výborné zhodnotenie vynaložených prostriedkov; ďalej konštatuje, že program Horizont 2020 výslovne stanovuje, že pohyblivé zložky základného platu sú oprávnenými nákladmi; zdôrazňuje, že príspevok inštitútu na platy vedúcich pracovníkov ZIS vrátane výkonnostných odmien nesmie presiahnuť strop stanovený inštitútom v dohodách o grantoch na rok 2016 a ďalšie roky; konštatuje, že podľa reformovaných pravidiel s dvojitými stropmi, ktoré sa uplatňujú od roku 2016, už nie je možné vyplácať množstvo dodatočných výkonnostných odmien, ako sa vyplácali v roku 2015;

23.  konštatuje, že táto zásada riadneho finančného hospodárenia bola porušená aj v prípade, keď partner ZIS obstaral propagačné služby s dennými sadzbami od 800 EUR do 3 250 EUR na osobu, ktoré inštitút tiež v plnej výške preplatil;

24.  konštatuje, že 45 zamestnancov sa v roku 2015 zúčastnilo „ďalších akcií“ a že náklady predstavovali 10 730,21 EUR (238,45 EUR na osobu);

25  so znepokojením konštatuje, že celková viditeľnosť inštitútu je nízka a niektorí partneri ZIS si neuvedomujú svoju príslušnosť k inštitútu; požaduje lepšie zviditeľnenie a propagáciu značky inštitútu ako jedinečného inovačného spoločenstva; víta nedávny úspech, v rámci ktorého bolo 18 členov spoločenstva inštitútu uvedených v zozname časopisu Forbes „30 pod 30“, kde sa nachádzajú najlepší mladí európski inovátori a podnikatelia;

°

°  °

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 112.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Rozhodnutie správnej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) z 27. decembra 2013, ktorým sa prijíma nariadenie o rozpočtových pravidlách pre Európsky inovačný a technologický inštitút.

(12)

Rozhodnutie Európskeho inovačného a technologického inštitútu z 20. apríla 2009, ktorým sa prijíma nariadenie o rozpočtových pravidlách pre Európsky inovačný a technologický inštitút.

(13)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(14)

Prijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia