Menetlus : 2016/2177(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0128/2017

Esitatud tekstid :

A8-0128/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.45

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0176

RAPORT     
PDF 385kWORD 64k
30.3.2017
PE 593.872v02-00 A8-0128/2017

Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2177(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus))(4), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. a.. aasta määrust (EL) nr 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)(5), eriti selle artiklit 65,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0128/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (agentuuri määrus))(10), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. a.. aasta määrust (EL) nr 2016/796 (mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004)(11), eriti selle artiklit 65,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0128/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Raudteeagentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Raudteeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seeria).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Raudteeagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0128/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Raudteeagentuuri (edaspidi kas „agentuur“ või „amet“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2015. aasta lõplik eelarve 26 345 000 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 2,45 % suurust kasvu; arvestades, et agentuuri kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab Euroopa Parlament, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et agentuur taasalustas vastuvõtva liikmesriigi valitsusega läbirääkimisi peakorterilepingu sõlmimiseks, mis peaks aitama koondada kogu agentuuri tegevuse ühte asukohta ja vähendada kulusid; palub agentuuril eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste edenemisest teavitada;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et eelarveaastal 2015 eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,10 %, mis on 1,76 % võrra 2014. aasta määrast kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,78 %, mis on 2014. aasta määrast 3,96 % kõrgem;

3.  märgib, et vastavalt 2016. aasta juunis jõustunud uue raudteeameti määruse sätetele on ametil õigus võtta tasu mõne oma uue volituse täitmise, sealhulgas ohutussertifikaatide ja veeremilubade väljastamise ning ERTMSi raudteeäärsete seadmete projektidele eelheakskiidu andmise eest; märgib, et amet on loomas tasude süsteemi ning võtab sealjuures arvesse teiste ametite ja liikmesriikide vastavate asutuste praktikat; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uue süsteemi väljatöötamise ja rakendamisega kursis hoida;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et agentuuri andmetel jäi ülekantud assigneeringute määr allapoole soovituslikke ülemmäärasid, mida kontrollikoda kasutab kõigi eelarvejaotiste täitmise hindamisel (st jaotise 1 puhul 10 %, jaotise 2 puhul 20 % ja jaotise 3 puhul 30 %);

5.  võtab teadmiseks, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute osas on olukord 2014. aastaga võrreldes paranenud (II jaotises oli neid 18,98 % ja III jaotises 29,42 %, samas kui 2014. aastal olid vastavad näitajad 24,53 % ja 37,93 %); on rahul asjaoluga, et assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise soovitusliku ülemmäära näitajatest, millest kontrollikoda eelarve täitmise hindamisel lähtus (1., 2. ja 3. jaotise puhul vastavalt 10 %, 20 % ja 30 %), on kinni peetud;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et 2015. aasta lõpu seisuga töötas agentuuris 154 koosseisulist töötajat, sealhulgas 134 ajutist teenistujat ja 20 lepingulist töötajat, ning 3 riikide lähetatud eksperti, võrreldes 151 koosseisulise töötajaga 2014. aasta lõpus; märgib lisaks, et agentuuri andmetel on 62 % töötajatest mehed ja 38 % naised; märgib, et vastavalt agentuuri ametikohtade läbivaatamise tulemusele on 64,61 % ametikohtadest seotud agentuuri põhitegevusega (võrreldes 67,59 %-ga 2014. aastal), 21,14 % kuulub haldustoe ja koordineerimise valdkonda (2014. aastal 20,72 %) ja 14,25 % on n-ö neutraalsed (2014. aastal 11,69 %);

7.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõigest 92,6 % arvetest tasuti ettenähtud tähtaja ehk 30 päeva jooksul, põhjuseks arvete aeglane menetlemine agentuuri töötajate poolt, sularahapuudus ja tarnijatega tekkinud erimeelsused arvete sisu osas;

Huvikonfliktide ärahoidmine ja ohjamine ning läbipaistvus

8.  märgib, et ameti andmetel on heaks kiidetud haldusnõukogu liikmete huvikonfliktide ärahoidmise ja ohjamise uus poliitika; märgib, et amet on vastavalt sellele oma veebisaidil avaldanud haldusnõukogu liikmete huvikonfliktide puudumise deklaratsioonid ja elulookirjeldused; märgib lisaks, et ameti haldusnõukogu liikmete elulookirjelduste ja huvide deklaratsioonide avaldamise aktsioon toimub pärast huvikonflikte käsitleva poliitika läbivaatamist 2017. aastal; nõuab, et amet avaldaks viivitamata haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ameti veebisaidil ning teostaks paralleelselt oma vastava poliitika läbivaatamise; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle aktsiooni tulemusest;

9.  võtab teadmiseks, et rikkumisest teatajate kaitset käsitlevad eeskirjad võetakse vastu 2017. aastal; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende eeskirjade rakendamisest; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nende eeskirjade rakendamisest;

10.  märgib, et agentuur hakkas enda andmetel ellu viima oma pettustevastase võitluse strateegias määratletud tegevuskava; märgib eraldi, et agentuuri korraldas kaks eetika- ja aususeteemalist koolitust, kus käsitleti eetilisi väärtusi ja pettuste ärahoidmist; märgib, et koolitusel osales suur osa agentuuri juhtkonnast, kuid suhteliselt vähe teisi töötajaid; märgib, et 2016. aastal oli kavas koolitust jätkata;

11.  märgib, et 2015. aastal ei edastanud agentuur Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ühtegi pettusekahtluse juhtumit; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni OLAFi juurdluse tulemustest ja järeldustest;

Siseaudit

12.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) ei andnud agentuurile kriitilisi ega väga olulisi soovitusi; märgib, et IAS korraldas auditi sidusrühmadega suhete haldamise ja välissuhtluse kohta; märgib, et selle tulemusena esitas IAS neli olulist soovitust; võtab agentuuri andmete põhjal teadmiseks, et soovitusi hakati agentuuri kommunikatsioonistrateegia raames aegsasti järgima;

13.  märgib, et varasemate auditite kohta – koostalitlusvõime professionaalset haldamist käsitlenud audit, iga-aastaseid tegevusaruandeid käsitlenud audit ning eelarve kavandamist ja koostamist käsitlenud audit – leidis IAS, et agentuur oli järginud kõiki soovitusi, välja arvatud ühte; märgib peale selle, et ainsa veel avatud, märkega „väga oluline” tähistatud soovituse puhul, mis puudutab töölevõtmismenetluse parandamist, muutis agentuur oma personalivaliku menetlust ja kehtestas ajutise meetmena kõigi valikumenetluste eelkontrolli, mida teeb sisekontrolli koordinaator; märgib, et eelkontrolli tulemused tuli esitada IASile toetava tõendusmaterjalina ülalnimetatud soovituse sulgemiseks, ning ootab selle hindamist;

Sisekontroll

14.  märgib, et 2015. aastal ei järginud agentuur veel täielikult kõiki sisekontrollistandardeid; märgib eraldi, et kuue sisekontrollistandardi (st nr 2 – „Eetika ja väärtused“, nr 3 – „Töötajate töölevõtmise mobiilsus ja ringlus“, nr 4 – „Töötajate tulemuslikkus, juhtimine ja arendamine“, nr 9 – „Juhtimise järelevalve“, nr 10 – „Talitluspidevus“ ja nr 11 – „Dokumendihaldus“) rakendamisega tegeleti ja standard nr 8 – „Protsess ja menetlused“ – oli juba osaliselt rakendatud; märgib rahuloluga, et 2015. aastal rakendati sisekontrollistandard nr 12 – „Teave ja kommunikatsioon“;

15.  võtab teadmiseks, et agentuur on vastu võtnud sisekontrollistandardites ja ISO 9001 seeria standardites esitatud nõuete põhjal integreeritud haldamissüsteemi;

16.  märgib, et 2015. aastal toimunud riskihindamise käigus juhiti tähelepanu riskidele, mis on seotud agentuuri volituste laiendamisega neljanda raudteepaketi tehnilise samba jõustumist silmas pidades, samuti võimalikest julgeolekuprobleemidest tingitud ja koostalitlusvõimet mõjutavatele riskidele ning innovatsiooniprobleemidele, mis mõjutavad raudtee konkurentsivõimet;

Kommunikatsioonipoliitika

17.  märgib rahuloluga, et 2015. aastal võttis agentuur vastu kommunikatsioonistrateegia, milles seatakse eesmärgiks suurendada osalemist sotsiaalmeedias, hakata taas välja andma uudiskirja avalikkusele ja uuendada oma firmastiili (corporate design) ning luua digipiltide hoidla, mis aitaks illustreerida agentuuri tööd ja rõhutada agentuuri püüet tegutseda ühiskonna hüvanguks; märgib, et amet avab 2017. aasta alguseks uue avaliku veebisaidi (vastavalt 2017. aasta ühtsele programmdokumendile);

18.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal võttis amet mitmesuguseid meetmeid, et tutvustada oma tegevust, saavutusi ja lisandväärtust välismaailmale avalikel üritustel, sealhulgas 2016. aasta septembris messil InnoTrans, raudteede digitaliseerimisele pühendatud foorumil Firenzes, neljanda raudteepaketi heakskiitmise tähistamisel, oma nime muutmise tähistamisel ning arvukatel seminaridel, mida korraldasid ameti tegevusüksused kogu Euroopas;

Muud kommentaarid

19.  märgib murega, et ameti kõrgema juhtkonna ja haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb märkimisväärne sooline ebavõrdsus, vastavalt 86 % / 14 % ja 85 % / 15 %; nõuab tungivalt, et amet olukorra tasakaalustaks ja tulemustest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikult kiiresti teada annaks;

20.  märgib, et 2015. aastal osales 43 töötajat väljasõidupäevadel, mille kulud olid kokku 5000 eurot (116 eurot inimese kohta), ja 320 töötajat muudel üritustel (kulud kokku 9900 eurot, 65 eurot inimese kohta);

21.  juhib tähelepanu agentuuri strateegilisele tähtsusele raudtee konkurentsivõime suurendamisel teiste transpordiliikide suhtes, milleks tuleb vähendada tehnilisi ja haldustõkkeid, soodustada turule sisenemist ja tagada mittediskrimineerimine, kulutada tõhusamalt avaliku sektori vahendeid riiklikele raudteeveoteenustele ning hallata paremini taristuid;

22.  juhib tähelepanu agentuuri rollile Euroopa raudteesüsteemi ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel; peab tervitatavaks agentuuri rolli Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) arendamise, katsetamise ja rakendamise järelmeetmete võtmises ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamises; märgib lisaks, et agentuuri rolli (nt ühtne kontaktpunkt veeremiüksuste lubade ja ohutustunnistuste jaoks) ja volituste läbivaatamine on neljanda raudteepaketi osa; rõhutab, et kuna agentuurile pannakse suuremad kohustused, tuleb talle eraldada tema uute ja lisaülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid; võtab murega teadmiseks vastuolu hiljuti vastu võetud ja agentuuri tegevusvaldkonda laiendavate õigusaktide ning mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames toimuva agentuuri eelarve kärpimise vahel;

23.  toetab agentuuri 2015. aasta algatust seada sisse uus menetlus liikmesriikide ja sidusrühmade tihedamaks kaasamiseks 2016. aasta tööprogrammi väljatöötamisse; tervitab ERTMSi sidusrühmade platvormi käivitamist ja tuletab meelde ERTMSi keskset tähtsust ühtse Euroopa raudteepiirkonna väljakujundamiseks; rõhutab seepärast, et peamine prioriteet on ERTMSi väljatöötamise ja kasutuselevõtmise optimeeritud kooskõlastamine, millega tagatakse kogu Euroopas ühtne, läbipaistev, stabiilne, taskukohane ja koostalitlusvõimeline ERTMS;

24.  väljendab heameelt agentuuri ennetava lähenemisviisi üle, mille raames loodi 2016. aastal töörühm neljanda raudteepaketi vastuvõtmise ettevalmistamiseks, ning agentuuri uue staatuse ja tema pädevusvaldkondade laiendamise üle;

25.  tunneb heameelt siseriiklike eeskirjade ratsionaliseerimisele keskenduva programmi üle, mille eesmärk on vähendada liikmesriikidevaheliste tõkete mõju või need tõkked kaotada;

26.  toetab agentuuri edusamme, mida on tehtud koostöö tihendamiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA) ja Euroopa Lennundusohutusametiga (EASA) ühise ohutuskultuuri arendamisel;

27.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta eelarvemenetluses, mille kohaselt pooldatakse kõikide Euroopa ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ümber paigutatud summade tagasinõudmist;

°

°  °

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

28.2.2017

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Raudteeagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2177(DEC))

Arvamuse koostaja: Claudia Schmidt

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Raudteeagentuuri (edaspidi „agentuur“) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

2.  märgib, et agentuuri 2015. aasta eelarve maht oli kulukohustuste ja maksete assigneeringute osas 26,3 miljonit eurot ning keskmine täitmise määr oli kulukohustuste puhul (sealhulgas ülekantud assigneeringud) 99,1 % ja maksete assigneeringute puhul 89,78 % (90,59 % 2015. aasta kulukohustustega seotud assigneeringutest); märgib lisaks, et 2016. aastasse üle kantud 10,07 % puhul on valdavalt tegemist tegevuskuludega ning et 96,3 % 2014. aastast üle kantud assigneeringutest on kasutusele võetud;

3.  võtab teadmiseks, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute osas on olukord 2014. aastaga võrreldes paranenud (II jaotises oli neid 18,98 % ja III jaotises 29,42 %, samas kui 2014. aastal olid vastavad näitajad 24,53 % ja 37,93 %); on rahul asjaoluga, et assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise soovitusliku ülemmäära näitajatest, millest kontrollikoda eelarve täitmise hindamisel lähtus (1., 2. ja 3. jaotise puhul vastavalt 10 %, 20 % ja 30 %), on kinni peetud;

4.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõigest 92,6 % arvetest tasuti ettenähtud tähtaja ehk 30 päeva jooksul, põhjuseks arvete aeglane menetlemine agentuuri töötajate poolt, sularahapuudus ja tarnijatega tekkinud erimeelsused arvete sisu osas;

5.  peab kahetsusväärseks seda, et veel ei ole rakendatud parandusmeetmeid 2013. aasta kommentaaride suhtes, mille kontrollikoda esitas seoses agentuuri paiknemisega kahes asukohas – Lille’is ja Valenciennes’is; peab kahetsusväärseks ka asjaolu, et seni ei ole ellu viidud soovitust tõhustada töölevõtmismenetlusi;

6.  peab kahetsusväärseks, et seniajani ei järgita täielikult sisekontrollistandardeid ning et mitmed 2015. aastal prioriteetseks loetud meetmed (näiteks ametijuhendite menetlus, kvalifikatsioonijuhtimise süsteem, vahejuhtumite haldamise menetlus) on veel lõpule viimata;

7.  võtab teadmiseks agentuuri ametikohtade teise võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 21,14 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 64,61 % põhitegevusega ning 14,25 % kontrolli- ja finantsülesannetega; peab kahetsusväärseks asjaolu, et vahetult põhitegevusega seotud töötajate osakaal on vähenenud;

8.  juhib tähelepanu agentuuri strateegilisele tähtsusele raudtee konkurentsivõime suurendamisel teiste transpordiliikide suhtes, milleks tuleb vähendada tehnilisi ja haldustõkkeid, soodustada turule sisenemist ja tagada mittediskrimineerimine, kulutada tõhusamalt avaliku sektori vahendeid riiklikele raudteeveoteenustele ning hallata paremini taristuid;

9.  juhib tähelepanu agentuuri rollile Euroopa raudteesüsteemi ohutuse ja koostalitlusvõime tagamisel; peab tervitatavaks agentuuri rolli Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) arendamise, katsetamise ja rakendamise järelmeetmete võtmises ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamises; märgib lisaks, et agentuuri rolli (nt ühtne kontaktpunkt veeremiüksuste lubade ja ohutustunnistuste jaoks) ja volituste läbivaatamine on neljanda raudteepaketi osa; rõhutab, et kuna agentuurile pannakse suuremad kohustused, tuleb talle eraldada tema uute ja lisaülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid; võtab murega teadmiseks vastuolu hiljuti vastu võetud ja agentuuri tegevusvaldkonda laiendavate õigusaktide ning mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames toimuva agentuuri eelarve kärpimise vahel;

10.  toetab agentuuri 2015. aasta algatust seada sisse uus menetlus liikmesriikide ja sidusrühmade tihedamaks kaasamiseks 2016. aasta tööprogrammi väljatöötamisse; tervitab ERTMSi sidusrühmade platvormi käivitamist ja tuletab meelde ERTMSi keskset tähtsust ühtse Euroopa raudteepiirkonna väljakujundamiseks; rõhutab seepärast, et peamine prioriteet on ERTMSi väljatöötamise ja kasutuselevõtmise optimeeritud kooskõlastamine, millega tagatakse kogu Euroopas ühtne, läbipaistev, stabiilne, taskukohane ja koostalitlusvõimeline ERTMS;

11.  tunneb heameelt agentuuri ennetava lähenemisviisi üle, mille raames loodi töörühm tõenäoliselt 2016. aastal aset leidva neljanda raudteepaketi vastuvõtmise ettevalmistamiseks, ning agentuuri uue staatuse ja tema pädevusvaldkondade laiendamise üle;

12.  tunneb heameelt siseriiklike eeskirjade ratsionaliseerimisele keskenduva programmi üle, mille eesmärk on vähendada liikmesriikidevaheliste tõkete mõju või need tõkked kaotada;

13.  toetab agentuuri edusamme, mida on tehtud koostöö tihendamiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga (EMSA) ja Euroopa Lennundusohutusametiga (EASA) ühise ohutuskultuuri arendamisel;

14.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta eelarvemenetluses, mille kohaselt pooldatakse kõikide Euroopa ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ümber paigutatud summade tagasinõudmist;

15.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et endiselt puuduvad mitmete juhatuse/nõukogu liikmete huvide deklaratsioonid, ja nõuab tungivalt, et agentuur avalikustaks need viivitamata;

16.  tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuur on hakanud ellu viima oma pettustevastase võitluse strateegias kindlaks määratud tegevuskava; taunib siiski asjaolu, et kui juhtkond välja arvata, siis oli pettuste tõkestamise teemalistel koolitustel osalenud töötajate määr madal;

17.  võtab teadmiseks, et agentuur on vastu võtnud sisekontrollistandardites ja ISO 9001 seeria standardites esitatud nõuete põhjal integreeritud haldamissüsteemi;

18.  märgib, et 2015. aastal toimunud riskihindamise käigus juhiti tähelepanu riskidele, mis on seotud agentuuri volituste laiendamisega neljanda raudteepaketi tehnilise samba jõustumist silmas pidades, samuti võimalikest julgeolekuprobleemidest tingitud ja koostalitlusvõimet mõjutavatele riskidele ning innovatsiooniprobleemidele, mis mõjutavad raudtee konkurentsivõimet;

19.   soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 151.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 151.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.

(5)

ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 151.

(8)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 151.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.

(11)

ELT L 138, 26.5.2016, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika