Процедура : 2016/2170(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0129/2017

Внесени текстове :

A8-0129/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.52

Приети текстове :

P8_TA(2017)0183

ДОКЛАД     
PDF 715kWORD 64k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година

(2016/2170(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година

(2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0129/2017),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2015 година

(2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Евроюст(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(9), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0129/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година

(2016/2170(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0129/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 33 818 351 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата относно проследяването на предходните процедури по освобождаване от отговорност са предприети корективни действия и два коментара са маркирани като „текущи“, а за един коментар е отбелязано „не е приложимо“;

2.  потвърждава, че Евроюст, в консултация с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ и Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията, изготвя оценка за използването на многогодишни бюджетни кредити за обезпечаване на финансирането за оперативни дейности, които не могат да бъдат планирани предварително и които се изпълняват целогодишно;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 0,17% в сравнение с 2014 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89%, което представлява увеличение с 1,69% в сравнение с 2014 г.;

4.  изразява съжаление за това, че Европейското звено за съдебно сътрудничество се е сблъскало с въпроси за бюджетните наличности поради познати структурни проблеми с неговото финансиране и че за втора поредна година е трябвало да прибегне до мерки за смекчаване, подлежащи на коригиращ бюджет; изразява съжаление за това, че финансовата несигурност, пред която е изправено Евроюст, е наложила отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на ценни технологични разработки; изисква Евроюст и Комисията да разрешат тези вече известни структурни проблеми и да осигурят подходящо равнище на финансиране за следващите години;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че сумата, пренесена от 2014 към 2015 г., е възлизала на 4 246 726 EUR, като 87,6% от тези средства са били усвоени; освен това отбелязва, че сумата от 525 194 EUR е била отменена в края на годината, като тази сума е била подобна и през 2014 г.;

6.  отбелязва факта, че според доклада на Сметната палата равнището на пренесени бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) възлиза на 1 600 000 EUR (21%), в сравнение с 1 500 000 EUR (20%) за 2014 г.; потвърждава, че тези преноси са свързани предимно с конкретни договори за охрана и настаняване, проекти в областта на ИКТ, хардуер и поддръжка, разходи за консултации и проектни разходи за новите сгради, както и с услуги, възложени преди края на годината и доставени през 2016 г.;

7.  отбелязва, че преносите могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенцията, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  отбелязва факта, че Евроюст е подписал 23 договора на стойност над 15 000 EUR, което показва слабо намаление от 14% в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че за 82,6% от договорите е била използвана открита процедура за възлагане на обществени поръчки, което представлява 95,44% от предоставената сума;

9.  отбелязва, че към 31 декември 2015 г. процентът на незаети работни места в Евроюст е бил 2,4%, в сравнение с 4,8% към 31 декември 2014 г.; отбелязва със задоволство, че щатното разписание за 2015 г. е изпълнено на 97,6%;

10.  отбелязва, че през 2015 г. Евроюст е организирал втора вълна за съкращаване на работни места, като са съкратени 2%, т.е. четири длъжности, за да се постигне целта от 5%-но намаление на персонала, съгласувана с бюджетния орган; освен това отбелязва, че последната вълна от съкращения на персонала, съответстваща на 1%, т.е. три длъжности, трябваше да бъде организирана през 2016 г. в областта на административната подкрепа; отбелязва, че съкращенията на персонала са довели до увеличаване на дела на оперативните работни места в организацията;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

11.  отбелязва твърдението на Евроюст, че прилагането на ясни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, играе важна роля за изграждането на култура на доверие и за борба срещу измамите, съгласно предвиденото в член 22в от Правилника за длъжностните лица; отбелязва факта, че Евроюст е в процес на изготвяне на нови правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; посочва, че на 4 октомври 2016 г. колегиалният орган на Евроюст вече проведе предварително обсъждане във връзка с проекта на правилата; приканва Евроюст да докладва допълнително за процеса, както и за последващото приемане на неговите правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

12.  отбелязва, че в интернет са публикувани кратки резюмета на автобиографиите (CV) на членовете на колегиалния орган, но че декларациите за интереси не са публикувани; в тази връзка отбелязва, че през януари 2016 г. колегиалният орган на Евроюст прие насоки относно предотвратяването и управлението на конфликти на интереси; отбелязва също така, че понастоящем Евроюст приключва процеса на съставяне на декларациите за интереси и че резултатите ще бъдат публикувани на неговия уебсайт; призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

13.  отбелязва със загриженост, че Евроюст не е предвидил никаква проверка или актуализиране на декларациите за интереси на експертите, членовете на колегиалния орган и служителите;

14.  изразява съжаление за това, че администрацията и членовете на независимия съвместен надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси; призовава за незабавното публикуване на тези декларации; призовава Евроюст да приеме практическо ръководство относно институционалното управление и практическо ръководство относно конфликтите на интереси, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г., и да утвърди ясни правила относно „кадровата въртележка“;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че според годишния доклад на Евроюст Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е отложила своя одит относно „Мониторинг и докладване/градивни елементи от декларацията за достоверност“ поради ограничения във връзка с информационните одитни ресурси, като в крайна сметка одитът беше проведен през януари 2016 г.; очаква следващия годишен доклад на Евроюст и допълнителни подробности във връзка с одита;

16.  отбелязва, че към 27 март 2015 г. всички неизпълнени дотогава препоръки бяха приключени от Службата за вътрешен одит; припомня, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит извърши одит на управлението и организацията на координационните срещи и координационните центрове на Евроюст; отбелязва факта, че през 2015 г. Службата за вътрешен одит публикува окончателен одитен доклад с една препоръка, маркирана като „важна“; отбелязва със задоволство, че Евроюст е изпълнил корективните мерки и е маркирал препоръката като „завършена“;

17.  отбелязва факта, че прилагането на проекта за подобряване на счетоводната система на базата на текущо начисляване даде възможност за по-ефективно използване на човешките ресурси от администрацията на Евроюст, а новият инструмент за отчитане на работното време (eRecording), приложен от административния директор за всички административни служители от април 2015 г., представлява стъпка напред към мониторинг и докладване по дейности;

Други коментари

18.  насърчава Евроюст да продължи да разглежда като приоритети тероризма, трафика на хора, незаконното превеждане през граница и киберпрестъпността; приветства факта, че държавите членки все по-често използват координационните срещи и координационните центрове и че ценят засиленото участие на трети държави в съвместните екипи за разследване; отбелязва, че броят на случаите, при които държавите членки са поискали помощ от Евроюст, продължава да расте и се е увеличил с 23% в сравнение с 2014 г.; счита, че бюджетът му следва да бъде съответно увеличен;

19.  отбелязва, че понастоящем Евроюст, заедно с неговата приемаща държава членка, е в процес на подготовка за преместването си в нова сграда; отбелязва, че строителството на сградата започна през пролетта на 2015 г. и очакваното преместване беше предвидено за пролетта на 2017 г.; приканва Евроюст да докладва допълнително на органа по освобождаване от отговорност относно преместването си в новата сграда, както и да посочи общите разходи, извършени във връзка с преместването;

20.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете както във висшето ръководство на Евроюст, така и при членовете на колегията; настоятелно призовава Евроюст да коригира този дисбаланс възможно най-бързо и да съобщи резултатите на Европейския парламент и на Съвета;

21.  отбелязва, че Евроюст разполага със 7 служебни коли, като разходите за тях възлизат на 20 000 EUR годишно;

22.  отбелязва, че през 2015 г. 64 служители са участвали в заседания извън обичайното място на работа, като разходите за тях възлизат на 9 346,98 EUR (по 146,04 EUR на човек);

23.  изразява съжаление за това, че в своя годишен доклад за 2015 г. Евроюст заявява, че корупцията не е сред приоритетите на Съюза; отбелязва, че на това изявление противоречат 90-те случая на корупция, за които от Евроюст е поискана експертна помощ през 2015 г. (двойно повече спрямо 2014 г.) според годишния доклад на Евроюст; потвърждава, че Гърция, Румъния и Хърватия са държавите, обръщали се най-често към Евроюст по свързани с корупция случаи;

°

°  °

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](11) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

1.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година

(2016/2170(DEC))

Докладчик по становище: Петър Йежек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г. и че операциите му са законосъобразни и редовни;

2.  насърчава Евроюст да продължи да разглежда като приоритети тероризма, трафика на хора, незаконното превеждане през граница и киберпрестъпността; приветства факта, че държавите членки все по-често използват координационните срещи и координационните центрове и че ценят засиленото участие на трети държави в съвместните екипи за разследване; отбелязва, че броят на случаите, за които държавите членки са поискали помощ от Евроюст, продължава да расте и се е увеличил с 23% в сравнение с 2014 г.; счита, че бюджетът му следва да бъде съответно увеличен; отбелязва високата степен на изпълнение на бюджета на Евроюст в размер на 99,86% за 2015 г. при годишен бюджет от 33,818 милиона евро;

3.  изразява съжаление, че в своя годишен доклад за 2015 г. Евроюст заявява, че корупцията не е сред приоритетите на Съюза; отбелязва, че на това изявление противоречат 90-те случая на корупция, за които от Евроюст е поискана експертна помощ през 2015 г. (двойно повече спрямо 2014 г.) според годишния доклад на Евроюст; потвърждава, че Гърция, Румъния и Хърватия са държавите, обръщали се най-често към Евроюст по свързани с корупция случаи;

4.  изразява съжаление, че Евроюст е изпитало затруднения с бюджетните наличности, вследствие на вече известни структурни проблеми с неговото финансиране; изразява съжаление, че финансовата несигурност, пред която е изправено Евроюст, е наложила отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на ценни технологични разработки; изисква Евроюст и Комисията да разрешат тези вече известни структурни проблеми и да осигурят подходящо равнище на финансиране за следващите години;

5.  отбелязва високото равнище на пренесените бюджетни кредити за административни разходи, за които са поети задължения (21%); признава, че това се дължи основно на бюджетната несигурност; изразява съжаление, че това е предизвикало проблеми с изпълнението на конкретни договори за охрана и настаняване, проекти в областта на ИКТ, покупката и поддръжката на хардуер, както и разходи за консултации и проектни разходи за новата сграда; приветства ангажимента на Евроюст независимо от срещаните трудности да избягва всякакви необосновани преноси;

6.  изразява съжаление, че администрацията и членовете на независимия съвместен надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси; призовава за незабавното публикуване на тези декларации; призовава Евроюст да приеме практическо ръководство относно институционалното управление и практическо ръководство относно конфликтите на интереси, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г., и да утвърди ясни правила относно „кадровата въртележка“; припомня на Евроюст да приеме вътрешни задължителни правила за защита на лицата, които подават сигнали за нередности, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, който започна да се прилага на 1 януари 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.

(7)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 193.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност