Postup : 2016/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2017

Předložené texty :

A8-0129/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.52

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0183

ZPRÁVA     
PDF 622kWORD 61k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi Eurojustu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(9), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0129/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Eurojustu činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 33 818 351 EUR; vzhledem k tomu, že celý rozpočet Eurojustu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Eurojustu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora, pokud jde o další kroky v souvislosti s předchozími absolutorii, byla přijata nápravná opatření a dvě připomínky byly označeny jako „probíhá“ a jedna připomínka byla označena jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí, že Eurojust po konzultaci s generálním ředitelstvím Komise pro spravedlnost a spotřebitele a s generálním ředitelstvím Komise pro rozpočet vyhodnocuje používání rozlišených prostředků s cílem zajistit financování operačních činností, které nelze plánovat předem a musí probíhat po celý rok;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke zvýšení o 0,17 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 1,69 %;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových prostředků a že byl již druhým rokem nucen uchýlit se ke zmírňujícím opatřením, jež byla předmětem opravného rozpočtu; s politováním konstatuje, že v důsledku finanční nejistoty musel Eurojust pozastavit některé své probíhající činnosti a odložit cenný technologický vývoj; žádá, aby Eurojust a Komise tyto známé strukturální problémy vyřešily a pro následující roky zajistily potřebné finanční prostředky;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že částka přenosů z roku 2014 do roku 2015 činila 4 246 726 EUR, z čehož bylo využito 87, 6 %; kromě toho konstatuje, že ke konci roku byla zrušena částka ve výši 525 194 EUR, což představuje podobnou částku jako v roce  2014;

6.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 1 600 000 EUR (21 %) ve srovnání s 1 500 000 EUR (20 %) v roce 2014; bere na vědomí, že tyto přenosy souvisejí především se zvláštními smlouvami týkajícími se bezpečnostních, stravovacích a ubytovacích služeb, realizace projektů IKT, nákupu a údržby hardwaru, poradenství a projekčních nákladů na nové budovy a služeb, které byly objednány před koncem roku, ale poskytnuty budou v roce 2016;

7.  konstatuje, že přenosy mohou být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentury a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou dopředu naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

8.  bere na vědomí, že Eurojust podepsal 23 smluv v hodnotě vyšší než 15 000 EUR, což představuje mírný pokles o 14 % ve srovnání s rokem 2014; poznamenává, že otevřené zadávací řízení bylo použito u 82,6 % smluv, což představuje 95,44 % celkové výše zakázek;

9.  konstatuje, že k 31. prosinci 2015 byla míra volných pracovních míst v Eurojustu na úrovni 2,4 % oproti 4,8 % z 31. prosince 2014; s uspokojením konstatuje, že bylo realizováno 97,6 % plánu pracovních míst pro rok 2015;

10.  poznamenává, že v roce 2015 Eurojust provedl druhou vlnu snížení počtu pracovních míst (2 % nebo čtyři pracovní místa), aby bylo dosaženo cíle snížení počtu zaměstnanců o 5 %, který schválil rozpočtový orgán; konstatuje navíc, že závěrečná vlna snižování počtu zaměstnanců (1 % nebo tři pracovní místa) se měla realizovat v roce 2016 v oblasti správní podpory; uvědomuje si, že snížením počtu zaměstnanců byl posílen podíl operačních pracovních míst v organizaci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  konstatuje, že Eurojust znovu potvrdil, že při dosahování kultury důvěry a v boji proti podvodům hrají klíčovou úlohu jasná pravidla na ochranu oznamovatelů, jak je stanoveno v článku 22c služebního řádu; bere na vědomí, že Eurojust se nachází v procesu tvorby nových pravidel na ochranu oznamovatelů; poukazuje na to, že předběžná diskuse o návrhu pravidel se již uskutečnila v kolegiu Eurojustu dne 4. října 2016; vyzývá Eurojust, aby nadále podával zprávy o tomto procesu a následném přijetí pravidel na ochranu oznamovatelů;

12.  poukazuje na to, že na internetu jsou zveřejněna krátká shrnutí životopisů členů kolegia, ale prohlášení o zájmech tam nejsou; konstatuje v této souvislosti, že kolegium Eurojustu přijalo v lednu 2016 pokyny zaměřené na prevenci a řešení střetů zájmů; konstatuje rovněž, že Eurojust v současné době dokončuje proces sestavování prohlášení o zájmech a jeho výsledky budou následně zveřejněny na jeho internetové stránce; vyzývá Eurojust, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji v této záležitosti;

13.  se znepokojením konstatuje, že Eurojust neplánuje žádné kontroly ani aktualizace prohlášení o zájmech odborníků, členů kolegia a zaměstnanců;

14.  lituje, že správa a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili svá prohlášení o zájmech; žádá, aby byla tato prohlášení okamžitě zveřejněna; vyzývá Eurojust, aby přijal praktickou příručku pro institucionální řízení a praktickou příručku o střetech zájmů, které budou vycházet z pokynů Komise zveřejněných v prosinci 2013, a aby zavedl jasná pravidla proti fenoménu „otáčivých dveří“;

Interní audit

15.  bere na vědomí, že podle výroční zprávy Eurojustu odložil Útvar interního auditu (IAS) Komise svůj audit týkající se „monitorování a podávání zpráv / hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“ kvůli omezeným zdrojům IT v oblasti auditu, který byl nakonec proveden v lednu 2016; se zájmem očekává příští výroční zprávu Eurojustu a další podrobnosti týkající se auditu;

16.  poznamenává, že k 27. březnu 2015 uzavřel IAS veškerá ještě nedokončená doporučení; připomíná, že IAS uskutečnil v roce 2014 audit řízení a organizování koordinačních schůzek a koordinačních středisek v Eurojustu; bere na vědomí skutečnost, že IAS vydal v roce 2015 závěrečnou zprávu o auditu s jedním doporučením označeným jako „důležité“; konstatuje s uspokojením, že Eurojust provedl nápravné opatření, což umožnilo označit doporučení za „dokončeno“;

17.  bere na vědomí skutečnost, že provedení projektu na zlepšení účetního systému na akruální bázi (ABAC) umožnilo, aby byly lidské zdroje správy Eurojustu využívány efektivněji a aby nový nástroj registrace času (eRecording), který zavedl správní ředitel v dubnu 2015 pro všechny pracovníky správy, představoval krok směrem k monitorování a podávání zpráv na základě činnosti;

Další připomínky

18.  vybízí Eurojust, aby se i nadále prioritně zabýval terorismem, obchodováním s lidmi, převaděčstvím a počítačovou kriminalitou; vítá skutečnost, že členské státy stále častěji využívají koordinační schůzky a koordinační střediska a že oceňují větší zapojení třetích zemí do společných vyšetřovacích týmů; vítá, že stále roste počet případů, pro něž členské státy žádají o pomoc Eurojust, a že oproti roku 2014 se počet žádostí zvýšil o 23 %; domnívá se proto, že je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet Eurojustu;

19.  bere na vědomí, že se v současnosti Eurojust spolu se svým hostitelským členským státem připravuje na přesun do nových prostor; konstatuje, že výstavba prostor byla zahájena na jaře 2015 a očekávaný přesun byl naplánován na jaro 2017; vyzývá Eurojust, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria nadále podával zprávy o přesunu do nových prostor i o celkových vzniklých nákladech na přesun;

20.  se znepokojením bere na vědomí výraznou genderovou nevyváženost vrcholného vedení a kolegia Eurojustu; naléhavě vyzývá Eurojust, aby tuto nevyváženost co nejrychleji napravil a aby o výsledku informoval Evropský parlament a Radu;

21.  konstatuje, že Eurojust má 7 služebních automobilů, které stojí ročně 20 000 EUR;

22.  konstatuje, že v roce 2015 se 64 zaměstnanců zúčastnilo výjezdního zasedání a že náklady představovaly 9 346,98 EUR (146,04 EUR na osobu);

23.  lituje, že Eurojust ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že korupce nepatří k prioritám Unie; konstatuje, že tomuto prohlášení odporuje 90 korupčních případů, u nichž byl Eurojust podle své výroční zprávy v roce 2015 požádán o odborné poradenství (dvojnásobek oproti roku 2014); bere na vědomí, že členskými státy, které podaly v souvislosti s korupčními případy nejvíce žádostí, byly Řecko, Rumunsko a Chorvatsko;

°

°  °

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

1.3.2017

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury Eurojust na rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Navrhovatel: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka agentury Eurojust věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že její operace jsou legální a správné;

2.  vybízí Eurojust, aby se i nadále prioritně zabýval terorismem, obchodováním s lidmi, převaděčstvím a počítačovou kriminalitou; vítá skutečnost, že členské státy stále častěji využívají koordinační schůzky a koordinační střediska a že oceňují větší zapojení třetích zemí do společných vyšetřovatelských týmů; vítá, že stále roste počet případů, pro něž členské státy žádají o pomoc Eurojust, a že oproti roku 2014 se počet žádostí zvýšil o 23 %; domnívá se proto, že je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet Eurojustu; bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu Eurojustu v roce 2015 (33 818 milionů EUR), jež činila 99,86 %;

3.  lituje, že Eurojust ve své výroční zprávě za rok 2015 uvedl, že korupce nepatří k prioritám EU; konstatuje, že tomuto prohlášení odporuje 90 korupčních případů, u nichž byl Eurojust podle své výroční zprávy v roce 2015 požádán o odborné poradenství (dvojnásobek oproti roku 2014); bere na vědomí, že členskými státy, které podaly v souvislosti s korupčními případy nejvíce žádostí, byly Řecko, Rumunsko a Chorvatsko;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových prostředků; s politováním konstatuje, že v důsledku finanční nejistoty musel Eurojust pozastavit některé své probíhající činnosti a odložit cenný technologický vývoj; žádá, aby Eurojust a Komise tyto známé strukturální problémy vyřešily a pro následující roky zajistily potřebné finanční prostředky;

5.  bere a vědomí, že byl přenesen velký objem prostředků na závazky určených na správní výdaje (21 %); shledává, že tento přenos byl důsledkem rozpočtové nejistoty; s politováním konstatuje, že toto opatření spustilo problémy s plněním smluv týkajících se bezpečnostních, stravovacích a ubytovacích služeb, s realizací projektů IKT, nákupem a údržbou hardwaru, poradenstvím a projekčními náklady na nové budovy; vítá, že se Eurojust navzdory těmto problémům zavázal, že se vyvaruje všech neopodstatněných přenosů prostředků;

6.  lituje, že správa a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili svá prohlášení o zájmech; žádá, aby byla tato prohlášení okamžitě zveřejněna; vyzývá Eurojust, aby přijal praktickou příručku pro institucionální řízení a praktickou příručku o střetech zájmů, které budou vycházet z pokynů Komise zveřejněných v prosinci 2013, a aby zavedl jasná pravidla proti fenoménu „otáčivých dveří“; připomíná Eurojustu, aby přijal závazná vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů nekalých praktik (whistleblowerů) v souladu s článkem 22c služebního řádu úředníků Evropské unie, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 193.

(2)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 193.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 193.

(7)

Úř. věst. 449, 1.12.2016, s. 193.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí