Procedure : 2016/2170(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0129/2017

Indgivne tekster :

A8-0129/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.52

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0183

BETÆNKNING     
PDF 299kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2016/2170(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Inés Ayala Sender

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2015, med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0129/2017),

1.  meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2015, med Eurojusts svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2017 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(9), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0129/2017),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2015;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2016/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0129/2017),

A.  der henviser til, at Eurojusts endelige budget for regnskabsåret 2015 ifølge dets regnskab var på 33 818 351 EUR; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2015 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  anerkender, at der – hvad opfølgningen på tidligere dechargeprocedurer angår – ifølge Revisionsrettens beretning er blevet truffet korrigerende foranstaltninger, og at to bemærkninger var markeret som "igangværende", mens én bemærkning var markeret som "ikke relevant";

2.  anerkender, at Eurojust i samråd med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere og Generaldirektoratet for Budget evaluerer anvendelsen af opdelte bevillinger for at sikre finansieringen af operationelle aktiviteter, der ikke kan planlægges på forhånd og skal fortsætte hele resten af året;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2015 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en stigning på 0,17 % i forhold til 2014; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89 %, hvilket er en stigning på 1,69 % i forhold til 2014;

4.  beklager, at Eurojust havde problemer med adgang til budgetmidler som følge af kendte strukturelle finansieringsproblemer, og at det for andet år i træk blev tvunget til at anvende afbødende foranstaltninger i medfør af et ændringsbudget; beklager, at den finansielle usikkerhed, som Eurojust blev konfronteret med, krævede udsættelse af visse af dets igangværende aktiviteter og udsættelse af værdifulde teknologiske udviklinger; kræver, at Eurojust og Kommissionen løser disse kendte strukturelle problemer og sikrer et korrekt finansieringsniveau for de kommende år;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at beløbet overført fra 2014 til 2015 var på 4 246 726 EUR, hvoraf 87,6 % blev brugt; bemærker endvidere, at et beløb på 525 194 EUR bortfaldt ved årets udgang, hvilket omtrent svarer til beløbet i 2014;

6.  tager på grundlag af Revisionsrettens beretning til efterretning, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført for afsnit II (administrative udgifter), var på 1 600 000 EUR (21 %) i forhold til 1 500 000 EUR (20 %) i 2014; anerkender, at disse fremførsler hovedsagelig vedrører specifikke kontrakter om sikkerheds- og værtstjenester, IKT-projekter, maskinel og vedligeholdelse samt omkostninger til konsulentbistand og projekter for de nye lokaler såvel som tjenesteydelser, der blev bestilt inden årets udgang og leveret i 2016;

7.  bemærker, at fremførslerne kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.  bemærker, at Eurojust undertegnede 23 kontrakter med en værdi på over 15 000 EUR, hvilket udgør et lille fald på 14 % i forhold til 2014; konstaterer, at der blev afholdt et åbent udbud for 82,6 % af kontrakterne, hvilket udgør 95,44 % af det samlede udbudsbeløb;

9.  bemærker, at andelen af ubesatte stillinger i Eurojust pr. 31. december 2015 var på 2,4 % i modsætning til 4,8 % den 31. december 2014; konstaterer med tilfredshed, at 97,6 % af stillingsfortegnelsen for 2015 blev gennemført;

10.  bemærker, at Eurojust i 2015 gennemførte den anden runde af nedskæringer i antallet af stillinger, svarende til 2 % eller fire stillinger, for at nå målet om en personalenedskæring på 5 %, som var vedtaget af budgetmyndigheden; bemærker endvidere, at den sidste bølge af nedskæringer i antallet af stillinger, svarende til 1 % eller tre stillinger, skulle gennemføres i 2016 på området for administrativ bistand; anerkender, at personalenedskæringen har styrket andelen af operationelle job i organisationen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

11.  noterer sig Eurojusts forsikringer om, at klare regler for beskyttelse af whistleblowere spiller en integreret rolle i at opnå en kultur med tillid og i kampen mod svig, således som det er fastlagt i artikel 22c i personalevedtægten; noterer sig, at Eurojust er i færd med at udarbejde et udkast til nye regler for beskyttelse af whistleblowere; påpeger, at der i Eurojusts kollegium allerede den 4. oktober 2016 afholdtes en foreløbig drøftelse om udkastet til regler; opfordrer Eurojust til fortsat at rapportere om denne proces og om den efterfølgende vedtagelse af dets regler om beskyttelse af whistleblowere;

12.  bemærker, at korte resuméer af kollegiemedlemmers curriculum vitae (CV'er) offentliggøres online, men at interesseerklæringer ikke offentliggøres; bemærker i denne forbindelse, at Eurojusts kollegium i januar 2016 vedtog retningslinjer om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; bemærker også, at Eurojust for øjeblikket er ved at færdiggøre processen med at indsamle interesseerklæringer, og at resultatet heraf efterfølgende vil blive offentliggjort på Eurojusts websted; anmoder Eurojust om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fremskridtene i forbindelse hermed;

13.  bemærker med bekymring, at Eurojust ikke har planlagt nogen kontrol eller ajourføring af interesseerklæringer fra eksperter, medlemmer af kollegiet og medlemmer af personalet;

14.  beklager, at administrationen og medlemmerne af den uafhængige fælles kontrolinstans ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer; opfordrer til, at disse erklæringer øjeblikkeligt offentliggøres; opfordrer Eurojust til at vedtage en praktisk vejledning om den institutionelle forvaltning og én om interessekonflikter i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen offentliggjorde i december 2013, samt til at indføre klare regler imod "svingdørssituationer";

Intern revision

15.  anerkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) ifølge Eurojusts årsberetning udsatte sin revision af ”Overvågning og rapportering/elementerne i revisionserklæringen”) på grund af de knappe IT-revisionsressourcer, og at denne endelig blev gennemført i januar 2016; ser frem til den næste årsberetning fra Eurojust og yderligere detaljer vedrørende revisionen;

16.  bemærker, at alle tidligere udestående anbefalinger blev afsluttet af IAS pr. 27. marts 2015; minder om, at IAS i 2014 reviderede forvaltningen og organisationen af koordinationsmøder og koordinationscentre i Eurojust; bemærker, at IAS i 2015 udstedte en endelig revisionsberetning med en anbefaling markeret som "vigtig"; konstaterer med tilfredshed, at Eurojust har gennemført den korrigerende foranstaltning, hvorved anbefalingen markeredes som "afsluttet";

17.  konstaterer, at gennemførelsen af projektet til forbedring af det periodiserede regnskabsføringssystem muliggjorde en mere effektiv anvendelse af de menneskelige ressourcer i Eurojusts administration, mens det nye tidsregistreringssystem (eRecording), der blev indført af den administrerende direktør for alt administrativt personale fra april 2015, udgjorde et skridt fremad i retning af aktivitetsbaseret overvågning og rapportering;

Andre bemærkninger

18.  tilskynder Eurojust til fortsat at behandle terror, menneskehandel, smugleri og cyberkriminalitet som prioriteter; glæder sig over, at medlemsstaterne i stigende grad gør brug af koordineringsmøder og koordineringscentre, og over, at de sætter pris på den øgede inddragelse af tredjelande i de fælles efterforskningshold; glæder sig over, at antallet af sager, hvor medlemsstater har anmodet om Eurojusts bistand, fortsat stiger, og at det steg med 23 % i forhold til 2014; mener, at budgettet bør forhøjes i overensstemmelse hermed;

19.  anerkender, at Eurojust i øjeblikket sammen med sin værtsmedlemsstat er i færd med at forberede flytningen til nye lokaler; bemærker, at opførelsen af lokalerne blev påbegyndt i foråret 2015, og at den forventede flytning var planlagt til at skulle finde sted i foråret 2017; opfordrer Eurojust til at fortsat at rapportere til dechargemyndigheden om flytningen til de nye lokaler samt til at give et overslag over de samlede udgifter i forbindelse hermed;

20.  bemærker med bekymring, at der er betragtelig ubalance mellem mænd og kvinder både i Eurojusts øverste ledelse og blandt kollegiemedlemmerne; opfordrer indtrængende Eurojust til så hurtigt som muligt at rette op på denne ubalance og til at meddele Europa-Parlamentet og Rådet resultaterne;

21.  bemærker, at Eurojust har 7 tjenestebiler, der koster 20 000 EUR om året;

22.  bemærker, at 64 medlemmer af personalet i 2015 deltog i "udedage", som kostede 9 346,98 EUR (146,04 EUR pr. person);

23.  beklager, at Eurojust i sin årsberetning for 2015 anførte, at korruption ikke er blandt EU's prioriteringer; bemærker, at dette udsagn blev modsagt af de 90 korruptionssager, som ifølge Eurojusts årsberetning krævede Eurojusts ekspertise i 2015 (dobbelt så mange som i 2014); erkender, at Grækenland, Rumænien og Kroatien var de medlemsstater, som oftest anmodede om bistand i korruptionsrelaterede sager;

°

°  °

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2017](11) [om resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer].).

1.3.2017

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015

(2016/2170(DEC))

Ordfører: Petr Ježek

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Eurojust giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  tilskynder Eurojust til fortsat at behandle terror, menneskehandel, smugleri og cyberkriminalitet som prioriteter; glæder sig over, at medlemsstaterne i stigende grad har gjort brug af koordineringsmøder og koordineringscentre, og at de sætter pris på den øgede inddragelse af tredjelandene i de fælles efterforskningshold; glæder sigt over, at antallet af sager, hvor medlemsstater anmodede om Eurojusts bistand, fortsat stiger, og at det steg med 23 % i forhold til 2014; mener, at budgettet bør forhøjes i overensstemmelse hermed; bemærker Eurojusts høje budgetgennemførelsesrate for 2015 (99,86 % af budgettet på 33,818 mio. EUR);

3.  beklager, at Eurojust i sin årsberetning for 2015 anførte, at korruption ikke er blandt EU's prioriteringer; bemærker, at dette udsagn blev modsagt af de 90 korruptionssager, som ifølge Eurojusts årsberetning krævede Eurojusts ekspertise i 2015 (dobbelt så mange som i 2014); erkender, at Grækenland, Rumænien og Kroatien var de medlemsstater, som oftest anmodede om bistand i korruptionsrelaterede sager;

4.  beklager, at Eurojust stod over for problemer med budgetmidler, der var til rådighed, på grund af kendte strukturelle problemer med finansieringen; beklager, at den finansielle usikkerhed, som Eurojust blev konfronteret med, krævede udsættelse af visse af dets igangværende aktiviteter og udsættelse af værdifulde teknologiske udviklinger; kræver, at Eurojust og Kommissionen løser disse kendte strukturelle problemer og sikrer et korrekt finansieringsniveau for de kommende år;

5.  bemærker det høje niveau af forpligtede bevillinger, der blev fremført til administrative udgifter (21 %); erkender, at dette hovedsagelig var et resultat af budgetmæssig usikkerhed; beklager, at dette udløste problemer med gennemførelsen af specifikke kontrakter om sikkerheds- og værtstjenester, IKT-projekter, indkøb og vedligeholdelse af maskinel samt omkostninger til konsulentbistand og projekter for de nye lokaler; glæder sig på trods af de opståede vanskeligheder over Eurojusts tilsagn om at undgå ubegrundede fremførsler;

6.  beklager, at administrationen og medlemmerne af den uafhængige fælles kontrolinstans ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer; opfordrer til, at disse erklæringer øjeblikkeligt offentliggøres; opfordrer Eurojust til at vedtage en praktisk vejledning om den institutionelle forvaltning og én om interessekonflikter i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen offentliggjorde i december 2013, samt til at indføre klare regler imod "svingdørssituationer"; minder Eurojust om, at den skal vedtage bindende interne regler for beskyttelse af whistleblowere i overensstemmelse med artikel 22c i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 193.

(2)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 193.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 193.

(7)

EUT C 449 af 1.12.2016, s. 193.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik