Menettely : 2016/2170(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0129/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0129/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.52

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0183

MIETINTÖ     
PDF 297kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2170(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yksikön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0129/2017),

1.  myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yksikön vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(9) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0129/2017),

1.  hyväksyy Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0129/2017),

A.  toteaa, että Eurojust-yksikön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 33 818 351 euroa; toteaa, että yksikön koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Eurojust-yksikön tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on tärkeää edelleen vahvistaa lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan on aikaisempien vastuuvapausmenettelyjen seurannasta voitu todeta, että on toteutettu korjaavia toimia ja kaksi huomautusta oli ”käynnissä” ja yhden tilanne oli ”ei relevantti”;

2.  toteaa, että Eurojust arvioi yhdessä komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ja budjettipääosaston kanssa jaksotettujen määrärahojen käyttöä varmistaakseen sellaisen toiminnan rahoittamisen, jota ei voida suunnitella etukäteen ja jonka on jatkuttava koko vuoden;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun yksikön talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,99 prosenttia, mikä merkitsee 0,17 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89 prosenttia, mikä merkitsee 1,69 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

4.  pitää valitettavana, että Eurojust-yksiköllä oli määrärahojen saatavuuteen liittyviä ongelmia tiedossa olevien rakenteellisten ongelmien vuoksi ja että jo toisena peräkkäisenä vuonna Eurojust-yksikkö joutui turvautumaan riskien lievennystoimenpiteisiin, joita varten annettiin lisätalousarvio; pitää valitettavana, että Eurojust-yksikön epävarman rahoitustilanteen vuoksi joitakin sen meneillään olevia toimia ja tärkeitä teknisiä kehityshankkeita oli lykättävä; pyytää, että Eurojust-yksikkö ja komissio ratkaisevat nämä tiedossa olevat rakenteelliset ongelmat ja varmistavat, että rahoitus pysyy asianmukaisella tasolla tulevina vuosina;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee merkille, että vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretty määrä oli 4 246 726 euroa, josta käytettiin 87,6 prosenttia; panee lisäksi merkille, että 525 194 euron määrä peruutettiin vuoden lopussa, mikä oli vastaava määrä kuin vuonna 2014;

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastoon 2 (hallintomenot) siirrettiin sidottuja määrärahoja 1 600 000 euroa (21 prosenttia), kun niitä vuonna 2014 siirrettiin 1 500 000 euroa (20 prosenttia); toteaa, että nämä siirrot liittyvät lähinnä turva- ja kestityspalveluja ja tieto- ja viestintäalan hankkeita, laitteita ja huoltoa koskeviin erityisiin sopimuksiin, uusia tiloja koskeviin konsultti- ja hankekuluihin sekä ennen vuoden loppua tilattuihin ja vuonna 2016 toimitettaviin palveluihin;

7.  panee merkille, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat olla osittain tai täysin perusteltuja viraston toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, eivätkä ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja jos niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee merkille, että Eurojust allekirjoitti 23 sopimusta, joiden arvo on yli 15 000 euroa, mikä merkitsee hienoista 14 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna; huomauttaa, että avointa hankintamenettelyä käytettiin 82,6 prosenttiin sopimuksista, mikä tarkoittaa 95,44 prosenttia kaikkien hankintojen arvosta;

9.  panee merkille, että Eurojustin avoimien virkojen määrä oli 31. joulukuuta 2015 2,4 prosenttia verrattuna 4,8 prosenttiin 31. joulukuuta 2014; toteaa tyytyväisenä, että vuoden 2015 henkilöstötaulukosta pantiin täytäntöön 97,6 prosenttia;

10.  toteaa, että vuonna 2015 Eurojust pani täytäntöön virkojen vähentämistä koskevan toisen vaiheen, joka vastasi kahta prosenttia tai neljää virkaa, jotta voitiin saavuttaa budjettivallan käyttäjän hyväksymä viiden prosentin henkilöstönvähennystavoite; toteaa lisäksi, että henkilöstövähennysten toinen vaihe, joka vastaa yhtä prosenttia tai kolmea virkaa, oli tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2016 hallinnollisen tuen alalla; toteaa, että henkilöstön vähennys lisäsi organisaation operatiivisten työpaikkojen osuutta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

11.  panee merkille Eurojustin toteamuksen siitä, että väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevilla säännöillä on suuri merkitys henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisen luottamuksellisuuden kulttuurin saavuttamisessa ja petosten torjunnassa; panee merkille, että Eurojust laatii parhaillaan uusia sääntöjä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; huomauttaa, että Eurojustin kollegio kävi 4. lokakuuta 2016 alustavan keskustelun sääntöjä koskevasta luonnoksesta; kehottaa Eurojustia raportoimaan edelleen prosessista, joka koskee väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi laadittavia sääntöjä, ja myöhemmin niiden hyväksymisestä;

12.  toteaa, että verkossa julkaistaan lyhyet tiivistelmät kollegion jäsenten ansioluetteloista mutta ei sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista; panee merkille, että Eurojustin kollegio hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet tammikuussa 2016; panee lisäksi merkille, että Eurojust on parhaillaan saamassa päätökseen prosessin sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten keräämiseksi ja sen tulokset julkaistaan myöhemmin sen verkkosivustolla; pyytää Eurojustia raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

13.  panee huolestuneena merkille, että Eurojustilla ei ole tiedossa asiantuntijoiden, kollegion jäsenten ja henkilöstön jäsenten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tarkastusta tai ajantasaistamista;

14.  pitää valitettavana, etteivät hallinto ja riippumattoman yhteisen valvontaviranomaisen jäsenet julkaisseet ilmoituksiaan sidonnaisuuksista; vaatii julkaisemaan kyseiset ilmoitukset välittömästi; kehottaa Eurojust-yksikköä ottamaan käyttöön laitoksen hallinnointia koskevan käytännön oppaan sekä eturistiriitoja koskevan käytännön oppaan komission joulukuussa 2013 julkaisemien suuntaviivojen mukaisesti ja laatimaan selkeät ”pyöröovien” vastaiset säännöt;

Sisäinen tarkastus

15.  toteaa, että Eurojustin vuosikertomuksen mukaan komission sisäisen tarkastuksen osasto lykkäsi niukkojen tietoteknisten tarkastusresurssiensa vuoksi raportointia ja varmuuden osatekijöitä koskenutta tarkastustaan, joka toteutettiin lopulta tammikuussa 2016; odottaa Eurojustin seuraavaa vuosikertomusta ja tarkastusta koskevia lisätietoja;

16.  toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen osasto sai 27. maaliskuuta 2015 päätökseen kaikki toteuttamatta olleet suositukset; muistuttaa, että komission sisäisen tarkastuksen osasto tarkasti vuonna 2014 Eurojustin koordinointikokousten ja -keskusten hallinnon ja organisaation; panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen osasto esitti vuonna 2015 lopullisen tarkastuskertomuksen, jossa oli yksi ”tärkeä” suositus; toteaa tyytyväisenä, että Eurojust pani täytäntöön korjaavan toimenpiteen, joten suositus on ”toteutettu”;

17.  panee merkille, että suoriteperusteisen kirjanpidon (ABAC) järjestelmää koskevan projektin täytäntöönpano mahdollisti Eurojustin hallinnon henkilöresurssien tehokkaamman käytön ja uusi ajankäytöntallennusväline (eRecording), jonka hallinnollinen johtaja otti koko hallintohenkilöstön käyttöön huhtikuussa 2015, oli askel kohti toimintoperusteista seurantaa ja raportointia;

Muita huomautuksia

18.  kannustaa Eurojust-yksikkö käsittelemään edelleen ensisijaisesti terrorismiin, laittomaan kauppaan ja salakuljetukseen sekä verkkorikollisuuteen liittyviä asioita; toteaa tyytyväisenä, että jäsenvaltiot hyödyntävät yhä enemmän koordinointikokouksia ja -keskuksia ja että ne pitävät tärkeänä kolmansien maiden lisääntynyttä osallistumista yhteisiin tutkintaryhmiin; panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot ovat pyytäneet yhä useammassa tapauksessa Eurojust-yksikön apua: tapausten määrä lisääntyi 23 prosenttia vuodesta 2014; katsoo, että sen määrärahoja olisi lisättävä vastaavasti;

19.  toteaa, että Eurojust valmistelee parhaillaan yhdessä isäntäjäsenvaltionsa kanssa siirtymistä uusiin tiloihin; panee merkille, että tilojen rakentaminen alkoi keväällä 2015 ja muutto on suunnitteilla keväällä 2017; kehottaa Eurojustia raportoimaan edelleen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle siirtymisestä uusiin tiloihin sekä ilmoittamaan siirtymisen kokonaiskustannukset;

20.  panee huolestuneena merkille huomattavan epätasapainon sukupuolijakaumassa sekä Eurojustin ylemmässä johdossa että kollegion jäsenistössä; kehottaa Eurojustia korjaamaan tämän epätasapainon niin pian kuin mahdollista ja ilmoittamaan tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle;

21.  panee merkille, että Eurojustilla on seitsemän virka-autoa, jotka maksavat 20 000 euroa vuodessa;

22.  panee merkille, että 64 viraston henkilöstön jäsentä osallistui vuonna 2015 virkistyspäiville, joista aiheutui kaikkiaan 9 346,98 euron kustannukset (eli 146,04 euroa henkeä kohti);

23.  pitää valitettavana, että vuoden 2015 vuosikertomuksessaan Eurojust-yksikkö totesi, ettei korruption torjunta kuulu EU:n painopistealoihin; toteaa, että tämän toteamuksen kumoavat ne 90 korruptiotapausta, joissa Eurojust-yksiköltä pyydettiin sen vuosikertomuksen mukaan asiantuntija-apua vuonna 2015 (kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2014); panee merkille, että jäsenvaltioista Kreikka, Romania ja Kroatia pyysivät eniten apua korruptioon liittyvissä tapauksissa;

°

°  °

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. xxxkuuta 2017] antamaansa päätöslauselmaan(11).

1.3.2017

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2170(DEC))

Valmistelija: Petr Ježek

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin, joiden mukaan Eurojust-yksikön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 on esitetty sen tilinpäätöksessä oikein ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  kannustaa Eurojust-yksikkö käsittelemään edelleen ensisijaisesti terrorismiin, laittomaan kauppaan ja salakuljetukseen sekä verkkorikollisuuteen liittyviä asioita; toteaa tyytyväisenä, että jäsenvaltiot hyödynsivät yhä enemmän koordinointikokouksia ja -keskuksia ja että ne pitävät tärkeänä kolmansien maiden lisääntynyttä osallistumista yhteisiin tutkintaryhmiin; panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot pyytävät yhä useammassa tapauksessa Eurojust-yksikön apua: tapausten määrä lisääntyi 23 prosenttia vuodesta 2014; katsoo, että sen määrärahoja olisi lisättävä vastaavasti; panee merkille Eurojust-yksikön talousarvion korkean toteutusasteen, joka oli vuonna 2015 99,86 prosenttia sen 33,818 miljoonan euron talousarviosta;

3.  pitää valitettavana, että vuoden 2015 vuosikertomuksessaan Eurojust-yksikkö totesi, ettei korruption torjunta kuulu EU:n painopistealoihin; toteaa, että tämän toteamuksen kumoavat ne 90 korruptiotapausta, joissa Eurojust-yksiköltä pyydettiin sen vuosikertomuksen mukaan asiantuntija-apua vuonna 2015 (kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2014); panee merkille, että jäsenvaltioista Kreikka, Romania ja Kroatia pyysivät eniten apua korruptioon liittyvissä tapauksissa;

4.  pitää valitettavana, että Eurojust-yksiköllä oli määrärahojen saatavuuteen liittyviä ongelmia sen rahoitukseen liittyvien tiedossa olevien rakenteellisten ongelmien vuoksi; pitää valitettavana, että Eurojust-yksikön epävarman rahoitustilanteen vuoksi joitakin sen meneillään olevia toimia ja tärkeitä teknisiä kehityshankkeita oli lykättävä; pyytää, että Eurojust-yksikkö ja komissio ratkaisevat nämä tiedossa olevat rakenteelliset ongelmat ja varmistavat, että rahoitus pysyy asianmukaisella tasolla tulevina vuosina;

5.  panee merkille, että suuri osa hallintomenoihin sidotuista määrärahoista (21 prosenttia) siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle; toteaa, että tämä johtui pääasiassa talousarvioon liittyvistä epävarmuustekijöistä; pitää valitettavana tästä aiheutuneita toteutusongelmia tiettyjen turva- ja kestityspalveluja koskevien sopimusten, tieto- ja viestintäteknisten hankkeiden, laitteiden hankinnan ja ylläpidon sekä uusia tiloja koskevien konsultti- ja hankekulujen kohdalla; panee tyytyväisenä merkille, että ongelmista huolimatta Eurojust-yksikkö on sitoutunut välttämään mahdollisia perusteettomia siirtoja;

6.  pitää valitettavana, etteivät hallinto ja riippumattoman yhteisen valvontaviranomaisen jäsenet julkaisseet ilmoituksiaan sidonnaisuuksista; vaatii julkaisemaan kyseiset ilmoitukset välittömästi; kehottaa Eurojust-yksikköä ottamaan käyttöön laitoksen hallinnointia koskevan käytännön oppaan sekä eturistiriitoja koskevan käytännön oppaan komission joulukuussa 2013 julkaisemien suuntaviivojen mukaisesti ja laatimaan selkeät ”pyöröovien” vastaiset säännöt; muistuttaa Eurojust-yksikköä siitä, että sen on hyväksyttävä sitovat sisäiset säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 1. tammikuuta 2014 alkaen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 193.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 193.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 193.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 193.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö