Postupak : 2016/2170(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0129/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0129/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.52

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0183

IZVJEŠĆE     
PDF 614kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2016/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2016/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2015., s odgovorima Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0129/2017),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2016/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2015., s odgovorima Eurojusta(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(9), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0129/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2016/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0129/2017),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Eurojusta za financijsku godinu 2015. iznosio 33 818 351 EUR; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da su godišnji financijski izvještaji Eurojusta pouzdani te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  primjećuje u izvješću Suda da su poduzete korektivne mjere na temelju preporuka iz prethodnih razrješnica te da uz dvije primjedbe stoji oznaka „u tijeku”, a uz jednu „nije primjenjivo”;

2.  primjećuje da Eurojust u dogovoru s Glavnom upravom za pravosuđe i zaštitu potrošača i Glavnom upravom za proračun Komisije ocjenjuje korištenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi osigurao financiranje operativnih aktivnosti koje se ne mogu planirati unaprijed, a potrebno ih je provoditi cijele godine;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je povećanje od 0,17 % u odnosu na 2014.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89 %, što je povećanje od 1,69 % u odnosu na 2014.;

4.  žali zbog toga što se Eurojust zbog strukturnih problema sa svojim financiranjem suočio s problemima u pogledu raspoloživosti proračunskih sredstava i što je drugu godinu zaredom bio prinuđen poslužiti se mjerama za ublažavanje u obliku izmjene proračuna; žali zbog toga što je zbog financijske nesigurnosti Eurojust morao odgoditi neke tekuće aktivnosti i vrijedan tehnološki razvoj; traži od Eurojusta i Komisije da riješe te strukturne probleme i zajamče odgovarajuće financiranje za naredne godine;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da su sredstva prenesena iz 2014. u 2015. iznosila 4 246 726 EUR, od kojih je iskorišteno 87,6 %; dodatno napominje da je iznos od 525 194 EUR poništen krajem godine, što je iznos sličan prošlogodišnjem;

6.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Suda razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 1 600 000 (21 %), a 2014. je iznosila 1 500 000 EUR (20 %); uviđa da su ti prijenosi većinom povezani s određenim ugovorima za sigurnosne i ugostiteljske usluge te IKT projekte, kupnju i održavanje računalne opreme, savjetodavne usluge i troškove projekta za nove prostore, kao i za usluge naručene prije kraja godine i pružene u 2016.;

7.  napominje da prijenosi mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  prima na znanje činjenicu da je Eurojust potpisao 23 ugovora u vrijednosti višoj od 15 000 EUR, što predstavlja blago smanjenje od 14 % u odnosu na 2014.; primjećuje da je za 82,6 % ugovora raspisan javni natječaj, što je 95,44 % nabavljenog iznosa;

9.  napominje da je Eurojust s 31. prosincem 2015. imao 2,4 % slobodnih radnih mjesta u odnosu na 4,8 % s 31. prosincem 2014.; sa zadovoljstvom napominje da je provedeno 97,6 % plana radnih mjesta za 2015.;

10.  primjećuje da je Eurojust u 2015. proveo drugu fazu smanjenja broja radnih mjesta za četiri mjesta, odnosno 2 %, kako bi se postigao cilj smanjenja osoblja od 5 % dogovoren s proračunskim tijelom; nadalje napominje da je planirano da se zadnja faza smanjenja broja radnih mjesta od tri mjesta, odnosno 1 %, provede u 2016. u području administrativne potpore; utvrđuje da je smanjenje broja radnih mjesta povećalo udio operativnih poslova u toj organizaciji;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

11.  napominje da je Eurojust ponovno potvrdio da su jasna pravila o zaštiti zviždača sastavni dio uspostavljanja kulture povjerenja u borbi protiv prijevare, kao što je određeno člankom 22.c Pravilnika o osoblju; prima na znanje činjenicu da je Eurojust upravo u postupku izrade novih pravila o zaštiti zviždača; ističe da je na kolegiju Eurojusta 4. listopada 2016. već održana preliminarna rasprava o nacrtu pravila; poziva Eurojust da i dalje izvješćuje o tom postupku te povezanom usvajanju pravila o zaštiti zviždača;

12.  primjećuje da se na mrežnim stranicama objavljuju sažeci životopisa članova kolegija, ali ne i njihove izjave o financijskim interesima; s tim u vezi primjećuje da je kolegij Eurojusta usvojio smjernice o sprečavanju sukoba interesa i njihovom upravljanju u siječnju 2016.; napominje da Eurojust upravo dovršava postupak prikupljanja izjava o financijskim interesima te da će one biti objavljene na njegovim mrežnim stranicama; traži od Eurojusta da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o tom pitanju;

13.  sa zabrinutošću napominje da Eurojust nije predvidio provjere niti ažuriranje izjava o financijskim interesima stručnjaka, članova kolegija i članova osoblja;

14.  žali zbog toga što uprava i članovi neovisnog zajedničkog nadzornog tijela nisu objavili svoje izjave o financijskim interesima; poziva na to da se te izjave smjesta objave; poziva Eurojust da donese praktični vodič o institucijskom upravljanju i vodič o sukobima interesa u skladu sa smjernicama koje je Komisija objavila u prosincu 2013. i da uspostavi jasna pravila protiv „rotirajućih vrata”;

Unutarnja revizija

15.  utvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije na temelju godišnjeg izvješća Eurojusta odgodila svoju reviziju „praćenja i izvještavanja/sastavnih jedinica jamstva” zbog nedostatnih IT resursa za provedbu revizije koja je naposljetku provedena u siječnju 2016.; veseli se sljedećem godišnjem izvješću Eurojusta i dodatnim detaljima povezanih s revizijom;

16.  primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju 27. ožujka 2015. zatvorila sve prethodno otvorene preporuke; podsjeća da je Služba za unutarnju reviziju 2014. provela reviziju upravljanja i organizacije koordinacijskih sastanaka i centara u Eurojustu; prima na znanje činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju 2015. izdala konačno izvješće o reviziji s jednom preporukom koja je označena kao „važna”; sa zadovoljstvom napominje da je Eurojust proveo korektivne mjere te je preporuka označena kao „dovršena”;

17.  prima na znanje činjenicu da je nakon provedbe projekta unapređenja računovodstvenog sustava ABAC omogućeno učinkovitije korištenje administrativnih ljudskih resursa Eurojusta i da novi alat za bilježenje vremena (eRecording), koji je upravni direktor uveo za sve administrativno osoblje od travnja 2015., predstavlja korak prema praćenju i izvještavanju na temelju aktivnosti;

Ostale primjedbe

18.  potiče Eurojust da terorizam, trgovanje i krijumčarenje, te kiberkriminalitet i dalje ostanu njegovi prioriteti; pozdravlja činjenicu da se države članice sve više koriste koordinacijskim sastancima i koordinacijskim centrima te da cijene veće sudjelovanje trećih zemalja u zajedničkim istražnim timovima; pozdravlja činjenicu da broj slučajeva za koje su države članice zatražile pomoć Eurojusta i dalje raste te da se povećao za 23 % u odnosu na 2014; smatra da bi njegov proračun u skladu s time trebalo povećati;

19.  uviđa da se Eurojust trenutačno, zajedno sa svojom državom članicom domaćinom, priprema za premještanje u nove prostore; napominje da je gradnja na novoj lokaciji počela u proljeće 2015. i da se preseljenje očekuje u proljeće 2017.; poziva Eurojust da i dalje izvješćuje tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o preseljenju u nove prostore te da navede približni ukupan trošak preseljenja;

20.  sa zabrinutošću napominje značajnu rodnu neravnotežu i među višim rukovodstvom Eurojusta i među članovima kolegija; apelira na Eurojust da ispravi tu neravnotežu što je prije moguće te da o rezultatima što prije obavijesti Parlament i Vijeće;

21.  napominje da Eurojust ima sedam službenih automobila, čiji je trošak 20 000 EUR godišnje;

22.  prima na znanje da su 64 člana osoblja u 2015. sudjelovala u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 9 346,98 EUR (146,04 EUR po osobi);

23.  žali zbog toga što je u svojem godišnjem izvješću za 2015. Eurojust naveo da korupcija nije jedan od prioriteta Unije; napominje da je ta izjava u proturječju s 90 slučajeva korupcije za koje je tijekom 2015. zatražena ekspertiza (dvaput više nego 2014.) prema godišnjem izvješću Eurojusta; prima na znanje da su Grčka, Rumunjska i Hrvatska bile države članice koje su najviše tražile stručno mišljenje u slučajevima koji se odnose na korupciju;

°

°  °

24.  za druge primjedbe koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

01.3.2017

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015.

(2016/2170(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Petr Ježek

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2015. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  potiče Eurojust da terorizam, trgovanje i krijumčarenje, te kiberkriminalitet i dalje ostanu njegovi prioriteti; pozdravlja činjenicu da se države članice sve više koriste koordinacijskim sastancima i koordinacijskim centrima te da cijene veće sudjelovanje trećih zemalja u zajedničkim istražnim timovima; pozdravlja činjenicu da broj slučajeva za koje su države članice zatražile pomoć Eurojusta i dalje raste te da se povećao za 23 % u odnosu na 2014.; smatra da bi njegov proračun u skladu s time trebalo povećati; primjećuje visoku stopu izvršenja proračuna Eurojusta od 99,86 posto za 2015. godišnjeg proračuna u iznosu od 33,818 milijuna EUR;

3.  žali zbog toga što je u svojem godišnjem izvješću za 2015. Eurojust naveo da korupcija nije jedan od prioriteta Unije; napominje da je ta izjava u proturječju s 90 slučajeva korupcije za koje je tijekom 2015. zatražena ekspertiza (dvaput više nego 2014.) prema godišnjem izvješću Eurojusta; prima na znanje da su Grčka, Rumunjska i Hrvatska bile države članice koje su najviše tražile stručno mišljenje u slučajevima koji se odnose na korupciju;

4.  žali zbog toga što se Eurojust zbog strukturnih problema sa svojim financiranjem suočio s problemima u pogledu raspoloživosti proračunskih sredstava; žali zbog toga što je zbog financijske nesigurnosti Eurojust morao odgoditi neke tekuće aktivnosti i vrijedan tehnološki razvoj; traži od Eurojusta i Komisije da riješe te strukturne probleme i zajamče odgovarajuće financiranje za naredne godine;

5.  napominje da je razina odobrenih sredstava prenesenih za administrativne rashode bila visoka (21 %); prima na znanje da je to uglavnom posljedica proračunske nesigurnosti; žali zbog toga što su tako prouzročeni problemi pri provedbi posebnih ugovora za sigurnosne i ugostiteljske usluge, IKT projekte, kupnju i održavanje računalne opreme, kao i savjetodavne usluge i troškove projekta za nove prostore; pozdravlja, unatoč poteškoćama s kojima se susreće, predanost Eurojusta izbjegavanju neopravdanih prijenosa;

6.  žali zbog toga što uprava i članovi neovisnog zajedničkog nadzornog tijela nisu objavili svoje izjave o financijskim interesima; poziva na to da se te izjave smjesta objave; poziva Eurojust da donese praktični vodič o institucijskom upravljanju i vodič o sukobima interesa u skladu sa smjernicama koje je Komisija objavila u prosincu 2013. i da uspostavi jasna pravila protiv „rotirajućih vrata”; podsjeća Eurojust da usvoji obvezujuća interna pravila za zaštitu zviždača u skladu s člankom 22.c Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2014.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 193.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 193.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 193.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 193.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti