Procedūra : 2016/2170(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0129/2017

Pateikti tekstai :

A8-0129/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.52

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0183

PRANEŠIMAS     
PDF 696kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2170(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(5) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0129/2017),

1.  patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Eurojusto 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Eurojusto 2015 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(9), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0129/2017),

1.  pritaria Eurojusto 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0129/2017),

A.  kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, Eurojusto galutinis 2015 finansinių metų biudžetas buvo 33 818 351 EUR; kadangi visą Eurojusto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Eurojusto 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Eurojusto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu dar labiau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sampratą ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pripažįsta, kad, turint mintyje tolesnius veiksmus, susijusius su ankstesnių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimais, buvo imtasi taisomųjų veiksmų ir dvi pastabos buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, o viena pastaba – žyma „netaikytina“;

2.  pripažįsta, kad Eurojustas, konsultuodamasis su Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniu direktoratu ir Biudžeto generaliniu direktoratu, vertina, kaip naudojami diferencijuotieji asignavimai, siekdamas užtikrinti, kad būtų finansuojama veikla, kurios negalima suplanuoti iš anksto ir kurią būtina vykdyti visus metus;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2015 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekė 99,99 proc., t. y. išaugo 0,17 proc., palyginti su 2014 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 89 proc., t. y. 1,69 proc. didesnis, palyginti su 2014 m.;

4.  apgailestauja, kad Eurojustas susidūrė su biudžeto prieinamumo problemomis dėl žinomų jo finansavimo struktūrinių problemų ir kad antrus metus iš eilės buvo priverstas imtis poveikio švelninimo priemonių, dėl kurių turėjo būti priimtas taisomasis biudžetas; apgailestauja dėl to, kad susidūręs su finansiniu netikrumu Eurojustas turėjo atidėti savo tam tikrą vykdomą veiklą ir naudingų technologinių patobulinimų diegimą; prašo Eurojusto ir Komisijos išspręsti šias žinomas struktūrines problemas ir užtikrinti tinkamą finansavimo lygį ateinančiais metais;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad iš 2014 m. į 2015 m. perkelta suma sudarė 4 246 726 EUR, kurių buvo panaudota 87,6 proc.; taip pat pažymi, kad metų pabaigoje panaikinta suma sudarė 525 194 EUR, t. y. tiek pat, kiek ir 2014 m.;

6.  atsižvelgia į tai, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis sudarė 1 600 000 EUR (21 proc.); palyginti, 2014 m. šis lygis sudarė 1 500 000 EUR (20 proc.); pripažįsta, kad tokie perkėlimai į kitą laikotarpį labiausiai susiję su konkrečiomis sutartimis dėl saugumo ir apgyvendinimo paslaugų ir IRT projektų, aparatine įranga ir jos priežiūra, konsultacijoms ir naujų patalpų projektų išlaidomis, taip pat paslaugomis, kurios buvo užsakytos iki metų pabaigos ir suteiktos 2016 m.;

7.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį gali būti iš dalies arba visiškai pagrįsti daugiamečiu Agentūros veiklos programų pobūdžiu ir nebūtinai rodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat jie ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu jie planuojami iš anksto ir apie juos pranešama Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Eurojustas pasirašė 23 sutartis, kurių vertė viršijo 15 000 EUR; tai yra nedidelis 14 proc. sumažėjimas palyginti su 2014 m.; pastebi, kad atvira viešųjų pirkimų procedūra taikyta pasirašant 82,6 proc. sutarčių, ir ja naudojantis įsigyta 95,44 proc. viešųjų pirkimų būdu įsigytų prekių ir paslaugų;

9.  pažymi, kad 2015 m. gruodžio 31 d. Eurojusto laisvų darbo vietų rodiklis sudarė 2,4 proc., o 2014 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis siekė 4,8 proc.; su pasitenkinimu pažymi, kad įgyvendinta 97,6 proc. 2015 m. etatų plano uždavinių;

10.  pastebi, kad 2015 m. Eurojuste įgyvendintas antrasis etatų mažinimo etapas, kurio metu panaikinti keturi etatai, (t. y. 2 proc. etatų), siekiant įgyvendinti biudžeto valdymo institucijos nustatytą tikslą 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių; taip pat pažymi, kad 2016 m. turėjo būti įgyvendintas paskutinis etatų mažinimo etapas, kurio metu reikėjo panaikinti tris administracinės paramos srities etatus, arba 1 proc. etatų; pripažįsta, kad sumažinus darbuotojų skaičių, organizacijoje atliekama daugiau su veikla susijusių darbų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Eurojustas dar kartą patvirtino, kad aiškios informatorių apsaugos taisyklės yra neatsiejama pasitikėjimo kultūros ir kovos su sukčiavimu dalis, kaip nurodoma Tarnybos nuostatų 22c straipsnyje; atsižvelgia į tai, kad Eurojustas rengia naujų informatorių apsaugos taisyklių projektą; nurodo, kad Eurojusto kolegijoje 2016 m. spalio 4 d. jau vyko preliminarios diskusijos dėl taisyklių projekto; ragina Eurojustą ir toliau teikti informaciją apie procesą ir tolesnį informatorių apsaugos taisyklių priėmimą;

12.  pastebi, kad internete skelbiamos trumpos Kolegijos narių gyvenimo aprašymų santraukos, tačiau interesų deklaracijos neskelbiamos; šiuo atžvilgiu pažymi, kad 2016 m. sausio mėn. Eurojusto kolegija priėmė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo gaires; taip pat pažymi, kad Eurojustas šiuo metu baigia vykdyti interesų deklaracijų rinkimo procesą, kurio rezultatai vėliau bus paskelbti agentūros interneto svetainėje; prašo Eurojusto biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie šiuo klausimu padarytą pažangą;

13.  susirūpinęs pažymi, kad Eurojustas nėra numatęs patikrinti ar atnaujinti ekspertų, Kolegijos narių ir darbuotojų pateiktų interesų deklaracijų;

14.  apgailestauja dėl to, kad administracijos atstovai ir nepriklausomos jungtinės priežiūros institucijos nariai nepaskelbė savo interesų deklaracijų; ragina nedelsiant paskelbti šias deklaracijas; ragina Eurojustą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos paskelbtomis gairėmis, patvirtinti praktines institucinio valdymo gaires ir gaires dėl interesų konfliktų, taip pat nustatyti aiškias taisykles siekiant išvengti „sukamųjų durų“ reiškinio;

Vidaus auditas

15.  pripažįsta, kad remiantis Eurojusto metine ataskaita, Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) atidėjo stebėsenos ir ataskaitų rengimo / patikinimo sudedamųjų dalių audito vykdymą, nes trūko IT audito išteklių, bet galiausiai auditas buvo atliktas 2016 m. sausio mėn. laukia kitos metinės Eurojusto ataskaitos ir su auditu susijusios išsamesnės informacijos;

16.  pažymi, kad nuo 2015 m. kovo 27 d. visos ankstesnės neįgyvendintos rekomendacijos IAS laikomos įgyvendintomis; primena, kad 2014 m. IAS atliko Eurojusto koordinacinių pasitarimų ir koordinavimo centrų valdymo ir organizavimo auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. paskelbtoje IAS galutinėje audito ataskaitoje viena rekomendacija pažymėta žyma „svarbi“; su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustui atlikus taisomąjį veiksmą, rekomendacija pažymėta žyma „įvykdyta“;

17.  pažymi tai, kad įgyvendinus kaupiamosios apskaitos sistemos (angl. ABAC) gerinimo projektą, Eurojuste atsirado sąlygos efektyviau naudotis administracijos žmogiškaisiais ištekliais, o 2015 m. balandžio mėn. administracijos direktoriaus įgyvendinta visiems administracijos darbuotojams taikoma nauja laiko registravimo priemonė (angl. eRecording) yra žingsnis veikla grindžiamos stebėsenos ir veikla grindžiamo ataskaitų rengimo link;

Kitos pastabos

18.  ragina Eurojustą terorizmą, neteisėtą prekybą ir kontrabandą, taip pat kibernetinius nusikaltimus ir toliau laikyti prioritetiniais klausimais; teigiamai vertina tai, kad valstybės narės vis dažniau pasitelkia koordinacinius pasitarimus bei koordinavimo centrus ir vertina aktyvesnį trečiųjų šalių dalyvavimą jungtinių tyrimų grupių veikloje; palankiai vertina tai, kad bylų, kurias nagrinėdamos valstybės narės prašė Eurojusto pagalbos, skaičius nuolat auga ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 23 proc.; mano, kad reikėtų atitinkamai padidinti jam skiriamą biudžetą;

19.  pripažįsta, kad šiuo metu Eurojustas ir valstybė narė, kurioje jis įsikūręs, vykdo pasiruošimo agentūros persikėlimui į naujas patalpas procesą; pažymi, kad patalpų statyba pradėta 2015 m. pavasarį, o persikelti į naujas patalpas planuojama 2017 m. pavasarį; ragina Eurojustą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai toliau teikti informaciją apie persikėlimą į naujas patalpas ir pateikti visų patirtų persikėlimo išlaidų sąrašą;

20.  su susirūpinimu pažymi, kad yra didelis Eurojusto vyresniosios vadovybės ir kolegijos narių lyčių disbalansas; primygtinai ragina Eurojustą kuo skubiau ištaisyti šią disproporciją ir apie rezultatus pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai;

21.  pažymi, kad Eurojustas turi 7 tarnybinius automobilius, kurių išlaikymas per metus kainuoja 20 000 EUR;

22.  pažymi, 2015 m. 64 darbuotojai dalyvavo išvažiuojamuosiuose seminaruose, kurių išlaidos sudarė 9 346,98 EUR (146,04 EUR vienam asmeniui);

23.  apgailestauja dėl to, kad savo 2015 m. metinėje ataskaitoje Eurojustas nurodė, jog korupcija nėra Sąjungos prioritetas; pažymi, jog šiam teiginiui prieštarauja tai, kad, atsižvelgiant į metinę Eurojusto ataskaitą, 2015 m. būta 90 korupcijos bylų, dėl kurių prašyta Eurojusto ekspertų konsultacijų (du kartus daugiau nei 2014 m.); pripažįsta, kad Graikija, Rumunija ir Kroatija buvo dažniausiai dėl su korupcija susijusių bylų besikreipiančios valstybės narės;

°

°  °

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.](11) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

1.3.2017

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2170(DEC))

Nuomonės referentas: Petr Ježek

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  ragina Eurojustą terorizmą, neteisėtą prekybą ir kontrabandą bei kibernetinius nusikaltimus ir toliau laikyti prioritetiniais klausimais; teigiamai vertina tai, kad valstybės narės vis dažniau pasitelkia koordinacinius pasitarimus bei koordinavimo centrus ir vertina aktyvesnį trečiųjų šalių dalyvavimą jungtinių tyrimų grupių veikloje; palankiai vertina tai, kad bylų, kurias nagrinėdamos valstybės narės prašė Eurojusto pagalbos, skaičius nuolat auga ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 23 proc.; mano, kad reikėtų atitinkamai padidinti jam skiriamą biudžetą; atkreipia dėmesį į aukštą Eurojusto biudžeto įvykdymo lygį – iš 2015 m. skirtų 33,818 mln. EUR metinio biudžeto panaudota 99,86 proc. lėšų;

3.  apgailestauja dėl to, kad 2015 m. metinėje ataskaitoje Eurojustas teigė, jog korupcija nėra Sąjungos prioritetas; pažymi, jog šiam teiginiui prieštarauja tai, kad, atsižvelgiant į metinę Eurojusto ataskaitą, 2015 m. būta 90 korupcijos bylų, dėl kurių prašyta Eurojusto ekspertų konsultacijų (du kartus daugiau nei 2014 m.); pripažįsta, kad Graikija, Rumunija ir Kroatija buvo dažniausiai dėl su korupcija susijusių bylų besikreipiančios valstybės narės;

4.  apgailestauja dėl to, kad Eurojustui teko patirti su biudžeto išteklių prieinamumu susijusių sunkumų, kilusių dėl žinomų struktūrinių jo finansavimo problemų; apgailestauja dėl to, kad susidūręs su finansiniu netikrumu Eurojustas turėjo atidėti savo kai kuriose srityse vykdomą veiklą ir naudingų technologinių patobulinimų diegimą; prašo Eurojusto ir Komisijos išspręsti šias žinomas struktūrines problemas ir užtikrinti tinkamą finansavimo lygį ateinančiais metais;

5.  pažymi, kad į administracinėms išlaidoms skirtas biudžeto eilutes į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas (21 proc.); pripažįsta, kad tai daugiausia lėmė netikrumas dėl biudžeto; apgailestauja, kad dėl to kilo biudžeto vykdymo problemų, susijusių su konkrečiomis sutartimis dėl apsaugos ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų teikimo, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektais, aparatinės įrangos pirkimu ir priežiūra, taip pat su konsultavimosi dėl naujų patalpų ir jų projekto išlaidomis; teigiamai vertina tai, kad, nepaisant patirtų sunkumų, Eurojustas įsipareigojo vengti nepagrįstų perkėlimų į kitus laikotarpius;

6.  apgailestauja dėl to, kad administracijos atstovai ir nepriklausomos jungtinės priežiūros institucijos nariai nepaskelbė savo interesų deklaracijų; ragina nedelsiant paskelbti šias deklaracijas; ragina Eurojustą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos paskelbtomis gairėmis, patvirtinti praktines institucinio valdymo gaires ir gaires dėl interesų konfliktų, taip pat nustatyti aiškias taisykles siekiant išvengti „sukamųjų durų“ reiškinio; primena Eurojustui, kad, vadovaujantis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 22c straipsniu, reikia priimti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių apsaugos.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 193.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 193.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 193.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 193.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika