Procedūra : 2016/2170(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0129/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0129/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.52

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0183

ZIŅOJUMS     
PDF 700kWORD 59k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2170(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2015. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(4), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0129/2017),

1.  sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eurojust 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2015. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(9), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0129/2017),

1.  apstiprina Eurojust 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0129/2017),

A.  tā kā saskaņā ar Eurojust finanšu pārskatiem tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 33 818 351; tā kā Eurojust budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eurojust 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes apstiprināšanas pēcpārbaudi ir veikti koriģējoši pasākumi un divi komentāri tagad ir atzīmēti ar „ieviešana ir sākta”, bet par vienu komentāru ir norādīts „neattiecas”;

2.  pieņem zināšanai, ka Eurojust, apspriežoties ar Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorātu un Budžeta ģenerāldirektorātu, novērtē diferencēto apropriāciju izmantošanu pamatdarbību finansēšanai, ko nav iespējams plānot iepriekš un kas jāturpina visa gada garumā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ar gandarījumu konstatē, ka 2015. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,99 %, t. i., par 0,17 % augstāks nekā 2014. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89 %, kas ir par 1,69 % vairāk nekā 2014. gadā;

4.  pauž nožēlu par to, ka Eurojust saskārās ar budžeta pieejamības grūtībām jau zināmo, ar tās finansējumu saistīto strukturālo problēmu dēļ un ka tā otro gadu pēc kārtas bija spiesta veikt pielāgošanas pasākumus, kuru dēļ bija nepieciešams budžeta grozījums; pauž nožēlu par to, ka finansiālās nenoteiktības dēļ nācās atlikt dažas no Eurojust īstenošanas posmā esošām darbībām un vērtīgus tehnoloģiskus uzlabojumus; prasa, lai Eurojust un Komisija atrisinātu šīs zināmās strukturālās problēmas un nodrošinātu pienācīgu finansējuma apmēru turpmākajiem gadiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  norāda, ka no 2014. gada uz 2015. gadu tika pārnesti EUR 4 246 726, no kuriem tika izlietoti 87,6 %; turklāt norāda, ka gada beigās tika atcelta summa EUR 525 194 apmērā, t. i., tikpat, cik 2014. gadā;

6.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu II sadaļā (administratīvie izdevumi) uz nākamo gadu tika pārnesti EUR 1 600 000 (21 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 1 500 000 (20 %) 2014. gadā; pieņem zināšanai, ka minētie pārnesumi galvenokārt attiecās uz konkrētiem līgumiem par drošības un viesu uzņemšanas pakalpojumiem un IKT projektiem, aparatūru un uzturēšanu, konsultāciju un projektu izmaksām saistībā ar jaunajām telpām, kā arī gada beigās pasūtītiem un 2016. gadā sniedzamiem pakalpojumiem;

7.  norāda, ka apropriāciju pārnešanu bieži vien daļēji vai pilnībā pamato aģentūras darbības programmu daudzgadu raksturs un ka tā ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, it īpaši tad, ja to ieplāno iepriekš un dara zināmu Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  ņem vērā faktu, ka Eurojust parakstīja 23 līgumus, kuru vērtība pārsniedza EUR 15 000, t. i., par 14 % mazāk nekā 2014. gadā; norāda, ka atklāta publiskā iepirkuma procedūra tika izmantota 82,6 % līgumu, t. i., 95,44 % no iepirkumu kopsummas;

9.  konstatē, ka Eurojust neaizpildīto amata vietu skaits 2015. gada 31. decembrī bija 2,4 % salīdzinājumā ar 4,8 % 2014. gada 31. decembrī; ar gandarījumu norāda, ka 97,6 % no 2015. gada štatu saraksta amata vietām bija aizpildītas;

10.  konstatē, ka 2015. gadā Eurojust īstenoja amata vietu skaita samazināšanas otro kārtu, kas atbilda 2 % jeb četrām amata vietām, lai sasniegtu ar budžeta lēmējinstitūciju saskaņoto mērķi samazināt personālu par 5 %; turklāt norāda, ka pēdējo personāla samazināšanas kārtu, kas atbilst 1 % jeb trijām amata vietām, bija plānots īstenot 2016. gadā administratīvā atbalsta jomā; atzīst, ka darbinieku skaita samazināšana palielināja pamatdarbībai paredzēto amata vietu īpatsvaru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  pieņem zināšanai Eurojust atkārtoto apstiprinājumu, ka skaidriem noteikumiem par trauksmes cēlēju aizsardzību ir būtiska nozīme uzticības kultūras sekmēšanā un cīņā pret krāpšanu, kā paredzēts Civildienesta noteikumu 22.c pantā; ņem vērā faktu, ka Eurojust patlaban izstrādā jaunus noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību; norāda, ka Eurojust kolēģijā 2016. gada 4. oktobrī jau ir notikusi minēto noteikumu projekta sākotnēja apspriešana; aicina Eurojust turpināt ziņot par šo procesu un par trauksmes cēlēju aizsardzības noteikumu pieņemšanu;

12.  norāda, ka Eurojust kolēģijas locekļu dzīves aprakstu (CV) īsi kopsavilkumi ir publicēti tiešsaistē, taču nav publicētas interešu deklarācijas; šajā sakarībā norāda, ka Eurojust kolēģija 2016. gada janvārī pieņēma pamatnostādnes par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; norāda arī, ka Eurojust patlaban beidz interešu deklarāciju apkopošanas procesu un tā rezultāti pēc tam tiks publicēti Eurojust tīmekļa vietnē; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

13.  ar bažām norāda, ka Eurojust nav paredzējusi veikt ekspertu, kolēģijas locekļu un darbinieku interešu deklarāciju pārbaudi un atjaunināšanu;

14.  pauž nožēlu par to, ka administrācijas un neatkarīgās Apvienotās uzraudzības iestādes locekļi nav publicējuši savas interešu deklarācijas; prasa nekavējoties publicēt minētās deklarācijas; prasa Eurojust pieņemt praktiskus norādījumus par institucionālo pārvaldību un arī par interešu konfliktiem saskaņā ar pamatnostādnēm, ko Komisija publicēja 2013. gada decembrī, un paredzēt skaidrus noteikumus, kā novērst “virpuļdurvju efektu”;

Iekšējā revīzija

15.  pēc iepazīšanās ar Eurojust gada ziņojumu pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) atlika revīziju par uzraudzību un ziņošanu / ticamības deklarācijas pamatelementiem, ņemot vērā tā ierobežotos IT revīzijas resursus, un tā galu galā tika veikta 2016. gada janvārī; ar nepacietību gaida nākamo Eurojust gada ziņojumu un sīkāku informāciju par minēto revīziju;

16.  norāda, ka IAS 2015. gada 27. martā slēdza visus iepriekš neīstenotos ieteikumus; atgādina, ka IAS 2014. gadā veica revīziju par Eurojust koordinācijas sanāksmju un koordinācijas centru pārvaldību un organizāciju; pieņem zināšanai to, ka IAS 2015. gada galīgajā revīzijas ziņojumā viens ieteikums bija atzīmēts kā „svarīgs”; ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust veiktā koriģējošā pasākuma rezultātā minētais ieteikums tika atzīmēts kā „ieviests”;

17.  ņem vērā to, ka projekts, ar ko sekmēja uzkrājumu grāmatvedības sistēmas ieviešanu, ļāva efektīvāk izmantot Eurojust administrācijas cilvēkresursus, savukārt jaunais laika reģistrācijas instruments (eRecording), kuru administratīvais direktors ieviesa 2015. gada aprīlī attiecībā uz visiem administrācijas darbiniekiem, ir solis, ar ko sekmē uz darbības jomām balstītu uzraudzību un ziņošanu;

Citi komentāri

18.  mudina Eurojust arī turpmāk par prioritātēm uzskatīt terorismu, nelikumīgu tirdzniecību un kontrabandu, un kibernoziedzību; atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis aizvien vairāk rīko koordinācijas sanāksmes un izmanto koordinācijas centrus un ka tās novērtē trešo valstu pieaugošo līdzdalību kopējās izmeklēšanas grupās; atzinīgi vērtē to, ka tādu lietu skaits, kurās dalībvalstis ir lūgušas Eurojust palīdzību, aizvien palielinās un salīdzinājumā ar 2014. gadu bija palielinājies par 23 %; uzskata, ka tās budžets būtu attiecīgi jāpalielina;

19.  pieņem zināšanai, ka Eurojust patlaban kopā ar uzņēmēju dalībvalsti gatavojas pārejai uz jaunām telpām; norāda, ka ēku celtniecība sākās 2015. gada pavasarī un pārcelšanās bija plānota 2017. gada pavasarī; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pārcelšanos uz jaunajām telpām, kā arī izklāstīt kopējās pārcelšanās izmaksas;

20.  ar bažām norāda uz būtisku dzimumu nelīdzsvarotību gan Eurojust augstākajā vadībā, gan kolēģijā; mudina Eurojust šo nelīdzsvarotību novērst, cik ātri vien iespējams, un par paveikto ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei;

21.  norāda, ka Eurojust ir 7 dienesta automobiļi, kuru izmaksas ir EUR 20 000 gadā;

22.  norāda, ka 2015. gadā 64 darbinieki piedalījās atbūtnes dienās, kuru izmaksas bija EUR 9 346,98 (EUR 146,04 par vienu personu);

23.  pauž nožēlu par to, ka Eurojust 2015. gada ziņojumā ir norādījusi, ka korupcija nav viena no Savienības prioritātēm; norāda, ka šis apgalvojums ir pretrunā Eurojust gada ziņojumā sniegtajai informācijai par to, ka 2015. gadā Eurojust īpašā konsultācija tika lūgta 90 korupcijas lietās (divreiz vairāk nekā 2014. gadā); pieņem zināšanai, ka dalībvalstis, kuras visbiežāk lūdza konsultācijas ar korupciju saistītās lietās, bija Grieķija, Rumānija un Horvātija;

°

°  °

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx. xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](11).

1.3.2017

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2170(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Petr Ježek

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eurojust gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  mudina Eurojust arī turpmāk par prioritātēm uzskatīt terorismu, nelikumīgu tirdzniecību un kontrabandu; atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis ir vairāk izmantojušas koordinācijas sanāksmes un koordinācijas centrus un ka tās novērtē trešo valstu lielāko līdzdalību kopējās izmeklēšanas grupās; atzinīgi vērtē to, ka tādu lietu skaits, kurās dalībvalstis ir lūgušas Eurojust palīdzību, turpina palielināties un salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palielinājies par 23 %; uzskata, ka tās budžets būtu attiecīgi jāpalielina; konstatē, ka Eurojust 2015. gada budžeta (EUR 33,818 miljoni) izlietojuma likme ir ļoti augsta — 99,86 %;

3.  pauž nožēlu par to, ka Eurojust 2015. gada ziņojumā norādīja, ka korupcija nav viena no Savienības prioritātēm; norāda, ka par šī apgalvojuma neatbilstību īstenībai liecina fakts, ka 2015. gadā Eurojust tika lūgta speciālista konsultācija 90 korupcijas lietās (divreiz vairāk nekā 2014. gadā), kā norādīts Eurojust gada ziņojumā; pieņem zināšanai, ka dalībvalstis, kuras visbiežāk lūdza konsultācijas ar korupciju saistītās lietās, bija Grieķija, Rumānija un Horvātija;

4.  pauž nožēlu, ka Eurojust nācās risināt budžeta pieejamības jautājumus, kas bija saistīti ar strukturālām problēmām ar tās finansējumu; pauž nožēlu par to, ka nācās atlikt dažas no Eurojust pašreizējām darbībām un vērtīgus tehnoloģiskus izlabojumus, jo tā saskārās ar finansiālu nenoteiktību; prasa, lai Eurojust un Komisija atrisina šīs zināmās strukturālās problēmas un nodrošina pienācīgu finansējuma apmēru turpmākiem gadiem;

5.  norāda, ka pārnesto uzņemto apropriāciju līmenis saistībā ar administratīvajiem izdevumiem bija augsts (21 %); konstatē, ka šāda situācija izveidojās galvenokārt budžeta nenoteiktības rezultātā; pauž nožēlu par to, ka tas radīja ar izpildi saistītas problēmas ar konkrētiem līgumiem par drošību un viesu uzņemšanas pakalpojumiem, IKT projektiem, aparatūras iegādi un uzturēšanu, kā arī konsultāciju un projektu izmaksām par jaunajām telpām; atzinīgi vērtē Eurojust apņemšanos — neraugoties uz grūtībām, kas radās, — izvairīties no nepamatotiem pārnesumiem;

6.  pauž nožēlu par to, ka administrācijas un neatkarīgās Apvienotās uzraudzības iestādes locekļi nav publicējuši savas interešu deklarācijas; prasa minētās deklarācijas nekavējoties publicēt; prasa Eurojust pieņemt praktiskus norādījumus par institucionālo pārvaldību un arī par interešu konfliktiem saskaņā ar vadlīnijām, ko Komisija publicēja 2013. gada decembrī, un paredzēt skaidrus noteikumus, kas būtu domāti virpuļdurvju efekta novēršanai; atgādina Eurojust, ka saskaņā 22.c pantu Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos, kurus sāka piemērot no 2014. gada 1. janvāra, tai ir jāpieņem saistoši iekšēji noteikumi, lai aizsargātu trauksmes cēlējus.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

9.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 193. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 193. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 193. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 193. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika