Postup : 2016/2170(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0129/2017

Predkladané texty :

A8-0129/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.52

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0183

SPRÁVA     
PDF 632kWORD 64k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0129/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou Eurojustu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(9), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0129/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0129/2017),

A.  keďže podľa jeho finančných výkazov konečný rozpočet Eurojustu na rozpočtový rok 2015 predstavoval sumu 33 818 351 EUR; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov, čo sa týka ďalších krokov v súvislosti s predchádzajúcimi absolutóriami, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky boli označené ako „Prebieha“ a jedna pripomienka bola označená ako „Nevzťahuje sa“;

2.  berie na vedomie, že Eurojust po konzultácii s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre rozpočet vyhodnocuje používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť financovanie operačných činností, ktoré nemožno naplánovať vopred a musia pokračovať po celý rok;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,17 % oproti roku 2014; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89 %, čo predstavuje zvýšenie o 1,69 % oproti roku 2014;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust v dôsledku známych štrukturálnych problémov spojených s jeho financovaním čelil problémom v súvislosti s dostupnosťou rozpočtových prostriedkov a už druhý rok po sebe bol nútený pristúpiť na zmierňujúce opatrenia súvisiace s opravným rozpočtom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančná neistota, s ktorou sa Eurojust stretáva, si vyžiadala odklad niektorých jeho prebiehajúcich aktivít a odklad cenného technologického rozvoja; žiada, aby Eurojust a Komisia vyriešili tieto známe štrukturálne problémy a zabezpečili primeranú úroveň financovania na najbližšie roky;

Záväzky a prenosy

5.  poznamenáva, že suma prenesená z roku 2014 do roku 2015 predstavovala 4 246 726 EUR, z čoho sa využilo 87, 6 %; okrem toho konštatuje, že suma 525 194 EUR sa ku koncu roka zrušila, čo zodpovedá podobnej sume ako v roku 2014;

6.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v hlave II (administratívne výdavky) zodpovedala sume 1 600 000 EUR (21 %) v porovnaní so sumou 1 500 000 EUR (20 %) v roku 2014; berie na vedomie, že tieto prenosy hlavne súvisia s osobitnými zmluvami, ktoré sa týkajú bezpečnostných a hosťovských služieb, projektov v oblasti IKT, hardvéru a údržby, poradenstva a projektových nákladov súvisiacich s novými priestormi, ako aj služieb objednaných pred koncom roka, ale poskytnutých v roku 2016;

7.  poznamenáva, že prenosy možno čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  berie na vedomie, že Eurojust podpísal 23 zmlúv s hodnotou vyššou ako 15 000 EUR, čo predstavuje mierny pokles o 14 % v porovnaní s rokom 2014; poznamenáva, že otvorené verejné obstarávanie sa použilo pri 82,6 % zmlúv, čo predstavuje 95,44 % celkovej sumy obstarávania;

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2015 bola miera voľných pracovných miest v Eurojuste na úrovni 2,4 % oproti 4,8 % z 31. decembra 2014; s uspokojením berie na vedomie, že plán pracovných miest na rok 2015 bol vykonaný na 97, 6 %;

10.  poznamenáva, že v roku 2015 Eurojust realizoval druhú vlnu zníženia počtu pracovných miest (2 % alebo štyri pracovné miesta), aby sa dosiahol cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 %, ktorý schválil rozpočtový orgán; okrem toho konštatuje, že záverečná vlna znižovania počtu zamestnancov (1 % alebo tri pracovné miesta) sa mala uskutočniť v roku 2016 v oblasti administratívnej podpory; berie na vedomie, že znížením počtu zamestnancov sa posilnil podiel prevádzkových pracovných miest v organizácii;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  poznamenáva, že Eurojust opätovne potvrdil, že jasné pravidlá na ochranu oznamovateľov zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní kultúry dôvery a v boji proti podvodom, ako je ustanovené v článku 22c služobného poriadku; berie na vedomie, že Eurojust sa nachádza v procese tvorby nových pravidiel na ochranu oznamovateľov; poukazuje na to, že predbežná diskusia o návrhu pravidiel sa už uskutočnila v kolégiu Eurojustu 4. októbra 2016; vyzýva Eurojust, aby naďalej podával správy o tomto procese a následnom prijatí pravidiel na ochranu oznamovateľov;

12.  poukazuje na to, že krátke zhrnutia životopisov členov kolégia sú zverejnené na internete, ale vyhlásenia o záujmoch tam nie sú; v tejto súvislosti poznamenáva, že v januári 2016 kolégium Eurojustu prijalo usmernenia týkajúce sa prevencie a riešenia konfliktov záujmov; konštatuje tiež, že Eurojust v súčasnosti dokončuje proces zostavovania vyhlásení o záujmoch a jeho výsledky budú následne zverejnené na jeho webovom sídle; žiada Eurojust, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o pokroku v tejto záležitosti;

13.  so znepokojením konštatuje, že Eurojust nepočíta so žiadnymi kontrolami alebo s aktualizáciou vyhlásení o záujmoch odborníkov, členov kolégia a zamestnancov;

14.  ľutuje, že administratíva a členovia spoločného dozorného orgánu nezverejnili svoje vyhlásenia o záujmoch; vyzýva na okamžité zverejnenie týchto vyhlásení; vyzýva Eurojust, aby prijal praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov v súlade s usmerneniami, ktoré Komisia zverejnila v decembri 2013, a aby zaviedol jasné pravidlá proti javu otáčavých dverí;

Vnútorný audit

15.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy Eurojustu Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) odložil svoj audit na tému monitorovanie a podávanie správ/hlavné časti vyhlásenia o vierohodnosti pre obmedzené zdroje na IT v oblasti auditu, ktorý sa nakoniec uskutočnil v januári 2016; očakáva nasledujúcu výročnú správu Eurojustu a ďalšie podrobnosti o audite;

16.  poznamenáva, že k 27. marcu 2015 IAS uzavrel všetky ešte nedokončené odporúčania; pripomína, že IAS uskutočnil v roku 2014 audit riadenia a organizovania koordinačných stretnutí a koordinačných centier v Eurojuste; berie na vedomie, že IAS vydal v roku 2015 záverečnú správu o audite obsahujúcu jedno odporúčanie označené ako „Dôležité“; s uspokojením konštatuje, že Eurojust vykonal nápravné opatrenie a odporúčanie označil ako „Dokončené“;

17.  berie na vedomie skutočnosť, že vykonávanie projektu na zlepšenie systému účtovníctva na základe časového rozlíšenia umožnilo efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov administratívou Eurojustu, zatiaľ čo nový nástroj registrácie času (eRecording), ktorý administratívny riaditeľ zaviedol v apríli 2015 v prípade všetkých administratívnych pracovníkov, predstavoval krok smerom k monitorovaniu a podávaniu správ na základe činností;

Ďalšie poznámky

18.  nabáda Eurojust, aby terorizmus, nelegálnu migráciu a prevádzačstvo, ako aj počítačovú kriminalitu aj naďalej považoval za priority; víta skutočnosť, že členské štáty čoraz viac využívajú koordinačné zasadnutia a koordinačné centrá, a že uznávajú prínos rozsiahlejšieho zapojenia tretích krajín do spoločných vyšetrovacích tímov; víta skutočnosť, že počet prípadov, pri ktorých členské štáty požadujú Eurojust o pomoc, naďalej rastie a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 23 %; domnieva sa, že jeho rozpočet by sa mal v primeranej miere zvýšiť;

19.  berie na vedomie, že Eurojust sa v súčasnosti spolu so svojím hostiteľským členským štátom pripravuje na presun do nových priestorov; konštatuje, že výstavba priestorov sa začala na jar 2015 a očakávaný presun bol naplánovaný na jar 2017; vyzýva Eurojust, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium ďalej podával správy o presune do nových priestorov aj o celkových vzniknutých nákladoch na presun;

20.  so znepokojením konštatuje značnú rodovú nerovnováhu v zložení vyššieho manažmentu i členov kolégia Eurojustu; naliehavo vyzýva Eurojust, aby čo najrýchlejšie napravil túto nerovnováhu a o výsledku informoval Európsky parlament a Radu;

21.  poznamenáva, že Eurojust má 7 služobných automobilov, ktoré ročne stoja 20 000 EUR;

22.  konštatuje, že v roku 2015 sa 64 zamestnancov zúčastnilo na výjazdových dňoch, náklady na ktoré dosiahli 9 346,98 EUR (146,04 EUR na osobu);

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust vo svojej výročnej správe za rok 2015 uviedol, že korupcia nepatrí medzi priority Únie; poznamenáva, že toto tvrdenie je v rozpore s 90 prípadmi korupcie podľa výročnej správy Eurojustu, v ktorých bola v roku 2015 vyžiadaná expertíza Eurojustu (dvojnásobok oproti roku 2014); berie na vedomie, že členské štáty, ktoré podali najviac žiadostí v prípadoch súvisiacich s korupciou, boli Grécko, Rumunsko a Chorvátsko;

°

°  °

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

1.3.2017

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015

(2016/2170(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Eurojustu verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  nabáda Eurojust, aby terorizmus, nelegálnu migráciu a prevádzačstvo, ako aj počítačovú kriminalitu aj naďalej považoval za priority; víta skutočnosť, že členské štáty čoraz viac využívajú koordinačné zasadnutia a koordinačné centrá, a že uznávajú prínos rozsiahlejšieho zapojenia tretích krajín do spoločných vyšetrovacích tímov; víta skutočnosť, že počet prípadov, pri ktorých členské štáty požiadali Eurojust o pomoc, naďalej rastie a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 23 %; domnieva sa, že jeho rozpočet by sa mal v primeranej miere zvýšiť; berie na vedomie vysokú mieru plnenia rozpočtu Eurojustu na rok 2015 vo výške 33,818 milióna EUR, ktorá dosiahla 99,86 %;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust vo svojej výročnej správe za rok 2015 uviedol, že korupcia nepatrí medzi priority Únie; poznamenáva, že toto tvrdenie je v rozpore s 90 prípadmi korupcie podľa výročnej správy Eurojustu, v ktorých bola v roku 2015 vyžiadaná expertíza Eurojustu (dvojnásobok oproti roku 2014); berie na vedomie, že členské štáty, ktoré podali najviac žiadostí v prípadoch súvisiacich s korupciou, boli Grécko, Rumunsko a Chorvátsko;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust v dôsledku známych štrukturálnych problémov spojených s jeho financovaním čelil problémom v súvislosti s dostupnosťou rozpočtových prostriedkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančná neistota, s ktorou sa Eurojust stretáva, si vyžiadala odklad niektorých jeho prebiehajúcich aktivít a odklad cenného technologického rozvoja; žiada, aby Eurojust a Komisia vyriešili tieto známe štrukturálne problémy a zabezpečili primeranú úroveň financovania na najbližšie roky;

5.  konštatuje vysokú mieru prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky (21 %); uznáva, že to bolo najmä dôsledkom rozpočtovej neistoty; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to viedlo k problémom pri vykonávaní osobitných zmlúv týkajúcich sa bezpečnostných, stravovacích a ubytovacích služieb, projektov v oblasti IKT, nákupov a údržby hardvéru, ako aj poradenstva a projektových nákladov týkajúcich sa nových priestorov; víta záväzok Eurojustu predchádzať napriek týmto problémom akýmkoľvek neodôvodneným prenosom;

6.  ľutuje, že administratíva a členovia spoločného dozorného orgánu nezverejnili svoje vyhlásenia o záujmoch; vyzýva na okamžité zverejnenie týchto vyhlásení; vyzýva Eurojust, aby prijal praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov v súlade s usmerneniami, ktoré Komisia zverejnila v decembri 2013, a aby zaviedol jasné pravidlá proti javu otáčavých dverí; pripomína Eurojustu, že v súlade s článkom 22c Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať vnútorné záväzné pravidlá na ochranu oznamovateľov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 193.

(2)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 193.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 193.

(7)

Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 193.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia