Förfarande : 2016/2172(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2017

Ingivna texter :

A8-0130/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.43

Antagna texter :

P8_TA(2017)0174

BETÄNKANDE     
PDF 297kWORD 59k
30.3.2017
PE 593.868v02-00 A8-0130/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2016/2172(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2016/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(4), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2017),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2016/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(9), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2016/2172(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2015 till 54 611 883 EUR, vilket utgör en ökning med 4,21 % jämfört med 2014.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Europaparlamentet betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,23 %, vilket utgör en ökning på 4,45 % jämfört med 2014, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 96,52 %, vilket är en ökning med 2,75 %.

2.  Europaparlamentet noterar vidare att byrån omstrukturerade sin budgetstruktur 2014 med verkan från och med budgeten för 2015 för att stödja byråns verksamhetsbehov bättre. Parlamentet konstaterar vidare att omstruktureringens andra fas kommer att påverka budgeten för 2016. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den praktiska inverkan och om hur effektiviteten har förbättrats till följd av den nya budgetstrukturen.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar att inga betydande problem med nivån på överföringarna 2015 har noterats i revisionsrättens årliga granskning och inte heller i byråns årsredovisning. Parlamentet noterar att av det totala beloppet som fördes över från 2014 till 2015 (35 987 101 EUR) utnyttjades 46 %, 50 % förblev ”öppna belopp” (förfallna belopp som ännu inte betalats) och 4 % av totalbeloppet förföll. Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Överföring

4.  Europaparlamentet noterar att byrån gjorde totalt tio överföringar mellan budgetavdelningar 2015. Parlamentet noterar vidare att dessa överföringar låg under 10 % av budgetårets anslag för den budgetpost från vilken överföringen gjordes, när överföringar görs från en avdelning till en annan. Parlamentet konstaterar att nivån på och typen av överföringar 2015 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

5.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inledde 88 upphandlingsförfaranden, varav 13 med förhandlat förfarande och de återstående 75 med öppet förfarande eller förhandlat förfarande för kontrakt med lågt värde.

6.  Europaparlamentet noterar från byråns årliga verksamhetsrapport att byrån hade 207 tjänster i sin tjänsteförteckning 2015. Medan 207 av tjänsterna hade godkänts i byråns tjänsteförteckning för 2015 genomförde byrån den verksamhet som hade planerats för 2015 med 202 tjänster, eftersom 5 tjänster hade dragits in p.g.a. nedskärningar som planerades för 2016.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den andra jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 21,67 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 71,29 % för operativa uppgifter och 7,05 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet beklagar den kontinuerliga minskningen av personalstyrkan, samtidigt som de uppgifter som tilldelats byrån ökar.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet noterar att byrån gjorde förklaringarna om intressekonflikter och konfidentialitet, undertecknade av byråns styrelseledamöter, liksom deras meritförteckningar allmänt tillgängliga, i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens begäran i tidigare ansvarsfrihetsförfaranden.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att styrelseledamöternas intresseförklaringar inte har offentliggjorts på byråns webbplats och att byrån inte har vidtagit någon kontroll eller uppdatering av den högsta ledningens intresseförklaringar. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda situationen genom att offentliggöra sådana handlingar och införa kontroller för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av sin förvaltning.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att styrelsen 2015 antog en strategi för att förebygga och upptäcka bedrägerier, som grundar sig på Olafs metoder och riktlinjer och på kommissionens GD MOVE:s bedrägeribekämpningsstrategi.

11.  Europaparlamentet konstaterar med oro att byrån inte tagit något särskilt initiativ till att förbättra transparensen när det gäller dess kontakter med intressenter och lobbygrupper. Parlamentet uppmanar byrån att genomdriva en proaktiv policy för transparens i lobbyverksamheten.

Internrevision

12.  Europaparlamentet erfar att byråns revisionsorgan inte har utfärdat några kritiska revisionsrekommendationer eller granskningsiakttagelser 2015 som skulle kunna leda till en reservation i den årliga revisionsförklaringen. Parlamentet noterar nöjt att alla rekommendationer och iakttagelser från olika revisioner från åren före 2015 avslutades den 31 december 2015.

Internkontroll

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har utvecklat och genomfört en rad interna åtgärder för att säkerställa att dess verksamhet är föremål för kontroll och för att ge rimliga garantier för ledningen att målen uppnås. Byrån har genomfört en komplett uppsättning interna kontrollstandarder (ICS) baserade på de motsvarande normer som kommissionen har fastställt, och minimivillkor antagna av byråns styrelse.

Resultat

14.  Europaparlamentet noterar att byrån har haft ett omfattande samarbete på den operativa nivån när det gäller maritim övervakning, tillsyn och informationsutbyte med andra av unionens byråer och organ (EFCA, Frontex, Eunavfor, MAOC-N), för att dra nytta av befintlig expertis och service på ett sätt som gynnar alla parter. Parlamentet noterar att byrån från och med december 2014 har ansvarat för det gemensamma företaget för utveckling av fusionsenergi (F4E) i Madrid. Parlamentet noterar vidare att byrån har fortsatt sitt samarbete med Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) och även kan utnyttja byråns driftskontinuitetscentrum. Parlamentet konstaterar att byrån har haft ett nära samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk i syfte att utveckla samarbete och synergieffekter mellan de två byråerna för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten och för att åstadkomma kostnadsbesparingar, tack vare byråernas geografiska närhet.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet ser emellertid med oro på den mycket skeva könsfördelningen, 20 % respektive 80 %, bland byråns styrelseledamöter och suppleanter. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att rätta till denna obalans och att informera parlamentet om de framsteg som gjorts så snart som möjligt.

16.  Europaparlamentet framhäver byråns bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg och från offshoreanläggningar för gas- och oljeutvinning i Europa samt dess assistans till medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av internationell rätt och unionens lagstiftning. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra europeiska byråer i flyktingkrisen och framhåller att byrån måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt, även kritiskt viktiga uppdrag som berör verksamhet utanför mandatet, såsom att bidra till hanteringen av flyktingkrisen i form av kompetens, operativt stöd och medverkan av byråns personal.

17.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet ger möjligheter att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att öka räckvidden för EU:s regelverk respektive säkerhets- och miljönormer.

°

°  °

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](11) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

28.2.2017

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015

(2016/2172(DEC))

Föredragande av yttrande: Claudia Schmidt

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2015, exklusive interna och externa inkomster avsatta för särskilda ändamål, uppgick till 54,61 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 53,12 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden uppgick till 99,23 respektive 96,52 %. Parlamentet gläder sig över att genomförandegraden har förbättrats jämfört med 2014 och välkomnar att byrån nådde en genomförandenivå för betalningarna på 97,96 %, även med beaktande av de automatiska överföringarna av betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet välkomnar att styrelsen har antagit en strategi för att förebygga och upptäcka bedrägerier, grundad på Olafs metoder och riktlinjer och på GD HOME:s bedrägeribekämpningsstrategi, och förväntar sig att denna snabbt genomförs till fullo.

4.  Europaparlamentet välkomnar att hänsyn tagits till alla rekommendationer och observationer från olika revisioner från åren före 2015 och att det inte fanns några pågående åtgärder som skulle kunna ha en negativ inverkan på de risker som är kopplade till byråns verksamhet under 2015.

5.  Europaparlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter av åtgärder med andra decentraliserade EU-byråer i syfte att åstadkomma ökad ändamålsenlighet och effektivitet samt kostnadsfördelar, särskilt inom övergripande och administrativa områden.

6.  Europaparlamentet framhäver byråns bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg och från offshoreanläggningar för gas- och oljeutvinning i Europa samt dess assistans till medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av internationell rätt och unionens lagstiftning. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra europeiska byråer i flyktingkrisen och framhåller att byrån måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att den ska kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt, även kritiskt viktiga uppdrag som berör verksamhet utanför mandatet, såsom att bidra med kompetens, operativt stöd och personal för att hantera flyktingkrisen.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den andra jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 21,67 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 71,29 % för operativa uppgifter och 7,05 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter. Parlamentet beklagar den kontinuerliga minskningen av personalstyrkan, samtidigt som de uppgifter som tilldelats byrån ökar.

8.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet ger möjligheter att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att öka räckvidden för EU:s regelverk respektive säkerhets- och miljönormer.

9.  Europaparlamentet ser att byrån har gjort framsteg genom att offentliggöra styrelseledamöternas och suppleanternas meritförteckningar och intresseförklaringar på byråns webbplats. Parlamentet beklagar emellertid att inte alla ledamöter och suppleanter hade lämnat in intresseförklaringar, något som parlamentet begärt och revisionsrätten rekommenderat. Parlamentet uppmanar därför byrån att utan dröjsmål offentliggöra intresseförklaringarna från styrelsens ledamöter och suppleanter.

10.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Franck Proust

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 133.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 133.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 133.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 133.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA-PROV(2017)0000].

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy