Menetlus : 2016/2153(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0131/2017

Esitatud tekstid :

A8-0131/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0147

RAPORT     
PDF 433kWORD 57k
30.3.2017
PE 593.847v02-00 A8-0131/2017

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2016/2153(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2016/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012(5) (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0131/2017),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2016/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0131/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab parlament, et eriti oluline on veelgi tugevdada ELi institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

1.  märgib, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2015 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

2.  märgib rahulolevalt, et oma aastaaruandes eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) täheldas kontrollikoda, et ei leidnud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu juures auditeeritud inimressursside ja hangetega seotud küsimustes märkimisväärseid puudusi;

3.  märgib, et 2015. aastal oli Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve kogumaht 541 791 500 eurot (2014. aastal 534 202 300 eurot) ning selle täitmise määr oli 92,6 %;

4.  võtab teadmiseks nõukogu 2015. aasta eelarve suurenemise 7,6 miljoni euro võrra (1,4 %);

5.   võtab teadmiseks, et nõukogu peasekretariaat avaldas õigustalituse, kommunikatsiooni ja dokumendihalduse ning halduse peadirektoraadi peadirektorite aasta tegevusaruanded;

6.  võtab teadmiseks halduse peadirektoraadi aastases tegevusaruandes esitatud selgitused struktuurilise alakulutamise kohta, kuid tunneb muret, et eelarve alakasutamise määr on jätkuvalt kõrge teatavates kategooriates; julgustab peamiste tulemusnäitajate väljatöötamist, et parandada eelarve planeerimist;

7.  tunneb jätkuvalt muret 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringute väga suure mahu üle, eriti materiaalse põhivara osas;

8.  kordab, et Euroopa Ülemkogu eelarve ja nõukogu eelarve tuleks teineteisest lahutada, et suurendada kummagi institutsiooni finantsjuhtimise läbipaistvust ja vastutust;

9.  nõuab inimressursside läbilõiget kategooriate, palgaastmete, soo, kodakondsuse ja tööalase koolituse kaupa;

10.  rõhutab, et geograafiline tasakaal, nimelt liikmesriigist pärit töötajate arvu ja nende päritoluliikmesriigi suuruse vaheline suhe, peaks edaspidigi olema ressursside haldamisel oluline aspekt, pidades ennekõike silmas liiduga alates 2004. aastast ühinenud liikmesriike; väljendab rahulolu selle üle, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu on saavutanud oma koosseisus Euroopa Liiduga enne ja pärast 2004. aastat ühinenud liikmesriikidest pärit ametnike vahel üldise tasakaalu, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et liiduga 2004. aastal või hiljem ühinenud liikmesriigid on jätkuvalt alaesindatud kõrgematel administratiivsetel ametikohtadel ja juhtivatel ametikohtadel, ning ootab selles vallas edusamme;

11.  märgib, et nõukogu peasekretariaadis järgitakse soolise tasakaalu poliitikat; tervitab positiivset suundumust soolise tasakaalu osas juhtkonnas; kutsub siiski nõukogu üles jõupingutusi veelgi tugevdama, juhtides tähelepanu asjaolule, et sooline vahekord juhtivtöötajate seas oli 2015. aasta lõpus ikkagi ainult 30 % / 70 %;

12.  tunneb heameelt teabe üle, mis puudutab nõukogu peasekretariaadi endiste kõrgemate ametnike kutsealast tegevust pärast teenistusest lahkumist(6) 2015. aastal; kiidab täielikku läbipaistvust ja sellise teabe avaldamist igal aastal;

13.  tunneb suurt muret, et nõukogu peasekretariaat ei olnud 2015. aastal ikka veel rakendanud rikkumisest teatamise sise-eeskirja, nagu ombudsman märkis; palub nõukogul hakata viivitamata rakendama rikkumisest teatamise sise-eeskirja;

14.  jälgib nõukogu ametikohtade loetelu, et pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest vähendada töötajate arvu 5% võrra viie aasta jooksul; palub teavet selle kohta, kuidas kõnealune vähendamine läheb kokku 19 uue ametikoha loomisega; teeb ettepaneku, et nõukogu annaks aru Euroopa Parlamendile mis tahes alternatiivsest kokkuhoiust, mis on saavutatud, et kompenseerida töötajate arvu vähendamise viibimist;

15.  võtab teadmiseks halduse peadirektoraadi ümberkorraldamise, et parandada selle kvaliteeti ja tõhusust; loodab, et see reform avaldab positiivset mõju nõukogu eelarve täitmisele;

16.  on mures Europa hoone hilinenud üleandmise pärast; palub end teavitada selle edasilükkamise rahalisest mõjust;

17.  kordab oma nõudmist esitada nõukogu kinnisvarapoliitika eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile; tuletab nõukogule meelde, et parlament on nõudnud eduaruandeid ehitusprojektide kohta ning üksikasjalikku ülevaadet seni kantud kuludest;

18.  märgib rahuloluga, et nõukogu peasekretariaat sai 2015. aastal ökodünaamilise ettevõtte märgise ja 2016. aastal EMASi sertifikaadi tulemusliku keskkonnahalduse eest;

Ülevaade olukorrast

19.  võtab teadmiseks nõukogu peasekretäri ametliku vastuse Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esitatud kutsele osaleda arvamuste vahetuses teiste institutsioonide peasekretäridega; märgib, et vastuses lihtsalt korratakse juba varem väljendatud nõukogu seisukohta finantsteabe vahetamise kohta; märgib, et 17. novembril 2016 nõukogu peasekretariaati saadetud küsimustikule parlamendiliikmete esitatud küsimustega ei ole siiani vastatud;

20.  kordab, et nõukogu tegevus peaks olema läbipaistev ja nõukogu peaks olema liidu kodanike ees täielikult vastutav talle kui liidu institutsioonile usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest; rõhutab, et see eeldab, et nõukogu peab täielikult ja heas usus osalema iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, nagu teised institutsioonid seda teevad; on sellega seoses seisukohal, et liidu eelarve täitmise mõjusa kontrolli huvides peavad Euroopa Parlament ja nõukogu töökorra alusel koostööd tegema; peab äärmiselt kahetsusväärseks raskusi, mis on seni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tekkinud;

21.  rõhutab, et nõukogu kulutusi tuleb kontrollida samamoodi nagu teiste institutsioonide kulutusi ning juhib tähelepanu asjaolule, et sellise kontrolli alused on sätestatud parlamendi viimaste aastate eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides;

22.  tuletab meelde, et parlament annab teiste institutsioonide eelarvete täitmisele heakskiidu pärast seda, kui on läbi vaadanud esitatud dokumendid ning küsimuste vastused; peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendil on nõukogult vastuste saamisega pidevalt probleeme; loodab sellega seoses palju paremat koostööd nõukogu peasekretäriga, kelle jaoks 2015 oli esimene aasta neid uusi kohustusi täita;

23.  peab kahetsusväärseks, et parlamendi ja nõukogu vahelise puuduliku koostöö tõttu ei olnud võimalik eelarve täitmisele heakskiitu anda; märgib, et mõlemad pooled näivad avaldavat rohkem head tahet ja usub optimistlikult, et tehakse edusamme parema koostöö nimel tulevikus, mis parandaks ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu mainet avalikkuse silmis; palub parlamendil ja nõukogul selles suunas edasi liikuda;

24.  toonitab, et Euroopa Parlamendile on antud eelarve täitmisele heakskiidu andmise õigus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 ning finantsmääruse artiklitele 164–167, ning kinnitab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine või mitteandmine on parlamendi kohustus liidu kodanike ees;

25.  tuletab meelde, et igal finantsmääruse artikli 2 punktis b määratletud institutsioonil on autonoomia oma jao eelarve täitmisel, arvestades selle määruse artiklis 55 kehtestatud eelarveautonoomiat; kinnitab, et kooskõlas tava ja kehtivate eeskirjade tõlgendamise ning nõukogu eelarveautonoomiaga, ning läbipaistvuse ja demokraatliku aruandekohustuse säilitamiseks liidu maksumaksjate ees annab Euroopa Parlament heakskiidu iga institutsiooni eelarve täitmisele eraldi;

26.  on seisukohal, et avatud ja ametlikust dialoogist sündiv rahuldav koostöö parlamendi, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu vahel võib olla liidu kodanike jaoks positiivne märk.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

22

+

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

2

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 69, 13.3.2015.

(2)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.

(3)

ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.

(4)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)

ELi ametnike personalieeskirjade artikli 16 kolmas ja neljas lõige.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika