Postupak : 2016/2153(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0131/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0131/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0147

IZVJEŠĆE     
PDF 575kWORD 55k
30.3.2017
PE 593.847v02-00 A8-0131/2017

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2016/2153(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2016/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2016/2153(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0131/2017),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica Parlament naglašava da je posebno važno nadalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepata izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nije bilo materijalnih pogrešaka;

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s područjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europsko vijeće i Vijeće;

3.  napominje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2015. iznosio 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR 2014. godine) sa stopom izvršenja od 92,6 %;

4.  prima na znanje povećanje proračuna Vijeća za 2015. u iznosu od 7,6 milijuna EUR (+1,4 %);

5.   prima na znanje da je Glavno tajništvo Vijeća objavilo godišnja izvješća o aktivnostima glavnih direktora Pravne službe i glavnih uprava za komunikacije, upravljanje dokumentima i administraciju;

6.  prima na znanje objašnjenja iz godišnjeg izvješća glavne uprave za administraciju o nepotpunom iskorištavanju strukturnih sredstava; međutim, zabrinut je zbog toga što je u određenim kategorijama stopa neutrošenih sredstava i dalje visoka; potiče izradu ključnih pokazatelja uspješnosti radi boljeg planiranja proračuna;

7.  i dalje je zabrinut zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2015. u 2016., posebno onih povezanih s nekretninama, postrojenjima i opremom;

8.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost;

9.  traži da se pregled ljudskih resursa raščlani po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju;

10.  naglašava da bi geografska uravnoteženost, to jest veza između državljanstva osoblja i veličine države članice, trebala i dalje ostati važan element upravljanja resursima, posebno kada je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji od 2004.; pozdravlja činjenicu da su Europsko vijeće i Vijeće ostvarili sveukupno uravnotežen sastav dužnosnika iz država članica koje su pristupile Europskoj uniji prije i nakon 2004., ali ističe da države članice koje su pristupile Uniji 2004. ili nakon toga još uvijek nisu dovoljno zastupljene na višim razinama uprave i na rukovodećim položajima te se u tom pogledu još uvijek očekuje napredak;

11.  primjećuje da u Glavnom tajništvu vijeća postoji politika rodne jednakosti; pozdravlja pozitivan trend u pogledu rodne jednakosti u tijelima uprave; ipak, poziva Vijeće da uloži dodatne napore s obzirom na to da je stopa rodne jednakosti u rukovodećim položajima krajem 2015. još uvijek iznosila samo 30 % / 70 %;

12.  pozdravlja informacije u pogledu profesionalnih aktivnosti bivših visokih dužnosnika Glavnog tajništva vijeća nakon što su otišli iz službe(6) tijekom 2015.; pozdravlja potpunu transparentnost i godišnje objavljivanje takvih informacija;

13.  s velikom zabrinutošću napominje da Glavno tajništvo vijeća 2015., kao što je primijetio Europski ombudsman, još uvijek nije usvojilo interna pravila o zviždačima; poziva Vijeće da bez odgode provede unutarnja pravila o zviždačima;

14.  nadzire je li plan radnih mjesta Vijeća u skladu s međuinstitucijskim sporazumom o smanjenju osoblja za 5% tijekom razdoblja od pet godina; traži da ga se obavijesti o tome na koji način je takvo smanjenje usklađeno s otvaranjem 19 novih radnih mjesta; predlaže da Vijeće izvještava Parlament o mogućim alternativnim uštedama ostvarenima u cilju nadoknade za kašnjenje u pogledu smanjenja osoblja;

15.  prima na znanje reorganizaciju Glavne uprave za administraciju u cilju poboljšanja njezine kvalitete i učinkovitosti; očekuje da će ta reforma imati pozitivan učinak na izvršavanje proračuna Vijeća;

16.  zabrinut je radi odgode završetka zgrade Europa; traži da ga se izvješćuje o financijskom učinku odgode;

17.  ponavlja svoj poziv da se politika upravljanja nekretninama Vijeća dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice; podsjeća Vijeće da ga je Parlament pozvao da dostavi izvješća o napretku za građevinske projekte i detaljan pregled do danas nastalih troškova;

18.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Glavno tajništvo Vijeća primilo oznaku eko-dinamičnog poduzeća za 2015. i certifikat EMAS-a za 2016. za učinkovito upravljanje okolišem;

Sadašnje stanje

19.  prima na znanje službeni odgovor glavnog tajnika Vijeća na poziv Odbora Parlamenta za proračunski nadzor da prisustvuje razmjeni mišljenja s glavnim tajnicima drugih institucija; primjećuje da se u odgovoru tek ponavlja već ranije poznato stajalište Vijeća o razmjeni financijskih podataka; napominje da je pisani upitnik koji je Glavnom tajništvu poslan 17. studenoga 2016. s pitanjima zastupnika ostao bez odgovora;

20.  ponavlja da Vijeće treba biti transparentno i u potpunosti odgovorno građanima Unije za sredstva koja su mu povjerena kao instituciji Unije; ističe da to podrazumijeva da Vijeće mora sudjelovati, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije; u tom pogledu smatra da djelotvoran nadzor nad izvršenjem proračuna Unije zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća u vidu radnog dogovora; duboko žali zbog poteškoća na koje se dosad nailazilo u postupku davanja razrješnice;

21.  ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te ističe da su temelji tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina;

22.  podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dokumenata i odgovora na pitanja koji mu se dostavljaju; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s problemima u primanju odgovora Vijeća; u tom smislu nada se bitno poboljšanoj suradnji s glavnim tajnikom Vijeća koji je tijekom 2015. po prvi put preuzeo te nove odgovornosti;

23.  izražava žaljenje zbog toga što u prošlosti nije bilo moguće dati razrješnicu zbog nedovoljne suradnje između Parlamenta i Vijeća; napominje da se dobra volja očito povećala na obje strane i izražava optimizam da će se postići napredak u cilju poboljšanja suradnje u budućnosti, čime će se unaprijediti javni ugled Parlamenta i Vijeća; poziva Parlament i Vijeće da nastave u tom smjeru;

24.  ističe da Parlament ima ovlast za davanje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima od 164. do 167. Financijske uredbe te potvrđuje da je odluka o tome hoće li dati razrješnicu ili ne dužnost koju Parlament ima prema građanima Unije;

25.  podsjeća na to da svaka institucija iz članka 2. točke (b) Financijske uredbe može autonomno izvršiti dijelove proračuna koji se na nju odnose u skladu s proračunskom autonomijom iz članka 55. te uredbe; potvrđuje da Parlament, u skladu s praksom i tumačenjem važećih propisa i proračunskom autonomijom Vijeća, dodjeljuje razrješnicu svakoj instituciji pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

26.  smatra da uspješna suradnja Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća zasnovana na otvorenom i službenom dijalogu može odaslati pozitivnu poruku građanima Unije.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

2

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

–  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 69, 13.3.2015.

(2)

SL C 380, 14.10.2016., str. 1.

(3)

SL C 375, 13.10.2016., str. 1.

(4)

SL C 380, 14.10.2016., str. 147.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, članak 16. stavci 3. i 4.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti