Postup : 2016/2153(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2017

Predkladané texty :

A8-0131/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0147

SPRÁVA     
PDF 513kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.847v02-00 A8-0131/2017

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada

(2016/2153(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada

(2016/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0131/2017),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada

(2016/2153(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0131/2017),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória Parlament zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií EÚ zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a prijatím koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov dospel na základe auditu k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2015, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  konštatuje s uspokojením, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2015 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR v roku 2014) a miera plnenia dosiahla úroveň 92,6 %;

4.  berie na vedomie zvýšenie o 7,6 milióna EUR (+ 1,4 %) v rozpočte Rady na rok 2015;

5.   berie na vedomie, že Generálny sekretariát Rady (GSR) zverejnil výročné správy o činnosti generálnych riaditeľov právneho servisu, generálneho riaditeľstva pre komunikáciu a informácie a generálneho riaditeľstva pre administratívu;

6.  berie na vedomie vysvetlenia poskytnuté vo výročnej správe o činnosti generálneho riaditeľstva pre administratívu o systematicky nedostatočnom čerpaní prostriedkov; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že miera nevyčerpaných prostriedkov je v určitých kategóriách naďalej vysoká; nabáda na vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom zlepšiť rozpočtové plánovanie;

7.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokým objemom rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016, najmä prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia;

8.  opakuje, že rozpočet Európskej rady a Rady by sa mal rozdeliť, aby sa zvýšila transparentnosť finančného hospodárenia oboch inštitúcií a posilnila ich zodpovednosť;

9.  žiada rozdeliť prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

10.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, najmä pomer medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by aj naďalej mala byť významným prvkom riadenia zdrojov, najmä s ohľadom na členské štáty, ktoré vstúpili do Únie od roku 2004; víta skutočnosť, že Európska rada a Rada dosiahli celkovo vyvážené zloženie úradníkov z členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie pred rokom 2004 a po ňom, ale poukazuje na to, že členské štáty, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004 alebo neskôr, sú naďalej nedostatočne zastúpené na vyššej úrovni správy a na manažérskych pozíciách a v tejto oblasti sa naďalej očakáva pokrok;

11.  berie na vedomie, že GSR uplatňuje politiku rodovej vyváženosti; víta pozitívny trend, pokiaľ ide o vyvážené zastúpenie žien a mužov na riadiacich pozíciách; vyzýva však Radu, aby ešte viac zvýšila svoje úsilie, pričom poukazuje na to, že ani ku koncu roka 2015 nedosahovala rodová vyváženosť na riadiacich pozíciách vyváženejší pomer ako 30 % / 70 %;

12.  víta informácie o pracovnej činnosti bývalých riadiacich pracovníkov GSR po ich odchode zo služby(6) v roku 2015; vyzdvihuje absolútnu transparentnosť a každoročné zverejňovanie takýchto informácií;

13.  konštatuje s veľkým znepokojením, že GSR ešte ani v roku 2015 nezaviedol interné pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, ako poznamenal ombudsman; vyzýva Radu, aby bez meškania zaviedla interné pravidlá oznamovania nekalých praktík;

14.  konštatuje, že plán pracovných miest Rady je v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o znížení počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov; žiada o poskytnutie informácií o tom, ako je toto zníženie zlučiteľné s vytvorením 19 nových pracovných miest; navrhuje, aby Rada podala Parlamentu správu o možných alternatívnych úsporách, ktoré by kompenzovali meškanie v súvislosti so znižovaním počtu zamestnancov;

15.  berie na vedomie reorganizáciu generálneho riaditeľstva pre administratívu s cieľom zlepšiť jeho kvalitu a efektivitu; očakáva, že táto reforma bude mať pozitívny vplyv na plnenie rozpočtu Rady;

16.  vyjadruje znepokojenie nad oneskorením, pokiaľ ide o odovzdanie budovy Europa; žiada o informácie o finančných dôsledkoch tohto odkladu;

17.  opakuje svoju výzvu Rade, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla svoju politiku v oblasti nehnuteľností; pripomína svoju výzvu Rade, aby mu predložila správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis doposiaľ vzniknutých nákladov;

18.  konštatuje s uspokojením, že GSR získal za svoje efektívne environmentálne riadenie v roku 2015 označenie Ekodynamický podnik a v roku 2016 certifikáciu EMAS;

Súčasný stav

19.  berie na vedomie oficiálnu odpoveď generálneho tajomníka Rady na pozvanie Výboru pre kontrolu rozpočtu Parlamentu na výmenu názorov s generálnymi tajomníkmi ostatných inštitúcií; poznamenáva, že obsahom odpovede je zopakovanie pozície Rady o výmene finančných informácií, ktorú už Rada v minulosti vyjadrila; konštatuje, že písomný dotazník zaslaný GSR 17. novembra 2016 spolu s otázkami od poslancov zostal nezodpovedaný;

20.  opakuje, že Rada by mala byť transparentnou inštitúciou a v plnej miere by sa mala zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré jej boli ako inštitúcii Únie zverené; zdôrazňuje, že z toho vyplýva, že Rada sa musí v plnej miere a dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udeľovania absolutória, ako to robia ostatné inštitúcie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou na základe pracovnej dohody; vyjadruje hlboké poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupom udeľovania absolutória;

21.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií, a upozorňuje, že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu v minulých rokoch;

22.  pripomína, že Parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady; dúfa v tejto súvislosti, že sa s generálnym tajomníkom Rady, ktorý v roku 2015 po prvý raz prevzal tieto nové úlohy, podarí nadviazať oveľa lepšiu spoluprácu;

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v minulosti nebolo absolutórium udelené v dôsledku nedostatočnej spolupráce medzi Parlamentom a Radou; konštatuje, že sa zdá, že na oboch stranách je viac dobrej vôle, a vyjadruje nádej, že sa v záujme zlepšenia spolupráce v budúcnosti podarí dosiahnuť pokrok, čo povedie k zlepšeniu verejného imidžu Parlamentu a Rady; vyzýva Parlament a Radu, aby pokračovali v tejto nastúpenej ceste;

24.  zdôrazňuje právomoc Parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkov 164 až 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách a potvrdzuje, že udelenie alebo neudelenie absolutória je povinnosťou, ktorú má Parlament voči občanom Únie;

25.  pripomína, že každá inštitúcia v zmysle definície uvedenej v článku 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách je pri plnení vlastného oddielu rozpočtu autonómna, ako sa uvádza v článku 55 tohto nariadenia; potvrdzuje, že na základe praxe a výkladu súčasných pravidiel a rozpočtovej autonómie Rady, ako aj v záujme zachovania transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči daňovníkom Únie udeľuje Európsky parlament absolutórium jednotlivo každej inštitúcii;

26.  domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Parlamentom, Európskou radou a Radou ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu môže byť pozitívnym signálom vyslaným občanom Únie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

2

-

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania.

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

(2)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Článok 16 ods. 3 a 4 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia