Процедура : 2016/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2017

Внесени текстове :

A8-0132/2017

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0037

ДОКЛАД     ***I
PDF 820kWORD 104k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

Докладчик по становище (*): Нърдж Дива, комисия по развитие

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие(*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0582),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0374/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по развитие, комисията по външни работи и комисията по международна търговия (A8-0132/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Гаранционният фонд се финансира чрез едногодишно плащане от общия бюджет на ЕС, лихви от инвестирани ресурси на Гаранционния фонд и суми, събрани от неизправни длъжници.

(2)  Гаранционният фонд се финансира чрез едногодишно плащане от общия бюджет на ЕС, лихви от инвестирани ресурси на Гаранционния фонд и суми, събрани от неизправни длъжници. Годишното плащане не следва да бъде в ущърб на съществуващи дейности по функция 4.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10 % от съвкупните непогасени задължения по главницата на Съюза, следва да бъдат върнати в общия бюджет на Съюза за осигуряването на по-добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от просрочени плащания по операциите на ЕИБ по финансиране, насочени към отстраняване на първопричините за миграцията.

(4)  Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10% от съвкупните непогасени задължения по главницата на Съюза, следва да бъдат върнати в общия бюджет на Съюза за осигуряването на по-добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от просрочени плащания по операциите на ЕИБ по финансиране, насочени към предприемането на действия спрямо миграционния натиск, произтичащ от бедността, неравенството, демографския прираст, липсата на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата, както и дългосрочните последици от принудителното разселване.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и добрите резултати, постигнати досега.

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции, и следва да бъде осъществявано в съответствие с най-високите стандарти на прозрачност и демократична отчетност. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние допълнително да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и по-нататъшно засилване на резултатите, постигнати досега. Трансферът на управлението следва да доведе до спестяване на средства за общия бюджет на Съюза и следва да предостави възможност на Комисията да предоставя на Европейския парламент по-добра и по-точна информация относно управлението и положението на Гаранционния фонд.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осъществява финансовото управление на Фонда. Комисията управлява и инвестира ресурсите на Гаранционния фонд в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила.“;

Комисията осъществява финансовото управление на Фонда в съответствие с настоящия регламент и съгласно вътрешните правила и процедури на Фонда. Освен това Комисията управлява и инвестира ресурсите на Гаранционния фонд в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила, като същевременно взема предвид принципите, от които се ръководи външната дейност на Съюза. Комисията дава обяснение на Европейския парламент по какъв начин управлението на Фонда е интегрирано в нейната по-широка стратегия за развитие.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията изискваната информация за състоянието на Гаранционния фонд.

До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията цялата изисквана информация за състоянието на Гаранционния фонд.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, до 31 май всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на Гаранционния фонд през предходната календарна година. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите операции и съответната информация относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и риска на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година.“

Освен това до 31 май всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на Гаранционния фонд през предходната календарна година и оценка на адекватността на целевата сума от 9% и на прага от 10%, посочени в член 3, както и на управлението на активите на Гаранционния фонд от Комисията. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние и функционирането на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите операции и съответната информация относно финансовите отчети, като например подробна информация относно непогасените капиталови средства от гарантираните заеми или активите на Гаранционния фонд при трудна пазарна среда, както и достигнатите заключения и извлечените поуки. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и риска на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година.“


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие(*) (24.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Докладчик по становище: Нърдж Дива

КРАТКА ОБОСНОВКА

Гаранционният фонд за външни дейности (ГФВД) предпазва бюджета на ЕС от сътресения, които без него биха могли да се появят в случай на неизпълнение на задълженията по заеми, които се гарантират от ЕС. Той е предназначен за покриване на активирането на общите бюджетни гаранции за трети страни с цел да се предотвратят евентуални смущения в изпълнението на бюджета в случай на неизпълнение на задълженията. Досега Комисията поверяваше финансовото управление на ГФВД на ЕИБ, но въпреки това средствата в него остават собственост на ЕС.

Предложението на Комисията да поеме управлението на активите на Гаранционния фонд от ЕИБ е част от по-мащабен план за по-нататъшно интернализиране на всички дейности по управлението на активи. Като се вземе предвид фактът, че Комисията вече управлява седем милиарда евро, тя е на мнение, че вече разполага с необходимия персонал и експертен опит, за да управлява фонда, като същевременно ще бъдат спестени годишните такси, изплащани на ЕИБ за управлението на активите; през 2015 г. тази такса възлизаше на 861 000 евро. Комисията твърди, че прехвърлянето на управлението на активите на Комисията би довело до икономии в продължение на един завършен период на МФР, позволяващ финансирането на обем инвестиции в размер на 66 милиона евро.

Въпреки че докладчикът е съгласен по принцип с предложението на Комисията да поеме управлението на активите на Гаранционния фонд, докладчикът счита, че е от първостепенно значение Европейският парламент и Сметната палата да наблюдават Гаранционния фонд и прехода на управлението на активите към Комисията. В този смисъл, докладчикът вярва, че две години след прехвърлянето на управлението на активите на Гаранционния фонд от ЕИБ на Комисията следва да бъдат осъществени външна оценка на въздействието и оценка от страна на Сметната. В случай на значителни пропуски в резултатите управлението на активите на Гаранционния фонд се прехвърля обратно на ЕИБ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10 % от съвкупните непогасени задължения по главницата на Съюза, следва да бъдат върнати в общия бюджет на Съюза за осигуряването на по-добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от просрочени плащания по операциите на ЕИБ по финансиране, насочени към отстраняване на първопричините за миграцията.

(4)  Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10 % от съвкупните непогасени задължения по главницата на Съюза, следва да бъдат върнати в общия бюджет на Съюза за осигуряването на по-добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от просрочени плащания по операциите на ЕИБ по финансиране, насочени към третиране на миграционния натиск, произтичащ от бедност, неравенство, демографски прираст, липса на възможности за заетост и стопанска дейност, изменението на климата, както и дългосрочните последици от принудителното разселване.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и добрите резултати, постигнати досега.

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции и следва да бъде осъществявано в съответствие с най-високите стандарти на прозрачност и демократична отчетност. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние допълнително да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и добрите резултати, постигнати досега.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Гаранционен фонд за външни дейности

Позовавания

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Nirj Deva

16.12.2016

Разглеждане в комисия

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (22.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Докладчик по становище: Едуард Кукан

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията изменя Регламента относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности в контекста на преразглеждането на мандата на Европейската инвестиционна банка за външно кредитиране, като внася някои технически уточнения.

Докладчикът е съгласен с посочените уточнения, с изключение на предложеното прехвърляне на управлението на Гаранционния фонд на Комисията.

Докладчикът счита, че за текущия период Гаранционният фонд следва да остане под управлението на Европейската инвестиционна банка. Докладчикът счита, че повторната интернализация на Гаранционния фонд към Комисията ще се нуждае от подходяща подготовка в рамките на по-широката рамка на управление на набора от финансови мерки на ЕС за следващата многогодишна финансова рамка.

Към момента докладчикът не е получил убедителни доказателства, че преместването на Фонда под управлението на Комисията ще донесе значителни ползи и няма да създаде ненужно припокриване на дейностите на институциите на ЕС. Докладчикът счита, че потенциалните разходи и ползи следва да бъдат оценени по-задълбочено, преди да се приеме подобна промяна.

Следователно докладчикът споделя мнението, че много преди началото на следващия финансов период, стартиращ от 2020 г. следва да започне по-широка дискусия относно бъдещата структура на външното кредитиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Гаранционният фонд се финансира чрез едногодишно плащане от общия бюджет на ЕС, лихви от инвестирани ресурси на Гаранционния фонд и суми, събрани от неизправни длъжници.

(2)  Гаранционният фонд се финансира чрез едногодишно плащане от общия бюджет на ЕС, което не може да бъде в ущърб на съществуващи дейности по функция IV, лихви от инвестирани ресурси на Гаранционния фонд и суми, събрани от неизправни длъжници.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и добрите резултати, постигнати досега.

(5)  Възможността за прехвърляне на финансовото управление на Гаранционния фонд от ЕИБ на Комисията следва да бъде оценена по отношение на произтичащите от това разходи и ползи с оглед осигуряване на максимална ефикасност на използването на финансовите ресурси на Съюза с оглед периода след многогодишната финансова рамка от 2020 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  член 7 се заменя със следното:

заличава се

„Член 7

 

Комисията осъществява финансовото управление на Фонда. Комисията управлява и инвестира ресурсите на Гаранционния фонд в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила.“; ’

 

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 8 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До 30 юни 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на възможността за прехвърляне на управлението на активи на Гаранционния фонд от ЕИБ на Комисията. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Изменение     5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 8 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От 31 май 2018 г. годишният доклад включва информация относно финансовото управление и резултатите от дейността, риска на Гаранционния фонд и оценка на адекватността на целевата сума от 9 % и на прага от 10 % за Фонда.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Гаранционен фонд за външни дейности

Позовавания

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eduard Kukan

2.12.2016

Разглеждане в комисия

9.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (22.3.2017)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Докладчик по становище: Годеливе Квистхауд-Ровол

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението изменя Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности и е част от амбициозния Европейски план за външни инвестиции, обявен от Комисията на 7 юни 2016 г. с цел допълнителното консолидиране на европейската програма за миграцията. С настоящото предложение се внасят 4 изменения в съществуващия регламент:

1. С него се добавят приходите от премиите за риск, получени вследствие на операциите по финансиране от ЕИБ в качеството на нов четвърти източник на приходи за Гаранционния фонд.

2. Излишните средства на Гаранционния фонд, които надхвърлят 10% (вместо настоящите 9%) от общия размер на непогасените заеми, ще бъдат върнати в бюджета. С това се цели осигуряването на по-голям финансов капацитет, за да се гарантира по-добра защита за бюджета срещу евентуален допълнителен риск от неизпълнение на операциите на ЕИБ, свързани с миграционната криза.

3. Управлението на активите на Гаранционния фонд се прехвърля от ЕИБ на Комисията. На Комисията вече е възложено управлението на Гаранционния фонд за ЕФСИ. Предложеният трансфер има за цел допълнителното консолидиране на дейностите на Комисията, свързани с управлението на активи.

4. Комисията представя ежегодно на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата подробен доклад за състоянието на Гаранционния фонд и неговото управление. Това може да доведе до по-добра и по-точна информация, на база на съществуващите структури между тези институции.

Докладчикът е съгласен с посочените уточнения, с изключение на следните изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние да рационализира и консолидира дейностите, свързани с това управление, чрез използване на съществуващите структури и добрите резултати, постигнати досега.

(5)  Финансовото управление на Гаранционния фонд следва да се прехвърли от ЕИБ на Комисията, която има установена практика за управлението на подобни инвестиции. Поемайки управлението на активите на Гаранционния фонд, Комисията следва да бъде в състояние да рационализира и консолидира допълнително дейностите, свързани с това управление, както и да координира всички аспекти, свързани с външното финансиране на европейската програма за миграцията, чрез използване на съществуващите структури и по-нататъшно засилване на добрите резултати, постигнати досега. Трансферът на управлението следва да доведе до спестяване на средства за бюджета на Съюза и до по-точна информация относно управлението и положението на Гаранционния фонд, предоставяна от Комисията на Европейския парламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осъществява финансовото управление на Фонда. Комисията управлява и инвестира ресурсите на Гаранционния фонд в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила.“

Комисията осъществява финансовото управление на Фонда в съответствие с настоящия регламент и съгласно действащите вътрешни правила и процедури на Фонда. В допълнение Комисията управлява и инвестира ресурсите на Гаранционния фонд в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила, като същевременно взема предвид принципите, от които се ръководи външната дейност на Съюза. Комисията обяснява на Европейския парламент по какъв начин управлението на Фонда се вписва в нейната по-широка стратегия за развитие.“

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията изискваната информация за състоянието на Гаранционния фонд.

До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията цялата изисквана информация за състоянието на Гаранционния фонд.

Освен това, до 31 май всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на Гаранционния фонд през предходната календарна година. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите операции и съответната информация относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и риска на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година.“

Освен това, до 31 май всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на Гаранционния фонд през предходната календарна година. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние и функционирането на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите операции и съответната информация относно финансовите отчети, като например подробна информация относно непогасените капиталови средства от гарантираните заеми или активите на Гаранционния фонд при трудна пазарна среда, както и заключенията, до които е стигнато и извлечените поуки. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и риска на Гаранционния фонд към края на предходната календарна година. В допълнение, докладът предоставя подробна информация относно използването на Фонда и подобренията, генерирани от проектите, финансирани в държавите получатели.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Гаранционен фонд за външни дейности

Позовавания

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Разглеждане в комисия

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Гаранционен фонд за външни дейности

Позовавания

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Неизказани становища

       Дата на решението

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Дата на приемане

27.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Дата на внасяне

30.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност