ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

30.3.2017 - (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) - ***I

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial
Navrhovatel (*): Nirj Deva, Výbor pro rozvoj
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu


Postup : 2016/0274(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0132/2017
Předložené texty :
A8-0132/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0582),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0374/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0132/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Záruční fond je financován z jedné roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, z úroků z investic ze záručního fondu a částek získaných zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením.

(2)  Záruční fond je financován z jedné roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, z úroků z investic ze záručního fondu a částek získaných zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením. Roční platba by neměla být na úkor stávajících činností hrazených z okruhu 4.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % veškerých nesplacených kapitálových závazků, by měl být uhrazen zpět do souhrnného rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany rozpočtu proti případnému dodatečnému riziku vyplývajícímu ze selhání finančních operací EIB souvisejících s migrační krizí.

(4)  Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % veškerých nesplacených kapitálových závazků, by měl být uhrazen zpět do souhrnného rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany rozpočtu proti případnému dodatečnému riziku vyplývajícímu ze selhání finančních operací EIB zaměřených na migrační tlaky pramenící z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a ekonomických příležitostí, změny klimatu a dlouhodobých důsledků nuceného vysídlení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a svých dobrých výsledcích.

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic, a mělo by být prováděno podle nejpřísnějších mezinárodních norem transparentnosti a demokratické odpovědnosti. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a dalším zlepšování svých výsledků. Převod řízení by měl vést k úsporám nákladů v rámci rozpočtu Unie a umožnit Komisi předkládat Evropskému parlamentu lepší a přesnější informace o řízení a situaci záručního fondu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. Komise řídí a investuje zdroje ze záručního fondu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a respektuje náležitá obezřetnostní pravidla.’’

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise v souladu s tímto nařízením a s vnitřními pravidly a postupy fondu. Vedle toho Komise řídí a investuje zdroje ze záručního fondu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a respektuje náležitá obezřetnostní pravidla, přičemž bere v potaz zásady, kterými se řídí vnější činnost Unie. Komise vysvětlí Evropskému parlamentu, jakým způsobem je řízení fondu začleněno do její širší rozvojové strategie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise každoročně do 31. března předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru v souvislosti se svými finančními výkazy požadované informace o situaci záručního fondu.

Komise každoročně do 31. března předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru v souvislosti se svými finančními výkazy všechny požadované informace o situaci záručního fondu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho Komise každoročně do 31. května předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o řízení záručního fondu v předchozím kalendářním roce. Tato výroční zpráva obsahuje informace o finanční situaci záručního fondu na konci předchozího kalendářního roku, o finančních tocích během předchozího kalendářního roku, jakož i o významných transakcích a obsahuje rovněž veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů. Zpráva také zahrnuje informace o finančním řízení, výsledcích a riziku záručního fondu ke konci předchozího kalendářního roku.“

Kromě toho Komise každoročně do 31. května předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o řízení záručního fondu v předchozím kalendářním roce a posouzení adekvátnosti cílové částky ve výši 9 % a prahové hodnoty ve výši 10 % uvedené v odstavci 3, jakož i řízení aktiv záručního fondu ze strany Komise. Tato výroční zpráva obsahuje informace o finanční situaci a fungování záručního fondu na konci předchozího kalendářního roku, o finančních tocích během předchozího kalendářního roku, jakož i o významných transakcích a obsahuje rovněž veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů, jako jsou podrobné informace o nesplacené jistině zaručených půjček nebo aktiv záručního fondu v nepříznivém tržním prostředí, a také závěry a ponaučení. Zpráva také zahrnuje informace o finančním řízení, výsledcích a riziku záručního fondu ke konci předchozího kalendářního roku.“

 

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (24.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Zpravodaj: Nirj Deva

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Záruční fond pro vnější vztahy chrání rozpočet EU před otřesy, které by jinak mohly nastat v případě nesplácení úvěrů, za něž se EU zaručila. Jeho cílem je pokrýt aktivaci záruk souhrnného rozpočtu pro třetí země s cílem vyhnout se případnému narušení plnění rozpočtu v případě nesplácení úvěrů. Komise zatím svěřila finanční řízení Záručního fondu pro vnější vztahy Evropské investiční bance, avšak finanční prostředky stále vlastní EU.

Návrh Komise na převzetí řízení aktiv záručního fondu od EIB je součástí širšího plánu postupné internalizace řízení veškerých aktiv. S ohledem na skutečnost, že Komise již spravuje sedm miliard EUR, je toho názoru, že má již dostatečný počet zaměstnanců a odborných zkušeností na to, aby tento fond řídila. Ušetří se tak i za roční poplatky Evropské investiční bance za správu aktiv – v roce 2015 činil tento poplatek 861 000 EUR. Komise tvrdí, že převedením řízení aktiv do jejích rukou by se v průběhu celého období víceletého finančního rámce vytvořily úspory, díky kterým by bylo možné financovat investice ve výši 66 milionů EUR.

Ačkoli zpravodaj v zásadě souhlasí s návrhem Komise na převzetí řízení aktiv záručního fondu, zastává názor, že je naprosto zásadní, aby Evropský parlament a Účetní dvůr kontrolovaly záruční fond a převod řízení aktiv na Komisi. V tomto smyslu se zpravodaj domnívá, že externí posouzení dopadů a hodnocení ze strany Účetního dvora by mělo být provedeno dva roky po převodu řízení aktiv záručního fondu z EIB na Komisi. Pokud budou výsledky o mnoho slabší, řízení aktiv záručního fondu se převede zpět na EIB.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % veškerých nesplacených kapitálových závazků, by měl být uhrazen zpět do souhrnného rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany rozpočtu proti případnému dodatečnému riziku vyplývajícímu ze selhání finančních operací EIB souvisejících s migrační krizí.

(4)  Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % veškerých nesplacených kapitálových závazků, by měl být uhrazen zpět do souhrnného rozpočtu Unie v zájmu lepší ochrany rozpočtu proti případnému dodatečnému riziku vyplývajícímu ze selhání finančních operací EIB zaměřených na migrační tlaky pramenící z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a ekonomických příležitostí, změny klimatu a dlouhodobých důsledků nuceného vysídlení.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a svých dobrých výsledcích.

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic, a mělo by být prováděno v souladu s nejvyššími mezinárodními normami transparentnosti a demokratické odpovědnosti. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a svých dobrých výsledcích.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruční fond pro vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

6.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Nirj Deva

16.12.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Martina Werner

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (22.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Navrhovatel: Eduard Kukan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise pozměňuje nařízení o zřízení Záručního fondu pro vnější vztahy v rámci revize mandátu Evropské investiční banky pro poskytování úvěrů třetím zemím a přináší některé technické úpravy.

Navrhovatel s těmito úpravami souhlasí, avšak s výjimkou navrhovaného převodu správy záručního fondu na Komisi.

Navrhovatel se domnívá, že pro probíhající období by měl záruční fond zůstat ve správě Evropské investiční banky. Je toho názoru, že začlenění záručního fondu do struktur Komise by muselo být řádně připraveno v širších souvislostech řízení finančních nástrojů EU v rámci příštího víceletého finančního rámce.

Navrhovatel dosud neobdržel přesvědčivý důkaz o tom, že by přesunutí fondu do správy Komise přineslo významné výhody a nedocházelo by ke zbytečnému zdvojování činností mezi institucemi EU. Je toho názoru, že potenciální náklady a přínosy by měly být vyhodnoceny podrobněji předtím, než bude taková změna provedena.

Proto se navrhovatel také domnívá, že širší diskuse o budoucí struktuře úvěrů třetím zemím by měla začít v dostatečném předstihu ve vztahu k příštímu finančnímu období, které začne rokem 2020.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Záruční fond je financován z jedné roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, z úroků z investic ze záručního fondu a částek získaných zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením.

(2)  Záruční fond je financován z jedné roční platby ze souhrnného rozpočtu Unie, která nesmí být na úkor stávajících činností hrazených z okruhu IV, z úroků z investic ze záručního fondu a částek získaných zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a svých dobrých výsledcích.

(5)  Možnost převedení finančního řízení záručního fondu z EIB na Komisi by měla být vyhodnocena z hlediska souvisejících nákladů a přínosů s cílem zajistit maximální účinnost využívání finančních prostředků Unie s ohledem na víceletý finanční rámec po roce 2020.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 7

 

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. Komise řídí a investuje zdroje ze záručního fondu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a respektuje náležitá obezřetnostní pravidla. “

 

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do 30. června 2018 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící možnost převedení správy aktiv záručního fondu z EIB na Komisi. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.

 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES, Euratom) No 480/2009

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 31. května 2018 zahrnuje každoroční zpráva také informace o finančním řízení a výkonnosti a o riziku záručního fondu a posouzení přiměřenosti cílové částky ve výši 9 % a prahové hodnoty / stropu ve výši 10 % pro fond.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruční fond pro vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Eduard Kukan

2.12.2016

Projednání ve výboru

9.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (22.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Navrhovatelka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tímto návrhem se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy. Návrh je součástí ambiciózního plánu vnějších investic, který oznámila Komise dne 7. června 2016 a jehož cílem je dále upevnit evropský program pro migraci. Návrh zavádí čtyři změny stávajícího nařízení:

1. Uvádí příjmy z rizikové přirážky vytvořené v rámci finančních operací EIB jako nový, čtvrtý zdroj příjmů záručního fondu.

2. Přebytek prostředků záručního fondu, který přesáhne 10 % (namísto nynějších 9 %) veškerých nesplacených úvěrů, bude vrácen zpět do rozpočtu. Tato úprava má vést k větším finančním kapacitám lépe ochránit rozpočet před případným dodatečným rizikem vyplývajícím ze selhání operací EIB souvisejících s migrační krizí.

3. Řízení aktiv tohoto záručního fondu se převádí z EIB na Evropskou komisi. Komisi je již nyní svěřena správa záručního fondu EFSI. Cílem navrženého převodu je další konsolidování činnosti Komise v oblasti řízení aktiv.

4. Komise bude každoročně předkládat Parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru podrobnou zprávu o situaci a řízení záručního fondu. To by mohlo zajistit lepší a přesnější informace založené na strukturách, které již mezi těmito institucemi existují.

Navrhovatelka s těmito úpravami obecně souhlasí, avšak s výjimkou následujících změn.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv; stavět při tom bude na stávajících strukturách a svých dobrých výsledcích.

(5)  Finanční řízení záručního fondu by mělo být převedeno z EIB na Komisi, která má zavedené postupy řízení podobných investic. Převzetí řízení aktiv záručního fondu by mělo Komisi umožnit dále zefektivnit a konsolidovat své činnosti v oblasti řízení aktiv a rovněž koordinovat veškeré aspekty týkající se vnějšího financování evropského programu pro migraci a stavět při tom bude na stávajících strukturách a dále posilovat své dobré výsledky. Převod řízení by měl vést k úsporám nákladů v rámci rozpočtu Unie a k lepším a přesnějším informacím o řízení a situaci záručního fondu, které Komise předkládá Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

„Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise. Komise řídí a investuje zdroje ze záručního fondu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a respektuje náležitá obezřetnostní pravidla.“

Finanční řízení fondu zajišťuje Komise v souladu s tímto nařízením a s vnitřními pravidly a postupy fondu. Vedle toho Komise řídí a investuje zdroje ze záručního fondu v souladu se zásadou řádného finančního řízení a respektuje náležitá obezřetnostní pravidla, přičemž bere v potaz zásady, kterými se řídí vnější činnost Unie. Komise vysvětlí Evropskému parlamentu, jakým způsobem je řízení fondu začleněno do její širší rozvojové strategie.“

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise každoročně do 31. března předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru v souvislosti se svými finančními výkazy požadované informace o situaci záručního fondu.

Komise každoročně do 31. března předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru v souvislosti se svými finančními výkazy všechny požadované informace o situaci záručního fondu.

Kromě toho Komise každoročně do 31. května předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o řízení záručního fondu v předchozím kalendářním roce. Tato výroční zpráva obsahuje informace o finanční situaci záručního fondu na konci předchozího kalendářního roku, o finančních tocích během předchozího kalendářního roku, jakož i o významných transakcích a obsahuje rovněž veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů. Zpráva také zahrnuje informace o finančním řízení, výsledcích a riziku záručního fondu ke konci předchozího kalendářního roku.“

Kromě toho Komise každoročně do 31. května předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o řízení záručního fondu v předchozím kalendářním roce. Tato výroční zpráva obsahuje informace o finanční situaci a fungování záručního fondu na konci předchozího kalendářního roku, o finančních tocích během předchozího kalendářního roku, jakož i o významných transakcích a obsahuje rovněž veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů, jako jsou podrobné informace o nesplacené jistině zaručených půjček nebo aktiv záručního fondu v nepříznivém tržním prostředí a závěry a ponaučení. Zpráva také zahrnuje informace o finančním řízení, výsledcích a riziku záručního fondu ke konci předchozího kalendářního roku. Zpráva dále poskytuje podrobné informace o využívání fondu a zlepšeních, ke kterým díky financovaným projektům v přijímajících zemích došlo.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruční fond pro vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

19.1.2017

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau, Jordi Solé

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Záruční fond pro vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum přijetí

27.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

30.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se