Menetlus : 2016/0274(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0132/2017

Esitatud tekstid :

A8-0132/2017

Arutelud :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0037

RAPORT     ***I
PDF 632kWORD 89k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

Arvamuse koostaja (*): Nirj Deva, arengukomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (*)
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0582),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 209 ja 212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0374/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning arengukomisjoni, väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A8-0132/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-aastase maksega Euroopa liidu üldeelarvest, tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust ja summadega, mis nõutakse sisse laenukohustused täitmata jätnud võlgnikelt.

(2)  Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-aastase maksega Euroopa liidu üldeelarvest, tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust ja summadega, mis nõutakse sisse laenukohustused täitmata jätnud võlgnikelt. Iga-aastast makset ei tohiks teha 4. rubriigi olemasolevate meetmete arvelt.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et paremini kaitsta ELi eelarvet rände algpõhjuste kõrvaldamiseks tehtavatest EIP finantseerimistehingutest lähtuva täiendava maksejõuetuse riski vastu, tuleks liidu üldeelarvesse tagasi maksta see osa tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % liidu kapitalikohustuste kogusummast.

(4)  Selleks et paremini kaitsta ELi eelarvet vaesusest, ebavõrdsusest, rahvastiku juurdekasvust, töö- ja majanduslike võimaluste puudusest, kliimamuutustest ja sundrände pikaajalistest tagajärgedest tingitud rändesurve kõrvaldamiseks tehtavatest EIP finantseerimistehingutest lähtuva täiendava maksejõuetuse riski vastu, tuleks liidu üldeelarvesse tagasi maksta see osa tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % liidu kapitalikohustuste kogusummast.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste heade tulemuste põhjal olema võimalik varahaldust lihtsustada ja konsolideerida.

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid, ja finantsjuhtimine peaks toimuma läbipaistvuse ja demokraatliku aruandekohustuse kõrgeimate standardite kohaselt. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasolevale organisatsioonile tuginedes ja tulemusi jätkuvalt parandades olema võimalik varahaldust veelgi lihtsustada ja konsolideerida. Halduse üleandmine peaks tooma kaasa kulude kokkuhoiu liidu üldeelarves ning võimaldama komisjonil esitada Euroopa Parlamendile paremat ja täpsemat teavet tagatisfondi tegevuse ja olukorra kohta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon. Komisjon haldab ja investeerib tagatisfondi varasid usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid.

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon vastavalt käesolevale määrusele ning fondi sise-eeskirjadele ja menetlustele. Lisaks haldab ja investeerib komisjon tagatisfondi varasid usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid, võttes arvesse liidu välistegevuse põhimõtteid. Komisjon selgitab Euroopa Parlamendile, kuidas on fondi haldamine integreeritud tema laiemasse arengustrateegiasse.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale komisjoni finantsaruannete raames nõutava teabe tagatisfondi olukorra kohta.

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale kogu komisjoni finantsaruannete raames nõutava teabe tagatisfondi olukorra kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 8 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aruande tagatisfondi tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade tagatisfondi finantsseisundist eelmise kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude aruanne, oluliste tehingute ülevaade ja muu asjakohane teave finantskontode kohta. Aruandes esitatakse ka teave finantsjuhtimise ning tagatisfondi tulemuste ja riski kohta eelmise kalendriaasta lõpu seisuga.“

Lisaks esitab komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aruande tagatisfondi tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal ning hinnangu artiklis 3 osutatud 9 % sihtsumma ja 10 % lävendi piisavuse kohta ja tagatisfondi varade haldamise kohta komisjoni poolt. Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade tagatisfondi finantsseisundist ja toimimisest eelmise kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude aruanne, oluliste tehingute ülevaade ja muu asjakohane teave finantskontode kohta, näiteks üksikasjalik teave tagatud laenude jäägi või tagatisfondi varade kohta rasketes turutingimustes, samuti järeldused ja saadud kogemused. Aruandes esitatakse ka teave finantsjuhtimise ning tagatisfondi tulemuste ja riski kohta eelmise kalendriaasta lõpu seisuga.“


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (*) (24.3.2017)

eelarvekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Arvamuse koostaja: Nirj Deva

LÜHISELGITUS

Välistegevuse tagatisfond kaitseb ELi eelarvet kahjumi puhul, mis võib muidu tekkida ELi tagatud laenude tagasi maksmata jätmisest. Selle eesmärk on katta kolmandate riikide üldiste eelarvetagatiste aktiveerimist, et vältida eelarve täitmise võimalikke häireid lepinguliste kohustuste täitmatajätmise korral. Komisjon on siiani usaldanud välistegevuse tagatisfondi finantsjuhtimise EIP-le, kuid fondi vahendid kuuluvad endiselt ELi omandisse.

Komisjoni ettepanek võtta EIP-lt üle tagatisfondi varade haldus on osa suuremast kavast, mille eesmärk on võtta viimaks institutsioonisiseselt üle kõikide varade haldus. Võttes arvesse asjaolu, et komisjon juba haldab seitset miljardit eurot, on komisjon arvamusel, et tal on juba olemas töötajad ja kogemused, et fondi hallata, mis säästaks igal aastal EIP-le makstava tasu varade halduse eest. 2015. aastal oli see tasu 861 000 eurot. Komisjon väidab, et varade halduse üleandmine komisjonile säästaks kogu mitmeaastase finantsraamistiku jooksul nii palju, et see võimaldaks rahastada 66 miljoni euro suurusi investeeringuid.

Kuigi arvamuse koostaja nõustub põhimõtteliselt komisjoni ettepanekuga võtta üle tagatisfondi varade haldus, on arvamuse koostaja arvamusel, et on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament ja kontrollikoda jälgiksid tagatisfondi ja selle varade halduse üleminekut komisjonile. Seepärast on arvamuse koostaja seisukohal, et kontrollikoda peaks tegema välise mõjuhinnangu ja viima läbi hindamise kaks aastat pärast tagatisfondi varade halduse üleminekut Euroopa Investeerimispangalt komisjonile. Kui toimivus muutub märkimisväärselt, antakse tagatisfondi varade haldamine tagasi EIP-le.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et paremini kaitsta ELi eelarvet rände algpõhjuste kõrvaldamiseks tehtavatest EIP finantseerimistehingutest lähtuva täiendava maksejõuetuse riski vastu, tuleks liidu üldeelarvesse tagasi maksta see osa tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % liidu kapitalikohustuste kogusummast.

(4)  Selleks et paremini kaitsta ELi eelarvet vaesusest, ebavõrdsusest, rahvastiku juurdekasvust, töö- ja majanduslike võimaluste puudusest, kliimamuutustest ja sundrände pikaajalistest tagajärgedest tingitud rändesurve kõrvaldamiseks tehtavatest EIP finantseerimistehingutest lähtuva täiendava maksejõuetuse riski vastu, tuleks liidu üldeelarvesse tagasi maksta see osa tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % liidu kapitalikohustuste kogusummast.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste heade tulemuste põhjal olema võimalik varahaldust lihtsustada ja konsolideerida.

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid, ja finantsjuhtimine peaks vastama läbipaistvuse ja demokraatliku aruandekohustuse kõrgeimale standardile. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste heade tulemuste põhjal olema võimalik varahaldust veelgi lihtsustada ja konsolideerida.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Välistegevuse tagatisfond

Viited

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Nirj Deva

16.12.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Martina Werner

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (22.3.2017)

eelarvekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Arvamuse koostaja: Eduard Kukan

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga muudetakse määrust välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta seoses sellega, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga välislaenude volituste muutmist, tehes mõningaid tehnilisi kohandusi.

Arvamuse koostaja on nende kohandustega nõus, välja arvatud ettepanekuga usaldada tagatisfondi varade haldamine komisjonile.

Arvamuse koostaja on veendunud, et praegu peaks tagatisfondi haldamine jääma Euroopa Investeerimispangale. Arvamuse koostaja on seisukohal, et tagatisfondi haldamise uuesti komisjonile usaldamine tuleks ELi finantsvahendite haldamise laiemas raamistikus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames korralikult ette valmistada.

Arvamuse koostaja ei ole veel saanud kindlaid tõendeid, et fondi haldamise usaldamine komisjonile annaks märkimisväärseid eeliseid ega tekitaks tarbetut volituste kattumist ELi institutsioonide vahel. Arvamuse koostaja on seisukohal, et potentsiaalseid kulusid ja kasu tuleks enne sellise muudatuse tegemist täpsemalt hinnata.

Seepärast leiab arvamuse koostaja ka, et laiemat arutelu välislaenude andmise struktuuri üle tuleks alustada varakult enne järgmist rahastamisperioodi, mis algab 2020. aastal.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-aastase maksega Euroopa liidu üldeelarvest, tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust ja summadega, mis nõutakse sisse laenukohustused täitmata jätnud võlgnikelt.

(2)  Tagatisfondi rahastatakse ühe iga-aastase maksega Euroopa liidu üldeelarvest – aga mitte IV rubriigi olemasolevate meetmete arvelt –, tagatisfondi investeeritud vahenditest saadud tulust ja summadega, mis nõutakse sisse laenukohustused täitmata jätnud võlgnikelt.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste heade tulemuste põhjal olema võimalik varahaldust lihtsustada ja konsolideerida.

(5)  Võimalust usaldada tagatisfondi finantsjuhtimine EIP asemel komisjonile tuleks hinnata lähtuvalt sellega seotud kuludest ja kasust, et tagada 2020. aasta järgset mitmeaastast finantsraamistikku silmas pidades liidu rahaliste vahendite maksimaalselt tõhus kasutamine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Artikkel 7

 

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon. Komisjon haldab ja investeerib tagatisfondi varasid usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid. “

 

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 8 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab 30. juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse võimalust usaldada tagatisfondi varade haldamine EIP asemel komisjonile. Asjakohasel juhul lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 8 – lõik 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alates 31. maist 2018 sisaldab aastaaruanne ka teavet finantsjuhtimise ja tulemuste ning tagatisfondi riski kohta ja hinnangut fondi 9 % sihtmäära ja 10 % künnise/ülemmäära kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Välistegevuse tagatisfond

Viited

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Eduard Kukan

2.12.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (22.3.2017)

eelarvekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Arvamuse koostaja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

LÜHISELGITUS

Ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta ja see on osa mahukast välisinvesteeringute kavast, millest komisjon teatas 7. juunil 2016, et täiendavalt tugevdada Euroopa rände tegevuskava. Ettepaneku eesmärk on teha kehtivas määruses järgmised neli muudatust:

1. Riskipreemiatulu, mis saadakse EIP finantstehingutest, lisatakse tagatisfondi uueks, neljandaks tuluallikaks.

2. See osa tagatisfondi ülejäägist, mis ületab 10 % (praeguse 9 % asemel) tagasimaksmata laenude kogusummast, makstakse tagasi ELi eelarvesse. Selle eesmärk on suurendada finantsalast suutlikkust, et kaitsta eelarvet paremini EIP rändekriisiga seotud tehingute võimaliku täiendava makseviivituse riski eest.

3. Tagatisfondi varade haldamine usaldatakse EIP asemel Euroopa Komisjonile. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tagatisfondi haldamine on juba tehtud komisjoni ülesandeks. Kavandatud üleandmise eesmärk on veelgi tugevdada Euroopa Komisjoni varahaldust.

4. Komisjon esitab igal aastal parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale üksikasjaliku aastaaruande tagatisfondi olukorra ja selle tegevuse kohta. Põhinedes olemasolevatel struktuuridel nende institutsioonide vahel, võiks see anda paremat ja täpsemat teavet.

Arvamuse koostaja on üldiselt nende kohandustega nõus, kuid teeb järgmised muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste heade tulemuste põhjal olema võimalik varahaldust lihtsustada ja konsolideerida.

(5)  Tagatisfondi finantsjuhtimine tuleks EIP asemel usaldada komisjonile, kes juba haldab muid sarnaseid investeeringuid. Pärast tagatisfondi varade halduse ülevõtmist peaks komisjonil olemasoleva organisatsiooni ja seniste tulemuste edasise kindlustamise põhjal olema võimalik varahaldust veelgi lihtsustada ja konsolideerida ning kooskõlastada kõiki Euroopa rände tegevuskava välisrahastamisaspekte. Halduse üleandmine peaks tooma kaasa kulude kokkuhoiu liidu eelarves ning parema ja täpsema tagatisfondi tegevust ja olukorda puudutava teabe edastamise komisjonilt Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon. Komisjon haldab ja investeerib tagatisfondi varasid usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid.“

Fondi finantsjuhtimise tagab komisjon vastavalt käesolevale määrusele ning fondi sise-eeskirjadele ja menetlustele. Lisaks haldab ja investeerib komisjon tagatisfondi varasid usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt ja järgib asjakohaseid usaldatavusnõudeid, võttes arvesse liidu välistegevuse põhimõtteid. Komisjon selgitab Euroopa Parlamendile, kuidas on fondi haldamine integreeritud tema laiemasse arengustrateegiasse.“

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009

Artikkel 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale komisjoni finantsaruannete raames nõutava teabe tagatisfondi olukorra kohta.

Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale kogu komisjoni finantsaruannete raames nõutava teabe tagatisfondi olukorra kohta.

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aruande tagatisfondi tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade tagatisfondi finantsseisundist eelmise kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude aruanne, oluliste tehingute ülevaade ja muu asjakohane teave finantskontode kohta. Aruandes esitatakse ka teave finantsjuhtimise ning tagatisfondi tulemuste ja riski kohta eelmise kalendriaasta lõpu seisuga.“

Peale selle saadab komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aruande tagatisfondi tegevuse kohta eelmisel kalendriaastal. Selles aastaaruandes esitatakse ülevaade tagatisfondi finantsseisundist ja toimimisest eelmise kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude aruanne, oluliste tehingute ülevaade ja muu asjakohane teave finantskontode kohta, näiteks üksikasjalik teave tagatud laenude jäägi või tagatisfondi varade kohta rasketes turutingimustes, samuti järeldused ja saadud kogemused. Aruandes esitatakse ka teave finantsjuhtimise ning tagatisfondi tulemuste ja riski kohta eelmise kalendriaasta lõpu seisuga. Lisaks esitatakse aruandes üksikasjalik teave fondi kasutamise kohta ja selle kohta, kuidas on rahastatud projektid abi saavates riikides olukorda parandanud.“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Välistegevuse tagatisfond

Viited

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

19.1.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Välistegevuse tagatisfond

Viited

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Esitamise kuupäev

30.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika