Izvješće - A8-0132/2017Izvješće
A8-0132/2017

IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

30.3.2017 - (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) - ***I

Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial
Izvjestitelj za mišljenje (*): Nirj Deva, Odbor za razvoj
(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


Postupak : 2016/0274(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0132/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0132/2017
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0582),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 209. i 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0374/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0132/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Jamstveni fond financira se godišnjom uplatom iz općeg proračuna Unije, kamatama na uložena sredstva Jamstvenog fonda i povratom sredstava od dužnika koji kasne u otplati.

(2)  Jamstveni fond financira se godišnjom uplatom iz općeg proračuna Unije, kamatama na uložena sredstva Jamstvenog fonda i povratom sredstava od dužnika koji kasne u otplati. Godišnja uplata ne bi trebala ići na štetu postojećih aktivnosti u okviru naslova 4.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Iznos viška u Jamstvenom fondu koji premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije trebalo bi uplatiti natrag u opći proračun Unije kako bi se proračun bolje zaštitio od mogućih dodatnih rizika neplaćanja u okviru EIB-ovih financijskih operacija usmjerenih na rješavanje glavnih uzroka migracija.

(4)  Iznos viška u Jamstvenom fondu koji premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije trebalo bi uplatiti natrag u opći proračun Unije kako bi se proračun bolje zaštitio od mogućih dodatnih rizika neplaćanja u okviru EIB-ovih financijskih operacija usmjerenih na rješavanje migracijskih pritisaka koji proistječu iz siromaštva, nejednakosti, demografskog rasta, nedostatka radnih mjesta i ekonomskih prilika, klimatskih promjena te iz dugoročnih posljedica prisilnog raseljavanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i prethodne dobre rezultate.

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima te bi se ono trebalo obavljati u skladu s najvišim standardima transparentnosti i demokratske odgovornosti. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti dodatno pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i dodatno poboljšanje svojih rezultata. Prijenosom upravljanja trebalo bi ostvariti uštedu u općem proračunu Unije te omogućiti Komisiji da Parlamentu pruža bolje i točnije informacije o stanju u Jamstvenom fondu i upravljanju njime.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava financijsko upravljanje Fondom. Komisija upravlja sredstvima Jamstvenog fonda i ulaže ih u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te u skladu s odgovarajućim bonitetnim pravilima..

Komisija se brine o financijskom upravljanju Fondom u skladu s ovom Uredbom i internim pravilima i postupcima Fonda. Osim toga Komisija upravlja sredstvima Jamstvenog fonda i ulaže ih u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te u skladu s odgovarajućim bonitetnim pravilima, uzimajući u obzir načela na kojima se temelji vanjsko djelovanje Unije. Komisija objašnjava Europskom parlamentu kako je upravljanje Fondom integrirano u njezinu širu razvojnu strategiju.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svake godine do 31. ožujka Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu, u kontekstu financijskih izvještaja Komisije, dostavlja tražene informacije o stanju Jamstvenog fonda.

Komisija svake godine do 31. ožujka Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu, u kontekstu financijskih izvještaja Komisije, dostavlja sve tražene informacije o stanju Jamstvenog fonda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, Komisija do 31. svibnja svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnosi godišnje izvješće o upravljanju Jamstvenim fondom u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnja izvješća sadržavaju prikaz financijskog stanja Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine, financijske tokove tijekom prethodne kalendarske godine te važne transakcije i sve relevantne informacije o financijskim računima. Izvješća obuhvaćaju i informacije o financijskom upravljanju, uspješnosti i rizicima Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine.”.

Osim toga, Komisija do 31. svibnja svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnosi godišnje izvješće o upravljanju Jamstvenim fondom u prethodnoj kalendarskoj godini, uključujući ocjenu prikladnosti ciljnog iznosa od 9 % i praga od 10 % iz članka 3. te načina na koji Komisija upravlja imovinom Jamstvenog fonda. Godišnja izvješća sadržavaju prikaz financijskog stanja i funkcioniranja Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine, financijske tokove tijekom prethodne kalendarske godine te važne transakcije i sve relevantne informacije o financijskim računima, kao što su iscrpne informacije o nepodmirenim zajmovima pod jamstvom ili imovini Jamstvenog fonda u teškim tržišnim uvjetima, kao i stečeno iskustvo te izvučene pouke. Izvješća obuhvaćaju i informacije o financijskom upravljanju, uspješnosti i rizicima Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine.”

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (24.3.2017)

upućeno Odboru za proračune

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Nirj Deva

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Jamstveni fond za vanjska djelovanja štiti proračun EU-a od šokova do kojih bi moglo doći zbog nepodmirenih zajmova koje odobri EU. Namijenjen je za financiranje aktivacije općih proračunskih jamstava za treće zemlje kako bi se izbjegli poremećaji u izvršenju proračuna u slučaju neispunjenja obveza. Komisija je financijsko upravljanje Jamstvenim fondom za vanjska djelovanja do sada povjeravala EIB-u, no sredstva u fondu ostaju vlasništvo EU-a.

Prijedlog Komisije da preuzme upravljanje imovinom Jamstvenog fonda od EIB-a dio je većeg plana o doglednoj internalizaciji svog upravljanja imovinom. Uzimajući u obzir činjenicu da Komisija već upravlja sa sedam milijardi eura, mišljenja je da već ima osoblje i stručno znanje za upravljanje Fondom pri čemu će uštedjeti na plaćanju godišnjih naknada EIB-u za upravljanje imovinom. Iznos naknada u 2015. bio je 861 000 EUR. Komisija tvrdi da bi se prijenosom upravljanja imovinom na Komisiju tijekom čitavog razdoblja VFO-a ostvarila ušteda zahvaljujući kojoj bi se mogla financirati ulaganja u iznosu od 66 milijuna EUR.

Iako se izvjestitelj u načelo slaže s prijedlogom Komisije o preuzimanju upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, on smatra kako je od presudne važnosti da Europski parlament i Revizorski sud nadziru Jamstveni fond i prijenos upravljanja imovinom Komisiji. Izvjestitelj vjeruje da bi u tu svrhu Revizorski sud svake dvije godine nakon prijenosa upravljanja imovinom Jamstvenog fonda s EIB-a na Komisiju trebao provesti vanjsku ocjenu učinka i evaluaciju. U slučaju znatno slabijeg upravljanja imovinom, upravljanje imovinom Jamstvenog fonda trebalo bi se vratiti u nadležnost EIB-a.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Iznos viška u Jamstvenom fondu koji premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije trebalo bi uplatiti natrag u opći proračun Unije kako bi se proračun bolje zaštitio od mogućih dodatnih rizika neplaćanja u okviru EIB-ovih financijskih operacija usmjerenih na rješavanje glavnih uzroka migracija.

(4)  Iznos viška u Jamstvenom fondu koji premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije trebalo bi uplatiti natrag u opći proračun Unije kako bi se proračun bolje zaštitio od mogućih dodatnih rizika neplaćanja u okviru EIB-ovih financijskih operacija usmjerenih na rješavanje migracijskih pritisaka koji proistječu iz siromaštva, nejednakosti, demografskog rasta, nedostatka radnih mjesta i ekonomskih prilika, klimatskih promjena te iz dugoročnih posljedica prisilnog raseljavanja.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i prethodne dobre rezultate.

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima te bi se ono trebalo obavljati u skladu s najvišim standardima transparentnosti i demokratske odgovornosti. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti dodatno pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i prethodne dobre rezultate.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

Referentni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Nirj Deva

16.12.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martina Werner

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (22.3.2017)

upućeno Odboru za proračune

o prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Eduard Kukan

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Komisije, koji donosi neke tehničke prilagodbe, izmjenjuje se Uredba o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja u kontekstu revizije mandata za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke.

Izvjestitelj se slaže s tim prilagodbama, uz iznimku predloženog prijenosa upravljanja Jamstvenim fondom na Komisiju.

Izvjestitelj je stajališta da bi u tekućem razdoblju Fondom trebala i dalje upravljati Europska investicijska banka. Izvjestitelj smatra da bi se ponovna internalizacija Jamstvenog fonda pod upravljanje Komisije trebala na odgovarajući način pripremiti unutar šireg okvira za upravljanje financijskim instrumentima EU-a u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

Izvjestitelj još nije primio uvjerljive dokaze da bi premještanje Fonda pod upravljanje Komisije donijelo znatne prednosti i da ne bi stvorilo nepotrebna preklapanja između institucija EU-a. Izvjestitelj smatra da bi se prije takve promjene trebali detaljnije ocijeniti potencijalni troškovi i koristi.

Izvjestitelj stoga također smatra da bi šira rasprava o budućoj strukturi vanjskog kreditiranja trebala započeti puno prije sljedećeg financijskog razdoblja s početkom 2020.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Jamstveni fond financira se godišnjom uplatom iz općeg proračuna Unije, kamatama na uložena sredstva Jamstvenog fonda i povratom sredstava od dužnika koji kasne u otplati.

(2)  Jamstveni fond financira se godišnjom uplatom iz općeg proračuna Unije koja ne smije ići na štetu postojećih aktivnosti u okviru naslova IV., kamatama na uložena sredstva Jamstvenog fonda i povratom sredstava od dužnika koji kasne u otplati.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i prethodne dobre rezultate.

(5)  Mogućnost prijenosa financijskog upravljanja Jamstvenim fondom s EIB-a na Komisiju trebalo bi vrednovati s obzirom na povezane troškove i koristi kako bi se osigurala najveća moguća učinkovitost upotrebe financijskih sredstava Unije s obzirom na višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  4. Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Članak 7.

 

Komisija osigurava financijsko upravljanje Fondom. Komisija upravlja sredstvima Jamstvenog fonda i ulaže ih u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te u skladu s odgovarajućim bonitetnim pravilima. ”

 

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija mora do 30. lipnja 2018. Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće u kojem se ocjenjuje mogućnost prijenosa upravljanja imovinom Jamstvenog fonda s EIB-a na Komisiju. Uz to se izvješće po potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Od 31. svibnja 2018. godišnje izvješće će obuhvaćati i informacije o financijskom upravljanju, uspješnosti i rizicima Jamstvenog fonda te ocjenu prikladnosti cilja od 9 % i praga/gornje granice Fonda od 10 %.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

Referentni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.10.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

2.12.2016

Razmatranje u odboru

9.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43.

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3.

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5.

0.

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (22.3.2017)

upućeno Odboru za proračune

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja
(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom se izmjenjuje Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja te on čini dio ambicioznog plana za vanjska ulaganja koji je Komisija najavila 7. lipnja 2016. radi daljnje konsolidacije Europskog migracijskog programa. Ovim se prijedlogom uvode četiri izmjene u postojeću Uredbu.

1. Prihodi od premija za rizik ostvareni u okviru financijskih operacija EIB-a dodaju se kao novi četvrti izvor prihoda za Jamstveni fond.

2. Iznos viška u Jamstvenom fondu koji premašuje 10 % (umjesto trenutačnih 9 %) ukupnih nepodmirenih zajmova bit će uplaćen natrag u proračun. Cilj je time stvoriti veći financijski kapacitet radi bolje zaštite proračuna od mogućih dodatnih rizika neispunjavanja obveza u okviru EIB-ovih operacija povezanih s migracijskom krizom.

3. Upravljanje imovinom Jamstvenog fonda prenosi se s EIB-a na Europsku komisiju. Komisiji je već povjereno upravljanje Jamstvenim fondom EFSU-a. Predloženim prijenosom ovlasti nastoje se dodatno konsolidirati aktivnosti Komisije u pogledu upravljanja imovinom.

4. Komisija će svake godine Parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnositi iscrpno izvješće o stanju Jamstvenog fonda i upravljanju njime. Time bi se mogle pružiti bolje i jasnije informacije pri čemu će se koristiti postojeća struktura među tim institucijama.

Izvjestiteljica se općenito slaže s tim prilagodbama, uz iznimku sljedećih amandmana.

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, uz oslanjanje na postojeće strukture i prethodne dobre rezultate.

(5)  Financijsko upravljanje Jamstvenim fondom trebalo bi prenijeti s EIB-a na Komisiju koja ima uspostavljenu praksu upravljanja sličnim ulaganjima. Preuzimanjem upravljanja imovinom Jamstvenog fonda, Komisija bi trebala biti u mogućnosti dodatno pojednostavniti i konsolidirati svoje aktivnosti upravljanja imovinom, kao i koordinirati sve aspekte vanjskog financiranja Europskog plana za migracije uz oslanjanje na postojeće strukture i dodatno poboljšanje svojih rezultata. Prijenosom upravljanja trebala bi se ostvariti ušteda u proračunu Unije, a Komisija bi Parlamentu trebala pružati bolje i točnije informacije o stanju u Jamstvenom fondu i upravljanju njime.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ, Euroatom) br. 480/2009

„Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija osigurava financijsko upravljanje Fondom. Komisija upravlja sredstvima Jamstvenog fonda i ulaže ih u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te u skladu s odgovarajućim bonitetnim pravilima..

Komisija se brine o financijskom upravljanju Fondom u skladu s ovom Uredbom i internim pravilima i postupcima Fonda. Osim toga Komisija upravlja sredstvima Jamstvenog fonda i ulaže ih u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te u skladu s odgovarajućim bonitetnim pravilima, uzimajući u obzir načela na kojima se temelji vanjsko djelovanje Unije. Komisija objašnjava Europskom parlamentu kako je upravljanje Fondom integrirano u njezinu širu razvojnu strategiju.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ, Euroatom) br. 480/2009

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija svake godine do 31. ožujka Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu, u kontekstu financijskih izvještaja Komisije, dostavlja tražene informacije o stanju Jamstvenog fonda.

Komisija svake godine do 31. ožujka Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu, u kontekstu financijskih izvještaja Komisije, dostavlja sve tražene informacije o stanju Jamstvenog fonda.

Osim toga, Komisija do 31. svibnja svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnosi godišnje izvješće o upravljanju Jamstvenim fondom u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnja izvješća sadržavaju prikaz financijskog stanja Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine, financijske tokove tijekom prethodne kalendarske godine te važne transakcije i sve relevantne informacije o financijskim računima. Izvješća obuhvaćaju i informacije o financijskom upravljanju, uspješnosti i rizicima Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine..

Osim toga, Komisija do 31. svibnja svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnosi godišnje izvješće o upravljanju Jamstvenim fondom u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnja izvješća sadržavaju prikaz financijskog stanja i funkcioniranja Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine, financijske tokove tijekom prethodne kalendarske godine te važne transakcije i sve relevantne informacije o financijskim računima, kao što su iscrpne informacije o nepodmirenim zajmovima pod jamstvom ili imovini Jamstvenog fonda u teškim tržišnim uvjetima, kao i stečeno iskustvo te izvučene pouke. Izvješća obuhvaćaju i informacije o financijskom upravljanju, uspješnosti i rizicima Jamstvenog fonda na kraju prethodne kalendarske godine. Nadalje izvješća pružaju detaljne informacije o korištenju Fonda i poboljšanjima koja su nastala iz financijskih projekata u zemljama primateljicama.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

Referentni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Razmatranje u odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Philippe Loiseau, Jordi Solé

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Jamstveni fond za vanjska djelovanja

Referentni dokumenti

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

27.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum podnošenja

30.3.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani