Eljárás : 2016/0274(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2017

Viták :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0037

JELENTÉS     ***I
PDF 653kWORD 91k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

A vélemény előadója (*): Nirj Deva, Fejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (*)  
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0582),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 209. és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0374/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Külügyi Bizottság, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0132/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A garanciaalap forrásai a következők: évi egyszeri, az Unió általános költségvetéséből származó befizetések, a garanciaalap befektetett forrásaiból származó kamatjövedelem és a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek.

(2)  A garanciaalap forrásai a következők: évi egyszeri, az Unió általános költségvetéséből származó befizetések, a garanciaalap befektetett forrásaiból származó kamatjövedelem és a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek. Az éves kifizetés nem történhet a IV. fejezet alá tartozó meglévő tevékenységek kárára.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A garanciaalapnak az összes fennálló uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó többletösszegét vissza kell fizetni az Unió költségvetése részére annak érdekében, hogy a költségvetés nagyobb védelmet élvezzen az EBB-nek a migráció kiváltó okait kezelő finanszírozási műveleteiből eredő további potenciális nemteljesítési kockázattal szemben.

(4)  A garanciaalapnak az összes fennálló uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó többletösszegét vissza kell fizetni az Unió költségvetése részére annak érdekében, hogy a költségvetés nagyobb védelmet élvezzen az EBB-nek a szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a foglalkoztatás és a gazdasági lehetőségek hiányából és az éghajlatváltozásból eredő migrációs nyomást, valamint a kényszerű lakóhelyelhagyás hosszú távú következményeit kezelő finanszírozási műveleteiből származó további potenciális nemteljesítési kockázattal szemben.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva racionalizálja és megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit.

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén, és ezt az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság legmagasabb normáinak megfelelően kell lebonyolítani. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva tovább racionalizálja és tovább erősítse eszközkezelési tevékenységeit. Az irányítás átvétele révén az uniós költségvetésben költségmegtakarításokat kell elérni, és lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság jobb minőségű és pontosabb információkat bocsásson az Európai Parlament rendelkezésére a garanciaalap igazgatásáról és aktuális helyzetéről.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság biztosítja az alap pénzügyi irányítását. A Bizottság kezeli és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban fekteti be a garanciaalap forrásait, valamint betartja az abból következő megfelelő prudenciális szabályokat.

A Bizottság e rendelettel és az alap belső szabályaival és eljárásaival összhangban biztosítja az alap pénzügyi irányítását. Ezenfelül a Bizottság kezeli és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban fekteti be a garanciaalap forrásait, valamint betartja az abból következő megfelelő prudenciális szabályokat, figyelembe véve az Unió külső fellépéseit vezérlő alapelveket. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy az alap irányítása hogyan épül be az alap tágabb fejlesztési stratégiájába.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a bizottsági pénzügyi kimutatások keretében minden év március 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetére vonatkozóan előírt információkat.

A Bizottság a bizottsági pénzügyi kimutatások keretében minden év március 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetére vonatkozó valamennyi szükséges információt.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

8 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen túlmenően a Bizottság minden év május 31-ig az előző naptári évre vonatkozó éves jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap előző naptári év végi pénzügyi helyzetének, az előző naptári év során végbement pénzügyi mozgásoknak, valamint a jelentős ügyleteknek és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos releváns információknak a bemutatását. A jelentés információkat tartalmaz továbbá a garanciaalap előző naptári év végi pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és kockázatáról.”

Ezenfelül minden év május 31-ig éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap előző naptári évi kezeléséről, valamint értékelést a 3. cikkben említett, 9%-os előirányzott összeg és a 10%-os küszöbérték megfelelőségéről, illetve a garanciaalap eszközeinek a Bizottság által végzett kezeléséről. Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap előző naptári év végi pénzügyi helyzetének és működésének, az előző naptári év során végbement pénzügyi mozgásoknak, valamint a jelentős ügyleteknek és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos releváns információknak – többek között a garantált hitelek fennálló tőketartozásával kapcsolatos részletes információknak, illetve a garanciaalap kedvezőtlen piaci környezetben lévő eszközeinek – a bemutatását, valamint a következtetéseket és a tanulságokat. A jelentés információkat tartalmaz továbbá a garanciaalap előző naptári év végi pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és kockázatáról.”


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (*)   (24.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

A vélemény előadója: Nirj Deva

RÖVID INDOKOLÁS

Az uniós költségvetést a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (GFEA) védi azoktól a rendkívüli helyzetektől, amelyek az unió által garantált hitelek nemteljesítése esetén fordulhatnak elő. Célja, hogy nemteljesítés esetén a költségvetés végrehajtásában felmerülő lehetséges zavarok elkerülése érdekében fedezze a harmadik országoknak nyújtott általános költségvetési garanciák lehívását. A Bizottság ezidáig az EBB-t bízta meg a GFEA pénzügyeinek irányításával, amellett, hogy az alap az EU tulajdonában maradt.

A Bizottság ama javaslata, hogy átvegye az EBB-től a garanciaalap eszközkezelését, egy – idővel az összes eszközkezelés internalizálására irányuló – nagyszabású terv részét képezi. Mivel a Bizottság már most is több milliárd eurót kezel, véleménye szerint rendelkezik az eszközök kezeléséhez szükséges személyzettel és szakértelemmel, megtakarítva az EBB-nek az eszközkezelésért fizetett éves díjat; ami 2015-ben 861 000 eurós összeget tett ki. A Bizottság állítása szerint az eszközkezelés Bizottság általi átvétele a többéves pénzügyi keret teljes időszaka alatt akkora összegű megtakarítással járna, amely 66 millió eurós befektetés finanszírozását tenné lehetővé.

A garanciaalap eszközkezelésének átvételét illető bizottsági javaslat elvi támogatása mellett az előadó kulcsfontosságúnak tartja, hogy az Európai Parlament és a Számvevőszék nyomon kövesse a garanciaalapot és az eszközkezelés bizottsági hatáskörbe kerülésének folyamatát. Ennek érdekében az előadó szerint a garanciaalap pénzügyi irányításának az EBB-től a Bizottsághoz történő átkerülését követő két év elteltével a Számvevőszéknek külső hatásvizsgálatot és értékelést kell folytatnia. A teljesítmény jelentős különbsége esetén a garanciaalap eszközkezelését vissza kell adni az EBB-nek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A garanciaalapnak az összes fennálló uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó többletösszegét vissza kell fizetni az Unió költségvetése részére annak érdekében, hogy a költségvetés nagyobb védelmet élvezzen az EBB-nek a migráció kiváltó okait kezelő finanszírozási műveleteiből eredő további potenciális nemteljesítési kockázattal szemben.

(4)  A garanciaalapnak az összes fennálló uniós tőkekötelezettség 10 %-át meghaladó többletösszegét vissza kell fizetni az Unió költségvetése részére annak érdekében, hogy a költségvetés nagyobb védelmet élvezzen az EBB-nek a szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a foglalkoztatás és a gazdasági lehetőségek hiányából és az éghajlatváltozásból eredő migrációs nyomást, valamint a kényszerű lakóhelyelhagyás hosszú távú következményeit kezelő finanszírozási műveleteiből származó további potenciális nemteljesítési kockázattal szemben.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva racionalizálja és megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit.

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén, és ezt az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság legmagasabb normáinak megfelelően kell lebonyolítani. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva tovább racionalizálja és még jobban megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

Hivatkozások

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nirj Deva

16.12.2016

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Martina Werner

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  elene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (22.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

A vélemény előadója: Eduard Kukan

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az Európai Beruházási Bank külső hitelezési megbízatásának felülvizsgálatával összefüggésben néhány technikai kiigazítással módosítja a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló rendeletet.

A vélemény előadója egyetért ezekkel a kiigazításokkal, kivéve azzal, amely a garanciaalap irányításának a Bizottság általi átvételét javasolja.

A vélemény előadója szerint a jelenlegi időszakban a garanciaalap irányítását továbbra is az Európai Beruházási Banknak kell ellátnia. A vélemény előadója úgy véli, hogy a garanciaalap Bizottsághoz való visszahelyezését megfelelően elő kell készíteni az EU pénzügyi eszközei irányításának átfogó keretrendszerén belül, a következő többéves pénzügyi keret időszakában.

Jelenleg a vélemény előadója nem látja minden kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy az alap bizottsági irányítás alá helyezése jelentős előnyöket hozna, és nem eredményezne szükségtelen átfedéseket az uniós intézmények között. A vélemény előadója szerint egy ilyen változtatást megelőzően részletesebben kell értékelni a költségeket és az előnyöket.

Ezért a vélemény előadója szerint továbbá jóval a 2020 után kezdődő következő pénzügyi időszak előtt meg kell kezdeni a szélesebb körű vitát a külső hitelezés jövőbeli struktúrájáról.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A garanciaalap forrásai a következők: évi egyszeri, az Unió általános költségvetéséből származó befizetések, a garanciaalap befektetett forrásaiból származó kamatjövedelem és a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek.

(2)  A garanciaalap forrásai a következők: évi egyszeri, az Unió általános költségvetéséből származó befizetések – amelyek nem mehetnek a IV. fejezet alá tartozó meglévő tevékenységek kárára –, a garanciaalap befektetett forrásaiból származó kamatjövedelem és a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva racionalizálja és megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit.

(5)  A kapcsolódó költségek és előnyök szempontjából értékelni kell annak lehetőségét, hogy a Bizottság átvegye a garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az uniós pénzügyi erőforrások felhasználásának maximális hatékonyságát a 2020 utáni többéves pénzügyi keret tekintetében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„7. cikk

 

A Bizottság biztosítja az alap pénzügyi irányítását. A Bizottság kezeli és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban fekteti be a garanciaalap forrásait, valamint betartja az abból következő megfelelő prudenciális szabályokat.”;

 

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2018. június 30-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli annak lehetőségét, hogy a Bizottság a garanciaalap pénzügyi irányítását átvegye az EBB-től. A jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatot kell mellékelni.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2018. május 31-től az éves jelentés a garanciaalap pénzgazdálkodására, teljesítményére és kockázatára vonatkozó információkat is tartalmazza, továbbá értékeli az alap vonatkozásában meghatározott 9%-os célkitűzés és 10%-os küszöbérték megfelelőségét;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

Hivatkozások

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eduard Kukan

2.12.2016

Vizsgálat a bizottságban

9.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (22.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

A vélemény előadója: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendeletet módosítja és a Bizottság által 2016. június 7-én bejelentett, nagy léptékű külső beruházási terv részét képezi, amely az európai migrációs stratégia további megszilárdítására irányul. A javaslat a meglévő rendelet négy módosítását vezeti be:

1. Az EBB finanszírozási műveletei keretében keletkező kockázati díjból származó bevételei jelentik majd a garanciaalap új, negyedik bevételi forrását.

2. A garanciaalapnak a hitelek teljes kintlevő összegének 10%-át (a jelenlegi 9% helyett) meghaladó többletösszege visszakerül a költségvetésbe. Ennek célja, hogy megerősített pénzügyi kapacitások révén nagyobb védelmet nyújtson a költségvetés számára a migrációs válsághoz kapcsolódó EBB-műveletek nemteljesítésének további potenciális kockázatával szemben.

3. A garanciaalap eszközeinek kezelését az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie. A Bizottság már megbízást kapott az ESBA-hoz tartozó garanciaalap kezelésére. A javasolt átcsoportosítás célja a Bizottság eszközkezelési tevékenységeinek a megszilárdítása.

4. A Bizottság évente részletes jelentést nyújt be a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetéről és gazdálkodásáról. Ez pontosabb és jobb minőségű információkkal szolgálhat, az intézmények között már meglévő struktúrák alapján.

A vélemény előadója általánosságban véve egyetért ezekkel a kiigazításokkal, a következő módosítások kivételével:

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra és a bevált eredményekre támaszkodva racionalizálja és megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit.

(5)  A garanciaalap pénzügyi irányítását az EBB-től a Bizottságnak kell átvennie, amely bejáratott gyakorlattal rendelkezik hasonló befektetések kezelése terén. A garanciaalap eszközkezelésének átvételével a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a meglévő struktúrákra építve és eredményei további erősítése révén tovább racionalizálja és megszilárdítsa eszközkezelési tevékenységeit, valamint koordinálja az európai migrációs stratégia minden külső finanszírozási szempontját. Az irányítás átvétele révén az uniós költségvetésben költségmegtakarításokat kellene elérni, és eredményeképpen a Bizottságnak pontosabb és jobb minőségű információkkal kellene szolgálnia az Európai Parlament számára a garanciaalap helyzetéről és gazdálkodásáról.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság biztosítja az alap pénzügyi irányítását. A Bizottság kezeli és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban fekteti be a garanciaalap forrásait, valamint betartja az abból következő megfelelő prudenciális szabályokat.

A Bizottság e rendelettel és az alap belső szabályaival és eljárásaival összhangban biztosítja az alap pénzügyi irányítását. Ezenfelül a Bizottság kezeli és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban fekteti be a garanciaalap forrásait, valamint betartja az abból következő megfelelő prudenciális szabályokat, figyelembe véve az Unió külső fellépéseit vezérlő alapelveket. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy az alap irányítása hogyan épül be az alap tágabb fejlesztési stratégiájába.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

480/2009/EK, Euratom rendelet

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a bizottsági pénzügyi kimutatások keretében minden év március 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetére vonatkozóan előírt információkat.

A Bizottság a bizottsági pénzügyi kimutatások keretében minden év március 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap helyzetére vonatkozó valamennyi szükséges információt.

Ezen túlmenően a Bizottság minden év május 31-ig az előző naptári évre vonatkozó éves jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap előző naptári év végi pénzügyi helyzetének, az előző naptári év során végbement pénzügyi mozgásoknak, valamint a jelentős ügyleteknek és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos releváns információknak a bemutatását. A jelentés információkat tartalmaz továbbá a garanciaalap előző naptári év végi pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és kockázatáról.

Ezen túlmenően a Bizottság minden év május 31-ig az előző naptári évre vonatkozó éves jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a garanciaalap irányításáról. Az éves jelentés tartalmazza a garanciaalap előző naptári év végi pénzügyi helyzetének és működésének, az előző naptári év során végbement pénzügyi mozgásoknak, valamint a jelentős ügyleteknek és a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos releváns információknak – többek között a garantált hitelek fennálló tőketartozásával kapcsolatos részletes információknak, illetve a garanciaalap kedvezőtlen piaci környezetben lévő eszközeinek – a bemutatását, valamint a következtetéseket és a tanulságokat. A jelentés információkat tartalmaz továbbá a garanciaalap előző naptári év végi pénzgazdálkodásáról, teljesítményéről és kockázatáról. Ezenkívül a jelentés részletes információkat tartalmaz az alap felhasználásáról és a kedvezményezett országokban a finanszírozott projekteknek köszönhetően elért fejlődésről.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

Hivatkozások

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellenszavazat

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

Hivatkozások

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

30.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat