Procedūra : 2016/0274(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0132/2017

Pateikti tekstai :

A8-0132/2017

Debatai :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0037

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 858kWORD 98k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

Nuomonės referentas (*): Nirj Deva, Vystymosi komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ (*)
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0582),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 209 bei 212 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0374/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Užsienio reikalų komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0132/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji pasiūlymą pakeis, pakeis iš esmės arba ketina pasiūlymą keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Garantijų fondas sudarytas iš Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus, palūkanų, gautų už investuotas Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų;

(2)  Garantijų fondas sudarytas iš Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus, palūkanų, gautų už investuotas Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų. Metine įmoka neturėtų būti pakenkta jau vykdomai veiklai pagal 4 išlaidų kategoriją;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Garantijų fondo perviršio suma, viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo galimos papildomos EIB finansavimo operacijų, kuriomis šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos;

(4)  Garantijų fondo perviršio suma, viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo galimos papildomos EIB finansavimo operacijų, kuriomis šalinamas migracijos spaudimas, atsirandantis dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, ilgalaikių priverstinės migracijos pasekmių, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir pasiektais rezultatais;

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Jis turėtų būti vykdomas laikantis aukščiausių skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės standartų. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų toliau racionalizuoti ir konsoliduoti Fondo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir toliau gerindama jo pasiektus rezultatus. Valdymo perdavimas turėtų padėti sutaupyti lėšų Sąjungos bendrajame biudžete ir sudaryti galimybę Komisijai pateikti Europos Parlamentui geresnę ir tikslesnę informaciją apie Garantijų fondo valdymą ir padėtį;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo finansinį valdymą užtikrina Komisija. Komisija valdo Garantijų fondo išteklius ir juos investuoja laikydamasi patikimo finansų valdymo principo ir tinkamų rizikos ribojimo taisyklių.“;

Komisija užtikrina Fondo finansinį valdymą laikydamasi šio reglamento ir Fondo vidaus taisyklių ir procedūrų. Be to, Komisija valdo Garantijų fondo išteklius ir juos investuoja laikydamasi patikimo finansų valdymo principo ir tinkamų rizikos ribojimo taisyklių, tuo pačiu metu atsižvelgdama į Sąjungos išorės veiksmams taikomus principus. Komisija paaiškina Europos Parlamentui, kaip Fondo valdymas integruotas į jos platesnę vystymosi strategiją.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

8 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo finansinėmis ataskaitomis pateikia reikiamą informaciją apie Garantijų fondo padėtį.

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo finansinėmis ataskaitomis pateikia visą reikiamą informaciją apie Garantijų fondo padėtį.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa 4 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

8 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams pateikia praėjusių kalendorinių metų Garantijų fondo metinę valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje nurodoma Garantijų fondo finansinė padėtis praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais kalendoriniais metais, taip pat svarbūs sandoriai ir visa su finansinėmis sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip pat pateikiama informacija apie Garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių kalendorinių metų pabaigoje.“

Be to, Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 31 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams pateikia praėjusių kalendorinių metų Garantijų fondo metinę valdymo ataskaitą, taip pat 3 straipsnyje nurodytos 9 % planuojamos sumos bei 10 % ribinės vertės ir Komisijos vykdomo Garantijų fondo turto valdymo tinkamumo vertinimą. Metinėje ataskaitoje nurodoma Garantijų fondo finansinė padėtis ir veikimas praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais kalendoriniais metais, taip pat svarbūs sandoriai ir visa su finansinėmis sąskaitomis susijusi informacija, pavyzdžiui, išsami informacija apie negrąžintą garantuotų paskolų kapitalą arba Garantijų fondo turtą sunkiomis rinkos aplinkybėmis, taip pat išvados ir įgyta patirtis. Joje taip pat pateikiama informacija apie Garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių kalendorinių metų pabaigoje.“


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (*) (24.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Nuomonės referentas: Nirj Deva

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Išorės veiksmų garantijų fondas padeda apsaugoti ES biudžetą nuo galimų sukrėtimų dėl finansinių įsipareigojimų, susijusių su ES garantuojamomis paskolomis, nevykdymo. Jis skirtas padengti biudžeto garantijų panaudojimą trečiosioms šalims siekiant išvengti galimų biudžeto vykdymo sutrikimų tuo atveju, jei būtų nevykdomi įsipareigojimai. Komisija Išorės veiksmų garantijų fondo finansų valdymą kol kas patikėjo EIB, tačiau jo lėšos išlieka ES nuosavybė.

Komisijos pasiūlymas perimti iš EIB Garantijų fondo turto valdymą yra didesnio plano, kuriuo siekiama ilgainiui visam turtui taikyti vidinį valdymą, dalis. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad jau valdo 7 mlrd. EUR, mano turinti fondo valdymui reikalingus darbuotojus ir kompetenciją, kurie leistų sutaupyti kasmet EIB mokamus turto valdymo mokesčius; 2015 m. mokestis siekė 861 000 EUR. Komisija teigia, kad turto valdymo funkcijos perdavimas Komisijai padėtų per visą DFP laikotarpį sutaupyti tiek išlaidų, kad būtų galima finansuoti 66 mln. vertės investicijas.

Nors referentas iš esmės sutinka su Komisijos pasiūlymu perimti Garantijų fondo turto valdymą, jis mano, jog labai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Audito Rūmai stebėtų Garantijų fondą ir turto valdymo perdavimą Komisijai. Todėl nuomonės referentas mano, kad išorės poveikio vertinimą ir įvertinimą Audito Rūmai turėtų atlikti praėjus dvejiems metams po to, kai EIB perduos Garantijų fondo turto valdymą Komisijai. Nustačius, kad rezultatai labai skiriasi, Garantijų fondo turto valdymas turi būti grąžintas EIB.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Garantijų fondo perviršio suma, viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo galimos papildomos EIB finansavimo operacijų, kuriomis šalinamos pagrindinės migracijos priežastys, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos;

(4)  Garantijų fondo perviršio suma, viršijanti 10 % visų neįvykdytų Sąjungos skolinių kapitalo įsipareigojimų, turėtų būti sugrąžinta į Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant geriau apsaugoti biudžetą nuo galimos papildomos EIB finansavimo operacijų, kuriomis šalinamas migracijos spaudimas, atsirandantis dėl skurdo, nelygybės, demografinio augimo, užimtumo ir ekonominių galimybių stokos, klimato kaitos, ilgalaikių priverstinės migracijos pasekmių, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir pasiektais rezultatais;

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos, ir jis turėtų būti vykdomas laikantis aukščiausių skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės standartų. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų galėti toliau racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir pasiektais rezultatais;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės veiksmų garantijų fondas

Nuorodos

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Nirj Deva

16.12.2016

Svarstymas komitete

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Werner

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (22.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Nuomonės referentas: Eduard Kukan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme, kuris parengtas persvarstant Europos investicijų banko (EIB) išorės skolinimo įgaliojimus, iš dalies keičiamas Reglamentas, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą, ir siūlomas tam tikras techninis koregavimas.

Nuomonės referentas pritariam šiam koregavimui, išskyrus siūlomą Garantijų fondo valdymo perdavimą Komisijai.

Referentas mano, kad dabartiniu laikotarpiu Garantijų fondą ir toliau valdyti turėtų Europos investicijų bankas. Referentas mano, kad turėtų būti tinkamai pasirengta Garantijų fondo valdymo grąžinimui Komisijai, atsižvelgiant į platesnį visų ES finansinių priemonių valdymą pagal kitą daugiametę finansinę programą.

Kol kas nuomonės referentas negavo įtikinamų įrodymų, kad būtų labai naudinga pavesti fondą valdyti Komisijai ir kad dėl to neatsiras nereikalingo ES institucijų veiklos dubliavimosi. Nuomonės referentas mano, kad, prieš vykdant tokius pakeitimus, turėtų būti išsamiau įvertintos galimos sąnaudos ir nauda.

Todėl referentas taip pat mano, kad, likus pakankamai laiko iki kito finansinio laikotarpio pradžios (jis prasidės 2020 m.), reikėtų pradėti platesnes diskusijas dėl būsimos išorės skolinimo struktūros.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Garantijų fondas sudarytas iš Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus, palūkanų, gautų už investuotas Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų;

(2)  Garantijų fondas sudarytas iš Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus, dėl kurios negali būti kenkiama pagal IV išlaidų kategoriją vykdomai veiklai, palūkanų, gautų už investuotas Garantijų fondo lėšas, ir sumų, išieškotų iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir pasiektais rezultatais;

(5)  galimybė Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB perduoti Komisijai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į su tokiu perdavimu susijusias sąnaudas ir naudą, siekiant užtikrinti didžiausią Sąjungos finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą, turint mintyje laikotarpio po 2020 m. daugiametę finansinę programą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„7 straipsnis

 

Fondo finansinį valdymą užtikrina Komisija. Komisija valdo Garantijų fondo išteklius ir juos investuoja laikydamasi patikimo finansų valdymo principo ir tinkamų rizikos ribojimo taisyklių.;“

 

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertina galimybę Garantijų fondo turto valdymą iš EIB perduoti Komisijai. Prireikus prie tos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nuo 2018 m. gegužės 31 d. metinėje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie Garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką, taip pat fondo 9 proc. planuojamos sumos ir 10 proc. (viršutinės) ribos tinkamumo vertinimas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės veiksmų garantijų fondas

Nuorodos

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.10.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

2.12.2016

Svarstymas komitete

9.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (22.3.2017)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(COM(2016) 0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Nuomonės referentė: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas iš dalies pakeičia Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantį Išorės veiksmų garantijų fondą, ir yra ryžtingo išorės investicijų plano, kurį Komisija paskelbė 2016 m. birželio 7 d. siekiant toliau konsoliduoti Europos migracijos darbotvarkę, dalis. Šiuo pasiūlymu pateikiami 4 daliniai galiojančio reglamento pakeitimai.

1. Juo rizikos priedo pajamos, gautos vykdant EIB finansavimo operacijas, pridedamos kaip ketvirtasis Garantijų fondo pajamų šaltinis.

2. Garantijų fondo perviršio suma, viršijanti 10 proc. (vietoj dabar taikomų 9 proc.) visų negrąžintų paskolų, bus sugrąžinta į biudžetą. Tuo siekiama suteikti didesnius finansinius pajėgumus, kad biudžetas būtų geriau apsaugotas nuo galimos papildomos EIB operacijų, susijusių su migracijos krize, įsipareigojimų neįvykdymo rizikos.

3. Garantijų fondo turto valdymas iš EIB perduodamas Komisijai. Komisija jau įgaliota valdyti ESIF garantijų fondą. Siūlomu perdavimu siekiama toliau konsoliduoti Komisijos vykdomą turto valdymo veiklą.

4. Komisija Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kasmet teiks išsamią Garantijų fondo padėties ir valdymo ataskaitą. Tokiu būdu, remiantis tarp šių institucijų esančiomis struktūromis, galėtų būti gaunama geresnė ir tikslesnė informacija.

Nuomonės referentė pritaria šiam koregavimui, išskyrus toliau išvardytus pakeitimus.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, remdamasi esamomis struktūromis ir pasiektais rezultatais;

(5)  Garantijų fondo finansinį valdymą iš EIB turėtų perimti Komisija, kuri turi ilgalaikės panašių investicijų valdymo praktikos. Perimdama Garantijų fondo turto valdymą Komisija turėtų galėti toliau racionalizuoti ir konsoliduoti savo turto valdymo veiklą, taip pat koordinuoti visus Europos migracijos darbotvarkės išorės finansavimo aspektus, remdamasi esamomis struktūromis ir toliau tobulindama savo pasiektus rezultatus. Dėl valdymo perdavimo turėtų sumažėti Sąjungos biudžeto sąnaudos ir Komisijos Europos Parlamentui teikiama informacija apie Garantijų fondo valdymą ir padėtį turėtų tapti geresnė ir tikslesnė;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo finansinį valdymą užtikrina Komisija. Komisija valdo Garantijų fondo išteklius ir juos investuoja laikydamasi patikimo finansų valdymo principo ir tinkamų rizikos ribojimo taisyklių.

Komisija užtikrina Fondo finansinį valdymą laikydamasi šio reglamento ir Fondo vidaus taisyklių ir procedūrų. Be to, Komisija valdo Garantijų fondo išteklius ir juos investuoja laikydamasi patikimo finansų valdymo principo ir tinkamų rizikos ribojimo taisyklių, tuo pačiu metu atsižvelgdama į Sąjungos išorės veiksmams taikomus principus; Komisija paaiškina Europos Parlamentui, kaip Fondo valdymas įtrauktas į jos platesnę vystymosi strategiją.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo finansinėmis ataskaitomis pateikia reikiamą informaciją apie Garantijų fondo padėtį.

Iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo finansinėmis ataskaitomis pateikia reikiamą informaciją apie Garantijų fondo padėtį.

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams pateikia praėjusių kalendorinių metų Garantijų fondo metinę valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje nurodoma Garantijų fondo finansinė padėtis praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais kalendoriniais metais, taip pat svarbūs sandoriai ir visa su finansinėmis sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip pat pateikiama informacija apie Garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių kalendorinių metų pabaigoje.

Be to, iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams pateikia praėjusių kalendorinių metų Garantijų fondo metinę valdymo ataskaitą. Metinėje ataskaitoje nurodoma Garantijų fondo finansinė padėtis ir veikimas praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais kalendoriniais metais, taip pat svarbūs sandoriai ir visa su finansinėmis sąskaitomis susijusi informacija, kaip antai išsami informacija apie negrąžintą garantuotų paskolų kapitalą arba Garantijų fondo turtą sunkiomis rinkos aplinkybėmis, taip pat išvados ir įgyta patirtis. Joje taip pat pateikiama informacija apie Garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių kalendorinių metų pabaigoje. Be to, ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie Fondo panaudojimą ir apie pažangą, kurią finansuoti projektai paskatino paramą gaunančiose šalyse.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės veiksmų garantijų fondas

Nuorodos

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Svarstymas komitete

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės veiksmų garantijų fondas

Nuorodos

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.9.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Priėmimo data

27.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pateikimo data

30.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika