Procedūra : 2016/0274(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0132/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0132/2017

Debates :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0037

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 791kWORD 89k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Budžeta komiteja

Referente: Eider Gardiazabal Rubial

Atzinuma sagatavotājs (*): Nirj Deva, Attīstības komiteja

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS (*)
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0582),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 209. un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0374/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A8-0132/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Garantiju fondu finansē ar vienu gada maksājumu no Savienības vispārējā budžeta, procentiem no Garantiju fonda investētajiem līdzekļiem un ar summām, kas atgūtas no saistības nepildošajiem parādniekiem.

(2)  Garantiju fondu finansē ar vienu gada maksājumu no Savienības vispārējā budžeta, procentiem no Garantiju fonda investētajiem līdzekļiem un ar summām, kas atgūtas no saistības nepildošajiem parādniekiem. Šādam gada maksājumam nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt finansējumu jau esošajām darbībām 4. izdevumu kategorijā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Garantiju fonda summa, kuras pārpalikums pārsniedz 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām, būtu jāatmaksā Savienības vispārējā budžetā, lai labāk aizsargātu budžetu pret tādu EIB finansēšanas darījumu iespējamu papildu saistību nepildīšanas risku, ar ko tiek risināti migrācijas pamatcēloņi.

(4)  Garantiju fonda pārpalikums, tā summai pārsniedzot 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām, būtu jāatmaksā Savienības vispārējā budžetā, lai labāk aizsargātu budžetu pret tādu EIB finansēšanas darījumu iespējamu papildu saistību nepildīšanas risku, ar kuriem tiek risināts nabadzības, nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, nodarbinātības un ekonomisko iespēju trūkuma, klimata pārmaiņu un piespiedu pārvietošanas ilgtermiņa seku izraisītas migrācijas spiediens.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un labus rezultātus.

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā, un tā būtu jāveic, ievērojot augstākos pārredzamības un demokrātiskās pārskatatbildības standartus. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai vēl vairāk racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un turpinot nostiprināt gūtos rezultātus. Pārvaldības pārcelšanai būtu jānodrošina izmaksu ietaupījums Savienības vispārējā budžetā un iespēja Komisijai sniegt Eiropas Parlamentam labāku un precīzāku informāciju par Garantiju fonda pārvaldību un stāvokli.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas nodrošina fonda finanšu pārvaldību. Komisija Garantiju fonda līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, un ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus.

Komisija nodrošina fonda finanšu pārvaldību saskaņā ar šo regulu un fonda iekšējiem noteikumiem un procedūrām. Turklāt Komisija Garantiju fonda līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, un ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus, ņemot vērā Savienības ārējās darbības pamatprincipus. Komisija paskaidro Eiropas Parlamentam, kā fonda pārvaldība iekļaujas tās plašākā attīstības stratēģijā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija katru gadu līdz 31. martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par Garantiju fonda stāvokli.

Komisija katru gadu līdz 31. martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai visu prasīto informāciju par Garantiju fonda stāvokli.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver informāciju par Garantiju fonda finanšu stāvokli iepriekšējā kalendārā gada beigās, par finanšu plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku informāciju par finanšu kontiem. Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda risku iepriekšējā kalendārā gada beigās.”

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā un novērtējumu par 3. pantā minētā 9 % apmērā noteiktā paredzētā apjoma un 10 % apmērā noteiktās robežvērtības piemērotību un par Komisijas īstenoto Garantiju fonda aktīvu pārvaldību. Gada pārskatā ietver informāciju par Garantiju fonda finanšu stāvokli un darbību iepriekšējā kalendārā gada beigās, par finanšu plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku informāciju par finanšu kontiem, piemēram, detalizētu informāciju par garantēto aizdevumu neatmaksāto kapitālu vai Garantiju fonda aktīviem sarežģītos tirgus apstākļos, kā arī secinājumiem un gūto pieredzi. Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda risku iepriekšējā kalendārā gada beigās.”


Attīstības komitejaS ATZINUMS (*) (24.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Nirj Deva

ĪSS PAMATOJUMS

Garantiju fonds ārējai darbībai (GFEA) aizsargā ES budžetu pret satricinājumiem, kas pretējā gadījumā varētu rasties saistību nepildīšanas gadījumā attiecībā uz ES garantētajiem aizdevumiem. Ar to ir paredzēts segt trešām valstīm paredzētu vispārējā budžeta garantiju aktivizēšanu, lai izvairītos no iespējamiem budžeta izpildes traucējumiem saistību nepildīšanas gadījumā. Komisija līdz šim bija uzticējusi GFEA pārvaldību Eiropas Investīciju bankai (EIB), tomēr tajā iekļautie līdzekļi palika ES īpašumā.

Komisijas priekšlikums pārņemt no EIB Garantiju fonda aktīvu pārvaldību ir daļa no plašāka plāna pakāpeniski internalizēt visu aktīvu pārvaldību. Ņemot vērā to, ka Komisija jau pārvalda septiņus miljardus euro, tā uzskata, ka tās rīcībā jau ir personāls un specializētās zināšanas, lai pārvaldītu fondu un tādējādi ietaupītu gada maksas, kas tiek maksātas EIB par aktīvu pārvaldību. 2015. gadā šīs maksas sasniedza EUR 861 000. Komisija apgalvo, ka, pārceļot aktīvu pārvaldību uz Komisiju, visā DFS periodā ietaupīto līdzekļu apjoms ļautu finansēt investīcijas EUR 66 miljonu apmērā.

Lai gan atzinuma sagatavotājs principā piekrīt Komisijas priekšlikumam par Garantiju fonda aktīvu pārvaldības pārņemšanu, viņš uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Parlaments un Revīzijas palāta uzraudzītu Garantiju fondu un tā aktīvu pārvaldības pārcelšanu uz Komisiju. Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka divus gadus pēc Garantiju fonda aktīvu pārvaldības pārcelšanas no EIB uz Komisiju Revīzijas palātai būtu jāveic ārējs ietekmes novērtējums un izvērtēšana. Ja rezultāti ievērojami atšķirsies, Garantiju fonda aktīvu pārvaldība tiks pārcelta atpakaļ uz EIB.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Garantiju fonda summa, kuras pārpalikums pārsniedz 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām, būtu jāatmaksā Savienības vispārējā budžetā, lai labāk aizsargātu budžetu pret tādu EIB finansēšanas darījumu iespējamu papildu saistību nepildīšanas risku, ar ko tiek risināti migrācijas pamatcēloņi.

(4)  Garantiju fonda summa, kuras pārpalikums pārsniedz 10 % no Savienības kopējā neatmaksātā kapitāla saistībām, būtu jāatmaksā Savienības vispārējā budžetā, lai labāk aizsargātu budžetu pret tādu EIB finansēšanas darījumu iespējamu papildu saistību nepildīšanas risku, ar ko tiek risināts migrācijas radītais spiediens, kuru izraisījusi nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, nodarbinātības un ekonomisko iespēju trūkums, klimata pārmaiņas un piespiedu pārvietošanas ilgtermiņa sekas.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un labus rezultātus.

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā, un tā būtu jāveic, ievērojot augstākos pārredzamības un demokrātiskās pārskatatbildības standartus. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai vēl vairāk racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un labus rezultātus.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Garantiju fonds ārējai darbībai

Atsauces

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nirj Deva

16.12.2016

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Werner

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (22.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Eduard Kukan

ĪSS PAMATOJUMS

Ar Komisijas priekšlikumu tiek grozīta regula, ar ko izveido Garantijas fondu ārējai darbībai, saistībā ar Eiropas Investīciju bankas ārējo aizdevumu pilnvarojuma pārskatīšanu, kas paredz ieviest dažus tehniskus pielāgojumus.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt šiem pielāgojumiem, izņemot tam, kas paredz Garantiju fonda pārvaldību nodot Komisijai.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šajā periodā Garantiju fondam ir jāpaliek Eiropas Investīciju bankas pārvaldībā. Atzinuma sagatavotājs pauž viedokli, ka Garantiju fonda reinternalizācija Komisijā būtu pienācīgi jāsagatavo plašākā kontekstā saistībā ar ES finanšu instrumentu pārvaldību nākamajā daudzgadu finanšu shēmā.

Patlaban atzinuma sagatavotājs nav saņēmis pārliecinošus pierādījumus, ka Fonda nodošana Komisijas pārvaldībā sniegtu ievērojamas priekšrocības un neradītu lieku pārklāšanos starp ES iestādēm. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pirms šādu izmaiņu veikšanas būtu detalizētāk jāizsver potenciālās izmaksas un ieguvumi.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs arī pauž viedokli, ka krietnu laiku pirms nākamā finanšu perioda, kas sākas 2020. gadā, būtu plašāk jāapspriež turpmākā ārējo aizdevumu struktūra.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Garantiju fondu finansē ar vienu gada maksājumu no Savienības vispārējā budžeta, procentiem no Garantiju fonda investētajiem līdzekļiem un ar summām, kas atgūtas no saistības nepildošajiem parādniekiem.

(2)  Garantiju fondu finansē ar vienu gada maksājumu no Savienības vispārējā budžeta, nesamazinot finansējumu jau esošajām darbībām IV izdevumu kategorijā, procentiem no Garantiju fonda investētajiem līdzekļiem un ar summām, kas atgūtas no saistības nepildošajiem parādniekiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un labus rezultātus.

(5)  Iespēja pārcelt Garantiju fonda finanšu pārvaldību no EIB uz Komisiju būtu jāizvērtē, ņemot vērā saistītās izmaksas un ieguvumus, lai nodrošinātu Savienības finanšu resursu maksimāli efektīvu izlietošanu attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020. gada.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

“7. pants

 

Komisijas nodrošina fonda finanšu pārvaldību. Komisija Garantiju fonda līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, un ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus.”;

 

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

8. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu, kurā ir izvērtēta iespēja pārcelt Garantiju fonda aktīvu pārvaldību no EIB uz Komisiju. Vajadzības gadījumā minētajam pārskatam pievieno tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

8. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

No 2018. gada 31. maija gada pārskatā ietver arī informāciju par finanšu pārvaldību un sniegumu, Garantiju fonda risku un novērtējumu par fonda 9 % mērķa un 10 % robežvērtības/maksimālā apjoma piemērotību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Garantiju fonds ārējai darbībai

Atsauces

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eduard Kukan

2.12.2016

Izskatīšana komitejā

9.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (22.3.2017)

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo priekšlikumu tiek izdarīti grozījumi Regulā (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai, un tas veido daļu no vērienīgā ārējo investīciju plāna, par kuru Komisija paziņoja 2016. gada 7. jūnijā un kura mērķis ir vēl vairāk konsolidēt Eiropas programmu migrācijas jomā. Ar šo priekšlikumu tiek paredzēts veikt četrus grozījumus pašreizējā regulā.

1. EIB finansēšanas operācijās gūtie riska prēmiju radītie ieņēmumi tiek pievienoti kā ceturtais Garantiju fonda ienākumu avots.

2. Garantiju fonda summa, kuras pārpalikums pārsniegs 10 % (pašreizējo 9 % vietā) no kopējās neatmaksātās aizdevumu summas, tiks atmaksāta atpakaļ budžetā. Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt lielākas finansiālās spējas, lai labāk aizsargātu budžetu pret iespējamiem papildu saistību nepildīšanas riskiem, kas izrietētu no EIB darbībām saistībā ar migrācijas krīzi.

3. Garantiju fonda aktīvu pārvaldība tiks pārcelta no EIB uz Komisiju. Komisijai jau ir uzticēta ESIF Garantiju fonda pārvaldība. Ierosinātās pienākumu pārcelšanas mērķis ir vēl vairāk konsolidēt Komisijas aktīvu pārvaldības darbības.

4. Komisija katru gadu iesniegs Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai detalizētu ziņojumu par Garantiju fonda stāvokli un pārvaldību. Tādējādi, pamatojoties uz struktūrām, kas jau izveidotas starp šīm iestādēm, varētu tikt nodrošināta labāka un precīzāka informācija.

Atzinuma sagatavotāja kopumā piekrīt šiem pielāgojumiem, izņemot turpmāk minētos grozījumus.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, izmantojot esošās struktūras un labus rezultātus.

(5)  Garantiju fonda finanšu pārvaldība būtu jāpārceļ no EIB uz Komisiju, kurai ir iedibināta prakse līdzīgu ieguldījumu pārvaldībā. Pārņemot Garantiju fonda aktīvu pārvaldību, Komisijai vajadzētu būt iespējai vēl vairāk racionalizēt un konsolidēt tās aktīvu pārvaldības darbības, kā arī koordinēt visus Eiropas programmas migrācijas jomā ārējās finansēšanas aspektus, izmantojot esošās struktūras un vēl vairāk nostiprinot gūtos rezultātus. Pārceļot pārvaldību, būtu jāgūst līdzekļu ietaupījumi Savienības budžetā un Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam labāka un precīzāka informācija par Garantiju fonda pārvaldību un stāvokli.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas nodrošina fonda finanšu pārvaldību. Komisija Garantiju fonda līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, un ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus.”

Komisijas nodrošina fonda finanšu pārvaldību saskaņā ar šo regulu un fonda iekšējiem noteikumiem un procedūrām. Turklāt Komisija Garantiju fonda līdzekļus pārvalda un iegulda saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, un ievēro atbilstīgus prudenciālos noteikumus, ņemot vērā Savienības ārējās darbības pamatā esošos principus. Komisija paskaidro Eiropas Parlamentam, kā fonda pārvaldība tiek iestrādāta tās plašākā attīstības stratēģijā.”

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

8. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija katru gadu līdz 31. martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par Garantiju fonda stāvokli.

Komisija katru gadu līdz 31. martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par Garantiju fonda stāvokli.

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver informāciju par Garantiju fonda finanšu stāvokli iepriekšējā kalendārā gada beigās, par finanšu plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku informāciju par finanšu kontiem. Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda risku iepriekšējā kalendārā gada beigās.”

Turklāt tā katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai gada pārskatu par Garantiju fonda pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā. Gada pārskatā ietver informāciju par Garantiju fonda finanšu stāvokli un darbību iepriekšējā kalendārā gada beigās, par finanšu plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu būtisku informāciju par finanšu kontiem, piemēram, detalizētu informāciju par garantēto aizdevumu neatmaksāto kapitālu vai Garantiju fonda aktīviem sarežģītos tirgus apstākļos, kā arī secinājumiem un gūto pieredzi. Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu pārvaldību, rezultātiem un Garantiju fonda risku iepriekšējā kalendārā gada beigās. Turklāt ziņojumā ietver detalizētu informāciju par fonda izmantošanu un uzlabojumiem, ko saņēmējās valstīs radījuši finansētie projekti.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Garantiju fonds ārējai darbībai

Atsauces

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Izskatīšana komitejā

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

5

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Garantiju fonds ārējai darbībai

Atsauces

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Iesniegšanas datums

30.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika