Procedure : 2016/0274(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0132/2017

Ingediende teksten :

A8-0132/2017

Debatten :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0037

VERSLAG     ***I
PDF 474kWORD 90k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial

Rapporteur voor advies (*): Nirj Deva, Commissie ontwikkelingssamenwerking

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0582),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0374/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel (A8-0132/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het Garantiefonds ontvangt zijn middelen uit één jaarlijkse overmaking uit de algemene begroting van de Unie, rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Garantiefonds en nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren.

(2)  Het Garantiefonds ontvangt zijn middelen uit één jaarlijkse overmaking uit de algemene begroting van de Unie, rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Garantiefonds en nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren. De jaarlijkse overmaking mag niet ten koste gaan van de bestaande activiteiten in rubriek IV.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10 % van het totale uitstaande bedrag van de Unie in hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene begroting van de Unie worden teruggeboekt om de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van wanbetaling van de EIB-financieringsverrichtingen waarmee de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt.

(4)  Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10 % van het totale uitstaande bedrag van de Unie in hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene begroting van de Unie worden teruggeboekt om de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van wanbetaling van de EIB-financieringsverrichtingen waarmee de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen, de klimaatverandering en de langetermijngevolgen van gedwongen verplaatsing veroorzaakte migratiedruk wordt aangepakt.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren en goede prestaties.

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen, en moet worden uitgevoerd volgens de strengste normen inzake transparantie en democratische verantwoordingsplicht. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten verder te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren, en haar prestaties verder te verbeteren. De overdracht van het beheer moet leiden tot kostenbesparingen voor de algemene begroting van de Unie en moet de Commissie in staat stellen het Europees Parlement betere en accuratere informatie over het beheer en de situatie van het Garantiefonds te verstrekken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie draagt zorg voor het financiële beheer van het Fonds. De Commissie beheert en belegt de middelen van het Garantiefonds met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels.

De Commissie draagt zorg voor het financiële beheer van het Fonds, overeenkomstig deze verordening en de interne regels en procedures van het Fonds. Voorts beheert en belegt de Commissie de middelen van het Garantiefonds met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels, rekening houdend met de beginselen die ten grondslag liggen aan het externe optreden van de Unie. De Commissie deelt het Europees Parlement mee hoe het beheer van het Fonds wordt ingepast in haar bredere ontwikkelingsstrategie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, de vereiste informatie toe over de stand van het Garantiefonds.

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, alle vereiste informatie toe over de stand van het Garantiefonds.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Daarnaast zendt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag toe over het beheer van het Garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar.

Daarnaast zendt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag toe over het beheer van het Garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar, alsook een beoordeling van de toereikendheid van het streefbedrag van 9 % en de drempel van 10 % als bedoeld in artikel 3 en van het beheer van de activa van het Garantiefonds door de Commissie. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie en het functioneren van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen, zoals gedetailleerde informatie over uitstaand kapitaal van gegarandeerde leningen of de activa van het Garantiefonds in moeilijke marktomstandigheden, alsook conclusies en getrokken lering. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (24.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Rapporteur voor advies: Nirj Deva

BEKNOPTE MOTIVERING

Het Garantiefonds voor extern optreden (GFEA) beschermt de begroting van de Unie tegen "schokken" als gevolg van wanbetalingen op door de EU gegarandeerde leningen. Het Fonds dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het honoreren van algemene-begrotingsgaranties voor derde landen en voorkomt daarmee dat de uitvoering van de begroting verstoord raakt in het geval van wanbetalingen. Tot dusver vertrouwde de Commissie het financieel beheer van het Garantiefonds toe aan de EIB, hoewel de financiële middelen van het Fonds eigendom bleven van de EU.

Het voorstel van de Commissie om het beheer van de activa van het Garantiefonds over te nemen van de EIB maakt deel uit van een groter plan om uiteindelijk het beheer van alle activa te internaliseren. Aangezien de Commissie reeds zeven miljard euro onder haar beheer heeft, is zij van mening dat ze reeds over het personeel en de deskundigheid beschikt om het Fonds te beheren. Bovendien wordt op deze manier bespaard op de vergoeding die jaarlijks aan de EIB wordt betaald voor het beheer van de activa; in 2015 bedroeg deze vergoeding 861 000 EUR. Gedurende een volledige MFK-periode zou de overname van het beheer van de activa volgens de Commissie een besparing opleveren waarmee een investering van 66 miljoen EUR zou kunnen worden gefinancierd.

De rapporteur staat in principe achter het voorstel van de Commissie om het beheer van de activa van het Garantiefonds over te nemen, maar acht het van essentieel belang dat het Europees Parlement en de Rekenkamer toezicht houden op het Garantiefond en de overdracht van het beheer van de activa aan de Commissie. Om die reden is de rapporteur van mening dat de Rekenkamer een externe effectbeoordeling en evaluatie moet uitvoeren, en wel twee jaar nadat de EIB het beheer van de activa van het Garantiefonds aan de Commissie heeft overgedragen. In het geval van een aanzienlijke prestatiekloof wordt het beheer van het Garantiefonds weer overgenomen door de EIB.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10 % van het totale uitstaande bedrag van de Unie in hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene begroting van de Unie worden teruggeboekt om de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van wanbetaling van de EIB-financieringsverrichtingen waarmee de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt.

(4)  Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10 % van het totale uitstaande bedrag van de Unie in hoofdsom bedraagt, moet naar de algemene begroting van de Unie worden teruggeboekt om de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van wanbetaling van de EIB-financieringsverrichtingen waarmee de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen, de klimaatverandering en de langetermijngevolgen van gedwongen verplaatsing veroorzaakte migratiedruk wordt aangepakt.

Amendement     2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren en goede prestaties.

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen, en moet worden uitgevoerd overeenkomstig de hoogste normen inzake transparantie en democratische verantwoordingsplicht. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten verder te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren en goede prestaties.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Garantiefonds voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Nirj Deva

16.12.2016

Behandeling in de commissie

28.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Martina Werner

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (22.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Rapporteur voor advies: Eduard Kukan

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie wijzigt de verordening tot instelling van een garantiefonds in het kader van de herziening van het mandaat voor externe leningverstrekking door de Europese Investeringsbank, op een aantal technische punten.

De rapporteur is het met deze wijzigingen eens, met uitzondering van de voorgestelde overdracht van het beheer van het Garantiefonds aan de Commissie.

De rapporteur is van mening dat het Garantiefonds gedurende de huidige periode beheerd moet blijven door de Europese Investeringsbank. De rapporteur is van oordeel dat de herinlijving van het Garantiefonds bij de Commissie grondig voorbereid moet worden binnen het bredere kader van het beheer van het financiële instrumentarium van de EU voor het volgende meerjarig financieel kader.

Op dit moment heeft de rapporteur nog geen sluitend bewijs gezien dat de overdracht van het beheer van het fonds aan de Commissie voor aanzienlijke voordelen zou zorgen en geen onnodige overlappingen tussen EU-instellingen zou creëren. De rapporteur is van oordeel dat de potentiële kosten en baten in meer detail bekeken moeten worden voordat een dergelijke verandering plaatsvindt.

Daarom is de rapporteur ervan overtuigd dat een bredere discussie over de toekomstige structuur van externe leningen ruim voor de volgende financiële periode, vanaf 2020, moet plaatsvinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het Garantiefonds ontvangt zijn middelen uit één jaarlijkse overmaking uit de algemene begroting van de Unie, rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Garantiefonds en nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren.

(2)  Het Garantiefonds ontvangt zijn middelen uit één jaarlijkse overmaking uit de algemene begroting van de Unie, die niet ten koste mag zijn van de bestaande activiteiten onder rubriek IV, rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Garantiefonds en nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren en goede prestaties.

(5)  De eventuele overdracht van het financiële beheer van het Garantiefonds van de EIB aan de Commissie moet aan een kosten-batenanalyse onderworpen worden, met het oog op het waarborgen van een maximale efficiëntie van de financiële hulpmiddelen van de Unie in het licht van het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  artikel 7 wordt vervangen door:

Schrappen

"Artikel 7

 

De Commissie draagt zorg voor het financiële beheer van het Fonds. De Commissie beheert en belegt de middelen van het Garantiefonds met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels. "

 

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie dient ten laatste op 30 juni 2018 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met een beoordeling van de mogelijkheid om het beheer van het Garantiefonds over te dragen van de EIB naar de Commissie. Indien nodig, wordt bij het verslag een wetgevingsvoorstel gevoegd.

Amendement     5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8, lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Met ingang van 31 mei 2018 bevat het verslag tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het Garantiefonds, alsook een beoordeling van de geschiktheid van het streefbedrag van 9 % en de drempel/het plafond van 10 % voor het Garantiefonds.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Garantiefonds voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eduard Kukan

2.12.2016

Behandeling in de commissie

9.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

3

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie internationale handel (22.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Rapporteur voor advies: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel strekt tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds en maakt deel uit van een ambitieus plan voor externe investeringen dat de Commissie op 7 juni 2016 heeft aangekondigd met het oog op de verdere consolidering van de Europese migratieagenda. Het voorstel behelst vier wijzigingen van de bestaande verordening.

1. Op grond van het voorstel zullen de inkomsten uit risicopremies die in het kader van de financieringsverrichtingen van de EIB worden gegenereerd, worden toegevoegd als een vierde bron van inkomsten voor het Garantiefonds.

2. Het surplusbedrag van het Garantiefonds dat meer dan 10% van de totale uitstaande leningen bedraagt (in plaats van 9%, zoals momenteel het geval is), zal naar de begroting worden teruggeboekt. Deze aanpassing is bedoeld om de financiële draagkracht te vergroten en daarmee de begroting beter te beschermen tegen mogelijke extra risico's van de wanbetaling van EIB-verrichtingen die verband houden met de migratiecrisis.

3. Het beheer van de activa van het Garantiefonds wordt overgedragen van de EIB aan de Europese Commissie. De Commissie is al belast met het beheer van het Garantiefonds van het EFSI. Met de voorgestelde overdracht wordt verdere consolidering van de activabeheersactiviteiten van de Commissie beoogd.

4. Elk jaar zal de Commissie aan het Parlement, de Raad en de Rekenkamer een gedetailleerd verslag voorleggen over de stand en het beheer van het Garantiefonds. Op basis van de bestaande structuren tussen deze instellingen zou dit betere en accuratere informatie kunnen opleveren.

De rapporteur kan zich grotendeels vinden in deze wijzigingen, met uitzondering van de volgende amendementen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten te stroomlijnen en te consolideren, voortbouwend op bestaande structuren en goede prestaties.

(5)  Het financiële beheer van het Garantiefonds moet worden overgedragen van de EIB aan de Commissie, die praktische ervaring heeft met het beheer van dergelijke beleggingen. De overname van het beheer van de activa van het Garantiefonds moet de Commissie in staat stellen haar activabeheersactiviteiten verder te stroomlijnen en te consolideren en alle externe financieringsaspecten van de Europese migratieagenda te coördineren, waarbij zij voortbouwt op bestaande structuren en haar prestaties verder versterkt. De overdracht van het beheer moet leiden tot kostenbesparingen voor de begroting van de Unie en moet ervoor zorgen dat de Commissie betere en accuratere informatie over het beheer en de stand van het Garantiefonds verstrekt aan het Europees Parlement.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie draagt zorg voor het financiële beheer van het Fonds. De Commissie beheert en belegt de middelen van het Garantiefonds met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels.";

De Commissie draagt zorg voor het financiële beheer van het Fonds, overeenkomstig deze verordening en de interne regels en procedures van het Fonds. Voorts beheert en belegt de Commissie de middelen van het Garantiefonds met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer en van adequate prudentiële regels, daarbij rekening houdend met de beginselen die ten grondslag liggen aan het extern optreden van de Unie. De Commissie deelt het Europees Parlement mee hoe het beheer van het Fonds wordt ingepast in haar bredere ontwikkelingsstrategie."

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, de vereiste informatie toe over de stand van het Garantiefonds.

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer, in het kader van de financiële staten van de Commissie, alle vereiste informatie toe over de stand van het Garantiefonds.

Daarnaast zendt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag toe over het beheer van het Garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar."

Daarnaast zendt zij het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer uiterlijk op 31 mei van elk jaar een jaarverslag toe over het beheer van het Garantiefonds tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag bevat een overzicht van de financiële positie en het functioneren van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar, de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen, zoals gedetailleerde informatie over uitstaand kapitaal van gegarandeerde leningen of de activa van het Garantiefonds in moeilijke marktomstandigheden, alsook conclusies en getrokken lering. Het verslag bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het Garantiefonds aan het eind van het voorgaande kalenderjaar. Het verslag voorziet voorts in gedetailleerde informatie over de benutting van het Fonds en de verbetering die de gefinancierde projecten brengen in de begunstigde landen."

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Garantiefonds voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

19.1.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Behandeling in de commissie

28.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Garantiefonds voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Datum indiening bij EP

14.9.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum indiening

30.3.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid