Procedură : 2016/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0132/2017

Texte depuse :

A8-0132/2017

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0037

RAPORT     ***I
PDF 724kWORD 103k
30.3.2017
PE 599.626v01-00 A8-0132/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

Raportor pentru aviz (*): Nirj Deva, Comisia pentru dezvoltare

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare(*)
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0582),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0374/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru comerț internațional (A8-0132/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fondul de garantare este alimentat prin intermediul unei plăți anuale din bugetul general al Uniunii, dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile Fondului de garantare, precum și sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile.

(2)  Fondul de garantare este alimentat prin intermediul unei plăți anuale din bugetul general al Uniunii, dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile Fondului de garantare, precum și sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile. Plata anuală nu se poate face în detrimentul activităților existente în cadrul rubricii 4.

Amendamentul   2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cuantumul excedentar al Fondului de garantare, care depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii neachitate, ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii, pentru a proteja mai bine bugetul împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor de finanțare ale BEI care abordează cauzele profunde ale migrației.

(4)  Cuantumul excedentar al Fondului de garantare, care depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii neachitate, ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii, pentru a proteja mai bine bugetul împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor de finanțare ale BEI care abordează presiunile exercitate de migrația care rezultă din sărăcie, inegalitate, creștere demografică, absența locurilor de muncă și a oportunităților economice, schimbările climatice și consecințele pe termen lung ale strămutărilor forțate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare. Prin preluarea gestionării activelor fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și a unor rezultate anterioare pozitive.

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare și ar trebui să se desfășoare în conformitate cu cele mai înalte standarde de transparență și responsabilitate democratică. Prin preluarea gestionării activelor Fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze și să își consolideze în mai mare măsură activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și îmbunătățind mai mult rezultatele sale anterioare. Transferul gestiunii ar trebui să conducă la reducerea cheltuielilor din bugetul Uniunii și la informații mai precise și de o mai bună calitate cu privire la gestionarea și situația Fondului de garantare, furnizate de Comisie Parlamentului European.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură gestiunea financiară a Fondului. Comisia gestionează și investește resursele Fondului de garantare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare.

Comisia asigură gestiunea financiară a Fondului în conformitate cu prezentul regulament și cu normele și procedurile interne ale Fondului. În plus, Comisia gestionează și investește resursele Fondului de garantare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare, ținând seama de principiile pe care se bazează acțiunile externe ale Uniunii. Comisia explică Parlamentului European modul în care gestionarea Fondului este inclusă în strategia sa de dezvoltare mai largă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a fiecărui an, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în contextul situațiilor financiare ale Comisiei, informațiile necesare privind situația Fondului de garantare.

Până la data de 31 martie a fiecărui an, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în contextul situațiilor financiare ale Comisiei, toate informațiile necesare privind situația Fondului de garantare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 8 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual privind gestionarea Fondului de garantare în anul calendaristic precedent. Raportul anual conține prezentarea situației financiare a Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare din cursul anului calendaristic anterior, precum și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul aferent Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior.”

În plus, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual privind gestionarea Fondului de garantare în anul calendaristic precedent și o evaluare a caracterului adecvat al sumei țintă de 9 % și al pragului de 10 % menționate la articolul 3, precum și a gestionării activelor Fondului de garantare de către Comisie. Raportul anual conține prezentarea situației financiare și a funcționării Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare din cursul anului calendaristic anterior, precum și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare, cum ar fi informații detaliate cu privire la capitalul restant aferent împrumuturilor garantate sau la activele Fondului de garantare pe piețe dificile, precum și concluzii și lecții învățate. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul aferent Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior.”


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare(*) (24.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Raportor pentru aviz: Nirj Deva

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul de garantare pentru acțiuni externe apără bugetul UE de șocurile care s-ar putea produce, dacă el nu ar exista, în cazul nerestituirii împrumuturilor garantate de UE. El este menit să acopere activarea garanțiilor din bugetul general pentru țările terțe, astfel încât să se evite potențiale perturbări ale execuției bugetare în cazul nerespectării obligațiilor. Până în prezent, Comisia a încredințat gestiunea financiară a Fondului de garantare către BEI, însă fondurile propriu-zise care îl alcătuiesc sunt deținute în continuare de UE.

Propunerea Comisiei de a prelua gestionarea activelor Fondului de garantare de la BEI se încadrează într-un plan mai amplu de a internaliza, în cele din urmă, integral gestionarea activelor. Luând în considerare faptul că Comisia gestionează deja șapte miliarde de euro, este de părere că deține deja personalul și know-how-ul necesare pentru a gestiona Fondul, economisind totodată comisioanele anuale plătite către BEI pentru gestionarea activelor. În 2015, comisionul s-a cifrat la 861 000 EUR. Comisia susține că transferul gestionării activelor către Comisie ar genera, pentru întreaga perioadă a CFM, economii care ar permite finanțarea de investiții în valoare de 66 milioane EUR.

Deși raportorul este de acord, în principiu, cu propunerea Comisiei de a prelua gestionarea activelor Fondului de garantare, consideră că este extrem de important ca Parlamentul European și Curtea de Conturi să monitorizeze Fondul de garantare și transferul gestionării activelor acestuia către Comisie. În acest sens, raportorul consideră că evaluarea externă a impactului realizată de Curtea de Conturi ar trebui să aibă loc la doi ani de la transferul gestionării activelor Fondului de garantare de la BEI către Comisie. În cazul în care va exista un decalaj de performanță considerabil, gestionarea activelor Fondului de garantare se transferă din nou către BEI.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cuantumul excedentar al Fondului de garantare, care depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii neachitate, ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii, pentru a proteja mai bine bugetul împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor de finanțare ale BEI care abordează cauzele profunde ale migrației.

(4)  Cuantumul excedentar al Fondului de garantare, care depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii neachitate, ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii, pentru a proteja mai bine bugetul împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor de finanțare ale BEI care abordează presiunile exercitate de migrația provocată de sărăcie, inegalitate, creșterea demografică, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, schimbările climatice și consecințele pe termen lung ale strămutărilor forțate.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare. Prin preluarea gestionării activelor fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și a unor rezultate anterioare pozitive.

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare, și ar trebui să se realizeze în conformitate cu standardele cele mai ridicate în materie de transparență și responsabilitate democratică. Prin preluarea gestionării activelor Fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să continue să își eficientizeze și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și a unor rezultate anterioare pozitive.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Referințe

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

6.10.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Nirj Deva

16.12.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Martina Werner

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (22.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Raportor pentru aviz: Eduard Kukan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei modifică Regulamentul de instituire a Fondului de garantare pentru acțiuni externe în contextul revizuirii mandatului de creditare externă al Băncii Europene de Investiții, aducând o serie de ajustări tehnice.

Raportorul este de acord cu aceste modificări, cu excepția propunerii de transferare a gestionării Fondului de garantare către Comisie.

Raportorul consideră că, pentru perioada în curs, Fondul de garantare ar trebui să fie în continuare gestionat de către Banca Europeană de Investiții. Raportorul este de părere că reinternalizarea Fondului de garantare în cadrul Comisiei ar trebui să fie pregătită în mod adecvat într-un cadru mai larg de gestionare a setului de instrumente financiare ale UE în contextul următorului cadru financiar multianual.

Până în momentul de față, raportorul nu a primit dovezi concludente că trecerea Fondului în gestiunea Comisiei ar aduce avantaje semnificative și nu ar crea suprapuneri inutile între instituțiile UE. Raportorul este de părere că costurile și beneficiile potențiale ar trebui evaluate mai în detaliu înainte să fie efectuată o astfel de modificare.

Prin urmare, raportorul opinează, de asemenea, că ar trebui să înceapă discuții mai largi privind viitoarea structură de creditare externă cu mult înainte de următoarea perioadă financiară care începe în 2020.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Fondul de garantare este alimentat prin intermediul unei plăți anuale din bugetul general al Uniunii, dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile Fondului de garantare, precum și sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile.

(2)  Fondul de garantare este alimentat prin intermediul unei plăți anuale din bugetul general al Uniunii, care nu poate fi în detrimentul activităților existente în cadrul rubricii IV, prin dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile Fondului de garantare, precum și prin sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare. Prin preluarea gestionării activelor fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și a unor rezultate anterioare pozitive.

(5)  Posibilitatea transferării gestiunii financiare a Fondului de garantare de la BEI către Comisie ar trebui evaluată în ceea ce privește costurile și beneficiile asociate, în vederea obținerii unei eficiențe maxime a utilizării resurselor financiare ale Uniunii din perspectiva cadrului financiar multianual de după 2020.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 7

 

Comisia asigură gestiunea financiară a Fondului. Comisia gestionează și investește resursele Fondului de garantare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare.; ”

 

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 8 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la 30 iunie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a posibilității de a se transfera gestionarea activelor Fondului de garantare de la BEI către Comisie. Acolo unde este cazul, raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 8 – paragraful 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Începând cu 31 mai 2018, raportul anual include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul Fondului de garantare și o evaluare a adecvării obiectivului de 9 % și a pragului/plafonului de 10 % pentru Fond.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Referințe

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eduard Kukan

2.12.2016

Examinare în comisie

9.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (22.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Raportoare pentru aviz: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea modifică Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe și face parte din ambițiosul Plan de investiții externe anunțat de Comisie la 7 iunie 2016, având scopul de a consolida Agenda europeană privind migrația. Prezenta propunere introduce 4 modificări la regulamentul existent.

1. Introduce veniturile din prima de risc generate în cadrul operațiunilor de finanțare ale BEI ca o nouă a patra sursă de venit pentru Fondul de garantare.

2. Cuantumul excedentar al Fondului de garantare, care depășește 10 % (în loc de 9 % în prezent) din suma totală rămasă de rambursat a împrumuturilor va fi returnat la buget. Aceasta are ca scop acordarea unor capacități de finanțare mai mari pentru o mai bună protecție a bugetului împotriva unui eventual risc suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor BEI legate de criza migrației.

3. Gestionarea activelor Fondului de garantare este transferată de la BEI la Comisia Europeană. Comisia are deja sarcina de a gestiona Fondul de garantare pentru FEIS. Transferul propus are ca scop consolidarea în și mai mare măsură a activităților Comisiei de gestionare a activelor.

4. Comisia va transmite anual Parlamentului, Consiliului și Curții de Conturi un raport detaliat privind situația și gestionarea Fondului de garantare. Acest lucru va permite obținerea unor informații mai precise și de o mai bună calitate, pe baza structurilor existente între aceste instituții.

În general, raportoarea este de acord cu aceste modificări, cu excepția următoarelor amendamente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare. Prin preluarea gestionării activelor fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, pe baza structurilor existente și a unor rezultate anterioare pozitive.

(5)  Gestiunea financiară a fondului ar trebui să fie transferată de la BEI către Comisie, care a stabilit o practică de gestionare a investițiilor similare. Prin preluarea gestionării activelor Fondului de garantare, Comisia ar trebui să fie în măsură să își eficientizeze în continuare și să își consolideze activitățile de gestionare a activelor, precum și să coordoneze toate aspectele finanțării externe ale Agendei europene privind migrația, pe baza structurilor existente și îmbunătățindu-și în continuare rezultatele. Transferul gestiunii ar trebui să conducă la reducerea cheltuielilor din bugetul Uniunii și la informații mai precise și de o mai bună calitate cu privire la gestionarea și situația Fondului de garantare, furnizate de Comisie Parlamentului European.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură gestiunea financiară a Fondului. Comisia gestionează și investește resursele Fondului de garantare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare.”;

Comisia asigură gestiunea financiară a Fondului în conformitate cu acest regulament și cu normele și procedurile interne ale Fondului. În plus, Comisia gestionează și investește resursele Fondului de garantare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare, ținând seama de principiile pe care se bazează acțiunile externe ale Uniunii. Comisia explică Parlamentului European modul în care gestionarea Fondului este inclusă în strategia sa de dezvoltare mai largă.”

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a fiecărui an, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în contextul situațiilor financiare ale Comisiei, informațiile necesare privind situația Fondului de garantare.

Până la data de 31 martie a fiecărui an, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în contextul situațiilor financiare ale Comisiei, toate informațiile necesare privind situația Fondului de garantare.

În plus, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual privind gestionarea Fondului de garantare în anul calendaristic precedent. Raportul anual conține prezentarea situației financiare a Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare din cursul anului calendaristic anterior, precum și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul aferent Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior.”

În plus, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual privind gestionarea Fondului de garantare în anul calendaristic precedent. Raportul anual conține prezentarea situației financiare și a funcționării Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare din cursul anului calendaristic anterior, precum și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare, cum ar fi informații detaliate cu privire la capitalul restant aferent împrumuturilor garantate sau la activele Fondului de garantare pe piețe dificile, precum și concluzii și lecții învățate. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul aferent Fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior. În plus, raportul conține informații detaliate privind utilizarea Fondului și îmbunătățirile aduse de proiectele finanțate în țările beneficiare.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Referințe

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

19.1.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Loiseau, Jordi Solé

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Referințe

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Data adoptării

27.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

30.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate