Postup : 2016/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0132/2017

Predkladané texty :

A8-0132/2017

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0037

SPRÁVA     ***I
PDF 735kWORD 101k
30.3.2017
PE 599.626v02-00 A8-0132/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Nirj Deva, Výbor pre rozvoj

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj(*)
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0582),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 209 a 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0374/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0132/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  garančný fond sa financuje jednou ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu Únie, úrokmi z investovaných zdrojov garančného fondu a zo súm vymožených od dlžníkov v omeškaní.

(2)  garančný fond sa financuje jednou ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu Únie, úrokmi z investovaných zdrojov garančného fondu a zo súm vymožených od dlžníkov v omeškaní. Ročná platba by nemala byť na úkor existujúcich činností v rámci okruhu 4.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Prebytky garančného fondu, ktoré presahujú 10 % celkových splatných kapitálových záväzkov Únie, by sa mali vložiť//poukázať späť do všeobecného rozpočtu Únie v záujme lepšej ochrany rozpočtu pred možným dodatočným rizikom zlyhania finančných operácií EIB na odstránenie hlavných príčin migrácie.

(4)  Prebytky garančného fondu, ktoré presahujú 10 % celkových splatných kapitálových záväzkov Únie, by sa mali poukázať späť do všeobecného rozpočtu Únie v záujme lepšej ochrany rozpočtu pred možným dodatočným rizikom zlyhania finančných operácií EIB zameraných na riešenie migračných tlakov v dôsledku chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných miest a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a dlhodobých následkov núteného vysídlenia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pozitívnych dosiahnutých výsledkov umožniť zjednodušiť a konsolidovať činnosti v oblasti správy aktív.

(5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy, a mala by sa vykonávať v súlade s najvyššími normami transparentnosti a demokratickej zodpovednosti. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a ďalšieho zlepšovania dosiahnutých výsledkov umožniť ďalšie zjednodušenie a konsolidáciu činností v oblasti správy aktív. Presun správy by mal viesť k úsporám nákladov v rámci rozpočtu Únie a k lepším a presnejším informáciám o správe a situácii garančného fondu, ktoré Komisia poskytuje Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje finančnú správu fondu. Komisia spravuje a investuje zdroje garančného fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, pričom dodržiava primerané prudenciálne pravidlá.“

Komisia zabezpečuje finančnú správu fondu v súlade s týmto nariadením a vnútornými pravidlami a postupmi fondu. Komisia okrem toho spravuje a investuje zdroje garančného fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, pričom dodržiava primerané prudenciálne pravidlá a zohľadňuje zásady, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie. Komisia Európskemu parlamentu vysvetlí, akým spôsobom je správa fondu zakotvená v jej širšej rozvojovej stratégii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. marca každého roka predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov v rámci finančných výkazov Komisie požadované informácie o stave garančného fondu.

Komisia do 31. marca každého roka predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov v rámci finančných výkazov Komisie všetky požadované informácie o stave garančného fondu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho každý rok do 31. mája predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o správe garančného fondu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Výročná správa obsahuje prezentáciu finančnej situácie garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, finančných tokov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, ako aj významných transakcií a všetky relevantné informácie o finančných účtoch. Správa obsahuje aj informácie o finančnej správe, výkonnosti a rizikách garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Okrem toho Komisia každoročne do 31. mája predloží Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o spravovaní záručného fondu v predchádzajúcom kalendárnom roku a posúdenie primeranosti cieľovej sumy vo výške 9 % a prahovej hodnoty vo výške 10 %, ako sa uvádza v odseku 3, a správy aktív garančného fondu Komisiou. Výročná správa obsahuje prezentáciu finančnej situácie a fungovania garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, finančných tokov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, ako aj významných transakcií a všetky relevantné informácie o finančných účtoch, ako sú podrobné informácie o nesplatených kapitálových záväzkoch zo zaručených úverov alebo o aktívach garančného fondu v zložitom trhovom prostredí, ako aj závery a získané skúsenosti. Správa obsahuje aj informácie o finančnej správe, výkonnosti a rizikách garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj(*) (24.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (GFEA) chráni rozpočet EÚ pred otrasmi, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v prípade nesplácania úverov garantovaných Európskou úniou. Jeho účelom je zabezpečiť aktiváciu záruk všeobecného rozpočtu pre tretie krajiny s cieľom predísť možným narušeniam plnenia rozpočtu v prípade platobnej neschopnosti. Komisia zatiaľ poverila finančnou správou GFEA Európsku investičnú banku, prostriedky vo fonde sú však naďalej vlastníctvom EÚ.

Návrh Komisie na prevzatie správy aktív garančného fondu od EIB je súčasťou širšieho plánu, ktorého konečným cieľom je internalizovať správu všetkých aktív. Berúc do úvahy skutočnosť, že Komisia už spravuje sedem miliárd eur, domnieva sa, že už má zamestnancov a odbornosť na to, aby mohla spravovať fond, pričom ušetrí ročné poplatky vyplácané Európskej investičnej banke za správu aktív. V roku 2015 tieto poplatky predstavovali sumu 861 000 EUR. Podľa Komisie by presun správy aktív na ňu za celé obdobie VFR priniesol úspory, ktoré by umožnili financovanie investícií v hodnote 66 miliónov EUR.

Hoci spravodajca v zásade súhlasí s návrhom Komisie prevziať správu aktív garančného fondu, domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament a Dvor audítorov monitorovali garančný fond a presun správy aktív na Komisiu. Spravodajca preto zastáva názor, že Dvor audítorov by mal vykonať posúdenie a hodnotenie vonkajšieho dosahu dva roky po presune správy aktív garančného fondu z EIB na Komisiu. V prípade výrazného zhoršenia výkonnosti by sa správa aktív garančného fondu mala vrátiť späť na EIB.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  Prebytky garančného fondu, ktoré presahujú 10 % celkových splatných kapitálových záväzkov Únie, by sa mali vložiť//poukázať späť do všeobecného rozpočtu Únie v záujme lepšej ochrany rozpočtu pred možným dodatočným rizikom zlyhania finančných operácií EIB na odstránenie hlavných príčin migrácie.

4)  Prebytky garančného fondu, ktoré presahujú 10 % celkových splatných kapitálových záväzkov Únie, by sa mali vložiť späť do všeobecného rozpočtu Únie v záujme lepšej ochrany rozpočtu pred možným dodatočným rizikom zlyhania finančných operácií EIB zameraných na riešenie migračných tlakov v dôsledku chudoby, nerovnosti, demografického rastu, nedostatku pracovných miest a ekonomických príležitostí, zmeny klímy a dlhodobých následkov núteného vysídlenia.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pozitívnych dosiahnutých výsledkov umožniť zjednodušiť a konsolidovať činnosti v oblasti správy aktív.

5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy, a mala by sa vykonávať v súlade s najvyššími normami transparentnosti a demokratickej zodpovednosti. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pozitívnych dosiahnutých výsledkov umožniť ďalšie zjednodušenie a konsolidáciu činností v oblasti správy aktív.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Referenčné čísla

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nirj Deva

16.12.2016

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Martina Werner

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

Verts/ALE

Florent Marcellesi

2

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Eduard Kukan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie prináša niekoľko technických úprav zameraných na zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia, v rámci revízie mandátu na poskytovanie zahraničných úverov Európskej investičnej banky.

Spravodajca súhlasí s týmito úpravami s výnimkou navrhovaného presunu správy garančného fondu na Komisiu.

Domnieva sa, že v súčasnosti by mal garančný fond zostať pod správou Európskej investičnej banky. Zastáva názor, že opätovné začlenenie garančného fondu do štruktúr Komisie by bolo potrebné náležite pripraviť v širších súvislostiach riadenia finančných nástrojov EÚ v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca.

Spravodajca nemá doposiaľ k dispozícii žiaden presvedčivý dôkaz o tom, že presunutie fondu pod správu Komisie by prinieslo výrazné výhody a neviedlo by k zbytočnému zdvojovaniu činností inštitúcií EÚ. Zastáva názor, že potenciálne náklady a prínosy by sa mali posúdiť podrobnejšie ešte pred vykonaním takejto zmeny.

Spravodajca sa preto domnieva, že širšia diskusia o budúcej štruktúre poskytovania zahraničných úverov by sa mala začať v dostatočnom časovom predstihu pred nasledujúcim finančným obdobím, ktoré začne v roku 2020.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  garančný fond sa financuje jednou ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu Únie, úrokmi z investovaných zdrojov garančného fondu a zo súm vymožených od dlžníkov v omeškaní.

(2)  garančný fond sa financuje jednou ročnou platbou zo všeobecného rozpočtu Únie, ktorá nesmie byť na úkor existujúcich činností v rámci okruhu IV, úrokmi z investovaných zdrojov garančného fondu a zo súm vymožených od dlžníkov v omeškaní.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pozitívnych dosiahnutých výsledkov umožniť zjednodušiť a konsolidovať činnosti v oblasti správy aktív.

(5)  Možnosť presunu finančnej správy garančného fondu z EIB na Komisiu treba posúdiť z hľadiska súvisiacich nákladov a prínosov, aby sa zabezpečila maximálna efektívnosť používania finančných prostriedkov Únie so zreteľom na viacročný finančný rámec po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Článok 7 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 7

 

Komisia zabezpečuje finančnú správu fondu. Komisia spravuje a investuje zdroje garančného fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, pričom dodržiava primerané prudenciálne pravidlá.“;

 

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia do 30. júna 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej zhodnotí možnosť presunu správy aktív garančného fondu z EIB na Komisiu. V prípade potreby sa k tejto správe pripojí aj legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 8 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

K 31. máju 2018 bude výročná správa zahŕňať aj informácie o finančnom riadení a výkonnosti, o riziku záručného fondu a posúdenie primeranosti cieľovej úrovne fondu vo výške 9 % a jeho prahovej hodnoty/stropu vo výške 10 %.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Referenčné čísla

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.10.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eduard Kukan

2.12.2016

Prerokovanie vo výbore

9.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

3

-

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

PPE

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5

0

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (22.3.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrhom sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia, a návrh tvorí súčasť ambiciózneho vonkajšieho investičného plánu, ktorý Komisia ohlásila 7. júna 2016, s cieľom ďalej konsolidovať európsku migračnú agendu. Tento návrh do platného nariadenia zavádza štyri zmeny.

1. Pridáva príjmy z rizikovej prirážky vytvorené v rámci financovania operácií EIB ako nový štvrtý zdroj príjmov pre garančný fond.

2. Prebytky garančného fondu, ktoré presahujú 10 % (namiesto súčasných 9 %) celkových nesplatených úverov, sa vrátia späť do rozpočtu. Cieľom tejto zmeny je poskytnutie vyšších finančných kapacít na lepšiu ochranu rozpočtu pred možným dodatočným rizikom zlyhania operácií EIB súvisiacich s migračnou krízou.

3. Spravovanie aktív garančného fondu sa presunie z EIB na Komisiu. Komisia je už poverená správou záručného fondu pre EFSI. Cieľom navrhovaného presunu je ďalej konsolidovať činnosti Komisie v oblasti správy aktív.

4. Komisia každoročne predloží Parlamentu, Rade a Dvoru audítorov podrobnú správu o situácii a správe garančného fondu. To by mohlo byť zárukou lepších a presnejších informácií založených na existujúcich štruktúrach medzi týmito inštitúciami.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s týmito úpravami s výnimkou týchto pozmeňujúcich návrhov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pozitívnych dosiahnutých výsledkov umožniť zjednodušiť a konsolidovať činnosti v oblasti správy aktív.

(5)  Finančná správa garančného fondu by sa mala presunúť z EIB na Komisiu, ktorá pri správe podobných investícií využíva zaužívané postupy. Prevzatie správy aktív garančného fondu by malo Komisii na základe existujúcich štruktúr a pri ďalšom posilnení dosiahnutých výsledkov umožniť ďalšie zjednodušenie a konsolidáciu činností v oblasti správy aktív, ako aj koordináciu všetkých aspektov vonkajšieho financovania európskej migračnej agendy. Presun správy by mal viesť k úsporám nákladov pre rozpočet Únie a lepším a presnejším informáciám o správe a situácii garančného fondu, ktoré Komisia poskytuje Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje finančnú správu fondu. Komisia spravuje a investuje zdroje garančného fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, pričom dodržiava primerané prudenciálne pravidlá.“;

Komisia zabezpečuje finančnú správu fondu v súlade s týmto nariadením a vnútornými pravidlami a postupmi fondu. Komisia okrem toho spravuje a investuje zdroje garančného fondu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, pričom dodržiava primerané prudenciálne pravidlá a zohľadňuje zásady, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie. Komisia Európskemu parlamentu vysvetlí, ako je správa fondu zakotvená v jej širšej rozvojovej stratégii.“;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. marca každého roka predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov v rámci finančných výkazov Komisie požadované informácie o stave garančného fondu.

Komisia do 31. marca každého roka predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov v rámci finančných výkazov Komisie všetky požadované informácie o stave garančného fondu.

Okrem toho každý rok do 31. mája predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o správe garančného fondu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Výročná správa obsahuje prezentáciu finančnej situácie garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, finančných tokov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, ako aj významných transakcií a všetky relevantné informácie o finančných účtoch. Správa obsahuje aj informácie o finančnej správe, výkonnosti a rizikách garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Okrem toho každý rok do 31. mája predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o správe garančného fondu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Výročná správa obsahuje prezentáciu finančnej situácie a fungovania garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka, finančných tokov v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, ako aj významných transakcií a všetky relevantné informácie o finančných účtoch, ako sú podrobné informácie o nesplatených kapitálových záväzkoch zo zaručených úverov alebo o aktívach garančného fondu v zložitom trhovom prostredí, ako aj závery a získané skúsenosti. Správa obsahuje aj informácie o finančnej správe, výkonnosti a rizikách garančného fondu ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Správa okrem toho poskytuje podrobné informácie o využívaní fondu a o zlepšeniach dosiahnutých prostredníctvom financovaných projektov v prijímajúcich krajinách.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Referenčné čísla

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

19.1.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

9.11.2016

Prerokovanie vo výbore

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau, Jordi Solé

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Ramona Nicole Mănescu, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

David Borrelli

Verts/ALE

Klaus Buchner, Jordi Solé

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

Referenčné čísla

COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)

Dátum predloženia v EP

14.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

19.1.2017

LIBE

6.10.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

4.10.2016

 

 

 

Spravodajkyňa:

       dátum vymenovania

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

27.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dátum predloženia

30.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia