Menettely : 2016/0339(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0135

MIETINTÖ     *
PDF 563kWORD 89k
31.3.2017
PE 597.532v02-00 A8-0134/2017

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Olle Ludvigsson

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa

(COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0687),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0464/2016),

–  ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon myös Tšekin tasavallan senaatin, Saksan liittoneuvoston, Espanjan edustajainhuoneen ja Portugalin parlamentin laatimat kannanotot esitykseen säädökseksi,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(1),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman, johon sisältyy suosituksia komissiolle aiheesta ”Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin”(2),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(3),

–  ottaa huomioon 30. elokuuta 2016 tehdyn komission päätöksen Irlannin Applelle myöntämästä valtiontuesta SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) sekä komission aloittamat tutkimukset Luxemburgin McDonald’sille ja Amazonille väitetysti myöntämästä tuesta,

–  ottaa huomioon tutkintavaliokuntansa käynnissä olevat tutkimukset epäilyistä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0134/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Direktiivissä (EU) 2016/1164 vahvistetaan puitteet, joiden avulla torjutaan verokohtelun eroavuuksiin liittyviä järjestelyjä.

(4)  Direktiivissä (EU) 2016/1164 vahvistetaan ensimmäiset puitteet, joiden avulla torjutaan verokohtelun eroavuuksiin liittyviä järjestelyjä, mutta se ei poista verokohtelun eroavuuksia kokonaan ja järjestelmällisesti ja sen soveltamisala rajoittuu unioniin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  BEPS-aloitteen taustalla on myös Pietarissa 5 ja 6 päivänä syyskuuta 2013 kokoontuneiden G20-maiden johtajien julkilausuma, jossa nämä ilmaisivat toiveensa varmistaa, että voittoja verotetaan siellä, missä voittoa tuottava taloudellinen toiminta ja arvonmuodostus tapahtuvat. Käytännössä tämä olisi edellyttänyt sitä, että otetaan käyttöön konserniverotus, jossa verotulot kohdennetaan kaavamaista jakoa noudattaen valtioille. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  On tarpeen vahvistaa säännöt, joiden avulla verokohtelun eroavuudet neutraloidaan kattavasti. Ottaen huomioon sen, että direktiivissä (EU) 2016/1164 katetaan ainoastaan sellaiset verokohtelun eroavuuksiin liittyvät järjestelyt, jotka johtuvat jäsenvaltioiden yhteisöverojärjestelmien vuorovaikutuksesta, Ecofin-neuvosto pyysi 20 päivänä kesäkuuta 2016 antamassaan julkilausumassa komissiota esittämään viimeistään vuoden 2016 lokakuussa ehdotuksen säännöistä, joita sovellettaisiin kolmansia maita koskeviin verokohtelun eroavuuksiin. Sääntöjen olisi oltava johdonmukaisia BEPS-toimenpidettä 2 koskevassa OECD:n raportissa suositeltujen sääntöjen kanssa ja vähintään yhtä tehokkaita kuin ne. Ehdotuksesta on määrä päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

(5)  On hyvin tärkeää vahvistaa säännöt, joiden avulla hybridiyksiköiden verokohtelun eroavuudet ja sivuliikkeiden verokohtelun eroavuudet neutraloidaan kattavasti. Ottaen huomioon sen, että direktiivissä (EU) 2016/1164 katetaan ainoastaan sellaiset verokohtelun eroavuuksiin liittyvät järjestelyt, jotka johtuvat jäsenvaltioiden yhteisöverojärjestelmien vuorovaikutuksesta, Ecofin-neuvosto pyysi 20 päivänä kesäkuuta 2016 antamassaan julkilausumassa komissiota esittämään viimeistään vuoden 2016 lokakuussa ehdotuksen säännöistä, joita sovellettaisiin kolmansia maita koskeviin verokohtelun eroavuuksiin. Sääntöjen olisi oltava johdonmukaisia BEPS-toimenpidettä 2 koskevassa OECD:n raportissa suositeltujen sääntöjen kanssa ja vähintään yhtä tehokkaita kuin ne. Ehdotuksesta on määrä päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Verokohtelun eroavuuksiin liittyvien järjestelyjen vaikutuksia olisi tarkasteltava myös kehitysmaiden näkökulmasta, ja unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan kehitysmaita näihin vaikutuksiin puuttumisessa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koska [kuten muun muassa direktiivin (EU) 2016/1164 johdanto-osan 13 kappaleessa todetaan] on välttämätöntä jatkaa työtä, joka koskee muita verokohtelun eroavuuksia, esimerkiksi kiinteisiin toimipaikkoihin liittyviä eroavuuksia, on keskeisen tärkeää, että myös hybrideinä pidettävien kiinteiden toimipaikkojen verokohtelun eroavuuksia käsitellään kyseisessä direktiivissä.

(6)  Koska [kuten muun muassa direktiivin (EU) 2016/1164 johdanto-osan 13 kappaleessa todetaan] on välttämätöntä jatkaa työtä, joka koskee muita verokohtelun eroavuuksia, esimerkiksi kiinteisiin toimipaikkoihin, myös hybrideihin kiinteisiin toimipaikkoihin, liittyviä eroavuuksia, on keskeisen tärkeää, että myös hybrideinä pidettävien kiinteiden toimipaikkojen verokohtelun eroavuuksia käsitellään direktiivissä (EU) 2016/1164. Tällaisiin eroavuuksiin puututtaessa olisi otettava huomioon OECD:n 22 päivänä elokuuta 2016 julkaisemassa sivuliikerakenteisiin liittyviä verokohtelun eroavuuksia koskevassa julkisessa tausta-asiakirjassa esitetyt sääntösuositukset.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta saataisiin säädetyksi kokonaisvaltainen kehys, joka olisi johdonmukainen verokohtelun eroavuuksiin liittyviä järjestelyjä koskevan OECD:n BEPS-raportin kanssa, ja jotta verovelvollisia estettäisiin hyödyntämästä jäljellä olevia porsaanreikiä, on keskeisen tärkeää, että direktiiviin (EU) 2016/1164 sisällytetään myös säännöt, jotka koskevat hybridisiirtoja, tuotuja verokohtelun eroavuuksia ja kahteen kotipaikkaan liittyviä verokohtelun eroavuuksia.

(7)  Jotta saataisiin säädetyksi kehys, joka on johdonmukainen verokohtelun eroavuuksiin liittyviä järjestelyjä koskevan OECD:n BEPS-raportin kanssa ja yhtä tehokas, ja jotta verovelvollisia estettäisiin hyödyntämästä jäljellä olevia porsaanreikiä, on keskeisen tärkeää, että direktiiviin (EU) 2016/1164 sisällytetään myös säännöt, jotka koskevat hybridisiirtoja ja tuotuja verokohtelun eroavuuksia, ja että siinä käsitellään kaikkia kaksinkertaiseen vähennykseen johtavia tilanteita. Nämä säännöt olisi yhdenmukaistettava, ja niitä olisi koordinoitava mahdollisimman pitkälle jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden olisi harkittava seuraamusten käyttöönottoa verokohtelun eroavuuksia hyväksikäyttäviä verovelvollisia vastaan.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Olisi vahvistettava säännöt, joiden avulla neutraloidaan eri lainkäyttöalueiden verokausien jaksotuserot, jotka aiheuttavat verokohtelun eroavuuksia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että verovelvolliset ilmoittavat maksuista kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla kohtuullisessa ajassa. Kansallisten viranomaisten olisi lisäksi tutkittava kaikki verokohtelun eroavuuksien taustalla olevat syyt ja korjattava mahdolliset lainsäädännön aukkokohdat sekä estettävä aggressiivinen verosuunnittelu sen sijaan, että ne pyrkisivät ainoastaan saamaan verotuloja.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ottaen huomioon, että direktiivissä (EU) 2016/1164 säädetään verokohtelun eroavuuksista jäsenvaltioiden välillä, on aiheellista sisällyttää direktiiviin säännöt, jotka koskevat verokohtelun eroavuuksia kolmansien maiden kanssa. Sen vuoksi näitä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin jäsenvaltiossa, mukaan lukien sellaisten yksiköiden kiinteät toimipaikat, joiden kotipaikka on kolmansissa maissa. On tarpeen kattaa kaikki verokohtelun eroavuuksiin liittyvät järjestelyt, joiden osapuolista ainakin yksi on yhteisöverovelvollinen jossakin jäsenvaltiossa.

(8)  Ottaen huomioon, että direktiivissä (EU) 2016/1164 säädetään verokohtelun eroavuuksista jäsenvaltioiden välillä, on aiheellista sisällyttää direktiiviin säännöt, jotka koskevat verokohtelun eroavuuksia kolmansien maiden kanssa. Sen vuoksi näitä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin yhteisöverovelvollisiin jäsenvaltiossa, mukaan lukien sellaisten yksiköiden kiinteät toimipaikat, joiden kotipaikka on kolmansissa maissa. On tarpeen kattaa kaikki verokohtelun eroavuudet tai niihin liittyvät järjestelyt, joiden osapuolista ainakin yksi on yhteisöverovelvollinen jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Verokohtelun eroavuuksia koskevissa säännöissä olisi puututtava eroavuustilanteisiin, jotka johtuvat kahden (tai useamman) lainkäyttöalueen ristiriitaisista verosäännöistä. Eroavuuksia koskevilla säännöillä ei kuitenkaan saisi olla vaikutusta lainkäyttöalueen verojärjestelmän yleisiin piirteisiin.

(9)  On olennaisen tärkeää, että verokohtelun eroavuuksia koskevia sääntöjä sovelletaan automaattisesti aina kun maksu tulee rajan yli ja se on vähennetty maksupäässä, ilman että on osoitettava motiivia veron kiertämiselle, ja että puututaan eroavuustilanteisiin, jotka johtuvat kaksinkertaisesta vähennyksestä tai ristiriidoista rahoitusvälineiden, maksujen ja yksiköiden oikeudellisessa luonnehdinnassa tai maksujen allokoinnissa. Koska verokohtelun eroavuudet saattavat johtaa kaksinkertaiseen vähennykseen tai vähennykseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, on tarpeen vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti asianomainen jäsenvaltio joko epää maksun, menojen tai tappioiden vähentämisen tai vaatii, että verovelvollisen on sisällytettävä maksu verotettavaan tuloonsa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvistä verokohtelun eroavuuksista on kyse silloin, kun eroavuudet kiinteän toimipaikan ja verotuksellisen kotipaikan lainkäyttöalueiden säännöissä, jotka koskevat tuottojen ja kulujen allokointia saman yksikön eri osien välillä, johtavat verokohtelun eroavuuksiin. Tämä koskee myös tapauksia, joissa verokohtelun eroavuus johtuu siitä, että kiinteää toimipaikkaa ei oteta huomioon, koska sovelletaan sivuliikkeen lainkäyttöalueen lakia. Nämä eroavuudet voisivat johtaa verottamatta jättämiseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, kaksinkertaiseen vähennykseen tai vähennykseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, ja tästä syystä ne olisi poistettava. Tapauksissa, joissa on kyse hybridistä kiinteästä toimipaikasta, jäsenvaltion, jossa verovelvollisen kotipaikka on, olisi edellytettävä, että verovelvollinen sisällyttää verotettaviin tuloihinsa tulot, jotka muuten luettaisiin kiinteän toimipaikan tuloiksi.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi on tarpeen puuttua ainoastaan tapauksiin, joissa vallitsee merkittävä riski siitä, että veroja kierretään hyödyntämällä verokohtelun eroavuuksia. Sen vuoksi on aiheellista kattaa verokohtelun eroavuuksiin liittyvät järjestelyt, jotka toteutetaan verovelvollisen ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen välillä, sekä sellaisista strukturoiduista järjestelyistä johtuvat verokohtelun eroavuudet, joissa verovelvollinen on osallisena.

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta etuyhteydessä olevan yrityksen määritelmästä saataisiin riittävän laaja sovellettaessa verokohtelun eroavuuksia koskevia sääntöjä, määritelmään olisi sisällytettävä myös yksikkö, joka kuuluu samaan liikekirjanpidolliseen konserniin, yritys, jonka johtamisessa verovelvollisella on huomattava vaikutusvalta, sekä käänteisesti yritys, jolla on huomattava vaikutusvalta verovelvollisen johtamisessa.

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Eroavuuksiin, jotka erityisesti liittyvät yksiköiden hybridisyyteen, olisi puututtava ainoastaan, jos yhdellä etuyhteydessä olevista yrityksistä on – vähintään – tosiasiallinen määräysvalta muihin etuyhteydessä oleviin yrityksiin nähden. Tämän vuoksi näissä tapauksissa olisi edellytettävä, että etuyhteydessä oleva yritys on verovelvollisen tai toisen etuyhteydessä olevan yrityksen määräysvallassa sellaisen osallistumisen kautta, johon liittyy vähintään 50 prosentin äänioikeus, pääomaomistus tai oikeus voittoon.

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Koska hybridiyksiköihin liittyvät verokohtelun eroavuudet, joihin liittyy kolmansia maita, voivat johtaa kaksinkertaiseen vähennykseen tai vähennykseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, on tarpeen vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti asianomainen jäsenvaltio tapauksen mukaan joko evää maksun, menojen tai tappioiden vähentämisen tai vaatii, että verovelvollisen on sisällytettävä maksu verotettavaan tuloonsa.

(15)  Koska hybridiyksiköihin liittyvät verokohtelun eroavuudet, joihin liittyy kolmansia maita, monesti johtavat kaksinkertaiseen vähennykseen tai vähennykseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, on tarpeen vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti asianomainen jäsenvaltio tapauksen mukaan joko evää maksun, menojen tai tappioiden vähentämisen tai vaatii, että verovelvollisen on sisällytettävä maksu verotettavaan tuloonsa.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Hybridisiirrot voivat johtaa eroavuuteen verokohtelussa, jos siitä syystä, että rahoitusväline siirretään strukturoidussa järjestelyssä, verotuksessa katsotaan, että useampi kuin yksi järjestelyyn osallistuva saa samanaikaisesti kyseiseen välineeseen liittyvän, perusteena olevan tuoton. Perusteena oleva tuotto on tuloa, joka liittyy siirrettyyn välineeseen ja joka saadaan siitä. Tämä verokohtelun eroavuus voi johtaa siihen, että tehdään vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä, tai siihen, että kahdella eri lainkäyttöalueella myönnetään verohyvitykset yhdestä ja samasta pidätetystä lähdeverosta. Nämä eroavuudet olisi sen vuoksi poistettava. Tapauksissa, joissa on kyse vähennyksestä ilman veropohjaan sisällyttämistä, olisi sovellettava samoja sääntöjä, joita käytetään, kun neutraloidaan hybridirahoitusvälineisiin tai hybridiyksikköihin liittyvät sellaiset verokohtelun eroavuudet, joiden seurauksena on vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä. Kun lähdeverohyvitys myönnetään kahteen kertaan, asianomaisen jäsenvaltion olisi rajattava verohyvitysetu suhteessa perusteena olevaan tuottoon liittyvään verotettavaan nettotuloon.

(17)  Hybridisiirrot voivat johtaa eroavuuteen verokohtelussa, jos siitä syystä, että rahoitusväline siirretään, verotuksessa katsotaan, että useampi kuin yksi järjestelyyn osallistuva saa samanaikaisesti kyseiseen välineeseen liittyvän, perusteena olevan tuoton. Perusteena oleva tuotto on tuloa, joka liittyy siirrettyyn välineeseen ja joka saadaan siitä. Tämä verokohtelun eroavuus voi johtaa siihen, että tehdään vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä, tai siihen, että kahdella eri lainkäyttöalueella myönnetään verohyvitykset yhdestä ja samasta pidätetystä lähdeverosta. Nämä eroavuudet olisi sen vuoksi poistettava. Tapauksissa, joissa on kyse vähennyksestä ilman veropohjaan sisällyttämistä, olisi sovellettava samoja sääntöjä, joita käytetään, kun neutraloidaan hybridirahoitusvälineisiin tai hybridiyksikköihin liittyvät sellaiset verokohtelun eroavuudet, joiden seurauksena on vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä. Kun lähdeverohyvitys myönnetään kahteen kertaan, asianomaisen jäsenvaltion olisi rajattava verohyvitysetu suhteessa perusteena olevaan tuottoon liittyvään verotettavaan nettotuloon.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tuotujen verokohtelun eroavuuksien myötä sellaisten verokohtelun eroavuuksien vaikutukset, jotka esiintyvät osapuolten kesken kolmansissa maissa, siirtyvät muun kuin hybridin välineen avulla jäsenvaltion lainkäyttöalueelle. Näin heikennetään verokohtelun eroavuuksien neutraloimiseen tarkoitettujen sääntöjen vaikuttavuutta. Maksua, joka on vähennyskelpoinen jäsenvaltiossa, voidaan käyttää menojen rahoittamiseen strukturoidussa järjestelyssä, joka liittyy verokohtelun eroavuuteen kolmansien maiden välillä. Tällaisten tuotujen verokohtelun eroavuuksien torjumiseksi on tarpeen vahvistaa sääntöjä, joissa evätään maksun vähentäminen, jos maksusta koituva vastaava tulo tasataan vähennyksellä suoraan tai välillisesti sellaisessa verokohtelun eroavuuksiin liittyvässä järjestelyssä, joka toteutuu kolmansien maiden välillä ja jossa on seurauksena kaksinkertainen vähennys tai vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä.

(19)  Tuotujen verokohtelun eroavuuksien myötä sellaisten verokohtelun eroavuuksien vaikutukset, jotka esiintyvät osapuolten kesken kolmansissa maissa, siirtyvät muun kuin hybridin välineen avulla jäsenvaltion lainkäyttöalueelle. Näin heikennetään verokohtelun eroavuuksien neutraloimiseen tarkoitettujen sääntöjen vaikuttavuutta. Maksua, joka on vähennyskelpoinen jäsenvaltiossa, voidaan käyttää menojen rahoittamiseen strukturoidussa järjestelyssä, joka liittyy verokohtelun eroavuuteen kolmansien maiden välillä. Tällaisten tuotujen verokohtelun eroavuuksien torjumiseksi on tarpeen vahvistaa sääntöjä, joissa evätään maksun vähentäminen, jos maksusta koituva vastaava tulo tasataan vähennyksellä suoraan tai välillisesti sellaisessa verokohtelun eroavuudessa tai siihen liittyvässä järjestelyssä, joka toteutuu kolmansien maiden välillä ja jossa on seurauksena kaksinkertainen vähennys tai vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa koko sisämarkkinoiden kestävyyttä verokohtelun eroavuuksiin liittyvien järjestelyjen torjumisessa. Tätä ei voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden yksittäisin toimin, sillä kansalliset yhteisöverojärjestelmät poikkeavat toisistaan ja jäsenvaltioiden itsenäinen toiminta johtaisi siihen, että sisämarkkinoiden pirstoituneisuus välittömän verotuksen alalla vain jatkuisi. Tämä mahdollistaisi siten tehottomuuden ja vääristymien jatkumisen erilaisten kansallisten toimenpiteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Seurauksena olisi näin ollen puutteellinen koordinaatio. Koska verokohtelun eroavuuksiin liittyvillä järjestelyillä on rajat ylittävä luonne ja koska on tarpeen hyväksyä ratkaisuja, jotka toimivat koko sisämarkkinoilla, mainittu tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisia toimenpiteitä. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä direktiivissä asetetaan sisämarkkinoille tarvittava suojataso, minkä vuoksi sillä ainoastaan pyritään vahvistamaan koordinoinnin välttämätön taso unionissa sen mukaan kuin direktiivin tavoitteet edellyttävät.

(21)  Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa koko sisämarkkinoiden kestävyyttä verokohtelun eroavuuksien torjumisessa. Tätä ei voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden yksittäisin toimin, sillä kansalliset yhteisöverojärjestelmät poikkeavat toisistaan ja jäsenvaltioiden itsenäinen toiminta johtaisi siihen, että sisämarkkinoiden pirstoituneisuus välittömän verotuksen alalla vain jatkuisi. Tämä mahdollistaisi siten tehottomuuden ja vääristymien jatkumisen erilaisten kansallisten toimenpiteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Seurauksena olisi näin ollen puutteellinen koordinaatio. Koska verokohtelun eroavuuksilla on rajat ylittävä luonne ja koska on tarpeen hyväksyä ratkaisuja, jotka toimivat koko sisämarkkinoilla, mainittu tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisia toimenpiteitä, mukaan luettuna siirtyminen monikansallisten yritysten verotuksessa erillisverotuksesta konserniverotukseen. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä direktiivissä asetetaan sisämarkkinoille tarvittava suojataso, minkä vuoksi sillä ainoastaan pyritään vahvistamaan koordinoinnin välttämätön taso unionissa sen mukaan kuin direktiivin tavoitteet edellyttävät.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Selkeän ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi korostettava johdonmukaisuutta OECD:n julkaisussa ”Hybridijärjestelyihin liittyvien verokohtelun eroavuuksien vaikutusten poistaminen, toimenpide 2” (lopullinen raportti, 2015) esitettyjen suositusten kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa neljän vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta ja laadittava tästä kertomus neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot,

(23)  Komission olisi arvioitava tämän direktiivin täytäntöönpanoa kolmen vuoden välein sen voimaantulon jälkeen ja laadittava tästä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi kaikki kyseisen arvioinnin tekemiseksi tarvittavat tiedot,

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Jäsenvaltioiden olisi jaettava kaikki asiaa koskevat luottamukselliset tiedot ja parhaat käytännöt, jotta voidaan torjua verokohtelun eroavuuksia ja varmistaa direktiivin (EU) 2016/1164 yhdenmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”Tämän direktiivin -9 a artiklaa sovelletaan myös kaikkiin yksiköihin, joita jossakin jäsenvaltiossa kohdellaan verotuksellisesti läpinäkyvinä,”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  korvataan 4 alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Sovellettaessa 9 artiklaa etuyhteydessä olevalla yrityksellä tarkoitetaan myös yksikköä, joka kuuluu samaan liikekirjanpidolliseen konserniin kuin verovelvollinen, yritystä, jonka johtamisessa verovelvollisella on huomattava vaikutusvalta, tai yritystä, jolla on huomattava vaikutusvalta verovelvollisen johtamisessa. Jos verokohtelun eroavuuteen liittyy hybridiyksikkö, etuyhteydessä olevan yrityksen määritelmää muutetaan siten, että 25 prosentin vaatimus korvataan 50 prosentin vaatimuksella.”;

 

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  poistetaan 4 kohdan kolmas alakohta.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”9)  ’verokohtelun eroavuudella’ verotuksen eri lainkäyttöalueilla olevan verovelvollisen ja etuyhteydessä olevan yrityksen välistä tilannetta tai verotuksen eri lainkäyttöalueilla olevien osapuolten välistä strukturoitua järjestelyä, joissa mikä tahansa alla esitetyistä tuloksista johtuu eroista rahoitusvälineen tai yksikön oikeudellisessa luonnehdinnassa tai siinä, miten kaupallista läsnäoloa kohdellaan kiinteänä toimipaikkana:

”9)  ’verokohtelun eroavuudella’ verovelvollisen ja toisen yksikön välistä tilannetta, jossa mikä tahansa alla esitetyistä tuloksista johtuu eroista rahoitusvälineen tai sen perusteella suoritettavan maksun oikeudellisessa luonnehdinnassa tai eroista siinä, miten hybridiyksikölle tai kiinteälle toimipaikalle suoritetut maksut tai niiden maksut, menot ja tappiot kirjataan, tai eroista siinä, miten saman verovelvollisen kahden eri osan väliset oletetut maksut kirjataan, tai eroista kaupallisen läsnäolon katsomisessa kiinteäksi toimipaikaksi:

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  maksu vähennetään veropohjasta sillä lainkäyttöalueella, jolla maksun lähde on, sisällyttämättä samaa maksua vastaavasti toisen lainkäyttöalueen veropohjaan, jäljempänä ’vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä’;

b)  maksu vähennetään veropohjasta millä tahansa lainkäyttöalueella, jolla maksu katsotaan suoritetuksi (jäljempänä ’maksajan lainkäyttöalue’), sisällyttämättä samaa maksua vastaavasti veropohjaan millä tahansa toisella lainkäyttöalueella, jossa maksu katsotaan vastaanotetuksi (jäljempänä ’maksun vastaanottajan lainkäyttöalue’), jäljempänä ’vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä’;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  jos kyseessä ovat erot kaupallisen läsnäolon kohtelussa kiinteänä toimipaikkana, tulon, jonka lähde on jollakin lainkäyttöalueella, verottamatta jättäminen sisällyttämättä samaa tuloa vastaavasti toisen lainkäyttöalueen veropohjaan, jäljempänä ’verottamatta jättäminen ilman veropohjaan sisällyttämistä’.

c)  jos kyseessä ovat erot kaupallisen läsnäolon katsomisessa kiinteäksi toimipaikaksi, tulon, jonka lähde on jollakin lainkäyttöalueella, verottamatta jättäminen sisällyttämättä samaa tuloa vastaavasti toisen lainkäyttöalueen veropohjaan, jäljempänä ’verottamatta jättäminen ilman veropohjaan sisällyttämistä’.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  hybridiyksikölle tai kiinteälle toimipaikalle suoritetaan maksu, josta on seurauksena vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä, kun verokohtelun eroavuus johtuu eroista siinä, miten hybridiyksikölle tai kiinteälle toimipaikalle suoritetut maksut kirjataan;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  maksu aiheuttaa vähennyksen ilman veropohjaan sisällyttämistä hybridille kiinteälle toimipaikalle suoritetun maksun johdosta;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Verokohtelun eroavuus syntyy ainoastaan sikäli kuin kyseisillä kahdella lainkäyttöalueella vähennetyt samat maksut, kertyneet menot tai kärsityt tappiot ylittävät sen tulon määrän, joka lisätään veropohjaan molemmilla lainkäyttöalueilla ja jonka voidaan katsoa olevan peräisin samasta lähteestä.

Verokohtelun eroavuus, joka johtuu eroista siinä, miten hybridiyksikön tai kiinteän toimipaikan maksut, menot ja tappiot hyväksytään, tai eroista siinä, miten saman verovelvollisen kahden eri osan väliset oletetut maksut hyväksytään, syntyy ainoastaan sikäli kuin sen seurauksena tehtävä vähennys lähteen lainkäyttöalueella tasataan erällä, jota ei ole sisällytetty veropohjaan molemmilla lainkäyttöalueilla, joilla eroavuus on aiheutunut. Jos kuitenkin maksu, joka aiheuttaa kyseisen verokohtelun eroavuuden, aiheuttaa myös eroavuuden, joka johtuu eroista rahoitusvälineen tai sen perusteella suoritettavan maksun oikeudellisessa luonnehdinnassa tai eroista siinä, miten hybridiyksikölle tai kiinteälle toimipaikalle suoritetut maksut kirjataan, verokohtelun eroavuus syntyy vain sikäli kuin maksu aiheuttaa vähennyksen ilman veropohjaan sisällyttämistä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Verokohtelun eroavuudeksi katsotaan myös rahoitusvälineen siirto strukturoidussa järjestelyssä, johon verovelvollinen osallistuu, jos perusteena olevaa siirretyn rahoitusvälineen tuottoa kohdellaan verotuksellisesti useamman kuin yhden järjestelyn osapuolen samanaikaisesti saamana tulona ja osapuolten verotuksellinen kotipaikka on eri lainkäyttöalueilla, mikä johtaa mihin tahansa seuraavista tuloksista:

Verokohtelun eroavuudeksi katsotaan myös rahoitusvälineen siirto, johon verovelvollinen osallistuu, jos perusteena olevaa siirretyn rahoitusvälineen tuottoa kohdellaan verotuksellisesti useamman kuin yhden järjestelyn osapuolen samanaikaisesti saamana tulona ja osapuolten verotuksellinen kotipaikka on eri lainkäyttöalueilla, mikä johtaa mihin tahansa seuraavista tuloksista:

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisätään alakohta seuraavasti:

 

”9 a)  ’hybridiyksiköllä’ yksikköä tai järjestelyä, joka katsotaan verotuksellisesti henkilöksi yhden lainkäyttöalueen lakien nojalla ja jonka tulot tai menot katsotaan yhden tai useamman muun henkilön tuloiksi tai menoiksi toisen lainkäyttöalueen lakien nojalla;”

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 9 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  lisätään alakohta seuraavasti:

 

”9 b)  ’hybridillä kiinteällä toimipaikalla’ järjestelyä, jonka katsotaan muodostavan kiinteän toimipaikan päätoimipaikan lainkäyttöalueen lakien mukaisesti ja jonka ei katsota muodostavan kiinteää toimipaikkaa sen lainkäyttöalueen lakien mukaisesti, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee;”

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 11 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11)  ’strukturoidulla järjestelyllä’ järjestelyä, johon liittyy järjestelyn ehtoihin hinnoiteltu verokohtelun eroavuus, tai järjestelyä, joka on suunniteltu tuottamaan verokohtelun eroavuudesta johtuva lopputulos, paitsi jos verovelvollisen tai etuyhteydessä olevan yrityksen ei voitu kohtuudella odottaa olevan tietoinen verokohtelun eroavuudesta eikä se hyötynyt verokohtelun eroavuudesta johtuvan veroetuuden arvosta.”;

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

2 artikla – 11 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  lisätään alakohta seuraavasti:

 

”11 a)  ’maksajan lainkäyttöalueella’ lainkäyttöaluetta, johon hybridiyksikkö tai kiinteä toimipaikka on sijoittautunut tai jossa maksu katsotaan maksetuksi.”

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sikäli kuin jäsenvaltioiden välinen verokohtelun eroavuus johtaa samojen maksujen, menojen tai tappioiden kaksinkertaiseen vähennykseen, vähennys on myönnettävä ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jolla maksun lähde on tai jossa menot kertyvät tai tappiot kärsitään.

1.  Sikäli kuin verokohtelun eroavuus johtaa samojen maksujen, menojen tai tappioiden kaksinkertaiseen vähennykseen, vähennys on evättävä siinä jäsenvaltiossa, joka on sijoittajan lainkäyttöalue.

Sikäli kuin verokohtelun eroavuus, johon liittyy kolmas maa, johtaa samojen maksujen, menojen tai tappioiden kaksinkertaiseen vähennykseen, asianomaisen jäsenvaltion on evättävä kyseisten maksujen, menojen tai tappioiden vähennys, jollei kyseinen kolmas maa ole jo tehnyt niin.

Jos vähennystä ei evätä sijoittajan lainkäyttöalueella, se on evättävä maksajan lainkäyttöalueella. Sikäli kuin asiaan liittyy kolmas maa, todistustaakka sen osoittamisesta, että kolmas maa on evännyt vähennyksen, on verovelvollisella.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sikäli kuin jäsenvaltioiden väliset verokohtelun eroavuudet johtavat siihen, että tehdään vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä, maksajan jäsenvaltion on evättävä tällaisen maksun vähennys.

2.  Sikäli kuin verokohtelun eroavuus johtaa siihen, että tehdään vähennys ilman veropohjaan sisällyttämistä, vähennys on evättävä siinä jäsenvaltiossa, joka on tällaisen maksun maksajan lainkäyttöalue. Jos vähennystä ei evätä maksajan lainkäyttöalueella, asianomaisen jäsenvaltion on vaadittava, että verovelvollinen sisällyttää maksun määrän, joka muulloin synnyttäisi verokohtelun eroavuuden, tuloihin maksun vastaanottajan lainkäyttöalueella.

Sikäli kuin verokohtelun eroavuus, johon liittyy kolmas maa, johtaa vähennykseen ilman veropohjaan sisällyttämistä:

 

i)  jos maksun lähde on jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion on evättävä vähennys, tai

 

ii)  jos maksun lähde on kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on vaadittava verovelvollista sisällyttämään tällainen maksu veropohjaansa, jollei kolmas maa ole jo evännyt vähennystä tai vaatinut kyseisen maksun sisällyttämistä veropohjaan.

 

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sikäli kuin jäsenvaltioiden välinen verokohtelun eroavuus, johon liittyy kiinteä toimipaikka, johtaa verottamatta jättämiseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, jäsenvaltion, jossa verovelvollisella on verotuksellinen kotipaikka, on vaadittava verovelvollista sisällyttämään veropohjaan kiinteälle toimipaikalle kohdennettu tulo.

3.  Sikäli kuin verokohtelun eroavuudessa on kyse hybridin kiinteän toimipaikan tulosta, joka ei ole veronalaista siinä jäsenvaltiossa, jossa verovelvollisella on verotuksellinen kotipaikka, on tämän jäsenvaltion edellytettävä verovelvollista sisällyttämään verotettavaan tuloonsa tulot, jotka muuten luettaisiin hybridin kiinteän toimipaikan tuloiksi.

Sikäli kuin verokohtelun eroavuus, johon liittyy kolmannessa maassa sijaitseva kiinteä toimipaikka, johtaa verottamatta jättämiseen ilman veropohjaan sisällyttämistä, asianomaisen jäsenvaltion on vaadittava verovelvollista sisällyttämään veropohjaan kolmannessa maassa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle kohdennettu tulo.

 

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on evättävä verovelvollisen suorittaman maksun vähennys sikäli kuin kyseisellä maksulla rahoitetaan suoraan tai välillisesti vähennyskelpoisia menoja, jotka aiheuttavat verokohtelun eroavuuden liiketapahtuman tai liiketapahtumien sarjan seurauksena.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sikäli kuin verovelvollisen kolmannessa maassa sijaitsevalle etuyhteydessä olevalle yritykselle suorittama maksu tasataan suoraan tai välillisesti maksulla, menoilla tai tappioilla, jotka verokohtelun eroavuuden vuoksi ovat vähennyskelpoiset kahdella eri lainkäyttöalueella unionin ulkopuolella, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä verovelvollisen kolmannessa maassa sijaitsevalle etuyhteydessä olevalle yritykselle suorittaman maksun vähennys veropohjasta, paitsi jos jokin asiaan liittyvistä kolmansista maista on jo evännyt kahdella eri lainkäyttöalueella vähennyskelpoisen maksun, menojen tai tappioiden vähennyksen.

4.  Sikäli kuin verovelvollisen kolmannessa maassa sijaitsevalle yksikölle suorittama maksu tasataan suoraan tai välillisesti maksulla, menoilla tai tappioilla, jotka verokohtelun eroavuuden vuoksi ovat vähennyskelpoiset kahdella eri lainkäyttöalueella unionin ulkopuolella, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä verovelvollisen kolmannessa maassa sijaitsevalle yksikölle suorittaman maksun vähennys veropohjasta, paitsi jos jokin asiaan liittyvistä kolmansista maista on jo evännyt kahdella eri lainkäyttöalueella vähennyskelpoisen maksun, menojen tai tappioiden vähennyksen.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sikäli kuin sellaisen maksun vastaava sisällyttäminen veropohjaan, jonka verovelvollinen suorittaa kolmannessa maassa sijaitsevalle etuyhteydessä olevalle yritykselle ja joka on vähennyskelpoinen, tasataan suoraan tai välillisesti maksulla, jota verokohtelun eroavuuden vuoksi ei sisällytetä maksunsaajan veropohjaan, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä verovelvollisen kolmannessa maassa sijaitsevalle etuyhteydessä olevalle yritykselle suorittaman maksun vähennys veropohjasta, paitsi jos jokin asiaan liittyvistä kolmansista maista on jo evännyt kyseisen, veropohjaan sisällyttämättä jätetyn maksun vähennyksen.

5.  Sikäli kuin sellaisen maksun vastaava sisällyttäminen veropohjaan, jonka verovelvollinen suorittaa kolmannessa maassa ja joka on vähennyskelpoinen, tasataan suoraan tai välillisesti maksulla, jota verokohtelun eroavuuden vuoksi ei sisällytetä maksunsaajan veropohjaan, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä verovelvollisen kolmannessa maassa suorittaman maksun vähennys veropohjasta, paitsi jos jokin asiaan liittyvistä kolmansista maista on jo evännyt kyseisen, veropohjaan sisällyttämättä jätetyn maksun vähennyksen.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi (EU) 2016/1164

-9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”-9 a artikla

 

Käänteiset verokohtelun eroavuudet

 

Jos yksi tai useampi etuyhteydessä oleva rajoitetusti verovelvollinen yksikkö, jolla on osuus jäsenvaltiossa muodostetun tai sijaitsevan hybridiyksikön voittoon, sijaitsee lainkäyttöalueella tai lainkäyttöalueilla, joka pitää tai jotka pitävät hybridiyksikköä verovelvollisena, sen kotipaikan katsotaan olevan kyseisessä jäsenvaltiossa ja sitä verotetaan sen tuloista siinä määrin kuin sitä ei veroteta muutoin tämän jäsenvaltion tai muun lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti.”

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi (EU) 2016/1164

9 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka on sekä jäsenvaltiossa että kolmannessa maassa ja sikäli kuin kyseisen verovelvollisen maksut, menot tai tappiot voidaan kyseisen jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen maan lainsäädännön mukaan vähentää veropohjasta molemmilla lainkäyttöalueilla ja kyseiset maksut, menot tai tappiot voidaan tasata verovelvollisen jäsenvaltiossa veronalaisella tulolla, jota ei ole sisällytetty veropohjaan asianomaisessa kolmannessa maassa, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä maksun, menojen tai tappioiden vähennys, jollei asianomainen kolmas maa ole jo tehnyt niin..

Jos verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka on sekä jäsenvaltiossa että kolmannessa maassa ja sikäli kuin kyseisen verovelvollisen maksut, menot tai tappiot voidaan kyseisen jäsenvaltion ja kyseisen kolmannen maan lainsäädännön mukaan vähentää veropohjasta molemmilla lainkäyttöalueilla ja kyseiset maksut, menot tai tappiot voidaan tasata verovelvollisen jäsenvaltiossa veronalaisella tulolla, jota ei ole sisällytetty veropohjaan asianomaisessa kolmannessa maassa, verovelvollisen jäsenvaltion on evättävä maksun, menojen tai tappioiden vähennys, jollei asianomainen kolmas maa ole jo tehnyt niin. Tätä vähennyksen epäämistä on sovellettava myös tilanteissa, joissa verovelvollinen on verotuksellisesti ”kansalaisuudeton”. Todistustaakka sen osoittamisesta, että kolmas maa on evännyt maksun, menon tai tappion vähennyksen, on verovelvollisella.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0408.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0457.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0310.


PERUSTELUT

Tarkasteltuaan ehdotusta direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa esittelijä katsoo, että komissio on antanut ehdotuksen, jolla rajoitetaan tehokkaasti yritysten mahdollisuuksia välttää veroja.

Kansainvälistä verotusta koskevat kysymykset ovat aiheellisesti olleet viime vuosina poliittisen asialistan kärkipäässä. Globalisaation, digitalisaation ja kansallisten talouksien ja markkinoiden keskinäisen integraation nopeutuminen on paljastanut nykyisten sääntöjen puutteet ja tarjonnut siten mahdollisuuksia veropohjan rapauttamiselle ja voitonsiirroille. Tästä syystä OECD ja G20-ryhmän maat hyväksyivät syyskuussa 2013 15-kohtaisen toimintasuunnitelman veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjumiseksi. Toimenpidettä 2 – ”Hybridijärjestelyihin liittyvien verokohtelun eroavuuksien vaikutusten poistaminen” – koskeva loppuraportti julkaistiin vuonna 2015.

Verokohtelun eroavuuksiin liittyvissä järjestelyissä pyritään saavuttamaan kaksinkertainen verottamattomuus hyödyntämällä sitä, että kahden tai useamman verotuksellisen lainkäyttöalueen lakien mukaan samaa yksikköä tai rahoitusvälinettä verotetaan eri tavoilla. Tällaisia järjestelyjä luodaan usein vain yhtä tarkoitusta eli yritykseen kohdistuvan verotuksen keventämistä varten, ja niiden seurauksena on se, että EU:n yhtiömuotoisten verovelvollisten veropohjat rapautuvat merkittävästi. Siksi on ollut tarpeen ottaa käyttöön sääntöjä tällaisten järjestelyjen torjumiseksi.

Verokohtelun eroavuuksia koskevia sääntöjä on annettu neuvoston direktiivissä, jossa vahvistetaan sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt (veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi). Direktiivissä puututaan kaikkein yleisimpiin verokohtelun eroavuuteen johtaviin käytäntöihin, mutta direktiivin säännöt koskevat vain EU:n sisäisiä järjestelyjä. Verojen kiertämisen estämistä koskevan direktiivin 9 artiklassa sääntelyn kohteena ovat verokohtelun eroavuudet, jotka johtuvat siitä, että yksiköitä ja rahoitusinstrumentteja luonnehditaan oikeudellisesti eri tavalla yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen verovelvollisen ja tähän verovelvolliseen etuyhteydessä olevan, toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen välillä. Toinen mainitussa artiklassa säännelty tilanne koskee eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden osapuolten välisiä strukturoituja järjestelyjä.

EU:n verovelvolliset osallistuvat kuitenkin myös sellaisiin rajat ylittäviin rakenteisiin, joissa on mukana kolmansia maita, ja pyrkivät verokohtelun eroavuuksia hyödyntämällä pienentämään verojensa kokonaismäärää EU:ssa. Ecofin-neuvosto antoi tämän vuoksi verokohtelun eroavuuksia koskevan (ja veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin 20. kesäkuuta 2016 hyväksyttyyn lopulliseen kompromissiehdotukseen sisällytetyn) lausuman, jossa se kehotti komissiota ”esittämään vuoden 2016 lokakuuhun mennessä ehdotuksen kolmansiin maihin liittyvistä verokohtelun eroavuuksista ja säännöistä, jotka ovat johdonmukaisia BEPS-toimenpidettä 2 koskevassa OECD:n raportissa suositeltujen sääntöjen kanssa ja vähintään yhtä tehokkaita kuin ne, jotta ehdotuksesta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen vuoden 2016 loppuun mennessä.”

Näin ollen esittelijä pitää myönteisenä, että komissio ehdottaa nyt toimenpiteitä myös sellaisten verokohtelun eroavuuksien torjumiseksi, joissa on mukana kolmansia maita. Esittelijä katsoo lisäksi, että olisi torjuttava myös komission ehdotukseen sisältyviä muun tyyppisiä eroavuuksia, kuten niitä, jotka liittyvät hybrideinä pidettäviin kiinteisiin toimipaikkoihin ja hybridisiirtoihin ja joissa on kyse niin kutsutuista tuoduista verokohtelun eroavuuksista sekä kahteen kotipaikkaan liittyvistä eroavuuksista ja joihin ei puututa verojen kiertämisen estämistä koskevan direktiivin 9 artiklassa, jotta mahdollisuuksia rapauttaa veropohjaa ja siirtää voittoja voidaan rajoittaa mahdollisimman laajasti.

Esittelijä on sitä mieltä, että tämä direktiiviehdotus, joka sisältyy pakettiin, johon kuuluu muun muassa yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) koskevan ehdotuksen uudelleen antaminen sekä ehdotus yhteiseksi yhteisöveropohjaksi, on keskeisessä asemassa pyrittäessä torjumaan kolmansiin maihin liittyviä verokohtelun eroavuuksia, jotta verokohtelun eroavuuksiin liittyvät järjestelyt voidaan kitkeä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa

Viiteasiakirjat

COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

21.11.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

21.11.2016

IMCO

21.11.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

28.11.2016

IMCO

5.12.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Olle Ludvigsson

24.11.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

27.3.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Carlos Iturgaiz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Nils Torvalds

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Anneliese Dodds, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

-

2

0

EFDD

Marco Valli

NI

Steven Woolfe

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö