ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial
Zpravodaj (*):
Nirj Deva, Výbor pro rozvoj
(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu


Postup : 2016/0275(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0135/2017
Předložené texty :
A8-0135/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0583),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0376/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu v polovině období týkajícím se provádění rozhodnutí č. 466/2014/EU, pokud jde o záruku EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0584),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0135/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující procesy a programy na podporu iniciativ, které přispívají k řešení hlavních příčin migrace.

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní migrační a uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující programy pro vytváření a podporu iniciativ, které přispívají k dosahování cílů udržitelného rozvoje a řešení hlavních příčin migračních tlaků, které vyplývají z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních a ekonomických příležitostí a ze změny klimatu a dlouhodobých důsledků nuceného vysídlení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1 a)  Je nutné zabránit všem pokusům o propojení finančních prostředků určených na rozvoj s hraničními kontrolami, řízením migračních toků nebo dohodami o zpětném přebírání osob.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody přijaté na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

Odůvodnění

Uzavřením Pařížské dohody v oblasti klimatu se vlády dohodly, že udrží globální oteplování pod hranicí 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pomocí nejlepších dostupných metod urychleně sníží emise skleníkových plynů. Dále se zavázaly, že budou podporovat rozvojové země v jejich úsilí o přizpůsobení se změně klimatu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Klíčovou součástí iniciativy EIB týkající se odolnosti je rozšíření – jak kvantitativní, tak kvalitativní – vnějšího úvěrového mandátu EIB (ELM). Toto by mělo umožnit EIB rychle pomáhat k naplnění cílů EIP, zejména poskytováním dalšího financování pro příjemce v soukromém sektoru.

(4)  Klíčovou součástí iniciativy EIB týkající se odolnosti je rozšíření – jak kvantitativní, tak kvalitativní – vnějšího úvěrového mandátu EIB (ELM). Toto by mělo umožnit EIB rychle přispívat k naplnění cílů EIP, zejména poskytováním dalšího financování pro příjemce v soukromém sektoru s cílem podpořit dlouhodobé investice.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 32 300 000 000 EUR uvolněním nepovinné dodatečné částky ve výši 3 000 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenstvíkrizí zasažených oblastech.

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migračních tlaků, které vyplývají z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních a hospodářských příležitostí a ze změny klimatu, by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 38 470 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na rozvoj hospodářskésociální infrastrukturypartnerských zemích a tranzitních a hostitelských společenství, a to se zřetelem na vytváření pracovních míst a udržitelnost.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  I když řešení klíčových příčin migrační a uprchlické krize má prvořadý význam, nemělo by k němu docházet na úkor politik v jiných oblastech s klíčovou strategickou prioritou uvedených v globální strategii EU.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V rámci nového mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru by měla být částka 2 300 000 000 EUR vyčleněna na projekty řešící hlavní příčiny migrace, až do maximálního zvýšeného stropu, a měla by se na ni vztahovat komplexní záruka EU.

(10)  V rámci nového mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru by měla být částka 2 300 000 000 EUR vyčleněna na projekty řešící hlavní příčiny migrace a přispívající k dlouhodobé ekonomické odolnosti uprchlíků, migrantů, hostitelských a tranzitních společenství, až do maximálního zvýšeného stropu, a měla by se na ni vztahovat komplexní záruka EU.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Podpora mikropodniků a malých a středních podniků a rozvoj místního soukromého sektoru jako jeden z hlavních cílů, které si EIB klade v rámci ELM, vyžaduje soustředěné úsilí o to, aby se operace EIB zaměřovaly na zlepšování přístupu těchto podniků k finančním prostředkům a úvěrům, poskytování technické pomoci, podporu podnikání a zajištění náležitého poskytování finančních služeb domácnostem a podnikům, aby mikropodniky a malé a střední podniky mohly snadněji přecházet od nestabilní neformální ekonomiky k oficiální ekonomice. Finanční operace EIB by měly usilovat o poskytnutí značné podpory investičním projektům malého rozsahu prováděným mikropodniky a malými a středními podniky, zejména v odlehlých venkovských oblastech a především v souvislosti s úpravou pitné vody, likvidací odpadních vod a obnovitelnými zdroji energie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Řešení hlavních příčin migrace by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu.

(11)  Jako nový cíl mandátu je třeba doplnit dlouhodobou ekonomickou odolnost uprchlíků, migrantů a hostitelských a tranzitních společenství jako strategickou reakci na řešení hlavních příčin migrace, mimo jiné chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních a ekonomických příležitostí a změny klimatu; projekty financované v rámci tohoto nového cíle by měly v zásadě splňovat kritéria pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA) stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a měly by být v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o zvýšení již nyní vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020 v souladu se závazkem přijatým v rámci její strategie v oblasti klimatu. EIB by měla zohlednit závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 o postupném rušení dotací, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na hospodářství, včetně dotací na fosilní paliva.

_________________

_________________

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

Odůvodnění

Ve své strategii v oblasti klimatu přijaté na konci roku 2015 se EIB zavázala zvýšit míru financování projektů v oblasti klimatu v rozvojových zemích až o 35 % do konce roku 2020. Toto prohlášení by se mělo odrážet v jejím mandátu pro vnější činnost. Obdobně by měly být ve vnějších úvěrových činnostech Evropy zohledněny závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství. Proto by mělo být do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na řešení hlavních příčin migrace zahrnuto posouzení přínosu těchto operací.

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na řešení hlavních příčin migrace a dlouhodobou hospodářskou odolnost uprchlíků, migrantů a hostitelskýchtranzitních společenství. Proto by do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB mělo být zahrnuto posouzení přínosu těchto operací k těmto cílům, zejména k plnění cílů udržitelného rozvoje, posouzení účasti místní občanské společnosti a souladu s prioritami vnější politiky Unie a rozpočtovými prioritami Unie. EIB by měla činit všechny nezbytné kroky k upevnění své odpovědnosti vůči Evropskému parlamentu tím, že bude prostřednictvím rámce měření výsledků systematicky zveřejňovat výsledky, hodnocení a posouzení dopadů projektů, a to v souladu se zásadou transparentnosti a přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Měla by být zajištěna větší viditelnost a transparentnost operací EIB v rámci vnějšího úvěrového mandátu EIB, zejména s ohledem na dílčí projekty financované prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, aby byl zdokonalen přístup k informacím pro orgány Unie a pro širokou veřejnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace.

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. EIB by měla o veškerých rozhodnutích o přerozdělení informovat Evropský parlament formou důvodové zprávy a posouzení dopadu. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace a potřeby uprchlíků, migrantů a tranzitních a hostitelských společenství.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální částku 30 000 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství;

a)  maximální částku 36 170 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na řešení hlavních příčin migracena potřeby uprchlíků, migrantů a tranzitních a hostitelských společenství;

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty řešící hlavní příčiny migrace.

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty řešící hlavní příčiny migrace a potřeby uprchlíků, migrantů a tranzitních a hostitelských společenství.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Maximální částky v rámci obecného mandátu a v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru uvedené v odstavci 1 se dělí na regionální stropy a podstropy, jak stanoví příloha I. V rámci regionálních stropů zajistí EIB postupně vyvážené rozdělení mezi jednotlivé země v regionech, na něž se vztahuje záruka EU;

2.  Maximální částky v rámci obecného mandátu a v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru uvedené v odstavci 1 se dělí na regionální stropy a podstropy, jak stanoví příloha I. V rámci regionálních stropů zajistí EIB vhodné rozdělení mezi jednotlivé země v regionech, na něž se vztahuje záruka EU, v souladu s prioritami vnější politiky Unie, které musejí být zohledněny v regionálních operačně-technických pokynech uvedených v článku 5;

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  strategická reakce zaměřená na řešení hlavních příčin migrace;

d)  dlouhodobá ekonomická odolnost uprchlíků, migrantů, hostitelských a tranzitních společenství jako strategická reakce na řešení hlavních příčin migrace, mimo jiné chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních a ekonomických příležitostí a změny klimatu;

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.    Finanční operace EIB v rozvojových zemích, které jsou vymezeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci, jejž sestavuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, přispívají podle článků 208 a 209 Smlouvy o fungování EU nepřímo k plnění cílů politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce, jako je zmírňování chudoby prostřednictvím růstu podporujícího začlenění a udržitelného rozvoje v hospodářské, environmentální a sociální oblasti.“

„4.   Finanční operace EIB v rozvojových zemích, které jsou vymezeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci, jejž sestavuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se zaměřují podle článků 208 a 209 Smlouvy o fungování EU na plnění cílů politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce, a to především na zmírňování chudoby prostřednictvím růstu podporujícího začlenění a udržitelného rozvoje v hospodářské, environmentální a sociální oblasti.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektoru v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci;

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj se EIB snaží přispívat k vytváření příznivých podmínek pro soukromé podniky a investice a zajišťuje, aby přednostně byl posilován místní soukromý sektor, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, družstev a sociálních podniků, v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou banka poskytuje investičním projektům mikropodniků a malých a středních podniků usazených v přijímající zemi a v Unii, čímž budou zpřístupňovat možnosti financování a zároveň stimulovat rozvoj nových investičních projektů evropských mikropodniků a malých a středních podniků a dále usnadňovat internacionalizaci těchto podniků. Finanční operace EIB přispívají ke zlepšení přístupu malých a středních podniků na trh v partnerských třetích zemích Unie a k jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a dále přispívají k posilování internacionalizace a konkurenceschopnosti unijních společností. Za účelem účinného sledování a posuzování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených mikropodniků a malých a středních podniků provádí EIB důkladná posouzení a stanoví a udržuje odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a konečnými příjemci. EIB usiluje o odhalení překážek pro přístup malých a středních podniků k financování a zajišťuje, aby tyto překážky byly odstraněny.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„EIB spolupracuje s finančními zprostředkovateli, kteří mohou podpořit konkrétní potřeby malých a středních podniků v zemích operace a kteří se nepodílejí na finančních operacích EIB prováděných ve způsobilé zemi prostřednictvím nástrojů umístěných v zahraniční nespolupracující jurisdikci uvedené v článku 13.“

„EIB spolupracuje s finančními zprostředkovateli, kteří mohou podpořit konkrétní potřeby malých a středních podniků v zemích operace a kteří se nepodílejí na operacích prováděných prostřednictvím nástrojů umístěných v zahraniční nespolupracující jurisdikci uvedené v článku 13.“

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b b (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  v článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, včetně infrastruktury pro produkci plynu a jeho dopravy na energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení.

„6.   Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, opatření ke zvyšování energetické účinnosti, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, včetně infrastruktury pro produkci plynu a jeho dopravy na energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=CS)

Odůvodnění

Na produkci plynu a jeho dopravu by se neměla vztahovat záruka EU vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci na fosilní paliva. Rozhodnutím by se měly provést závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 o postupném rušení dotací, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na hospodářství, včetně dotací na fosilní paliva.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) podporují investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) podporují investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením emisí skleníkových plynů a snižováním uhlíkové stopy v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet současnou vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální podíl těchto operací musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB.

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, jejichž objem musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB mimo Unii, a tento cíl by se měl do roku 2020 zvyšovat na nejméně 35 %.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Operace EIB by mimo jiné měly zahrnovat konkrétní opatření sloužící k postupnému ukončování financování projektů, které brání dosažení cílů Unie v oblasti klimatu, a k zintenzivnění úsilí o podporu obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích. Finanční operace EIB zejména řeší zvýšené nároky na infrastrukturu a související služby v reakci na příliv migrantů a rozvíjejí pracovní příležitosti v hostitelských a uprchlických komunitách s cílem podpořit ekonomickou integraci a umožnit uprchlíkům ekonomickou soběstačnost.

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích při zajištění souladu s cíli udržitelného rozvoje. Finanční operace EIB zejména řeší zvýšené nároky na infrastrukturu a související služby v reakci na příliv migrantů a rozvíjejí pracovní příležitosti v hostitelských a uprchlických komunitách s cílem podpořit ekonomickou integraci a umožnit uprchlíkům ekonomickou soběstačnost, posílit humanitární akce a zvýšit podporu vytváření důstojných pracovních příležitostí při plném dodržování lidských, pracovních a sociálních práv, základních svobod a zásady genderového mainstreamingu prostřednictvím přístupu založeného na právech, který zahrnuje všechna lidská a sociální práva v souladu se zásadami transparentnosti, participace, nediskriminace a odpovědnosti. Finanční operace EIB musí brát ohled na to, že rovnost žen a mužů je pro dosažení udržitelného rozvoje průřezovým tématem. Hledisko rovnosti žen a mužů se uplatní na všechny finanční operace. EIB vypracuje nejpozději do 31. prosince 2017 akční plán pro rovnost žen a mužů a zajistí, aby všechny operace EIB v rámci tohoto mandátu byly v souladu se zásadami její strategie pro rovnost žen a mužů schválené v prosinci 2016.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – bod 8 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veřejný sektor včetně obcí a dalších subjektů veřejného sektoru, pokud jde o infrastrukturu a služby k řešení výrazně zvýšených potřeb;

b)  veřejný sektor včetně obcí a dalších subjektů veřejného sektoru, pokud jde o infrastrukturu a služby, zejména služby zdravotní péče s důrazem na zvláštní zařízení péče o dítě, sanitární služby a školní vzdělávání, k řešení výrazně zvýšených potřeb;

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)   vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„8a.  Při provádění finančních operací EIB na podporu obecných cílů stanovených v odstavci 1 je třeba uznat, že při dosahování udržitelného rozvoje je rovnost žen a mužů průřezovou otázkou, a proto by měla být i důležitým prvkem důkladného posouzení projektů. Hledisko rovnosti žen a mužů se uplatní na všechny tyto finanční operace.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„8b.  EIB zajistí, aby společnosti, které se účastní na projektech spolufinancovaných EIB, dodržovaly zásadu stejné odměny za stejnou práci a zásadu transparentnosti odměny a zásadu rovnosti žen a mužů, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES1a. Rozhodnutí EIB o financování projektů musí zohledňovat opatření, která podniky, jež se o financování ucházejí, přijaly v oblasti sociální odpovědnosti společností;

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. června 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c c (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 9

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cc)  odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   Záruka EU se vztahuje pouze na finanční operace EIB uskutečněné ve způsobilých zemích, které s EIB uzavřely rámcovou dohodu o právních podmínkách provádění těchto operací.“

„9.   Záruka EU se vztahuje pouze na finanční operace EIB uskutečněné ve způsobilých zemích, které s EIB uzavřely rámcovou dohodu o právních podmínkách provádění těchto operací. Právní podmínky provádění těchto operací zahrnují rovněž environmentální, sociální, lidskoprávní a pracovní normy.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  V čl. 5 odst. 1 se za třetí pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

Komise a EIB zajistí, aby místní občanská společnost byla dostatečně informována o plánovaných a probíhajících operacích.

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  V čl. 5 odst. 1 se za sedmý pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

Finanční operace EIB musí být v souladu se sdělením Komise nazvaným „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“, a to i s ohledem na finanční zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c)  V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1a.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, pokud jde o změny přílohy IV, které mohou spočívat zejména ve vložení seznamu základních příčin migrace podle jednotlivých regionů.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 8 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  V článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  Finanční dohody s konkrétními předkladateli projektů v souvislosti s finančními operacemi EIB obsahují také příslušná environmentální a sociální ustanovení v souladu s vlastními pravidly a postupy EIB.“

„5.   Finanční dohody s konkrétními předkladateli projektů v souvislosti s finančními operacemi EIB obsahují také příslušná ustanovení o zadávání veřejných zakázek a environmentální, klimatická a sociální ustanovení v souladu s vlastními pravidly a postupy EIB, včetně požadavků na to, aby záruka EU a zapojení EIB byly viditelné pro konečného příjemce.“

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 8 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3b)  V článku 8 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  Komise a EIB stanoví v dohodě o záruce uvedené v článku 14 jasnou a transparentní politiku přidělování, která EIB umožní v rámci její vnější činnosti identifikovat operace, jež mají být financovány podle tohoto rozhodnutí, s cílem zajistit co možná nejúčinnější využití záruky EU. Tato politika přidělování vychází z bonity finančních operací EIB na základě posouzení EIB, ze stropů definovaných v příloze I, z povahy protistrany, ať se jedná o státní subjekt, státem řízený subjekt podle odstavce 1 tohoto článku či o soukromý subjekt, ze schopnosti EIB absorbovat riziko a dalších relevantních kritérií, včetně přidané hodnoty záruky EU. Evropský parlament a Rada jsou informovány o politice přidělování v souladu s článkem 14.“

„6.  Komise a EIB stanoví v dohodě o záruce uvedené v článku 14 jasnou a transparentní politiku přidělování, která EIB umožní v rámci její vnější činnosti identifikovat operace, jež mají být financovány podle tohoto rozhodnutí, s cílem zajistit co možná nejúčinnější využití záruky EU. Tato politika přidělování vychází z bonity finančních operací EIB na základě posouzení EIB, ze stropů definovaných v příloze I, z povahy protistrany, ať se jedná o státní subjekt, státem řízený subjekt podle odstavce 1 tohoto článku či o soukromý subjekt, ze schopnosti EIB absorbovat riziko a dalších relevantních kritérií, včetně přidané hodnoty záruky EU. Evropský parlament a Rada jsou informovány o politice přidělování podle tohoto rozhodnutí včetně srovnání s vlastní politikou EIB, pokud jde o rozložení úvěrového rizika mimo Unii, v souladu s článkem 14.“

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3c)  V čl. 9 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V souvislosti s aspekty investičních projektů, na něž se vztahuje záruka EU, spojenými se sociálními aspekty a s aspekty lidských práv, životního prostřední, hospodářství a rozvoje provede EIB důkladné posouzení a ve vhodných případech požaduje, aby předkladatelé projektů v souladu se sociálními a environmentálními zásadami Unie vedli ve fázi plánování a ve fázi provádění projektu veřejné konzultace na místní úrovni s příslušnými vnitrostátními a místními zúčastněnými stranami, jakož i s občanskou společností, a aby poskytovali informace relevantní pro posouzení přínosu k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie.

„V souvislosti s aspekty investičních projektů, na něž se vztahuje záruka EU, spojenými se sociálními aspekty a s aspekty lidských práv, rovnosti žen a mužů, životního prostředí, hospodářství a rozvoje provede EIB důkladné posouzení a požaduje, aby předkladatelé projektů v souladu se sociálními a environmentálními zásadami Unie vedli ve fázi plánování a ve fázi provádění projektu veřejné konzultace na místní úrovni s příslušnými vnitrostátními a místními zúčastněnými stranami, jakož i s občanskou společností, a aby poskytovali informace relevantní pro posouzení přínosu k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie.

Pozměňovací návrh  36

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d)  V čl. 9 odst. 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„EIB zajistí, aby před provedením finančních operací, které mají vliv na půdní a přírodní zdroje, byla uplatněna zásada svobodného předchozího informovaného souhlasu.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Odůvodnění

V roce 2007 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, která uznává jejich práva a výslovně se zmiňuje o svobodném předchozím informovaném souhlasu jakožto předpokladu pro jakoukoliv aktivitu, která ovlivňuje jejich rodné země, území a přírodní zdroje. Takováto zásada by měla platit i v případě operací EIB.

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 e (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3e)  V čl. 9 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud je to vhodné, toto hodnocení obsahuje posouzení toho, jak zvýšit během doby životnosti projektu kapacity příjemců financování ze strany EIB prostřednictvím technické pomoci. EIB zahrne do vlastních pravidel a postupů nezbytná ustanovení týkající se posouzení environmentálního a sociálního dopadu investičních projektů a aspektů spojených s lidskými právy a předcházení konfliktů, aby se zajistilo, že investiční projekty podpořené na základě tohoto rozhodnutí jsou environmentálně a sociálně udržitelné.“

„Toto hodnocení obsahuje posouzení toho, jak zvýšit během doby životnosti projektu kapacity příjemců financování ze strany EIB prostřednictvím technické pomoci. EIB zahrne do vlastních pravidel a postupů nezbytná ustanovení týkající se posouzení environmentálního a sociálního dopadu investičních projektů a aspektů spojených s lidskými právy a předcházení konfliktů, aby se zajistilo, že investiční projekty podpořené na základě tohoto rozhodnutí jsou environmentálně a sociálně udržitelné.rámci svých dostupných interních pokynů ohledně provádění důkladného posouzení EIB vypracuje praktické pokyny k posuzování aspektů týkajících se všech základních lidských práv, které by se měly využívat při ex-ante hodnocení i průběžném sledování jednotlivých projektů, včetně projektů za účasti finančních zprostředkovatelů založených na stávajících rámcích, zejména strategickém rámci EU a akčním plánu pro lidská práva, přičemž přihlédne k ukazatelům v oblasti lidských práv, které používá Unie, příslušné orgány OSN a organizace na ochranu lidských práv.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 f (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3f)  V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  EIB usiluje o to, aby se sledování vztahovalo také na provádění zprostředkovatelských operací a činnost finančních zprostředkovatelů v oblasti podpory malých a středních podniků.

„3.   Sledování EIB se týká také provádění zprostředkovatelských operací a činnost finančních zprostředkovatelů v oblasti podpory malých a středních podniků.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=CS)

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 g (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3g)   V článku 9 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Výsledky sledování jsou pokud možno zveřejněny, s výhradou požadavků důvěrnosti a dohody mezi příslušnými stranami.

„5.   Výsledky sledování jsou zveřejněny, s výhradou požadavků důvěrnosti a dohody mezi příslušnými stranami.

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v písmenu b) se doplňuje nová věta, která zní:

a)  písmeno b) se mění takto:

b)  EIB musí zpracovatzavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace;

b)  souhrnné posouzení přidané hodnoty, očekávané výstupy, výsledky a rozvojové dopady finančních operací EIB, vycházející z výroční zprávy EIB o rámci pro měření výsledků. Za tímto účelem použije EIB ukazatele výsledků financovaných projektů z hlediska rozvoje, životního prostředí a sociálních aspektů, včetně lidských práv a rovnosti ženmužů, a zohlední přitom příslušné ukazatele podle Pařížské deklarace o účinnosti pomoci z roku 2005. Ukazatele v oblasti rovnosti žen a mužů zahrnují podporu rovnosti mezi ženami a muži, genderové rozpočtování a cíle zohledňující rovnost pohlaví a jsou pokud možno hodnoceny ex post rozčleněním údajů podle pohlaví. Součástí ukazatelů měřících výsledky projektů z hlediska životního prostředí jsou kritéria pro „čisté technologie“, jež se v zásadě zaměřují na energetickou účinnost a technologie na snižování emisí. EIB zpracuje na základě podrobných a pravidelných konzultací a ve spolupráci se zúčastněnými stranami, občanskou společností, dotčenými skupinami obyvatel a nevládními organizacemi ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace a k zlepšování dlouhodobé ekonomické odolnosti hostitelských a tranzitních společenství;

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)   posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie, přičemž se zohlední regionální operačně-technické pokyny uvedené v článku 5;“

„c)   posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie.

 

Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) stanoví rámec a metodologii každoročního podávání zpráv EIB o jejích operacích, na které se vztahuje záruka Společenství, a o souladu těchto operací s obecnými zásadami, jimiž se řídí vnější činnost Unie a jež jsou uvedeny v článku 21 SEU. Hlavním cílem tohoto podávání zpráv je možnost sledovat, jak EIB dodržuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Evropské unii, zejména ustanovení uvedená v článku 21, včetně dodržování a prosazování lidských práv, vymýcení chudoby a řízení environmentálních rizik.

 

Tato metodologie bude Komisí a ESVČ vypracována do ... [jednoho roku po vstupu tohoto pozměňujícího rozhodnutí v platnost] a bude vycházet ze zpráv EIB o dodržování lidských práv, jak požaduje strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva.

 

Na základě výročních zpráv EIB předloží Komise každý rok Evropskému parlamentu vlastní hodnocení informací, které jí poskytla EIB, a navrhne možné změny politik a postupů EIB, které budou schvalovat členské státy po zohlednění stanoviska Evropského parlamentu k těmto změnám. Případná doporučení Evropské komise a Evropského parlamentu týkající se způsobu, jak zlepšit podávání zpráv EIB za tímto účelem, se zohlední při aktualizaci regionálních operačně-technických pokynů.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a b (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  V čl. 11 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

e)  posouzení kvality finančních operací EIB, zejména rozsah zohlednění environmentální a sociální udržitelnosti při důkladném posuzování a sledování financovaných investičních projektů;

„e)  posouzení kvality finančních operací EIB, zejména rozsah zohlednění environmentální a sociální udržitelnosti při důkladném posuzování a sledování financovaných investičních projektů i opatření k maximalizaci místního vlastnictví podporou zapojení zúčastněných komunit, organizací občanské společnosti a nevládních organizací;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=CS)

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace. ;

j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace, které vyplývají z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních a ekonomických příležitostí a změny klimatu, a k dlouhodobé ekonomické odolnosti uprchlíků, migrantů a hostitelských a tranzitních společenství;

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pro účely předkládání zpráv uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB Komisi výroční zprávy o finančních operacích EIB uskutečněných podle tohoto rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných k tomu, aby Komise mohla vypracovat zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi poskytnout také dodatečné relevantní informace, aby Evropský parlament a Rada získaly ucelený přehled o vnější činnosti EIB.

2.  Pro účely předkládání zpráv uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB Komisi výroční zprávy o finančních operacích EIB uskutečněných podle tohoto rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných k tomu, aby Komise mohla vypracovat zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi poskytnout také dodatečné relevantní informace, aby Evropský parlament a Rada získaly ucelený přehled o vnější činnosti EIB. Evropský parlament může na základě výročních zpráv vypracovat pro EIB doporučení týkající se probíhajících projektů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)  V čl. 12 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.  EIB v souladu s vlastní politikou transparentnosti a zásadami Unie pro přístup k dokumentům a informacím a postupně i se standardy Mezinárodní iniciativy na podporu transparentnosti rozvojové pomoci zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se:

„1.  EIB v souladu s vlastní politikou transparentnosti a zásadami Unie pro přístup k dokumentům a informacím a postupně i se standardy Mezinárodní iniciativy na podporu transparentnosti rozvojové pomoci z vlastní iniciativy systematicky zveřejňuje na svých internetových stránkách informace týkající se:

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5c)  V čl. 12 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)   všech finančních operací EIB uskutečňovaných podle tohoto rozhodnutí po schválení projektu, zejména informace o tom, zda se na daný investiční projekt vztahuje záruka EU a jak přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména s poukazem na jeho hospodářský, sociální a environmentální dopad;“

„a)   všech finančních operací EIB uskutečňovaných podle tohoto rozhodnutí po schválení projektu, zejména informace o tom, zda se na daný investiční projekt vztahuje záruka EU a jak přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména s poukazem na jeho hospodářský, sociální, environmentálníklimatický dopad i na jeho dopad z hlediska pohlaví, a rovněž zveřejňuje veškeré relevantní informace týkající se jednotlivých projektů podle tohoto rozhodnutí, včetně přehledů měření výsledků, s ohledem na ochranu důvěrných a obchodně citlivých informací;“

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5d)  V čl. 12 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)  pokud je to možné a vhodné, stávajících rámcových dohod mezi EIB a přijímající zemí. Při podepisování nových dohod nebo změnách stávajících dohod usiluje EIB o to, aby bylo umožněno jejích zveřejnění;“

„c)  pokud je to možné a vhodné, stávajících rámcových dohod mezi EIB a přijímající zemí. Při podepisování nových dohod nebo změnách stávajících dohod EIB zajistí jejich zveřejnění;“

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5e)  Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

„Článek 13

Nespolupracující jurisdikce

Nespolupracující jurisdikce

V rámci svých finančních operací netoleruje EIB žádné nezákonné činnosti, včetně praní peněz, financování terorismu, daňových podvodů nebo daňových úniků, korupcepodvodů ohrožujících zájmy Unie. EIB se zejména nepodílí na žádné finanční operaci prováděné ve způsobilé zemi prostřednictvím zahraničního nástroje umístěnéhonespolupracující jurisdikci, kterou za nespolupracující označuje Unie, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spoluprácirozvoj nebo Finanční akční výbor.

V rámci svých finančních operací dodržuje EIB příslušné normyplatné právní předpisyoblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu, daňovým podvodůmdaňovým únikům.

 

EIB nesmí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, ani postupy, které nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní stanovené v právních aktech Unie, závěrech Rady, sděleních Komise nebo úředních oznámeních Komise, ani se do takových struktur zapojovat.

 

EIB neudržuje obchodní styky se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích, které s Unií nespolupracují při uplatňování mezinárodně dohodnutých daňových norem v oblasti transparentnosti a výměny informací.

 

Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli musí EIB v příslušných smlouvách uplatňovat požadavky uvedené v tomto článku a musí požadovat, aby jí byly podávány zprávy o jejich dodržování v jednotlivých zemích.

 

V návaznosti na konzultace s Komisí a zúčastněnými stranami a nejpozději po přijetí seznamu Unie uvádějícího nespolupracující jurisdikce EIB reviduje a aktualizuje svou politiku týkající se nespolupracujících jurisdikcí. Následně Komise každý rok předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této politiky.

Ve svých finančních operacích uplatňuje EIB zásady a standardy stanovené v právu Unie upravujícím předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, případně včetně požadavku ohledně přijetí přiměřených opatření ke zjištění totožnosti skutečných vlastníků.

 

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 14 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5f)  V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Komise a EIB podepíší dohodu o záruce, která bude obsahovat podrobná ustanovení a postupy týkající se záruky EU podle článku 8, a informují o ní Evropský parlament a Radu.“

„Komise a EIB podepíší dohodu o záruce, která bude obsahovat podrobná ustanovení a postupy týkající se záruky EU podle článku 8 a kterou oznámí Evropskému parlamentu a Radě.“

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5g)   V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto pozměňujícího rozhodnutí v platnost.]

Pozměňovací návrh    51

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 h (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 18 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5h)   V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení pravomoci se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

„3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení pravomoci se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 i (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 18 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5i)  V článku 18 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Pozměňovací návrh    53

Návrh rozhodnutí

Příloha I 

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Řídící orgány EIB takovouto možnost přerozdělení využijí především k tomu, aby se záruka EU mohla nadále zaměřovat na prioritní země s rizikovějším profilem, než je profil zemí, na něž se vztahují nástroje prováděné EIB na vlastní riziko. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o tomto přerozdělování, a to včetně srovnání s vlastní politikou EIB, pokud jde o rozložení úvěrového rizika mimo Unii.

Pozměňovací návrh    54

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod B – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.  Země v rámci evropské politiky sousedství a partnerství: 18 374 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

B.  Země v rámci evropské politiky sousedství a partnerství: 23 145 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod B – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  země Středomoří: 12 366 000 000 EUR, z toho 10 506 000 000 EUR v rámci obecného mandátu a 1 860 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru;

i)  země Středomoří: 13 607 000 000 EUR, z toho 11 747 000 000 EUR v rámci obecného mandátu a 1 860 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru;

Pozměňovací návrh    56

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod B – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko: 9 538 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    57

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod C – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

C.  Asie a Latinská Amerika: 3 785 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

C.  Asie a Latinská Amerika: 5 130 000 000 EUR, které se dělí na tyto orientační podstropy:

Pozměňovací návrh    58

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod C – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  Latinská Amerika: 2 543 000 000 EUR;

i)  Latinská Amerika: 3 318 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    59

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod C – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  Asie: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Asie: 1 510 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    60

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod C – bod iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  Střední Asie: 202 000 000 EUR;

iii)  Střední Asie: 302 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    61

Návrh rozhodnutí

Příloha I

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha I – bod D – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jižní Afrika: 462 000 000 EUR.

Jižní Afrika: 516 000 000 EUR.

Pozměňovací návrh    62

Návrh rozhodnutí

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1 a

 

Přechodná ustanovení

 

EIB může financovat projekty v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost a uzavřením dohody o záruce uzavřené mezi Komisí a EIB. Na tyto projekty se může vztahovat záruka EU, přičemž Komise musí potvrdit podmínky  dohody o záruce.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj(*) (24.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Navrhovatel (*): Nirj Deva

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jako největší multilaterální poskytovatel úvěrů na světě co do rozsahu je EIB stále více aktivní mimo EU, investuje do projektů, které podporují udržitelný rozvoj a inkluzívní hospodářský rozvoj, a je při tom vedena cíli vnější činnosti EU, čímž se stává nedílnou součástí Plánu vnějších investic (EIP).

Bezprecedentní výzvy i nadále vyčerpávají kapacitu vnějšího mandátu a nechávají pro Asii, jižní Africe, střední Asii a východní Evropě omezené dostupné zdroje, jež budou v rámci Komisí navrženého stropu vnějšího úvěrového mandátu (ELM) podle předpokladů ještě více zkráceny. Přítomnost EIB v Asii, Latinské Americe a Jižní Africe by tak byla omezena na polovinu v porovnání s nynějším objemem, přičemž v zemích východního sousedství by v činnosti banky došlo k výraznému poklesu.

Zpravodaj vítá balíček odolnosti předložený EIB, je však přesvědčen, že dodatečná částka 3 530 000 000 EUR přesahující návrh Komise by umožnila bance zachovat svou vnější činnost na stávající úrovni i dále než v sousedních zemích, které jsou v současnosti zasažené migrací a uprchlickou krizí.

Plán vnějších investic může neuvěřitelným způsobem urychlit udržitelný rozvoj a tvorbu pracovních míst. Přináší ucelený rámec pro podporu investic, stimulaci partnerství veřejného a soukromého sektoru a mikropodniků a podporu malých a středních podniků cestou využívání finančních prostředků EU, jejích členských států a dalších sponzorů a pomocí financování ze strany finančních institucí a soukromého sektoru.

Zpravodaj je přesvědčen, že by se Evropská komise a EIB měly z dlouhodobého hlediska více zaměřit na udržitelný rozvoj, tvorbu pracovních míst a růst, spíše než investovat většinu své energie do hledání odpovědi na uprchlickou a migrační krizi. Země s nízkými a středními příjmy se nacházejí ve středu této krize. Velká většina nuceně vysídlených osob žije v rozvojových zemích, jež poskytují útočiště pro 89 % uprchlíků a 99 % vnitřně vysídlených osob.

[1]

Musí se tak jasně rozlišovat mezi dlouhodobým rozvojovým programem s ohledem na cíle udržitelného rozvoje, což mimo jiné zahrnuje i řešení hlavních příčin migrace, a mezi krátkodobým výhledem na pomoc uprchlíkům a hostitelským společenstvím v oblastech zasažených krizí, jak to předpokládá stavební kámen 3 balíčku odolnosti EIB.

Zpravodaj je dále toho názoru, že je nezbytné podpořit malé a střední podniky při přechodu k oficiálnímu odvětví a zlepšit jejich přístup k úvěrům. S ohledem na skutečnost, že 70 % všech mikropodniků a malých a středních podniků na rozvíjejících se trzích chybí přístup

k úvěrům, je zlepšení dostupnosti financování pro tyto podniky a nalézání řešení vedoucích

k uvolnění kapitálových zdrojů klíčové pro to, aby toto potenciálně dynamické odvětví rostlo

a vytvářelo potřebná pracovní místa.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující procesy a programy na podporu iniciativ, které přispívají k řešení hlavních příčin migrace.

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní migrační a uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující programy pro navrhování a na podporu iniciativ, které přispívají k dosahování cílů udržitelného rozvoje a řešení hlavních příčin migračních tlaků vyplývající z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a hospodářských příležitostí, jakož i ze změny klimatu a dlouhodobých důsledků nuceného vysídlení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Je nutné zabránit všem pokusům o propojení finančních prostředků určených na rozvoj s hraničními kontrolami, řízením migračních toků nebo dohodami o zpětném přebírání osob.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi v souladu se zásadami účinného rozvoje, který zohlední všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást takového nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem posilovat udržitelné investice určené ke splnění cílů udržitelného rozvoje v regionech mimo Unii a zároveň spolupracovat s unijním a místním soukromým sektorem a přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, akčního programu z Addis Abeby, včetně podpory mobilizace domácích zdrojů, a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti. Čím více a čím rychleji země postupuje ve svých vnitřních reformách za účelem budování a upevňování demokratických institucí, dodržování lidských práv a právního státu, tím větší podporu by měla od Unie obdržet. Takovýto přístup založený na „pozitivní podmíněnosti“ může přinést skutečnou změnu a zaručil by, že peníze daňových poplatníků Unie budou vynakládány udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 38 470 000 000 EUR uvolněním nepovinné dodatečné částky ve výši 3 000 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenstvíkrizí zasažených oblastech.

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migračních tlaků vyplývající z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a hospodářských příležitostí, jakož i ze změny klimatu, by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 38 470 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na rozvoj hospodářské a sociální infrastrukturypartnerských zemích a tranzitních a hostitelských společenstvích, a to se zřetelem na vytváření pracovních míst a udržitelnost.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V rámci nového mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru by měla být částka 2 300 000 000 EUR vyčleněna na projekty řešící hlavní příčiny migrace, až do maximálního zvýšeného stropu, a měla by se na ni vztahovat komplexní záruka EU.

(10)  V rámci nového mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru by měla být částka 2 300 000 000 EUR vyčleněna na projekty řešící hlavní příčiny migrace a přispívající k dlouhodobé ekonomické odolnosti hostitelských a tranzitních společenství, až do maximálního zvýšeného stropu, a měla by se na ni vztahovat komplexní záruka EU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Podpora mikropodniků a malých a středních podniků a rozvoj místního soukromého sektoru vyžaduje jako jeden z hlavních cílů, který si EIB v rámci ELM klade, vyvinutí soustředěného úsilí o zaměření kroků EIB na zlepšování přístupu těchto podniků k finančním prostředkům a úvěrům, poskytování technické pomoci, podporu podnikání a zajištění náležitého poskytování finančních služeb domácnostem a podnikům, aby tak mikropodniky a malé a střední podniky mohly snadněji přejít od nestabilní neformální ekonomiky k oficiální ekonomice. Finanční operace EIB by měly usilovat o poskytnutí značné podpory investičním projektům malého rozsahu prováděným mikropodniky a malými a středními podniky, zejména v odlehlých venkovských oblastech a především v souvislosti s úpravou pitné vody, likvidací odpadních vod a energií z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Měla by být provedena revize vnějšího úvěrového mandátu, aby byl zajištěn jeho soulad se zásadami účinného rozvoje a cíli udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Řešení hlavních příčin migrace by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu.

(11)  Řešení hlavních příčin migrace a přínos k dlouhodobému cíli udržitelného rozvoje by měly být dva prvky, jež je třeba doplnit jako nový cíl mandátu; projekty financované v rámci tohoto nového cíle by měly v zásadě splňovat kritéria pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA) stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc OECD a měly by být v souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie a obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nutné zajistit komplementaritu a koordinaci s unijními iniciativami, které řeší hlavní příčiny migrace, včetně podpory Unie na udržitelnou reintegraci vrátivších se migrantů v zemích původu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o zvýšení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020 v souladu se závazkem přijatým v její strategii v oblasti klimatu. EIB by měla zohlednit závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 o postupném rušení dotací, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na hospodářství, včetně dotací na fosilní paliva.

_________________

_________________

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

Odůvodnění

Ve své strategii v oblasti klimatu přijaté na konci roku 2015 se EIB zavázala zvýšit míru financování projektů v oblasti klimatu v rozvojových zemích až o 35 % do konce roku 2020. Toto prohlášení by se mělo odrážet v jejím mandátu pro vnější činnost. Obdobně by měly být ve vnějších úvěrových činnostech Evropy zohledněny závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství. Proto by mělo být do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na řešení hlavních příčin migrace zahrnuto posouzení přínosu těchto operací.

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na řešení hlavních příčin migracedlouhodobou hospodářskou odolnost hostitelských a tranzitních společenství. Proto do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na řešení hlavních příčin migrace musí být zahrnuto posouzení přínosu těchto operací k těmto cílům, zejména k plnění cílů udržitelného rozvoje, posouzení zapojení místní občanské společnosti a souladu s prioritami vnější politiky Unie a rozpočtovými prioritami Unie. EIB by měla podniknout všechny nezbytné kroky k upevnění své odpovědnosti vůči Evropskému parlamentu tím, že bude prostřednictvím rámce měření výsledků systematicky zveřejňovat výsledky, hodnocení a posouzení dopadů projektů, a to v souladu se zásadou transparentnosti a přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace.

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. EIB by měla o jakémkoliv rozhodnutí ohledně přerozdělení informovat Evropský parlament poskytnutím odůvodňující zprávy a posouzení dopadu. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR i částka 1 400 000 000 EUR vyhrazená na projekty veřejného sektoru by měly být v rámci iniciativy EIB týkající se odolnosti v souladu s jejich účelem zcela vyčerpány a neměly by být přerozdělovány.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU v období 2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 částku 32 300 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU v období 2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 částku 38 470 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

Odůvodnění

Navrhované navýšení je nutné v případě, pokud se bude EIB podílet na celé řadě politik a priorit EU, včetně Ukrajiny a dalších nově způsobilých zemí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální částku 30 000 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství;

a)  maximální částku 36 170 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru, které řeší hlavní příčiny migrace, včetně změny klimatu, dlouhodobou sociální a hospodářskou infrastrukturu a rozvoj nuceně vysídlených osobhostitelských společenství a které jsou prováděny v rámci iniciativy EIB týkající se odolnosti;

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty řešící hlavní příčiny migrace.

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, dlouhodobou sociální a hospodářskou infrastrukturu a rozvoj nuceně vysídlených osob a hostitelských společenství, které jsou prováděny v rámci iniciativy EIB týkající se odolnosti;

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  strategická reakce zaměřená na řešení hlavních příčin migrace.;

d)  strategická reakce zaměřená na řešení hlavních příčin migrace vyplývajících z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a hospodářských příležitostí, jakož i ze změny klimatu a na přispívání k dlouhodobé ekonomické odolnosti hostitelských a tranzitních společenství;

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Finanční operace EIB v rozvojových zemích, které jsou vymezeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci, jejž sestavuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, přispívají podle článků 208 a 209 Smlouvy o fungování EU nepřímo k plnění cílů politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce, jako je zmírňování chudoby prostřednictvím růstu podporujícího začlenění a udržitelného rozvoje v hospodářské, environmentální a sociální oblasti.“

„4.   Finanční operace EIB v rozvojových zemích, které jsou vymezeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci, jejž sestavuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se zaměřují podle článků 208 a 209 Smlouvy o fungování EU na plnění cílů politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce, a to především na zmírňování chudoby prostřednictvím růstu podporujícího začlenění a udržitelného rozvoje v hospodářské, environmentální a sociální oblasti.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 –bod 2 – písm. b

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektorupřijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci.

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení především místního soukromého sektoru, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou banka poskytuje investičním projektům mikropodniků a malých a středních podniků, čímž budou zpřístupňovat možnosti financování a zároveň stimulovat rozvoj nových investičních projektů mikropodniků a malých a středních podniků a dále usnadňovat internacionalizaci těchto podniků. Za účelem účinného sledování a posuzování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených mikropodniků a malých a středních podniků provádí EIB hloubkové kontroly a stanoví a udržuje odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a konečnými příjemci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet současnou vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální podíl těchto operací musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB.

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet současnou vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální podíl těchto operací musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB a tento cíl musí být postupně zvyšován na alespoň 35 % do roku 2020.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích. Finanční operace EIB zejména řeší zvýšené nároky na infrastrukturusouvisející službyreakci na příliv migrantůrozvíjejí pracovní příležitostihostitelských a uprchlických komunitách s cílem podpořit ekonomickou integraciumožnit uprchlíkům ekonomickou soběstačnost.

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migračních tlaků vyplývajících z chudoby, zaostalosti, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a hospodářských příležitostí, jakož i ze změny klimatu, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích při zajištění souladu s cíli udržitelného rozvoje. Finanční operace EIB zejména posilují humanitární pomoc a podporují vytváření důstojných pracovních míst, přičemž zajišťují plné dodržování lidských, pracovních a sociálních práv, základních svobod a rovnosti žen a mužů prostřednictvím přístupu založeného na lidských právech, který zahrnuje všechna lidskásociální právasouladu se zásadami transparentnosti, účasti, nediskriminace a odpovědnosti. Finanční operace EIB musí uznávat, že rovnost žen a mužů je pro dosažení udržitelného rozvoje průřezovým tématem. Hledisko rovnosti žen a mužů se uplatní na všechny finanční operace. EIB zajistí, aby byl nejpozději do 31. prosince 2017 vytvořen akční plán pro rovnost žen a mužů a aby všechny operace EIB v rámci tohoto mandátu byly v souladu se zásadami její strategie pro rovnost žen a mužů schválené v prosinci 2016.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 9

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  Článek 9 se nahrazuje tímto:

„9. Záruka EU se vztahuje pouze na finanční operace EIB uskutečněné ve způsobilých zemích, které s EIB uzavřely rámcovou dohodu o právních podmínkách provádění těchto operací.

„9. Záruka EU se vztahuje pouze na finanční operace EIB uskutečněné ve způsobilých zemích, které s EIB uzavřely rámcovou dohodu o právních podmínkách provádění těchto operací. Právní podmínky provádění těchto operací zahrnují rovněž environmentální, sociální, lidskoprávní a pracovní normy.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Odůvodnění

Rámcové dohody uzavřené mezi EIB a přijímajícími zeměmi zahrnují mimo jiné ustanovení týkající se zdanění, převoditelnosti měny, převodu prostředků, celních a daňových podmínek projektů, nabídkových řízení a zacházení se zástupci banky. Obdobně by měly rámcové dohody zahrnovat ustanovení týkající se povinností v oblastech životního prostředí, sociálních věcí, lidských práv a práce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  V čl. 9 odst. 1 se vkládá pododstavec, který zní:

 

„EIB zajistí, aby před provedením finančních operací, které mají vliv na půdní a přírodní zdroje, byla uplatněna zásada svobodného předchozího informovaného souhlasu.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Odůvodnění

V roce 2007 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, která uznává jejich práva a uvádí zvláštní zmínku o svobodném, předběžném a informovaném souhlasu jakožto předpokladu pro jakoukoliv aktivitu, která ovlivňuje jejich rodné země, území a přírodní zdroje. Takováto zásada by měla platit i v případě operací EIB.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b)  V čl. 9 odst. 1 se vkládá pododstavec, který zní:

 

„EIB stanoví praktické pokyny k posuzování aspektů týkajících se všech základních lidských práv, které by se měly využívat při předběžném posuzování i průběžném sledování jednotlivých projektů, včetně projektů zahrnujících finanční zprostředkovatele a založených na stávajících rámcích, zejména strategickém rámci EU a akčním plánu pro lidská práva.“;

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst.1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  EIB musí zpracovat a zavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace;;

b)  EIB musí na základě konzultací a ve spolupráci se zúčastněnými stranami a občanskou společností zpracovat a zavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace a k posilování dlouhodobé ekonomické odolnosti hostitelských a tranzitních společenství;

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  V čl. 11 odst. se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)   posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie, přičemž se zohlední regionální operačně-technické pokyny uvedené v článku 5;“

„c)   posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie.

 

Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) stanoví rámec a metodologii každoročního podávání zpráv EIB o jejích operacích, na které se vztahuje záruka Společenství, a o souladu těchto operací s obecnými zásadami, jimiž se řídí vnější činnost Unie a jež jsou uvedeny v článku 21 SEU. Hlavním cílem tohoto podávání zpráv je možnost sledovat, jak EIB dodržuje povinnosti vyplývající ze SEU, zejména ustanovení uvedená v článku 21, včetně dodržování a prosazování lidských práv, vymýcení chudoby a řízení environmentálních rizik.

 

Tuto metodiku vypracují Komise a ESVČ během prvního roku po vstupu tohoto revidovaného rozhodnutí v platnost a budou přitom vycházet ze zpráv EIB o dodržování lidských práv, jak požaduje strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva.

 

Na základě výročních zpráv EIB předloží Komise každý rok Evropskému parlamentu vlastní hodnocení informací, které jí poskytla EIB, a navrhne možné změny politik a postupů, jimiž se EIB řídí, které budou schvalovat členské státy po zohlednění stanoviska Evropského parlamentu k těmto změnám. Případná doporučení Evropské komise a Evropského parlamentu týkající se zlepšení podávání zpráv EIB za tímto účelem se zohlední při aktualizaci regionálních operačně-technických pokynů.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace.;

j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace vyplývajících z chudoby, nerovnosti, demografického růstu, nedostatku pracovních míst a hospodářských příležitostí, jakož i ze změny klimatu a na přispívání k dlouhodobé ekonomické odolnosti hostitelských a tranzitních společenství;

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V čl. 12 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   EIB v souladu s vlastní politikou transparentnosti a zásadami Unie pro přístup k dokumentům a informacím a postupně i se standardy Mezinárodní iniciativy na podporu transparentnosti rozvojové pomoci zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se:

„1.   EIB v souladu s vlastní politikou transparentnosti a právními předpisy Unie pro přístup k dokumentům a informacím a postupně i se standardy Mezinárodní iniciativy na podporu transparentnosti rozvojové pomoci zveřejní na svých internetových stránkách informace týkající se:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  V čl. 12 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ba)  EIB zpřístupní ve svém veřejném registru následující dokumenty:

 

  všechny přehledy výsledků měření pro projekty spadající do působnosti této záruky, zejména ty, které uvádějí, jak tato záruka přispívá k dosažení cílů vnější činnosti Unie a poukazují zejména na hospodářský, sociální a environmentální dopad;

 

  zprávy o monitorování a hodnocení;

 

  zprávy o dokončení projektu;

 

  stanoviska předložená Komisí v souladu s postupem popsaným v článku 19 statutu EIB.“

Odůvodnění

Přístup k informacím a dokumentům, na něž se vztahuje tato záruka, by měl být přímo založen na stávajících právních předpisech EU v oblasti přístupu k dokumentům a zveřejňování informací, jako jsou například nařízení 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a nařízení 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí institucí a orgánů Společenství.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Příloha II

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha II – bod B– odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko

východní Evropa, jižní Kavkaz

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Příloha II

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha II – bod B – odst. 2 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rusko

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Příloha II

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha II – písm. C – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Příloha III

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha III – písm. B – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko

východní Evropa, jižní Kavkaz

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Příloha III

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Příloha III – písm. B – odst. 2 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rusko

vypouští se

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

Referenční údaje

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Nirj Deva

16.12.2016

Projednání ve výboru

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tania González Peñas, Martina Werner

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (22.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Navrhovatel: Eduard Kukan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je rozšíření mandátu Evropské investiční banky (EIB) pro poskytování úvěrů třetím zemím, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně, zejména s cílem posílit aktivity v zemích jižního sousedství a západního Balkánu a nový plán vnějších investic.

Navrhovatel tento návrh vítá, domnívá se však, že jej musí doprovázet odpovídající zvýšení stropu pro finanční operace EIB v rámci záruky EU, aby se zabránilo tomu, že stávající prioritní činnosti bude třeba ukončit. Je tomu především v případě činností EIB na Ukrajině, u nichž se odhaduje, že půjčky na současných úrovních by navrhované krytí vyčerpaly již dříve než v polovině roku 2018.

Navrhovatel podporuje lepší strategické zaměření na hlavní příčiny migrace, jakož i projekty na podporu hostitelských společenství v prioritních oblastech. Je však zapotřebí v návrhu více objasnit, jakým způsobem se rozlišuje mezi těmito různými cíli a částkami, které jsou pro ně vyčleněny.

Navrhovatel rovněž podporuje myšlenku, aby EIB byla dána možnost financovat projekty v rámci nového mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost (tzv. „uskladnění“ (warehousing)).

Je rovněž názor navrhovatele, že toto zásadní spojení mezi operacemi EIB a vnější politikou EU by mělo být dále posíleno. Rozdělení podle zemí zejména v rámci regionálních stropů by mělo plně odrážet priority a omezení a vnější politiky a mělo by být stanoveno za konzultace s Evropskou službou pro vnější činnost.

Mimoto by se měla zvýšit transparentnost s ohledem na projekty financované EIB prostřednictvím finančních zprostředkovatelů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující procesy a programy na podporu iniciativ, které přispívají k řešení hlavních příčin migrace.

(1)  Mezinárodní společenství čelí bezprecedentní migrační a uprchlické krizi, která si vyžaduje solidaritu a efektivní mobilizaci finančních zdrojů a vyvolává potřebu konfrontovat a řešit stávající problémy společně. Všechny zúčastněné strany potřebují spolupracovat na uplatňování udržitelných střednědobých a dlouhodobých politik a efektivně využívat existující procesy a programy na podporu iniciativ, které přispívají k řešení hlavních příčin migrace a budování odolnosti tranzitních a hostitelských společenství.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 32 300 000 000 EUR uvolněním nepovinné dodatečné částky ve výši 3 000 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství v krizí zasažených oblastech.

(9)  S cílem umožnit vnějšímu úvěrovému mandátu EIB (ELM) zachovat stávající výši podpory pro unijní priority, jak jsou vymezeny v Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (globální strategie EU), reagovat na potenciální budoucí výzvy a poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 36 300 000 000 EUR, mimo jiné uvolněním nepovinné dodatečné částky ve výši 3 000 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na posilování odolnosti migrantů, uprchlíků a tranzitních a hostitelských společenství.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9 a)  I když je řešení klíčových příčin migrační a uprchlické krize svrchovaně důležité, nemělo by k němu docházet na úkor politik v jiných oblastech s klíčovou strategickou prioritou, jak jsou uvedeny v globální strategii EU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10 a)  Vzhledem k tomu, že je zapotřebí urychleného provádění iniciativy EIB týkající se odolnosti, EIB by měla být schopna začlenit projekty v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru za podmínek, jež budou dohodnuty mezi Komisí a EIB.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Řešení hlavních příčin migrace by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu.

(11)  Řešení hlavních příčin migrace a budování odolnosti tranzitních a hostitelských společenství by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu a mělo by být prováděno v plném souladu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU). EIB by měla provádět hloubkovou kontrolu a monitorování projektů v zájmu zajištění souladu a měla by spravovat mechanismus pro vyřizování stížností dostupný všem zúčastněným stranám. Soulad s článkem 21 Smlouvy o EU, pokud jde o dodržování lidských práv, vymýcení chudoby a řízení environmentálních rizik, by měl být hodnocen Komisí v jejích výročních zprávách.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o zvýšení stávající míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020, v souladu se závazkem přijatým v její strategii v oblasti klimatu.

_________________

_________________

4Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

4Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství. Proto by mělo být do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na řešení hlavních příčin migrace zahrnuto posouzení přínosu těchto operací.

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zabývající se příčinami migraceposilováním odolnosti tranzitních a hostitelských společenství. Proto by mělo být do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na tyto cíle zahrnuto posouzení přínosu těchto operací.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15 a)  Měla by být zajištěna větší viditelnost a transparentnost operací EIB v rámci vnějšího úvěrového mandátu EIB, zejména s ohledem na dílčí projekty financované prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, aby byl zdokonalen přístup k informacím pro orgány Unie a pro širokou veřejnost.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace.

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR i částka 1 400 000 000 EUR vyhrazená na projekty veřejného sektoru by měly být v rámci iniciativy EIB týkající se odolnosti v souladu s jejich účelem zcela vyčerpány a neměly by být přerozdělovány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Seznam způsobilých regionů a zemí a potenciálně způsobilých regionů a zemí by měl být pozměněn tak, aby neobsahoval země s vysokými příjmy a vysokým investičním hodnocením (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Chile a Jižní Korea). Dále by do seznamu potenciálně způsobilých zemí měl být přidán Írán.

(17)  Seznam způsobilých regionů a zemí a potenciálně způsobilých regionů a zemí by měl být pozměněn tak, aby neobsahoval země s vysokými příjmy a vysokým investičním hodnocením (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Chile a Jižní Korea). Dále by mělo být ze seznamu způsobilých regionů a zemí odebráno Rusko a na seznam způsobilých regionů a zemí by měl být přidán Írán.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU v období 2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 částku 32 300 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU v období 2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 částku 36 300 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální částku 30 000 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na uprchlíkyhostitelská společenství;

a)  maximální částku 34 000 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na posilování odolnosti migrantů, uprchlíkůtranzitních a hostitelských společenství;

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty řešící hlavní příčiny migrace.

b)  maximální částku 2 300 000 000 EUR v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru na projekty řešící hlavní příčiny migrace prováděné v rámci iniciativy EIB na podporu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Maximální částky v rámci obecného mandátu a v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru uvedené v odstavci 1 se dělí na regionální stropy a podstropy, jak stanoví příloha I. V rámci regionálních stropů zajistí EIB postupně vyvážené rozdělení mezi jednotlivé země v regionech, na něž se vztahuje záruka EU.“

2.  Maximální částky v rámci obecného mandátu a v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru uvedené v odstavci 1 se dělí na regionální stropy a podstropy, jak stanoví příloha I. V rámci regionálních stropů zajistí EIB vhodné rozdělení mezi jednotlivé země v regionech, na něž se vztahuje záruka EU, v souladu s prioritami vnější politiky Unie, které musejí být zohledněny v regionálních operačně-technických pokynech uvedených v článku 5.“;

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„d)  strategická reakce zaměřená na řešení hlavních příčin migrace.“;

„d)  strategická reakce zaměřená na řešení hlavních příčin migrace a budování odolnosti tranzitních a hostitelských společenství.“;

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektoru v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci;

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektoru v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. EIB by měla umožnit více riskovat, dosahovat větší pružnosti a zaujímat přístup založený na rozvoji, a zároveň umožnit přesnější měření dopadů. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci;

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) podporují investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) podporují investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením nebo snižováním emisí skleníkových plynů a snižováním uhlíkové stopy v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 9 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. EIB usiluje o to, aby se sledování vztahovalo také na provádění zprostředkovatelských operací a činnost finančních zprostředkovatelů v oblasti podpory malých a středních podniků.

3. Sledování EIB se týká také provádění zprostředkovatelských operací a činnost finančních zprostředkovatelů v oblasti podpory malých a středních podniků.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„b)  EIB musí zpracovatzavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace;“;

„b)  EIB vypracuje na základě intenzivních konzultací a spolupráce s dotčenými společenstvími, organizacemi občanské společnostinevládními organizacemi ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace a budování odolnosti tranzitních a hostitelských společenství;

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  písmeno e) se nahrazuje tímto:

e)  posouzení kvality finančních operací EIB, zejména rozsah zohlednění environmentální a sociální udržitelnosti při důkladném posuzování a sledování financovaných investičních projektů;

„e)  posouzení kvality finančních operací EIB, zejména rozsah zohlednění environmentální a sociální udržitelnosti při důkladném posuzování a sledování financovaných investičních projektů i opatření k maximalizaci místního vlastnictví podporou zapojení zúčastněných komunit, organizací občanské společnosti a nevládních organizací;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=CS)

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace.“;

„j)  posouzení přínosu finančních operací EIB ke strategické reakci a řešení hlavních příčin migrace a k budování odolnosti tranzitních a hostitelských společenství.“;

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V článku 12 se odst. 1 písm. a) nahrazuje tímto:

a)  všech finančních operací EIB uskutečňovaných podle tohoto rozhodnutí po schválení projektu, zejména informace o tom, zda se na daný investiční projekt vztahuje záruka EU a jak přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména s poukazem na jeho hospodářský, sociální a environmentální dopad;

„a)  všech finančních operací EIB uskutečňovaných podle tohoto rozhodnutí po schválení projektu, včetně informací o projektech a dílčích projektech financovaných prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, zejména uvádějící informace o tom, zda se na daný investiční projekt vztahuje záruka EU a jak přispívá k cílům vnější činnosti Unie, zejména s poukazem na jeho hospodářský, sociální a environmentální dopad;

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 13 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)  V článku 13 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Ve svých finančních operacích uplatňuje EIB zásady a standardy stanovené v právu Unie upravujícím předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, případně včetně požadavku ohledně přijetí přiměřených opatření ke zjištění totožnosti skutečných vlastníků.

Ve svých finančních operacích uplatňuje EIB zásady a standardy stanovené v právu Unie upravujícím předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, mimo jiné zavedením podávání zpráv podle jednotlivých zemí, veřejných rejstříků skutečných vlastníků a černé listiny nesouladných daňových jurisdikcí. EIB pravidelně podává Evropskému parlamentu zprávu o tom, jak provádí svou politiku vůči nesouladným jurisdikcím.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=CS)

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 20 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Do 30. června 2018 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí, které poskytne podněty pro možné nové rozhodnutí o mandátu pro poskytování úvěrů třetím zemím, na něž se záruka EU vztahuje.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1 a

 

Přechodná ustanovení

 

EIB může financovat projekty v rámci mandátu k poskytování úvěrů soukromému sektoru před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost a uzavřením dohody o záruce uzavřené mezi Komisí a EIB. Tyto projekty mohou být zahrnuty v rámci záruky EU, přičemž Komise musí potvrdit podmínky, které budou dohodnuty v dohodě o záruce.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Příloha I – bod B – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

B.  Země v rámci evropské politiky sousedství a partnerství: 18 374 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

B.  Země v rámci evropské politiky sousedství a partnerství: 21 904 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Příloha I – bod B – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko: 9 538 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Příloha I – bod C – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

C.  Asie a Latinská Amerika: 3 785 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

C.  Asie a Latinská Amerika: 4 255 000 000 EUR, které se dělí na tyto podstropy:

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Příloha I – bod C – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  Asie: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Asie: 1 510 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Příloha III – bod B – bod 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rusko

vypouští se

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

Referenční údaje

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Eduard Kukan

2.12.2016

Projednání ve výboru

9.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

8

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (28.2.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Navrhovatel: Salvatore Cicu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k inkluzívnímu a udržitelnému rozvoji, vytváření bohatství a dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  EIB byla pověřena dalšími úkoly, například v oblasti evropské hospodářské diplomacie. Aby mohla tyto úkoly plnit, potřebuje dostatečné finanční prostředky. Úspěšnost záručního fondu v rámci vnějšího úvěrového mandátu EIB umožňuje dosahovat konkrétních výsledků a prostřednictvím vhodných projektů ve třetích zemích umožňuje dosáhnout dopadu na úrovni Unie s minimálními náklady pro rozpočet Unie. S ohledem na zvyšující se požadavky na EIB coby finanční složku Unie je důležité tento úspěšný nástroj posílit. Kromě toho by Komise měla v příštím legislativním návrhu na období 2021–2028 zvýšit rozpočtovou dotaci záručního fondu poskytovanou EIB.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 32 300 000 000 EUR uvolněním nepovinné dodatečné částky ve výši 3 000 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství v krizí zasažených oblastech.

(9)  S cílem umožnit ELM reagovat na potenciální nadcházející výzvy a unijní priority, a dále poskytnout možnost strategické reakce zaměřené na hlavní příčiny migrace by maximální strop pro finanční operace EIB se zárukou EU měl být navýšen na 38 500 000 000 EUR. V rámci obecného mandátu by měla být částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na projekty veřejného sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství v krizí zasažených oblastech.

Odůvodnění

Návrh Komise by měl přímý a bezprostřední dopad na jiné naléhavé politiky a priority EU. Fakticky by si vyžádal významné snížení roční činnosti EIB ve východním sousedství, včetně Ukrajiny. Roční činnost na východě by se v porovnání se současnou roční úrovní úvěrování musela snížit zhruba o 70 %. Navrhované stropy pro Asii, Latinskou Ameriku a Jižní Afriku by pak ve srovnání se současnou úrovní představovaly snížení roční činnosti o 50 %.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Řešení hlavních příčin migrace by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu.

(11)  Řešení hlavních příčin migrace by mělo být doplněno jako nový cíl mandátu a každý projekt financovaný v rámci tohoto nového cíle by měl být v souladu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je nutné zajistit komplementaritu a koordinaci s unijními iniciativami, které řeší hlavní příčiny migrace, včetně podpory Unie na udržitelnou reintegraci vrátivších se migrantů v zemích původu.

(12)  Je nutné zajistit komplementaritu a koordinaci s unijními iniciativami, které řeší hlavní příčiny migrace, včetně podpory Unie na udržitelnou reintegraci vrátivších se migrantů v zemích původu. V tomto duchu by EIB měla úzce spolupracovat s ESVČ a měla by mít možnost obrátit se v případě potřeby na příslušné mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu by měla EIB usilovat o zvýšení současné vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020 v souladu se závazkem přijatým v její strategii v oblasti klimatu.

Odůvodnění

Ve své strategii v oblasti klimatu přijaté na konci roku 2015 se EIB zavázala zvýšit míru financování projektů v oblasti klimatu v rozvojových zemích až o 35 % do konce roku 2020. Toto oznámení by se mělo odrážet v jejím mandátu pro vnější činnost.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství. Proto by mělo být do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB zaměřených na řešení hlavních příčin migrace zahrnuto posouzení přínosu těchto operací.

(15)  EIB by měla rozpracovat a zavést sadu ukazatelů do svého rámce měření výsledků pro projekty veřejného a soukromého sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství a zahrnout do něj také ukazatele, pomocí nichž by bylo možno měřit příspěvek projektu k plnění cílů udržitelného rozvoje, potírání hlavních příčin migrace a zapojení občanských společností hostitelských komunit. Do výroční zprávy Komise pro Evropský parlament a Radu ohledně finančních operací EIB by mělo být zahrnuto posouzení přínosu těchto operací zaměřených na tyto faktory za účelem zajištění plné odpovědnosti a transparentnosti. EIB by měla zlepšit odpovídající přístup k informacím, a to nejen pro Evropský parlament a další orgány a instituce, nýbrž také pro širokou veřejnost, zejména pokud jde o dodavatelský a subdodavatelský systém a finanční údaje týkající se projektů financovaných EIB.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace.

(16)  Pouze v případě potřeby reagovat na naléhavé problémy a kritické situace, ke kterým může dojít během období mandátu a které budou uznány za unijní priority, může být strop pro přerozdělení mezi regiony ze strany EIB během mandátu navýšen z 10 % na 20 %. EIB by měla o jakémkoliv rozhodnutí ohledně přerozdělení informovat Evropský parlament poskytnutím odůvodňující zprávy a posouzení dopadu. Mandát pro soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 EUR ani částku 1 400 000 000 EUR vyhrazenou na projekty veřejného sektoru nelze přerozdělit, protože jejich účelem je řešit hlavní příčiny migrace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Seznam způsobilých regionů a zemí a potenciálně způsobilých regionů a zemí by měl být pozměněn tak, aby neobsahoval země s vysokými příjmy a vysokým investičním hodnocením (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Chile a Jižní Korea). Dále by do seznamu potenciálně způsobilých zemí měl být přidán Írán.

(17)  Seznam způsobilých regionů a zemí a potenciálně způsobilých regionů a zemí by měl být vytvořen tak, aby byl jeho dopad na rozvoj co nejvyšší, a pozměněn tak, aby neobsahoval země s vysokými příjmy a vysokým investičním hodnocením (Brunej, Island, Izrael, Singapur, Chile a Jižní Korea). Dále by do seznamu potenciálně způsobilých zemí měl být přidán Írán.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Evropská rada zdůraznila klíčovou úlohu EIB ve vnějších hospodářských vztazích Unie a na svém zasedání konaném ve dnech 20.–21. března 2014 vyzvala Evropskou investiční banku, „aby nadále přispívala k posilování internacionalizace a konkurenceschopnosti evropských společností“. Přístup k finančním prostředkům je pro malé a střední podniky jedním z nejpalčivějších problémů. Je proto zapotřebí strategie EIB, jež umožní další a lepší přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, a to i prostřednictvím programů pro usnadnění obchodu a iniciativ, jako jsou evropský nástroj mikrofinancování Progress a nové nástroje na financování obchodních činností evropských malých a středních podnikům. Kromě toho by pro zprostředkovatelské banky, které vyplácejí prostředky EIB, měly být zavedeny požadavky na proaktivnější politiku vůči malým a středním podnikům a mikropodnikům a měla by se dále zvýšit transparentnost, pokud jde o posuzování místního hospodářského a sociálního dopadu zprostředkovaných úvěrů EIB.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Dosahování kvantitativních cílů EIB pro opatření spojená s klimatem je na dobré cestě. EIB se zavázala, že na opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích vynaloží ještě více úsilí, tak aby v roce 2020 tyto cíle dosahovaly až 35 %. Aby EIB mohla dosáhnout tohoto cíle, je nezbytné přidělit dostatečné množství finančních prostředků na regionální stropy, jinak bude EIB nucena omezit svoji činnost v Asii a Latinské Americe, tedy v regionech, v nichž tradičně velmi aktivně financovala klimatická opatření.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU v období 2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 částku 32 300 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

1.  Maximální strop pro finanční operace EIB v rámci záruky EU nepřesáhne v období 2014–2020 částku 38 500 000 000 EUR. Částky, které se původně pro finanční operace plánovaly, ale později byly zrušeny, se do tohoto stropu nezapočítávají.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  maximální částku 30 000 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 1 400 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství;

a)  maximální částku 36 200 000 000 EUR v rámci obecného mandátu, z čehož částka do výše 2 500 000 000 EUR je vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na uprchlíky a hostitelská společenství a také na řešení hlavních příčin migrace;

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektoru v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci;

V zájmu zajištění co největšího dopadu investic do soukromého sektoru na rozvoj usiluje EIB o posílení místního soukromého sektoru a přispívá k vytvoření příznivých podmínek pro soukromé podniky a investice v přijímajících zemích podporou místních investic, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční operace EIB na podporu obecných cílů uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, aby zvýšily podporu, kterou Unie poskytuje investičním projektům malých a středních podniků. Finanční operace EIB přispívají ke zlepšení přístupu malých a středních podniků na trh v partnerských třetích zemích Unie a k jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a dále přispívají k posilování internacionalizace a konkurenceschopnosti unijních společností. Za účelem účinného sledování využití finančních prostředků ve prospěch dotčených malých a středních podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní ustanovení, včetně standardních povinností pro předkládání zpráv finančními prostředníky a příjemci; EIB usiluje o odhalení překážek pro přístup malých a středních podniků k financování a zajistí, aby tyto překážky byly odstraněny.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  v článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, včetně infrastruktury pro produkci plynu a jeho dopravy na energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení.

„6.   Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, opatření v oblasti energetické účinnosti, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, jakož i elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=CS)

Odůvodnění

Produkce plynu a jeho dopravy představuje formu dotace na fosilní palivo, a proto by se na něj neměla vztahovat záruka EU. Rozhodnutím by se měly provést závěry Evropské rady ze dne 22. května 2013 o postupném rušení dotací, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí nebo na hospodářství, včetně dotací na fosilní paliva.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Operace EIB by mimo jiné měly zahrnovat konkrétní opatření sloužící k postupnému ukončování financování projektů, které brání dosahování cílů Unie v oblasti klimatu, a ke zvýšení úsilí o podporu obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích. Finanční operace EIB zejména řeší zvýšené nároky na infrastrukturu a související službyreakci na příliv migrantůrozvíjejí pracovní příležitosti v hostitelských a uprchlických komunitách s cílem podpořit ekonomickou integraci a umožnit uprchlíkům ekonomickou soběstačnost.

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. d) podporují projekty, které řeší hlavní příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé ekonomické odolnosti a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících zemích, a to i posilováním humanitární činnosti a podporou budování infrastruktury a tvorby pracovních míst, přičemž se zajistí soulad s cíli udržitelného rozvoje. Finanční operace EIB zejména řeší zvýšené nároky na infrastrukturu a dopravu, energii a přístup k energii a telekomunikacím, jelikož tyto projekty výrazně zvyšují potenciál rozvoje obchodu a mohou mít pákový efekt z hlediska internacionalizace malých a středních podniků, zejménageograficky znevýhodněných regionech, ale také využívají potenciálu v odvětvích, jako je zemědělství, zelené technologie, výzkuminovace a vlastnická práva, posilují humanitární činnost, podporují tvorbu důstojných pracovních míst a vzdělání v hostitelských a uprchlických komunitách s cílem podpořit ekonomickou integraci a umožnit uprchlíkům ekonomickou soběstačnost a zároveň zajišťují plné dodržování lidských práv, zejména pracovních a sociálních práv a zásad právního státu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veřejný sektor včetně obcí a dalších subjektů veřejného sektoru, pokud jde o infrastrukturu a služby k řešení výrazně zvýšených potřeb.“;

b)  veřejný sektor včetně obcí a dalších subjektů veřejného sektoru, pokud jde o infrastrukturu a služby, zejména služby zdravotní péče s důrazem na zvláštní zařízení péče o dítě, sanitární služby a školní vzdělávání, k řešení výrazně zvýšených potřeb.“;

Odůvodnění

Lékařská péče, zejména o děti, úspěšná prevence nemocí zajištěním dostatečných sanitárních produktů a poskytování školního vzdělávání patří mezi nejdůležitější potřeby migrujících dětí a jejich rodin.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

8a.  Programy týkající se malých a středních podniků ve třetích zemích by měly být orientovány na začlenění těchto podniků do globálních dodavatelských řetězců, zatímco zejména ve východním a jižním sousedství by takové programy EIB měly být zaměřeny na integraci malých a středních podniků do evropských hodnotových řetězců.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 8 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

8b.  EIB zajistí, aby společnosti, které se účastní na projektech spolufinancovaných EIB, dodržovaly zásadu stejné odměny za stejnou práci a transparentnosti odměny a zásadu rovnosti žen a mužů, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 1a. Rozhodnutí EIB o financování projektů zohlední činnost kandidátských společností v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. června 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  EIB musí zpracovat a zavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace;

b)  EIB musí na základě podrobných a pravidelných konzultací a spolupráce se zúčastněnými stranami a občanskou společností zpracovat a zavést ukazatele pro projekty strategické reakce k řešení hlavních příčin migrace;

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)  posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie, přičemž se zohlední regionální operačně-technické pokyny uvedené v článku 5;“

„c)  posouzení přínosu finančních operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti vnější politiky a strategických cílů Unie a jejich soudržnosti s dalšími politikami Unie.

 

Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) stanoví rámec a metodiku výročního podávání zpráv EIB o jejích operacích, na něž se vztahuje záruka Společenství, a o souladu těchto operací s obecnými zásadami, kterými se řídí vnější činnost Unie a které jsou uvedeny v článku 21 SEU. Hlavním cílem tohoto podávání zpráv je dohlížet na to, jak EIB dodržuje povinnosti vyplývající z SEU a ustanovení článku 21, včetně dodržování a prosazování lidských práv, vymýcení chudoby a řízení environmentálních rizik.

 

Metodiku vypracuje Komise a ESVČ během prvního roku po vstupu tohoto pozměněného rozhodnutí v platnost a bude vycházet ze zpráv EIB o dodržování lidských práv, jak požaduje strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva.

 

Na základě výročních zpráv EIB předloží Komise každý rok Evropskému parlamentu vlastní hodnocení informací, které jim poskytla EIB, a navrhne možné změny politik a postupů, jimiž se EIB řídí, které budou schvalovat členské státy po zohlednění stanoviska Evropského parlamentu k těmto změnám. Případná doporučení Evropské komise a Evropského parlamentu týkající se zlepšení podávání zpráv EIB za tímto účelem se odrazí při aktualizaci regionálních operačně-technických pokynů.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=CS)

Odůvodnění

Hlavním problémem spojeným s poskytováním úvěrů EIB mimo EU zůstává uplatňování ustanovení ELM na místě. V tomto ohledu by bylo zásadní vytvořit mechanismus pro posouzení souladu s článkem 21 SEU, aby EIB vytvořila a prováděla účinné postupy hloubkové kontroly operací, které podporuje, pokud jde o jejich možný dopad na lidská práva, vymýcení chudoby a dopad na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Rozhodnutí 466/2014/EU

Čl. 11 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  v článku 11 se odstavec 2 mění takto:

2.  Pro účely předkládání zpráv uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB Komisi výroční zprávy o finančních operacích EIB uskutečněných podle tohoto rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných k tomu, aby Komise mohla vypracovat zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi poskytnout také dodatečné relevantní informace, aby Evropský parlament a Rada získaly ucelený přehled o vnější činnosti EIB.

2.  Pro účely předkládání zpráv uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB Komisi výroční zprávy o finančních operacích EIB uskutečněných podle tohoto rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných k tomu, aby Komise mohla vypracovat zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi poskytnout také dodatečné relevantní informace, aby Evropský parlament a Rada získaly ucelený přehled o vnější činnosti EIB. Evropský parlament může na základě výročních zpráv vypracovat pro EIB doporučení týkající se probíhajících projektů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Rozhodnutí 466/2014/EU

Článek 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě závěrečnou hodnotící zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí.

V zájmu posílení parlamentní kontroly se reorganizuje správní struktura EIB v souladu s posíleným režimem správy Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Komise poskytne informace o provádění této reorganizace do 31. prosince 2017. EIB kromě toho informuje Parlament o svých investičních rozhodnutích, předloží posouzení dopadu, jež prokazují soulad plánovaných projektů s cíli udržitelného rozvojePařížskou dohodou, a s plným ohledem na obchodní citlivost informacíoperacích soukromého sektoru zveřejní podrobné informace o rozhodnutích o výběru projektů, které bude financovat, a zejména důvody odmítnutí předložených projektů, výsledky vnitřních šetření, výběr, dohled a hodnocení svých aktivit a programů, a to na základě jasných a měřitelných ukazatelů, jakož i metodiku a výsledky hodnocení ex ante a zprávy ex post pro každý financovaný projekt.

 

Do 31. prosince 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě závěrečnou hodnotící zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

Referenční údaje

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Salvatore Cicu

12.10.2016

Projednání ve výboru

24.1.2017

 

 

 

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (21.3.2017)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Navrhovatel: Aldo Patriciello

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Evropská investiční banka (EIB) je finanční institucí Unie, která se na evropské integraci, rozvoji a soudržnosti podílí tím, že financuje projekty zaměřené na podporu politiky EU. Ačkoli je většina projektů financovaných EIB realizována v rámci Unie, EIB provádí operace i mimo Unii. Unie udělila EIB řadu mandátů k provádění určitých úvěrových operací v rámci rozpočtové záruky EU na období 2014–2020, mimo jiné mandát EIB k poskytování úvěrů třetím zemím (ELM), který se vztahuje na operace EIB mimo Unii.

Navrhovatel uznává, že by se Unie coby globální aktér měla postavit do čela boje proti klimatické změně. Kromě toho shledává, že EIB zařadila opatření v oblasti klimatu mezi své hlavní priority a prostřednictvím začlenění těchto environmentálních priorit do činností a akcí banky v rámci Unie i mimo ni zaujala mezi mezinárodními finančními institucemi v této oblasti vedoucí postavení.

V období 2010–2014 poskytla EIB více než 90 miliard EUR na projekty v oblasti změny klimatu, a stala se tak jedním z největších poskytovatelů finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu na světě.

Financování projektů v oblasti změny klimatu z prostředků EIB

V návaznosti na přezkum stávajícího mandátu v polovině období, v němž jsou zohledněny zkušenosti získané mezi lety 2014 a 2016, navrhovatel tento legislativní návrh, který Komise přijala dne 14. září 2016, vítá.

Tento nový návrh vychází z dosavadních výsledků a z problémů, které v minulosti vyvstaly, a odkazuje na Pařížskou dohodu přijatou na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, v níž se vlády dohodly, že udrží globální oteplování pod hranicí 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pomocí nejlepších dostupných metod urychleně sníží emise skleníkových plynů.

Navrhovatel tuto dohodu považuje za mezník na cestě k udržitelnějšímu hospodářství na celém světě, a proto plně podporuje veškerá opatření potřebná pro obecné sblížení cílů a operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně nového horizontálního obecného cíle, který byl nedávno přidán ve snaze řešit hlavní příčiny migrace, s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Tato opatření by mohla přímo přispět k plnění některých z těchto cílů, mezi něž patří čistá voda a hygienická opatření, cenově dostupná a čistá energie, průmysl, inovace a infrastruktura, udržitelná města a společenství, opatření v oblasti klimatu, důstojná práce a hospodářský růst.

Navrhovatel tento návrh vítá, především pokud jde o cíl EIB udržet současnou vysokou míru financování projektů zaměřených na oblast klimatu v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím, a přispět tak ke zvýšení svých investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

Kromě toho navrhovatel podporuje skutečnost, že součástí návrhu jsou tyto hlavní body:

  Finanční operace EIB by navzdory nesmírně odlišné situaci v zemích na celém světě měly podporovat investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

  Ačkoli je EIB první mezinárodní finanční institucí, která při hodnocení projektů začala systematicky posuzovat náklady související s uhlíkem, měla by se na projekty v oblasti změny klimatu vztahovat kritéria způsobilosti vymezená ve strategii EIB týkající se změny klimatu, která byla aktualizována v roce 2015. Na základě metodik posuzování emisí skleníkových plynů a odchylek emisí navržených EIB by měla být analýza uhlíkové stopy zahrnuta do procesu hodnocení dopadů projektů na životní prostředí s cílem zjistit, zda návrhy projektů optimalizují zvýšení energetické účinnosti.

  Po dobu, které se týká toto rozhodnutí (2014–2020), by se EIB měla snažit udržet současný vysoký objem operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální podíl těchto operací by měl představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB.

  EIB by měla v rámci svého přínosu k projektům na ochranu klimatu posílit prvky zaměřené na přizpůsobení se klimatickým změnám.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

(2)  Je třeba připravit nový, na výsledky orientovaný rámec partnerství se třetími zeměmi, který by zohlednil všechny unijní politiky a nástroje. Jako součást tohoto nového rámce partnerství by měl vzniknout plán vnějších investic s cílem podporovat investice v regionech mimo Unii a zároveň přispívat k dosahování cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody přijaté na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a také cíle dalších nástrojů pro financování vnější činnosti.

Odůvodnění

Uzavřením Pařížské dohody v oblasti klimatu se vlády dohodly, že udrží globální oteplování pod hranicí 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pomocí nejlepších dostupných metod urychleně sníží emise skleníkových plynů. Dále se zavázaly, že budou podporovat rozvojové země v jejich úsilí o přizpůsobení se změně klimatu.

Pozměňovací návrh2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.

(13)  Na základě Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu4 by měla EIB usilovat o udržení vysoké míry financování projektů v této oblasti v rámci ELM, a přispět ke zvýšení investic souvisejících s klimatem v rozvojových zemích z 25 % na 35 % do roku 2020. EIB by měla navíc pracovat na postupném ukončování projektů, které nepřispívají k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

_________________

_________________

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh3

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b b (nové)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 6

 

Paltné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, včetně infrastruktury pro produkci plynu a jeho dopravy na energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení.

„6. Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. b) podporují investiční projekty převážně v oblastech dopravy, energetiky, environmentální infrastruktury, informačních a komunikačních technologií, zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a integraci energie z obnovitelných zdrojů, transformaci energetických systémů umožňující přechod na technologie a paliva s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou energetickou bezpečnost a energetickou infrastrukturu, včetně infrastruktury pro elektrifikaci venkovských oblastí, environmentální infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a ekologická infrastruktura, telekomunikace a infrastruktury pro širokopásmové připojení. Finanční operace EIB nepřispívají k nové výrobě energie s použitím uhlí ani nezvyšují závislost na uhlí.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Odůvodnění

Sladění podmínek finančních operací EIB v odvětví energetiky s postojem Parlamentu, pokud jde o způsob, jakým systém pro obchodování s emisemi podporuje modernizaci energetiky. Finanční projekty týkající se produkce plynu a dopravy na energetický trh Unie by neměly být zahrnuty do působnosti nástroje, jehož účelem je potírat hlavní příčiny migrace podporou plnění cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh4

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) podporují investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Vzhledem k tomu, že změna klimatu je považována za největší globální problém naší doby, a ve snaze zabránit tomu, aby klimatická rizika vážně ohrozila úsilí, které bylo dosud vyvinuto s cílem zlepšit životní podmínky, zejména v nejchudších oblastech světa, podporují finanční operace EIB na podporu obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. c) investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy. K dosažení těchto ambiciózních cílů dojde zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům změny klimatu.

Odůvodnění

Jedním z největších problémů v boji proti klimatické změně je zajištění investic nezbytných pro tento přechod, zejména v nejchudších oblastech světa. Je důležité nalézt inovativní řešení otázky financování opatření v oblasti klimatu, reagovat tak na selhání trhu a využít příležitosti přilákat soukromé investice, mimo jiné prostřednictvím kapitálového trhu.

Pozměňovací návrh5

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet současnou vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální podíl těchto operací musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB.

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by se EIB měla snažit udržet vysokou úroveň operací souvisejících se změnou klimatu, jejichž objem musí představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních operací EIB mimo Unii, a tento cíl by se měl do roku 2020 postupně zvýšit na nejméně 35 %.

Pozměňovací návrh6

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Rozhodnutí č. 466/2014/EU

Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„7a.  Při veškeré činnosti prováděné v rámci mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím je náležitě brána v úvahu problematika klimatu, s cílem dosáhnout užitku vždy, když je to možné a uskutečnitelné. Navzdory značnému objemu půjček i širokému odvětvovému rozpětí podpořených projektů musí být vyvinuto další úsilí vedoucí ke zvýšení účinnosti opatření EIB v oblasti životního prostředí a jejích nástrojů k systematickému přihlížení k této problematice, a to zejména pokud možno obecným rozšířením oblasti působnosti politiky v jednotlivých odvětvích a vyhotovením posouzení klimatického rizika a zranitelnosti.“

Odůvodnění

Začlenění hledisek změny klimatu do veškerých norem, metod a postupů EIB pomůže zvýšit environmentální dopad financování poskytovaného ze strany EIB.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

Referenční údaje

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ENVI

6.10.2016

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Aldo Patriciello

13.10.2016

Projednání ve výboru

27.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

Referenční údaje

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

12.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum přijetí

27.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

31.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se