Procedure : 2016/0275(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0135/2017

Indgivne tekster :

A8-0135/2017

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0038

BETÆNKNING     ***I
PDF 1021kWORD 152k
31.3.2017
PE 599.628v02-00 A8-0135/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske

Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

Ordfører for udtalelse (*):

Nirj Deva, Udviklingsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget(*)
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0583),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0376/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med en midtvejsevaluering af anvendelsen af afgørelse nr. 466/2014/EU for så vidt angår EU-garantien til EIB mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0584),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udenrigsudvalget, Udvalget om International Handel og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0135/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende procedurer og programmer med henblik på at støtte initiativer, som bidrager til at tackle de underliggende årsager til migration.

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset migrations- og flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende programmer med henblik på at udarbejde og støtte initiativer, som bidrager til målene for bæredygtig udvikling, og på at tackle de underliggende årsager til migrationspresset, som skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaforandringer og de langsigtede konsekvenser af tvangsfordrivelser.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Alle forsøg på at knytte udviklingsfinansiering til grænsekontrol, forvaltning af migrationsstrømme eller tilbagetagelsesaftaler bør undgås.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling, Parisaftalen, som blev vedtaget inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændringer, samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

Begrundelse

Med Parisaftalen blev regeringerne enige om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og derfor at sørge for en hurtig reduktion i emissionerne af drivhusgasser ved anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker. De forpligtede sig også til at støtte udviklingslandene i deres indsats for at modvirke klimaændringer.

Ændringsforslag     4

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Et af de centrale elementer af EIB's resiliensinitiativ er en både kvantitativ og kvalitativ udvidelse af EIB's eksterne mandat. Det bør give EIB mulighed for hurtigt at bidrage til planens målsætninger, navnlig ved at yde supplerende finansiering til modtagere i den private sektor.

(4)  Et af de centrale elementer af EIB's resiliensinitiativ er en både kvantitativ og kvalitativ udvidelse af EIB's eksterne mandat. Det bør give EIB mulighed for hurtigt at bidrage til planens målsætninger, navnlig ved at yde supplerende finansiering til modtagere i den private sektor med henblik på at fremme langsigtede investeringer.

Ændringsforslag     5

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved at frigive det fakultative supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder.

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migrationspresset, som skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder samt klimaforandringer, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 38 470 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod udviklingen af økonomisk og social infrastruktur i partnerlande og transit- og værtssamfund, med fokus på jobskabelse og bæredygtighed.

Ændringsforslag     6

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Selvom det er af afgørende betydning at imødegå de underliggende årsager til migrations- og flygtningekrisen, bør dette ikke ske på bekostning af politikker på andre områder med høj strategisk prioritet i EU's globale strategi.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Under det nye mandat for den private sektor bør et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR øremærkes til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration inden for rammerne af det øgede maksimale loft, og det bør være omfattet af Unionens totalgaranti.

(10)  Under det nye mandat for den private sektor bør et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR øremærkes til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til langsigtet økonomisk modstandsdygtighed blandt flygtninge og migranter og i værts- og transitsamfund inden for rammerne af det øgede maksimale loft, og det bør være omfattet af Unionens totalgaranti.

Ændringsforslag     8

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Som en af hovedmålsætningerne under EIB's eksterne mandat kræver støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt den lokale private sektor en koordineret indsats, som fokuserer EIB's transaktioner på at forbedre adgangen til finansiering og kreditmulighederne for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, yde teknisk bistand, fremme iværksætteri og sikre det fornødne udbud af finansielle tjenesteydelser til husholdninger og virksomheder, med henblik på at gøre det lettere for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder at overgå fra den flygtige uformelle økonomi til den formelle sektor. EIB's finansieringstransaktioner bør også søge kraftigt at støtte små investeringsprojekter, der gennemføres af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, hvilket yderligere fremmer internationaliseringen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, navnlig i fjerntliggende landdistrikter, og navnlig med hensyn til behandling af drikkevand, behandling af spildevand og vedvarende energi.

Ændringsforslag     9

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet.

(11)  Den langsigtede økonomiske modstandsdygtighed blandt flygtninge og migranter og i værts- og transitsamfund som en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration, som blandt andet omfatter, men ikke er begrænset til fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder og klimaændringer, bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet. Projekter, der finansieres inden for rammerne af det nye mål, bør i princippet opfylde de kriterier for officiel udviklingsbistand (ODA), der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand (DAC), og bør være i overensstemmelse med artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder

Ændringsforslag     10

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at øge det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020 i henhold til sine klimastrategiske forpligtelser. EIB bør tage hensyn til Det Europæiske Råds konklusioner af 22. maj 2013 om at udfase miljømæssigt eller økonomisk skadelige subsidier, herunder dem til fossile brændstoffer.

_________________

_________________

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

Begrundelse

I sin klimastrategi, som blev vedtaget i slutningen af 2015, forpligtede EIB sig til at forhøje niveauet for klimaforanstaltninger i udviklingslande til 35 % ved udgangen af 2020. Denne udmelding bør afspejle sig i EIB's eksterne mandat. Det Europæiske Råds konklusioner af 22. maj 2013 bør også afspejles fuldt ud i EU's eksterne långivningsaktiviteter

Ændringsforslag     11

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som er rettet mod flygtninge og værtssamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at tackle de underliggende årsager til migration.

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som tackler de underliggende årsager til migration og adresserer den økonomiske modstandsdygtighed blandt flygtninge og migranter og i værts- og transitsamfund på lang sigt. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at nå disse mål, navnlig bidrag til målene for bæredygtig udvikling, inddragelse af det lokale civilsamfund og tilpasning til Unionens udenrigspolitiske prioriteter og budgetprioriteter. EIB bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at konsolidere sin ansvarlighed over for Europa-Parlamentet i form af gennemsigtighed og adgang til information, hvilket kan opnås ved systematisk offentliggørelse af resultater, evalueringer og konsekvensanalyser af projekter via rammen for resultatmåling.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Der bør sikres større synlighed og gennemsigtighed for EIB's transaktioner under det eksterne lånemandat, især for så vidt angår delprojekter, der finansieres via finansielle mellemled, ved at forbedre adgangen til information for Unionens institutioner og for almenheden.

Ændringsforslag     13

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration.

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. EIB bør underrette Europa-Parlamentet om enhver beslutning om omfordeling ved at fremlægge en begrundelsesrapport og en konsekvensanalyse. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration og afhjælpe flygtninges, migranters og transit- og værtssamfundenes behov.

Ændringsforslag     14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et maksimalt beløb på 30 000 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor vedrørende flygtninge og værtssamfund

a)  et maksimalt beløb på 36 170 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor, som har til formål at tackle de underliggende årsager til migration og afhjælpe flygtninges, migranters og transit- og værtssamfundenes behov

Ændringsforslag     15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration.

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration og afhjælper flygtninges, migranters og transit- og værtssamfundenes behov

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De maksimale beløb under det generelle mandat og mandatet for den private sektor, som er omhandlet i stk. 1, opdeles i regionale lofter og dellofter i overensstemmelse med bilag I. Inden for de regionale lofter sikrer EIB gradvis en ligelig fordeling af lande inden for de regioner, der dækkes af EU-garantien.

2.  De maksimale beløb under det generelle mandat og mandatet for den private sektor, som er omhandlet i stk. 1, opdeles i regionale lofter og dellofter i overensstemmelse med bilag I. Inden for de regionale lofter sikrer EIB en passende fordeling af lande inden for de regioner, der dækkes af EU-garantien, i overensstemmelse med Unionens udenrigspolitiske prioriteringer, som afspejles i de i artikel 5 omtalte regionale tekniske operationelle retningslinjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration."

d)  den langsigtede økonomiske modstandsdygtighed blandt flygtninge og migranter og i værts- og transitsamfund som en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration, som blandt andet omfatter, men ikke er begrænset til fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder og klimaændringer

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

a a)  Artikel 3, stk. 4, affattes således:

"4.   I udviklingslandene, jf. definitionen i fortegnelsen over modtagere af officiel udviklingsbistand, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal EIB's finansieringstransaktioner indirekte bidrage til Unionens målsætninger med hensyn til politikken for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 og 209 i TEUF, f.eks. ved fattigdomsbekæmpelse gennem inklusiv vækst og bæredygtig økonomi og miljømæssig og social udvikling.

"4.   I udviklingslandene, jf. definitionen i fortegnelsen over modtagere af officiel udviklingsbistand, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal EIB's finansieringstransaktioner fokusere på Unionens målsætninger med hensyn til politikken for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 og 209 i TEUF, især ved fattigdomsbekæmpelse gennem inklusiv vækst og bæredygtig økonomisk, miljømæssig og social udvikling."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere".

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at bidrage til at etablere gunstige betingelser for private virksomheder og investeringer og sikre, at først og fremmest den lokale private sektor, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, kooperativer og sociale virksomheder i de finansieringsberettigede lande, styrkes ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder fra modtagerlandet og Unionen, ved at give adgang til finansiering og samtidig mobilisere udviklingen af nye investeringsprojekter, der gennemføres af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, hvilket yderligere fremmer internationaliseringen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. EIB-finansieringstransaktionerne skal bidrage til at forbedre markedsadgangen for SMV'er i EU's tredjelandspartnerlande og deres integration i globale værdikæder og skal desuden bidrage til at øge EU-virksomheders internationalisering og konkurrencedygtighed. For effektivt at overvåge og evaluere brugen af midler til gavn for de pågældende mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder udfører EIB due diligence-undersøgelser og fastsætter passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de endelige finansieringsberettigede modtagere. EIB bestræber sig på at identificere hindringerne for SMV'ers adgang til finansiering og sikrer, at de ryddes af vejen

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

b a)  Stk. 5, andet afsnit, affattes således:

"EIB samarbejder med finansielle mellemled, der kan støtte SMV'ernes specifikke behov i de lande, hvor transaktionerne gennemføres, og som ikke deltager i EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i et finansieringsberettiget land med instrumenter i en fremmed ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, jf. artikel 13."

"EIB samarbejder med finansielle mellemled, der kan støtte SMV'ernes specifikke behov i de lande, hvor transaktionerne gennemføres, og som ikke deltager i transaktioner, der gennemføres med instrumenter i en fremmed ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, jf. artikel 13."

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

b b)  Artikel 3, stk. 6, affattes således:

"6.   EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur, herunder til gasproduktion og transport til Unionens energimarked samt elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet."

"6.   EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, energieffektivitetsforanstaltninger, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur, herunder til gasproduktion og transport til Unionens energimarked samt elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=DA)

Begrundelse

Gasproduktion og -transport bør ikke dækkes af EU-garantien, eftersom dette udgør subsidier til fossile brændstoffer. Afgørelsen bør implementere konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 22. maj 2013 om at udfase miljømæssigt eller økonomisk skadelige subsidier, herunder til fossile brændstoffer.

Ændringsforslag     22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), skal støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), skal støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner og reducere CO2-fodaftrykket eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde det høje niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal som minimum tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner.

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde et højt niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal mindst tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner uden for Unionen, og dette mål skal gradvist øges til mindst 35 % i 2020.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EIB's aktiviteter skal bl.a. omfatte konkrete foranstaltninger til udfasning af finansieringsprojekter, der er skadelige for opfyldelsen af EU's klimamål, og intensivere bestræbelserne på at støtte vedvarende energikilder og energieffektivitet.

Ændringsforslag     25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til den økonomiske modstandskraft samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig imødegå det øgede behov for infrastruktur og dertil knyttede tjenester med henblik på at håndtere tilstrømningen af migranter samt fremme beskæftigelsesmulighederne i værts- og flygtningesamfundene med henblik på at fremme den økonomiske integration og give flygtningene mulighed for at kunne klare sig selv.

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til den økonomiske modstandskraft samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene, og sikre, at dette sker i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig imødegå det øgede behov for infrastruktur og dertil knyttede tjenester med henblik på at håndtere tilstrømningen af migranter samt fremme beskæftigelsesmulighederne i værts- og flygtningesamfundene med henblik på at fremme den økonomiske integration og give flygtningene mulighed for at kunne klare sig selv, styrke den humanitære indsats og støtten til at skabe ordentlige arbejdspladser, samtidig med at der sikres fuld respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder, de grundlæggende frihedsrettigheder og ligestillingsaspektet ved at gennemføre en rettighedsbaseret tilgang, der omfatter alle menneskerettigheder og sociale rettigheder i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, deltagelse, ikke-forskelsbehandling og ansvarlighed. EIB-finansieringstransaktioner skal anerkende, at ligestilling mellem kønnene udgør et tværgående element i bestræbelserne på at opnå bæredygtig udvikling. Kønsperspektivet skal anvendes i forbindelse med alle finansieringoperationer. EIB udformer en ligestillingsplan senest den 31. december 2017 og sikrer, at alle EIB's aktiviteter under dette mandat er i overensstemmelse med principperne i dens ligestillingsstrategi, der blev vedtaget i december 2016.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den offentlige sektor, herunder kommuner og offentlige organer, med henblik på infrastruktur og andre tjenester til at imødegå betydeligt øgede behov.

b)  den offentlige sektor, herunder kommuner og offentlige organer, med henblik på infrastruktur og andre tjenester, navnlig sundhedspleje og særlige faciliteter til børn, sanitære tjenester og skoleuddannelse, til at imødegå betydeligt øgede behov.

Ændringsforslag     27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)   Følgende stykke indsættes:

 

"8a.  EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de overordnede mål i stk. 1 skal anerkende, at ligestilling mellem kønnene er et tværgående emne i bestræbelserne på at opnå bæredygtig udvikling, og at det derfor er et vigtigt element i due diligence-undersøgelsen af projekter. Kønsperspektivet skal anvendes i forbindelse med alle sådanne finansieringstransaktioner.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  Følgende stykke indsættes:

 

"8b.  EIB sikrer, at virksomheder, der deltager i projekter, som EIB medfinansierer, pålægges at leve op til princippet om ligeløn og løngennemsigtighed samt til ligestillingsprincippet som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF1a. EIB's afgørelser om projektfinansiering tager højde for ansøgervirksomhedernes foranstaltninger for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juni 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

Ændringsforslag     29

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c c (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 9

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

cc)  stk. 9 affattes således:

"9.   EU-garantien dækker udelukkende EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i finansieringsberettigede lande, der har indgået en rammeaftale med EIB, som fastsætter de retlige betingelser, hvorunder sådanne transaktioner skal gennemføres.

"9.   EU-garantien dækker udelukkende EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i finansieringsberettigede lande, der har indgået en rammeaftale med EIB, som fastsætter de retlige betingelser, hvorunder sådanne transaktioner skal gennemføres. De retlige betingelser for gennemførelse af transaktionerne skal ligeledes omfatte normer inden for miljø, sociale anliggender, menneskerettigheder og arbejdsmarkedsforhold."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Ændringsforslag     30

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a)  I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit efter afsnit 3:

 

Kommissionen og EIB sikrer, at det lokale civilsamfund er tilstrækkelig godt informeret om planlagte og igangværende transaktioner.

Ændringsforslag     31

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b)  I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit efter afsnit 7:

 

EIB-finansieringstransaktioner skal være i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse med titlen "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar", herunder med hensyn til finansielle mellemled.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 c)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1a.   Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter vedrørende ændringer af bilag IV i overensstemmelse med artikel 18, navnlig ved at tilføje en liste over de underliggende årsager til migration pr. region."

Ændringsforslag     33

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 8 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 8, stk. 5, affattes således:

"5.   Finansieringsaftaler med individuelle projektledere vedrørende EIB-finansieringstransaktioner skal også indeholde passende miljømæssige og sociale bestemmelser i overensstemmelse med EIB's egne regler og procedurer."

"5.   Finansieringsaftaler med individuelle projektledere vedrørende EIB-finansieringstransaktioner skal også indeholde passende udbudbestemmelser, miljømæssige, klimamæssige og sociale bestemmelser i overensstemmelse med EIB's egne regler og procedurer, herunder krav om at gøre EU-garantien og EIB's engagement synligt for den endelige modtager.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 8 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3b)  Artikel 8, stk. 6, affattes således:

"6.  I den i artikel 14 omhandlede garantiaftale fastsætter Kommissionen og EIB en klar og gennemsigtig tildelingspolitik, der gør det muligt for EIB, som led i sine eksterne aktiviteter, at udpege de transaktioner, der skal finansieres i henhold til denne afgørelse, med henblik på at sikre den mest effektive udnyttelse af EU-garantien. Tildelingspolitikken skal tage udgangspunkt i EIB-transaktionernes kreditværdighed på basis af EIB's egne vurderinger, lofterne som fastsat i bilag I, arten af modpart, om det er en stat, en offentlig myndighed omfattet af nærværende artikels stk. 1, eller en privat enhed, EIB's risikoabsorptionsevne og andre relevante kriterier, herunder EU-garantiens merværdi. Europa-Parlamentet og Rådet underrettes om tildelingspolitikken i overensstemmelse med artikel 14."

"6.  I den i artikel 14 omhandlede garantiaftale fastsætter Kommissionen og EIB en klar og gennemsigtig tildelingspolitik, der gør det muligt for EIB, som led i sine eksterne aktiviteter, at udpege de transaktioner, der skal finansieres i henhold til denne afgørelse, med henblik på at sikre den mest effektive udnyttelse af EU-garantien. Tildelingspolitikken skal tage udgangspunkt i EIB-transaktionernes kreditværdighed på basis af EIB's egne vurderinger, lofterne som fastsat i bilag I, arten af modpart, om det er en stat, en offentlig myndighed omfattet af nærværende artikels stk. 1, eller en privat enhed, EIB's risikoabsorptionsevne og andre relevante kriterier, herunder EU-garantiens merværdi. Europa-Parlamentet og Rådet underrettes om tildelingspolitikken i henhold til denne afgørelse, blandt andet sammenholdt med EIB's långivning på egen risiko uden for Unionen, i overensstemmelse med artikel 14."

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3 c)  Artikel 9, stk. 1, første afsnit, affattes således:

EIB gennemfører due diligence-undersøgelser og kræver, når det er relevant, at projektlederne afholder lokale offentlige høringer i overensstemmelse med Unionens sociale og miljømæssige principper med de relevante nationale og lokale interessenter og med civilsamfundet i projektplanlægningsfasen og gennemførelsesfasen om de aspekter af investeringsprojekter under EU-garantien, der vedrører sociale forhold, menneskerettigheder, miljø, økonomi og udvikling, og at de giver oplysninger, der er relevante for vurderingen af bidraget til opfyldelsen af EU's målsætninger for den eksterne politik og strategiske målsætninger.

"EIB gennemfører due diligence-undersøgelser og kræver, at projektlederne afholder lokale offentlige høringer i overensstemmelse med Unionens sociale og miljømæssige principper med de relevante nationale og lokale interessenter og med civilsamfundet i projektplanlægningsfasen og gennemførelsesfasen om de aspekter af investeringsprojekter under EU-garantien, der vedrører sociale forhold, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, miljø, økonomi og udvikling, og at de giver oplysninger, der er relevante for vurderingen af bidraget til opfyldelsen af EU's målsætninger for den eksterne politik og strategiske målsætninger.

Ændringsforslag     36

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 d)  I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

 

"EIB sikrer, at princippet om frit, forudgående informeret samtykke indføres, inden der bevilges finansieringstransaktioner, der berører jord og naturressourcer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Begrundelse

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder, i hvilken man anerkender deres rettigheder og specifikt nævner et frit, forudgående og informeret samtykke som en forudsætning for enhver aktivitet, der påvirker deres forfædres landområder, områder og naturressourcer. Dette princip bør også følges i EIB's transaktioner.

Ændringsforslag     37

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 e (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3e)  Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"I påkommende tilfælde skal denne evaluering også omfatte en vurdering af, hvordan kapaciteten hos modtagerne af EIB-finansiering kan forstærkes over hele projektforløbet ved hjælp af teknisk bistand. EIB's egne regler og procedurer skal omfatte de nødvendige bestemmelser om evaluering af de miljømæssige og sociale virkninger af investeringsprojekter og af aspekter vedrørende menneskerettigheder og konfliktforebyggelse for at sikre, at investeringsprojekter, der støttes i henhold til denne afgørelse, er bæredygtige i miljømæssig og social henseende."

"Denne evaluering skal også omfatte en vurdering af, hvordan kapaciteten hos modtagerne af EIB-finansiering kan forstærkes over hele projektforløbet ved hjælp af teknisk bistand. EIB's egne regler og procedurer skal omfatte de nødvendige bestemmelser om evaluering af de miljømæssige og sociale virkninger af investeringsprojekter og af aspekter vedrørende menneskerettigheder og konfliktforebyggelse for at sikre, at investeringsprojekter, der støttes i henhold til denne afgørelse, er bæredygtige i miljømæssig og social henseende. Som led i sine foreliggende interne retningslinjer om anvendelsen af due diligence-undersøgelser udarbejder EIB en praktisk vejledning vedrørende vurderingen af aspekter, som vedrører alle grundlæggende menneskerettigheder, og som skal anvendes i forbindelse med den forudgående vurdering og løbende overvågning af de enkelte projekter, herunder projekter med finansielle formidlere, der bygger på de eksisterende rammer, navnlig EU's strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder, og tager hensyn til eksisterende benchmarks for menneskerettigheder, der er leveret af EU, relevante FN-organer og menneskerettighedsorganisationer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Ændringsforslag     38

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 f (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3 f)  Artikel 9, stk. 3, affattes således:

3.  EIB's overvågning skal også så vidt muligt omfatte gennemførelsen af formidlede transaktioner og de finansielle mellemleds resultater til støtte for SMV'er.

"3.   EIB's overvågning skal omfatte gennemførelsen af formidlede transaktioner og de finansielle mellemleds resultater til støtte for SMV'er."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA)

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 g (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3 g)   Artikel 9, stk. 5, affattes således:

"5.   Resultaterne af overvågningen offentliggøres så vidt muligt med forbehold af fortrolighedskrav og de relevante parters samtykke. "

"5.   Resultaterne af overvågningen offentliggøres med forbehold af fortrolighedskrav og de relevante parters samtykke.

Ændringsforslag     40

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i litra b) tilføjes følgende punktum:

a)  Litra b) affattes således:

b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration fastlægges af EIB"

b)  "en samlet vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes merværdi, anslåede ydelser, resultater og udviklingseffekt baseret på den årlige rapport om rammerne for EIB's resultatmåling. Med henblik herpå anvender EIB resultatindikatorer for så vidt angår de finansierede projekters udviklingsmæssige, miljømæssige og sociale aspekter, herunder menneskerettigheds- og ligestillingsaspekter under hensyntagen til de relevante indikatorer i 2005-Pariserklæringen om bistandseffektivitet. Indikatorer for ligestilling mellem kønnene omfatter fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, kønsbudgettering og mål og evalueres, hvor det er muligt, efterfølgende ved at opdele dataene efter køn. Indikatorer for projekternes miljøaspekter skal omfatte kriterier for rene teknologier, som i princippet er orienteret mod energieffektivitet og teknologier til nedbringelse af emissioner. EIB fastlægger indikatorer for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration og opbygge værts- og transitlandenes økonomiske modstandsdygtighed på lang sigt, i grundigt og regelmæssigt samråd og samarbejde med interessenterne, civilsamfundet, berørte samfund og NGO'er;

Ændringsforslag     41

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

a a)  Litra c) affattes således:

"c)   en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger under hensyntagen til de i artikel 5 omhandlede regionale tekniske operationelle retningslinjer"

"c)   en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger

 

Kommissionen fastlægger i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) en ramme og metode for EIB's årlige rapportering om de af dens transaktioner, der er dækket af EU-garantien, og deres overensstemmelse med de overordnede principper for EU's optræden udadtil som omhandlet i artikel 21 i TEU. Hovedformålet med denne rapportering er at overvåge EIB's overholdelse af forpligtelserne i traktaten om Den Europæiske Union og navnlig bestemmelserne i artikel 21, herunder respekt for og fremme af menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og håndtering af miljørisici.

 

Metoden skal udarbejdes af Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten senest ... [et år efter denne ændringsafgørelses ikrafttræden] og skal bygge på EIB's indberetninger om overholdelse af menneskerettighederne, som det kræves i EU's strategiske rammer og handlingsplanen for menneskerettigheder.

 

Kommissionen skal på baggrund af EIB's årlige rapportering hvert år forlægge sin egen evaluering til Europa-Parlamentet af oplysningerne fra EIB og foreslå mulige ændringer i EIB's politikker og procedurer til vedtagelse i medlemsstaterne efter at have taget Europa-Parlamentets holdning til disse ændringer i betragtning. Eventuelle henstillinger fra Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om forbedring af EIB's rapportering med henblik herpå skal afspejles i ajourføringen af de regionale tekniske operationelle retningslinjer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Ændringsforslag     42

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra e

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ab)  Artikel 11, stk. 1, litra e), affattes således:

e)  en vurdering af kvaliteten af EIB-finansieringstransaktionerne, og navnlig i hvilket omfang EIB har taget hensyn til den miljømæssige og sociale bæredygtighed i forbindelse med sin due diligence-undersøgelse og overvågning af finansierede projekter"

"e)  en vurdering af kvaliteten af EIB-finansieringstransaktionerne, og navnlig i hvilket omfang EIB har taget hensyn til den miljømæssige og sociale bæredygtighed i forbindelse med sin due diligence-undersøgelse og overvågning af finansierede projekter samt foranstaltninger til maksimering af lokalt ejerskab ved at fremme inddragelsen af de berørte samfund, civilsamfundsorganisationer og NGO'er"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA)

Ændringsforslag     43

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration.

j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, som skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder og klimaforandringer, og bidrage til den økonomiske modstandskraft på lang sigt blandt flygtninge og migranter og i værts- og transitsamfund.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 11, stk. 2, affattes således:

2.  Med henblik på Kommissionens rapportering som omhandlet i stk. 1 forelægger EIB årligt Kommissionen rapporter om sine finansieringstransaktioner i henhold til denne afgørelse, herunder med alle de oplysninger, som Kommissionen har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 1. Endvidere kan EIB meddele Kommissionen yderligere oplysninger, der er relevante for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan få et samlet overblik over EIB's eksterne aktiviteter.

2.  Med henblik på Kommissionens rapportering som omhandlet i stk. 1 forelægger EIB årligt Kommissionen rapporter om sine finansieringstransaktioner i henhold til denne afgørelse, herunder med alle de oplysninger, som Kommissionen har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 1. Endvidere kan EIB meddele Kommissionen yderligere oplysninger, der er relevante for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan få et samlet overblik over EIB's eksterne aktiviteter. Europa-Parlamentet kan på grundlag af de årlige rapporter udarbejde henstillinger til EIB om de igangværende projekter.

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5b)  Artikel 12, stk. 1, indledningen, affattes således:

"1.  I henhold til sin egen politik om gennemsigtighed og Unionens principper om adgang til dokumenter og oplysninger samt gradvis i henhold til de internationale standarder for gennemsigtighed i bistand offentliggør EIB på sit websted oplysninger om følgende:"

"1.  I henhold til sin egen politik om gennemsigtighed og Unionens principper om adgang til dokumenter og oplysninger samt gradvis i henhold til de internationale standarder for gennemsigtighed i bistand offentliggør EIB proaktivt og systematisk på sit websted oplysninger om følgende:

Ændringsforslag    46

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5 c)  Artikel 12, stk. 1, litra a), affattes således:

"a)   alle de EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, efter projektgodkendelsesfasen, navnlig om et investeringsprojekt er dækket af EU-garantien, og hvordan det bidrager til at nå målsætningerne for EU's optræden udadtil, især de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger"

"a)   alle de EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, efter projektgodkendelsesfasen, navnlig om et investeringsprojekt er dækket af EU-garantien, og hvordan det bidrager til at nå målsætningerne for EU's optræden udadtil, især de økonomiske, sociale, miljømæssige, klimamæssige og kønsspecifikke virkninger, og offentliggør relevante oplysninger om individuelle projekter, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, herunder resultatmålingsarkene, under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger."

Ændringsforslag     47

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5 d)  Artikel 12, stk. 1, litra c), affattes således:

"c)  når det er muligt og hensigtsmæssigt, gældende rammeaftaler mellem EIB og et modtagerland. Når EIB undertegner nye aftaler eller ændrer gældende aftaler, bestræber den sig på at sikre, at de kan offentliggøres"

"c)  når det er muligt og hensigtsmæssigt, gældende rammeaftaler mellem EIB og et modtagerland. Når EIB undertegner nye aftaler eller ændrer gældende aftaler, skal den sikre, at de offentliggøres"

Ændringsforslag     48

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 e (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 e)  Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

"Artikel 13

Ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

Ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

I forbindelse med sine finansieringstransaktioner tolererer EIB ikke nogen former for ulovlige aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, skattesvig og skatteunddragelse, korruption eller svig, der skader Unionens finansielle interesser. Navnlig deltager EIB ikke i nogen former for finansieringstransaktioner, der gennemføres i et finansieringsberettiget land via et udenlandsk instrument i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, der er identificeret som sådan af Unionen, De Forenede Nationer, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe.

I forbindelse med sine finansieringstransaktioner overholder EIB de relevante standarder og den gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorisme, skattesvig og skatteunddragelse.

 

EIB må ikke benytte eller indgå i skatteunddragelseskonstruktioner, navnlig aggressive skatteplanlægningsordninger eller praksisser, som ikke opfylder kriterierne for god skattepraksis som fastsat i EU-retsakter, Rådets konklusioner, Kommissionens meddelelser eller andre formelle tilkendegivelser fra Kommissionen.

 

EIB må ikke have forretningsmæssige forbindelser med enheder, der er registreret eller etableret i jurisdiktioner, som ikke samarbejder med Unionen om anvendelse af de internationalt anerkendte skattestandarder om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger.

 

EIB skal ved indgåelsen af aftaler med finansielle formidlere overføre de i denne artikel omhandlede krav til de relevante kontrakter og anmode om landeopdelt rapportering om opfyldelsen af dem.

 

Efter høring af Kommissionen og interessenterne og senest efter vedtagelsen af EU's liste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner reviderer og ajourfører EIB sin politik over for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. Kommissionen forelægger derefter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne politik.

I sine finansieringstransaktioner anvender EIB principperne og standarderne i de EU-retlige regler om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder et krav om, at der træffes rimelige foranstaltninger til i givet fald at identificere de retmæssige ejere.

 

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 f (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 14 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5 f)  Artikel 14, stk 1, affattes således:

"Kommissionen og EIB indgår en garantiaftale, der fastsætter de nærmere bestemmelser og procedurer vedrørende den i artikel 8 omhandlede EU-garanti, og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom."

"Kommissionen og EIB indgår en garantiaftale, der fastsætter de nærmere bestemmelser og procedurer vedrørende den i artikel 8 omhandlede EU-garanti, som de fremsender til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 g (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 g)   I artikel 18 indsættes følgende stykke:

 

"2a.   De delegerede beføjelser i artikel 5 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne ændringsafgørelses ikrafttræden]."

Ændringsforslag    51

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 h (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

"5 h)   Artikel 18, stk. 3, affattes således:

"3.   Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

"3.   Den i artikel 4 og 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 i (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5 i)  Artikel 18, stk. 5, affattes således:

"5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 og 5 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag     53

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – afsnit -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EIB's styrelsesorganer skal navnlig benytte denne mulighed for omfordeling til at give plads til, at EU-garantien fortsat har fokus på prioriterede lande med en højere risikoprofil end dem, der er dækket af EIB's egne risikofaciliteter. Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet om sådanne omfordelinger, herunder sammenholdt med EIB's egen politik for långivning på egen risiko uden for Unionen.

Ændringsforslag    54

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag 1 – litra b – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

B.  Naboskabs- og partnerskabslande: 18 374 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

B.  Naboskabs- og partnerskabslande: 23 145 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra b – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Middelhavslande: 12 366 000 000 EUR, heraf 10 506 000 000 EUR under det generelle mandat og 1 860 000 000 EUR under mandatet for lån til den private sektor.

 

i)  Middelhavslande: 13 607 000 000 EUR, heraf 11 747 000 000 EUR under det generelle mandat og 1 860 000 000 EUR under mandatet for lån til den private sektor.

 

Ændringsforslag    56

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag II – litra b – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland: 6 008 000 000 EUR.

ii)  Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland: 9 538 000 000 EUR

Ændringsforslag    57

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra C – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

C.  Asien og Latinamerika: 3 785 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

C.  Asien og Latinamerika: 5 130 000 000 EUR fordelt på følgende vejledende underlofter:

Ændringsforslag    58

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra C – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Latinamerika: 2 543 000 000 EUR.

i)  Latinamerika: 3 318 000 000 EUR

Ændringsforslag    59

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra C – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Asien: 1 040 000 000 EUR.

ii)  Asien: 1 510 000 000 EUR

Ændringsforslag    60

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra C – nr. iii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  Centralasien: 202 000 000 EUR.

iii)  Centralasien: 302 000 000 EUR

Ændringsforslag    61

Forslag til afgørelse

Bilag I

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag I – litra D – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sydafrika: 462 000 000 EUR

Sydafrika: 516 000 000 EUR

Ændringsforslag    62

Forslag til afgørelse

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Overgangsbestemmelse

 

EIB kan finansiere projekter under det nye mandat for den private sektor før denne afgørelses ikrafttrædelse og indgåelsen af en garantiaftale mellem Kommissionen og EIB. Sådanne projekter kan medtages under EU-garantiens dækning, forudsat at Kommissionen bekræfter, at de betingelser, som er blevet aftalt i garantiaftalen, er blevet overholdt.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget(*) (31.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Nirj Deva

(*)  Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Som verdens største multilaterale långiver, målt efter omfang, er EIB i stigende grad aktiv uden for EU og investerer i projekter, som fremmer bæredygtig udvikling og inklusiv økonomisk vækst med EU's udenrigspolitiske mål som rettesnor, og således er EIB ved at blive en integreret del af planen for eksterne investeringer.

Hidtil usete udfordringer stiller fortsat store krav til det eksterne mandats kapacitet og lader en begrænset margen tilbage i Asien, Sydafrika, Centralasien og Østeuropa, som forventes at blive reduceret yderligere under Kommissionens foreslåede loft for EIB's eksterne mandat. EIB's tilstedeværelse i Asien og Latinamerika samt Sydafrika vil blive reduceret med 50 % i forhold til det nuværende niveau, mens bankens aktiviteter i det østlige naboskabsområde ville få en markant nedgang.

Ordføreren for udtalelsen glæder sig over EIB's resilienspakke, men mener, at 3 530 000 000 EUR i tilgift til Kommissionens forslag ville give EIB mulighed for at opretholde sine eksterne aktiviteter på det nuværende niveau til andet end de nabolande, der aktuelt er berørt af migrations- og flygtningekrisen.

Det ville være muligt at udvikle planen for eksterne investeringer til en utrolig katalysator for bæredygtig vækst og jobskabelse. Pakken frembyder en sammenhængende ramme for fremme af investeringer og offentlig-private partnerskaber samt støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder ved at udnytte midler fra EU, medlemsstaterne og andre donorer samt finansiering fra finansieringsinstitutioner og den private sektor.

Ordføreren for udtalelsen mener, at Kommissionen og EIB bør holde et mere langsigtet fokus på bæredygtig udvikling, jobskabelse og vækst i stedet for at investere hovedparten af energien i at tackle reaktionerne på flygtninge- og migrationskrise. Lav- og mellemindkomstlande er centrum for flygtningekrisen. Størstedelen af tvangsfordrevne mennesker bor i udviklingslande, som er vært for 89 procent af alle flygtninge og 99 procent af internt fordrevne mennesker(1).

Derfor skal der skelnes tydeligt mellem en dagsorden for udvikling på lang sigt, i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, herunder tackling af de underliggende årsager til migration, og perspektivet på kort sigt om at hjælpe flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder, som det er hensigten med den tredje søjle i EIB's resilienspakke.

Ordføreren for udtalelsen mener endvidere, at det er afgørende at støtte SMV'erne i deres overgang til den formelle sektor samt i at få bedre kreditmuligheder. I lyset af de manglende kreditmuligheder for 70 % af alle mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i vækstmarkeder er det yderst vigtigt at forbedre SMV'ernes adgang til finansiering og at finde løsninger, som frigiver kilder til kapital, hvis denne potentielt dynamiske sektor skal vokse og skabe de nødvendige job.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende procedurer og programmer med henblik på at støtte initiativer, som bidrager til at tackle de underliggende årsager til migration.

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset migrations- og flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende programmer med henblik på at udarbejde og støtte initiativer, som bidrager til målene for bæredygtig udvikling, og på at tackle de underliggende årsager til migrationspresset, som skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaforandringer og de langsigtede konsekvenser af tvangsfordrivelser.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Alle forsøg på at knytte udviklingsfinansiering til grænsekontrol, forvaltning af migrationsstrømme eller tilbagetagelsesaftaler bør undgås.

Ændringsforslag     3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, i overensstemmelse med principperne for udviklingseffektivitet, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at styrke bæredygtige investeringer, som har til formål at nå målene for bæredygtig udvikling i områder uden for Unionen og samtidig danne partnerskaber med den europæiske og lokale private sektor og bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling, Addis Abeba-handlingsdagsordenen, herunder fremme af mobiliseringen af nationale ressourcer, samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande. Desto flere og hurtigere fremskridt et land gør i indsatsen for at gennemføre interne reformer til opbygning og konsolidering af de demokratiske institutioner, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, jo mere støtte bør det modtage fra Unionen. En sådan tilgang med positiv konditionalitet kan medføre reelle forandringer og ville sikre, at EU-skatteborgernes penge bruges på en mere bæredygtig måde;

Ændringsforslag     4

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved at frigive det fakultative supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder.

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migrationspresset, der skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaforandringer, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 38 470 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod udviklingen af økonomisk og social infrastruktur i partnerlande, transit- og værtssamfund, med fokus på jobskabelse og bæredygtighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Under det nye mandat for den private sektor bør et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR øremærkes til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration inden for rammerne af det øgede maksimale loft, og det bør være omfattet af Unionens totalgaranti.

(10)  Under det nye mandat for den private sektor bør et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR øremærkes til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til langsigtet økonomisk resiliens i værts- og transitsamfund inden for rammerne af det øgede maksimale loft, og det bør være omfattet af Unionens totalgaranti.

Ændringsforslag     6

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Som en af hovedmålsætningerne under EIB's eksterne mandat kræver støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt den lokale private sektor en koordineret indsats, som fokuserer EIB's transaktioner på at forbedre adgang til finansiering og kreditmuligheder for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, yde teknisk bistand, fremme iværksætteri og sikre det fornødne udbud af finansielle tjenesteydelser til husstande og virksomheder, med henblik på at gøre det lettere for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder at overgå fra den flygtige uformelle økonomi til den formelle sektor. EIB's finansieringstransaktioner bør også søge kraftigt at støtte små investeringsprojekter, der gennemføres af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, hvilket yderligere fremmer internationaliseringen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, navnlig i fjerntliggende landdistrikter, og navnlig med hensyn til behandling af drikkevand, behandling af spildevand og vedvarende energi.

Ændringsforslag     7

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  En revision af det eksterne lånemandat for at sikre dets tilpasning til principperne for effektiv udvikling og målene for bæredygtig udvikling bør gennemføres.

Ændringsforslag     8

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet.

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration og bidrag til bæredygtig udvikling på lang sigt bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet; projekter, der finansieres inden for rammerne af det nye mål, bør i princippet opfylde de kriterier for officiel udviklingsbistand (ODA), der er fastsat af OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC), og bør være i overensstemmelse med artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

Ændringsforslag     9

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Der bør sikres komplementaritet og koordinering mellem Unionens initiativer til at tackle de underliggende årsager til migration, bl.a. med Unionens støtte til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslandene.

udgår

Ændringsforslag     10

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at øge det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020 i overensstemmelse med de forpligtelser, EIB har påtaget sig i sin klimastrategi. EIB bør tage hensyn til konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 22. maj 2013 om at udfase økonomisk og miljømæssigt skadelige subsidier, herunder dem til fossile brændstoffer.

_________________

_________________

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

Begrundelse

I sin klimastrategi, som blev vedtaget i slutningen af 2015, forpligtede EIB sig til at forhøje niveauet for klimaforanstaltninger i udviklingslande til 35 % ved udgangen af 2020. Denne udmelding bør afspejle sig i EIB's eksterne mandat. Det Europæiske Råds konklusioner af 22. maj 2013 bør også afspejles fuldt ud i EU's eksterne långivningsaktiviteter.

Ændringsforslag     11

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som er rettet mod flygtninge og værtssamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at tackle de underliggende årsager til migration.

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som tackler de underliggende årsager til migration og den økonomiske resiliens i værts- og transitsamfund på lang sigt. En vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag hen imod disse mål, navnlig bidrag til målene for bæredygtig udvikling, inddragelse af det lokale civilsamfund og tilpasning til prioriteterne for Unionens optræden udadtil og Unionens budgetprioriteter skal medtages i Kommissionens årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner. EIB bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at konsolidere sin ansvarlighed over for Europa-Parlamentet i form af gennemsigtighed og adgang til information, hvilket kan opnås ved systematisk offentliggørelse af resultater, evalueringer og konsekvensanalyser af projekter via rammen for resultatmåling.

Ændringsforslag     12

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration.

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. EIB bør underrette Europa-Parlamentet om enhver beslutning om omfordeling ved at fremlægge en begrundelsesrapport og en konsekvensanalyse. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor under EIB's resiliensinitiativ, bør anvendes fuldstændigt til sit formål og bør ikke omfordeles.

Ændringsforslag     13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 38 470 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

Begrundelse

Den foreslåede forhøjelse er nødvendig, hvis EIB skal kunne bidrage til hele spektret af EU-politikker og -prioriteter, herunder Ukraine og yderligere nye støtteberettigede lande.

Ændringsforslag     14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et maksimalt beløb på 30 000 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor vedrørende flygtninge og værtssamfund

a)  et maksimalt beløb på 36 170 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor, der tackler de underliggende årsager til migration, herunder klimaforandringer, samt den sociale og økonomiske infrastruktur og udvikling på lang sigt vedrørende tvangsfordrevne mennesker og værtssamfund, som gennemføres inden for rammerne af EIB's resiliensinitiativ

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration.

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration, den sociale og økonomiske infrastruktur og udvikling på lang sigt vedrørende tvangsfordrevne mennesker og værtssamfund, som gennemføres inden for rammerne af EIB's resiliensinitiativ.

Ændringsforslag     16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration.

d)  strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, der skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaforandringer, og bidrage til langsigtet økonomisk resiliens i værts- og transitsamfundene.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 4 affattes således:

"4.   I udviklingslandene, jf. definitionen i fortegnelsen over modtagere af officiel udviklingsbistand, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal EIB's finansieringstransaktioner indirekte bidrage til Unionens målsætninger med hensyn til politikken for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 og 209 i TEUF, f.eks. ved fattigdomsbekæmpelse gennem inklusiv vækst og bæredygtig økonomi og miljømæssig og social udvikling."

"4.   I udviklingslandene, jf. definitionen i fortegnelsen over modtagere af officiel udviklingsbistand, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, skal EIB's finansieringstransaktioner fokusere på Unionens målsætninger med hensyn til politikken for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 og 209 i TEUF, især med henblik på fattigdomsbekæmpelse gennem inklusiv vækst og bæredygtig økonomisk, miljømæssig og social udvikling."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Ændringsforslag     18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere.

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på først og fremmest at styrke den lokale private sektor, herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, ved at give adgang til finansiering og samtidig mobilisere udviklingen af nye investeringsprojekter, der gennemføres af europæiske mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, med henblik på yderligere at fremme internationaliseringen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. For effektivt at overvåge og evaluere brugen af midler til gavn for de pågældende mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder udfører EIB due diligence-undersøgelser og fastsætter passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de endelige finansieringsberettigede modtagere.

Ændringsforslag     19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde det høje niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal som minimum tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner.

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde det høje niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal som minimum tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner og gradvist øge dette mål til mindst 35 % senest i 2020.

Ændringsforslag     20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til den økonomiske modstandskraft samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig imødegå det øgede behov for infrastruktur og dertil knyttede tjenester med henblik på at håndtere tilstrømningen af migranter samt fremme beskæftigelsesmulighederne i værts- og flygtningesamfundene med henblik på at fremme den økonomiske integration og give flygtningene mulighed for at kunne klare sig selv.

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migrationspresset, der skyldes fattigdom, underudvikling, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder samt klimaændringer og bidrager til den økonomiske modstandskraft på lang sigt samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene og samtidig overholdelse af målene for bæredygtig udvikling. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig styrke den humanitære indsats og støtten til at skabe anstændige arbejdspladser, samtidig med at der sikres fuld respekt for menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder, de grundlæggende frihedsrettigheder og ligestillingsaspektet ved at gennemføre en rettighedsbaseret tilgang, der omfatter alle menneskerettigheder og sociale rettigheder i overensstemmelse med gennemsigtighed, deltagelse, ikke-forskelsbehandling og ansvarlighed. EIB's finansieringstransaktioner anerkender, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et tværgående emne til at opnå bæredygtig udvikling. Kønsperspektivet finder anvendelse på alle sådanne finansieringsoperationer. EIB sikrer, at den udvikler en ligestillingshandlingsplan senest den 31. december 2017, og at alle EIB's aktiviteter under dette mandat er i overensstemmelse med principperne for dens ligestillingsstrategi, der blev vedtaget i december 2016.

Ændringsforslag     21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 9

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ca)  Stk. 9 affattes således:

"9. EU-garantien dækker udelukkende EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i finansieringsberettigede lande, der har indgået en rammeaftale med EIB, som fastsætter de retlige betingelser, hvorunder sådanne transaktioner skal gennemføres.

"9. EU-garantien dækker udelukkende EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i finansieringsberettigede lande, der har indgået en rammeaftale med EIB, som fastsætter de retlige betingelser, hvorunder sådanne transaktioner skal gennemføres. De retlige betingelser for gennemførelse af transaktionerne skal ligeledes omfatte standarder inden for miljø, sociale anliggender, menneskerettigheder og arbejdsmarkedsforhold."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Begrundelse

De rammeaftaler, der er indgået mellem EIB og modtagerlandene, omfatter bl.a. bestemmelser om beskatning, valutakonvertibilitet, overførsel af midler, told- og skattebehandling af projekter, afgivelse af bud og behandling af bankens repræsentanter. Rammeaftalerne bør derfor omfatte bestemmelser, der henviser til forpligtelser inden for miljø, sociale anliggender, menneskerettigheder og arbejdsmarkedsforhold.

Ændringsforslag     22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

"EIB sikrer, at princippet om forudgående informeret samtykke indføres, inden der bevilges finansieringstransaktioner, der berører jord og naturressourcer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Begrundelse

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder, i hvilken man anerkender deres rettigheder og specifikt nævner et frit, forudgående og informeret samtykke som en forudsætning for enhver aktivitet, der påvirker deres forfædres landområder, områder og naturressourcer. Dette princip bør også følges i EIB's transaktioner.

Ændringsforslag     23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  I artikel 9, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

"EIB udarbejder en praktisk vejledning vedrørende vurderingen af aspekter, som vedrører alle grundlæggende menneskerettigheder, og som skal anvendes i forbindelse med den forudgående vurdering og løbende overvågning af de enkelte projekter, herunder projekter med finansielle formidlere, der bygger på de eksisterende rammer, navnlig EU's strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder."

Ændringsforslag     24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration fastlægges af EIB

b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration og bidrage til den økonomiske resiliens på lang sigt i værts- og transitsamfund fastlægges af EIB i samråd og samarbejde med relevante aktører og civilsamfundet;

Ændringsforslag     25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  Artikel 11, stk. 1, litra c), affattes således:

"c)   en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger under hensyntagen til de i artikel 5 omhandlede regionale tekniske operationelle retningslinjer

"c)   en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger

 

Kommissionen fastlægger i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten en ramme og metode for EIB's årlige rapportering om de af dets aktiviteter, der er dækket af fællesskabsgarantien, og deres overensstemmelse med de overordnede principper for EU's optræden udadtil som omhandlet i artikel 21 i TEU. Det vigtigste mål for denne rapportering er at overvåge EIB's opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEU og navnlig bestemmelserne i dets artikel 21, herunder respekt for og fremme af menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og håndtering af ​miljørisici.

 

Denne metodologi udarbejdes af Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i løbet af det første år efter denne reviderede afgørelse ikrafttræden og bygger på rapportering om EIB's overholdelse af menneskerettighederne som krævet i EU's strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder.

 

Kommissionen forelægger på baggrund af EIB's årsrapport årligt sin egen evaluering for Europa-Parlamentet af oplysningerne fra EIB og foreslår mulige ændringer i EIB's politikker og procedurer til vedtagelse i medlemsstaterne efter at have taget Europa-Parlamentets holdning til disse ændringer i betragtning. Eventuelle henstillinger fra Kommissionen og Parlamentet om forbedring af EIB's rapportering med henblik herpå skal afspejles i forbindelse med ajourføringen af de regionale tekniske operationelle retningslinjer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Ændringsforslag     26

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration.

j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, der skyldes fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, mangel på beskæftigelse og økonomiske muligheder, klimaændringer og bidrage til den økonomiske resiliens i værts- og transitsamfund;

Ændringsforslag     27

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a.  Artikel 12, stk. 1, indledningen, affattes således:

"1.   I henhold til sin egen politik om gennemsigtighed og Unionens principper om adgang til dokumenter og oplysninger samt gradvis i henhold til de internationale standarder for gennemsigtighed i bistand offentliggør EIB på sit websted oplysninger om følgende:"

"1.   I henhold til sin egen politik om gennemsigtighed og EU-lovgivningen om adgang til dokumenter og oplysninger samt gradvis i henhold til de internationale standarder for gennemsigtighed i bistand offentliggør EIB på sit websted oplysninger om følgende:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Ændringsforslag     28

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5.  I artikel 12, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"ba)  EIB offentliggør i sit offentlige register følgende dokumenter:

 

-   alle formularer for resultatmåling (ReM) for projekter, der er omfattet af denne garanti, navnlig dem, der viser, hvordan denne garanti bidrager til målene for EU's optræden udadtil, især de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser

 

-   kontrol- og evalueringsrapporter

 

-   rapporter om projektgennemførelse

 

-   udtalelser fra Kommissionen i henhold til den procedure, der er beskrevet i artikel 19 EIB's vedtægter."

Begrundelse

Adgang til oplysninger og dokumenter, der er omfattet af denne garanti, bør baseres direkte på EU's eksisterende lovgivning om aktindsigt såsom forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter og forordning nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer.

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Bilag II

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag II – punkt B – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland

Østeuropa, det sydlige Kaukasus

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Bilag II

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag II – punkt B – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rusland

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Bilag II

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag II – punkt C – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Bilag III

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag III – punkt B – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland

Østeuropa, det sydlige Kaukasus

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Bilag III

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Bilag III – punkt B – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rusland

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Referencer

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Nirj Deva

16.12.2016

Behandling i udvalg

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tania González Peñas, Martina Werner

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts ADVANCE EDITION, Verdensbanken, 2016, s.3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (22.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Ordfører for udtalelse: Eduard Kukan

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har til formål at udvide Den europæiske Investeringsbanks (EIB) lånemandat i både kvantitativ og kvalitativ henseende, især med henblik på øge aktiviteterne i det sydlige naboskab og på Vestbalkan og på at bidrage til den nye eksterne investeringsplan.

Ordføreren glæder sig over dette forslag, men mener, at det skal ledsages af en passende forhøjelse af loftet for EIB's finansieringstransaktioner med EU-garanti for at undgå, at de eksisterende prioriterede transaktioner må afbrydes. Dette gælder først og fremmest EIB's aktiviteter i Ukraine, hvor det skønnes, at långivningen på det nuværende niveau vil nå grænsen for den foreslåede ramme allerede inden midten af 2018.

Ordføreren støtter en større strategisk fokusering på de årsager, der ligger til grund for migrationen, samt på projekter til støtte for værtssamfund i de prioriterede regioner. Der er imidlertid behov for en klarere skelnen i forslaget mellem disse forskellige målsætninger og de beløb, der er øremærket til dem.

Ordføreren støtter ligeledes tanken om at give EIB mulighed for at finansiere projekter under det nye lånemandat for den private sektor før denne afgørelses ikrafttrædelse (såkaldt “warehousing”).

Det er også ordførerens opfattelse, at den særlige forbindelse mellem EIB' transaktioner og EU's eksterne politik bør styrkes yderligere. Navnlig bør fordelingen af lande inden for de regionale lofter fuldstændigt afspejle prioriteter og begrænsninger i den eksterne politik og bør fastlægges i samråd med EU-Udenrigstjenesten.

Desuden bør gennemsigtigheden forbedres i forbindelse med de EIB-projekter, der finansieres via finansielle mellemled.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende procedurer og programmer med henblik på at støtte initiativer, som bidrager til at tackle de underliggende årsager til migration.

(1)  Det internationale samfund er konfronteret med en hidtil uset migrations- og flygtningekrise, som kræver solidaritet og en effektiv mobilisering af finansielle midler, og som skaber et behov for at imødegå og overkomme de eksisterende udfordringer i fællesskab. Det er nødvendigt, at alle aktører arbejder sammen om at gennemføre konsekvente politiske tiltag på mellemlang og lang sigt og sikrer en effektiv anvendelse af de eksisterende procedurer og programmer med henblik på at støtte initiativer, som bidrager til at tackle de underliggende årsager til migration og styrke resiliensen i transit- og værtssamfund.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved at frigive det fakultative supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder.

(9)  For at EIB's eksterne mandat skal kunne bibeholde det nuværende niveau for støtte til Unionens prioriteter, som er fastlagt i EU's globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, imødegå potentielle kommende udfordringer og levere strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 36 300 000 000 EUR bl.a. ved at frigive det fakultative supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor, der har til formål at styrke resiliensen hos migranter og flygtninge samt hos transit- og værtssamfund.

Ændringsforslag     3

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Selvom det er afgørende at imødegå de underliggende årsager til migrations- og flygtningekrisen, bør dette ikke ske på bekostning af politikker på andre områder med høj strategisk prioritet i EU's globale strategi.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Eftersom der er behov for en hurtig gennemførelse af EIB's resiliensinitiativ, bør EIB kunne lagre projekter ("warehousing") inden for rammerne af udlånsmandatet for den private sektor på betingelser, der aftales mellem Kommissionen og EIB.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet.

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration og opbygning af resiliens i transit- og værtssamfund bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet og bør tilstræbes i fuld overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). EIB bør gennemføre en grundig due diligence-undersøgelse og projektovervågning for at sikre overensstemmelse, og den bør sørge for en klagemekanisme, som er tilgængelig for alle interesserede parter. Kommissionen bør i sin årlige rapportering vurdere, om der er overensstemmelse med artikel 21 TEU, herunder vedrørende respekt for menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og forvaltning af ​miljørisici.

Ændringsforslag     6

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4 bør EIB søge at forhøje det aktuelle niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020 i overensstemmelse med det tilsagn, der er givet som led i dens klimastrategi.

_________________

_________________

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som er rettet mod flygtninge og værtssamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at tackle de underliggende årsager til migration.

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, der behandler de årsager, som ligger til grund for migration og styrker resiliensen hos migranter og flygtninge samt i transit- og værtssamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til opfyldelse af disse mål.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Der bør sikres større synlighed af og større gennemsigtighed i EIB's transaktioner, navnlig med hensyn til delprojekter, der finansieres via finansielle mellemled, ved at forbedre adgangen til information for EU-institutionerne og for almenheden.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration.

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor under EIB's resiliensinitiativ, bør anvendes fuldstændigt til sit formål og bør ikke omfordeles.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Listen over finansieringsberettigede regioner og lande og potentielt finansieringsberettigede regioner og lande bør ændres med henblik på at udelukke højindkomstlande med en høj kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover bør Iran tilføjes til listen over potentielt finansieringsberettigede regioner og lande.

(17)  Listen over finansieringsberettigede regioner og lande og potentielt finansieringsberettigede regioner og lande bør ændres med henblik på at udelukke højindkomstlande med en høj kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover bør Rusland fjernes fra listen over finansieringsberettigede regioner og lande og Iran tilføjes til listen.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 36 300 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et maksimalt beløb på 30 000 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor vedrørende flygtninge og værtssamfund

a)  et maksimalt beløb på 34 000 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor, der har til formål at styrke resiliensen hos migranter og flygtninge samt i transit- og værtssamfund

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration.

b)  et maksimalt beløb på 2 300 000 000 EUR under et mandat for den private sektor til projekter, der tackler de underliggende årsager til migration, og som gennemføres inden for rammerne af EIB's resiliensinitiativ.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De maksimale beløb under det generelle mandat og mandatet for den private sektor, som er omhandlet i stk. 1, opdeles i regionale lofter og dellofter i overensstemmelse med bilag I. Inden for de regionale lofter sikrer EIB gradvis en ligelig fordeling af lande inden for de regioner, der dækkes af EU-garantien.

2.  De maksimale beløb under det generelle mandat og mandatet for den private sektor, som er omhandlet i stk. 1, opdeles i regionale lofter og dellofter i overensstemmelse med bilag I. Inden for de regionale lofter sikrer EIB en passende fordeling af lande inden for de regioner, der dækkes af EU-garantien, i overensstemmmelse med EU's udenrigspolitiske prioriteringer, som afspejles i de i artikel 5 omtalte regionale tekniske operationelle retningslinjer.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"d)  bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration."

"d)  bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration og styrke resiliensen i transit- og værtssamfund."

Ændringsforslag     16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere.

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. EIB skal tillade mere risikotagning, fleksibilitet og en udviklingstilgang samt muliggøre nøjagtige konsekvensvurderinger. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere".

Ændringsforslag     17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), skal støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), skal støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner og nedbringe kulstoffodaftrykket eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

Ændringsforslag     18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 9, stk. 3, affattes således:

EIB's overvågning skal også så vidt muligt omfatte gennemførelsen af formidlede transaktioner og de finansielle mellemleds resultater til støtte for SMV'er.

"3. EIB's overvågning skal omfatte gennemførelsen af formidlede transaktioner og de finansielle mellemleds resultater til støtte for SMV'er."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN)

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration fastlægges af EIB"

"b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration og opbygge resiliens i transit- og værtssamfund fastlægges af EIB i tæt samråd med de berørte samfund, civilsamfundsorganisationer og ngo'er

Ændringsforslag     20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra e

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  Litra e) affattes således:

e)  en vurdering af kvaliteten af EIB-finansieringstransaktionerne, og navnlig i hvilket omfang EIB har taget hensyn til den miljømæssige og sociale bæredygtighed i forbindelse med sin due diligence-undersøgelse og overvågning af finansierede projekter

"e)  en vurdering af kvaliteten af EIB-finansieringstransaktionerne, og navnlig i hvilket omfang EIB har taget hensyn til den miljømæssige og sociale bæredygtighed i forbindelse med sin due diligence-undersøgelse og overvågning af finansierede projekter samt foranstaltninger til maksimering af lokalt ejerskab ved at forbedre inddragelsen af de berørte samfund, civilsamfundsorganisationer og ngo'er;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA)

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration."

"j)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration og styrke resiliensen i transit- og værtssamfund."

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 12, stk. 1, litra a), affattes således:

a)  alle de EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, efter projektgodkendelsesfasen, navnlig om et investeringsprojekt er dækket af EU-garantien, og hvordan det bidrager til at nå målsætningerne for EU's optræden udadtil, især de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger

"a)  alle de EIB-finansieringstransaktioner, der gennemføres i henhold til denne afgørelse, efter projektgodkendelsesfasen, herunder oplysninger om projekter og delprojekter, der finansieres via finansielle mellemled, navnlig om et investeringsprojekt er dækket af EU-garantien, og hvordan det bidrager til at nå målsætningerne for EU's optræden udadtil, især de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger

Ændringsforslag     23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 13 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5b)  Artikel 13, andet afsnit, affattes således:

I sine finansieringstransaktioner anvender EIB principperne og standarderne i de EU-retlige regler om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder et krav om, at der træffes rimelige foranstaltninger til i givet fald at identificere de retmæssige ejere.

I sine finansieringstransaktioner anvender EIB principperne og standarderne i de EU-retlige regler om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder ved at indføre landeopdelt rapportering, offentlige registre over de retmæssige ejere og en sortliste over skattejurisdiktioner, hvor bestemmelserne ikke overholdes. EIB rapporterer regelmæssigt til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af sine politikker over for jurisdiktioner, hvor overholder bestemmelserne ikke overholdes."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA)

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 20 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Kommissionen fremsender senest den 30. juni 2018 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med evaluering af anvendelsen af dette direktiv, som skal levere stof til en eventuel ny afgørelse om det eksterne mandat, der dækkes af EU-garantien."

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Overgangsbestemmelse

 

EIB kan finansiere projekter under det nye mandat for den private sektor før denne afgørelses ikrafttrædelse og indgåelsen af en garantiaftale mellem Kommissionen og EIB. Sådanne projekter kan medtages under EU-garantiens dækning, forudsat at Kommissionen bekræfter, at de betingelser, som er blevet aftalt i garantiaftalen, er blevet overholdt.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Bilag I – punkt B – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

B.  Naboskabs- og partnerskabslande: 18 374 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

B.  Naboskabs- og partnerskabslande: 21 904 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Bilag I – punkt B – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland: EUR 6 008 000 000;

ii)  Østeuropa, det sydlige Kaukasus og Rusland: 9 538 000 000 EUR

Ændringsforslag     28

Forslag til afgørelse

Bilag I – punkt C – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

C.  Asien og Latinamerika: 3 785 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

C.  Asien og Latinamerika: 4 255 000 000 EUR fordelt på følgende dellofter:

Ændringsforslag     29

Forslag til afgørelse

Bilag I – punkt C – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  Asien: EUR 1 040 000 000;

ii)  Asien: 1 510 000 000 EUR

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Bilag III – punkt B – nr. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rusland

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Referencer

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eduard Kukan

2.12.2016

Behandling i udvalg

9.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

8

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (28.2.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Ordfører for udtalelse: Salvatore Cicu

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til inkluderende og bæredygtig udvikling, velstandsskabelse og til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  EIB har fået pålagt yderligere opgaver, for eksempel inden for europæisk økonomisk diplomati. For at kunne levere på dette område har EIB behov for tilstrækkelige finansielle midler. Successen med garantifonden under det eksterne långivningsmandat sætter EIB i stand til at levere konkrete resultater og muliggør en virkning på EU-plan af fornuftige projekter i tredjelande med minimale omkostninger for EU-budgettet. I lyset af de stigende krav til EIB som Unionens finansielle arm anses det for vigtigt at styrke dette succesfulde instrument, og Kommissionen bør øge budgetbevillingen til den garantifond, der tildeles EIB, i forbindelse med det næste lovgivningsmæssige forslag, som omfatter perioden 2021-2028.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved at frigive det fakultative supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder.

(9)  For at EIB's eksterne mandat kan anvendes til at imødegå potentielle kommende udfordringer og bidrage til Unionens prioriteter og strategiske løsninger til at tackle de underliggende årsager til migration, bør loftet for EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien øges til 38 500 000 000 EUR. Under det generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR øremærkes til projekter i den offentlige sektor rettet mod flygtninge og værtssamfund i kriseramte områder.

Begrundelse

Kommissionens forslag vil få direkte og øjeblikkelig indflydelse på andre presserende EU-politikker og -prioriteter. Det vil de facto kræve en væsentlig reduktion af EIB's årlige aktivitet i det østlige naboskabsområde, herunder Ukraine. Den årlige aktivitet i det østlige naboskabsområde ville skulle reduceres med omkring 70 % i forhold til de nuværende årlige udlånsniveauer. De foreslåede lofter for Asien og Latinamerika og Sydafrika ville føre til en reduktion på 50 % af den årlige aktivitet i forhold til de nuværende niveauer.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet.

(11)  Tackling af de underliggende årsager til migration bør tilføjes som en ny målsætning for mandatet, og alle projekter, som er finansieret under denne nye målsætning, bør være i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Der bør sikres komplementaritet og koordinering mellem Unionens initiativer til at tackle de underliggende årsager til migration, bl.a. med Unionens støtte til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslandene.

(12)  Der bør sikres komplementaritet og koordinering mellem Unionens initiativer til at tackle de underliggende årsager til migration, bl.a. med Unionens støtte til en holdbar reintegration af tilbagevendte migranter i oprindelseslandene. EIB bør derfor arbejde tæt sammen med EU-Udenrigstjenesten og kunne henvende sig til de relevante internationale organisationer, såsom IOM og UNHCR, når det er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, bør EIB søge at øge det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020 i overensstemmelse med de forpligtelser, EIB har påtaget sig i sin klimastrategi.

Begrundelse

I sin klimastrategi, som blev vedtaget i slutningen af 2015, forpligtede EIB sig til at forhøje niveauet for klimaforanstaltninger i udviklingslande til 35 % ved udgangen af 2020. Denne udmelding bør afspejle sig i EIB's eksterne mandat.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som er rettet mod flygtninge og værtssamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør derfor indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at tackle de underliggende årsager til migration.

(15)  EIB bør udvikle og anvende et sæt indikatorer i rammen for resultatmåling vedrørende projekter i den offentlige og den private sektor, som er rettet mod flygtninge og værtssamfund, herunder indikatorer, der gør det muligt at måle projektets bidrag til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling, bekæmpelsen af de underliggende årsager til migration og inddragelsen af værtslandenes civilsamfund. Kommissionens årlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner bør indeholde en vurdering af bidraget fra EIB's finansieringstransaktioner til at tackle de nævnte faktorer med henblik på at sikre fuld ansvarlighed og gennemsigtighed. EIB bør forbedre behørig adgang til oplysninger, ikke bare for Europa-Parlamentet og andre institutioner, men også for den brede offentlighed, især hvad angår systemet med udbuds- og underleverandøraftaler og de finansielle data vedrørende projekter, der finansieres af EIB.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration.

(16)  Kun i tilfælde af nød- eller krisesituationer, som kan opstå i løbet af mandatperioden, og som kan betragtes som værende relateret til Unionens udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for EIB's omfordeling mellem regioner i løbet af mandatet øges fra 10 % til 20 %. EIB bør underrette Europa-Parlamentet om enhver beslutning om omfordeling ved at fremlægge en begrundelsesrapport og en konsekvensanalyse. Mandatet for den private sektor på 2 300 000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er øremærket projekter i den offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da formålet hermed er at tackle de underliggende årsager til migration.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Listen over finansieringsberettigede regioner og lande og potentielt finansieringsberettigede regioner og lande bør ændres med henblik på at udelukke højindkomstlande med en høj kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover bør Iran tilføjes til listen over potentielt finansieringsberettigede regioner og lande.

(17)  Listen over finansieringsberettigede regioner og lande og potentielt finansieringsberettigede regioner og lande bør udformes med henblik på at opnå den størst mulige udviklingsmæssige virkning og ændres med henblik på at udelukke højindkomstlande med en høj kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover bør Iran tilføjes til listen over potentielt finansieringsberettigede regioner og lande.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Det Europæiske Råd fremhævede den centrale rolle, som EIB spiller i Unionens eksterne økonomiske forbindelser, og opfordrede på sit møde den 20.-21. marts 2014 EIB til "yderligere at bidrage til at fremme europæiske virksomheders internationalisering og konkurrenceevne." Adgang til finansiering er en af de mest presserende udfordringer for SMV'er. Derfor er der behov for en EIB-strategi med henblik på at muliggøre øget og forbedret adgang til finansiering for SMV'er, herunder gennem handelsfremmende programmer og initiativer, såsom den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og de nye faciliteter til finansiering af europæiske SMV'ers handelsaktiviteter. Endvidere bør der indføres krav til formidlende banker, der udbetaler EIB's finansiering, om mere proaktive politikker for SMV'er og mikrovirksomheder, og gennemsigtigheden i forbindelse med vurderingen af den lokale økonomiske og sociale virkning af EIB's formidlede lån bør forbedres yderligere.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  EIB's kvantitative mål for klimarelaterede foranstaltninger er godt på vej til at blive nået. EIB har givet tilsagn om at øge sit fokus på klimaindsatsen i udviklingslandene yderligere til op mod 35 % senest i 2020. For at sætte EIB i stand til at opfylde dette mål er det nødvendigt at bevilge tilstrækkelige midler til objektive regionale lofter, da EIB ellers vil blive nødt til at skære ned på sine aktiviteter i Asien og Latinamerika – regioner, hvor banken traditionelt har været meget aktiv inden for klimafinansiering.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

1.  Det maksimale loft for EIB-finansieringstransaktioner, der dækkes af EU-garantien i hele perioden 2014-2020, må ikke overstige 38 500 000 000 EUR. Beløb, der oprindeligt var øremærket til finansieringstransaktioner, men som efterfølgende er annulleret, medregnes ikke i loftet.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et maksimalt beløb på 30 000 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor vedrørende flygtninge og værtssamfund

a)  et maksimalt beløb på 36 200 000 000 EUR under et generelt mandat, hvoraf op til 2 500 000 000 EUR er øremærket til projekter i den offentlige sektor vedrørende flygtninge og værtssamfund samt til at tackle de underliggende årsager til migration

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra b

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere.

For at sikre, at investeringer i den private sektor får størst mulig udviklingseffekt, bestræber EIB sig på at styrke den lokale private sektor og bidrage til at etablere gunstige betingelser for private virksomheder og investeringer i de finansieringsberettigede lande ved at støtte lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-finansieringstransaktionerne til støtte for de generelle målsætninger i stk. 1 skal tilstræbe også at omfatte øget støtte til investeringsprojekter, der gennemføres af SMV'er fra Unionen. EIB-finansieringstransaktionerne skal bidrage til at forbedre markedsadgangen for SMV'er i EU's tredjelandspartnerlande og deres integration i globale værdikæder og skal desuden bidrage til at øge EU-virksomheders internationalisering og konkurrencedygtighed. For effektivt at overvåge brugen af midler til gavn for de pågældende SMV'er fastsætter EIB passende kontraktmæssige forpligtelser om rapportering for finansielle formidlere og de finansieringsberettigede modtagere. EIB bestræber sig på at identificere hindringerne for SMV'ers adgang til finansiering og tilsikrer, at de ryddes af vejen;

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra b a (nyt)

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  Artikel 3, stk. 6, affattes således:

"6.   EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur, herunder til gasproduktion og transport til Unionens energimarked samt elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet.”

"6.   EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, energieffektivitetsforanstaltninger, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur samt elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=DA)

Begrundelse

Gasproduktion og -transport bør ikke dækkes af EU-garantien, eftersom dette udgør subsidier til fossile brændstoffer. Afgørelsen bør implementere konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 22. maj 2013 om at udfase økonomisk og miljømæssigt skadelige subsidier, herunder til fossile brændstoffer.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EIB's aktiviteter bør bl.a. omfatte konkrete foranstaltninger til udfasning af finansieringsprojekter, der er skadelige for opfyldelsen af EU's klimamål, og intensivere bestræbelserne på at støtte vedvarende energikilder og energieffektivitet.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til den økonomiske modstandskraft samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig imødegå det øgede behov for infrastruktur og dertil knyttede tjenester med henblik på at håndtere tilstrømningen af migranter samt fremme beskæftigelsesmulighederne i værts- og flygtningesamfundene med henblik på at fremme den økonomiske integration og give flygtningene mulighed for at kunne klare sig selv.

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra d), skal støtte investeringsprojekter, der tackler de underliggende årsager til migration og bidrager til den økonomiske modstandskraft samt sikrer en bæredygtig udvikling i modtagerlandene, herunder styrke den humanitære indsats og yde støtte til opførelse af infrastruktur og jobskabelse, samtidig med at overensstemmelsen med målene for bæredygtig udvikling sikres. EIB's finansieringstransaktioner skal særlig imødegå det øgede behov for infrastruktur og transport, energi samt adgang til energi og telekommunikation, da disse projekter øger handelspotentialet betydeligt og kan have en løftestangseffekt for internationaliseringen af SMV'er, navnlig i regioner med geografiske ulemper, men også udnytte potentialet i sektorer som f.eks. landbrug, grøn teknologi, forskning og innovation og intellektuel ejendomsret, og styrke den humanitære indsats, støtte skabelsen af ordentlige job og uddannelse for værts- og flygtningesamfundene med henblik på at fremme den økonomiske integration og give flygtningene mulighed for at kunne klare sig selv, samtidig med at der sikres fuld overholdelse af menneskerettighederne, især arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder, og retsstatsprincippet.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den offentlige sektor, herunder kommuner og offentlige organer, med henblik på infrastruktur og andre tjenester til at imødegå betydeligt øgede behov."

b)  den offentlige sektor, herunder kommuner og offentlige organer, med henblik på infrastruktur og andre tjenester, navnlig sundhedspleje og med særlige faciliteter til børn, sanitære tjenester og skoleuddannelse, til at imødegå betydeligt øgede behov."

Begrundelse

Lægelig behandling af især børn, vellykket forebyggelse af sygdomme ved hjælp af tilstrækkelige sanitære forsyninger og adgang til skoleuddannelse rangerer højt blandt behovene hos flygtede børn og deres familier.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Følgende stykke tilføjes:

 

8a.  SMV-relaterede programmer i tredjelande bør være rettet mod at integrere SMV'erne i de globale forsyningskæder, mens sådanne EIB-programmer i det østlige og sydlige naboskabsområde bør være orienteret mod at integrere SMV'erne i de europæiske værdikæder.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 2 – litra c b (nyt)

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 8 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  Følgende stykke tilføjes:

 

8b.  EIB sikrer, at virksomheder, der deltager i projekter, som EIB medfinansierer, pålægges at leve op til princippet om ligeløn og løngennemsigtighed samt til ligestillingsprincippet som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF1a, og EIB's afgørelser om projektfinansiering skal tage højde for ansøgervirksomhedernes foranstaltninger for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juni 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5 – litra a

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration fastlægges af EIB

b)  Indikatorerne for projekter vedrørende en strategisk løsning til at tackle de underliggende årsager til migration fastlægges af EIB i udførligt og regelmæssigt samråd og samarbejde med interessenter og civilsamfund

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 5 – litra a a (nyt)

Afgørelse 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  litra c) affattes således:

"c)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger under hensyntagen til de i artikel 5 omhandlede regionale tekniske operationelle retningslinjer”

"c)  en vurdering af EIB-finansieringstransaktionernes bidrag til opfyldelsen af Unionens eksterne politiske og strategiske målsætninger og deres kohærens med andre EU-politikker.

 

Kommissionen skal i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten fastlægge en ramme og metode for EIB's årlige rapportering om de af dets aktiviteter, der er dækket af fællesskabsgarantien, og deres overensstemmelse med de overordnede principper for EU's optræden udadtil som omhandlet i artikel 21 i TEU. Hovedformålet med denne rapportering er at overvåge EIB's overholdelse af forpligtelserne i TEU og bestemmelserne i artikel 21, herunder respekt for og fremme af menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og håndtering af miljørisici.

 

Denne metodologi udarbejdes af Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i løbet af det første år efter denne ændringsafgørelses ikrafttræden og bygger på rapportering om EIB's overholdelse af menneskerettighederne som krævet i EU's strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder.

 

Kommissionen skal hvert år på baggrund af EIB's årsrapport udarbejde sin egen vurdering til Europa-Parlamentet af oplysningerne fra EIB og foreslå eventuelle ændringer i bankens politikker og procedurer, som skal vedtages af medlemsstaterne, efter at de har taget Parlamentets holdning til disse ændringer i betragtning. Eventuelle henstillinger fra Kommissionen og Parlamentet om forbedring af EIB's rapportering med henblik herpå skal afspejles i ajourføringen af de regionale tekniske operationelle retningslinjer."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=DA)

Begrundelse

Den primære bekymring vedrørende EIB's låneaktivitet uden for EU er fortsat operationaliseringen på grundlag af de bestemmelser, der er fastsat i det eksterne mandat. For at få EIB til at oprette og indføre effektive legitimationsprocedurer ved screening af aktiviteter, som er støttet af banken, med hensyn til deres potentielle indvirkning på menneskerettighederne, udryddelse af fattigdom og på miljøet, vil det i denne henseende være af største vigtighed at opbygge en mekanisme til vurdering af overholdelsen af artikel 21 i TEU.

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 11, stk. 2, affattes således:

2.  Med henblik på Kommissionens rapportering som omhandlet i stk. 1 forelægger EIB årligt Kommissionen rapporter om sine finansieringstransaktioner i henhold til denne afgørelse, herunder med alle de oplysninger, som Kommissionen har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 1. Endvidere kan EIB meddele Kommissionen yderligere oplysninger, der er relevante for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan få et samlet overblik over EIB's eksterne aktiviteter.

2.  Med henblik på Kommissionens rapportering som omhandlet i stk. 1 forelægger EIB årligt Kommissionen rapporter om sine finansieringstransaktioner i henhold til denne afgørelse, herunder med alle de oplysninger, som Kommissionen har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til stk. 1. Endvidere kan EIB meddele Kommissionen yderligere oplysninger, der er relevante for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan få et samlet overblik over EIB's eksterne aktiviteter. Europa-Parlamentet kan på grundlag af årsrapporterne udarbejde henstillinger til EIB om de igangværende projekter.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en endelig evalueringsrapport om anvendelsen af denne afgørelse senest den 31. december 2021.

For at styrke den parlamentariske kontrol skal EIB's ledelsesstruktur omorganiseres i overensstemmelse med den styrkede forvaltningsordning for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Kommissionen fremlægger oplysninger om gennemførelsen af denne omorganisering inden den 31. december 2017. Endvidere skal EIB underrette Parlamentet om sine investeringsbeslutninger, fremlægge konsekvensvurderinger, der viser, at de planlagte projekter er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling og med Parisaftalen, og offentliggøre rapporter om alle projekter, der finansieres, resultaterne af de interne undersøgelser, udvælgelsen, tilsynet og vurderingen af dets aktiviteter og programmer på grundlag af klare og målbare indikatorer samt metoderne til og konklusionerne af forudgående vurderinger og efterfølgende rapporter for hvert projekt, der finansieres, og samtidig respektere den forretningsmæssige følsomhed i forbindelse med transaktioner i den private sektor, navnlig hvad angår begrundelserne for afvisning af indsendte projekter.

 

Kommissionen fremsender en endelig evalueringsrapport om anvendelsen af denne afgørelse til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2021.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Referencer

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Salvatore Cicu

12.10.2016

Behandling i udvalg

24.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

EPP

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Signaturforklaring:

+  :  for

-  :  imod:

0  :  hverken/eller:


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (21.3.2017)

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Ordfører for udtalelse: Aldo Patriciello

KORT BEGRUNDELSE

Sagens baggrund

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's finansieringsinstitution, der bidrager til europæisk integration, udvikling og samhørighed ved at finansiere projekter til støtte for EU's politikker. Selv om de fleste af de projekter, som EIB finansierer, hører hjemme inden for EU, udfører EIB også transaktioner uden for EU. Unionen har givet EIB en række mandater til at udføre visse lånetransaktioner under en EU-budgetgaranti, der dækker perioden 2014-2020, herunder EIB's eksterne lånemandat, som dækker EIB's transaktioner uden for Unionen.

Ordføreren erkender, at EU som en global aktør bør påtage sig en ledende rolle i kampen mod klimaændringer. Endvidere erkender han, at EIB har gjort klimaindsats til en af sine topprioriteter og har udviklet en førende position blandt de internationale finansieringsinstitutioner på dette område ved at indarbejde disse miljømæssige prioriteter i bankens aktiviteter og aktioner inden for og uden for EU.

I perioden 2010-2014 har EIB ydet mere end 90 mia. EUR til klimaprojekter, hvilket gør EIB til en af de største finanselle aktører på klimaområdet globalt set.

EIB's finansiering af klimaændringsprojekter

Efter midtvejsevalueringen af det nuværende mandat, som tager hensyn til de erfaringer, der er høstet i perioden fra 2014 til 2016, glæder ordføreren sig over dette lovgivningsforslag, som Kommissionen vedtog den 14. september 2016.

Dette nye forslag bygger på tidligere resultater og udfordringer, indeholder en henvisning til Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændringer, hvor regeringerne blev enige om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og derfor at sørge for en hurtig reduktion i emissionerne af drivhusgasser ved anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker.

Idet aftalen anerkendes som en vigtig milepæl på vejen frem mod en mere bæredygtig global økonomi, støtter ordføreren derfor fuldt ud alle de tiltag, der er nødvendige for at tilpasse det eksterne lånemandats mål og aktiviteter – herunder det nyligt tilføjede nye horisontale højniveaumål om at tackle de underliggende årsager til migration – med FN's mål for bæredygtig udvikling. Sådanne tiltag kunne bidrage direkte til nogle af disse mål, f.eks. rent vand og sanitet, prismæssigt overkommelig og ren energi, industri, innovation og infrastruktur, bæredygtige byer og samfund, klimatiltag, ordentligt arbejde og økonomisk vækst.

Ordføreren glæder sig over forslaget, navnlig for så vidt angår EIB's mål om at opretholde det nuværende høje niveau af klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge sine klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

Endvidere glæder ordføreren sig over det faktum, at forslaget indeholder følgende hovedelementer:

  EIB-finansieringstransaktioner bør – uanset de meget forskelligartede situationer, som lande rundt om i verden befinder sig i – støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

  EIB er ganske vist den første internationale finansielle institutioner, der systematisk har indført en CO2-omkostning i sine projektevalueringer, men kriterierne for støtteberettigelse for projekter, der vedrører klimaindsats, bør være dem, der er defineret i EIB's klimastrategi, som blev ajourført i 2015. På grundlag af de metoder, som EIB har udarbejdet til vurdering af projekters drivhusgasemissioner og emissionsforskelle, bør miljøvurderingsproceduren omfatte en analyse af CO2-fodaftrykket for at fastslå, om projektforslagene giver de størst mulige forbedringer af energieffektiviteten.

  I løbet af den periode, denne afgørelse omfatter (2014-2020), bør EIB tilstræbe at opretholde det nuværende høje niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal som minimum tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner.

  EIB bør styrke de tilpasningsmæssige aspekter i forbindelse med sit bidrag til klimaprojekter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

(2)  Der bør udvikles en ny resultatorienteret ramme for partnerskaber med tredjelande, der tager hensyn til alle Unionens politikker og instrumenter. Planen for eksterne investeringer bør gennemføres som led i den nye partnerskabsramme med henblik på at støtte investeringer i områder uden for Unionen og samtidig bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Planen bør også opfylde målene under dagsordenen 2030 for bæredygtig udvikling, Parisaftalen, som blev vedtaget inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændringer, samt målene for de øvrige finansieringsinstrumenter til aktioner i tredjelande.

Begrundelse

Med Parisaftalen blev regeringerne enige om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og derfor at sørge for en hurtig reduktion i emissionerne af drivhusgasser ved anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker. De forpligtede sig også til at støtte udviklingslandene i deres indsats for at modvirke klimaændringer.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020.

(13)  I forlængelse af Parisaftalen, som blev indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer4, bør EIB søge at opretholde det aktuelle høje niveau for klimarelaterede udgifter under det eksterne mandat og således bidrage til at øge de klimarelaterede investeringer i udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 2020. Desuden bør EIB arbejde på at udfase finansieringen af projekter, der ikke bidrager til Unionens klimamål og overgangen til en kulstoffattig økonomi.

_________________

_________________

4Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. april 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag     3

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 - litra b (nyt)

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 6 affattes således:

"6. EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur, herunder til gasproduktion og transport til Unionens energimarked samt elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet.

"6. EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål i stk. 1, litra b), skal fortrinsvis støtte investeringsprojekter på områderne transport, energi, miljøinfrastruktur, informations- og kommunikationsteknologi, sundhed og uddannelse. Dette omfatter produktion og integration af energi fra vedvarende kilder, ændring af energisystemer til mindre kulstofintensive teknologier og brændstoffer, bæredygtig energisikkerhed og energiinfrastruktur, herunder til elektrificering af landdistrikter, miljøinfrastruktur såsom vand og sanitet og grøn infrastruktur og infrastruktur til telekommunikation og bredbåndsnet. EIB-finansieringstransaktioner skal ikke bidrage til ny kulbaseret energiproduktion eller øget afhængighed af kul."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Begrundelse

Tilpasning af betingelserne for EIB's finansieringstransaktioner på energiområdet til Europa-Parlamentets holdning til ETS-støtte til modernisering af energisektoren. Finansiering af projekter til gasproduktion og transport til Unionens energimarked bør ikke være omfattet af instrumentet, som har til formål at tackle de underliggende årsager til migration ved at bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), skal støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen, navnlig ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

Idet klimaændringer anerkendes som den største globale udfordring i vor tid, og for at undgå, at klimarisici alvorligt underminerer de hidtidige bestræbelser på at forbedre velfærden, navnlig i verdens fattigste regioner, skal EIB-finansieringstransaktioner til støtte for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, litra c), støtte investeringsprojekter til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, som bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen, der er indgået inden for rammerne af konventionen. Disse ambitiøse mål skal navnlig gennemføres ved inden for områderne vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport at forhindre eller nedbringe drivhusgasemissioner eller ved at øge udsatte landes, sektorers og samfunds modstandsdygtighed over for de negative følger af klimaændringer.

Begrundelse

En af de vigtigste hindringer i kampen mod klimaændringer er at skaffe de investeringer, der er nødvendige for denne overgang, især i verdens fattigste regioner. Det er vigtigt at udvikle innovative finansieringsløsninger, forhindre markedssvigt og gribe mulighederne for at tiltrække privat finansiering, herunder gennem kapitalmarkedet.

Ændringsforslag     5

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde det høje niveau af klimarelaterede transaktioner, og disse transaktioner skal som minimum tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner.

EIB bør i løbet af den periode, der er omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at opretholde et højt niveau af klimarelaterede transaktioner, der som minimum skal tegne sig for 25 % af EIB's samlede finansieringstransaktioner uden for Unionen og gradvist øges til et mål på mindst 35 % i 2020.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Afgørelse nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"7 a.  Der skal tages behørigt hensyn til klimaproblematikken på tværs af alle aktiviteter, der udføres via EIB's eksterne lånemandat, for at sikre, at der opnås gevinster, når det overhovedet er muligt og gennemførligt. Trods den betydelige långivning og den brede sektorspredning af de støttede projekter skal der gøres en yderligere indsats for at gøre EIB's miljøforanstaltninger og integreringsværktøjer mere effektive, navnlig ved – hvor dette er muligt – at gøre dækningen af sektorpolitikker meget bredere og ved at udvikle vurderingen af klimarisiko og -sårbarhed."

Begrundelse

At integrere klimaændringsproblematikken i alle EIB's standarder, metoder og processer vil bidrage til at forstærke de miljømæssige virkninger af EIB's finansieringsaktiviteter.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Referencer

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Aldo Patriciello

13.10.2016

Behandling i udvalg

27.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

Referencer

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

12.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Dato for indgivelse

31.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik