JELENTÉS az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial
A vélemény előadója (*):
Nirj Deva, Fejlesztési Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


Eljárás : 2016/0275(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0135/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0135/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0583),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 209. és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0376/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a 466/2014/EU határozatnak az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia tekintetében történő alkalmazására vonatkozó félidős felülvizsgálatról szóló jelentésére (COM(2016)0584),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0135/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő folyamatok és programok hatékony kihasználásával támogassa a migráció okainak kezeléséhez hozzájáruló kezdeményezéseket.

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő migrációs és menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő programok hatékony kihasználásával kidolgozza és támogassa a fenntartható fejlesztési célokhoz hozzájáruló kezdeményezéseket, valamint kezelje a szegénységből, az egyenlőtlenségből, a demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából és az éghajlatváltozásból fakadó migrációs nyomást, illetve a kényszerű lakóhelyelhagyás hosszú távú következményeit.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Elkerülendő minden olyan kísérlet, amely a fejlesztési támogatást a határellenőrzéshez, a migrációs áramlások kezeléséhez vagy a visszafogadási megállapodásokhoz köti.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének értelmében létrejött Párizsi Egyezmény és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

Indokolás

A Párizsi Egyezmény keretében a kormányok ígéretet tettek arra, hogy a globális felmelegedést az iparosodást megelőző szinthez képest jóval 2°C alatt tartják, és hogy egyúttal az elérhető legjobb technikák révén a lehető leggyorsabban csökkentik az ÜHG-kibocsátást. Amellett is elkötelezték magukat, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban támogatják a fejlődő országokat.

Módosítás     4

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az EBB rezilienciajavítási kezdeményezésének kulcsfontosságú alkotórészeként mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ki kell terjeszteni az EBB külső hitelezési megbízatását (a továbbiakban: a külső megbízatás). Így az EBB – különösen a magánszektorbeli kedvezményezetteknek szóló kiegészítő finanszírozás biztosításával – rövid idő alatt hozzájárulhat a külső beruházási tervben megfogalmazott célkitűzésekhez.

(4)  Az EBB rezilienciajavítási kezdeményezésének kulcsfontosságú alkotórészeként mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ki kell terjeszteni az EBB külső hitelezési megbízatását (a továbbiakban: a külső megbízatás). Így az EBB – különösen a magánszektorbeli kedvezményezetteknek szóló, a hosszú távú beruházások fellendítését szolgáló kiegészítő finanszírozás biztosításával – rövid idő alatt hozzájárulhat a külső beruházási tervben megfogalmazott célkitűzésekhez.

Módosítás     5

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát a további 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összeg felszabadításával 32 300 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a válság sújtotta területeken található befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó migrációs nyomás okainak kezelésére, az EBB uniós garanciával fedezett finanszírozási műveleteinek maximális felső összeghatárát 38 470 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a partnerországok, valamint a tranzit- és befogadó közösségek gazdasági és szociális infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni, a munkahelyteremtésre és a fenntarthatóságra összpontosítva.

Módosítás     6

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Miközben rendkívül fontos a migrációs és menekültválság kiváltó okainak kezelése, ez nem történhet a globális uniós stratégiában felvázolt egyéb kiemelt stratégiai prioritású területek politikáinak kárára.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az új magánszektorbeli hitelezési megbízatás alapján a maximális felemelt felső összeghatáron belül 2 300 000 000 EUR maximális összeget a migráció okait kezelő projektekre kell elkülöníteni, és arra átfogó uniós garanciafedezetet kell biztosítani.

(10)  Az új magánszektorbeli hitelezési megbízatás alapján a maximális felemelt felső összeghatáron belül 2 300 000 000 EUR maximális összeget a migráció okait kezelő, valamint a menekültek, a migránsok, a befogadó és tranzitközösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességét előmozdító projektekre kell elkülöníteni, és arra átfogó uniós garanciafedezetet kell biztosítani.

Módosítás     8

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A külső megbízatás keretében az EBB legfontosabb célkitűzései közé tartozik a mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) támogatása és a helyi magánszektor fejlesztése, és ez olyan összehangolt erőfeszítést igényel, melynek során az EBB műveletei az mkkv-k finanszírozáshoz és hitelhez való hozzáférésének javítására, a technikai segítségnyújtás biztosítására, a vállalkozó szellem előmozdítására és a pénzügyi szolgáltatások háztartások és vállalatok számára történő megfelelő nyújtására összpontosítanak, megkönnyítve az mkkv-k számára a bizonytalan informális gazdaságból a formális gazdaságba történő átmenetet. Az EBB finanszírozási műveleteinek ezenkívül arra kell törekedniük, hogy határozottan támogassák az mkkv-k által lebonyolított, kis léptékű beruházási projekteket, tovább könnyítve az mkkv-k nemzetközivé válását, különösen a távoli vidéki területeken, valamint konkrétan az ivóvízkezelés, szennyvíz-ártalmatlanítás és a megújuló energiák területén.

Módosítás     9

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni.

(11)  Új célkitűzésként kell szerepeltetni a menekültek, a migránsok, a befogadó és tranzitközösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességét mint stratégiai válaszintézkedést a migráció okaira, ez utóbbiak közé értve többek között a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a demográfiai növekedést, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányát, valamint az éghajlatváltozást; az ezen új célkitűzés keretében finanszírozott projekteknek elviekben összhangban kell állniuk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) által létrehozott hivatalos fejlesztéstámogatás (ODA) kritériumaival, valamint meg kell felelniük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkének és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek.

Módosítás     10

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen.

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlathoz köthető kiadások jelenlegi magas szintjének növelésére, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya – az éghajlati stratégiájában tett kötelezettségvállalásának megfelelően – 2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen. Az EBB-nek figyelembe kell vennie az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseit, amelyek értelmében fokozatosan ki kell vezetni a környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatásokat, ideértve a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozókat.

_________________

_________________

4A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

4A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

Indokolás

2015 végén elfogadott éghajlati stratégiájában az EBB kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020 végére 35 %-ig emeli a fejlődő országokon belüli, éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektek szintjét. Ennek a bejelentésnek tükröződnie kell a külső megbízatásában. Hasonlóképpen az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseinek is teljes mértékben tükröződniük kell Európa külső hitelezési tevékenységeiben.

Módosítás     11

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a menekülteket és befogadó közösségeket támogató közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezeléséhez nyújtott hozzájárulást.

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére és a menekültek, a migránsok és a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének kiépítésére irányuló közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell azt, hogy az EBB finanszírozási műveletei mennyiben járulnak hozzá e célkitűzésekhez, nevezetesen a fenntartható fejlesztési célokhoz, a helyi civil társadalom bevonásához, valamint az uniós külső politikai prioritásokkal és az uniós költségvetési prioritásokkal való összhanghoz. Az EBB-nek meg kell tennie minden ahhoz szükséges lépést, hogy az átláthatóság és az információkhoz való hozzáférés biztosításával megszilárdítsa az Európai Parlament felé való elszámoltathatóságát, az eredménymérési keret révén rendszeresen közzétéve a projektek eredményeit, értékelését és hatásainak felbecslését.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A külső megbízatás keretében az EBB műveleteinek nagyobb láthatóságot és átláthatóságot kell biztosítani, különösen a pénzügyi közvetítőkön keresztül finanszírozott alprojektek tekintetében, javítva az uniós intézmények és a nagyközönség információkhoz való hozzáférését.

Módosítás     13

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése.

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Az EBB-nek valamennyi átcsoportosítási határozatról indokolási jelentés és hatásvizsgálat benyújtása révén értesítenie kell az Európai Parlamentet. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése, valamint a menekültek, a migránsok és a tranzit- és a befogadó közösségek szükségleteinek kielégítése.

Módosítás     14

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az általános megbízatás maximális összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

a)  az általános megbízatás maximális összege 36 170 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a migráció kiváltó okainak kezelésére, valamint a menekültek, a migránsok és a tranzit- és befogadó közösségek szükségleteinek kielégítésére kell elkülöníteni;

Módosítás     15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR, a migráció okait kezelő projektekre.

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR a migráció okait kezelő és menekültek, a migránsok és a tranzit- és befogadó közösségek szükségleteit kielégítő projektekre.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az általános megbízatás és a magánszektorbeli hitelezési megbízatás (1) bekezdésben említett maximális összege az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően további regionális felső összeghatárokra és részösszeghatárokra oszlik. A regionális felső összeghatárokon belül az uniós garancia hatályába tartozó régiók tekintetében az EBB fokozatosan biztosítja az országok közötti kiegyensúlyozott elosztást.;

(2)  Az általános megbízatás és a magánszektorbeli hitelezési megbízatás (1) bekezdésben említett maximális összege az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően további regionális felső összeghatárokra és részösszeghatárokra oszlik. A regionális felső összeghatárokon belül az uniós garancia hatályába tartozó régiók tekintetében az EBB megfelelően biztosítja az országok közötti elosztást, összhangban az Unió külpolitikai prioritásaival, melyeket az 5. cikkben említett regionális technikai operatív iránymutatások is tükröznek;

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések.;

d)  a menekültek, a migránsok, a befogadó és tranzitközösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képessége mint stratégiai válaszintézkedések a migráció okaira, ez utóbbiak közé értve többek között a szegénységet, az egyenlőtlenséget, a demográfiai növekedést, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányát, valamint az éghajlatváltozást;

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő országokban az EBB-finanszírozási műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. cikkével összhangban közvetetten hozzá kell járulniuk az Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikájának célkitűzéseihez, köztük a szegénységnek az inkluzív növekedésen és a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődésen révén való csökkentéséhez.

„(4)   A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő országokban az EBB-finanszírozási műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. cikkével összhangban az Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikájának célkitűzéseire, különösen a szegénységnek az inkluzív növekedés és a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés révén való csökkentésére kell összpontosítaniuk.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kell törekednie. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn.;

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén törekednie kell arra, hogy hozzájáruljon a magánvállalkozások és a beruházások számára kedvező feltételek kialakításához, valamint gondoskodnia kell elsősorban a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítéséről, ideértve az mkkv-kat, szövetkezeteket és szociális vállalkozásokat. Az EBB (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató finanszírozási műveleteinek törekedniük kell arra, hogy fokozzák az mkkv-k beruházási projektjeinek a kedvezményezett ország és az Unió részéről nyújtott támogatást, lehetővé téve a finanszírozáshoz való hozzáférést, serkentve az mkkv-k új beruházási projektjeinek fejlesztését, valamint tovább könnyítve az mkkv-k nemzetközivé válását. Az EBB finanszírozási műveleteinek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a kkv-k jobban hozzáférjenek az Unión kívüli partnerországok piacaihoz és jobban integrálódjanak a globális értékláncokba, továbbá elő kell segíteniük az uniós vállalatok nemzetközivé válásának és versenyképességének előmozdítását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja és értékelje a forrásoknak az érintett mkkv-k támogatására való felhasználását, az EBB alapos átvilágítást végez, és a pénzügyi közvetítőkre és a végső kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn. Az EBB törekszik azonosítani a kkv-k finanszírozáshoz jutásának akadályait és gondoskodik azok leküzdéséről;

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -b a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  az (5) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az EBB olyan pénzügyi közvetítőkkel működik együtt, amelyek képesek támogatni a művelet helyéül szolgáló országok kkv-inek egyedi szükségleteit, és amelyek nem vesznek részt olyan EBB-finanszírozási műveletekben, amelyek végrehajtására jogosult országban, de valamely, a 13. cikkben említett nem együttműködő, külföldi joghatóság alá tartozó gazdasági egységen keresztül kerül sor.”

„Az EBB olyan pénzügyi közvetítőkkel működik együtt, amelyek képesek támogatni a művelet helyéül szolgáló országok kkv-inek egyedi szükségleteit, és amelyek nem vesznek részt olyan műveletekben, amelyek végrehajtására a 13. cikkben említett nem együttműködő, külföldi joghatóság alá tartozó gazdasági egységen keresztül kerül sor.”

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -b b pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  a 3. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát – beleértve a gáz kitermelését és az uniós energiapiacra szállítását, valamint a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát is –, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát.

„(6)   Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az energiahatékonysági intézkedéseket, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát – beleértve a gáz kitermelését és az uniós energiapiacra szállítását, valamint a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát is –, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=HU)

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy az uniós garancia kiterjedjen a gáz kitermelésére és szállítására, mivel ez fosszilis tüzelőanyagok támogatását jelenti. A határozatnak át kell ültetnie az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseit, amelyek értelmében fokozatosan ki kell vezetni a környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatásokat, ideértve a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozókat.

Módosítás     22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó – mindenekelőtt a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás által az érzékeny országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez hozzájáruló – beruházási projekteket támogathatják.

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó – mindenekelőtt a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez és a szénlábnyom csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás által az érzékeny országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez hozzájáruló – beruházási projekteket támogathatják.

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek jelenlegi magas szintjének fenntartására, miközben e műveletek minimális volumenének az összes EBB-finanszírozási művelet legalább 25 %-át kell kitenniük.

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek magas szintjének fenntartására, amelyeknek az összes Unión kívüli EBB finanszírozási művelet legalább 25%-át kell kitenniük, mely célértéket 2020-ra fokozatosan legalább 35%-ra kell növelni.

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EBB műveletei többek között magukban foglalják az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek elérése szempontjából káros projektek finanszírozásának fokozatos megszüntetésére irányuló konkrét intézkedéseket, valamint fokozzák a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatására irányuló erőfeszítéseket.

Módosítás     25

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a migráció okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata különösen a migránsok beáramlása nyomán megnövekedett infrastrukturális és kapcsolódó szolgáltatási igények kielégítése, valamint a befogadó és menekült közösségek munkalehetőségeinek ösztönzése a gazdasági integráció előmozdítása és a menekültek önellátóvá válása érdekében.

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a migráció okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez, egyidejűleg biztosítva a fenntartható fejlesztési céloknak való megfelelést. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata különösen a migránsok beáramlása nyomán megnövekedett infrastrukturális és kapcsolódó szolgáltatási igények kielégítése, valamint a befogadó és menekült közösségek munkalehetőségeinek ösztönzése a gazdasági integráció előmozdítása és a menekültek önellátóvá válása érdekében, a humanitárius fellépés erősítése és a tisztességes munkahelyek létrehozásának támogatása, biztosítva mindeközben az emberi, a munkavállalói és a szociális jogok teljes körű tiszteletben tartását, az alapvető szabadságokat és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését egy olyan, jogokon alapuló megközelítés alkalmazásával, amely az átláthatósággal, a részvétellel, a megkülönböztetésmentességgel és az elszámoltathatósággal összhangban felöleli az összes emberi és szociális jogot. Az EBB finanszírozási műveleteinek a nemek közötti egyenlőséget horizontális kérdésként kell elismerniük a fenntartható fejlődés megvalósítása tekintetében. A nemi dimenziót minden finanszírozási műveletre vonatkozóan figyelembe kell venni. Az EBB 2017. december 31-ig a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet dolgoz ki, és biztosítja, hogy e megbízatás keretében az EBB minden művelete megfeleljen a nemekkel kapcsolatos, 2016 decemberében elfogadott stratégiája alapelveinek.

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közszektor, ideértve az önkormányzatokat és a közszektorbeli intézményeket, a jelentősen megnövekedett igények kezelésére szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások terén.;

b)  a közszektor, ideértve az önkormányzatokat és a közszektorbeli intézményeket, a jelentősen megnövekedett igények kezelésére szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások terén, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra, illetve a gyermekek részére szánt külön létesítményekre, valamint a higiéniai feltételek biztosítására és az iskolai oktatásra;

Módosítás     27

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -c a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)   a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)  Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek keretében el kell ismerni, hogy a nemek közötti egyenlőség mint a fenntartható fejlődés elérésének átfogó kérdése a projektek átvilágításának jelentős eleme. A nemi dimenziót minden ilyen finanszírozási műveletre vonatkozóan figyelembe kell venni.

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -c b pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(8b)  Az EBB-nek biztosítania kell, hogy az EBB által társfinanszírozott projektekben részt vevő vállalatok számára előírás legyen az egyenlő díjazás és a bérek átláthatósága elvének, valamint a nemek közötti egyenlőség elvének betartása a 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a foglaltaknak megfelelően. A projektfinanszírozással kapcsolatos döntéshozatal során az EBB-nek figyelembe kell vennie a pályázó társaságok vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében végzett tevékenységét;

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).

Módosítás     29

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -c c pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 9 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cc)  a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   Az uniós garancia kizárólag azon EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, amelyeket olyan jogosult országokban hajtanak végre, amelyek keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó jogi feltételekről.”

„(9)   Az uniós garancia kizárólag azon EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, amelyeket olyan jogosult országokban hajtanak végre, amelyek keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó jogi feltételekről. Azoknak a jogi feltételeknek, amelyek alapján a műveleteket végrehajtják, környezetvédelmi, szociális, valamint emberi jogi és munkaügyi normákat is magukban kell foglalniuk.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Módosítás     30

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

466/2014/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 5. cikk (1) bekezdése a harmadik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A Bizottság és az EBB biztosítja, hogy a helyi civil társadalmat kellő mértékben tájékoztassák a tervezett és a folyamatban lévő műveletekről.

Módosítás     31

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

466/2014/EU határozat

5 cikk – 1 bekezdés – 7 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A 5. cikk (1) bekezdése a hetedik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

 

Az EBB finanszírozási műveleteinek összhangban kell állniuk „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011-14)” című bizottsági közleménnyel, többek között a pénzügyi közvetítők tekintetében is.

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

466/2014/EU határozat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c.  Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. melléklet módosítására, különösen annak érdekében, hogy abba belefoglalja a migráció kiváltó okainak felsorolását régiók szerint.”

Módosítás     33

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

466/2014/EU határozat

8 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  Az egyes projektgazdákkal kötött, EBB-finanszírozási műveletekkel kapcsolatos finanszírozási megállapodásoknak megfelelő környezetvédelmi és szociális rendelkezéseket is tartalmazniuk kell az EBB saját szabályaival és eljárásaival összhangban.”

„(5)   Az egyes projektgazdákkal kötött, EBB-finanszírozási műveletekkel kapcsolatos finanszírozási megállapodásoknak megfelelő közbeszerzési, környezet- és éghajlatvédelmi és szociális rendelkezéseket is tartalmazniuk kell az EBB saját szabályaival és eljárásaival összhangban, beleértve az uniós garanciának és az EBB részvételének a végső kedvezményezett számára való láthatóvá tételére vonatkozó követelményeket is.”

Módosítás    34

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

466/2014/EU határozat

8 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b.  A 8. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  A Bizottság és az EBB a 14. cikkben említett garanciamegállapodásban meghatározza azt a világos és átlátható forráselosztási politikát, amelynek segítségével az EBB a külső tevékenységén belül kijelölheti az e határozat alapján finanszírozandó műveleteket az uniós garancia leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében. A forráselosztási politika az EBB-finanszírozási műveleteknek az EBB értékelése szerinti hitelképességén, az I. mellékletben meghatározott felső összeghatárokon, a partner jellegén – legyen az egy szuverén állam, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alsóbb államszervezeti szintű szervezet vagy egy magán szervezet –, az EBB kockázattűrő képességén és más figyelembe vehető kritériumokon, többek között az uniós garancia hozzáadott értékén alapul. Az Európai Parlamentet és a Tanácsot a 14. cikkel összhangban tájékoztatni kell a forráselosztási politikáról.

„(6)  A Bizottság és az EBB a 14. cikkben említett garanciamegállapodásban meghatározza azt a világos és átlátható forráselosztási politikát, amelynek segítségével az EBB a külső tevékenységén belül kijelölheti az e határozat alapján finanszírozandó műveleteket az uniós garancia leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében. A forráselosztási politika az EBB-finanszírozási műveleteknek az EBB értékelése szerinti hitelképességén, az I. mellékletben meghatározott felső összeghatárokon, a partner jellegén – legyen az egy szuverén állam, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alsóbb államszervezeti szintű szervezet vagy egy magán szervezet –, az EBB kockázattűrő képességén és más figyelembe vehető kritériumokon, többek között az uniós garancia hozzáadott értékén alapul. Az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatni kell az e határozat szerinti forráselosztási politikáról, annak az EBB Unión kívüli, saját kockázatú hitelnyújtására vonatkozó forráselosztási politikájával való összehasonlítására is kiterjedően, a 14. cikkel összhangban.”

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c.  A 9. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az EBB alapos átvilágítást végez, és adott esetben előírja a projektgazdák számára, hogy – az Unió szociális és környezetvédelmi elveivel összhangban – a projektek tervezési és végrehajtási szakaszában egyaránt helyi nyilvános konzultációt folytassanak a nemzeti és helyi érdekeltekkel és a civil társadalommal az uniós garanciával fedezett beruházási projektek szociális, emberi jogi, környezeti, gazdasági és fejlesztési szempontjairól, és nyújtsanak tájékoztatást, amelynek felhasználásával értékelhető az Unió külső politikai és stratégiai céljainak teljesítéséhez való hozzájárulás.”

„Az EBB alapos átvilágítást végez, és előírja a projektgazdák számára, hogy – az Unió szociális és környezetvédelmi elveivel összhangban – a projektek tervezési és végrehajtási szakaszában egyaránt helyi nyilvános konzultációt folytassanak a nemzeti és helyi érdekeltekkel és a civil társadalommal az uniós garanciával fedezett beruházási projektek szociális, emberi jogi, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, környezeti, gazdasági és fejlesztési szempontjairól, és nyújtsanak tájékoztatást, amelynek felhasználásával értékelhető az Unió külső politikai és stratégiai céljainak teljesítéséhez való hozzájárulás.”

Módosítás     36

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3d.  A 9. cikk (1) bekezdése az első albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az EBB gondoskodik az önkéntes és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének alkalmazásáról a földterületeket és természeti erőforrásokat érintő műveletek finanszírozását megelőzően.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=HU)

Indokolás

2007-ben az ENSZ-közgyűlés elfogadta az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatot, amely elismeri jogaikat és külön említést tesz a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésről mint az ősi földjeiket, területeiket és természeti forrásaikat érintő tevékenységek előfeltételéről. Ezt az alapelvet az EBB műveletei során is tiszteletben kell tartani.

Módosítás     37

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3e.  A 9. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen értékelésnek adott esetben tartalmaznia kell annak vizsgálatát, hogy az EBB-finanszírozás kedvezményezettjeinek kapacitásait hogyan lehet a projektciklus során technikai segítségnyújtással megerősíteni. Az EBB saját szabályai és eljárásai tartalmazzák a beruházási projektek környezeti és társadalmi hatásának, továbbá az emberi jogokkal és a konfliktusmegelőzéssel összefüggő szempontoknak az értékeléséhez szükséges rendelkezéseket annak biztosítása érdekében, hogy az e határozat alapján támogatott beruházási projektek környezeti és társadalmi szempontból fenntarthatók legyenek.

„Ezen értékelésnek tartalmaznia kell annak vizsgálatát, hogy az EBB-finanszírozás kedvezményezettjeinek kapacitásait hogyan lehet a projektciklus során technikai segítségnyújtással megerősíteni. Az EBB saját szabályai és eljárásai tartalmazzák a beruházási projektek környezeti és társadalmi hatásának, továbbá az emberi jogokkal és a konfliktusmegelőzéssel összefüggő szempontoknak az értékeléséhez szükséges rendelkezéseket annak biztosítása érdekében, hogy az e határozat alapján támogatott beruházási projektek környezeti és társadalmi szempontból fenntarthatók legyenek. „Az EBB az átvilágítás alkalmazásáról szóló, rendelkezésre álló belső iránymutatás részeként olyan gyakorlati útmutatást dolgoz ki az egyes alapvető emberi jogokhoz kapcsolódó szempontok értékeléséről, melyet az egyes projektek előzetes értékelése és folyamatos nyomon követése során lehet alkalmazni, ideértve a pénzügyi közvetítők bevonásával végzett projekteket is, a meglévő keretrendszerek, különösen az emberi jogokkal kapcsolatos uniós stratégiai keret és cselekvési terv alapján, figyelembe véve az Unió, a megfelelő ENSZ-testületek és az emberi jogi szervezetek által kidolgozott, meglévő emberi jogi referenciakritériumokat.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Módosítás     38

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 f pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3f.  A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A EBB arra is törekszik, hogy az általa végzett monitoring kiterjedjen a közvetített műveletek végrehajtására és a kkv-kat támogató pénzügyi közvetítők teljesítményére is.

(3)   A EBB által végzett monitoring kiterjed a közvetített műveletek végrehajtására és a kkv-kat támogató pénzügyi közvetítők teljesítményére.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=HU)

Módosítás    39

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 g pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3g.   A 9. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A monitoring eredményeit lehetőség szerint – a titoktartási követelmények betartásával és az érintett felek egyetértésével – közzé kell tenni. ”

„(5)   A monitoring eredményeit – a titoktartási követelmények betartásával és az érintett felek egyetértésével – közzé kell tenni.”

Módosítás     40

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a b) pont a következő mondattal egészül ki:

a)  a b) pont a következőképpen módosul:

b)  Az EBB-nek mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;

b)  az EBB-finanszírozási műveletek hozzáadott értékének, a várt teljesítménynek, az eredményeknek és a műveletek fejlesztési hatásainak az összevont értékelése az eredményértékelési keretnek megfelelően készülő éves EBB-jelentés alapján. E célból az EBB-nek a finanszírozott projektek fejlesztési, környezeti és szociális szempontjainak, köztük az emberi jogi és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szempontok értékelésére szolgáló teljesítménymutatókat kell alkalmaznia, figyelembe véve a támogatáshatékonyságról szóló, 2005. évi párizsi nyilatkozat szerinti vonatkozó mutatókat is. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos mutatók közé fel kell venni a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítását, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést és célkitűzéseket, továbbá azokat adott esetben utólagosan, az adatok nemek szerinti lebontása révén kell értékelni. A projektek környezeti vonatkozásaira utaló mutatók közé fel kell venni a tiszta technológia azon kritériumait, amelyek alapvetően az energiahatékonyságra és a kibocsátáscsökkentésre irányulnak. Az EBB-nek az érintett felekkel, civil társadalommal, érintett közösségekkel és nem kormányzati szervezetekkel részletesen és rendszeresen konzultálva és együttműködve mutatókat kell kidolgoznia a migráció okainak kezelésére, valamint a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági rezilienciájának kiépítésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;

Módosítás     41

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

az aa) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához, figyelembe véve az 5. cikkben említett regionális technikai operatív iránymutatásokat is;”

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához.

 

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve keretrendszert és módszertant dolgoz ki, amely alapján az EBB évente jelentést készít a közösségi garancia alá tartozó műveleteiről és az Unió külső fellépéseire nézve irányadó, az EUSZ 21. cikkében említett általános elveknek való megfelelésükről. E jelentéstétel fő célja az Európai Unióról szóló szerződés szerinti kötelezettségek, nevezetesen annak 21. cikkében foglalt rendelkezések EBB általi betartásának nyomon követése, ideértve az emberi jogok tiszteletben tartását és előmozdítását, a szegénység felszámolását, valamint a környezeti kockázatok kezelését.

 

A módszertant a Bizottság és az EKSZ [egy évvel e módosító határozat hatálybalépése után]-ig dolgozza ki, és az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretben és cselekvési tervben előírtak szerinti, az EBB által az emberi jogi normáknak való megfelelésről szóló jelentésre épül.

 

A Bizottság az EBB éves jelentése alapján évente saját értékelést nyújt be az Európai Parlament számára az EBB által nyújtott információkra vonatkozóan, és adott esetben változtatásokat javasol az EBB politikáinak és eljárásainak tekintetében, és ezeket a változtatásokat – az Európai Parlament véleményének figyelembevételével – a tagállamok fogadják el. A regionális technikai operatív iránymutatások aktualizálásával tükröznie kell az EBB jelentéstételének e célból történő javítására irányuló esetleges európai bizottsági és európai parlamenti ajánlásokat.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Módosítás     42

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a b pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ab)  A 11. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

e)  az EBB-finanszírozási műveletek minőségi értékelése, kitérve arra, hogy az EBB a finanszírozott beruházási projektek átvilágítása és monitoring alá vonása során milyen mértékben veszi figyelembe a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságot;”

e)  az EBB-finanszírozási műveletek minőségi értékelése, kitérve arra, hogy az EBB a finanszírozott beruházási projektek átvilágítása és monitoring alá vonása során milyen mértékben veszi figyelembe a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságot, valamint arra irányuló intézkedések, hogy az érintett közösségek, civil társadalmi és nem kormányzati szervezetek bevonásának előmozdításával maximalizálják a helyi szerepvállalást;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=HU)

Módosítás     43

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az EBB-finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához nyújtott hozzájárulás értékelése. ;

j)  annak értékelése, hogy az EBB finanszírozási műveletei mennyiben járultak hozzá a migráció szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó okainak kezelésére és a menekültek, a migránsok, valamint a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének előmozdítására irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához;

Módosítás    44

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  Az 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottságnak az (1) bekezdésben említett jelentéstétele céljából az EBB benyújtja a Bizottságnak az e határozat keretében végrehajtott EBB-finanszírozási műveletekről szóló éves jelentéseket, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse a jelentéstételt. Az EBB olyan információkat is benyújthat a Bizottságnak, amelyek az Európai Parlament és a Tanács számára relevánsak az EBB külső tevékenységének átfogó áttekintéséhez.

(2)  A Bizottságnak az (1) bekezdésben említett jelentéstétele céljából az EBB benyújtja a Bizottságnak az e határozat keretében végrehajtott EBB-finanszírozási műveletekről szóló éves jelentéseket, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse a jelentéstételt. Az EBB olyan információkat is benyújthat a Bizottságnak, amelyek az Európai Parlament és a Tanács számára relevánsak az EBB külső tevékenységének átfogó áttekintéséhez. Az éves jelentések alapján az Európai Parlament ajánlásokat fogalmazhat meg az EBB számára a különböző folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban.

Módosítás    45

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  A 12. cikk (1) bekezdésében a bevezető rész szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Átláthatósági politikájával, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós elvekkel, valamint fokozatosan a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés normáival összhangban az EBB a honlapján nyilvánosságra hozza az alábbiakkal kapcsolatos információkat:”

„(1)  Átláthatósági politikájával, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós elvekkel, valamint fokozatosan a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés normáival összhangban az EBB a honlapján proaktív módon és szisztematikusan nyilvánosságra hozza az alábbiakkal kapcsolatos információkat:”

Módosítás    46

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.  A 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  az e határozat keretében végrehajtott összes EBB-finanszírozási művelet a projektjóváhagyás szakasza után, külön feltüntetve, hogy az adott beruházási projekt az uniós garancia alá tartozik-e, valamint, hogy milyen módon járul hozzá az Unió külső tevékenységének a céljaihoz, különösen kiemelve a gazdasági, szociális és környezeti hatásokat;

„a)  az EBB e határozat keretében végrehajtott összes finanszírozási művelete a projektjóváhagyás szakasza után, külön feltüntetve, hogy az adott beruházási projekt az uniós garancia alá tartozik-e, valamint hogy milyen módon járul hozzá az Unió külső tevékenységének céljaihoz, különösen kiemelve a gazdasági, szociális és környezeti, éghajlati és nemekre vonatkozó hatásokat, valamint közzétéve az e határozat hatálya alá tartozó konkrét projektekkel kapcsolatos releváns információkat, beleértve az eredménymérési lapokat, továbbá figyelembe véve a bizalmas és érzékeny üzleti információk védelmét.

Módosítás     47

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5d.  A 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)  lehetőség szerint és adott esetben az EBB és a fogadó ország közötti hatályos keretmegállapodások. Új megállapodások aláírásakor vagy a hatályos megállapodások módosításakor az EBB törekszik arra, hogy lehetővé tegye ezek közzétételét;

„c)  lehetőség szerint és adott esetben az EBB és a fogadó ország közötti hatályos keretmegállapodások. Új megállapodások aláírásakor vagy a hatályos megállapodások módosításakor az EBB biztosítja ezek közzétételét;

Módosítás     48

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 e pont (új)

466/2014/EU határozat

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5e.  A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

„13. cikk

Nem együttműködő joghatóságok

Nem együttműködő joghatóságok

Az EBB finanszírozási műveletei során nem tűri el a jogellenes célból – például a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, az adócsalás és az adókijátszás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás céljából – végzett tevékenységeket. Az EBB különösen nem vesz részt a valamely jogosult országban végrehajtott, de az Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport által nem együttműködőnek minősített külföldi joghatóság alá tartozó gazdasági egységen keresztül végzett finanszírozási műveletekben.

Az EBB finanszírozási műveletei során betartja a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre, az adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó normákat és alkalmazandó jogszabályokat.

 

Az EBB nem használhat vagy alkalmazhat adókikerülést célzó konstrukciókat, különösen agresszív adótervezést vagy az uniós jogi aktusokban vagy a Tanács következtetéseiben, a Bizottság közleményeiben vagy hivatalos felszólításaiban meghatározott jó adóügyi kormányzásra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő gyakorlatokat.

 

Az EBB nem áll üzleti kapcsolatban olyan országban vagy területen bejegyzett vagy létrehozott jogalannyal, amely nem működik együtt az Unióval az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott adóügyi standardok alkalmazása terén.

 

Pénzügyi közvetítőkkel való szerződéskötés esetén az EBB-nek át kell ültetnie az ebben a cikkben említett követelményeket a vonatkozó szerződésekbe, és azok betartására vonatkozóan országonkénti jelentéstételt kell kérnie.

 

Az EBB a Bizottsággal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat követően felülvizsgálja és naprakésszé teszi a nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó politikáját. A Bizottság ezt követően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e politika végrehajtásáról.”

Az EBB a finanszírozási műveletei során a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban előírt elveket és normákat alkalmazza, többek között azon követelményt, hogy adott esetben észszerű intézkedéseket kell hozni a tényleges tulajdonos személyazonosságának a megállapítására.

 

Módosítás    49

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 f pont (új)

466/2014/EU határozat

14 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5f.  A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság és az EBB a 8. cikknek megfelelően az uniós garanciával kapcsolatos részletes rendelkezéseket és eljárásokat meghatározó garanciamegállapodást ír alá, és erről megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

„A Bizottság és az EBB a 8. cikknek megfelelően az uniós garanciával kapcsolatos részletes rendelkezéseket és eljárásokat meghatározó garanciamegállapodást írnak alá, amelyet közölnek az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.”

Módosítás    50

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 g pont (új)

466/2014/EU határozat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5g.   A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a)   A Bizottságnak az 5. cikkben említett felhatalmazása [e módosító határozat hatálybalépésének dátuma]-tól/-(jé)től határozatlan időre szól.”

Módosítás    51

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 h pont (új)

466/2014/EU határozat

18 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5h.   A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”

„(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. és az 5. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”

Módosítás    52

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 i pont (új)

466/2014/EU határozat

18 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5i.  A 18. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A 4. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

„(5)   A 4. és az 5. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás     53

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EBB kormányzó szerveinek az ilyen átcsoportosítás lehetőségét különösen annak lehetővé tétele érdekében kell igénybe venniük, hogy az uniós garancia továbbra is az EBB saját kockázatú eszközei alá tartozó országoknál magasabb kockázati profilú kiemelt országokra összpontosuljon. A Bizottság az ilyen átcsoportosításokról rendszeres tájékoztatást nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az EBB Unión kívüli saját kockázatú hitelnyújtásra vonatkozó forráselosztási politikájára is kiterjedően.

Módosítás    54

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – B pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

B.  Szomszédságpolitikai partnerországok és partnerségi országok: 18 374 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

B.  Szomszédságpolitikai partnerországok és partnerségi országok: 23 145 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

Módosítás    55

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – B pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  Földközi-tengeri országok: 12 366 000 000 EUR, ebből 10 506 000 000 EUR az általános megbízatás keretében és 1 860 000 000 EUR a magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében;

i.  Földközi-tengeri országok: 13 607 000 000 EUR, ebből 11 747 000 000 EUR az általános megbízatás keretében és 1 860 000 000 EUR a magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében;

Módosítás    56

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

II melléklet – B pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország: 6 008 000 000 EUR;

ii.  Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország: 9 538 000 000 EUR;

Módosítás    57

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – C pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

C.  Ázsia és Latin-Amerika: 3 785 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

C.  Ázsia és Latin-Amerika: 5 130 000 000 EUR, amely az alábbi indikatív részösszeghatárokra bomlik:

Módosítás    58

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – C pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  Latin-Amerika: 2 543 000 000 EUR;

i.  Latin-Amerika: 3 318 000 000 EUR;

Módosítás    59

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – C pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  Ázsia: 1 040 000 000 EUR;

ii.  Ázsia: 1 510 000 000 EUR;

Módosítás    60

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – C pont – iii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  Közép-Ázsia: 202 000 000 EUR;

iii.  Közép-Ázsia: 302 000 000 EUR;

Módosítás    61

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet

466/2014/EU határozat

I melléklet – D pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Dél-Afrika: 462 000 000 EUR;

Dél-Afrika: 516 000 000 EUR.

Módosítás    62

Határozatra irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Átmeneti rendelkezés

 

E határozat hatálybalépése és a Bizottság és az EBB közötti garanciamegállapodás megkötése előtt az EBB a magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében finanszírozhat projekteket. Ezeket a projekteket a garanciamegállapodásban elfogadandó feltételek tiszteletben tartásának Bizottság általi megerősítése esetén be lehet vonni az uniós garancia hatálya alá.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről(*) (31.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

A vélemény előadója (*): Nirj Deva

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az EBB, amely a volument tekintve a világ legnagyobb multilaterális hitelezője, egyre aktívabbá válik az Unión kívül, és olyan projektekbe ruház be, amelyek a fenntartható fejlődést és az inkluzív gazdasági növekedést mozdítják elő. Az Unió külpolitikai célkitűzései vezérlik, és így szerves részévé válik a külső beruházási tervnek.

E külső megbízatás kapacitásának határait továbbra is előre nem látható kihívások feszegetik, korlátozott mozgásteret hagyva Ázsiában, Dél-Afrikában, Közép-Ázsiában és Kelet-Európában. Ezt a mozgásteret az előrejelzések szerint az EBB külső megbízatása tekintetében a Bizottság által javasolt felső határ tovább fogja szűkíteni. Az EBB ázsiai, latin-amerikai és dél-afrikai jelenlétét a jelenlegi szinthez képest 50%-kal csökkentenék, és a bank keleti szomszédság országaiban folytatott tevékenységei is jelentősen visszaesnének.

Az előadó üdvözli az EBB rezilienciajavítási kezdeményezését, de úgy véli, hogy a Bizottság által javasoltakon felüli 3 530 000 000 euró lehetővé tenné a bank számára, hogy a jelenlegi szinten tartsa külső tevékenységeit, a migrációs és menekültválság által jelenleg sújtott szomszédos országokon túl.

A külső beruházási terv a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés hihetetlen katalizátorává nőheti ki magát. Következetes keretet biztosít a beruházások előmozdítására, a köz- és magánszféra közötti partnerségek ösztönzésére és a mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) támogatására, az Uniótól, annak tagállamaitól és egyéb adományozóktól származó pénzeszközök felhasználásával, valamint a pénzintézetek és a magánszektor támogatásával.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak és az EBB-nek inkább a fenntartható fejlődés, munkahelyteremtés és növekedés hosszú távú céljaira kellene összpontosítania, nem pedig arra, hogy energiáinak nagy részét a migrációs és menekültválság kezelésére fordítsa. A menekültválság középpontjában az alacsony és közepes jövedelmű országok állnak. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek nagy többsége azokban a fejlődő országokban él, melyek a menekültek 89%-át és a belső menekültek 99%-át befogadják[1].

Ezért egyértelműen külön kell választani a fenntartható fejlesztési célok keretébe illeszkedő, hosszú távú fejlesztési napirendet, amely többek között a migráció kiváltó okainak kezelését célozza, valamint a menekültek és a válság sújtotta övezetek befogadó közösségeinek megsegítését célzó, rövid távú megközelítést, amelyet az EIB rezilienciajavító kezdeményezésének 3. építőköve is céloz.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy elengedhetetlen a kkv-k támogatása abban, hogy átkerülhessenek a formális szektorba, és könnyebben juthassanak hitelekhez. Tekintettel arra, hogy a feltörekvő piacokon az mkkv-k 70%-a nem fér hozzá hitelekhez, a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, valamint a tőkeforrások megnyitására irányuló megoldások megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a potenciálisan dinamikus szektor növekedni tudjon, és biztosítani tudja a szükséges álláshelyeket. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő folyamatok és programok hatékony kihasználásával támogassa a migráció okainak kezeléséhez hozzájáruló kezdeményezéseket.

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő migrációs és menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő programok hatékony kihasználásával kidolgozza és támogassa a fenntartható fejlesztési célokhoz hozzájáruló kezdeményezéseket, valamint kezelje a szegénységből, az egyenlőtlenségből, a demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából és az éghajlatváltozásból fakadó migrációs nyomást, illetve a kényszerű lakóhelyelhagyás hosszú távú következményeit.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden olyan kísérlet, amely a fejlesztési támogatást a határellenőrzéshez, a migrációs áramlások kezeléséhez vagy a visszafogadási megállapodásokhoz köti, elkerülendő.

Módosítás     3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, a fejlesztéshatékonysági alapelvekhez igazított, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Ezen új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók fenntartható fejlesztési célok elérését célzó beruházásainak fellendítésére, az uniós és a helyi magánszektorral való partnerségek kiépítése és a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend, az addisz-abebai cselekvési program – többek között a hazai források mobilizálásának elősegítése – és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is. Belső reformjai tekintetében minél nagyobb eredményeket ér el, és minél gyorsabban halad egy adott ország a demokratikus intézmények felépítése és megszilárdítása, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén, annál több támogatást kell kapnia az Uniótól. Ez a „pozitív feltételhez kötöttségen” alapuló megközelítés valódi változásokat indíthat el, és biztosíthatja, hogy az uniós adófizetők pénzét fenntarthatóbb módon költsék el.

Módosítás     4

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát a további 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összeg felszabadításával 32 300 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a válság sújtotta területeken található befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó migrációs nyomás okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát 38 470 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a partnerországok, valamint a tranzit- és befogadó közösségek gazdasági és szociális infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni, a munkahelyteremtésre és a fenntarthatóságra összpontosítva.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az új magánszektorbeli hitelezési megbízatás alapján a maximális felemelt felső összeghatáron belül 2 300 000 000 EUR maximális összeget a migráció okait kezelő projektekre kell elkülöníteni, és arra átfogó uniós garanciafedezetet kell biztosítani.

(10)  Az új magánszektorbeli hitelezési megbízatás alapján a maximális felemelt felső összeghatáron belül 2 300 000 000 EUR maximális összeget a migráció okait kezelő, valamint a befogadó és tranzitközösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességét előmozdító projektekre kell elkülöníteni, és arra átfogó uniós garanciafedezetet kell biztosítani.

Módosítás     6

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A külső megbízatás keretében az EBB legfontosabb célkitűzései közé tartozik a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása és a helyi magánszektor fejlesztése, és ez olyan összehangolt erőfeszítést igényel, melynek során az EBB műveletei az mkkv-k finanszírozáshoz és hitelhez való hozzáférésének javítására, a technikai segítségnyújtás biztosítására, a vállalkozó szellem előmozdítására és a pénzügyi szolgáltatások háztartások és vállalatok számára történő megfelelő nyújtására összpontosítanak, megkönnyítve az mkkv-k számára a bizonytalan informális gazdaságból a formális gazdaságba történő átmenetet. Az EBB finanszírozási műveleteinek ezenkívül arra kell törekedniük, hogy határozottan támogassák az mkkv-k által lebonyolított, kis léptékű beruházási projekteket, tovább könnyítve az mkkv-k nemzetközivé válását, különösen a távoli vidéki területeken, valamint konkrétan az ivóvízkezelés, szennyvíz-ártalmatlanítás és a megújuló energiák területén.

Módosítás     7

Határozatra irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  El kell végezni a külső hitelezési megbízatás felülvizsgálatát, biztosítandó annak a fejlesztéshatékonysági alapelvekhez és a fenntartható fejlesztési célokhoz történő igazítását.

Módosítás     8

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni.

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére és a hosszú távú fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásra irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni; az ezen új célkitűzés keretében finanszírozott projekteknek elviekben összhangban kell állniuk az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága (DAC) által létrehozott hivatalos fejlesztéstámogatás (ODA) kritériumaival, valamint meg kell felelniük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkének és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveknek.

Módosítás     9

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Biztosítani kell a migráció okainak kezelésére irányuló uniós kezdeményezésekkel – ezen belül a származási országukba visszatért migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez nyújtott uniós támogatással – való komplementaritást és összehangolást.

törölve

Módosítás     10

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen.

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlathoz köthető kiadások jelenlegi magas szintjének növelésére, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya – az éghajlati stratégiájában tett kötelezettségvállalásának megfelelően – 2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen. Az EBB-nek figyelembe kell vennie az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseit, amelyek értelmében fokozatosan ki kell vezetni a környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatásokat, ideértve a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozókat.

_________________

_________________

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

Indokolás

2015 végén elfogadott éghajlati stratégiájában az EBB kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020 végére 35%-ig emeli a fejlődő országokon belüli, éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektek szintjét. Ennek a bejelentésnek tükröződnie kell a külső megbízatásában. Hasonlóképpen az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseinek is teljes mértékben tükröződniük kell Európa külső hitelezési tevékenységeiben.

Módosítás     11

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a menekülteket és befogadó közösségeket támogató közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezeléséhez nyújtott hozzájárulást.

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének kiépítésére irányuló közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell azt, hogy az EBB finanszírozási műveletei mennyiben járulnak hozzá e célkitűzésekhez, nevezetesen a fenntartható fejlesztési célokhoz, a helyi civil társadalom bevonásához, valamint az uniós külső prioritásokkal és az uniós költségvetési prioritásokkal való összhanghoz. Az EBB-nek meg kell tennie minden ahhoz szükséges lépést, hogy az átláthatóság és az információkhoz való hozzáférés biztosításával megszilárdítsa az Európai Parlament felé való elszámoltathatóságát, az eredménymérési keret révén rendszeresen közzétéve a projektek eredményeit, értékelését és hatásainak felbecslését.

Módosítás     12

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése.

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10%-ról 20%-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Az EBB-nek valamennyi átcsoportosítási határozatról indokolási jelentés és hatásvizsgálat benyújtása révén értesítenie kell az Európai Parlamentet. Az EBB rezilienciajavítási kezdeményezése keretében a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR-t és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR-t a céloknak megfelelően teljes mértékben fel kell használni és nem szabad átcsoportosítani.

Módosítás     13

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 32 300 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett, EBB által végzett finanszírozási műveletek felső összeghatára 38 470 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

Indokolás

A javasolt növelésre szükség van, ha az EBB-nek hozzá kell járulnia az összes uniós politikához és prioritáshoz, beleértve Ukrajnát és a többi újonnan jogosult országot.

Módosítás     14

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az általános megbízatás maximális összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

a)  az általános megbízatás maximális összege 36 170 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a migráció kiváltó okainak kezelésére, többek között az éghajlatváltozásra, a hosszú távú szociális és gazdasági infrastruktúra kiépítésére, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a befogadó közösségek helyzetének javítására irányuló, az EBB rezilienciajavítási kezdeményezése keretében végrehajtott közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR, a migráció okait kezelő projektekre.

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR, a migráció okainak kezelésére, a hosszú távú szociális és gazdasági infrastruktúra kiépítésére, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a befogadó közösségek helyzetének javítására irányuló, az EBB rezilienciajavítási kezdeményezése keretében végrehajtott projektekre;

Módosítás     16

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések.;

d)  a migráció szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének előmozdítására irányuló stratégiai válaszintézkedések;

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő országokban az EBB-finanszírozási műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. cikkével összhangban közvetetten hozzá kell járulniuk az Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikájának célkitűzéseihez, köztük a szegénységnek az inkluzív növekedésen és a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődésen révén való csökkentéséhez.”

„(4)   A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzéke szerinti fejlődő országokban az EBB-finanszírozási műveleteknek az EUMSZ 208. és 209. cikkével összhangban az Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikájának célkitűzéseire, különösen a szegénységnek az inkluzív növekedés és a fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés révén való csökkentésére kell összpontosítaniuk.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=HU)

Módosítás     18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kel törekednie. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn;

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – prioritásként a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának, erősítésére kell törekednie, ideértve az mkkv-kat is. Az EBB (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató finanszírozási műveleteinek törekedniük kell arra, hogy fokozzák az mkkv-k beruházási projektjeinek nyújtott támogatást, lehetővé téve a finanszírozáshoz való hozzáférést, serkentve az mkkv-k új beruházási projektjeinek fejlesztését, tovább könnyítve az mkkv-k nemzetközivé válását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja és értékelje a forrásoknak az érintett mkkv-k támogatására való felhasználását, az EBB alapos átvilágítást végez, és a pénzügyi közvetítőkre és a végső kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn.

Módosítás     19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek jelenlegi magas szintjének fenntartására, miközben e műveletek minimális volumenének az összes EBB-finanszírozási művelet legalább 25 %-át kell kitenniük.

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek jelenlegi magas szintjének fenntartására, miközben e műveletek minimális volumenének az összes EBB-finanszírozási művelet legalább 25%-át kell kitenniük, 2020-ig fokozatosan, legalább 35%-ra növelve a célértéket.

Módosítás     20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a migráció okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata különösen a migránsok beáramlása nyomán megnövekedett infrastrukturális és kapcsolódó szolgáltatási igények kielégítése, valamint a befogadó és menekült közösségek munkalehetőségeinek ösztönzése a gazdasági integráció előmozdítása és a menekültek önellátóvá válása érdekében.

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a szegénységből, fejletlenségből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó migrációs nyomás okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez, egyidejűleg biztosítva a fenntartható fejlesztési céloknak való megfelelést. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata különösen a humanitárius fellépés erősítése és a tisztességes munkahelyek létrehozásának támogatása, biztosítva mindeközben az emberi, a munkavállalói és a szociális jogok teljes körű tiszteletben tartását, az alapvető szabadságokat és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését egy olyan, jogokon alapuló megközelítés alkalmazásával, amely az átláthatósággal, a részvétellel, a megkülönböztetésmentességgel és az elszámoltathatósággal összhangban felöleli az összes emberi és szociális jogot. Az EBB finanszírozási műveleteinek el kell ismerniük, hogy a nemek közötti egyenlőség átfogó kérdés a fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából. A nemi dimenziót minden finanszírozási műveletre vonatkozóan figyelembe kell venni. Az EBB gondoskodik arról, hogy 2017. december 31-ig a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet dolgozzon ki, és hogy e megbízatás keretében az EBB minden művelete megfeleljen a nemekkel kapcsolatos, 2016 decemberében elfogadott stratégiája alapelveinek.

Módosítás     21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 9 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9) Az uniós garancia kizárólag azon EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, amelyeket olyan jogosult országokban hajtanak végre, amelyek keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó jogi feltételekről.”

„(9) Az uniós garancia kizárólag azon EBB-finanszírozási műveleteket fedezi, amelyeket olyan jogosult országokban hajtanak végre, amelyek keretmegállapodást kötöttek az EBB-vel az ilyen műveletek végrehajtására vonatkozó jogi feltételekről. Azoknak a jogszabályi feltételeknek, amelyek alapján a műveleteket végrehajtják, környezetvédelmi, szociális, valamint emberi jogi és munkaügyi normákat is magukban kell foglalniuk.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Indokolás

Az EBB és a kedvezményezett ország között megkötött keretmegállapodásnak részét képezik többek között az adózással, a fizetőeszköz átválthatóságával, a pénzeszközök átcsoportosításával, a projektek vámügyi és adóügyi kezelésével, a pályáztatással és a banki képviselők kezelésével kapcsolatos rendelkezések. Ennek megfelelően a keretmegállapodásoknak környezetvédelmi, szociális, emberi jogi és munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk.

Módosítás     22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  a 9 cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az EBB a földterületeket és természeti erőforrásokat érintő műveletek finanszírozását megelőzően gondoskodik az önkéntes és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének alkalmazásáról.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=HU)

Indokolás

Az ENSZ-közgyűlés 2007-ben elfogadta az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatot, amely elismeri jogaikat, és külön említést tesz a szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésről mint az ősi földjeiket, területeiket és természeti forrásaikat érintő tevékenységek előfeltételéről. Ezt az alapelvet az EBB műveletei során is tiszteletben kell tartani.

Módosítás     23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  a 9 cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az EBB olyan gyakorlati útmutatást dolgoz ki az egyes alapvető emberi jogokhoz kapcsolódó szempontok értékeléséről, melyet az egyes projektek előzetes értékelése és folyamatos nyomon követése során lehet alkalmazni, ideértve a pénzügyi közvetítők bevonásával végzett projekteket is, a meglévő keretrendszerek, különösen az emberi jogokkal kapcsolatos uniós stratégiai keret és cselekvési terv alapján.”;

Módosítás     24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az EBB-nek mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;;

b)  Az EBB-nek – az érdekelt felekkel és a civil társadalommal konzultálva és együttműködve – mutatókat kell kidolgoznia a migráció okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének előmozdítására irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek számára;

Módosítás     25

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)   annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához, figyelembe véve az 5. cikkben említett regionális technikai operatív iránymutatásokat is;”

„c)   annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához.

 

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve keretrendszert és módszertant dolgoz ki, amely alapján az EBB évente jelentést készít a közösségi garancia alá tartozó műveleteiről és az Unió külső fellépéseire nézve irányadó, az EUSZ 21. cikkében említett általános elveknek való megfelelésükről. E jelentéstétel fő célja, hogy nyomon kövesse az EUSZ szerinti kötelezettségek, nevezetesen az annak 21. cikkében foglalt rendelkezések, köztük az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása, a szegénység felszámolása, valamint a környezeti kockázatok kezelése EBB általi betartását.

 

E módszertant a Bizottság és az EKSZ az e felülvizsgált határozat hatálybalépése utáni első évben dolgozza ki, és az az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretben és cselekvési tervben megfogalmazott kérés szerint az EBB emberi jogi normáknak való megfeleléséről szóló jelentésre épül.

 

A Bizottság az EBB éves jelentése alapján évente saját értékelést nyújt be az Európai Parlament számára az EBB által nyújtott információkra vonatkozóan, és adott esetben változtatásokat javasol az EBB által követett politikák és eljárások tekintetében, és ezeket a változtatásokat – az Európai Parlament véleményének figyelembevételével – a tagállamok fogadják el. A regionális technikai operatív iránymutatások aktualizálásával tükröznie kell az EBB jelentéstételének e célból történő javítására irányuló esetleges európai bizottsági és európai parlamenti ajánlásokat.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Módosítás     26

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az EBB-finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához nyújtott hozzájárulás értékelése. ;

j)  annak értékelése, hogy az EBB finanszírozási műveletei mennyiben járultak hozzá a migráció szegénységből, egyenlőtlenségből, demográfiai növekedésből, a munkavállalási és gazdasági lehetőségek hiányából, valamint az éghajlatváltozásból fakadó okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek hosszú távú gazdasági ellenálló képességének előmozdítására irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához;

Módosítás     27

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  a 12. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő lép:

„(1)   Átláthatósági politikájával, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós elvekkel, valamint fokozatosan a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés normáival összhangban az EBB a honlapján nyilvánosságra hozza az alábbiakkal kapcsolatos információkat:”

„(1)   Átláthatósági politikájával, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogszabályokkal, valamint fokozatosan a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezés normáival összhangban az EBB a honlapján nyilvánosságra hozza az alábbiakkal kapcsolatos információkat:”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Módosítás     28

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  a 12. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  Az EBB nyilvános dokumentumtárában elérhetővé teszi az alábbi dokumentumokat:

 

  az e garancia keretébe tartozó projektekre vonatkozó összes eredménymérési lapot, különösen azokat, amelyek feltüntetik, hogyan járul hozzá az ilyen garancia az Unió külső fellépésének céljaihoz, kitérve különösen annak gazdasági, szociális és környezeti hatására;

 

  a nyomon követési és értékelési jelentéseket;

 

  a projektzáró jelentéseket;

 

  az EBB alapokmányának 19. cikkében meghatározott eljárás keretében a Bizottság által készített véleményeket.”

Indokolás

Az e garancia keretébe tartozó információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférésnek közvetlenül a dokumentumokhoz való hozzáférésről és az információk nyilvánosságra hozataláról szóló hatályos uniós jogszabályokon, például az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendeleten és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK rendeleten kell alapulnia.

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

II melléklet

466/2014/EU határozat

II melléklet – B pont – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

II melléklet

466/2014/EU határozat

II melléklet – B pont – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Oroszország

törölve

Módosítás    31

Határozatra irányuló javaslat

II melléklet

466/2014/EU határozat

II melléklet – C pont – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Argentína, Bolívia, Brazília, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

III melléklet

466/2014/EU határozat

III melléklet – B pont – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország

Kelet-Európa, Dél-Kaukázus

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

III melléklet

466/2014/EU határozat

III melléklet – B pont – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Oroszország

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia

Hivatkozások

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nirj Deva

16.12.2016

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tania González Peñas, Martina Werner

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (22.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

A vélemény előadója: Eduard Kukan

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság célja, hogy mind mennyiségi, mind minőségi szempontból kiterjessze az Európai Beruházási Bank (EBB) külső hitelezési megbízatását, elsősorban azért, hogy fokozza tevékenységeit a déli szomszédságban és a Nyugat-Balkánon, továbbá hozzájáruljon az új külső beruházási tervhez.

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, de úgy véli, hogy azt az uniós garancia alá tartozó EBB finanszírozási műveletek plafonja megfelelő növelésének kell kísérnie, hogy el lehessen kerülni a prioritást élvező jelenlegi műveletek megszakítását. Ez a helyzet elsősorban az EBB Ukrajnában folytatott tevékenységeit érinti, ahol a becslések szerint a hitelezés jelenlegi szintje már 2018 közepére kimerítené a javasolt keretet.

Az előadó támogatja, hogy jelentősebb stratégiai hangsúlyt fektessenek a migráció kiváltó okaira, valamint a befogadó közösségek támogatását célzó projektekre a kiemelt régiókban. Mindazonáltal a javaslat egyértelműbbé tételére van szükség, hogy különbséget lehessen tenni e különböző célkitűzések és az azokra előirányzott összegek között.

Az előadó támogatja azt az ötletet is, hogy az EBB számára biztosítsanak lehetőséget arra, hogy e határozat hatályba lépése előtt az új magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében finanszírozzon projekteket (úgynevezett „raktározás”).

Az előadó úgy véli továbbá, hogy tovább kell erősíteni az EBB-műveletek és az EU külpolitikája közötti alapvető kapcsolatot. Különösen a regionális felső összeghatárokon belüli, országok szerinti megoszlásnak kell teljes mértékben tükröznie a külpolitikai prioritásokat és korlátozásokat, és azokat az Európai Külügyi Szolgálattal konzultálva kell meghatározni.

Ezenkívül javítani kell a pénzügyi közvetítőkön keresztül finanszírozott EBB-projektek átláthatóságát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő folyamatok és programok hatékony kihasználásával támogassa a migráció okainak kezeléséhez hozzájáruló kezdeményezéseket.

(1)  A nemzetközi közösség minden korábbinál nagyobb méreteket öltő migrációs és menekültügyi válsággal szembesül, amely szolidaritást, a pénzügyi források hatékony mozgósítását és a meglévő kihívásokkal szembeni összehangolt fellépést igényel. Minden szereplőnek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a tartós, közép- és hosszú távú szakpolitikák alkalmazásával és a meglévő folyamatok és programok hatékony kihasználásával támogassa a migráció okainak kezeléséhez és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítéséhez hozzájáruló kezdeményezéseket.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát a további 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összeg felszabadításával 32 300 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a válság sújtotta területeken található befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás uniós prioritásokra irányuló támogatásának jelenlegi szintje az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájában („globális uniós stratégia”) felvázoltaknak megfelelően fennmaradjon, válaszoljon a potenciálisan felmerülő jövőbeli kihívásokra és stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát többek között a további 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összeg felszabadításával 36 300 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 eurót a migránsok, a menekültek és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának fokozására irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

Módosítás     3

Határozatra irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9 a)  Miközben nyilvánvalóan szükséges a migrációs és menekültválság kiváltó okainak kezelése, ez nem történhet a globális uniós stratégiában felvázolt egyéb kiemelt stratégiai prioritású területek politikáinak kárára.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  Tekintettel arra, hogy az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezést mielőbb végre kell hajtani, az EBB-nek képesnek kell lennie arra, hogy a magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében – a Bizottság és az EBB által közösen elfogadott feltételeknek megfelelően – projekteket raktározzon.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni.

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni, és annak teljesítésére az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkének való maradéktalan megfelelés mellett kell törekedni. Az EBB alapos átvilágítást végez és nyomon követi a projektet az előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából, továbbá fenntart egy valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhető panasztételi mechanizmust. A többek között az emberi jogok tiszteletben tartása, a szegénység felszámolása és a környezeti kockázatok kezelése tekintetében az EUSZ 21. cikkének való megfelelést a Bizottság éves jelentésében értékeli.

Módosítás     6

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen.

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás4 elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi szintjének növelésére, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya – az éghajlati stratégiájában tett kötelezettségvállalásának megfelelően – 2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen.

_________________

_________________

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a menekülteket és befogadó közösségeket támogató közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezeléséhez nyújtott hozzájárulást.

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére és a migránsok, menekültek, valamint tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítésére irányuló közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által az e célkitűzések teljesítéséhez nyújtott hozzájárulást.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15 a)  A külső megbízatás keretében az EBB műveleteknek nagyobb láthatóságot és átláthatóságot kell biztosítani, különösen a pénzügyi közvetítőkön keresztül finanszírozott alprojektek tekintetében, javítva az uniós intézmények és a nagyközönség információkhoz való hozzáférését.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése.

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Az EBB rezilienciajavítási kezdeményezése keretében a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR-t és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR-t a céloknak megfelelően teljes mértékben fel kell használni és nem szabad átcsoportosítani.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A támogatásra jogosult régiók és országok és potenciálisan támogatásra jogosult régiók és országok jegyzékét a magas jövedelmű és jó hitelminősítésű országok (Brunei, Izland, Izrael, Szingapúr, Chile és Dél-Korea) kizárásával módosítani kell. Emellett a potenciálisan jogosult régiók és országok jegyzékét ki kell egészíteni Iránnal.

(17)  A támogatásra jogosult régiók és országok és potenciálisan támogatásra jogosult régiók és országok jegyzékét a magas jövedelmű és jó hitelminősítésű országok (Brunei, Izland, Izrael, Szingapúr, Chile és Dél-Korea) kizárásával módosítani kell. Emellett Oroszországot el kell távolítani a potenciálisan jogosult régiók és országok jegyzékéről, Iránt pedig hozzá kell adni.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 32 300 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 36 300 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az általános megbízatás maximális összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

a)  az általános megbízatás maximális összege 34 000 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a migránsokra, menekültekre és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának fokozására irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR, a migráció okait kezelő projektekre.

b)  a magánszektorbeli hitelezési megbízatás maximális összege 2 300 000 000 EUR, az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezés keretében végrehajtott, a migráció okait kezelő projektekre.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az általános megbízatás és a magánszektorbeli hitelezési megbízatás (1) bekezdésben említett maximális összege az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően további regionális felső összeghatárokra és részösszeghatárokra oszlik. A regionális felső összeghatárokon belül az uniós garancia hatályába tartozó régiók tekintetében az EBB fokozatosan biztosítja az országok közötti kiegyensúlyozott elosztást.”;

(2)  Az általános megbízatás és a magánszektorbeli hitelezési megbízatás (1) bekezdésben említett maximális összege az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelően további regionális felső összeghatárokra és részösszeghatárokra oszlik. A regionális felső összeghatárokon belül az uniós garancia hatályába tartozó régiók tekintetében az EBB megfelelően biztosítja az országok közötti elosztást, összhangban az Unió külpolitikai prioritásaival, melyeket az 5. cikkben említett regionális technikai operatív iránymutatások is tükröznek.”;

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„d)  a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések.”;

„d)  a migráció okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítésére irányuló stratégiai válaszintézkedések.”;

Módosítás     16

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kell törekednie. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn.;

„Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kell törekednie. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Az EBB-nek nagyobb kockázatvállalást, rugalmasságot és fejlesztési megközelítést, valamint pontos hatásméréseket kell lehetővé tennie. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn”;

Módosítás     17

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó – mindenekelőtt a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás által az érzékeny országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez hozzájáruló – beruházási projekteket támogathatják.

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó – mindenekelőtt a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez és a szénlábnyom csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás által az érzékeny országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez hozzájáruló – beruházási projekteket támogathatják.

Módosítás     18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

466/2014/EU határozat

9 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3 a.  A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3) A EBB arra is törekszik, hogy az általa végzett monitoring kiterjedjen a közvetített műveletek végrehajtására és a kkv-kat támogató pénzügyi közvetítők teljesítményére is.

„(3) A EBB által végzett monitoringnak ki kell terjednie a közvetített műveletek végrehajtására és a kkv-kat támogató pénzügyi közvetítők teljesítményére.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=HU)

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„b)  Az EBB-nek mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;”;

„b)  Az EBB-nek az érintett közösségekkel, civil társadalmi szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel szorosan konzultálva mutatókat kell kidolgoznia a migráció okainak kezelésére, valamint a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;

Módosítás     20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

a a)  az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

e)  az EBB-finanszírozási műveletek minőségi értékelése, kitérve arra, hogy az EBB a finanszírozott beruházási projektek átvilágítása és monitoring alá vonása során milyen mértékben veszi figyelembe a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságot;”

„e)  az EBB-finanszírozási műveletek minőségi értékelése, kitérve arra, hogy az EBB a finanszírozott beruházási projektek átvilágítása és monitoring alá vonása során milyen mértékben veszi figyelembe a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságot, valamint arra irányuló intézkedések, hogy az érintett közösségek, civil társadalmi és nem kormányzati szervezetek bevonásának előmozdításával maximalizálják a helyi szerepvállalást;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=HU)

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„j)  az EBB-finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához nyújtott hozzájárulás értékelése.”;

„j)  az EBB-finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezelésére és a tranzit- és befogadó közösségek rezilienciájának kiépítésére irányuló stratégiai válaszintézkedések biztosításához nyújtott hozzájárulás értékelése.”;

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

466/2014/EU határozat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5 a.  A 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a)  az e határozat keretében végrehajtott összes EBB-finanszírozási művelet a projektjóváhagyás szakasza után, külön feltüntetve, hogy az adott beruházási projekt az uniós garancia alá tartozik-e, valamint, hogy milyen módon járul hozzá az Unió külső tevékenységének a céljaihoz, különösen kiemelve a gazdasági, szociális és környezeti hatásokat;

„a)  az e határozat keretében végrehajtott összes EBB-finanszírozási művelet a projektjóváhagyás szakasza után – beleértve a pénzügyi közvetítőkön keresztül finanszírozott projektekről és alprojektekről szóló tájékoztatást is – , külön feltüntetve azt, hogy az adott beruházási projekt az uniós garancia alá tartozik-e, valamint, hogy milyen módon járul hozzá az Unió külső tevékenységének a céljaihoz, különösen kiemelve a gazdasági, szociális és környezeti hatásokat;

Módosítás     23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

466/2014/EU határozat

13 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5 b.  A 13. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az EBB a finanszírozási műveletei során a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban előírt elveket és normákat alkalmazza, többek között azon követelményt, hogy adott esetben ésszerű intézkedéseket kell hozni a tényleges tulajdonos személyazonosságának a megállapítására.

Az EBB a finanszírozási műveletei során a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló uniós jogban előírt elveket és normákat alkalmazza, többek között országonkénti jelentéstétel és olyan nyilvános nyilvántartások bevezetése révén, melyek feltüntetik a tényleges tulajdonosi viszonyokat és tartalmazzák a szabályoknak nem megfelelő adójogrendszerek feketelistáját. Az EBB rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek a követelményeknek nem megfelelő jogrendszerekkel kapcsolatos politikájának végrehajtásáról.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=HU)

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

466/2014/EU határozat

20 cikk – -1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2018. június 30-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben értékeli e határozat alkalmazását és amely információt szolgáltat az uniós garancia hatálya alá tartozó külső megbízatásról szóló esetleges új határozathoz.

Módosítás    25

Határozatra irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Átmeneti rendelkezés

 

E határozat hatályba lépése és a Bizottság és az EBB közötti garanciamegállapodás megkötése előtt az EBB a magánszektorbeli hitelezési megbízatás keretében finanszírozhat projekteket. Ezeket a projekteket a garanciamegállapodásban elfogadandó feltételek tiszteletben tartásának Bizottság általi megerősítése esetén be lehet vonni az uniós garancia hatálya alá.

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – B pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

B.  Szomszédságpolitikai partnerországok és partnerségi országok: 18 374 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

B.  Szomszédságpolitikai partnerországok és partnerségi országok: 21 904 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

Módosítás    27

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – B pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország: 6 008 000 000 EUR;

ii.  Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Oroszország: 9 538 000 000 EUR;

Módosítás     28

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – C pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

C.  Ázsia és Latin-Amerika: 3 785 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

C.  Ázsia és Latin-Amerika: 4 255 000 000 EUR, amely az alábbi részösszeghatárokra bomlik:

Módosítás     29

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – C pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  Ázsia: 1 040 000 000 EUR;

ii.  Ázsia: 1 510 000 000 EUR;

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

III melléklet – B pont – 2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Oroszország

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia

Hivatkozások

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eduard Kukan

2.12.2016

Vizsgálat a bizottságban

9.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

8

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (28.2.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Előadó: Salvatore Cicu

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, az inkluzív és fenntartható fejlesztéshez, a jólét megteremtéséhez és a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az EBB további feladatok elvégzésére kapott megbízást, például az európai gazdasági diplomácia területén. Annak érdekében, hogy képes legyen ezeket teljesíteni, az EBB-nek elegendő pénzeszközökre van szüksége. A külső hitelezési megbízatáshoz tartozó garanciaalap sikere lehetővé teszi az EBB számára konkrét eredmények elérését, valamint az uniós szintű hatás elérését harmadik országokban teljesített megfelelő projektek által, amelyek minimális költséggel járnak az uniós költségvetés számára. Az EBB, mint az Unió pénzügyi szerve megnövekedett feladatainak ismeretében fontos e sikeres eszköz megerősítése, és a Bizottságnak a 2021–2028-as időszakra vonatkozó következő jogalkotási javaslat készítése során növelnie kell az EBB számára biztosított garanciaalap költségvetési előirányzatát.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát a további 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összeg felszabadításával 32 300 000 000 EUR-ra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a válság sújtotta területeken található befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

(9)  Annak érdekében, hogy a külső megbízatás megfelelő válaszintézkedéseket biztosíthasson a potenciálisan felmerülő kihívásokra és uniós prioritásokra, valamint stratégiai választ nyújthasson a migráció okainak kezelésére, az uniós garanciával fedezett EBB finanszírozási műveletek maximális felső összeghatárát 38 500 000 000 euróra kell emelni. Az általános megbízatás alapján 1 400 000 000 eurót a menekültekre és a válság sújtotta területeken található befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni.

Indokolás

A bizottsági javaslatnak közvetlen és azonnali hatása lenne egyéb uniós szakpolitikákra és prioritásokra. Ez ténylegesen szükségessé tenné az EBB éves tevékenységének jelentős csökkentését a keleti szomszédság országaiban, köztük Ukrajnában. A keleten folytatott éves tevékenységet mintegy 70%-os mértékben csökkenteni kellene a jelenlegi éves hitelnyújtási szinthez képest. Az Ázsia és Latin-Amerika, valamint Dél-Afrika vonatkozásában javasolt küszöbérték az éves tevékenységnek a jelenlegihez képest 50%-os mértékű csökkentését eredményezné.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni.

(11)  A megbízatás célkitűzéseit a migráció okainak kezelésére irányuló új célkitűzéssel kell kiegészíteni, és valamennyi, ezen új célkitűzés keretében finanszírozott projektnek összhangban kell állnia az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkével.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Biztosítani kell a migráció okainak kezelésére irányuló uniós kezdeményezésekkel – ezen belül a származási országukba visszatért migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez nyújtott uniós támogatással – való komplementaritást és összehangolást.

(12)  Biztosítani kell a migráció okainak kezelésére irányuló uniós kezdeményezésekkel – ezen belül a származási országukba visszatért migránsok fenntartható visszailleszkedéséhez nyújtott uniós támogatással – való komplementaritást és összehangolást. Ezért az EBB-nek szorosan együtt kellene működnie az EKSZ-szel, és szükség esetén képesnek kellene lennie olyan érintett nemzetközi szervezetek bevonására, mint az IOM és az UNHCR.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen.

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének növelésére, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya – az éghajlati stratégiájában tett kötelezettségvállalásának megfelelően – 2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen.

Indokolás

2015 végén elfogadott éghajlati stratégiájában az EBB kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020 végére 35%-ra emeli a fejlődő országokon belüli, éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektek arányát. Ennek a bejelentésnek tükröződnie kell a külső megbízatásában.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a menekülteket és befogadó közösségeket támogató közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve. Ezért a Bizottság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által a migráció okainak kezeléséhez nyújtott hozzájárulást.

(15)  Az EBB-nek saját eredménymérési keretén belül mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a menekülteket és befogadó közösségeket támogató közszektorbeli és magánszektorbeli projektekre nézve, beleértve az annak mérésére alkalmas mutatókat, hogy mennyiben járult hozzá egy adott projekt a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez, a migráció kiváltó okainak kezeléséhez, valamint a befogadó közösségek civil társadalmának bevonásához. A Bizott ság által az EBB finanszírozási műveleteiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készítendő éves jelentésben értékelni kell az EBB finanszírozási műveletek által a fenti tényezők kezeléséhez nyújtott hozzájárulást, biztosítva a teljes elszámoltathatóságot és átláthatóságot. Az EBB-nek javítania kell az információkhoz való megfelelő hozzáférést nemcsak az Európai Parlament és más intézmények, hanem a nyilvánosság számára is, különös tekintettel a szerződések és az alvállalkozói szerződések rendszerére, valamint az EBB által finanszírozott projektekkel kapcsolatos pénzügyi adatokra.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése.

(16)  A megbízatás időszakában esetlegesen előforduló, uniós külső politikai prioritásként elismert sürgős helyzetek és válsághelyzetek kezeléséhez szükséges esetekben 10 %-ról 20 %-ra kell emelni az EBB által a megbízatás időszakában végzett, régiók közötti átcsoportosítás felső határát. Az EBB-nek valamennyi átcsoportosítási határozatról értesítenie kell az Európai Parlamentet indokoló jelentés és hatásvizsgálat benyújtása révén. Nem csoportosítható át a magánszektorbeli megbízatás céljaira biztosított 2 300 000 000 EUR és a közszektorbeli projektekre vonatkozó 1 400 000 000 EUR, mert ezen összegek célja a migráció okainak kezelése.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A támogatásra jogosult régiók és országok és potenciálisan támogatásra jogosult régiók és országok jegyzékét a magas jövedelmű és jó hitelminősítésű országok (Brunei, Izland, Izrael, Szingapúr, Chile és Dél-Korea) kizárásával módosítani kell. Emellett a potenciálisan jogosult régiók és országok jegyzékét ki kell egészíteni Iránnal.

(17)  A támogatásra jogosult régiók és országok és potenciálisan támogatásra jogosult régiók és országok jegyzékét a legnagyobb fejlesztési hatás elérésére törekedve kell kialakítani, és a magas jövedelmű és jó hitelminősítésű országok (Brunei, Izland, Izrael, Szingapúr, Chile és Dél-Korea) kizárásával módosítani kell. Emellett a potenciálisan jogosult régiók és országok jegyzékét ki kell egészíteni Iránnal.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az Európai Tanács hangsúlyozta az EBB által az Unió külső gazdasági kapcsolatai terén betöltött kulcsszerepet, és 2014. márciusi 20–21-i ülésén arra hívta fel az EBB-t, hogy „biztosítson további hozzájárulást az európai cégek nemzetközivé tételének és versenyképességének” fejlesztéséhez. A finanszírozáshoz való hozzáférés az egyik legsürgetőbb kihívás a kis- és középvállalkozások számára. Az EBB-nek ezért stratégiát kell kialakítania a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének kiterjesztésére és javítására, többek között a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló olyan programok és kezdeményezések révén, mint az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz és a kkv-k európai kereskedelmi tevékenységeinek finanszírozására irányuló új eszközök. A kis- és középvállalkozásokhoz és mikrovállalkozásokhoz való proaktívabb hozzáállásra vonatkozó követelményeket kell továbbá kialakítani az EBB-pénzalapokat folyósító közvetítő bankok számára, valamint tovább kell fejleszteni az EBB közvetítők révén nyújtott hitelei által kifejtett helyi gazdasági és társadalmi hatás felmérésének áttekinthetőségét.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Az EBB éghajlatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó mennyiségi célértékeinek végrehajtása jó úton halad. Az EBB elkötelezett amellett, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépésre megnövelt figyelmet fordítson a fejlődő országokban, 2020-ra akár 35%-os arányban. Annak érdekében, hogy az EBB számára lehetővé váljék e cél elérése, a regionális felső határok keretén belül megfelelő finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani, máskülönben az EBB-nek csökkentenie kell ázsiai és latin-amerikai tevékenységeit, tehát olyan régiókban, amelyekben hagyományosan igen aktív volt az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása terén.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 32 300 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

(1)  A 2014 és 2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan az uniós garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 38 500 000 000 EUR. Az eredetileg finanszírozási műveletekre előirányzott, de később törölt összegeket nem kell levonni a felső összeghatárból.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

466/2014/EU határozat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az általános megbízatás maximális összege 30 000 000 000 EUR, ebből 1 400 000 000 EUR-t a menekültekre és a befogadó közösségekre irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

a)  az általános megbízatás maximális összege 36 200 000 000 EUR, ebből 2 500 000 000 eurót a menekültekre és a befogadó közösségekre, valamint a migráció kiváltó okainak kezelésére irányuló közszektorbeli projektekre kell elkülöníteni;

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kel törekednie. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn.

Annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor beruházásai a lehető legnagyobb mértékű fejlesztési hatással járjanak, az EBB-nek – az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – a helyi beruházások támogatása révén a kedvezményezett országok helyi magánszektorának erősítésére kell törekednie, és hozzá kell járulnia a magánvállalkozások és a beruházások számára kedvező feltételek megteremtéséhez. Az (1) bekezdésben meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek törekedniük kell arra, hogy növeljék az uniós kkv-k beruházási projektjeinek támogatását. Az EBB finanszírozási műveleteinek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a kkv-k jobban hozzáférjenek az Unión kívüli partnerországok piacaihoz és jobban integrálódjanak a globális értékláncokba, továbbá elő kell segíteniük az uniós vállalatok nemzetközivé válásának és versenyképességének előmozdítását. Annak érdekében, hogy monitoring alá vonja a forrásoknak az érintett kkv-k támogatására való felhasználását, az EBB a pénzügyi közvetítőkre és a kedvezményezettekre is érvényes jelentéstételi kötelezettséget előíró megfelelő szerződéses követelményeket állapít meg és tart fenn; Az EBB megkísérli feltárni a kkv-k finanszírozáshoz jutásának akadályait és gondoskodik azok leküzdéséről.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A 3. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát – beleértve a gáz kitermelését és az uniós energiapiacra szállítását, valamint a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát is –, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát.

„(6)   Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az energiahatékonysági intézkedéseket, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát, valamint a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=HU)

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy az uniós garancia kiterjedjen a gáz kitermelésére és szállítására, mivel ez fosszilis tüzelőanyagok támogatását jelenti. A határozatnak át kell ültetnie az Európai Tanács 2013. május 22-i következtetéseit, amelyek értelmében fokozatosan ki kell vezetni a környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatásokat, ideértve a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozókat.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EBB műveleteinek többek között magukban kell foglalniuk az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek elérése szempontjából káros projektek finanszírozásának fokozatos megszüntetésére irányuló konkrét intézkedéseket, valamint fokozniuk kell a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatására irányuló erőfeszítéseket.

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a migráció okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata különösen a migránsok beáramlása nyomán megnövekedett infrastrukturális és kapcsolódó szolgáltatási igények kielégítése, valamint a befogadó és menekült közösségek munkalehetőségeinek ösztönzése a gazdasági integráció előmozdítása és a menekültek önellátóvá válása érdekében.

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek a migráció okait kezelő olyan beruházási projekteket támogathatnak, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezett országok hosszú távú gazdasági ellenálló képességéhez és fenntartható fejlődéséhez, beleértve a humanitárius fellépés megerősítését, valamint támogatás biztosítását az infrastruktúra kiépítése és munkahelyteremtés céljából, egyúttal biztosítva a fenntartható fejlesztési céloknak való megfelelést. Az EBB finanszírozási műveleteinek feladata a megnövekedett infrastrukturális és közlekedési, energetikai – beleértve az energiához való hozzáférést –, illetve telekommunikációs igények kielégítése, mivel ezek a projektek jelentős mértékben növelik a kereskedelem lehetőségeit, és ösztönzőleg hathatnak a kkv-k nemzetközivé válására, különösen a hátrányos földrajzi adottságú régiókban, de az olyan ágazatok lehetőségeit is kiaknázzák, mint a mezőgazdaság, a zöld technológiák, a kutatás és fejlesztés, a tulajdonjogok, a humanitárius fellépés megerősítése, valamint az oktatás és a tisztességes munkahelyek létrehozásának támogatása a befogadó és menekült közösségekben, a gazdasági integráció előmozdítása és a menekültek önellátóvá válása érdekében, teljeskörűen tiszteletben tartva az emberi jogokat, különösen a munkajogot, a szociális jogokat és a jogállamiságot.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közszektor, ideértve az önkormányzatokat és a közszektorbeli intézményeket, a jelentősen megnövekedett igények kezelésére szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások terén.;

b)  a közszektor, ideértve az önkormányzatokat és a közszektorbeli intézményeket, a jelentősen megnövekedett igények kezelésére szolgáló infrastruktúra és szolgáltatások terén, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra, illetve a gyermekek részére szánt külön létesítményekre, valamint a higiéniai feltételek biztosítására és az iskolai oktatásra;

Indokolás

A migráns gyermekek és családtagjaik szükségletei közül kiemelkedik az orvosi ellátás, különösen a gyermekek ellátása, a megfelelő higiéniai ellátás révén történő sikeres betegségmegelőzés, valamint az iskolai oktatás biztosítása.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(8a)  A harmadik országokban folyamatban lévő, a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos programokat úgy kell előkészíteni, hogy azok a globális ellátási láncokba integrálhatóak lehessenek, míg különösen a keleti és déli szomszédság területein az ilyen EBB-programokat a kis- és középvállalkozásoknak az európai értékláncokba való integrálása felé kell irányítani.

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c b pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 8 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(8b)  Az EBB-nek biztosítania kell, hogy az EBB által társfinanszírozott projektekben részt vevő vállalatok számára előírás legyen az egyenlő díjazás és a bérek átláthatósága elvének, valamint a nemek közötti egyenlőség elvének betartása a 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a foglaltaknak megfelelően, továbbá az EBB projektfinanszírozással kapcsolatos határozatainak figyelembe kell venniük a pályázó vállalatok vállalati társadalmi felelősségvállalás területén végzett tevékenységét;

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az EBB-nek mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;

b)  Az EBB-nek az érdekelt felekkel és a civil társadalommal részletekbe menően és rendszeresen konzultálva és együttműködve mutatókat kell kidolgoznia és végrehajtania a migráció okainak kezelésére irányuló stratégiai válaszintézkedéseket biztosító projektek tekintetében;

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához, figyelembe véve az 5. cikkben említett regionális technikai operatív iránymutatásokat is;

„c)  annak értékelése, hogy az EBB-finanszírozási műveletek mennyiben járulnak hozzá az Unió külső politikai és stratégiai céljainak a megvalósításához, illetve, hogy mennyiben koherensek más uniós szakpolitikákkal.

 

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve keretrendszert és módszertant dolgoz ki, amely alapján az EBB évente jelentést készít a közösségi garancia alá tartozó műveleteiről és az Unió külső fellépéseire nézve irányadó, az EUSZ 21. cikkében említett általános elveknek való megfelelésükről. E jelentéstétel fő célja az EUSZ szerinti kötelezettségek és a 21. cikkben foglalt rendelkezések EBB általi betartásának nyomon követése, ideértve az emberi jogok tiszteletben tartását és előmozdítását, a szegénység felszámolását, valamint a környezeti kockázatok kezelését.

 

A módszertant a Bizottság és az EKSZ az e módosító határozat hatálybalépése utáni első évben dolgozza ki, és az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretben és cselekvési tervben megfogalmazott kérés szerint az EBB által az emberi jogi normáknak való megfelelés tekintetében tett jelentésre fog épülni.

 

A Bizottság az EBB éves jelentése alapján évente saját értékelést készít az Európai Parlament számára az EBB által nyújtott információkra vonatkozóan, és adott esetben változtatásokat javasol az EBB által követett politikák és eljárások tekintetében, amely változtatásokat – a Parlament vonatkozó véleményének figyelembevételével – a tagállamok fogadják el. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament arra vonatkozó esetleges ajánlásait, hogy miként lehetne e célból javítani az EBB jelentéseit, a regionális technikai operatív iránymutatások aktualizálása során figyelembe kell venni.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=HU)

Indokolás

Az EBB Unión kívüli hitelezésével kapcsolatos fő aggály továbbra is az, hogy mennyiben valósulnak meg a helyszínen a külső megbízatásban rögzített előírások. Ennek vonatkozásában kiemelten fontos lenne az EUSZ 21. cikkének való megfelelést értékelő mechanizmus kialakítása, arra indítva ezzel az EBB-t, hogy hatékony átvilágítási eljárásokat hozzon létre és hajtson végre a bank által támogatott műveletek tekintetében az emberi jogokra, a szegénység felszámolására és a környezetre gyakorolt potenciális hatásukat érintően.

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

466/2014/EU határozat

11 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  a 11. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2)  A Bizottságnak az (1) bekezdésben említett jelentéstétele céljából az EBB benyújtja a Bizottságnak az e határozat keretében végrehajtott EBB-finanszírozási műveletekről szóló éves jelentéseket, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse a jelentéstételt. Az EBB olyan információkat is benyújthat a Bizottságnak, amelyek az Európai Parlament és a Tanács számára relevánsak az EBB külső tevékenységének átfogó áttekintéséhez.

(2)  A Bizottságnak az (1) bekezdésben említett jelentéstétele céljából az EBB benyújtja a Bizottságnak az e határozat keretében végrehajtott EBB-finanszírozási műveletekről szóló éves jelentéseket, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak ahhoz, hogy a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően elvégezhesse a jelentéstételt. Az EBB olyan információkat is benyújthat a Bizottságnak, amelyek az Európai Parlament és a Tanács számára relevánsak az EBB külső tevékenységének átfogó áttekintéséhez. Az éves jelentések alapján az Európai Parlament ajánlásokat fogalmazhat meg az EBB számára a különböző folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban.

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

466/2014/EU határozat

20 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2021. december 31-ig végleges értékelő jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e határozat alkalmazásáról.

A parlamenti ellenőrzés erősítése érdekében az EBB irányítási struktúráját az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) megerősített irányítási rendszerével összhangban át kell szervezni. A Bizottság 2017. december 31-ig információkkal szolgál ezen átszervezés végrehajtásáról. Az EBB tájékoztatja az Európai Parlamentet beruházási döntéseiről, és olyan hatásvizsgálatokat nyújt be, amelyek ismertetik a tervezett projektek megfelelőségét a fenntartható fejlesztési céloknak és a Párizsi Megállapodásnak, valamint jelentést tesz közzé bármely finanszírozott programról, a belső vizsgálatok eredményéről, tevékenységei és programjai kiválasztásáról, felülvizsgálatáról és értékeléséről, egyértelműen mérhető indikátorok alapján, valamint minden egyes finanszírozott projekt esetében az előzetes értékelések és utólagos jelentések során alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről, tiszteletben tartva a magánszektorbeli szereplők üzleti adatainak bizalmasságát, különösen a benyújtott projektek elutatításának indoklását illetően.

 

A Bizottság 2021. december 31-ig végleges értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e határozat alkalmazásáról.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia

Hivatkozások

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Salvatore Cicu

12.10.2016

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (21.3.2017)

a Költségvetési Bizottság részére

az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

A vélemény előadója: Aldo Patriciello

RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Unió finanszírozó intézménye, amely az uniós szakpolitikákat támogató projektek finanszírozása révén hozzájárul az európai integrációhoz, fejlődéshez és kohézióhoz. Habár az EBB által finanszírozott projektek nagy része az Unión belül zajlik, az EBB az Unión kívül is végez műveleteket. Az Unió költségvetési garanciája keretében, a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan egyes hitelezési műveletekre irányuló megbízatásokat adott az EBB-nek, beleértve az EBB külső hitelezési megbízatását, mely magába foglalja az EBB Unión kívüli műveleteit.

Az előadó elismeri, hogy az Uniónak mint globális szereplőnek vezető szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozással szembeni fellépésben. Azt is hozzáteszi, hogy az EBB egyik fő prioritásának nyilvánította az éghajlat-politikát, és a nemzetközi pénzintézmények közül kiemelkedő szerepet vállalt ezen a területen azáltal, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket beágyazta mind az Unión belüli és az Unión kívüli tevékenységeibe és fellépéseibe.

A 2010–2014-es időszak alatt az EBB több mit 90 milliárd eurót biztosított éghajlat-politikai projektek számára, és ezáltal globális szinten az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb finanszírozójává vált.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló projektek EBB általi finanszírozása

A jelenlegi megbízatás a 2014–2016-os időszak folyamán szerzett tapasztalatokat is magába foglaló félidős értékelését követően az előadó üdvözli a Bizottság által 2016. szeptember 14-én elfogadott jogalkotási javaslatot.

A korábbi vívmányokra és kihívásokra alapozott új javaslat utalást tesz az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye jegyében megszületett Párizsi Megállapodásra, melynek keretében a kormányok ígéretet tettek arra, hogy a globális felmelegedést az iparosodást megelőző szinthez képest jóval 2°C alatt tartják, és hogy az elérhető legjobb technikák révén a lehető leggyorsabban csökkentik az ÜHG-kibocsátást.

Ennek megfelelően az előadó az megállapodásra a fenntarthatóbb gazdaság felé vezető út egyik mérföldköveként tekint, és teljes mértékben támogat minden olyan szükséges tevékenységet, melyek segítségével nagyvonalakban össze lehet hangolni a külső hitelezési megbízatás céljait és műveleteit – beleértve az új horizontális, magas szintű célkitűzést, mely a migráció alapvető okait veszi célkeresztbe – az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival. Az ilyen tevékenységek közvetlenül hozzájárulhatnak ezekhez a célokhoz, például a tiszta ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez, a megfizethető és tiszta energiához, iparhoz, innovációhoz és infrastruktúrához, a fenntartható városokhoz és közösségekhez, az éghajlat-politikához, a tisztességes munkához és a gazdasági növekedéshez.

Az előadó üdvözli a javaslatot, különösen az EBB-nek azon törekvése tekintetében, hogy a külső megbízatás keretében az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadások jelenlegi magas szintjét fenntartsa, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25%-ról 35%-ra emelkedjen.

Az előadó továbbá támogatja, hogy a javaslat a következő fő elemeket határozza meg:

  Annak ellenére, hogy az országok helyzete rendkívül különböző világszerte, az EBB finanszírozási műveleteinek az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó befektetéseket kell támogatnia, melyek hozzájárulnak az Éghajlatváltozási Keretegyezmény és az ennek keretében létrejött Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához, különösen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás elkerülése vagy csökkentése révén a megújuló energia, az energiahatékonyság, a fenntartható közlekedés területén, vagy a veszélyeztetett országok, szektorok és közösségek alkalmazkodó képességének növelése révén az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben.

  Habár az EBB volt az első nemzetközi pénzintézmény, amely szisztematikusan bevezette a szén-dioxid-kibocsátási költséget projektértékelésébe, az éghajlat-politikai projektek esetében az EBB-nek a legutóbb 2015-ben frissített, éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiájában meghatározott támogathatósági kritériumokat kell alkalmazni. Annak megállapítása érdekében, hogy a projektjavaslatok optimalizálják-e az energiahatékonyság javítását, a környezeti vizsgálati eljárásban a projektek üvegházhatásúgáz-kibocsátásának és kibocsátásuk szórásának EBB által kidolgozott értékelési módszertana alapján szénlábnyom-elemzést kell végezni.

  E határozat időbeli hatálya (2014–2020) alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek jelenlegi magas szintjének fenntartására, miközben e műveletek minimális volumenének az összes EBB-finanszírozási művelet legalább 25%-át kell kitennie.

  Az EBB-nek meg kell erősítenie az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektekhez nyújtott hozzájárulásainak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló elemeit.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

(2)  A harmadik országokkal új, eredményorientált, az uniós szakpolitikákat és eszközöket figyelembe vevő partnerségi keretet kell kidolgozni. Az új partnerségi keret részeként létre kell hozni a külső beruházási tervet az Unión kívüli régiók beruházásainak támogatására, a fenntartható fejlesztés céljának eléréséhez való hozzájárulás mellett. A külső beruházási tervnek emellett teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének értelmében létrejött Párizsi Megállapodás és a más külső tevékenységekre vonatkozó pénzügyi instrumentumok célkitűzéseit is.

Indokolás

A Párizsi Megállapodás keretében a kormányok ígéretet tettek arra, hogy a globális felmelegedést az iparosodást megelőző szinthez képest jóval 2°C alatt tartják, és hogy egyúttal az elérhető legjobb technikák révén a lehető leggyorsabban csökkentik az ÜHG-kibocsátást. Amellett is elkötelezték magukat, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban támogatják a fejlődő országokat.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye4 keretében létrejött Párizsi Megállapodás elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen.

(13)  Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye4 keretében létrejött Párizsi Megállapodás elfogadását követően az EBB-nek törekednie kell a külső megbízatás keretében az éghajlatreleváns kiadások jelenlegi magas szintjének fenntartására, hozzájárulva ahhoz, hogy a fejlődő országokban eszközölt, éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásainak aránya 2020-ig 25 %-ról 35 %-ra emelkedjen. Emellett az EBB-nek erőfeszítéseket kell tennie az olyan projektek finanszírozásának fokozatos megszüntetése érdekében, amelyek nem járulnak hozzá az Unió éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseihez és a karbonszegény gazdaságra való áttéréshez.

_________________

_________________

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

4 A Tanács 2016. április 11-i (EU) 2016/590 határozata az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

Módosítás     3

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b b pont (új)

466/2014/EU határozat

3 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát – beleértve a gáz kitermelését és az uniós energiapiacra szállítását, valamint a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát is –, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát.”

„(6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket szolgáló EBB-finanszírozási műveletekkel túlnyomórészt a következő területek beruházási projektjei támogathatók: közlekedés, energetika, környezeti infrastruktúra, információs és kommunikációs technológia, egészségügy és oktatás. Ez magában foglalja az energia megújuló forrásokból való előállítását és integrálását, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és üzemanyagokra való átállást lehetővé tévő energiarendszer-átalakítást, a fenntartható energiabiztonságot és energetikai infrastruktúrát, ideértve a vidéki területek villamosítását szolgáló infrastruktúrát, továbbá a környezetvédelmi infrastruktúrát, így például a vízellátást és a szennyvíztisztítást, valamint a környezetbarát infrastruktúrát, továbbá a távközlést és a szélessávú hálózati infrastruktúrát. Az EBB finanszírozási műveletei nem járulnak hozzá új széntüzelésű energiatermeléshez, és nem fokozzák a szénfüggőséget.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Indokolás

Az energiaügy terén az EBB finanszírozási műveleteivel kapcsolatos feltételek összehangolása az energiaágazat korszerűsítését szolgáló ETS-támogatásra vonatkozó parlamenti állásponttal. A gáz kitermelését és az uniós energiapiacra szállítását finanszírozó projektek nem tartozhatnak olyan eszköz hatálya alá, amelynek célja a migráció kiváltó okainak kezelése a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez való hozzájárulás révén.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveletek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó – mindenekelőtt a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás által az érzékeny országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez hozzájáruló – beruházási projekteket támogathatják.

Az éghajlatváltozást jelenünk legnagyobb globális kihívásának tekintve, és annak érdekében, hogy az éghajlati kockázatok ne áshassák súlyosan alá a jólét javítására tett eddigi erőfeszítéseket –különösen a világ legszegényebb régióiban –, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott általános célkitűzéseket támogató EBB-finanszírozási műveleteknek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az azokhoz való alkalmazkodást célzó, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének és az annak keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az általános céljaihoz kapcsolódó beruházási projekteket kell támogatniuk. A nagyra törő célkitűzéseket mindenekelőtt a megújuló energiaforrások az energiahatékonyság és a fenntartható közlekedés terén az üvegházhatású gázok kibocsátásának megszüntetése vagy csökkentése, vagy az éghajlatváltozás által a veszélyeztetett országokra, ágazatokra és közösségekre gyakorolt hátrányos hatásokkal szembeni ellenálló képesség növelése révén kell megvalósítani.

Indokolás

Az éghajlatváltozás elleni harcban az egyik legnagyobb kihívást a szükséges beruházások megvalósítása jelenti, különösen a világ legszegényebb régióiban. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására irányuló innovatív megoldásoknak a piac nem megfelelő működésének kezelését és a magántőke bevonzását – többek között a tőkepiacon keresztül – eredményező lehetőségek megragadását kell megcélozniuk.

Módosítás     5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek jelenlegi magas szintjének fenntartására, miközben e műveletek minimális volumenének az összes EBB-finanszírozási művelet legalább 25 %-át kell kitenniük.

E határozat időbeli hatálya alatt az EBB-nek törekednie kell az éghajlat-politikailag releváns műveletek magas szintjének fenntartására, amelyeknek az összes Unión kívüli EBB finanszírozási művelet legalább 25%-át kell kitenniük, mely célértéket 2020-ra fokozatosan legalább 35%-ra kell növelni.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

466/2014/EU határozat

3 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(7a)  Az EBB külső hitelezési megbízatásának keretében végzett minden tevékenység esetében kellően figyelembe kell venni az éghajlati megfontolásokat annak érdekében, hogy ahol csak lehetséges és megvalósítható, előrelépést tudjanak tenni. Habár a hitelezés volumene jelentős, és bár a támogatott projektek számos szektorra kiterjednek, további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy az EBB környezetvédelmi intézkedései és az érvényesítés eszközei még hatékonyabbak legyenek, mindenekelőtt azáltal, hogy ahol lehetséges, széles körben kiterjesztik az ágazati politikák hatáskörét, valamint tovább fejlesztik az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és veszélyeztetettség vizsgálatát.”

Indokolás

Az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontoknak az EBB valamennyi szabályába, módszerébe és folyamatába való integrálása révén az EBB pénzügyi tevékenységeinek ökológiai hatása is megerősíthető.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia

Hivatkozások

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Aldo Patriciello

13.10.2016

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia

Hivatkozások

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

12.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

31.3.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik