VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Begrotingscommissie
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial
Rapporteur voor advies (*):
Nirj Deva, Commissie ontwikkelingssamenwerking
(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement


Procedure : 2016/0275(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0135/2017
Ingediende teksten :
A8-0135/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0603),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0376/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tussentijdse evaluatie van de toepassing van Besluit nr. 466/2014/EU met betrekking tot de EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0584),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale handel en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0135/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel vervangt, er ingrijpende wijzigingen in aanbrengt of voornemens is er ingrijpende wijzigingen in aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement     1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande processen en programma's initiatieven te steunen die bijdragen tot het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie.

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een migratie- en vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande programma's initiatieven te ontwerpen en te steunen die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratiedruk als gevolg van armoede, ongelijkheid, bevolkingsaangroei, gebrek aan mogelijkheden op het gebied van banen en op economisch gebied, klimaatverandering en de langetermijngevolgen van gedwongen ontheemding.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Alle pogingen om ontwikkelingsfinanciering te koppelen aan grenscontrole, het beheer van migratiestromen of overnameovereenkomsten moeten worden vermeden.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

Motivering

Met de klimaatovereenkomst van Parijs zijn de regeringen overeengekomen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau en daarom snelle verminderingen te realiseren van de broekasgasemissies met de beste technieken die beschikbaar zijn. Zij hebben zich er ook toe verplicht de ontwikkelingslanden te helpen bij hun inspanning om zich aan de klimaatverandering aan te passen.

Amendement     4

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Een cruciaal onderdeel van dit EIB-weerbaarheidsinitiatief is de uitbreiding, zowel kwantitatief als kwalitatief, van het externe mandaat van de EIB. Dit zou de EIB in staat moeten stellen om snel bij te dragen aan de EIP-doelstellingen, met name door additionele financiering te verschaffen aan begunstigden uit de particuliere sector.

(4)  Een cruciaal onderdeel van dit EIB-weerbaarheidsinitiatief is de uitbreiding, zowel kwantitatief als kwalitatief, van het externe mandaat van de EIB. Dit zou de EIB in staat moeten stellen om snel bij te dragen aan de EIP-doelstellingen, met name door additionele financiering te verschaffen aan begunstigden uit de particuliere sector teneinde langetermijninvesteringen te stimuleren.

Amendement     5

Voorstel voor een besluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 32 300 000 000 EUR door het optionele aanvullende bedrag van 3 000 000 000 EUR vrij te geven. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden.

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratiedruk als gevolg van armoede, ongelijkheid, bevolkingsaangroei, gebrek aan mogelijkheden op het gebied van banen en op economisch gebied en klimaatverandering, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 38 470 000 000 EUR. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op de ontwikkeling van economische en sociale infrastructuur in partnerlanden en transit- en gastgemeenschappen, met focus op banencreatie en duurzaamheid.

Amendement     6

Voorstel voor een besluit

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Hoewel het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de migratie- en vluchtelingencrisis van het grootste belang is, mag dit niet ten koste gaan van beleid op andere terreinen die een essentiële strategische prioriteit zijn, overeenkomstig de integrale EU-strategie.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Onder het nieuwe mandaat voor leningen aan de particuliere sector dient het maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR te worden bestemd voor projecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken binnen het maximale verhoogde plafond en dient dit de alomvattende garantie van de Unie te genieten.

(10)  Onder het nieuwe mandaat voor leningen aan de particuliere sector dient het maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR te worden bestemd voor projecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn van vluchtelingen, migranten en gast- en transitgemeenschappen binnen het maximale verhoogde plafond en dient dit de alomvattende garantie van de Unie te genieten.

Amendement     8

Voorstel voor een besluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Als een van de voornaamste doelstellingen van de EIB in het kader van het ELM heeft steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) en de plaatselijke particuliere sector behoefte aan een gezamenlijke inspanning zodat de operaties van de EIB gericht zijn op de verbetering van de toegang van mkmo's tot financiering en krediet, de verstrekking van technische bijstand, de bevordering van ondernemerschap en de garantie van de gepaste verstrekking van financiële diensten aan huishoudens en bedrijven, zodat de overgang van mkmo's van de onstabiele informele economie naar de formele economie vergemakkelijkt wordt. De EIB-financieringsverrichtingen dienen ook te streven naar de krachtige ondersteuning van kleine, door mkmo's gerunde investeringsprojecten, waardoor de internationalisering van mkmo's verder wordt gefaciliteerd, voornamelijk in afgelegen plattelandsgebieden en in het bijzonder op het gebied van de behandeling van drinkwater, de verwijdering van afvalwater alsmede hernieuwbare energie.

Amendement     9

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd.

(11)  De economische veerkracht van vluchtelingen, migranten en gast- en transitgemeenschappen op lange termijn als strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, onder andere, maar niet uitsluitend, armoede, ongelijkheid, demografische groei, gebrek aan economische en arbeidskansen en klimaatverandering, dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd; projecten die in het kader van deze nieuwe doelstelling worden gefinancierd, moeten voldoen aan de door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vastgestelde criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) en moeten in overeenstemming zijn met artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Amendement     10

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25% naar 35%.

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het verder verhogen van het huidige hoge niveau van de klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25% naar 35%, overeenkomstig de verplichtingen waartoe zij zich in haar klimaatstrategie heeft verbonden. De EIB moet de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 in acht nemen om in economisch of milieuopzicht schadelijke subsidies, waaronder subsidies voor fossiele brandstoffen, geleidelijk af te schaffen.

_________________

_________________

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1).

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1).

Motivering

In haar eind 2015 vastgestelde klimaatstrategie heeft de EIB zich ertoe verplicht het niveau van haar projecten op het gebied van klimaatactie in ontwikkelingslanden tot eind 2020 naar 35% op te trekken. Deze aankondiging dient in haar externe mandaat tot uitdrukking te komen. Evenzo dienen de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 volledig tot uitdrukking te komen in de externe leenactiviteiten van Europa.

Amendement     11

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector ten behoeve van vluchtelingen en gastgemeenschappen. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen.

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector die de onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en bijdragen tot de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten en gast- en transitgemeenschappen op lange termijn. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen aan deze doelstellingen, met name de bijdrage aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, de betrokkenheid van het lokaal maatschappelijk middenveld, de afstemming op de prioriteiten van de Unie inzake extern beleid en begroting, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen. De EIB moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om haar verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees Parlement te versterken door middel van transparantie en toegang tot informatie, door de resultaten, evaluaties en impactbeoordelingen van projecten systematisch via het raamwerk voor resultaatmeting te publiceren.

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Er moet gezorgd worden voor meer zichtbaarheid en transparantie van de EIB-verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningverstrekkingen, met name wat betreft de subprojecten die door financiële intermediairs gefinancierd worden, teneinde de toegang tot informatie voor de instellingen van de Unie en het brede publiek te verbeteren.

Amendement     13

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. De EIB dient het Europees Parlement in kennis te stellen van alle herverdelingsbesluiten door een motiveringsverslag en een effectbeoordeling te verstrekken. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie en de behoeften van de vluchtelingen, migranten en transit- en gastgemeenschappen aan te pakken.

Amendement     14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een maximumbedrag van 30 000 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen;

a)  een maximumbedrag van 36 170 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor de aanpak van de onderliggende oorzaken van migratie en de behoeften van de vluchtelingen, migranten en transit- en gastgemeenschappen;

Amendement     15

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten om onderliggende oorzaken van migratie en de behoeften van de vluchtelingen, migranten en transit- en gastgemeenschappen aan te pakken.

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde maximumbedragen onder het algemene mandaat en het mandaat voor leningen aan de particuliere sector worden in regionale plafonds en subplafonds uitgesplitst als bepaald in bijlage I. Binnen de regionale plafonds zorgt de EIB gaandeweg voor een evenwichtige spreiding over landen in de regio's die onder de EU-garantie vallen.".

2.  De in lid 1 bedoelde maximumbedragen onder het algemene mandaat en het mandaat voor leningen aan de particuliere sector worden in regionale plafonds en subplafonds uitgesplitst als bepaald in bijlage I. Binnen de regionale plafonds zorgt de EIB voor een passende spreiding over landen in de regio's die onder de EU-garantie vallen, in overeenstemming met de prioriteiten van het extern beleid van de Unie, die gereflecteerd zullen worden in de technische operationele richtsnoeren zoals bedoeld in artikel 5.".

Amendement    17

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  strategische respons om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.";

d)  de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten en gast- en transitgemeenschappen op lange termijn als strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, onder andere, maar niet uitsluitend, armoede, ongelijkheid, demografische groei, gebrek aan economische en arbeidskansen en klimaatverandering;

Amendement    18

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 4

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  Artikel 3, lid 4, wordt vervangen door:

"4.   In de ontwikkelingslanden die in de lijst van begunstigden van officiële ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn opgenomen, dragen de EIB-financieringsverrichtingen overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU indirect bij tot de beleidsdoelstellingen van de Unie inzake ontwikkelingssamenwerking, zoals het terugdringen van de armoede door middel van inclusieve groei en duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

"4.   In de ontwikkelingslanden die in de lijst van begunstigden van officiële ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn opgenomen, focussen de EIB-financieringsverrichtingen overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU op de beleidsdoelstellingen van de Unie inzake ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder het terugdringen van de armoede door middel van inclusieve groei en duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Amendement    19

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze;

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, streeft de EIB ernaar bij te dragen aan het creëren van gunstige voorwaarden voor particulier ondernemerschap en investeringen en te garanderen dat bij wijze van prioriteit de plaatselijke particuliere sector, waaronder mkmo's, coöperaties en sociale ondernemingen, in de begunstigde landen wordt versterkt door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt ook naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkmo's uit het begunstigde land en de Unie inhouden, door toegang tot financiering mogelijk te maken en tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe investeringsprojecten van mkmo's te mobiliseren, waardoor de internationalisering van mkmo's verder wordt gefaciliteerd. EIB-financieringsverrichtingen dragen bij tot verbetering van de markttoegang voor mkb-bedrijven in partnerlanden van de Unie en hun integratie in wereldwijde waardeketens alsmede tot de mondialisering en het concurrentievermogen van bedrijven uit de Unie. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat en te beoordelen of de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkmo's, verricht de EIB een uitvoerig zorgvuldigheidsonderzoek en stelt ze adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de eindbegunstigden, en handhaaft zij deze. De EIB streeft ernaar de obstakels voor toegang tot financiering voor kmo's te identificeren en weg te werken;

Amendement    20

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b bis)  In lid 5 wordt de tweede alinea vervangen door:

De EIB werkt samen met intermediaire financiële instellingen die tegemoet kunnen komen aan de specifieke behoeften van mkb-ondernemingen in de landen waar de verrichtingen plaatsvinden en die, overeenkomstig artikel 13, voor hun deelname aan EIB-financieringsverrichtingen in een in aanmerking komend land geen gebruikmaken van instrumenten die in een buitenlands niet-coöperatief rechtsgebied zijn ondergebracht.

“De EIB werkt samen met intermediaire financiële instellingen die tegemoet kunnen komen aan de specifieke behoeften van mkb-ondernemingen in de landen waar de verrichtingen plaatsvinden en die, overeenkomstig artikel 13, voor hun deelname aan verrichtingen geen gebruikmaken van instrumenten die in een buitenlands niet-coöperatief rechtsgebied zijn ondergebracht.

Amendement    21

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b ter)  Artikel 3, lid 6, wordt vervangen door:

"6.   EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, omvorming van energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, met inbegrip van infrastructuur voor gasproductie en voor transport naar de energiemarkt van de Unie, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken.

"6.   EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, omvorming van energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, met inbegrip van infrastructuur voor gasproductie en voor transport naar de energiemarkt van de Unie, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=NL)

Motivering

Productie en vervoer van gas mogen niet onder de EU-garantie vallen, aangezien dit een subsidie voor een fossiele brandstof zou zijn. Het besluit zou de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 moeten volgen om in economisch of milieu-opzicht schadelijke subsidies, waaronder subsidie voor fossiele brandstoffen, geleidelijk af te schaffen.

Amendement     22

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd en de koolstofvoetafdruk wordt verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

Amendement    23

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB het huidige niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarbij het minimumvolume van die verrichtingen ten minste 25 % van de totale financieringsverrichtingen van de EIB vertegenwoordigt.

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB een hoog niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarvan het minimumvolume ten minste 25 % van de totale financieringsverrichtingen van de EIB buiten de Unie vertegenwoordigt, met een geleidelijke verhoging van dit streefcijfer tot minstens 35 % in 2020.

Amendement    24

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De EIB-verrichtingen omvatten onder meer concrete maatregelen om een einde te maken aan de financiering van projecten die nadelig zijn voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Unie, en concrete maatregelen om de inspanningen ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie op te voeren.

Amendement     25

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen. EIB-financieringsverrichtingen bieden met name een antwoord op de toegenomen behoeften aan infrastructuur en daarmee samenhangende diensten om het hoofd te bieden aan de instroom van migranten, en stimuleren banenkansen voor gast- en vluchtelingengemeenschappen om de economische integratie te bevorderen en vluchtelingen in staat te stellen zelfredzaam te worden.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen, waarbij overeenstemming met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling wordt gewaarborgd. EIB-financieringsverrichtingen bieden met name een antwoord op de toegenomen behoeften aan infrastructuur en daarmee samenhangende diensten om het hoofd te bieden aan de instroom van migranten, en stimuleren banenkansen voor gast- en vluchtelingengemeenschappen om de economische integratie te bevorderen en vluchtelingen in staat te stellen zelfredzaam te worden, en zijn met name gericht op de versterking van humanitaire acties en de ondersteuning van het scheppen van fatsoenlijke banen, en nemen daarbij de mensenrechten, arbeidsrechten en sociale rechten, de fundamentele vrijheden en gendermainstreaming volledig in acht, door een op rechten gebaseerde benadering aan te houden die alle mensenrechten en sociale rechten omvat, overeenkomstig transparantie, participatie, non-discriminatie en verantwoordingsplicht. Bij EIB-financieringsverrichtingen wordt erkend dat gendergelijkheid een transversale kwestie is als het gaat om de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling. Op alle financieringsverrichtingen wordt een genderperspectief toegepast. De EIB werkt tegen 31 december 2017 een genderactieplan uit en zorgt ervoor dat alle EIB-verrichtingen die in het kader van dit mandaat worden uitgevoerd, aan de beginselen van de in december 2016 vastgestelde genderstrategie voldoen.

Amendement    26

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de publieke sector, met inbegrip van gemeenten en overheidsinstanties, in termen van infrastructuur en diensten om in te spelen op de aanzienlijk toegenomen behoeften.".

b)  de publieke sector, met inbegrip van gemeenten en overheidsinstanties, in termen van infrastructuur en diensten, uitdrukkelijk ook op het gebied van gezondheidszorg en van bijzondere instellingen voor kinderen, hygiënische voorzieningen en onderwijs, om in te spelen op de aanzienlijk toegenomen behoeften.".

Amendement     27

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)   het volgende lid wordt toegevoegd:

 

"8 bis.  Bij de EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 genoemde algemene doelstellingen wordt erkend dat gendergelijkheid een transversale kwestie is voor de realisatie van duurzame ontwikkeling en dat gendergelijkheid een belangrijk element is in het zorgvuldigheidsonderzoek van projecten. Op al deze financieringsverrichtingen wordt een genderperspectief toegepast.″

Amendement    28

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  het volgende lid wordt toegevoegd:

 

“8 ter.  De EIB waarborgt dat bedrijven die deelnemen aan door de EIB medegefinancierde projecten verplicht worden zich aan het beginsel van gelijke betaling en betalingstransparantie te houden alsmede aan het beginsel van gendergelijkheid zoals beschreven in Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis. De EIB houdt bovendien bij haar besluiten over te financieren projecten rekening met de maatregelen die de kandidaat-ondernemingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben genomen;

 

______________

 

1 bis Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

Amendement     29

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c quater (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 9

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c quater)  lid 9 wordt vervangen door:

"9.   De EU-garantie dekt alleen EIB-financieringsverrichtingen welke worden uitgevoerd in de in aanmerking komende landen die een kaderovereenkomst met de EIB hebben gesloten waarin de juridische voorwaarden zijn vastgelegd waaronder deze verrichtingen moeten worden uitgevoerd.

"9.   De EU-garantie dekt alleen EIB-financieringsverrichtingen welke worden uitgevoerd in de in aanmerking komende landen die een kaderovereenkomst met de EIB hebben gesloten waarin de juridische voorwaarden zijn vastgelegd waaronder deze verrichtingen moeten worden uitgevoerd. Juridische voorwaarden waaronder verrichtingen worden uitgevoerd, omvatten tevens sociale, milieu-, mensenrechten- en arbeidsnormen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement     30

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis)  In artikel 5, lid 1, wordt na alinea 3 de volgende alinea ingevoegd:

 

De Commissie en de EIB zorgen ervoor dat het lokale maatschappelijk middenveld voldoende op de hoogte wordt gebracht over de geplande en lopende verrichtingen.

Amendement     31

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – lid 1 – alinea 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter)  In artikel 5, lid 1, wordt na alinea 7 de volgende alinea ingevoegd:

 

De financieringsverrichtingen van de EIB sluiten, ook met betrekking tot financiële intermediairs, aan bij de mededeling van de Commissie getiteld "Een vernieuwde EU-strategie 2011-14 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Amendement    32

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater)  In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis.   De Commissie krijgt overeenkomstig artikel 18 de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor wijzigingen in bijlage IV, met name de opname van een lijst van diepere oorzaken van migratie per regio."

Amendement     33

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 8 – lid 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 bis)  Artikel 8, lid 5, wordt vervangen door:

“5.  Op EIB-financieringsverrichtingen betrekking hebbende financiële overeenkomsten met afzonderlijke ontwikkelaars bevatten tevens passende milieu-, sociale, mensenrechten- en arbeidsbepalingen, overeenkomstig de eigen regels en procedures van de EIB.

“5.   Op EIB-financieringsverrichtingen betrekking hebbende financiële overeenkomsten met afzonderlijke ontwikkelaars bevatten tevens passende aankoop-, milieu-, klimaat- en sociale bepalingen, overeenkomstig de eigen regels en procedures van de EIB, inclusief de eis dat de EU-garantie en de betrokkenheid van de EIB zichtbaar worden gemaakt voor de eindbegunstigde."

Amendement    34

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 8 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 ter)  Artikel 8, lid 6, wordt vervangen door:

"6.  De Commissie en de EIB bepalen in de in artikel 14 bedoelde garantieovereenkomst een helder en transparant toewijzingsbeleid dat de EIB in staat stelt in het kader van haar externe activiteiten te bepalen welke uit hoofde van dit besluit te financieren verrichtingen het meest effectieve gebruik van de EU-garantie zullen bewerkstelligen. Het toewijzingsbeleid is gebaseerd op de kredietwaardigheid van EIB-financieringsverrichtingen als ingeschat door de EIB, de in bijlage I bepaalde plafonds, de aard van de partner (een staat, een subnationale entiteit als bedoeld in lid 1 van dit artikel of een particuliere instantie), de risicoabsorptiecapaciteit van de EIB en andere relevante criteria, waaronder de meerwaarde van de EU-garantie. Het Europees Parlement en de Raad worden overeenkomstig artikel 14 in kennis gesteld van het toewijzingsbeleid.”

"6.  De Commissie en de EIB bepalen in de in artikel 14 bedoelde garantieovereenkomst een helder en transparant toewijzingsbeleid dat de EIB in staat stelt in het kader van haar externe activiteiten te bepalen welke uit hoofde van dit besluit te financieren verrichtingen het meest effectieve gebruik van de EU-garantie zullen bewerkstelligen. Het toewijzingsbeleid is gebaseerd op de kredietwaardigheid van EIB-financieringsverrichtingen als ingeschat door de EIB, de in bijlage I bepaalde plafonds, de aard van de partner (een staat, een subnationale entiteit als bedoeld in lid 1 van dit artikel of een particuliere instantie), de risicoabsorptiecapaciteit van de EIB en andere relevante criteria, waaronder de meerwaarde van de EU-garantie. Het Europees Parlement en de Raad worden overeenkomstig artikel 14 in kennis gesteld van het toewijzingsbeleid uit hoofde van dit besluit, inclusief een vergelijking met het beleid van de EIB inzake de toewijzing van risicoleningen buiten de Unie.”

Amendement    35

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 quater)  In artikel 9, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

De EIB verricht een uitvoerig zorgvuldigheidsonderzoek en verlangt in voorkomend geval dat projectontwikkelaars lokaal openbaar overleg plegen, conform de sociale en milieubeginselen van de Unie, met de relevante nationale en plaatselijke belanghebbende partijen, alsook met het maatschappelijk middenveld, in de plannings- en uitvoeringsstadia van de projecten, over de sociale, economische, mensenrechten- en milieu-aspecten en over de ontwikkelingsgerelateerde aspecten van investeringsprojecten die onder de EU-garantie vallen, en dat zij de informatie verstrekken die relevant is om te beoordelen welke bijdrage de projecten leveren tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie.

De EIB verricht een uitvoerig zorgvuldigheidsonderzoek en verlangt dat projectontwikkelaars lokaal openbaar overleg plegen, conform de sociale en milieubeginselen van de Unie, met de relevante nationale en plaatselijke belanghebbende partijen, alsook met het maatschappelijk middenveld, in de plannings- en uitvoeringsstadia van de projecten, over de sociale, economische, mensenrechten-, gendergelijkheids- en milieu-aspecten en over de ontwikkelingsgerelateerde aspecten van investeringsprojecten die onder de EU-garantie vallen, en dat zij de informatie verstrekken die relevant is om te beoordelen welke bijdrage de projecten leveren tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie.

Amendement     36

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quinquies)  In artikel 9, lid 1, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

 

De EIB moet ervoor zorgen dat voorafgaand aan financieringsverrichtingen die te maken hebben met land en natuurlijke hulpbronnen het beginsel van vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming ten uitvoer wordt gelegd.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=nl)

Motivering

In 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de rechten van inheemse volken aangenomen, waarin de rechten van inheemse volken worden erkend en vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming specifiek wordt genoemd als een voorwaarde voor alle activiteiten die te maken hebben met voorouderlijke gronden, grondgebieden en natuurlijke hulpbronnen. Bij EIB-verrichtingen dient dit beginsel in acht te worden genomen.

Amendement     37

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 sexies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 sexies)  In artikel 9 wordt de tweede alinea van lid 1 vervangen door:

In voorkomend geval omvat dit onderzoek een beoordeling van de wijze waarop de capaciteiten van de begunstigden van EIB-financiering tijdens de gehele projectcyclus met behulp van technische bijstand kunnen worden versterkt. De eigen regels en procedures van de EIB bevatten de nodige voorschriften inzake de beoordeling van het maatschappelijke effect en het milieu-effect van investeringsprojecten en van de met mensenrechten en conflictbeheersing verband houdende aspecten, om te waarborgen dat investeringsprojecten die steun uit hoofde van dit besluit genieten, financieel, ecologisch en maatschappelijk duurzaam zijn.

Dit onderzoek omvat een beoordeling van de wijze waarop de capaciteiten van de begunstigden van EIB-financiering tijdens de gehele projectcyclus met behulp van technische bijstand kunnen worden versterkt. De eigen regels en procedures van de EIB bevatten de nodige voorschriften inzake de beoordeling van het maatschappelijke effect en het milieu-effect van investeringsprojecten en van de met mensenrechten en conflictpreventie verband houdende aspecten, om te waarborgen dat investeringsprojecten die steun uit hoofde van dit besluit genieten, ecologisch en maatschappelijk duurzaam zijn. In het kader van zijn beschikbare interne richtsnoeren inzake de toepassing van het zorgvuldigheidsonderzoek ontwikkelt de EIB een praktische handleiding met betrekking tot de beoordeling van aspecten die verband houden met de fundamentele mensenrechten. Deze handleiding moet, op basis van de bestaande kaders, in het bijzonder het strategisch kader en het actieplan van de EU voor mensenrechten en democratie, en met inachtneming van bestaande benchmarks voor de mensenrechten die zijn verstrekt door de Unie, de desbetreffende organen van de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties, worden gebruikt bij ex-antebeoordelingen en permanent toezicht op projectbasis, alsook bij projecten waarbij financiële intermediairs betrokken zijn."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Amendement     38

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 septies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 septies)  Artikel 9, lid 3, wordt vervangen door:

3.  De bewaking door de EIB poogt tevens het uitvoeren van verrichtingen via intermediairs en de prestaties van financiële intermediairs ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf te omvatten.

"3.   De bewaking door de EIB omvat het uitvoeren van verrichtingen via intermediairs en de prestaties van financiële intermediairs ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=NL)

Amendement    39

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 octies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

3 octies)   Artikel 9, lid 5, wordt vervangen door:

“5.   De bewakingsresultaten worden indien mogelijk openbaar gemaakt, behoudens geheimhoudingsvoorschriften en de instemming van de betrokken partijen."

“5.   De bewakingsresultaten worden openbaar gemaakt, behoudens geheimhoudingsvoorschriften en de instemming van de betrokken partijen.

Amendement     40

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  in punt b) wordt de volgende zin toegevoegd:

a)  punt b) wordt als volgt gewijzigd:

b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie worden door de EIB ontwikkeld;

b)  een beoordeling van de meerwaarde, de geraamde opbrengsten en resultaten en het geraamde totale ontwikkelingseffect van de EIB-financieringsverrichtingen, uitgaande van het jaarverslag van het Kader voor de meting van resultaten. Hiertoe zal de EIB prestatie-indicatoren toepassen met betrekking tot de ontwikkelings-, milieu- en maatschappelijke aspecten (mensenrechten- en gendergelijkheidsaspecten inbegrepen) van de gefinancierde projecten, rekening houdend met de relevante indicatoren uit hoofde van de Verklaring van Parijs van 2005 over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp. Indicatoren voor gendergelijkheid omvatten bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op alle beleidsterreinen, genderbudgettering en -streefdoelen en worden, waar mogelijk, achteraf geëvalueerd door de gegevens uit te splitsen naar geslacht. De indicatoren voor de milieuaspecten van projecten bestaan onder meer in criteria betreffende „schone technologie” die in beginsel gericht zijn op energie-efficiëntie en technologieën voor het verminderen van uitstoot. De EIB ontwikkelt indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en het opbouwen van economische veerkracht op lange termijn van gast- en transitgemeenschappen in nauw en periodiek overleg en samenwerking met de belanghebbenden, het maatschappelijk middenveld, de betrokken gemeenschappen en ngo's

Amendement     41

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  letter c wordt vervangen door:

"(c)   een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie, rekening houdend met de in artikel 5 bedoelde regionale technische operationele richtsnoeren;

"(c)   een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie;

 

De Commissie stelt in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een kader en een methodiek vast voor de jaarlijkse verslaglegging van de EIB over haar verrichtingen die onder de EU-garantie vallen en over de overeenstemming van deze verrichtingen met de algemene beginselen van het extern optreden van de Unie als bedoeld in artikel 21 VEU. Hoofddoel van deze verslaglegging is na te gaan of de EIB de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie naleeft, en met name de bepalingen van artikel 21 ervan, die onder meer de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, de uitroeiing van armoede en de beheersing van milieurisico's betreffen.

 

Deze methodiek wordt door de Commissie en de EDEO uiterlijk … [een jaar na de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit] ontwikkeld en bouwt voort op verslaglegging van de naleving van mensenrechten door de EIB, die op grond van het strategische kader en actieplan voor mensenrechten van de EU wordt uitgebracht.

 

Op basis van de jaarlijkse verslaglegging door de EIB legt de Commissie jaarlijks aan het Europees Parlement haar eigen evaluatie van de door de EIB verstrekte informatie voor en stelt zij eventueel wijzigingen voor op de beleidsmaatregelen en procedures van de EIB die ter goedkeuring aan de lidstaten worden voorgelegd, nadat het advies van het Europees Parlement over deze wijzigingen in acht is genomen. Eventuele aanbevelingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement om de EIB-verslaglegging met het oog hierop te verbeteren, verwerken zij in het kader van de actualisering van de regionale technische operationele richtsnoeren."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement     42

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter e

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a ter)  Artikel 11, lid 1, onder e), wordt vervangen door:

e)  een beoordeling van de kwaliteit van EIB-financieringsverrichtingen, met name de mate waarin de EIB bij het zorgvuldigheidsonderzoek en de bewaking van de gefinancierde investeringsprojecten rekening heeft gehouden met de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid;

"(e)  een beoordeling van de kwaliteit van EIB-financieringsverrichtingen, met name de mate waarin de EIB bij het zorgvuldigheidsonderzoek en de bewaking van de gefinancierde investeringsprojecten rekening heeft gehouden met de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid, en maatregelen om de eigen plaatselijke inbreng te vergroten door inspraak van de getroffen gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en ngo's te bevorderen;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=NL)

Amendement     43

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie.

j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord om onderliggende oorzaken van de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratie aan te pakken en bij te dragen tot de economische veerkracht van vluchtelingen, migranten en gast- en transitgemeenschappen op lange termijn;

Amendement    44

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

2.  Voor de toepassing van lid 1 verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks een verslag over de in het kader van dit besluit verrichte EIB-financiering, met inbegrip van alle gegevens die de Commissie nodig heeft met het oog op het in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de Commissie aanvullende informatie verstrekken die haar in staat stelt het Europees Parlement en de Raad een algemeen overzicht van de externe activiteiten van de EIB te verschaffen.

2.  Voor de toepassing van lid 1 verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks een verslag over de in het kader van dit besluit verrichte EIB-financiering, met inbegrip van alle gegevens die de Commissie nodig heeft met het oog op het in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de Commissie aanvullende informatie verstrekken die haar in staat stelt het Europees Parlement en de Raad een algemeen overzicht van de externe activiteiten van de EIB te verschaffen. Het Europees Parlement kan op basis van de jaarlijkse verslagen aanbevelingen aan de EIB doen met betrekking tot de verschillende lopende projecten.

Amendement    45

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 ter)  in artikel 12, lid 1, komt de inleidende formule als volgt te luiden:

"1.  Conform haar eigen transparantiebeleid en de beginselen van de Unie inzake toegang tot documenten en voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, de normen van het internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp, maakt de EIB op haar website de volgende informatie bekend:

"1.  Conform haar eigen transparantiebeleid en de beginselen van de Unie inzake toegang tot documenten en voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, de normen van het internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp, maakt de EIB op proactieve en systematische wijze op haar website de volgende informatie bekend:

Amendement    46

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 quater)  In artikel 12, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

"a)   alle EIB-financieringsverrichtingen die uit hoofde van dit besluit zijn uitgevoerd, na de projectgoedkeuring, met bijzondere opgave of een investeringsproject door de EU-garantie wordt gedekt en hoe het bijdraagt tot de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met bijzondere aandacht voor het economische, het maatschappelijke en het milieueffect;

"a)   alle EIB-financieringsverrichtingen die uit hoofde van dit besluit zijn uitgevoerd, na de projectgoedkeuring, met bijzondere opgave of een investeringsproject door de EU-garantie wordt gedekt en hoe het bijdraagt tot de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met bijzondere aandacht voor het economische, maatschappelijke, milieu-, klimaat- en genderspecifieke effect, evenals alle relevante informatie betreffende de afzonderlijke projecten uit hoofde van dit besluit, inclusief de fiches in het kader van het raamwerk voor resultaatmeting, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie;"

Amendement     47

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quinquies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 quinquies)  Artikel 12, lid 1, onder c), wordt als volgt gewijzigd:

“c)  indien mogelijk en passend, bestaande kaderovereenkomsten tussen de EIB en een ontvangend land. Bij de ondertekening van nieuwe en de wijziging van bestaande overeenkomsten tracht de EIB deze openbaar te maken;"

“c)  indien mogelijk en passend, bestaande kaderovereenkomsten tussen de EIB en een ontvangend land. Bij de ondertekening van nieuwe en de wijziging van bestaande overeenkomsten maakt de EIB deze openbaar;

Amendement     48

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 sexies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 sexies)  Artikel 13 wordt vervangen door:

"Artikel 13

"Artikel 13

Niet-coöperatieve rechtsgebieden

Niet-coöperatieve rechtsgebieden

Bij haar financieringsverrichtingen staat de EIB geen activiteiten toe met illegale doeleinden, waaronder het witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingfraude en belastingontduiking en fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. Met name neemt de EIB niet deel aan financieringsverrichtingen die in een in aanmerking komend land worden uitgevoerd door middel van instrument dat is ondergebracht ineen buitenlands niet-coöperatief rechtsgebied, als zodanig aangemerkt door de Unie, de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de Financiëleactiegroep.

Bij haar financieringsverrichtingen voldoet de EIB aan de geldende normen en de toepasselijke wetgeving inzake het voorkomen van witwassen van geld en de bestrijding van terrorisme en belastingfraude en -ontduiking.

 

De EIB maakt geen gebruik van, of laat zich niet in met, belastingontwijkingsconstructies, met name regelingen inzake agressieve belastingplanning of praktijken die niet voldoen aan de criteria inzake goede fiscale governance, zoals vastgelegd in wetshandelingen van de Unie, conclusies van de Raad, mededelingen van de Commissie en formele instructies van de Commissie.

 

De EIB onderhoudt geen zakelijke betrekkingen met entiteiten die opgericht of gevestigd zijn in rechtsgebieden die niet met de Unie samenwerken voor de toepassing van de internationaal overeengekomen belastingnormen inzake transparantie en uitwisseling van informatie.

 

Bij het sluiten van overeenkomsten met financiële tussenpersonen zet de EIB de in dit artikel opgenomen voorschriften om in de contracten in kwestie en verlangt hij verslaglegging per land over de naleving ervan.

 

Na overleg met de Commissie en belanghebbenden herziet en actualiseert de EIB zijn beleid inzake niet-coöperatieve rechtsgebieden uiterlijk na de vaststelling van een lijst van de Unie van niet-coöperatieve rechtsgebieden. Elk daaropvolgend jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in over de tenuitvoerlegging van dit beleid.

Bij haar financieringsverrichtingen neemt de EIB de beginselen en normen van de Uniewetgeving inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht, onder meer het vereiste inzake het nemen van redelijke maatregelen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde te verifiëren.

 

Amendement    49

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 septies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 14 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 septies)  Artikel 14, lid 1, wordt vervangen door:

De Commissie en de EIB ondertekenen een garantieovereenkomst waarin de in artikel 8 bedoelde nadere voorschriften en procedures in verband met de EU-garantie worden vastgelegd, en brengen het Europees Parlement en de Raad dienovereenkomstig op de hoogte.

De Commissie en de EIB ondertekenen een garantieovereenkomst waarin de in artikel 8 bedoelde nadere voorschriften en procedures in verband met de EU-garantie worden vastgelegd, die zij ter kennis brengen van het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    50

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 octies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 octies)   in artikel 18 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis.   De in artikel 5 bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [de datum waarop dit wijzigingsbesluit in werking treedt]."

Amendement    51

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 nonies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 nonies)   Artikel 18, lid 3, wordt vervangen door:

"3.   De in artikel 4 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of door de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit bepaalde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een in het besluit genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

"3.   De in de artikelen 4 en 5 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of door de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit bepaalde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een in het besluit genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    52

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 decies (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 18 – lid 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 decies)  Artikel 18, lid 5, wordt vervangen door:

"5.   Een overeenkomstig artikel 4 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen twee maanden na kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad, vóór het verstrijken van die periode, aan de Commissie hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

"5.   Een overeenkomstig de artikelen 4 en 5 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen twee maanden na kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad, vóór het verstrijken van die periode, aan de Commissie hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement     53

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – alinea -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De bestuursorganen van de EIB maken met name gebruik van deze mogelijkheid van een nieuwe toewijzing om een continue focus mogelijk te maken van de EU-garantie op prioritaire landen met een hoger risicoprofiel dan degene die worden gedekt uit hoofde van de eigen risicoleningen van de EIB. De Commissie stelt het Parlement en de Raad geregeld op de hoogte van deze nieuwe toewijzingen, inclusief een vergelijking met het beleid van de EIB inzake de toewijzing van risicoleningen buiten de Unie.

Amendement    54

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – punt B – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

B.  Nabuurschaps- en partnerschapslanden: 18 374 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende indicatieve subplafonds:

B.  Nabuurschaps- en partnerschapslanden: 23 145 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende indicatieve subplafonds:

Amendement    55

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – letter B – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  Middellandse Zeegebied: 12 366 000 000 EUR, waarvan 10 506 000 000 EUR onder het algemene mandaat en 1 860 000 000 EUR onder het mandaat voor leningen aan de particuliere sector.

i)  Middellandse Zeegebied: 13 607 000 000 EUR, waarvan 11 747 000 000 EUR onder het algemene mandaat en 1 860 000 000 EUR onder het mandaat voor leningen aan de particuliere sector

Amendement    56

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – letter B – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland: 9 538 000 000 EUR;

Amendement    57

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – punt C – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

C.  Azië en Latijns-Amerika: 3 785 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende subplafonds:

C.  Azië en Latijns-Amerika: 5 130 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende indicatieve subplafonds:

Amendement    58

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – letter C – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  Latijns-Amerika: 2 543 000 000 EUR;

i)  Latijns-Amerika: 3 318 000 000 EUR;

Amendement    59

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – punt C – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  Azië: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Azië: 1 510 000 000 EUR;

Amendement    60

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – letter C – punt iii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  Centraal-Azië: 202 000 000 EUR;

iii)  Centraal-Azië: 302 000 000 EUR;

Amendement    61

Voorstel voor een besluit

Bijlage I

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage I – letter D – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zuid-Afrika: 462 000 000 EUR

Zuid-Afrika: 516 000 000 EUR.

Amendement    62

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

Overgangsbepaling

 

De EIB mag projecten financieren die vallen onder het mandaat voor leningen aan de particuliere sector voordat het besluit hierover in werking is getreden en voordat een garantieovereenkomst werd gesloten tussen de Commissie en de EIB. Dergelijke projecten mogen onder de EU-garantiedekking vallen mits de Commissie de in de garantieovereenkomst te bepalen voorwaarden bevestigt.

ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerkinG(*) (31.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Rapporteur voor advies (*): Nirj Deva

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

De EIB, de qua volume grootste multilaterale kredietverstrekker ter wereld, is steeds actiever buiten de EU door in overeenstemming met de doelstellingen van het extern beleid van de EU te investeren in projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling en inclusieve economische groei. Hierdoor wordt de EIB een integraal deel van het plan voor externe investeringen (External Investment Plan, EIP).

Ten gevolge van uitdagingen zonder weerga wordt de capaciteit van het extern mandaat nog verruimd, waardoor de operationele marge in Azië, Zuid-Afrika, Centraal-Azië en Oost-Europa wordt beperkt, een effect dat nog verder wordt versterkt door het door de Commissie voorgestelde plafond van het mandaat voor externe leningen (ELM). De aanwezigheid van de EIB in Azië en Latijns-Amerika en Zuid-Afrika zou met 50 % worden verminderd ten opzichte van het huidige niveau, terwijl de activiteiten van de bank in het Oostelijk Nabuurschap aanzienlijk zouden afnemen.

De rapporteur is ingenomen met het EIB-weerbaarheidspakket, maar is van mening dat de EIB met een bijkomende 3 530 000 000 EUR bovenop het voorstel van de Commissie in staat zou zijn haar externe activiteiten op het huidige niveau te behouden, naast de buurlanden die momenteel door een migratie- en vluchtelingencrisis worden getroffen.

Het EIP kan worden ontwikkeld tot een ongelooflijke katalysator voor duurzame groei en het scheppen van banen. Door fondsen van de EU, de lidstaten en andere donoren en financiering van financiële instellingen en de particuliere sector te genereren biedt het een coherent kader om investering te bevorderen, publiek-private partnerschappen aan te moedigen en mkmo's te steunen.

De rapporteur is van mening dat de Commissie en de EIB veeleer een langetermijnfocus op duurzame ontwikkeling, het scheppen van banen en groei moeten aanhouden dan het merendeel van hun energie te investeren in de reactie op de vluchtelingen- en migratiecrisis. Landen met een laag en middelmatig inkomen vormen de kern van de vluchtelingencrisis. Een grote meerderheid van gedwongen ontheemde personen woont in ontwikkelingslanden, waar 89 % van de vluchtelingen en 99 % van de intern ontheemden verblijven.[1]

Er moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een ontwikkelingsagenda op de lange termijn, in de context van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, waarbij onder meer de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt, en het kortermijnperspectief van hulp aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden, zoals bedoeld in bouwsteen 3 van het EIB-weerbaarheidspakket.

De rapporteur is voorts van mening dat kmo's moeten worden gesteund bij de overgang naar de formele economie en betere toegang tot krediet. Aangezien 70 % van alle mkmo's in opkomende markten geen toegang hebben tot krediet, moet de toegang van kmo's tot financiering worden verbeterd en moeten oplossingen gevonden worden om kapitaalbronnen aan te boren zodat deze potentieel dynamische sector kan groeien en de nodige banen kan scheppen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande processen en programma's initiatieven te steunen die bijdragen tot het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie.

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een migratie- en vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande programma's initiatieven uit te werken en te steunen die bijdragen tot de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) en het aanpakken van onderliggende oorzaken van de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratiedruk en de langetermijngevolgen van gedwongen ontheemding.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Alle pogingen om ontwikkelingsfinanciering te koppelen aan grenscontrole, het beheer van migratiestromen of overnameovereenkomsten moeten worden vermeden.

Amendement     3

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat aansluit bij de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking en rekening houdt met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om duurzame investeringen te stimuleren die beogen de doelstellingen van duurzame ontwikkeling in regio's buiten de Unie te behalen, en tegelijk partnerschappen aan te gaan met de Europese en lokale privésector en bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, de actieagenda van Addis Abeba, met inbegrip van de bevordering van de mobilisering van binnenlandse middelen, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd. Hoe meer en hoe sneller een land vooruitgang boekt bij het doorvoeren van zijn interne hervormingen ten gunste van de opbouw en consolidering van democratische instellingen en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat, hoe meer steun het moet ontvangen van de Unie. Deze op "positieve conditionaliteit" gebaseerde aanpak kan een echte verandering teweegbrengen en zou ervoor zorgen dat het geld van de Europese belastingbetaler op een duurzame manier wordt besteed;

Amendement     4

Voorstel voor een besluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 32 300 000 000 EUR door het optionele aanvullende bedrag van 3 000 000 000 EUR vrij te geven. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden.

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratiedruk, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 38 470 000 000 EUR. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op de ontwikkeling van economische en sociale infrastructuur in partnerlanden, transit- en gastgemeenschappen, met een focus op het scheppen van banen en duurzaamheid.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Onder het nieuwe mandaat voor leningen aan de particuliere sector dient het maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR te worden bestemd voor projecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken binnen het maximale verhoogde plafond en dient dit de alomvattende garantie van de Unie te genieten.

(10)  Onder het nieuwe mandaat voor leningen aan de particuliere sector dient het maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR te worden bestemd voor projecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn van transit- en gastgemeenschappen binnen het maximale verhoogde plafond en dient dit de alomvattende garantie van de Unie te genieten.

Amendement     6

Voorstel voor een besluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Als een van de voornaamste doelstellingen van de EIB in het kader van het ELM heeft steun aan mkmo's en de plaatselijke particuliere sector behoefte aan een gezamenlijke inspanning zodat de operaties van de EIB gericht zijn op de verbetering van de toegang van mkmo's tot financiering en krediet, de verstrekking van technische bijstand, de bevordering van ondernemerschap en de garantie van de gepaste verstrekking van financiële diensten aan huishoudens en bedrijven, zodat de overgang van mkmo's van de onstabiele informele economie naar de formele economie vergemakkelijkt wordt. De EIB-financieringsverrichtingen dienen ook te streven naar de krachtige ondersteuning van kleine, door mkmo's gerunde investeringsprojecten, waardoor de internationalisering van mkmo's verder wordt gefaciliteerd, voornamelijk in afgelegen plattelandsgebieden en in het bijzonder op het gebied van de behandeling van drinkwater, de verwijdering van afvalwater alsmede hernieuwbare energie.

Amendement     7

Voorstel voor een besluit

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Het mandaat voor externe leningen dient te worden herzien om het in overeenstemming te brengen met de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking en de SDG's.

Amendement     8

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd.

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en bijdragen aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn dienen als nieuwe doelstellingen aan het mandaat te worden toegevoegd; projecten die in het kader van deze nieuwe doelstelling worden gefinancierd, moeten voldoen aan de door de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO vastgestelde criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) en moeten in overeenstemming zijn met artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN.

Amendement     9

Voorstel voor een besluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Complementariteit en coördinatie met Unie-initiatieven voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient te worden verzekerd, onder meer door Uniesteun voor de duurzame herintegratie van migranten die naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd.

Schrappen

Amendement     10

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25% naar 35%.

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4 dient de EIB in te zetten op het verder verhogen van het huidige hoge niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25% naar 35%, overeenkomstig de verplichtingen waartoe zij zich in haar klimaatstrategie heeft verbonden. De EIB moet de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 in acht nemen om in economisch of milieuopzicht schadelijke subsidies, waaronder subsidies voor fossiele brandstoffen, geleidelijk af te schaffen.

_________________

_________________

4Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

4Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

Motivering

In de klimaatstrategie die de EIB eind 2015 heeft vastgesteld, heeft zij zich ertoe verbonden het niveau van haar projecten op het gebied van klimaatactie in ontwikkelingslanden tegen eind 2020 naar 35 % op te trekken. Deze aankondiging dient in haar externe mandaat tot uitdrukking te komen. Evenzo dienen de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 volledig tot uitdrukking te komen in de externe leenactiviteiten van Europa.

Amendement     11

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector ten behoeve van vluchtelingen en gastgemeenschappen. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen.

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector die de onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en bijdragen tot de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen op de lange termijn. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen aan deze doelstellingen, met name de bijdrage aan de SDG's, de betrokkenheid van het lokaal maatschappelijk middenveld, de afstemming op de externe prioriteiten en de begrotingsprioriteiten van de Unie, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen. De EIB moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om haar verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees Parlement te versterken door middel van transparantie en toegang tot informatie, door de resultaten, evaluaties en impactbeoordelingen van projecten systematisch via het raamwerk voor resultaatmeting te publiceren.

Amendement     12

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. De EIB dient het Europees Parlement in kennis te stellen van alle herverdelingsbesluiten door een motiveringsverslag en een effectbeoordeling te verstrekken. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector in het kader van het EIB-weerbaarheidsinitiatief moeten volledig hiervoor worden benut en mogen niet opnieuw worden toegewezen.

Amendement     13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 32 300 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 38 470 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

Motivering

De voorgestelde verhoging is noodzakelijk als de EIB bijdraagt aan alle EU-beleidslijnen en -prioriteiten, met inbegrip van Oekraïne en andere sinds kort in aanmerking komende landen.

Amendement     14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een maximumbedrag van 30 000 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen;

a)  een maximumbedrag van 36 170 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector in het kader van het EIB-weerbaarheidsinitiatief die als doel hebben onderliggende oorzaken van migratie, waaronder klimaatverandering, en de sociale en economische infrastructuur op de lange termijn en de ontwikkeling van gedwongen ontheemde personen en gastgemeenschappen aan te pakken;

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten in het kader van het EIB-weerbaarheidsinitiatief die als doel hebben onderliggende oorzaken van migratie en de sociale en economische infrastructuur op de lange termijn en de ontwikkeling van gedwongen ontheemde personen en gastgemeenschappen aan te pakken;

Amendement     16

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"d)  strategische respons om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.";

"d)  strategische respons om onderliggende oorzaken van de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratie aan te pakken en bij te dragen tot de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen op de lange termijn;

Amendement    17

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 4

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  Artikel 4 wordt vervangen door:

"4.   In de ontwikkelingslanden die in de lijst van begunstigden van officiële ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn opgenomen, dragen de EIB-financieringsverrichtingen overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU indirect bij tot de beleidsdoelstellingen van de Unie inzake ontwikkelingssamenwerking, zoals het terugdringen van de armoede door middel van inclusieve groei en duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling."

"4.   In de ontwikkelingslanden die in de lijst van begunstigden van officiële ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn opgenomen, focussen de EIB-financieringsverrichtingen overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU op de beleidsdoelstellingen van de Unie inzake ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder het terugdringen van de armoede door middel van inclusieve groei en duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Amendement     18

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze;

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB in de eerste plaats de plaatselijke particuliere sector, waaronder mkmo's, in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkmo's inhouden, door toegang tot financiering mogelijk te maken en tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe investeringsprojecten van mkmo's te mobiliseren, waardoor de internationalisering van mkmo's verder wordt gefaciliteerd. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat en te beoordelen of de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkmo's, verricht de EIB een uitvoerig zorgvuldigheidsonderzoek en stelt ze adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de eindbegunstigden, en handhaaft zij deze.

Amendement     19

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB het huidige niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarbij het minimumvolume van die verrichtingen ten minste 25% van de totale financieringsverrichtingen van de EIB vertegenwoordigt.

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB het huidige niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarbij het minimumvolume van die verrichtingen ten minste 25% van de totale financieringsverrichtingen van de EIB vertegenwoordigt en dit streefpercentage geleidelijk wordt verhoogd naar ten minste 35 % in 2020.

Amendement     20

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen. EIB-financieringsverrichtingen bieden met name een antwoord op de toegenomen behoeften aan infrastructuur en daarmee samenhangende diensten om het hoofd te bieden aan de instroom van migranten, en stimuleren banenkansen voor gast- en vluchtelingengemeenschappen om de economische integratie te bevorderen en vluchtelingen in staat te stellen zelfredzaam te worden.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van de door armoede, onderontwikkeling, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratiedruk aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen, waarbij de naleving van de SDG's wordt gewaarborgd. EIB-financieringsverrichtingen zijn met name gericht op de versterking van humanitaire acties en de ondersteuning van het scheppen van fatsoenlijke banen, en nemen daarbij de mensenrechten, arbeidsrechten en sociale rechten, de fundamentele vrijheden en gendermainstreaming volledig in acht, door een op rechten gebaseerde benadering aan te houden die alle mensenrechten en sociale rechten omvat, overeenkomstig transparantie, participatie, non-discriminatie en verantwoordingsplicht. Bij EIB-financieringsverrichtingen wordt erkend dat gendergelijkheid een transversale kwestie is als het gaat om de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling. Op alle financieringsverrichtingen wordt een genderperspectief toegepast. De EIB werkt tegen 31 december 2017 een genderactieplan uit en zorgt ervoor dat alle EIB-verrichtingen die in het kader van dit mandaat worden uitgevoerd, aan de beginselen van de in december 2016 vastgestelde genderstrategie voldoen.

Amendement     21

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 9

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c bis)  lid 9 wordt vervangen door:

"9. De EU-garantie dekt alleen EIB-financieringsverrichtingen welke worden uitgevoerd in de in aanmerking komende landen die een kaderovereenkomst met de EIB hebben gesloten waarin de juridische voorwaarden zijn vastgelegd waaronder deze verrichtingen moeten worden uitgevoerd."

"9. De EU-garantie dekt alleen EIB-financieringsverrichtingen welke worden uitgevoerd in de in aanmerking komende landen die een kaderovereenkomst met de EIB hebben gesloten waarin de juridische voorwaarden zijn vastgelegd waaronder deze verrichtingen moeten worden uitgevoerd. Juridische voorwaarden waaronder verrichtingen worden uitgevoerd, omvatten tevens sociale, milieu-, mensenrechten- en arbeidsnormen."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Motivering

De kaderovereenkomsten die tussen de EIB en ontvangende landen zijn gesloten bevatten onder meer bepalingen met betrekking tot belastingheffing, onderlinge inwisselbaarheid van valuta's, overboeking van middelen, afhandeling van douanerechten en belastingen binnen projecten, aanbestedingen en de behandeling van vertegenwoordigers van banken. Dienovereenkomstig moeten de kaderovereenkomsten tevens bepalingen bevatten die verwijzen naar verplichtingen met betrekking tot sociale, mensenrechten- en arbeidsaangelegenheden.

Amendement     22

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis)  In artikel 9, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De EIB moet ervoor zorgen dat voorafgaand aan financieringsverrichtingen die te maken hebben met land en natuurlijke hulpbronnen het beginsel van vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming ten uitvoer wordt gelegd.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=nl)

Motivering

In 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de rechten van inheemse volken aangenomen, waarin de rechten van inheemse volken worden erkend en vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming specifiek wordt genoemd als een voorwaarde voor alle activiteiten die te maken hebben met voorouderlijke gronden, grondgebieden en natuurlijke hulpbronnen. Bij EIB-verrichtingen dient dit beginsel in acht te worden genomen.

Amendement     23

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter)  In artikel 9, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De EIB stelt een praktische handleiding op met betrekking tot de beoordeling van aspecten die verband houden met de fundamentele mensenrechten. Deze handleiding moet, op basis van de bestaande kaders, in het bijzonder het strategisch kader en het actieplan van de EU voor mensenrechten en democratie, worden gebruikt bij ex-antebeoordelingen en permanent toezicht op projectbasis, alsook bij projecten waarbij financiële intermediairs betrokken zijn.";

Amendement     24

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie worden door de EIB ontwikkeld.";

"b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en het bijdragen tot de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen op de lange termijn worden door de EIB ontwikkeld, in overleg en samenwerking met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld;

Amendement     25

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  In artikel 11, lid 1, wordt punt c) vervangen door:

"(c)  een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie, rekening houdend met de in artikel 5 bedoelde regionale technische operationele richtsnoeren;"

"(c)  een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en de doelstellingen van het extern beleid van de Unie.

 

De Commissie stelt in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een kader en een methodiek vast voor de jaarlijkse verslaglegging van de EIB over haar verrichtingen die onder de EU-garantie vallen en over de overeenstemming van deze verrichtingen met de algemene beginselen van het extern optreden van de Unie als bedoeld in artikel 21 VEU. Hoofddoel van deze verslaglegging is na te gaan of de EIB de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie naleeft, en met name de bepalingen van artikel 21 ervan, die onder meer de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, de uitroeiing van armoede en de beheersing van milieurisico's betreffen.

 

Deze methodiek wordt tijdens het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit herziene besluit door de Commissie en de EDEO ontwikkeld en bouwt voort op verslaglegging van de naleving van mensenrechten door de EIB, waartoe in het strategisch kader en actieplan voor mensenrechten van de EU is opgeroepen.

 

Op basis van de jaarlijkse verslaglegging door de EIB legt de Commissie jaarlijks aan het Europees Parlement haar eigen evaluatie van de door de EIB verstrekte informatie voor en stelt zij eventueel wijzigingen voor op de beleidsmaatregelen en procedures van de EIB die ter goedkeuring aan de lidstaten worden voorgelegd, nadat het advies van het Europees Parlement over deze wijzigingen in acht is genomen. Eventuele aanbevelingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement om de EIB-verslaglegging met het oog hierop te verbeteren, verwerken zij in het kader van de actualisering van de regionale technische operationele richtsnoeren."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement     26

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie. ;

"j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord om onderliggende oorzaken van de door armoede, ongelijkheid, demografische groei, het gebrek aan economische en arbeidskansen en de klimaatverandering veroorzaakte migratie aan te pakken en bij te dragen tot de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen op de lange termijn;

Amendement     27

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  in artikel 12, lid 1, wordt de aanhef vervangen door:

"1.   Conform haar eigen transparantiebeleid en de beginselen van de Unie inzake toegang tot documenten en voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, de normen van het internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp, maakt de EIB op haar website de volgende informatie bekend:"

"1.   Conform haar eigen transparantiebeleid en het recht van de Unie inzake toegang tot documenten en voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, de normen van het internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp, maakt de EIB op haar website de volgende informatie bekend:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendement     28

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter)  In artikel 12, lid 1, wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"b bis)  De EIB publiceert in haar openbaar register de volgende documenten:

 

-   alle resultatenmetingen voor projecten die onder deze garantie vallen, met name wanneer erin wordt aangegeven op welke manier deze garantie bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het extern beleid van de Unie en daarbij in het bijzonder wordt gewezen op het economische, sociale en milieueffect ervan;

 

-   monitorings- en evaluatieverslagen;

 

-   rapporten over de voltooiing van projecten;

 

-   adviezen die de Commissie overeenkomstig de in artikel 19 van de statuten van de EIB omschreven procedure heeft uitgebracht."

Motivering

De toegang tot informatie en documenten die onder deze garantie vallen, moet rechtstreeks gebaseerd zijn op de bestaande EU-wetgeving inzake de toegang tot documenten en de openbaarmaking van informatie, zoals Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op communautaire instellingen en organen.

Amendement    29

Voorstel voor een besluit

Bijlage II

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage II – letter B – punt 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland

Oost-Europa en Zuidelijke Kaukasus

Amendement    30

Voorstel voor een besluit

Bijlage II

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage II – letter B – punt 2 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rusland

Schrappen

Amendement    31

Voorstel voor een besluit

Bijlage II

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage II – letter C – punt 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Amendement    32

Voorstel voor een besluit

Bijlage III

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage III – letter B – punt 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland

Oost-Europa en Zuidelijke Kaukasus

Amendement    33

Voorstel voor een besluit

Bijlage III

Besluit nr. 466/2014/EU

Bijlage III – letter B – punt 2 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rusland

Schrappen

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Nirj Deva

16.12.2016

Behandeling in de commissie

28.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tania González Peñas, Martina Werner

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (22.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Rapporteur voor advies: Eduard Kukan

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie wil met haar voorstel het mandaat voor externe leningverstrekking van de Europese Investeringsbank (EIB) zowel kwantitatief als kwalitatief verruimen, met name om de activiteiten in het Zuidelijk Nabuurschap en de Westelijke Balkan te intensiveren en om bij te dragen aan het nieuwe plan voor externe investeringen.

De rapporteur verwelkomt dit voorstel, maar is van oordeel dat het gekoppeld moet worden aan een passende verhoging van de maxima voor financieringsoperaties onder EU-garantie om te vermijden dat bestaande prioritaire acties stopgezet moeten worden. Dit is met name het geval voor de EIB-activiteiten in Oekraïne, waar het voorgestelde budget naar schatting halverwege 2018 opgebruikt zal zijn bij voortzetting van de leningen op het huidige niveau.

De rapporteur is voorstander van een meer gerichte strategische focus op de onderliggende oorzaken van migratie, alsook op projecten ter ondersteuning van gastgemeenschappen in prioritaire gebieden. Er is echter meer duidelijkheid nodig in het voorstel over het onderscheid tussen deze verschillende doelstellingen en de bedragen die daarvoor uitgetrokken worden.

De rapporteur steunt het principe dat de EIB al projecten zou kunnen financieren onder het nieuwe mandaat voor het verstrekken van leningen aan de particuliere sector, alvorens het besluit hierover van kracht wordt (dit wordt "warehousing" genoemd).

De rapporteur is ook van oordeel dat de essentiële link tussen de EIB-verrichtingen en het externe beleid van de EU nog meer versterkt moet worden, met name wat betreft de verdeling over de landen binnen de regionale plafonds: deze moet een volledige weerspiegeling zijn van de prioriteiten en beperkingen van het externe beleid en moet bepaald worden in overleg met de Europese Dienst voor extern optreden.

Bovendien is meer transparantie nodig over EIB-projecten die gefinancierd worden door financiële intermediairs.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande processen en programma's initiatieven te steunen die bijdragen tot het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie.

(1)  De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met een migratie- en vluchtelingencrisis zonder weerga die solidariteit vergt, doelmatige inzet van financiële middelen en de noodzaak om in onderling overleg de bestaande risico's en bedreigingen het hoofd te bieden en te overwinnen. Alle spelers moeten samenwerken om door volgehouden beleid op middellange en lange termijn en doelmatig gebruik van bestaande processen en programma's initiatieven te steunen die bijdragen tot het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en tot het vergroten van de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 32 300 000 000 EUR door het optionele aanvullende bedrag van 3 000 000 000 EUR vrij te geven. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden.

(9)  Om met het externe mandaat de huidige niveaus van steunverlening te kunnen handhaven voor de Unieprioriteiten die zijn vermeld in de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie ("integrale EU-strategie"), te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen die zich aandienen en een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 36 300 000 000 EUR, onder meer door het optionele aanvullende bedrag van 3 000 000 000 EUR vrij te geven. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid van migranten, vluchtelingen en transit- en gastgemeenschappen.

Amendement     3

Voorstel voor een besluit

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van de migratie- en vluchtelingencrisis is weliswaar van het grootste belang, maar mag niet ten koste gaan van beleidsmaatregelen op andere strategisch prioritaire gebieden die in de integrale EU-strategie zijn vermeld.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Gezien de behoefte aan een snelle tenuitvoerlegging van het EIB-weerbaarheidsinitiatief moet de EIB de mogelijkheid krijgen tot "warehousing" voor projecten onder het mandaat voor het verstrekken van leningen aan de particuliere sector, onder voorwaarden die door de Commissie en de EIB zijn af te spreken.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd.

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en het vergroten van de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd en moet volledig in overeenstemming met artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) gebeuren. De EIB moet uitvoerige zorgvuldigheidsonderzoeken uitvoeren en toezicht op de projecten houden teneinde naleving te verzekeren, en moet voor een klachtenmechanisme zorgen dat voor alle betrokken partijen toegankelijk is. De Commissie moet in haar jaarverslag de naleving van artikel 21 VEU beoordelen, met inbegrip van de eerbiediging van de mensenrechten, de uitbanning van armoede en de beheersing van milieurisico's.

Amendement     6

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %.

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het verhogen van het huidige niveau van klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %, overeenkomstig de verplichtingen die zij als onderdeel van haar klimaatstrategie op zich heeft genomen.

_________________

_________________

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector ten behoeve van vluchtelingen en gastgemeenschappen. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen.

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector die de onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en de weerbaarheid van migranten, vluchtelingen en transit- en gastgemeenschappen vergroten. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om deze doelstellingen te bereiken te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Er moet gezorgd worden voor meer zichtbaarheid en transparantie van de EIB-verrichtingen in het kader van het mandaat voor externe leningverstrekkingen, met name wat betreft de subprojecten die door financiële intermediairs gefinancierd worden, teneinde de toegang tot informatie voor de instellingen van de Unie en het brede publiek te verbeteren.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10 % tot 20 %. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector in het kader van het EIB-weerbaarheidsinitiatief moeten volledig hiervoor worden benut en mogen niet opnieuw worden toegewezen.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De lijst van in aanmerking komende regio's en landen en potentieel in aanmerking komende regio's en landen dient te worden gewijzigd om landen met een hoog inkomen en hoge kredietrating uit te sluiten (Brunei, IJsland, Israël, Singapore, Chili en Zuid-Korea). Voorts wordt Iran toegevoegd aan de lijst van de potentieel in aanmerking komende regio's en landen.

(17)  De lijst van in aanmerking komende regio's en landen en potentieel in aanmerking komende regio's en landen dient te worden gewijzigd om landen met een hoog inkomen en hoge kredietrating uit te sluiten (Brunei, IJsland, Israël, Singapore, Chili en Zuid-Korea). Voorts wordt Rusland geschrapt uit de lijst van in aanmerking komende regio's en landen en wordt Iran toegevoegd aan de lijst van de potentieel in aanmerking komende regio's en landen.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 32 300 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 36 300 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een maximumbedrag van 30 000 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen;

a)  een maximumbedrag van 34 000 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op het versterken van de weerbaarheid van migranten, vluchtelingen en transit- en gastgemeenschappen;

Amendement    13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

b)  een maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR onder een mandaat voor leningen aan de particuliere sector voor projecten in het kader van het EIB-weerbaarheidsinitiatief om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde maximumbedragen onder het algemene mandaat en het mandaat voor leningen aan de particuliere sector worden in regionale plafonds en subplafonds uitgesplitst als bepaald in bijlage I. Binnen de regionale plafonds zorgt de EIB gaandeweg voor een evenwichtige spreiding over landen in de regio's die onder de EU-garantie vallen.

2.  De in lid 1 bedoelde maximumbedragen onder het algemene mandaat en het mandaat voor leningen aan de particuliere sector worden in regionale plafonds en subplafonds uitgesplitst als bepaald in bijlage I. Binnen de regionale plafonds zorgt de EIB voor een passende spreiding over landen in de regio's die onder de EU-garantie vallen, in overeenstemming met de prioriteiten van het extern beleid van de Unie, die gereflecteerd zullen worden in de technische operationele richtsnoeren zoals bedoeld in artikel 5.

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 2 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"d)  strategische respons om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken."

"d)  strategische respons om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen te vergroten."

Amendement     16

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 2 – letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze.

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. De EIB maakt het nemen van meer risico's, flexibiliteit en een ontwikkelingsbenadering alsook nauwkeurige effectbeoordelingen mogelijk. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze.

Amendement     17

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd en de koolstofvoetafdruk wordt verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

Amendement     18

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 9 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(3 bis)  Artikel 9, lid 3, wordt vervangen door:

3. De bewaking door de EIB poogt tevens het uitvoeren van verrichtingen via intermediairs en de prestaties van financiële intermediairs ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf te omvatten.

3. De bewaking door de EIB omvat het uitvoeren van verrichtingen via intermediairs en de prestaties van financiële intermediairs ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=NL)

Amendement    19

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 5 – letter a

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie worden door de EIB ontwikkeld."

"b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en het vergroten van de weerbaarheid van transit- en gastgemeenschappen worden door de EIB ontwikkeld in nauw overleg met de betreffende gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en ngo's."

Amendement     20

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter e

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(a bis)  punt e) wordt vervangen door:

e)  een beoordeling van de kwaliteit van EIB-financieringsverrichtingen, met name de mate waarin de EIB bij het zorgvuldigheidsonderzoek en de bewaking van de gefinancierde investeringsprojecten rekening heeft gehouden met de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid;

e)  een beoordeling van de kwaliteit van EIB-financieringsverrichtingen, met name de mate waarin de EIB bij het zorgvuldigheidsonderzoek en de bewaking van de gefinancierde investeringsprojecten rekening heeft gehouden met de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid, en maatregelen om de eigen plaatselijke inbreng te vergroten door inspraak van de getroffen gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en ngo's te bevorderen;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=NL)

Amendement    21

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 5– letter b

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie."

"j)  Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen bij het geven van een strategisch antwoord op het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie en het vergroten van de weerbaarheid in transit- en gastlanden."

Amendement    22

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 5 bis (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 12 – lid 1 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(5 bis)  Artikel 12, lid 1, onder a), komt als volgt te luiden:

a)  alle EIB-financieringsverrichtingen die uit hoofde van dit besluit zijn uitgevoerd, na de projectgoedkeuring, met bijzondere opgave of een investeringsproject door de EU-garantie wordt gedekt en hoe het bijdraagt tot de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met bijzondere aandacht voor het economische, het maatschappelijke en het milieueffect;

"a)  alle EIB-financieringsverrichtingen die uit hoofde van dit besluit zijn uitgevoerd, na de projectgoedkeuring, met inbegrip van informatie over projecten en subprojecten die door financiële intermediairs gefinancierd worden, met bijzondere opgave of een investeringsproject door de EU-garantie wordt gedekt en hoe het bijdraagt tot de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, met bijzondere aandacht voor het economische, het maatschappelijke en het milieueffect;"

Amendement     23

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 5 ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 13 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(5 ter)  in artikel 13 wordt de tweede alinea vervangen door:

Bij haar financieringsverrichtingen neemt de EIB de beginselen en normen van de Uniewetgeving inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht, onder meer het vereiste inzake het nemen van redelijke maatregelen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde te verifiëren.

"Bij haar financieringsverrichtingen neemt de EIB de beginselen en normen van de Uniewetgeving inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in acht, onder meer door de invoering van verslaglegging per land, openbare registers van uiteindelijke begunstigden en een zwarte lijst van fiscale rechtsgebieden die zich niet aan de regels houden. De EIB brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parlement over de uitvoering van het beleid inzake rechtsgebieden die zich niet aan de regels houden."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=NL)

Amendement    24

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – lid 2 – punt 6

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 20 – alinea -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie dient ten laatste op 30 juni 2018 een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad waarin zij de toepassing van het besluit evalueert en waarin zij informatie verstrekt op basis waarvan een eventueel nieuw besluit over de verlening van het mandaat voor externe leningverstrekking onder EU-garantie kan genomen worden.

Amendement    25

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

Overgangsbepaling

 

De EIB mag projecten financieren die vallen onder het mandaat voor leningen aan de particuliere sector voordat het besluit hierover in werking is getreden en voordat een garantieovereenkomst werd gesloten tussen de Commissie en de EIB. Dergelijke projecten mogen onder de EU-garantiedekking vallen mits de Commissie de in de garantieovereenkomst te bepalen voorwaarden bevestigt.

Amendement    26

Voorstel voor een besluit

Bijlage I – punt B – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

B.  Nabuurschaps- en partnerschapslanden: 18 374 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende subplafonds:

B.  Nabuurschaps- en partnerschapslanden: 21 904 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende subplafonds:

Amendement    27

Voorstel voor een besluit

Bijlage I – punt B – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en Rusland: 9 538 000 000 EUR;

Amendement     28

Voorstel voor een besluit

Bijlage I – punt C – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

C.  Azië en Latijns-Amerika: 3 785 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende subplafonds

C.  Azië en Latijns-Amerika: 4 255 000 000 EUR, uitgesplitst in de volgende subplafonds

Amendement     29

Voorstel voor een besluit

Bijlage I – punt C – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  Azië: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Azië: 1 510 000 000 EUR;

Amendement    30

Voorstel voor een besluit

Bijlage III – punt B – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rusland

Schrappen

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eduard Kukan

2.12.2016

Behandeling in de commissie

9.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

8

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Commissie internationale handel (28.2.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Rapporteur voor advies: Salvatore Cicu

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan inclusieve en duurzame ontwikkeling, het creëren van rijkdom en het behalen van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  De EIB kreeg een aantal bijkomende taken, bijvoorbeeld op het gebied van de Europese economische diplomatie. Om deze taken behoorlijk uit te voeren, heeft de EIB voldoende financiële middelen nodig. Door het succes van het Garantiefonds in het kader van het mandaat voor externe leningen kan de EIB concrete resultaten boeken en een impact op EU-niveau bereiken via degelijke projecten in derde landen, met minimale lasten voor de Uniebegroting. Gezien de steeds grotere taaklast van de EIB als de financiële arm van de Unie, moet dit succesvolle instrument versterkt worden, en dient de Commissie te zorgen voor een verhoging van de begroting voor het Garantiefonds voor de EIB bij het volgende wetgevingsvoorstel voor de periode 2021-2028.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 32 300 000 000 EUR door het optionele aanvullende bedrag van 3 000 000 000 EUR vrij te geven. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden.

(9)  Om met het externe mandaat te kunnen inspelen op potentiële uitdagingen en Unieprioriteiten die zich aandienen, maar ook een strategisch antwoord te bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie, dient het maximumplafond voor de EIB-financieringsverrichtingen onder de EU-garantie te worden opgetrokken tot 38 500 000 000 EUR. Onder het algemene mandaat dient het bedrag van 1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt voor projecten in de publieke sector die zijn gericht op vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden.

Motivering

Het voorstel van de Commissie heeft een directe en onmiddellijke impact op andere dringende beleidsmaatregelen en prioriteiten van de EU. Het voorstel zou de facto leiden tot een aanzienlijke beperking van de jaarlijkse activiteiten van de EIB in het Oostelijk Nabuurschap, waaronder Oekraïne. De jaarlijkse activiteiten in het oosten zouden met ongeveer 70 % moeten inkrimpen in vergelijking met de huidige jaarlijkse kredietverschaffing. De voorgestelde plafonds voor Azië en Latijns-Amerika en Zuid-Afrika zouden leiden tot een inperking van 50 % van de jaarlijkse activiteiten in vergelijking met het huidige niveau.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Recital 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd.

(11)  Het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient als een nieuwe doelstelling aan het mandaat te worden toegevoegd en elk project dat in het kader van deze nieuwe doelstelling wordt gefinancierd dient in overeenstemming te zijn met artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Complementariteit en coördinatie met Unie-initiatieven voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient te worden verzekerd, onder meer door Uniesteun voor de duurzame herintegratie van migranten die naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd.

(12)  Complementariteit en coördinatie met Unie-initiatieven voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie dient te worden verzekerd, onder meer door Uniesteun voor de duurzame herintegratie van migranten die naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd. Met het oog hierop dient de EIB nauw samen te werken met de EDEO en zo nodig een beroep te kunnen doen op de bevoegde internationale organisaties zoals de IOM en UNHCR.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25% naar 35%.

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering dient de EIB in te zetten op het verder verhogen van het huidige hoge niveau van klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %, overeenkomstig de verplichtingen die zij in haar klimaatstrategie op zich heeft genomen.

Motivering

In haar eind 2015 vastgestelde klimaatstrategie heeft de EIB zich ertoe verplicht het niveau van haar projecten op het gebied van klimaatactie in ontwikkelingslanden tot eind 2020 naar 35 % op te trekken. Deze aankondiging dient in haar externe mandaat tot uitdrukking te komen.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector ten behoeve van vluchtelingen en gastgemeenschappen. Daarom dient een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen.

(15)  De EIB dient in het kader van haar raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een reeks indicatoren te ontwikkelen en te hanteren voor projecten in de publieke en de particuliere sector ten behoeve van vluchtelingen en gastgemeenschappen, met inbegrip van indicatoren voor het meten van de bijdrage van het project aan het bereiken van de SDG's, het bestrijden van de onderliggende oorzaken van migratie en het betrekken van maatschappelijke organisaties van ontvangende gemeenschappen bij het project. Een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen om deze factoren aan te pakken, dient te worden opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over EIB-financieringsverrichtingen, waarbij gelet dient te worden op volledige verantwoording en transparantie. De EIB dient de nodige toegang tot informatie te verbeteren, niet alleen voor het Europees Parlement en andere instellingen maar ook voor het algemene publiek, met name ten aanzien van het systeem van contracten en subcontracten en de financiële gegevens rond de door de EIB gefinancierde projecten.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10% tot 20%. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

(16)  Alleen wanneer het gaat om de noodzaak om nood- en crisissituaties aan te pakken die zich tijdens de mandaatsperiode kunnen voordoen en die worden erkend als belangrijke prioriteiten voor het extern beleid van de Unie, dient het plafond voor de herverdeling tussen de regio's door de EIB in de loop van het mandaat te worden opgetrokken van 10 % tot 20 %. De EIB dient het Europees Parlement in kennis te stellen van alle herverdelingsbesluiten door een motiveringsverslag en een effectbeoordeling te overleggen. Het mandaat voor leningen aan de particuliere sector van 2 300 000 000 EUR en het bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd voor projecten van de publieke sector kan niet opnieuw worden toegewezen omdat het is bedoeld om onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De lijst van in aanmerking komende regio's en landen en potentieel in aanmerking komende regio's en landen dient te worden gewijzigd om landen met een hoog inkomen en hoge kredietrating uit te sluiten (Brunei, IJsland, Israël, Singapore, Chili en Zuid-Korea). Voorts wordt Iran toegevoegd aan de lijst van de potentieel in aanmerking komende regio's en landen.

(17)  De lijst van in aanmerking komende regio's en landen en potentieel in aanmerking komende regio's en landen dient zodanig te worden samengesteld dat de grootste ontwikkelingsimpact wordt bewerkstelligd en dient te worden gewijzigd om landen met een hoog inkomen en hoge kredietrating uit te sluiten (Brunei, IJsland, Israël, Singapore, Chili en Zuid-Korea). Voorts wordt Iran toegevoegd aan de lijst van de potentieel in aanmerking komende regio's en landen.

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  De Europese Raad heeft de cruciale rol van de EIB voor de externe economische betrekkingen van de EU benadrukt en heeft tijdens de vergadering van 20 en 21 maart 2014 de EIB opgeroepen "verder bij te dragen aan het versterken van de internationalisering en de concurrentiekracht van de Europese ondernemingen". Toegang tot financiering behoort voor kmo's tot de grootste uitdagingen. Daarom is een EIB-strategie nodig om kmo’s ruimer en vlotter toegang te geven tot financiering, mede door handelsfaciliteringsprogramma’s en initiatieven als de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit en de nieuwe faciliteiten voor financiering van handelsactiviteiten van kmo's in Europa. Daarnaast dienen de intermediaire banken die EIB-middelen verstrekken een sterker proactief beleid ten aanzien van kmo's en micro-ondernemingen in te voeren, en moet de beoordeling van de lokale economische en sociale impact van de EIB-leningen die via een intermediair lopen transparanter gemaakt worden.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)  De EIB ligt met haar kwantitatieve streefcijfers voor klimaatmaatregelen op schema. De EIB heeft een grotere focus op klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden beloofd, tot 35 % tegen 2020. Om de EIB in staat te stellen dit doel te bereiken, moet in voldoende financiering voor de regionale maxima voorzien worden, anders zal de EIB haar activiteiten in Azië en Latijns-Amerika moeten beperken, terwijl dit regio's zijn waar de EIB traditioneel zeer actief is in klimaatfinanciering.

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 32 300 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

1.  Voor EIB-financieringsverrichtingen onder EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt een maximumplafond van 38 500 000 000 EUR. Aanvankelijk voor financieringsverrichtingen gereserveerde, maar naderhand geannuleerde bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het plafond.

Amendement    13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Besluit 466/2014/EU

Artikel 2 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een maximumbedrag van 30 000 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen;

a)  een maximumbedrag van 36 200 000 000 EUR onder een algemeen mandaat, waarvan een bedrag tot 2 500 000 000 EUR is gereserveerd voor projecten in de publieke sector die zijn bestemd voor vluchtelingen en gastgemeenschappen en voor het aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratie;

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector in de begunstigde landen te versterken door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze;

Om te waarborgen dat investeringen in de particuliere sector een maximaal ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB de plaatselijke particuliere sector te versterken en draagt zij bij aan het creëren van gunstige voorwaarden voor particulier ondernemerschap en investeringen in de begunstigde landen door middel van ondersteuning van lokale investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). Er wordt naar gestreefd dat EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1 omschreven algemene doelstellingen mede steun aan investeringsprojecten van mkb-bedrijven uit de Unie inhouden. EIB-financieringsverrichtingen dragen bij tot verbetering van de markttoegang voor mkb-bedrijven in partnerlanden van de Unie en hun integratie in wereldwijde waardeketens alsmede tot de mondialisering en het concurrentievermogen van bedrijven uit de Unie. Teneinde er doeltreffend op toe te zien dat de middelen worden aangewend ten behoeve van de betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB adequate contractuele bepalingen vast waarbij standaardrapportageverplichtingen worden opgelegd aan zowel de financiële intermediairs als de begunstigden, en handhaaft zij deze; De EIB streeft ernaar de obstakels voor toegang tot financiering voor mkb-bedrijven te identificeren en weg te werken;

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b bis)  Artikel 3, lid 6, wordt vervangen door:

"6.   EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, omvorming van energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, met inbegrip van infrastructuur voor gasproductie en voor transport naar de energiemarkt van de Unie, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken.”

"6.   EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, omvorming van maatregelen voor energie-efficiëntie, energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=NL)

Motivering

Productie en vervoer van gas mogen niet onder de EU-garantie vallen, aangezien dit een subsidie voor een fossiele brandstof zou zijn. Het besluit zou de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 moeten volgen om in economisch of milieu-opzicht schadelijke subsidies, waaronder subsidie voor fossiele brandstoffen, geleidelijk af te schaffen.

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De EIB-verrichtingen zouden onder meer concrete acties moeten omvatten om een einde te maken aan de financiering van projecten die nadelig zijn voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Unie, en om de inspanningen op te voeren om duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie te steunen.

Amendement    17

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen. EIB-financieringsverrichtingen bieden met name een antwoord op de toegenomen behoeften aan infrastructuur en daarmee samenhangende diensten om het hoofd te bieden aan de instroom van migranten, en stimuleren banenkansen voor gast- en vluchtelingengemeenschappen om de economische integratie te bevorderen en vluchtelingen in staat te stellen zelfredzaam te worden.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder d), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die onderliggende oorzaken van migratie aanpakken en die bijdragen tot de economische veerkracht op lange termijn en die de duurzame ontwikkeling in begunstigde landen veilig stellen, zoals het versterken van humanitaire acties en het ondersteunen van de bouw van infrastructuur en het scheppen van banen, met inachtneming van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. EIB-financieringsverrichtingen bieden met name een antwoord op de toegenomen behoeften aan infrastructuur en transport, energie en toegang tot energie en telecommunicatie, aangezien deze projecten het handelspotentieel aanzienlijk verhogen en een hefboomwerking kunnen hebben voor de internationalisering van kmo's, met name in geografisch benadeelde regio's, maar ook het potentieel in sectoren zoals landbouw, groene technologie, onderzoek en innovatie en eigendomsrechten kunnen aanboren, humanitaire actie versterken, en ondersteunend werken voor het scheppen van behoorlijke banen en voor onderwijs voor gast- en vluchtelingengemeenschappen om de economische integratie te bevorderen en vluchtelingen in staat te stellen zelfredzaam te worden, met volledige inachtneming van de mensenrechten, met name sociale en arbeidsrechten en de rechtsstaat.

Amendement    18

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de publieke sector, met inbegrip van gemeenten en overheidsinstanties, in termen van infrastructuur en diensten om in te spelen op de aanzienlijk toegenomen behoeften.".

b)  de publieke sector, met inbegrip van gemeenten en overheidsinstanties, in termen van infrastructuur en diensten, uitdrukkelijk ook op het gebied van gezondheidszorg en van bijzondere instellingen voor kinderen, hygiënische voorzieningen en onderwijs, om in te spelen op de aanzienlijk toegenomen behoeften.".

Motivering

Medische zorg voor met name kinderen, succesvolle voorkoming van ziekten door voldoende hygiënische voorzieningen, en het verstrekken van onderwijs staan bovenaan de lijst van behoeften van migrerende kinderen en hun families.

Amendement    19

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het volgende lid wordt toegevoegd:

 

8 bis.  Kmo-gerelateerde programma’s in derde landen moeten gericht zijn op hun integratie in de mondiale toeleveringsketens, terwijl dergelijke EIB-programma’s in het oostelijke en zuidelijke nabuurschap in het bijzonder gericht moeten zijn op de integratie van kmo’s in Europese waardeketens.

Amendement    20

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw)

Besluit 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 8 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  het volgende lid wordt toegevoegd:

 

8 ter.  De EIB waarborgt dat bedrijven die deelnemen aan door de EIB medegefinancierde projecten verplicht worden zich aan het beginsel van gelijke betaling en betalingstransparantie te houden alsmede aan het beginsel van gendergelijkheid zoals beschreven in Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis. Bij EIB-besluiten inzake projectfinanciering wordt rekening gehouden met maatregelen van de kandidaat-bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

______________

 

1 bis Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

Amendement    21

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Besluit 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie worden door de EIB ontwikkeld;

b)  Indicatoren voor projecten die een strategisch antwoord bieden voor het aanpakken van onderliggende oorzaken van migratie worden door de EIB ontwikkeld, in gedetailleerd en regelmatig overleg en samenwerking met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld;

Amendement    22

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Besluit 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

a bis)  letter c) wordt vervangen door:

“c)  een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie, rekening houdend met de in artikel 5 bedoelde regionale technische operationele richtsnoeren;”

“c)  een beoordeling van de bijdrage van EIB-financieringsverrichtingen tot de verwezenlijking van de strategische en externbeleidsdoelstellingen van de Unie, en de samenhang met andere Uniemaatregelen.

 

De Commissie stelt in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een kader en een methodiek vast voor de jaarlijkse verslaglegging door de EIB over haar verrichtingen die onder de EU-garantie vallen en over de vraag of deze verrichtingen aansluiten bij de algemene beginselen van het extern optreden van de Unie zoals bepaald in artikel 21 VEU. Hoofddoel van deze verslaglegging is na te gaan of de EIB de VEU-verplichtingen en de bepalingen van artikel 21 naleeft, zoals eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, uitroeiing van armoede en beheersing van milieurisico's.

 

De methodiek wordt door de Commissie en de EDEO tijdens het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit ontwikkeld en bouwt voort op verslaglegging van de naleving van mensenrechten door de EIB, dat op grond van het strategische kader en actieplan voor mensenrechten van de EU wordt uitgebracht.

 

Op basis van de jaarlijkse verslaglegging door de EIB stelt de Commissie jaarlijks ten behoeve van het Europees Parlement haar eigen evaluatie van de door de EIB verstrekte informatie op en stelt zij eventueel wijzigingen voor op de beleidsmaatregelen en procedures van de Bank die ter goedkeuring aan de lidstaten worden voorgelegd nadat rekening is gehouden met het advies van het Parlement over deze wijzigingen. Eventuele aanbevelingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement voor verbeteringen in de EIB-verslaglegging met het oog hierop worden verwerkt in de actualisering van de regionale technische operationele richtsnoeren."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=NL)

Motivering

Het grootste punt wat betreft EIB-leningen buiten de EU blijft de concrete toepassing van de in het ELM neergelegde bepalingen. In dit opzicht zou de totstandbrenging van een mechanisme voor de beoordeling van de naleving van artikel 21 VEU van groot belang zijn om de EIB ertoe te bewegen doeltreffende due diligence-procedures te ontwikkelen en in te voeren voor het screenen van verrichtingen die door de Bank worden ondersteund wat betreft hun potentiële impact op mensenrechten, uitroeiing van armoede en milieu.

Amendement    23

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Besluit 466/2014/EU

Artikel 11 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  Artikel 11, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

2.  Voor de toepassing van lid 1 verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks een verslag over de in het kader van dit besluit verrichte EIB-financiering, met inbegrip van alle gegevens die de Commissie nodig heeft met het oog op het in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de Commissie aanvullende informatie verstrekken die haar in staat stelt het Europees Parlement en de Raad een algemeen overzicht van de externe activiteiten van de EIB te verschaffen.

2.  Voor de toepassing van lid 1 verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks een verslag over de in het kader van dit besluit verrichte EIB-financiering, met inbegrip van alle gegevens die de Commissie nodig heeft met het oog op het in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de Commissie aanvullende informatie verstrekken die haar in staat stelt het Europees Parlement en de Raad een algemeen overzicht van de externe activiteiten van de EIB te verschaffen. Het Europees Parlement kan op basis van de jaarlijkse verslagen aanbevelingen aan de EIB doen met betrekking tot de verschillende lopende projecten.

Amendement    24

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Besluit 466/2014/EU

Artikel 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie dient tegen 31 december 2021 bij het Europees Parlement en de Raad een afsluitend evaluatieverslag over de toepassing van dit besluit in.

Teneinde de parlementaire controle te verbeteren wordt de bestuursstructuur van de EIB gereorganiseerd overeenkomstig de versterkte bestuursregeling van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). De Commissie verstrekt uiterlijk op 31 december 2017 informatie over de tenuitvoerlegging van deze reorganisatie. Daarnaast stelt de EIB het Parlement op de hoogte van haar investeringsbesluiten en de lopende impactbeoordelingen waaruit blijkt dat geplande projecten in overeenstemming zijn met de SDG's en het Akkoord van Parijs, en publiceert zij verslagen over alle gefinancierde projecten, de resultaten van interne onderzoeken en de selectie, controle en evaluatie van haar activiteiten en programma's, op basis van duidelijke en meetbare indicatoren, alsmede de methoden en resultaten van voorafgaande effectbeoordelingen en verslaglegging achteraf voor elk gefinancierd project, met inachtneming van de commerciële gevoeligheid van activiteiten van de particuliere sector, met name met betrekking tot de redenen voor verwerping van ingediende projecten.

 

De Commissie dient tegen 31 december 2021 bij het Europees Parlement en de Raad een afsluitend evaluatieverslag over de toepassing van dit besluit in.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

EU-garantie voor de Europese Investeringsbank tegen verliezen in het kader van financieringsoperaties ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Salvatore Cicu

12.10.2016

Behandeling in de commissie

24.1.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

28.2.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

-

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (21.3.2017)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Rapporteur voor advies: Aldo Patriciello

BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de EU, draagt bij aan de integratie, ontwikkeling en cohesie van Europa door projecten ter ondersteuning van het EU-beleid te financieren. Hoewel het merendeel van de projecten die door de EIB worden gefinancierd zich binnen de Unie bevinden, is de EIB ook buiten de Unie actief. De Unie heeft de EIB voor de periode 2014-2020 een aantal mandaten verleend om bepaalde leningen met een EU-begrotingsgarantie te verstrekken, waaronder het EIB-mandaat voor externe leningen (ELM), dat activiteiten van de EIB buiten de Unie omvat.

De rapporteur erkent dat de Unie, als mondiale speler, de leiding moet nemen in de bestrijding van klimaatverandering. Bovendien stelt hij vast dat de EIB klimaatmaatregelen tot een van haar hoogste prioriteiten heeft bestempeld en op dit gebied onder de internationale financiële instellingen een leidende positie heeft verworven door deze milieuprioriteiten in te bedden in de acties en activiteiten van de bank binnen en buiten de Unie.

In de periode 2010-2014 heeft de EIB ruim 90 miljard EUR beschikbaar gesteld voor klimaatactieprojecten, waarmee de EIB een van de grootste klimaatfinanciers ter wereld is.

EIB-financiering van klimaatveranderingsprojecten

Na de tussentijdse evaluatie van het huidige mandaat, die ook rekening houdt met de ervaring die in de periode 2014-2016 is opgedaan, is de rapporteur ingenomen met dit wetgevingsvoorstel dat op 14 september 2016 door de Commissie is goedgekeurd.

In dit nieuwe voorstel, dat voortbouwt op successen uit het verleden en rekening houdt met de problemen die zich voorgedaan hebben, wordt verwezen naar de in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering aangenomen Overeenkomst van Parijs, waar regeringen zijn overeengekomen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau en hiertoe met de beste beschikbare technische middelen de emissies van broeikasgassen snel te doen dalen.

Dienovereenkomstig verleent de rapporteur, door de overeenkomst te erkennen als mijlpaal op de weg naar een duurzamere wereldeconomie, zijn volledige steun aan alle maatregelen die nodig zijn om de doelen en activiteiten van het mandaat voor externe leningen, inclusief de nieuwe horizontale hoofddoelstelling die onlangs is toegevoegd om de onderliggende oorzaken van de migratie aan te pakken, in grote lijnen af te stemmen op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN. Zulke maatregelen kunnen direct bijdragen aan enkele van deze doelstellingen, zoals schoon water en sanitaire voorzieningen, betaalbare en schone energie, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame steden en gemeenschappen, klimaatmaatregelen, fatsoenlijk werk en economische groei.

De rapporteur verwelkomt het voorstel in het bijzonder wat betreft het doel van de EIB om, in het kader van haar mandaat voor externe leningen (ELM), het huidige hoge niveau van klimaatrelevante uitgaven aan te houden en haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %.

Voorts steunt de rapporteur de volgende hoofdelementen van het voorstel:

  Ondanks de wijd uiteenlopende situaties in landen overal ter wereld moeten de EIB-financieringsverrichtingen investeringsprojecten ondersteunen die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

  Hoewel de EIB de eerste internationale financiële instelling was die systematisch koolstofkosten meenam in haar projectevaluaties, moeten de subsidiabiliteitscriteria voor klimaatactieprojecten gehanteerd worden zoals die door de EIB zijn vastgesteld in haar strategie inzake klimaatverandering, die in 2015 is geactualiseerd. Op basis van de door de EIB uitgewerkte methodieken voor de beoordeling van projecten inzake broeikasgasemissies en emissieafwijkingen, moet een analyse van de CO2-voetafdruk worden opgenomen in de milieueffectbeoordelingsprocedure om na te gaan of de projectvoorstellen energie-efficiëntieverbeteringen optimaliseren.

  In de door dit besluit bestreken periode (2014-2020) moet de EIB trachten het huidige hoge niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarbij het minimumvolume van die verrichtingen ten minste 25 % van de totale financieringsverrichtingen van de EIB moet vertegenwoordigen.

  De EIB moet de aanpassingselementen in haar bijdrage aan klimaatveranderingsprojecten versterken.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

(2)  Een nieuw resultaatgericht partnerschapskader met derde landen, dat met alle Uniebeleidslijnen en -instrumenten rekening houdt, dient te worden uitgewerkt. In het kader van dat nieuwe partnerschapskader dient het plan voor externe investeringen (hierna "EIP" genoemd) te worden opgezet om investeringen in regio's buiten de Unie te ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Ook dienen hiermee de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs, die is gesloten in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, te worden behaald, alsmede de doelstellingen die met andere financieringsinstrumenten voor extern optreden worden nagestreefd.

Motivering

In de Overeenkomst van Parijs zijn regeringen overeengekomen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau en hiertoe met de beste beschikbare technische middelen de emissies van broeikasgassen snel te doen dalen. Zij hebben zich er ook toe verplicht ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %.

(13)  Na de Overeenkomst van Parijs die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering4, dient de EIB in te zetten op het aanhouden van een hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in het kader van haar externe mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te trekken van 25 % naar 35 %. Bovendien moet de EIB toewerken naar de geleidelijke afbouw van de financiering van projecten die niet bijdragen aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de Unie en de overgang naar een koolstofarme economie.

_________________

_________________

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

4 Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 11 april 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 103 van 19.4.2016, blz. 1)

Amendement     3

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b ter (nieuw)

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b ter)  lid 6 wordt vervangen door:

"6. EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, omvorming van energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, met inbegrip van infrastructuur voor gasproductie en voor transport naar de energiemarkt van de Unie, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken.

"6. EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder b), genoemde algemene doelstelling verlenen hoofdzakelijk steun aan investeringsprojecten inzake vervoer, energie, milieu-infrastructuur, informatie- en communicatietechnologie, gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder vallen productie en integratie van energie uit hernieuwbare bronnen, energiesystemen die het omschakelen naar minder koolstofintensieve technologieën en brandstoffen mogelijk maken, duurzame energiezekerheid en energie-infrastructuur, alsook elektriciteitsvoorziening op het platteland, milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen en groene infrastructuur, infrastructuur voor telecommunicatie- en breedbandnetwerken. EIB-financieringsverrichtingen dragen niet bij aan nieuwe met kolen gestookte energieopwekking of aan vergroting van de afhankelijkheid van steenkool.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Motivering

Afstemming van de voorwaarden voor EIB-financieringsverrichtingen op het gebied van energie op het standpunt van het Parlement over ETS-ondersteuning voor de modernisering van de energiesector. Financiering van projecten voor de gaswinning en het vervoer van gas naar de energiemarkt van de Unie moeten niet onder het toepassingsgebied van het instrument vallen dat tot doel heeft de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken door bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, met name doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

De EIB-financieringsverrichtingen ter ondersteuning van de in lid 1, onder c), genoemde algemene doelstellingen ondersteunen investeringsprojecten die op beperking van en aanpassing aan klimaatverandering gericht zijn en bijdragen aan de algemene doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de op grond van dat verdrag aangenomen Overeenkomst van Parijs, door klimaatverandering te erkennen als de grootste mondiale uitdaging van onze tijd, en teneinde te voorkomen dat de inspanningen die tot dusver zijn ondernomen om de welvaart van vooral de armste gebieden in de wereld te verbeteren, worden ondermijnd door klimaatrisico. Met name zullen deze ambitieuze doelen behaald worden doordat de uitstoot van broeikasgassen wordt voorkomen of verminderd door middel van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, of doordat kwetsbare landen, sectoren en gemeenschappen beter bestand worden gemaakt tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering.

Motivering

Een van de belangrijkste uitdagingen in de strijd tegen klimaatverandering is het mogelijk maken van de investeringen die voor deze transitie nodig zijn, vooral in de armste gebieden van de wereld. Het is belangrijk innovatieve klimaatfinancieringsoplossingen te ontwikkelen, het falen van de markt aan te pakken en kansen te grijpen om particuliere financiering aan te trekken, ook via de kapitaalmarkt.

Amendement     5

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB het huidige niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarbij het minimumvolume van die verrichtingen ten minste 25 % van de totale financieringsverrichtingen van de EIB vertegenwoordigt.

In de door dit besluit bestreken periode tracht de EIB een hoog niveau van klimaatrelevante verrichtingen aan te houden, waarvan het volume ten minste 25 % van de totale financieringsverrichtingen van de EIB buiten de Unie vertegenwoordigt, met een geleidelijke verhoging van dit streefcijfer tot minstens 35 % in 2020.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Besluit nr. 466/2014/EU

Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

"7 bis.  Klimaataspecten worden naar behoren in aanmerking genomen bij alle activiteiten die in het kader van het mandaat van de EIB voor externe leningen worden ondernomen, om te verzekeren dat vooruitgang wordt geboekt wanneer dit ook maar mogelijk en haalbaar is. Niettegenstaande de aanzienlijke kredietvolumes en brede sectorale spreiding van de projecten die worden ondersteund, worden verdere inspanningen verricht teneinde de milieuacties en mainstreaminginstrumenten van de EIB effectiever te maken, met name door waar mogelijk de dekking van sectorbeleid uit te breiden en door de beoordeling van klimaatrisico en klimaatkwetsbaarheid te ontwikkelen."

Motivering

Integratie van klimaatveranderingsaspecten in alle normen, methodes en processen van de EIB zal bijdragen aan de versterking van de milieueffecten van de financieringsactiviteiten van de EIB.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

EU-garantie voor de Europese Investeringsbank tegen verliezen in het kader van financieringsoperaties ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

6.10.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Aldo Patriciello

13.10.2016

Behandeling in de commissie

27.2.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor:

-  :  tegen:

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Datum indiening bij EP

14.9.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

12.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum indiening

31.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding