SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Nirj Deva, Komisja Rozwoju
(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2016/0275(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0135/2017
Teksty złożone :
A8-0135/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0583),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 i 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0376/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat śródokresowego przeglądu stosowania decyzji nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0584),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0135/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania procedur i programów wspierających inicjatywy, które przyczyniają się do wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji.

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania istniejących programów z myślą o opracowywaniu i wspieraniu inicjatyw, które przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz do wyeliminowania pierwotnych przyczyn presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i możliwości gospodarczych, zmiany klimatu oraz długofalowych konsekwencji przymusowych przesiedleń.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Należy unikać wszelkich prób łączenia finansowania rozwoju z kontrolą granic, zarządzaniem przepływami migracyjnymi lub umowami o readmisji.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz celów innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

Uzasadnienie

W porozumieniu klimatycznym z Paryża rządy uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C w stosunku do wartości sprzed epoki przemysłowej i wobec tego zobowiązały się do szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy pomocy najlepszych dostępnych środków technicznych. Zobowiązały się również do wspierania krajów rozwijających się w podejmowanych przez nie wysiłkach na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Głównym elementem Inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności jest rozszerzenie – zarówno w kategoriach ilościowych, jak i jakościowych – upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Dzięki temu EBI powinien być w stanie szybko przyczyniać się do realizacji zakładanych celów EIP, w szczególności poprzez udostępnianie dodatkowego finansowania beneficjentom z sektora prywatnego.

(4)  Głównym elementem Inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności jest rozszerzenie – zarówno w kategoriach ilościowych, jak i jakościowych – upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Dzięki temu EBI powinien być w stanie szybko przyczyniać się do realizacji zakładanych celów EIP, w szczególności poprzez udostępnianie dodatkowego finansowania beneficjentom z sektora prywatnego, aby pobudzić długotrwałe inwestycje.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 32 300 000 000 EUR poprzez uruchomienie fakultatywnej dodatkowej kwoty w wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących realizowane w sektorze publicznym na obszarach dotkniętych kryzysem.

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i możliwości gospodarczych, a także zmiany klimatu, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 38 470 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty w sektorze publicznym mające na celu rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w krajach partnerskich oraz w społecznościach w krajach tranzytowych i przyjmujących, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić tworzeniu miejsc pracy i kwestii zrównoważoności.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Chociaż wyeliminowanie pierwotnych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego ma podstawowe znaczenie, nie powinno się odbywać kosztem strategii politycznych w innych dziedzinach kluczowego priorytetu strategicznego, określonych w globalnej strategii UE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W ramach nowego upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR na projekty eliminujące pierwotne przyczyny migracji, w ramach maksymalnego podwyższonego pułapu, która to kwota powinna być objęta gwarancją ogólną Unii.

(10)  W ramach nowego upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR na projekty eliminujące pierwotne przyczyny migracji i przyczyniające się do długofalowej odporności gospodarczej uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych, w ramach maksymalnego podwyższonego pułapu, która to kwota powinna być objęta gwarancją ogólną Unii.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Jako jeden z głównych celów EBI w ramach jego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), jak i wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego sektora prywatnego wymaga wspólnych wysiłków, aby działania EBI koncentrowały się na poprawie dostępu MMŚP do finansowania i kredytów, udzielaniu pomocy technicznej, promowaniu przedsiębiorczości oraz umożliwieniu świadczenia odpowiednich usług finansowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, tak aby MMŚP łatwiej było przejść od niestabilnej gospodarki nieformalnej do sektora formalnego. Celem działań EBI z zakresu finansowania powinno być również udzielanie silnego wsparcia małym projektom inwestycyjnym realizowanym przez MMŚP i dalsze ułatwianie umiędzynarodowienia MMŚP, zwłaszcza na odległych obszarach wiejskich oraz w szczególności w dziedzinie uzdatniania wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz energii odnawialnej.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel – eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel – długofalową odporność gospodarczą uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych jako strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji obejmujących między innymi ubóstwo, nierówność, wzrost demograficzny, brak zatrudnienia i możliwości gospodarczych, a także zmianę klimatu; projekty finansowane w ramach tego nowego celu powinny co do zasady spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz być zgodne z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %.

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do zwiększenia obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 % zgodnie z zobowiązaniem podjętym w swojej strategii klimatycznej. EBI powinien uwzględnić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące stopniowego wycofywania dotacji szkodliwych dla środowiska lub gospodarki, w tym dotacji na wydobycie paliw kopalnych.

_________________

_________________

4Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

4Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

Uzasadnienie

W swojej strategii klimatycznej przyjętej pod koniec 2015 r. EBI podjął zobowiązanie dotyczące zwiększenia do końca 2020 r. nakładów na projekty dotyczące działań w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się do 35 %. Oświadczenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego upoważnieniu do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Podobnie w działaniach Unii z zakresu udzielania pożyczek państwom trzecim należy w pełni odzwierciedlić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego skierowanych do uchodźców i społeczności ich przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie długofalowej odporności gospodarczej uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację tych celów, zwłaszcza ocenę wkładu w realizację zrównoważonych celów rozwoju, ocenę zaangażowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, a także ocenę dostosowania do priorytetów Unii w dziedzinie polityki zewnętrznej oraz do unijnych priorytetów budżetowych. EBI powinien podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu wzmocnienie jego odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim dzięki przejrzystości i dostępowi do informacji oraz poprzez systematyczne publikowanie wyników, ewaluacji i ocen oddziaływania projektów za pośrednictwem ram pomiaru wyników.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Należy zadbać o większą widoczność i przejrzystość działań EBI prowadzonych w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, zwłaszcza w odniesieniu do podprojektów finansowanych z udziałem instytucji pośrednictwa finansowego, a także o poprawę dostępu instytucji Unii oraz ogółu społeczeństwa do informacji.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji.

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. EBI powinien zawiadamiać Parlament Europejski o każdej decyzji dotyczącej realokacji oraz przedstawiać sprawozdanie uzasadniające i ocenę skutków. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji oraz zaspokajaniu potrzeb uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kwota w maksymalnej wysokości 30 000 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

a)  kwota w maksymalnej wysokości 36 170 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym mające na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz zaspokojenie potrzeb uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

Poprawka     15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na cele projektów eliminujących pierwotne przyczyny migracji.

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na cele projektów eliminujących pierwotne przyczyny migracji i zaspokajających potrzeby uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwoty w maksymalnej wysokości przewidziane w ramach upoważnienia ogólnego i upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu, o których mowa w ust. 1, dzielą się na pułapy i podpułapy regionalne określone w załączniku I. W granicach pułapów regionalnych EBI stopniowo zapewnia zrównoważony podział środków między kraje w obrębie regionów objętych gwarancją UE;

2.  Kwoty w maksymalnej wysokości przewidziane w ramach upoważnienia ogólnego i upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu, o których mowa w ust. 1, dzielą się na pułapy i podpułapy regionalne określone w załączniku I. W granicach pułapów regionalnych EBI zapewnia odpowiedni podział środków między kraje w obrębie regionów objętych gwarancją UE, zgodnie z priorytetami Unii w zakresie polityki zewnętrznej, których odzwierciedleniem są regionalne techniczne wytyczne operacyjne określone w art. 5;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;

d)  długofalowa odporność gospodarcza uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych jako strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji obejmujących między innymi ubóstwo, nierówność, wzrost demograficzny, brak zatrudnienia i możliwości gospodarczych, a także zmianę klimatu;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

aa)  art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W krajach rozwijających się, w rozumieniu definicji zawartej w sporządzanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wykazie odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, działania EBI z zakresu finansowania pośrednio przyczyniają się, zgodnie z art. 208 i 209 TFUE, do realizacji celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, takich jak ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”

„4.   W krajach rozwijających się, w rozumieniu definicji zawartej w sporządzanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wykazie odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, działania EBI z zakresu finansowania koncentrują się, zgodnie z art. 208 i 209 TFUE, na realizacji celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, w szczególności takich jak ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów.

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do przyczyniania się do tworzenia sprzyjających warunków dla prywatnych przedsiębiorstw i inwestycji oraz zapewnia wzmocnienie w pierwszej kolejności lokalnego sektora prywatnego, w tym MMŚP, spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MMŚP z kraju będącego odbiorcą pomocy i z Unii, umożliwiając dostęp do finansowania przy jednoczesnym opracowywaniu nowych projektów inwestycyjnych zarządzanych przez MMŚP oraz dalszym wspomaganiu procesu umiędzynarodowienia MMŚP. Działania EBI z zakresu finansowania przyczyniają się do poprawy dostępu do rynku dla MŚP w państwach trzecich będących państwami partnerskimi Unii oraz do ich integracji z globalnymi łańcuchami wartości, a także wnoszą dalszy wkład w zwiększanie umiędzynarodowienia i konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw. Aby skutecznie monitorować i oceniać wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MMŚP, EBI przeprowadza staranną analizę due diligence oraz ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów końcowych. EBI dąży do rozpoznania przeszkód w dostępie MŚP do finansowania i zapewnia ich likwidowanie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„EBI współpracuje z instytucjami pośrednictwa finansowego, które mogą wspierać specyficzne potrzeby MŚP w krajach, w których one działają, i które nie uczestniczą w działaniach EBI z zakresu finansowania realizowanych w kraju kwalifikującym się z wykorzystaniem instrumentów finansowych znajdujących się w zagranicznej jurysdykcji niechętnej współpracy, o której mowa w art. 13.”

„EBI współpracuje z instytucjami pośrednictwa finansowego, które mogą wspierać specyficzne potrzeby MŚP w krajach, w których one działają, i które nie uczestniczą w działaniach realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych znajdujących się w zagranicznej jurysdykcji niechętnej współpracy, o której mowa w art. 13.”

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

bb)  art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, w tym infrastrukturę na potrzeby produkcji gazu i jego transportu na rynek energetyczny Unii, a także elektryfikację obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.”

„6.   Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, środki w zakresie efektywności energetycznej, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, w tym infrastrukturę na potrzeby produkcji gazu i jego transportu na rynek energetyczny Unii, a także elektryfikację obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Uzasadnienie

Produkcja i przesył gazu nie powinny być objęte gwarancją UE ze względu na to, że stanowi ona dotację do paliw kopalnych. Decyzja powinna wprowadzić w życie konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące stopniowego wycofywania dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska lub gospodarki, w tym dopłat do paliw kopalnych.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c) wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c) wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie śladu węglowego w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania obecnego wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, przy czym minimalne działania w tym zakresie muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z zakresu finansowania.

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, które muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z zakresu finansowania poza granicami Unii, a cel ten należy stopniowo zwiększać, tak by do 2020 r. wyniósł on co najmniej 35 %.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania EBI obejmują między innymi konkretne czynności mające na celu stopniowe wycofanie finansowania projektów utrudniających osiągnięcie unijnych celów w obszarze klimatu, jak również zintensyfikowanie starań w celu wspierania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny migracji, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w zakresie infrastruktury i powiązanych usług w odpowiedzi na napływ migrantów, a także zwiększeniu szans znalezienia zatrudnienia przez uchodźców i członków społeczności ich przyjmujących, aby wesprzeć integrację gospodarczą i umożliwić uchodźcom uzyskanie samodzielności.

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny migracji, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami, z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w zakresie infrastruktury i powiązanych usług w odpowiedzi na napływ migrantów, a także zwiększeniu szans znalezienia zatrudnienia przez uchodźców i członków społeczności ich przyjmujących, aby wesprzeć integrację gospodarczą i umożliwić uchodźcom uzyskanie samodzielności, wzmocnieniu działań humanitarnych i wsparciu tworzenia godnych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych i socjalnych, podstawowych wolności i uwzględniania aspektu płci poprzez stosowanie podejścia opartego na prawach obejmującego wszystkie prawa człowieka i prawa socjalne zgodnie z zasadami przejrzystości, uczestnictwa, niedyskryminacji i rozliczalności. W ramach działań EBI z zakresu finansowania uznaje się, że równouprawnienie płci jest zagadnieniem przekrojowym w kontekście osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aspekt płci uwzględniany jest we wszystkich działaniach z zakresu finansowania. EBI opracuje plan działania w zakresie równości płci do dnia 31 grudnia 2017 r., a także dopilnuje, by wszelkie jego działania w ramach tego upoważnienia były zgodne z zasadami jego strategii na rzecz równości płci, przyjętej w grudniu 2016 r.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sektor publiczny, w tym gminy i podmioty sektora publicznego, w obszarze infrastruktury i usług, aby zaspokoić znacznie zwiększone potrzeby;

b)  sektor publiczny, w tym gminy i podmioty sektora publicznego, w obszarze infrastruktury i usług, w szczególności związanych z opieką zdrowotną i ze specjalnymi instytucjami dla dzieci, z urządzeniami sanitarnymi i edukacją szkolną, aby zaspokoić znacznie zwiększone potrzeby;

Poprawka     27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)   dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„8a.  W ramach działań EBI z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 uznaje się, że równouprawnienie płci, jako zagadnienie przekrojowe w kontekście osiągania zrównoważonego rozwoju, jest ważnym elementem należytej staranności w odniesieniu do projektów. Aspekt płci uwzględniany jest we wszystkich takich działaniach z zakresu finansowania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c b (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„8b.  EBI dopilnowuje, aby spółki uczestniczące w projektach współfinansowanych przez EBI miały obowiązek przestrzegać zasady równości wynagrodzeń i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równości płci określonych w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a. Decyzje EBI w sprawie finansowania projektów uwzględniają środki przyjęte przez kandydujące przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu;

 

______________

 

1a Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

Poprawka     29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c c (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

cc)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   Gwarancja UE obejmuje wyłącznie działania EBI z zakresu finansowania realizowane w kwalifikujących się krajach, które zawarły z EBI umowę ramową określającą warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania.”

„9.   Gwarancja UE obejmuje wyłącznie działania EBI z zakresu finansowania realizowane w kwalifikujących się krajach, które zawarły z EBI umowę ramową określającą warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania. Warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania, obejmują również normy środowiskowe, społeczne oraz normy dotyczące praw człowieka i pracy.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Poprawka     30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  w art. 5 ust. 1 po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Komisja i EBI dopilnowują, by lokalne społeczeństwo obywatelskie było wystarczająco dobrze informowane o planowanych i realizowanych działaniach.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  w art. 5 ust. 1 po akapicie siódmym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Działania EBI z zakresu finansowania są spójne z komunikatem Komisji zatytułowanym „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, również w odniesieniu do instytucji pośrednictwa finansowego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2 c)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 dotyczących zmian w załączniku IV, zwłaszcza w drodze włączania wykazu pierwotnych przyczyn migracji z podziałem na regiony.”

Poprawka     33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3a)  art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Umowy o finansowanie zawierane z poszczególnymi promotorami i dotyczące działań EBI z zakresu finansowania obejmują również odpowiednie postanowienia środowiskowe i społeczne zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami EBI.”

„5.   Umowy o finansowanie zawierane z poszczególnymi promotorami i dotyczące działań EBI z zakresu finansowania obejmują również odpowiednie postanowienia środowiskowe i społeczne oraz postanowienia dotyczące zamówień publicznych i klimatu zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami EBI, w tym wymogi dotyczące zapewnienia rozpoznawalności gwarancji UE i zaangażowania EBI wśród beneficjentów końcowych.”

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 8 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3b)  art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Komisja i EBI określają w porozumieniu o gwarancji, o którym mowa w art. 14, jasną i przejrzystą strategię przydziału środków pozwalającą EBI na określenie, w ramach jego działalności zewnętrznej, działań, które mają być finansowane na mocy niniejszej decyzji, aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie gwarancji UE. Ta strategia przydziału środków uwzględnia ocenianą przez EBI wiarygodność kredytową działań EBI z zakresu finansowania, pułapy określone w załączniku I, charakter kontrahenta, bez względu na to, czy jest to państwo, czy jednostki państwowe niższego szczebla, do których zastosowanie ma ust. 1 niniejszego artykułu, czy podmioty prywatne, zdolność EBI do absorpcji ryzyka oraz inne stosowne kryteria, w tym wartość dodaną gwarancji UE. Parlament Europejski i Rada informowane są o strategii przydziału środków zgodnie z art. 14.”

„6.  Komisja i EBI określają w porozumieniu o gwarancji, o którym mowa w art. 14, jasną i przejrzystą strategię przydziału środków pozwalającą EBI na określenie, w ramach jego działalności zewnętrznej, działań, które mają być finansowane na mocy niniejszej decyzji, aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie gwarancji UE. Ta strategia przydziału środków uwzględnia ocenianą przez EBI wiarygodność kredytową działań EBI z zakresu finansowania, pułapy określone w załączniku I, charakter kontrahenta, bez względu na to, czy jest to państwo, czy jednostki państwowe niższego szczebla, do których zastosowanie ma ust. 1 niniejszego artykułu, czy podmioty prywatne, zdolność EBI do absorpcji ryzyka oraz inne stosowne kryteria, w tym wartość dodaną gwarancji UE. Parlament Europejski i Rada informowane są o strategii przydziału środków na mocy niniejszej decyzji, w tym w odniesieniu do strategii udzielania pożyczek EBI na własne ryzyko poza granicami Unii, zgodnie z art. 14.”

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 c (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3c)  art. 9 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„EBI przeprowadza staranną analizę due diligence, a także, w stosownych przypadkach wymaga, by promotorzy projektu przeprowadzali — zgodnie z unijnymi zasadami społecznymi i środowiskowymi — lokalne konsultacje społeczne ze stosownymi krajowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, a także ze społeczeństwem obywatelskim, na etapie planowania projektu i na etapie jego realizacji w zakresie społecznych, środowiskowych, gospodarczych oraz związanych z prawami człowieka i z rozwojem aspektów projektów inwestycyjnych objętych gwarancją UE, jak również by przedstawiali informacje istotne do celów oceny wkładu w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych.

„EBI przeprowadza staranną analizę due diligence, a także wymaga, by promotorzy projektu przeprowadzali — zgodnie z unijnymi zasadami społecznymi i środowiskowymi — lokalne konsultacje społeczne ze stosownymi krajowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, a także ze społeczeństwem obywatelskim, na etapie planowania projektu i na etapie jego realizacji w zakresie społecznych, środowiskowych, gospodarczych oraz związanych z prawami człowieka, równouprawnieniem płci i z rozwojem aspektów projektów inwestycyjnych objętych gwarancją UE, jak również by przedstawiali informacje istotne do celów oceny wkładu w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 d (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d)  w art. 9 ust. 1 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EBI zapewnia wdrożenie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody przed podjęciem działań z zakresu finansowania mających wpływ na grunty i zasoby naturalne.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=PL)

Uzasadnienie

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację praw ludów tubylczych, uznając ich prawa i wymieniając w szczególności zasadę dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody jako warunek wstępny wszelkich działań mających wpływ na ziemię ich przodków, grunty i zasoby naturalne. Zasady tej należy przestrzegać również w ramach działań EBI.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 e (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3e)  art. 9 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W stosownych przypadkach ta analiza obejmuje oszacowanie możliwości zwiększenia w całym cyklu realizacji projektu — dzięki pomocy technicznej — potencjału beneficjentów finansowania udzielonego przez EBI. Wewnętrzne zasady i procedury EBI zawierają niezbędne przepisy dotyczące oceny środowiskowych i społecznych skutków projektów inwestycyjnych oraz ich aspektów związanych z prawami człowieka i zapobieganiem konfliktom w celu zapewnienia, by projekty inwestycyjne wspierane na mocy niniejszej decyzji były zrównoważone ze środowiskowego i społecznego punktu widzenia.”

„Ta analiza obejmuje oszacowanie możliwości zwiększenia w całym cyklu realizacji projektu — dzięki pomocy technicznej — potencjału beneficjentów finansowania udzielonego przez EBI. Wewnętrzne zasady i procedury EBI zawierają niezbędne przepisy dotyczące oceny środowiskowych i społecznych skutków projektów inwestycyjnych oraz ich aspektów związanych z prawami człowieka i zapobieganiem konfliktom w celu zapewnienia, by projekty inwestycyjne wspierane na mocy niniejszej decyzji były zrównoważone ze środowiskowego i społecznego punktu widzenia. W ramach dostępnych wewnętrznych wytycznych dotyczących stosowania należytej staranności EBI opracowuje praktyczne wytyczne dotyczące oceny aspektów związanych z wszystkimi podstawowymi prawami człowieka, które mają zostać zastosowane podczas oceny ex ante i bieżącego monitorowania poszczególnych projektów, w tym projektów, w których uczestniczą instytucje pośrednictwa finansowego, w oparciu o istniejące ramy, w szczególności strategiczne ramy i plan działania UE na rzecz praw człowieka, oraz z uwzględnieniem istniejących punktów odniesienia dotyczących praw człowieka opracowanych przez Unię, odnośne organy ONZ i organizacje praw człowieka.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Poprawka     38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 f (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3f)  art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Dokłada się starań, by prowadzone przez EBI monitorowanie obejmowało również realizację działań przez pośredników oraz skuteczność podejmowanych przez instytucje pośrednictwa finansowego działań mających na celu wsparcie MŚP.

3.   Prowadzone przez EBI monitorowanie obejmuje realizację działań przez pośredników oraz skuteczność podejmowanych przez instytucje pośrednictwa finansowego działań mających na celu wsparcie MŚP.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=PL)

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 g (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(3g)   art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Wyniki monitorowania w miarę możliwości ujawnia się, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności i zgody stosownych stron.”

„5.   Wyniki monitorowania ujawnia się, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności i zgody stosownych stron.”

Poprawka     40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

a)  w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;

b)  ocenę wartości dodanej, szacowanych rezultatów, efektywności i wpływu na rozwój działań EBI z zakresu finansowania w ujęciu zbiorczym, w oparciu o roczne sprawozdanie EBI na temat ram pomiaru wyników. W tym celu EBI wykorzysta wskaźniki efektywności dotyczące aspektów rozwojowych, środowiskowych i społecznych, w tym aspektów związanych z prawami człowieka i równouprawnieniem płci, finansowanych projektów, z uwzględnieniem stosownych wskaźników zgodnie z Deklaracją paryską z 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy. Wskaźniki dotyczące równouprawnienia płci obejmują promowanie równości między kobietami i mężczyznami, sporządzanie budżetu i wyznaczanie celów z uwzględnieniem aspektu płci, a także są w miarę możliwości poddawane ocenie ex post poprzez segregowanie danych według kryterium płci. Wskaźniki dotyczące aspektów środowiskowych projektów obejmują kryteria związane z tzw. czystą technologią, które co do zasady zorientowane są na efektywność energetyczną i technologie ograniczania emisji; EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie długofalowej odporności gospodarczej społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących, w ramach szczegółowego i regularnego porozumienia i współpracy z zainteresowanymi stronami, społeczeństwem obywatelskim, odnośnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi;

Poprawka     41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

aa)  lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)   ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych, z uwzględnieniem regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych, o których mowa w art. 5;”

„c)   ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych.

 

Komisja, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), tworzy ramy i metodykę rocznej sprawozdawczości EBI dotyczącej jego działań objętych gwarancją wspólnotową i ich zgodności z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw działań zewnętrznych Unii, o których mowa w art. 21 TUE. Kluczowym celem tej sprawozdawczości jest monitorowanie przestrzegania przez EBI obowiązków wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności przepisów art. 21, obejmujących poszanowanie i wspieranie praw człowieka, eliminację ubóstwa i zarządzanie zagrożeniami dla środowiska.

 

Metodyka ta zostanie opracowana przez Komisję i ESDZ do ... [rok od wejścia w życie niniejszej decyzji zmieniającej] w oparciu o składanie przez EBI sprawozdań dotyczących przestrzegania praw człowieka, zgodnie z wymogami ram strategicznych i planu działania UE na rzecz praw człowieka.

 

Na podstawie rocznej sprawozdawczości EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu co roku własną ocenę informacji przedstawionych przez EBI i sugeruje ewentualne zmiany strategii politycznych i procedur realizowanych przez EBI w celu przyjęcia przez państwa członkowskie po uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego na temat tych zmian. Ewentualne zalecenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące sposobów usprawnienia sprawozdawczości EBI w tym celu są uwzględniane przez EBI przy aktualizacji regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Poprawka     42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a b (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ab)  art. 11 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

e)  ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania, zwłaszcza stopnia, w jakim EBI uwzględnił kwestie zrównoważenia środowiskowego i społecznego w analizie due diligence i w trakcie monitorowania finansowanych projektów inwestycyjnych;”

„e)  ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania, zwłaszcza stopnia, w jakim EBI uwzględnił kwestie zrównoważenia środowiskowego i społecznego w analizie due diligence i w trakcie monitorowania finansowanych projektów inwestycyjnych, a także działań mających na celu maksymalne zwiększenie odpowiedzialności na szczeblu lokalnym poprzez zaangażowanie zainteresowanych społeczności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=PL)

Poprawka     43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.;

j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji wynikających z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych oraz zmiany klimatu, a także przyczynianie się do długofalowej odporności gospodarczej uchodźców, migrantów oraz społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5a)  art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Do celów sprawozdania Komisji, o którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje Komisji roczne sprawozdania z działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, w tym wszelkie niezbędne elementy umożliwiające Komisji przygotowanie sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może również udostępniać Komisji dodatkowe informacje, które mogą pozwolić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzyskać kompleksowy obraz działań zewnętrznych EBI.

2.  Do celów sprawozdania Komisji, o którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje Komisji roczne sprawozdania z działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, w tym wszelkie niezbędne elementy umożliwiające Komisji przygotowanie sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może również udostępniać Komisji dodatkowe informacje, które mogą pozwolić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzyskać kompleksowy obraz działań zewnętrznych EBI. Parlament Europejski może, na podstawie rocznych sprawozdań, opracować zalecenia dla EBI dotyczące poszczególnych projektów w trakcie realizacji.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5b)  w art. 12 ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

„1.  Zgodnie ze swoją polityką w zakresie przejrzystości i unijnymi zasadami dotyczącymi dostępu do dokumentów i informacji oraz stopniowo ze standardami Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy EBI udostępnia do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:”

„1.  Zgodnie ze swoją polityką w zakresie przejrzystości i unijnymi zasadami dotyczącymi dostępu do dokumentów i informacji oraz stopniowo ze standardami Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy EBI aktywnie i systematycznie udostępnia do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:”

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5c)  art. 12 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   wszystkich działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, po etapie zatwierdzenia projektu, wskazując w szczególności, czy dany projekt inwestycyjny objęty jest gwarancją UE i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów unijnych działań zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego;”

„a)   wszystkich działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, po etapie zatwierdzenia projektu, wskazując w szczególności, czy dany projekt inwestycyjny objęty jest gwarancją UE i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów unijnych działań zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego oraz wpływu na klimat i kwestie płci, a także istotne informacje związane z poszczególnymi projektami realizowanymi na mocy niniejszej decyzji, w tym arkusze pomiaru wyników, z uwzględnieniem ochrony poufnych informacji i szczególnie chronionych informacji handlowych;”

Poprawka     47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 d (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5d)  art. 12 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  w miarę możliwości i w stosownych przypadkach — obowiązujących umów ramowych pomiędzy EBI a krajem będącym odbiorcą pomocy. W przypadku podpisywania nowych umów lub wprowadzania zmian do umów już obowiązujących, EBI dokłada starań, by umożliwić podanie odnośnych informacji do wiadomości publicznej;

„c)  w miarę możliwości i w stosownych przypadkach — obowiązujących umów ramowych pomiędzy EBI a krajem będącym odbiorcą pomocy. W przypadku podpisywania nowych umów lub wprowadzania zmian do umów już obowiązujących, EBI zapewnia podanie ich do wiadomości publicznej;

Poprawka     48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 e (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5e)  art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

„Artykuł 13

Jurysdykcje niechętne współpracy

Jurysdykcje niechętne współpracy

Prowadząc działania z zakresu finansowania, EBI nie toleruje żadnych działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, korupcji oraz nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych działaniach z zakresu finansowania realizowanych w kwalifikującym się kraju za pośrednictwem zagranicznego instrumentu finansowego znajdującego się w jurysdykcji niechętnej współpracy określonej jako taka przez Unię, Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Prowadząc działania z zakresu finansowania, EBI zachowuje zgodność z odpowiednimi normami i obowiązującym prawem w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz zwalczania terroryzmu, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

 

EBI nie może wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego czy praktyk niezgodnych z kryteriami dobrego zarządzania podatkowego określonymi w aktach prawnych Unii, konkluzjach Rady, komunikatach i wszelkich formalnych ogłoszeniach Komisji, ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć.

 

EBI nie może utrzymywać relacji biznesowych z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które nie współpracują z Unią w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm podatkowych dotyczących przejrzystości i wymiany informacji.

 

Przy zawieraniu porozumień z instytucjami pośrednictwa finansowego EBI uwzględnia wymogi, o których mowa w niniejszym artykule, w odnośnych umowach i domaga się sprawozdawczości na temat ich spełniania w podziale na kraje.

 

EBI dokona, po konsultacjach z Komisją i zainteresowanymi stronami, przeglądu i aktualizacji swojej polityki dotyczącej jurysdykcji niechętnych współpracy najpóźniej po przyjęciu unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy. Następnie co roku Komisja będzie przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji tej polityki.

W swoich działaniach z zakresu finansowania EBI stosuje zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w prawie unijnym, w tym wymóg podejmowania rozsądnych środków w stosownych przypadkach w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

 

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 f (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5f)  art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Komisja i EBI podpisują porozumienie dotyczące gwarancji określające szczegółowe postanowienia i procedury dotyczące gwarancji UE zgodnie z art. 8 oraz informują o tym odpowiednio Parlament Europejski i Radę.”

„Komisja i EBI podpisują porozumienie dotyczące gwarancji określające szczegółowe postanowienia i procedury dotyczące gwarancji UE zgodnie z art. 8 oraz przekazują je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 g (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5g)   w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.   Uprawnienia, o których mowa w art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej decyzji zmieniającej].”

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 h (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5h)   art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.”

„3.   Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4 i 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.”

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 i (nowy)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 18 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(5i)  art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

„5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 i 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

Poprawka     53

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organy zarządzające EBI wykorzystują taką możliwość realokacji, zwłaszcza aby umożliwić nieustanne koncentrowanie gwarancji UE na krajach priorytetowych o wyższym profilu ryzyka niż te objęte działaniami EBI z zakresu finansowania na własne ryzyko. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o takich realokacjach, również w odniesieniu do strategii udzielania pożyczek EBI na własne ryzyko poza granicami Unii.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera B – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

B.  Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa: 18 374 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

B.  Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa: 23 145 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera B – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  kraje basenu Morza Śródziemnego: 12 366 000 000 EUR, w tym 10 506 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego i 1 860 000 000 w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu;

(i)  Kraje basenu Morza Śródziemnego: 13 607 000 000 EUR, w tym 11 747 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego i 1 860 000 000 w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera B – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja: 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja: 9 538 000 000 EUR;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – punkt C – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

C.  Azja i Ameryka Łacińska: 3 785 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

C.  Azja i Ameryka Łacińska: 5 130 000 000 EUR, w podziale na następujące orientacyjne podpułapy:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera C – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Ameryka Łacińska: 2 543 000 000 EUR;

(i)  Ameryka Łacińska: 3 318 000 000 EUR

Poprawka    59

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera C – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Azja: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Azja: 1 510 000 000 EUR;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – litera C – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Azja Środkowa: 202 000 000 EUR;

(iii)  Azja Środkowa: 302 000 000 EUR;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I

Decyzja 466/2014/UE

Załącznik I – punkt D – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Afryka Południowa: 462 000 000 EUR.

Afryka Południowa: 516 000 000 EUR.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przepis przejściowy

 

EBI może finansować projekty w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu przed wejściem w życie niniejszej decyzji oraz przed zawarciem przez Komisję i EBI porozumienia dotyczącego gwarancji. Projekty takie mogą być objęte gwarancją UE, jeżeli Komisja potwierdzi przestrzeganie warunków, które mają być przedmiotem uzgodnień w ramach porozumienia dotyczącego gwarancji.

OPINIA Komisji Rozwoju (*) (31.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Nirj Deva

(*)  Komisja zaangażowana – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jako największy na świecie pod względem wolumenu udzielanych pożyczek wielostronny kredytodawca Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozszerza swoją działalność poza granicami UE, inwestując w projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz kierując się przy tym celami polityki zewnętrznej UE, dzięki czemu stanowi on integralny element planu inwestycji zewnętrznych.

Bezprecedensowe wyzwania w dalszym ciągu zmuszają do maksymalnego wykorzystywania zewnętrznego mandatu EBI, co pozostawia niewielki margines działania w Azji, Afryce Południowej, Azji Środkowej i Europie Wschodniej, a przewiduje się, że zostanie on jeszcze bardziej ograniczony z powodu zaproponowanego przez Komisję pułapu w ramach upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Propozycja przewiduje ograniczenie skali działalności EBI w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce Południowej o 50% w porównaniu z obecnym poziomem oraz znaczne ograniczenie zakresu operacji banku we wschodnim sąsiedztwie.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje pakiet EBI w zakresie odporności, ale uważa, że dodatkowa kwota w wysokości 3,53 mld EUR, wykraczająca poza wniosek Komisji, pozwoliłaby EBI na utrzymanie działalności zewnętrznej na obecnym poziomie bez konieczności ograniczania jej do krajów sąsiadujących borykających się obecnie z kryzysem migracyjnym i uchodźczym.

Plan inwestycji zewnętrznych można przekształcić w niewiarygodnie skuteczne narzędzie przyspieszające zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stanowi on spójne ramy na rzecz inwestycji, zachęca się w nim do zaangażowania w partnerstwo publiczno‑prywatne, a także jest on wsparciem dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie zasady dźwigni finansowej w stosunku do funduszy pochodzących od UE, jej państw członkowskich i innych darczyńców, a także w stosunku do finansowania od instytucji finansowych i sektora prywatnego.

Sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska i EBI powinny w większym stopniu koncentrować się na długofalowej kwestii zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu gospodarczego, zamiast poświęcać większość swojej energii na rozwiązanie kryzysu uchodźczego i migracyjnego. Kraje o niskich i średnich dochodach są w największym stopniu dotknięte kryzysem uchodźczym. Zdecydowana większość osób przymusowo przesiedlonych żyje w krajach rozwijających się, które przyjmują 89% uchodźców i 99% osób wewnętrznie przesiedlonych[1].

W związku z tym niezbędne jest jednoznaczne rozróżnienie między długofalowym programem działań na rzecz rozwoju w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, obejmującym kwestię wyeliminowania podstawowych przyczyn migracji, a krótkoterminową perspektywą udzielenia pomocy uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom na obszarach dotkniętych kryzysem, zgodnie z zamierzeniem określonym w filarze nr 3 pakietu EBI w zakresie odporności.

Sprawozdawca jest ponadto zdania, że niezmiernie istotne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w przechodzeniu do sektora formalnego i w zakresie łatwiejszego dostępu do kredytów. Mając na uwadze, że 70% wszystkich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach wschodzących nie ma wystarczającego dostępu do kredytów, poprawienie dostępu tych przedsiębiorstw do finansowania oraz znalezienie rozwiązań zapewniających dostęp do środków kapitałowych ma decydujące znaczenie dla umożliwienia wzrostu w tym potencjalnie dynamicznym sektorze, aby mógł on generować potrzebne miejsca pracy. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania procedur i programów wspierających inicjatywy, które przyczyniają się do wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji.

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania istniejących programów z myślą o opracowywaniu i wspieraniu inicjatyw, które przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz do wyeliminowania pierwotnych przyczyn presji migracyjnej, której źródłem jest ubóstwo, nierówność, wzrost demograficzny, brak zatrudnienia i perspektyw gospodarczych, zmiana klimatu oraz długofalowe konsekwencje przymusowych przesiedleń.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Należy unikać wszelkich prób łączenia finansowania rozwoju z kontrolą granic, zarządzaniem przepływami migracyjnymi lub porozumieniami o readmisji.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i dostosowane do zasad skuteczności rozwoju oraz będą uwzględniać wszystkie unijne strategie polityczne i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu stymulowanie zrównoważonych inwestycji z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionach położonych poza granicami Unii, nawiązywanie partnerskich kontaktów z unijnym i lokalnym sektorem prywatnym oraz przyczynianie się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i programu działań z Addis Abeby, co obejmuje promowanie mobilizacji zasobów krajowych, a także celów realizowanych w ramach pozostałych instrumentów finansujących działania zewnętrzne. Im intensywniej i szybciej dane państwo przeprowadza wewnętrzne reformy w zakresie budowania i umacniania instytucji demokratycznych, poszanowania praw człowieka i praworządności, tym większe wsparcie powinno otrzymać ze strony Unii. Takie podejście oparte na „pozytywnej warunkowości” może przynieść prawdziwe zmiany i zagwarantować zrównoważone wydatkowanie pieniędzy podatników unijnych.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 32 300 000 000 EUR poprzez uruchomienie fakultatywnej dodatkowej kwoty w wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących realizowane w sektorze publicznym na obszarach dotkniętych kryzysem.

(9)  Aby w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich EBI był w stanie reagować na pojawiające się wyzwania i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych, a także zmiany klimatu, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania, objętych gwarancją UE, należy podwyższyć do 38 470 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty w sektorze publicznym mające na celu rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w krajach partnerskich oraz w społecznościach zamieszkujących kraje tranzytowe i przyjmujące, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić tworzeniu miejsc pracy i kwestii zrównoważoności.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W ramach nowego upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR na projekty eliminujące pierwotne przyczyny migracji, w ramach maksymalnego podwyższonego pułapu, która to kwota powinna być objęta gwarancją ogólną Unii.

(10)  W ramach nowego upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR na projekty eliminujące pierwotne przyczyny migracji i przyczyniające się do długofalowej odporności gospodarczej społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych, w ramach maksymalnego podwyższonego pułapu, która to kwota powinna być objęta gwarancją ogólną Unii.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Jako jeden z głównych celów EBI w ramach jego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego sektora prywatnego wymaga wspólnych wysiłków, aby operacje EBI koncentrowały się na poprawie dostępu mikroprzedsiębiorstw i MŚP do finansowania i kredytów, udzielaniu pomocy technicznej, promowaniu przedsiębiorczości oraz umożliwieniu świadczenia odpowiednich usług finansowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, tak aby mikroprzedsiębiorstwom i MŚP łatwiej było przejść z niestabilnej gospodarki nieformalnej do sektora formalnego. Celem działań EBI z zakresu finansowania powinno być również udzielanie silnego wsparcia małym projektom inwestycyjnym realizowanym przez MMŚP i ułatwianie internacjonalizacji MMŚP, zwłaszcza na odległych obszarach wiejskich oraz w szczególności w dziedzinie uzdatniania wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz energii odnawialnej.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Należy przeprowadzić rewizję upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, aby zadbać o jego dostosowanie do zasad skuteczności rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel: eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz przyczynianie się do długofalowego zrównoważonego rozwoju. Projekty finansowane w ramach tego nowego celu powinny co do zasady spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej ustanowione przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD oraz być zgodne z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Należy zapewnić komplementarność i koordynację z unijnymi inicjatywami eliminującymi pierwotne przyczyny migracji, w tym ze wsparciem Unii na rzecz trwałej reintegracji odesłanych migrantów w państwach ich pochodzenia.

skreśla się

Poprawka     10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %.

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do zwiększenia obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 % zgodnie z zobowiązaniem podjętym w swojej strategii klimatycznej. EBI powinien uwzględnić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące stopniowego wycofywania dotacji szkodliwych dla środowiska lub gospodarki, w tym dotacji na wydobycie paliw kopalnych.

_________________

_________________

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

Uzasadnienie

W swojej strategii klimatycznej przyjętej pod koniec 2015 r. EBI podjął zobowiązanie dotyczące zwiększenia do końca 2020 r. nakładów na projekty dotyczące działań w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się do 35 %. Oświadczenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego upoważnieniu do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Podobnie w działaniach Unii z zakresu udzielania pożyczek państwom trzecim należy w pełni odzwierciedlić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego skierowanych do uchodźców i społeczności ich przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów w sektorze publicznym i prywatnym, mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie długofalowej odporności gospodarczej w społecznościach krajów tranzytowych i przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację tych celów, zwłaszcza ocenę wkładu w realizację zrównoważonych celów rozwoju, ocenę zaangażowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, a także ocenę dostosowania do priorytetów Unii w dziedzinie działań zewnętrznych oraz do unijnych priorytetów budżetowych. EBI powinien podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu wzmocnienie jego odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim dzięki przejrzystości i dostępowi do informacji oraz poprzez systematyczne publikowanie wyników, ewaluacji i ocen oddziaływania projektów za pośrednictwem ram pomiaru wyników.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji.

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. EBI powinien zawiadamiać Parlament Europejski o każdej decyzji dotyczącej realokacji, przedstawiając sprawozdanie uzasadniające i ocenę skutków. Środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu, wynoszące 2 300 000 000 EUR, oraz kwotę 1 400 000 000 EUR przeznaczoną na projekty w sektorze publicznym w ramach inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności należy w całości wykorzystać do realizacji odpowiednich celów i nie należy dokonywać ich realokacji.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 32 300 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 38 470 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

Uzasadnienie

Proponowany wzrost jest konieczny, jeżeli EBI ma przyczynić się do realizacji szeregu strategii i priorytetów UE, w tym dotyczących Ukrainy i innych od niedawna kwalifikujących się krajów.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kwota w maksymalnej wysokości 30 000 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

a)  kwota w maksymalnej wysokości 36 170 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym, realizowane w ramach inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności i mające na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, w tym zmiany klimatu, długofalową modernizację infrastruktury społecznogospodarczej oraz rozwój z myślą o osobach przymusowo przesiedlonych i społecznościach przyjmujących, przeznacza się maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na cele projektów eliminujących pierwotne przyczyny migracji.

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na projekty realizowane w ramach inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności, których celem jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, długofalowa modernizacja infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz rozwój z myślą o osobach przymusowo przesiedlonych i społecznościach przyjmujących;

Poprawka     16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;

d)  strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji wynikających z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych oraz zmiany klimatu, a także przyczynianie się do długofalowej odporności gospodarczej społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W krajach rozwijających się, w rozumieniu definicji zawartej w sporządzanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wykazie odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, działania EBI z zakresu finansowania pośrednio przyczyniają się, zgodnie z art. 208 i 209 TFUE, do realizacji celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, takich jak ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”;

„4.   W krajach rozwijających się, w rozumieniu definicji zawartej w sporządzanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wykazie odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, działania EBI z zakresu finansowania koncentrują się, zgodnie z art. 208 i 209 TFUE, na realizacji celów polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, w szczególności takich jak ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Poprawka     18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów.”;.

W trosce o to, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia przede wszystkim lokalnego sektora prywatnego, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży do skuteczniejszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa przy jednoczesnym opracowywaniu nowych projektów inwestycyjnych zarządzanych przez mikroprzedsiębiorstwa i MŚP oraz wspomaganiu procesu umiędzynarodowienia mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Aby skutecznie monitorować i oceniać wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych mikroprzedsiębiorstw i MŚP, EBI przeprowadza staranne badanie due diligence oraz ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów końcowych.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania obecnego wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, przy czym minimalne działania w tym zakresie muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z zakresu finansowania.

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania obecnego wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, przy czym minimalne działania w tym zakresie muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z zakresu finansowania, a cel ten należy stopniowo zwiększać, tak by do 2020 r. wyniósł on co najmniej 35 %.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny migracji, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w zakresie infrastruktury i powiązanych usług w odpowiedzi na napływ migrantów, a także zwiększeniu szans znalezienia zatrudnienia przez uchodźców i członków społeczności ich przyjmujących, aby wesprzeć integrację gospodarczą i umożliwić uchodźcom uzyskanie samodzielności.

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, zapóźnienia rozwojowego, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i możliwości gospodarczych, a także zmiany klimatu, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności wzmocnieniu działań humanitarnych i wsparciu tworzenia godnych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych i socjalnych, podstawowych wolności i uwzględniania aspektu płci poprzez stosowanie podejścia opartego na prawach obejmującego wszystkie prawa człowieka i prawa socjalne zgodnie z zasadami przejrzystości, uczestnictwa, niedyskryminacji i rozliczalności. W ramach działań EBI z zakresu finansowania uznaje się, że równouprawnienie płci jest zagadnieniem przekrojowym w kontekście osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aspekt płci uwzględniany jest we wszystkich działaniach z zakresu finansowania. EBI zadba o opracowanie planu działania w zakresie równości płci do dnia 31 grudnia 2017 r., a także o to, by wszelkie jego działania w ramach tego upoważnienia były zgodne z jego strategią na rzecz równości płci, przyjętą w grudniu 2016 r.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Gwarancja UE obejmuje wyłącznie działania EBI z zakresu finansowania realizowane w kwalifikujących się krajach, które zawarły z EBI umowę ramową określającą warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania.

„9. Gwarancja UE obejmuje wyłącznie działania EBI z zakresu finansowania realizowane w kwalifikujących się krajach, które zawarły z EBI umowę ramową określającą warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania. Warunki prawne, na jakich prowadzone są takie działania, obejmują również normy środowiskowe, społeczne oraz normy dotyczące praw człowieka i pracy.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Uzasadnienie

Umowy ramowe zawarte pomiędzy EBI a państwem otrzymującym finansowanie obejmują między innymi postanowienia dotyczące opodatkowania, wymienialności walut, przekazów pieniężnych, kwestii celnych i opodatkowania projektów, procedur przetargowych i traktowania przedstawicieli banku. Umowy ramowe powinny zatem obejmować zobowiązania w zakresie kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa, praw człowieka i pracy.

Poprawka     22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  W art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EBI zapewnia wdrożenie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody przed podjęciem działań z zakresu finansowania mających wpływ na grunty i zasoby naturalne.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=PL)

Uzasadnienie

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację praw ludów tubylczych, uznając ich prawa i wymieniając w szczególności zasadę dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody jako warunek wstępny wszelkich działań mających wpływ na ziemię ich przodków, grunty i zasoby naturalne. Zasady tej należy przestrzegać również w ramach działań EBI.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  W art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EBI opracowuje praktyczne wytyczne dotyczące oceny aspektów związanych z wszystkimi podstawowymi prawami człowieka, które mają zostać zastosowane podczas oceny ex ante i bieżącego monitorowania poszczególnych projektów, w tym projektów, w których uczestniczą pośrednicy finansowi, w oparciu o istniejące ramy, w szczególności strategiczne ramy i plan działania UE na rzecz praw człowieka.”;

Poprawka     24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;”;

„b)  w porozumieniu i we współpracy z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem obywatelskim EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz przyczynienie się do długofalowej odporności gospodarczej społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych;

Poprawka     25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  w art. 11 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)   ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych, z uwzględnieniem regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych, o których mowa w art. 5;”;

„c)   ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych.

 

Komisja, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), tworzy ramy i metodykę rocznej sprawozdawczości EBI dotyczącej jego działań objętych gwarancją wspólnotową i ich zgodności z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw działań zewnętrznych Unii, o których mowa w art. 21 TUE. Kluczowym celem tej sprawozdawczości jest monitorowanie przestrzegania przez EBI obowiązków wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności przepisów art. 21, obejmujących poszanowanie i wspieranie praw człowieka, eliminację ubóstwa i zarządzanie zagrożeniami dla środowiska.

 

Metodyka ta zostanie opracowana przez Komisję i ESDZ w ciągu roku po wejściu w życie niniejszej zmienionej decyzji i będzie oparta na składaniu przez EBI sprawozdań dotyczących przestrzegania praw człowieka, zgodnie z wymogami strategicznych ram i planu działania UE dotyczących praw człowieka.

 

Na podstawie rocznej sprawozdawczości EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu co roku własną ocenę informacji przedstawionych przez EBI i sugeruje ewentualne zmiany strategii i procedur realizowanych przez EBI w celu przyjęcia przez państwa członkowskie po uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego na temat tych zmian. Ewentualne zalecenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące sposobów usprawnienia sprawozdawczości EBI w tym celu są uwzględniane przez EBI przy aktualizacji regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Poprawka     26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji. ;

j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji wynikających z ubóstwa, nierówności, wzrostu demograficznego, braku zatrudnienia i perspektyw gospodarczych oraz zmiany klimatu, a także przyczynianie się do długofalowej odporności gospodarczej społeczności w krajach przyjmujących i tranzytowych;

Poprawka     27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 12 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a)  W art. 12 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie

„1.   Zgodnie ze swoją polityką w zakresie przejrzystości i unijnymi zasadami dotyczącymi dostępu do dokumentów i informacji oraz stopniowo ze standardami Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy EBI udostępnia do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:”;

„1.   Zgodnie ze swoją polityką w zakresie przejrzystości i unijnymi przepisami dotyczącymi dostępu do dokumentów i informacji oraz stopniowo ze standardami Międzynarodowej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy EBI udostępnia do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informacje dotyczące:”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Poprawka     28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  do art. 12 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba)  EBI publikuje w swoim rejestrze publicznym następujące dokumenty:

 

–  wszystkie arkusze pomiaru wyników dla projektów objętych niniejszą gwarancją, a w szczególności projektów wskazujących sposób, w jaki gwarancja ta przyczynia się do realizacji celów zewnętrznych działań Unii, podkreślając w szczególności ich gospodarczy, społeczny i środowiskowy wpływ;

 

–  sprawozdania z monitoringu i oceny;

 

–  sprawozdania z ukończenia projektów;

 

–  opinie sporządzone przez Komisję w ramach procedury określonej w art. 19 Statutu EBI.”

Uzasadnienie

Dostęp do informacji i dokumentów objętych niniejszą gwarancją powinien być oparty bezpośrednio na obowiązujących unijnych przepisach w sprawie dostępu do dokumentów i ujawniania informacji, takich jak rozporządzenie nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz rozporządzenie nr 1367/2006 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II

Decyzja nr 466/2014/UE

Załącznik II – część B – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja

Europa Wschodnia, Zakaukazie

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II

Decyzja nr 466/2014/UE

Załącznik II – część B – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rosja

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II

Decyzja nr 466/2014/UE

Załącznik II – część C – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj, Wenezuela

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj, Wenezuela

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik III

Decyzja nr 466/2014/UE

Załącznik III – część B – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja

Europa Wschodnia, Zakaukazie

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik III

Decyzja nr 466/2014/UE

Załącznik III – część B – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rosja

skreśla się

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Odsyłacze

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Nirj Deva

16.12.2016

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tania González Peñas, Martina Werner

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (22.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Eduard Kukan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest rozszerzenie – pod względem ilościowym i jakościowym – upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, zwłaszcza z myślą o intensywniejszej działalności w krajach południowego sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich, jak i o wkładzie w realizację nowego planu inwestycji zewnętrznych.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten wniosek, ale uważa, że konieczne jest jednoczesne odpowiednie podwyższenie pułapu operacji finansowych EBI objętych gwarancją UE, aby uniknąć przerwania prowadzonych operacji o znaczeniu priorytetowym. Dotyczy to przede wszystkim działalności EBI na Ukrainie, gdzie według szacunków prowadzenie akcji udzielania pożyczek na obecną skalę doprowadziłoby do wyczerpania proponowanych środków już w pierwszej połowie 2018 r.

Sprawozdawca opowiada się za tym, aby w ramach realizowanej strategii w większym stopniu skupić się na podstawowych przyczynach migracji oraz na projektach, których celem jest wsparcie dla społeczności przyjmujących w regionach uznanych za priorytetowe. Wniosek wymaga jednak doprecyzowania w kwestii rozróżnienia między odmiennymi celami oraz w odniesieniu do kwot przeznaczonych na ich realizację.

Sprawozdawca popiera również pomysł umożliwienia EBI finansowania projektów w ramach nowego upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu przed wejściem w życie przedmiotowej decyzji (tzw. przechowywanie projektów).

Sprawozdawca wyraża także przekonanie, że należy jeszcze bardziej wzmocnić istotne powiązania między operacjami EBI a polityką zewnętrzną UE. Podział środków między kraje w ramach pułapów regionalnych powinien w szczególności w pełni odzwierciedlać priorytety i ograniczenia polityki zewnętrznej, a dokonywać należy go w porozumieniu z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Należy ponadto zadbać o większą przejrzystość w odniesieniu do projektów EBI finansowanych z udziałem pośredników finansowych.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania procedur i programów wspierających inicjatywy, które przyczyniają się do wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji.

(1)  Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i uchodźczego, który wymaga od niej solidarności i skutecznej mobilizacji zasobów finansowych; musi ona zmierzyć się z obecnymi problemami i wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów w celu wprowadzenia w życie zrównoważonych, średnio- i długoterminowych strategii politycznych i skutecznego wykorzystywania procedur i programów wspierających inicjatywy, które przyczyniają się do wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji oraz do budowania odporności społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 32 300 000 000 EUR poprzez uruchomienie fakultatywnej dodatkowej kwoty w wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących realizowane w sektorze publicznym na obszarach dotkniętych kryzysem.

(9)  Aby w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich EBI był w stanie utrzymać obecny poziom wsparcia na potrzeby unijnych priorytetów określonych w globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej („globalnej strategii UE”), reagować w związku z potencjalnymi wyzwaniami i zapewniać strategiczną odpowiedź w celu wyeliminowania pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania, objętych gwarancją UE, należy podwyższyć do 36 300 000 000 EUR, m.in. poprzez uruchomienie fakultatywnej dodatkowej kwoty w wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty w sektorze publicznym, których celem jest wzmocnienie odporności migrantów i uchodźców oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Chociaż wyeliminowanie pierwotnych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego ma podstawowe znaczenie, nie powinno się odbywać kosztem strategii politycznych w innych dziedzinach kluczowego priorytetu strategicznego, określonych w globalnej strategii UE.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Z uwagi na potrzebę szybkiego wdrożenia inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności EBI powinien mieć możliwość tzw. przechowywania projektów w oparciu o upoważnienie do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu na warunkach, które mają zostać uzgodnione między Komisją a EBI.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel: eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie odporności społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących. Cel ten należy realizować w pełnej zgodności z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). EBI powinien przeprowadzić staranną analizę due diligence i monitorować projekty w celu zapewnienia zgodności z przepisami, a także powinien utrzymywać mechanizm rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zgodność z art. 21 TUE, w tym przestrzeganie praw człowieka, eliminacja ubóstwa i zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi to elementy, które powinny być przedmiotem oceny dokonywanej przez Komisję w ramach sprawozdawczości rocznej.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %.

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do zwiększenia obecnych nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby do 2020 r. zwiększyć swoje inwestycje związane z klimatem, realizowane w krajach rozwijających się, z 25 do 35%, zgodnie z zobowiązaniem podjętym w ramach swojej strategii klimatycznej.

_________________

_________________

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego skierowanych do uchodźców i społeczności ich przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz zwiększenie odporności migrantów, uchodźców oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację tych celów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Należy zadbać o większą widoczność i przejrzystość operacji EBI prowadzonych w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, zwłaszcza w odniesieniu do podprojektów finansowanych z udziałem pośredników finansowych, a także o poprawę dostępu instytucji Unii oraz ogółu społeczeństwa do informacji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji.

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. Środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR oraz kwotę 1 400 000 000 EUR przeznaczoną na projekty w sektorze publicznym w ramach inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności należy w całości wykorzystać do realizacji odpowiednich celów i nie należy dokonywać ich realokacji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy zmienić wykaz regionów i krajów kwalifikujących się oraz wykaz regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się, aby wyłączyć kraje o wysokim dochodzie i wysokim ratingu kredytowym (Brunei, Islandia, Izrael, Singapur, Chile i Korea Południowa). Do wykazu regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się należy natomiast dodać Iran.

(17)  Należy zmienić wykaz regionów i krajów kwalifikujących się oraz wykaz regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się, aby wyłączyć kraje o wysokim dochodzie i wysokim ratingu kredytowym (Brunei, Islandia, Izrael, Singapur, Chile i Korea Południowa). Ponadto do wykazu regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się należy dodać Iran, natomiast Rosję należy usunąć z wykazu regionów i krajów kwalifikujących się.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 32 300 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 36 300 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kwota w maksymalnej wysokości 30 000 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

a)  kwota w maksymalnej wysokości 34 000 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym, mające na celu zwiększenie odporności migrantów, uchodźców oraz społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących, przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na cele projektów eliminujących pierwotne przyczyny migracji.

b)  kwota w maksymalnej wysokości 2 300 000 000 EUR w ramach upoważnienia do udzielania sektorowi prywatnemu pożyczek na cele projektów eliminujących pierwotne przyczyny migracji i realizowanych w ramach inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 1

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwoty w maksymalnej wysokości przewidziane w ramach upoważnienia ogólnego i upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu, o których mowa w ust. 1, dzielą się na pułapy i podpułapy regionalne określone w załączniku I. W granicach pułapów regionalnych EBI stopniowo zapewnia zrównoważony podział środków między kraje w obrębie regionów objętych gwarancją UE.”;

2.  Kwoty w maksymalnej wysokości przewidziane w ramach upoważnienia ogólnego i upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu, o których mowa w ust. 1, dzielą się na pułapy i podpułapy regionalne określone w załączniku I. W granicach pułapów regionalnych EBI zapewnia odpowiedni podział środków między kraje w obrębie regionów objętych gwarancją UE, zgodnie z priorytetami Unii w zakresie polityki zewnętrznej, których odzwierciedleniem są regionalne techniczne wytyczne operacyjne określone w art. 5.”;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„d)  strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.”;

„d)  strategiczna odpowiedź mająca na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie odporności społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.”;

Poprawka     16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów.”;.

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. EBI dopuszcza podejmowanie większego ryzyka, elastyczność i podejście oparte na rozwoju, a także umożliwienie dokładnych pomiarów wpływu. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów.”;

Poprawka     17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c) wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c) wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie śladu węglowego w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

Poprawka     18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 9 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

3a)  Art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dokłada się starań, by prowadzone przez EBI monitorowanie obejmowało również realizację działań przez pośredników oraz skuteczność podejmowanych przez instytucje pośrednictwa finansowego działań mających na celu wsparcie MŚP.

„3. Prowadzone przez EBI monitorowanie obejmuje realizację działań przez pośredników oraz skuteczność podejmowanych przez instytucje pośrednictwa finansowego działań mających na celu wsparcie MŚP”.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=PL)

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;”;

„b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie odporności społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących, w ścisłym porozumieniu z zainteresowanymi społecznościami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi;”;

Poprawka     20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

aa)  lit. e) otrzymuje brzmienie:

e)  ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania, zwłaszcza stopnia, w jakim EBI uwzględnił kwestie zrównoważenia środowiskowego i społecznego w analizie due diligence i w trakcie monitorowania finansowanych projektów inwestycyjnych;”;

„e)  ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania, zwłaszcza stopnia, w jakim EBI uwzględnił kwestie zrównoważenia środowiskowego i społecznego w analizie due diligence i w trakcie monitorowania finansowanych projektów inwestycyjnych, a także działań mających na celu maksymalne zwiększenie odpowiedzialności na szczeblu lokalnym poprzez zaangażowanie zainteresowanych społeczności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=PL)

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.”;

„j)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w strategiczną odpowiedź mającą na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji oraz budowanie odporności społeczności w krajach tranzytowych i przyjmujących.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 12 ust. 1 lit. a) zastępuje się w następujący sposób:

a)  wszystkich działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, po etapie zatwierdzenia projektu, wskazując w szczególności, czy dany projekt inwestycyjny objęty jest gwarancją UE i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów unijnych działań zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego;

„a)  wszystkich działań EBI z zakresu finansowania, prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, po etapie zatwierdzenia projektu, w tym informacji o projektach i podprojektach finansowanych z udziałem pośredników finansowych, w szczególności ze wskazaniem, czy dany projekt inwestycyjny objęty jest gwarancją UE i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów unijnych działań zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego;”;

Poprawka     23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 13 – akapit 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5b)  art. 13 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W swoich działaniach z zakresu finansowania EBI stosuje zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w prawie unijnym, w tym wymóg podejmowania rozsądnych środków w stosownych przypadkach w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych.

„W swoich działaniach z zakresu finansowania EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy dotyczące przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym poprzez wprowadzenie sprawozdawczości w podziale na kraje, publicznych rejestrów beneficjentów rzeczywistych oraz czarnej listy jurysdykcji podatkowych niespełniających kryteriów. EBI regularnie zdaje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wdrażania swojej strategii w zakresie jurysdykcji niespełniających kryteriów.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=PL)

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę stosowania niniejszej decyzji oraz informacje na potrzeby ewentualnej nowej decyzji w sprawie upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, objętych gwarancją UE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Przepis przejściowy

 

EBI może finansować projekty w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu przed wejściem w życie niniejszej decyzji oraz przed zawarciem przez Komisję i EBI porozumienia dotyczącego gwarancji. Projekty takie mogą być objęte gwarancją UE, jeżeli Komisja potwierdzi przestrzeganie warunków, które mają być przedmiotem uzgodnień w ramach porozumienia dotyczącego gwarancji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – litera B – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

B.  Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa: 18 374 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

B.  Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa: 21 904 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – litera B – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja: 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja: 9 538 000 000 EUR;

Poprawka     28

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – litera C – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

C.  Azja i Ameryka Łacińska: 3 785 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

C.  Azja i Ameryka Łacińska: 4 255 000 000 EUR, w podziale na następujące podpułapy:

Poprawka     29

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – litera C – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Azja: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Azja: 1 510 000 000 EUR;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik III – litera B – punkt 2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rosja

skreśla się

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Odsyłacze

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eduard Kukan

2.12.2016

Rozpatrzenie w komisji

9.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

8

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (28.2.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Salvatore Cicu

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia bogactwa i osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  EBI powierzono dodatkowe zadania, np. w dziedzinie europejskiej dyplomacji gospodarczej. Dla sprostania tym zadaniom EBI potrzebuje wystarczających środków finansowych. Sukces Funduszu Gwarancyjnego w ramach upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich umożliwia EBI osiąganie konkretnych wyników oraz wywieranie wpływu na szczeblu unijnym dzięki solidnym projektom realizowanym w państwach trzecich przy minimalnych kosztach dla budżetu Unii. W związku z rosnącym popytem na wsparcie ze strony EBI jako finansowego ramienia Unii uznaje się za istotne wzmocnienie tego skutecznego instrumentu, a Komisja powinna zwiększyć środki w budżecie na Fundusz Gwarancyjny, przewidziane dla EBI w następnym wniosku ustawodawczym obejmującym lata 2021–2028.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 32 300 000 000 EUR poprzez uruchomienie fakultatywnej dodatkowej kwoty w wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących realizowane w sektorze publicznym na obszarach dotkniętych kryzysem.

(9)  Aby EBI był w stanie reagować w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na potencjalne zagrożenia i realizować unijne priorytety, a także działania w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania objętych gwarancją UE należy podwyższyć do 38 500 000 000 EUR. W ramach upoważnienia ogólnego należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na projekty skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących realizowane w sektorze publicznym na obszarach dotkniętych kryzysem.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji miałby bezpośredni i natychmiastowy wpływ na inne naglące dziedziny polityki i priorytety Unii. Wymagałby de facto znacznego ograniczenia rocznej działalności EBI w krajach wschodniego sąsiedztwa, w tym na Ukrainie. Roczna działalność na Wschodzie musiałaby zostać ograniczona o ok. 70 % w porównaniu do obecnych rocznych poziomów kredytowania. Pułapy zaproponowane dla Azji i Ameryki Łacińskiej oraz Południowej Afryki spowodowałyby 50 % redukcję rocznej działalności w porównaniu do obecnych poziomów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel – eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(11)  Do zakresu upoważnienia EBI należy dodać nowy cel – eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji i każdy projekt finansowany w ramach tego nowego celu powinien być zgodny z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Należy zapewnić komplementarność i koordynację z unijnymi inicjatywami eliminującymi pierwotne przyczyny migracji, w tym ze wsparciem Unii na rzecz trwałej reintegracji odesłanych migrantów w państwach ich pochodzenia.

(12)  Należy zapewnić komplementarność i koordynację z unijnymi inicjatywami eliminującymi pierwotne przyczyny migracji, w tym ze wsparciem Unii na rzecz trwałej reintegracji odesłanych migrantów w państwach ich pochodzenia. W związku z tym EBI powinien ściśle współpracować z ESDZ oraz w razie potrzeby móc korzystać z pomocy właściwych organizacji międzynarodowych, takich jak IOM i UNHCR.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %.

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu EBI powinien dążyć do zwiększenia obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %, zgodnie z zobowiązaniem podjętym w swojej strategii klimatycznej.

Uzasadnienie

W swojej strategii klimatycznej przyjętej pod koniec 2015 r. EBI podjął zobowiązanie dotyczące zwiększenia do końca 2020 r. nakładów na projekty dotyczące działań w dziedzinie klimatu w państwach rozwijających się do 35 %. Oświadczenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego upoważnieniu do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego skierowanych do uchodźców i społeczności ich przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania mających na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji.

(15)  Na potrzeby swoich ram pomiaru wyników EBI powinien opracować i wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących projektów sektora publicznego i prywatnego skierowanych do uchodźców i społeczności ich przyjmujących, w tym wskaźników umożliwiających pomiar wkładu projektu w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, zwalczania pierwotnych przyczyn migracji i zaangażowania społeczeństw obywatelskich w społecznościach przyjmujących. Sprawozdania na temat działań EBI z zakresu finansowania, które Komisja przedstawia corocznie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, powinny zatem obejmować ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania, nakierowanych na te wskaźniki, z zapewnieniem pełnej rozliczalności i przejrzystości. EBI powinien poprawić odpowiedni dostęp do informacji nie tylko dla Parlamentu Europejskiego i innych instytucji, lecz również dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o system udzielania zamówień i podwykonawstwa oraz dane finansowe dotyczące projektów finansowanych przez EBI.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji.

(16)  Pułap dotyczący możliwości realokowania przez EBI środków między poszczególnymi regionami w okresie objętym upoważnieniem należy zwiększyć z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy konieczne jest podjęcie działań w odpowiedzi na naglące i kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć podczas okresu, na jaki udzielono EBI upoważnienia, i które mogą zostać uznane za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. EBI powinien zawiadamiać Parlament Europejski o każdej decyzji dotyczącej realokacji, przedstawiając sprawozdanie uzasadniające i ocenę skutków. Realokacji nie mogą podlegać środki przewidziane w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek sektorowi prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR przeznaczona na projekty w sektorze publicznym, ponieważ środki te mają służyć wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn migracji.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy zmienić wykaz regionów i krajów kwalifikujących się oraz wykaz regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się, aby wyłączyć kraje o wysokim dochodzie i wysokim ratingu kredytowym (Brunei, Islandia, Izrael, Singapur, Chile i Korea Południowa). Do wykazu regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się należy natomiast dodać Iran.

(17)  Należy zaprojektować wykaz regionów i krajów kwalifikujących się oraz wykaz regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się w taki sposób, aby uzyskać największy wpływ na rozwój, i zmienić go, aby wyłączyć kraje o wysokim dochodzie i wysokim ratingu kredytowym (Brunei, Islandia, Izrael, Singapur, Chile i Korea Południowa). Do wykazu regionów i krajów potencjalnie kwalifikujących się należy natomiast dodać Iran.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Rada Europejska podkreśliła kluczową rolę, jaką EBI odgrywa w zewnętrznych stosunkach gospodarczych Unii, a na szczycie w dniach 20–21 marca 2014 r. wezwała EBI, by „wnosił dalszy wkład w zwiększanie internacjonalizacji i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw”. Dostęp do finansowania jest dla MŚP jednym z najbardziej palących wyzwań. Potrzebna jest więc strategia EBI umożliwiająca kontynuację i poprawę dostępu MŚP do finansowania, w tym poprzez programy i inicjatywy na rzecz ułatwień w handlu, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress i nowe instrumenty finansowania działalności handlowej europejskich MŚP. Ponadto należy ustanowić bardziej proaktywne wymogi w zakresie polityki dotyczącej MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw dla banków pośredniczących, które wypłacają środki EBI oraz dodatkowo zwiększyć przejrzystość w ocenie lokalnego wpływu gospodarczego i społecznego pożyczek udzielanych przez EBI przy pomocy pośredników.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Cele ilościowe EBI dotyczące działań związanych z klimatem znajdują się na dobrej drodze. EBI zapowiedział dalsze wzmożenie działań w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się o 35 % do roku 2020. Dla umożliwienia EBI osiągnięcia tego celu należy przydzielać regionalne pułapy z wystarczającym finansowaniem, w przeciwnym razie EBI będzie musiał ograniczyć swoje działania w Azji i Ameryce Łacińskiej, czyli w regionach, w których tradycyjnie bardzo aktywnie finansował działania związane z klimatem.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 32 300 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

1.  Maksymalny pułap dla działań EBI z zakresu finansowania w ramach gwarancji UE w latach 2014–2020 nie może przekroczyć kwoty 38 500 000 000 EUR. Kwot, które zostały początkowo przeznaczone na działania z zakresu finansowania, ale które zostały następnie anulowane, nie wlicza się do pułapu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  kwota w maksymalnej wysokości 30 000 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących przeznaczono maksymalnie 1 400 000 000 EUR;

a)  kwota w maksymalnej wysokości 36 200 000 000 EUR w ramach upoważnienia ogólnego, z czego na projekty w sektorze publicznym skierowane do uchodźców i społeczności ich przyjmujących, a także na wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji przeznaczono maksymalnie 2 500 000 000 EUR;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów.”;.

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora prywatnego miały największy wpływ na rozwój, EBI dąży do wzmocnienia lokalnego sektora prywatnego i przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków dla prywatnych przedsiębiorstw i inwestycji w krajach będących beneficjentami poprzez wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z zakresu finansowania wspierających realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 EBI dąży również do lepszego wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z Unii. Działania EBI z zakresu finansowania przyczyniają się do poprawy dostępu do rynku dla MŚP w państwach trzecich będących państwami partnerskimi Unii, a ich integracja z globalnymi łańcuchami wartości wnosi dalszy wkład w zwiększanie umiędzynarodowienia i konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw. Aby skutecznie monitorować wykorzystanie środków finansowych na rzecz odnośnych MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje odpowiednie postanowienia umowne nakładające standardowe obowiązki sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa finansowego i beneficjentów. EBI dąży do rozpoznania przeszkód w dostępie MŚP do finansowania i do ich zlikwidowania;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, w tym infrastrukturę na potrzeby produkcji gazu i jego transportu na rynek energetyczny Unii, a także elektryfikację obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.

„6.   Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, działania w zakresie efektywności energetycznej, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, a także elektryfikację obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Uzasadnienie

Produkcja i przesył gazu nie powinny być objęte gwarancją UE ze względu na to, że stanowi ona dotację do paliw kopalnych. Decyzja powinna wprowadzić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące stopniowego wycofywania dotacji szkodliwych dla środowiska lub gospodarki, w tym dotacji na wydobycie paliw kopalnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania EBI powinny obejmować między innymi konkretne czynności mające na celu stopniowe wycofanie finansowania projektów utrudniających osiągnięcie unijnych celów w obszarze klimatu, jak również zintensyfikowanie starań w celu wspierania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny migracji, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w zakresie infrastruktury i powiązanych usług w odpowiedzi na napływ migrantów, a także zwiększeniu szans znalezienia zatrudnienia przez uchodźców i członków społeczności ich przyjmujących, aby wesprzeć integrację gospodarczą i umożliwić uchodźcom uzyskanie samodzielności.

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. d) wspierają projekty inwestycyjne, które eliminują pierwotne przyczyny migracji, przyczyniają się do długoterminowej odporności gospodarczej i zapewniają zrównoważony rozwój w krajach będących beneficjentami, m.in. wzmacniają działania humanitarne, wspierają budowę infrastruktury i tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Działania EBI z zakresu finansowania służą w szczególności zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w zakresie infrastruktury i transportu, energii i dostępu do energii oraz telekomunikacji, ponieważ projekty te znacząco zwiększają potencjał handlowy i mogą wywołać efekt dźwigni w internacjonalizacji MŚP, zwłaszcza w regionach o niekorzystnych warunkach geograficznych, lecz także wykorzystaniu potencjału w takich sektorach jak rolnictwo, zielone technologie, badania i innowacje oraz prawa własności, a ponadto wzmocnieniu działań humanitarnych, wsparciu tworzenia godnych miejsc pracy i kształcenia uchodźców i członków społeczności ich przyjmujących, aby wesprzeć integrację gospodarczą i umożliwić uchodźcom uzyskanie samodzielności, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw człowieka, w szczególności praw pracowniczych i socjalnych, oraz praworządności.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sektor publiczny, w tym gminy i podmioty sektora publicznego, w obszarze infrastruktury i usług, aby zaspokoić znacznie zwiększone potrzeby.”;

b)  sektor publiczny, w tym gminy i podmioty sektora publicznego, w obszarze infrastruktury i usług, w szczególności związanych z opieką zdrowotną i ze specjalnymi instytucjami dla dzieci, z urządzeniami sanitarnymi i edukacją szkolną, aby zaspokoić znacznie zwiększone potrzeby;

Uzasadnienie

Leczenie, szczególnie dzieci, pomyślna profilaktyka chorób dzięki wystarczającemu zaopatrzeniu sanitarnemu i zapewnienie edukacji szkolnej znajdują się wysoko w hierarchii potrzeb migrujących dzieci i ich rodzin.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

8a.  Programy dotyczące MŚP w państwach trzecich powinny zostać ukierunkowane na ich włączenie do globalnych łańcuchów dostaw, natomiast szczególnie w krajach wschodniego i południowego sąsiedztwa tego rodzaju programy EBI powinny być zorientowane na włączenie MŚP do europejskich łańcuchów wartości.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c b (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 8 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

8b.  EBI dopilnowuje, aby spółki uczestniczące w projektach współfinansowanych przez EBI miały obowiązek przestrzegać zasady równości wynagrodzeń i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równości płci określonych w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a. Decyzje EBI dotyczące finansowania projektów uwzględniają działania przedsiębiorstw wnioskodawców w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

______________

 

1a Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji;”;

b)  EBI opracowuje wskaźniki dotyczące projektów, które są realizowane w ramach strategicznej odpowiedzi mającej na celu wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji, w ramach szczegółowego i regularnego porozumienia i współpracy z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem obywatelskim;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Decyzja 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

aa)  lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych, z uwzględnieniem regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych, o których mowa w art. 5;

„c)  ocenę wkładu działań EBI z zakresu finansowania w realizację unijnych celów polityki zewnętrznej i celów strategicznych i ich spójności z innymi strategiami politycznymi Unii.

 

Komisja, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), tworzy ramy i metodykę rocznej sprawozdawczości EBI dotyczącej jego działań objętych gwarancją wspólnotową i ich zgodności z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw działań zewnętrznych Unii, o których mowa w art. 21 TUE. Kluczowym celem tej sprawozdawczości jest monitorowanie przestrzegania przez EBI obowiązków wynikających z TUE oraz przepisów art. 21, obejmujących poszanowanie i wspieranie praw człowieka, eliminację ubóstwa i zarządzanie zagrożeniami dla środowiska.

 

Metodyka ta zostanie opracowana przez Komisję i ESDZ w ciągu roku po wejściu w życie niniejszej decyzji zmieniającej i będzie oparta na składaniu przez EBI sprawozdań dotyczących przestrzegania praw człowieka, zgodnie z wymogami strategicznych ram i planu działania UE dotyczących praw człowieka i demokracji.

 

Na podstawie rocznej sprawozdawczości EBI Komisja sporządza każdego roku dla Parlamentu Europejskiego swoją własną ocenę informacji przedstawionych przez EBI i sugeruje ewentualne zmiany polityki i procedur realizowanych przez Bank w celu przyjęcia przez państwa członkowskie po uwzględnieniu opinii Parlamentu na ich temat. Ewentualne zalecenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące sposobów usprawnienia sprawozdawczości EBI w tym zakresie uwzględnia się podczas uaktualniania regionalnych technicznych wytycznych operacyjnych.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN)

Uzasadnienie

Główną obawą dotyczącą udzielania przez EBI pożyczek poza UE pozostaje operacjonalizacja na miejscu przepisów ustanowionych w upoważnieniu EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. W tym kontekście nadrzędne znaczenie miałoby skonstruowanie mechanizmu oceny zgodności z art. 21 TUE, w celu skłonienia EBI do utworzenia i wdrożenia skutecznych procedur due diligence w zakresie kontroli działań wspieranych przez Bank w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na prawa człowieka, eliminację ubóstwa i środowisko naturalne.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Do celów sprawozdania Komisji, o którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje Komisji roczne sprawozdania z działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, w tym wszelkie niezbędne elementy umożliwiające Komisji przygotowanie sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może również udostępniać Komisji dodatkowe informacje, które mogą pozwolić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzyskać kompleksowy obraz działań zewnętrznych EBI.

2.  Do celów sprawozdania Komisji, o którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje Komisji roczne sprawozdania z działań EBI z zakresu finansowania prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji, w tym wszelkie niezbędne elementy umożliwiające Komisji przygotowanie sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może również udostępniać Komisji dodatkowe informacje, które mogą pozwolić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uzyskać kompleksowy obraz działań zewnętrznych EBI. Parlament Europejski może, na podstawie rocznych sprawozdań, opracować zalecenia dla EBI dotyczące poszczególnych projektów w trakcie realizacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie końcowe sprawozdanie z oceny dotyczące stosowania niniejszej decyzji.

W celu wzmocnienia kontroli parlamentarnej strukturę zarządzania EBI reorganizuje się zgodnie ze wzmocnionym systemem zarządzania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Komisja przedstawia informacje o przeprowadzaniu tej reorganizacji do dnia 31 grudnia 2017 r. Ponadto EBI informuje Parlament Europejski o swoich decyzjach inwestycyjnych, przedstawia oceny wpływu, które wykazują zgodność planowanych projektów z celami zrównoważonego rozwoju i porozumieniem paryskim, a także publikuje sprawozdania dotyczące wszelkich finansowanych projektów, wynikach dochodzeń wewnętrznych, o selekcji, nadzorze oraz ocenie działań i programów, z wykorzystaniem zrozumiałych i mierzalnych wskaźników, a także o metodologii i wynikach oceny ex ante i ex post każdego z finansowanych projektów, z poszanowaniem handlowych uwarunkowań działań podejmowanych w sektorze prywatnym, zwłaszcza o powodach odrzucenia przedstawionych projektów.

 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie końcowe sprawozdanie z oceny dotyczące stosowania niniejszej decyzji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Odsyłacze

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Salvatore Cicu

12.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

28.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (21.3.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Aldo Patriciello

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją finansową Unii finansującą projekty korzystne z punktu widzenia polityki UE i przyczyniającą się w ten sposób do integracji, rozwoju i spójności na szczeblu europejskim. Choć większość projektów finansowanych przez EBI znajduje się w granicach Unii, EBI dokonuje również operacji poza granicami Unii. Unia udzieliła EBI szeregu upoważnień z myślą o prowadzeniu przezeń pewnych operacji udzielania pożyczek na podstawie gwarancji budżetowej UE na okres 2014–2020, w tym upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, które obejmuje operacje EBI poza granicami Unii.

Sprawozdawca przyznaje, że jako podmiot globalny Unia powinna przodować w działaniach związanych ze zmianą klimatu. Ponadto zauważa, że działania związane z klimatem stanowią dla EBI jeden z najważniejszych priorytetów oraz że w tej dziedzinie EBI wypracował sobie wiodącą pozycję wśród międzynarodowych instytucji finansowych, uwzględniając owe priorytety środowiskowe w swojej działalności bankowej zarówno w Unii, jak i poza jej granicami.

W latach 2010–2014 EBI przeznaczył ponad 90 mld EUR na projekty związane ze zmianą klimatu, co czyni zeń jeden z największych na świecie podmiotów finansujących działania w dziedzinie klimatu.

Finansowanie przez EBI projektów w zakresie zmiany klimatu

W kontekście śródokresowego przeglądu bieżącego mandatu, uwzględniającego doświadczenia zdobyte w latach 2014–2016, sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedmiotowy wniosek ustawodawczy przyjęty przez Komisję w dniu 14 września 2016 r.

Ów nowy wniosek, który czerpie z osiągnięć i wyzwań z przeszłości, odwołuje się do porozumienia z Paryża przyjętego wraz z Ramową konwencją ONZ w sprawie zmian klimatu, w której rządy uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C w stosunku do wartości sprzed epoki przemysłowej i wobec tego zobowiązały się do szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy pomocy najlepszych dostępnych środków technicznych.

W świetle powyższego sprawozdawca uznaje to porozumienie za ważny krok na drodze ku bardziej zrównoważonej gospodarce na całym świecie i w pełni popiera wszystkie działania potrzebne do szeroko rozumianego dostosowania celów i operacji w ramach upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, w tym również nowego horyzontalnego celu określonego na wysokim szczeblu i dotyczącego eliminacji podstawowych przyczyn migracji, do ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju działania mogą w sposób bezpośredni przyczynić się do realizacji niektórych celów, takich jak dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych, czyste źródła energii po przystępnej cenie, przemysł, innowacje i infrastruktura, zrównoważone miasta i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, godne warunki pracy i wzrost gospodarczy.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek, zwłaszcza z uwagi na cel EBI polegający na utrzymaniu obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby do 2020 r. inwestycje banku związane z klimatem i realizowane w krajach rozwijających się wzrosły z 25 do 35%.

Oprócz tego poparcie sprawozdawcy wynika z faktu, że we wniosku przedstawiono następujące główne elementy:

  Mimo skrajnie różnych sytuacji w krajach na całym świecie, w ramach działań z zakresu finansowania EBI powinien wspierać projekty inwestycyjne mające na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej oraz przyczyniające się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

  Choć EBI jest pierwszą międzynarodową instytucją finansową, która w sposób systematyczny uwzględnia koszt emisji w ocenie projektów, kryteria kwalifikowalności dotyczące projektów obejmujących działania w dziedzinie klimatu powinny odpowiadać kryteriom określonym w strategii EBI w sprawie zmiany klimatu, którą aktualizowano w 2015 r. Opierając się na opracowanych przez EBI metodach oceny projektów pod kątem emisji gazów cieplarnianych i zmian tych emisji, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko należy uwzględnić analizę śladu węglowego w celu stwierdzenia, czy propozycje dotyczące danego projektu zakładają jak największą poprawę efektywności energetycznej.

  W okresie objętym niniejszą decyzją (2014–2020) EBI powinien dążyć do utrzymania obecnego wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, a minimalny zakres tych działań pod względem wysokości środków finansowych powinien stanowić co najmniej 25% wszystkich działań EBI z zakresu finansowania.

  W ramach swojego wkładu w projekty związane ze zmianą klimatu EBI powinien w większym stopniu uwzględniać elementy związane z przystosowywaniem się do zmiany klimatu.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

(2)  Należy opracować nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, które będą zorientowane na wyniki i będą uwzględniać wszystkie unijne polityki i instrumenty. W ramach tych nowych ram partnerstwa należy ustanowić plan inwestycji zewnętrznych mający na celu wspieranie inwestycji w regionach położonych poza granicami Unii i przyczynianie się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju. Instrument ten powinien również służyć realizacji celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i porozumienia paryskiego przyjętego wraz z Ramową konwencją ONZ w sprawie zmian klimatu oraz celów innych instrumentów finansujących działania zewnętrzne.

Uzasadnienie

W porozumieniu paryskim rządy uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C w stosunku do wartości sprzed epoki przemysłowej i wobec tego zobowiązały się do szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy pomocy najlepszych dostępnych środków technicznych. Zobowiązały się również do wspierania krajów rozwijających się w podejmowanych przez nie wysiłkach na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25 % do 35 %.

(13)  Zgodnie z porozumieniem paryskim przyjętym w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu4 EBI powinien dążyć do utrzymania obecnych wysokich nakładów na działania związane z klimatem w ramach swojego upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. swoje inwestycje związane z klimatem realizowane w krajach rozwijających się z 25% do 35%. Ponadto EBI powinien dążyć do stopniowego wycofywania projektów, które nie przyczyniają się do unijnych celów klimatycznych i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

_________________

_________________

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 1).

Poprawka     3

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

bb)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, w tym infrastrukturę na potrzeby produkcji gazu i jego transportu na rynek energetyczny Unii, a także elektryfikację obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.

„6. Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. b) wspierają projekty inwestycyjne przede wszystkim w dziedzinie transportu, energii, infrastruktury środowiskowej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i edukacji. Obejmuje to wytwarzanie i integrację energii ze źródeł odnawialnych, przekształcanie systemów energetycznych, aby umożliwić przejście na technologie i paliwa o niższej emisyjności, zrównoważone bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturę energetyczną, w tym na potrzeby elektryfikacji obszarów wiejskich, infrastrukturę środowiskową, taką jak infrastruktura wodno-sanitarna oraz zielona infrastruktura, infrastrukturę sieci telekomunikacyjnych i szerokopasmowych. Działania EBI z zakresu finansowania nie przyczyniają się do wytwarzania energii w instalacjach opalanych węglem ani do wzrostu zależności od węgla.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Uzasadnienie

Dostosowanie warunków dotyczących działań EBI z zakresu finansowania w obszarze energii do stanowiska Parlamentu dotyczącego wsparcia z systemu handlu uprawnieniami do emisji na potrzeby modernizacji sektora energetycznego. Finansowanie projektów dotyczących produkcji gazu i jego transportu na unijny rynek energii nie powinno wchodzić w zakres instrumentu, którego celem jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji poprzez wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania EBI z zakresu finansowania wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c) wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji, w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

W uznaniu zmiany klimatu za największe globalne wyzwanie naszych czasów oraz w celu niedopuszczenia do tego, aby zagrożenia klimatyczne w poważnym stopniu osłabiły podejmowane już wysiłki na rzecz wzrostu dobrobytu, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach świata, działania EBI z zakresu finansowania, wspierające realizację ogólnych celów określonych w ust. 1 lit. c), wspierają projekty inwestycyjne, które mają na celu łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej i które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego przyjętego w ramach tej konwencji. Owe ambitne cele realizuje się w szczególności poprzez unikanie lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu lub poprzez zwiększenie odporności na niekorzystne skutki zmiany klimatu w krajach, sektorach i społecznościach podatnych na zagrożenia.

Uzasadnienie

Jednym z kluczowych elementów w walce ze zmianą klimatu jest umożliwienie inwestycji niezbędnych w okresie przejściowym, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach świata. Ważne jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie finansowania działań związanych z klimatem, aby zrekompensować niedoskonałości rynku i wykorzystać możliwości przyciągnięcia kapitału prywatnego, w tym również za pośrednictwem rynku kapitałowego.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania obecnego wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, przy czym minimalne działania w tym zakresie muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z zakresu finansowania.

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI powinien dążyć do utrzymania wysokiego poziomu działań związanych z klimatem, które muszą stanowić kwotowo przynajmniej 25% ogółu działań EBI z zakresu finansowania poza granicami Unii, a cel ten należy stopniowo zwiększać, tak by do 2020 r. wyniósł on co najmniej 35%.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Decyzja nr 466/2014/UE

Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„7a.  Kwestie związane z klimatem należy odpowiednio uwzględniać we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, aby uzyskiwać korzyści wszędzie tam, gdzie to możliwe i wykonalne. Mimo znacznego wolumenu udzielanych pożyczek i wspierania projektów w wielu sektorach należy podejmować dalsze starania o większą skuteczność działań środowiskowych EBI i narzędzi służących włączaniu odpowiednich kwestii w główny nurt działań, zwłaszcza znacznie rozszerzyć – tam, gdzie to możliwe – zakres sektorowych strategii politycznych oraz rozwinąć ocenę zagrożeń klimatycznych i podatności na skutki zmiany klimatu.

Uzasadnienie

Uwzględnienie aspektów dotyczących zmiany klimatu we wszystkich normach, metodach i procedurach EBI pomoże wzmocnić skutki środowiskowe działalności finansowej EBI.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Odsyłacze

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Aldo Patriciello

13.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Odsyłacze

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Data przedstawienia w PE

14.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

12.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Data przyjęcia

27.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

31.3.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się