RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Comisia pentru bugete
Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial
Raportor pentru aviz (*):
Nirj Deva, Comisia pentru dezvoltare
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2016/0275(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0135/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0583),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0376/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea la jumătatea perioadei a aplicării Deciziei nr. 466/2014/UE în ceea ce privește garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0584),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0135/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul     1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a refugiaților, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient procesele și programele existente pentru a sprijini inițiativele care contribuie la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a migrației și a refugiaților, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient programele existente pentru a elabora și sprijini inițiativele care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), precum și la abordarea cauzelor profunde ale presiunilor exercitate de migrație, generate de sărăcie, de inegalitate, de creșterea demografică, de lipsa locurilor de muncă și a posibilităților economice, de schimbările climatice și de consecințele pe termen lung ale strămutărilor forțate.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Ar trebui evitate orice încercări de corelare a finanțării dezvoltării cu controlul la frontieră, gestionarea fluxurilor de migrație sau acordurile de readmisie.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

Justificare

Prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice, guvernele au căzut de acord să limiteze încălzirea globală la mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și, în consecință, să se angajeze în reduceri rapide ale emisiilor GES cu ajutorul celor mai bune tehnici disponibile. Ele s-au angajat, totodată, să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare în vederea adaptării la schimbările climatice.

Amendamentul     4

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  O componentă esențială a Inițiativei BEI pentru reziliență este extinderea, atât în termeni cantitativi, cât și calitativi, a mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe. Acest lucru ar trebui să îi permită Băncii Europene de Investiții să contribuie rapid la obiectivele PIE, în special prin furnizarea de finanțare suplimentară beneficiarilor din sectorul privat.

(4)  O componentă esențială a Inițiativei BEI pentru reziliență este extinderea, atât în termeni cantitativi, cât și calitativi, a mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe. Acest lucru ar trebui să îi permită Băncii Europene de Investiții să contribuie rapid la obiectivele PIE, în special prin furnizarea de finanțare suplimentară beneficiarilor din sectorul privat, în scopul stimulării investițiilor pe termen lung.

Amendamentul     5

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 32 300 000 000 EUR, deblocând cuantumul suplimentar opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează refugiații și comunitățile-gazdă din zonele afectate de criză.

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale presiunilor exercitate de migrație, generate de sărăcie, inegalitate, creștere demografică, lipsa de locuri de muncă și de posibilități economice, precum și de schimbările climatice, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 38 470 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public pentru dezvoltarea infrastructurii economice și sociale în țările partenere, comunitățile-gazdă și cele de tranzit, cu un accent deosebit pe crearea de locuri de muncă și sustenabilitate.

Amendamentul     6

Propunere de decizie

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Deși este extrem de important să se abordeze cauzele profunde ale crizei migrației și refugiaților, acest lucru nu ar trebui să se realizeze în detrimentul politicilor din alte domenii de prioritate strategică esențială menționate în Strategia globală a UE.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cadrul noului mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor care abordează cauzele profunde ale migrației în cadrul plafonului maxim majorat și ar trebui să beneficieze de garanția generală a Uniunii.

(10)  În cadrul noului mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor care abordează cauzele profunde ale migrației și contribuie la consolidarea rezilienței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit, în cadrul plafonului maxim majorat și ar trebui să beneficieze de garanția generală a Uniunii.

Amendamentul     8

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Fiind unul dintre principalele obiective ale BEI în cadrul mandatului extern al BEI, sprijinul pentru MIMM-uri și dezvoltarea sectorului privat local necesită un efort concertat, astfel încât operațiunile BEI să se concentreze pe îmbunătățirea accesului MIMM-urilor la finanțare și credite, furnizarea de asistență tehnică, promovarea spiritului antreprenorial și asigurarea furnizării adecvate de servicii financiare către gospodării și întreprinderi, pentru a înlesni tranziția MIMM-urilor de la economia informală volatilă la sectorul formal. Operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui, de asemenea, să încerce să sprijine cu fermitate proiectele de investiții la scară mică desfășurate de MIMM-uri, pentru a facilita acestora dobândirea unui caracter mai internațional, îndeosebi în zonele rurale îndepărtate și, în special, în domeniul tratării apei potabile, al eliminării apelor reziduale și al energiilor regenerabile.

Amendamentul     9

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului.

(11)  Reziliența economică pe termen lung a refugiaților, migranților, comunităților-gazdă și comunităților de tranzit ca răspuns strategic la abordarea cauzelor profunde ale migrației, care includ, dar fără a fi limitate la, sărăcia, inegalitățile, creșterea demografică, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice și schimbările climatice, ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului; proiectele finanțate în cadrul noului obiectiv ar trebui, în principiu, să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și să fie în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.

Amendamentul     10

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25% la 35% până în 2020.

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze creșterea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020, potrivit angajamentului pe care și l-a asumat în strategia sa în domeniul schimbărilor climatice. BEI ar trebui să ia în considerare concluziile Consiliului European adoptate din 22 mai 2013 privind eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului sau economiei, inclusiv a celor pentru combustibili fosili.

_________________

_________________

4Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

4Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

Justificare

În strategia sa privind clima, adoptată la finalul anului 2015, BEI s-a angajat să crească numărul de proiecte din domeniul combaterii schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare cu până la 35 % până la finalul anului 2020. Acest anunț ar trebui să se reflecte în mandatul său extern. De asemenea, concluziile Consiliului European din 22 mai 2013 ar trebui să se reflecte pe deplin în activitățile de acordare a împrumuturilor externe ale Europei.

Amendamentul     11

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care vizează refugiații și comunitățile-gazdă. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care să abordeze cauzele profunde ale migrației și reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a comunităților-gazdă și a celor de tranzit. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la atingerea acestor obiective, în special contribuția la ODD, implicarea societății civile locale, precum și alinierea la prioritățile de politică externă și la prioritățile bugetare ale Uniunii. BEI ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a consolida răspunderea sa în fața Parlamentului European, prin transparență și acces la informații, prin publicarea rezultatelor, a evaluărilor de impact, a evaluărilor și a analizelor impacturilor proiectelor pe o bază sistematică prin intermediul cadrului de măsurare a rezultatelor.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Ar trebui să se asigure o mai mare vizibilitate și transparență a operațiunilor BEI în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, în special în ceea ce privește subproiectele finanțate prin intermediari financiari, îmbunătățind accesul la informații al instituțiilor Uniunii și al publicului larg.

Amendamentul     13

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației.

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. BEI ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la orice decizie de realocare, furnizând un raport justificativ și o evaluare a impactului. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației și nevoile refugiaților, migranților, comunităților de tranzit și ale comunităților-gazdă.

Amendamentul     14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cuantum maxim de 30 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public în favoarea refugiaților și a comunităților-gazdă;

(a)  un cuantum maxim de 36 170 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public orientate către abordarea cauzelor profunde ale migrației și către nevoile refugiaților, migranților comunităților de tranzit și ale comunităților-gazdă;

Amendamentul     15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care abordează cauzele profunde ale migrației.

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care abordează cauzele profunde ale migrației și nevoile refugiaților, ale migranților, ale comunităților de tranzit și ale comunităților-gazdă.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cuantumurile maxime în temeiul mandatului general și al mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, menționate la alineatul (1), se defalchează pe plafoane și subplafoane regionale, conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale, BEI asigură în mod progresiv o repartizare echilibrată pe țări, în regiunile aflate sub acoperirea garanției UE.”;

2.  Cuantumurile maxime în temeiul mandatului general și al mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, menționate la alineatul (1), se defalchează pe plafoane și subplafoane regionale, conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale, BEI asigură o repartizare adecvată pe țări, în regiunile aflate sub acoperirea garanției UE, în conformitate cu prioritățile politicii externe a Uniunii, care se reflectă în orientările operaționale tehnice regionale menționate la articolul 5;

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  răspunsul strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației;

(d)  reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a comunităților-gazdă și a comunităților de tranzit ca răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației, care includ, dar fără a fi limitate la, sărăcia, inegalitățile, creșterea demografică, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice și schimbările climatice;

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la articolul 3, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de asistență oficială pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, operațiunile de finanțare ale BEI contribuie, conform articolelor 208 și 209 din TFUE, în mod indirect la obiectivele politicii Uniunii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, cum ar fi reducerea sărăciei prin intermediul unei creșteri economice favorabile incluziunii și al unei economii durabile, precum și al dezvoltării ecologice și sociale.”

„(4)   În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de asistență oficială pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, operațiunile de finanțare ale BEI se concentrează, conform articolelor 208 și 209 din TFUE, asupra obiectivelor politicii Uniunii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, în special pe reducerea sărăciei prin intermediul unei creșteri economice favorabile incluziunii și al unei dezvoltări economice, ecologice și sociale sustenabile.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari.”;

„Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a contribui la crearea unor condiții favorabile pentru întreprinderile private și pentru investiții și garantează că, în prioritar, sectorul privat local, inclusiv MIMM-urile, cooperativele și întreprinderile sociale, în țările beneficiare este consolidat prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale MIMM-urilor din țările beneficiare și din Uniune, făcând posibil accesul la finanțare și mobilizând totodată dezvoltarea de noi proiecte de investiții gestionate de MIMM-uri, facilitând și mai mult internaționalizarea MIMM-urilor. Operațiunile de finanțare ale BEI contribuie la ameliorarea accesului pe piață al IMM-urilor în țările terțe partenere ale Uniunii și la integrarea lor în lanțurile valorice globale și contribuie în continuare la consolidarea dimensiunii internaționale și a competitivității întreprinderilor din Uniune. Pentru a monitoriza și evalua în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul MIMM-urilor în cauză, BEI desfășoară cu temeinicie procesul de diligență necesar și stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiarii finali; BEI depune eforturi pentru a identifica obstacolele care stau în calea accesului la finanțare al IMM-urilor și se asigură că acestea sunt depășite;

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„BEI cooperează cu intermediari financiari care pot susține nevoile specifice ale IMM-urilor în țările în care desfășoară operațiuni și care nu participă la operațiunile de finanțare ale BEI puse în aplicare într-o țară eligibilă prin intermediul unor entități situate într-o jurisdicție necooperantă străină menționată la articolul 13.”

„BEI cooperează cu intermediari financiari care pot susține nevoile specifice ale IMM-urilor în țările în care desfășoară operațiuni și care nu participă la operațiunile puse în aplicare prin intermediul unor entități situate într-o jurisdicție necooperantă străină menționată la articolul 13.”

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  la articolul 3, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, inclusiv pentru producția de gaz și transportul către piața energetică a Uniunii, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă.”

„(6)   Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, măsuri de eficiență energetică, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, inclusiv pentru producția de gaz și transportul către piața energetică a Uniunii, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=RO)

Justificare

Producția și transportul de gaz nu ar trebui să fie incluse în garanția UE, deoarece ar reprezenta o subvenție pentru un combustibil fosil. Decizia ar trebui să pună în aplicare concluziile Consiliului European adoptate la 22 mai 2013, care prevăd eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului sau economiei, inclusiv a celor pentru combustibili fosili.

Amendamentul     22

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) sprijină proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) susțin proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea amprentei de carbon în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține nivelul actual ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, iar volumul minim al acestor operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI.

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține un nivel ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, al căror volum reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI din afara Uniunii, urmând ca acest plafon să fie majorat treptat, pentru a atinge cel puțin 35 % până în 2020.

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Operațiunile BEI integrează, printre altele, măsuri concrete pentru eliminarea progresivă a finanțării proiectelor care împiedică realizarea obiectivelor Uniunii privind mediul, precum și pentru accelerarea eforturilor de sprijinire a surselor de energie regenerabile și a eficienței energetice.

Amendamentul     25

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare. Operațiunile de finanțare ale BEI abordează, în principal, nevoile mai mari în materie de infrastructură și de servicii conexe pentru a face față afluxului de migranți și stimulează oportunitățile de încadrare în muncă pentru comunitățile-gazdă și refugiați, pentru a favoriza integrarea economică și pentru a le permite refugiaților să devină independenți.

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare, asigurând totodată respectarea ODD. Operațiunile de finanțare ale BEI abordează, în principal, nevoile mai mari în materie de infrastructură și de servicii conexe pentru a face față afluxului de migranți și stimulează oportunitățile de încadrare în muncă pentru comunitățile-gazdă și refugiați, pentru a favoriza integrarea economică și pentru a le permite refugiaților să devină independenți, a consolida acțiunile umanitare și sprijinul pentru crearea de locuri de muncă decente, asigurând totodată respectarea deplină a drepturilor omului și a drepturilor muncii și sociale, a libertăților fundamentale și integrarea perspectivei de gen prin implementarea unei abordări bazate pe drepturi care să cuprindă toate drepturile omului și drepturile sociale, conform principiilor transparenței, participării, nediscriminării și asumării răspunderii. Operațiunile de finanțare ale BEI recunosc faptul că egalitatea de gen reprezintă un aspect transversal pentru a se ajunge la o dezvoltare durabilă. Perspectiva de gen trebuie să fie integrată în cadrul tuturor operațiunilor de finanțare. BEI elaborează plan de acțiune pentru egalitatea de gen până la 31 decembrie 2017 și asigură conformitatea tuturor operațiunilor BEI efectuate în temeiul acestui mandat cu principiile Strategiei pentru egalitatea de gen, aprobată în decembrie 2016.

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sectorul public, inclusiv municipalitățile și entitățile din sectorul public, în ceea ce privește infrastructura și serviciile care să răspundă nevoilor sporite în mod semnificativ.”;

(b)  sectorul public, inclusiv municipalitățile și entitățile din sectorul public, în ceea ce privește infrastructura și serviciile, în special asistența medicală și instituțiile speciale pentru copii, serviciile sanitare și învățământul școlar, care să răspundă nevoilor sporite în mod semnificativ.”;

Amendamentul     27

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)   se introduce următorul alineat:

 

„(8a)  Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) recunosc faptul că egalitatea de gen, ca o chestiune transversală în realizarea dezvoltării durabile, este un element important al obligației de diligență a proiectului. Perspectiva de gen este integrată în cadrul tuturor acestor operațiuni de finanțare.”

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  se introduce următorul alineat:

 

„(8b)  BEI se asigură că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI sunt obligate să respecte principiul egalității de remunerare și al transparenței remunerării, precum și principiul egalității de gen, prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Deciziile BEI privind finanțarea proiectelor iau în considerare activitatea întreprinderilor candidate în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.”;

 

______________

 

1a Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

Amendamentul     29

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera cc (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 9

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cc)  alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în care urmează să se realizeze operațiunile respective.”

„(9)   Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în care urmează să se realizeze operațiunile respective. Condițiile legale care reglementează desfășurarea operațiunilor cuprind, de asemenea, standarde de mediu, sociale, în domeniul drepturilor omului și al muncii.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&from=EN)

Amendamentul     30

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf după al treilea paragraf:

 

„Comisia și BEI se asigură că societatea civilă locală este suficient de bine informată cu privire la operațiunile planificate și la cele în curs de desfășurare.”

Amendamentul     31

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf după al șaptelea paragraf:

 

„Operațiunile de finanțare ale BEI sunt în concordanță cu Comunicarea Comisiei intitulată «O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor», inclusiv în ceea ce privește intermediarii financiari.”

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 5, se introduce următorul alineat:

 

„(1a)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 în ceea ce privește modificările aduse anexei IV, acestea vizând, în special, includerea unei liste a cauzelor profunde ale migrației, pentru fiecare regiune în parte.”

Amendamentul     33

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  la articolul 8, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)  Acordurile de finanțare cu promotorii individuali legate de operațiunile de finanțare ale BEI includ, de asemenea, dispoziții de mediu și sociale adecvate, în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI.”

„(5)   Acordurile de finanțare cu promotorii individuali legate de operațiunile de finanțare ale BEI includ, de asemenea, dispoziții în materie de achiziții publice, de mediu și sociale adecvate, în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI, inclusiv cerințe cu privire la asigurarea vizibilității garanției UE și a contribuției BEI pentru beneficiarul final.”

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 8 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 8, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.  Comisia și BEI prevăd în acordul de garantare menționat la articolul 14 o politică de alocare clară și transparentă care să permită BEI să identifice, în cadrul activității sale externe, operațiunile care urmează să fie finanțate în temeiul prezentei decizii pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă a garanției UE. Politica de alocare se bazează pe bonitatea financiară a operațiunilor de finanțare ale BEI, astfel cum a fost evaluată de BEI, pe plafoane, astfel cum sunt definite în anexa I, pe natura omologului, fie un stat suveran sau o entitate subsuverană care face obiectul alineatului (1) din prezentul articol, ori o entitate privată, pe capacitatea de absorbție a riscurilor de către BEI și pe alte criterii pertinente, inclusiv valoarea adăugată a garanției UE. Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu privire la politica de alocare în conformitate cu articolul 14.”

(6)  Comisia și BEI prevăd în acordul de garantare menționat la articolul 14 o politică de alocare clară și transparentă care să permită BEI să identifice, în cadrul activității sale externe, operațiunile care urmează să fie finanțate în temeiul prezentei decizii pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă a garanției UE. Politica de alocare se bazează pe bonitatea financiară a operațiunilor de finanțare ale BEI, astfel cum a fost evaluată de BEI, pe plafoane, astfel cum sunt definite în anexa I, pe natura omologului, fie un stat suveran sau o entitate subsuverană care face obiectul alineatului (1) din prezentul articol, ori o entitate privată, pe capacitatea de absorbție a riscurilor de către BEI și pe alte criterii pertinente, inclusiv valoarea adăugată a garanției UE. Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu privire la politica de alocare prevăzută de prezenta decizie, inclusiv prin realizarea unei comparații cu politica proprie a BEI în ceea ce privește împrumuturile acordate pe propriul risc în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 14.”

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c)  La articolul 9 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„BEI desfășoară cu temeinicie procesul de diligență necesar și solicită promotorilor de proiecte să efectueze, în conformitate cu principiile sociale și de mediu ale Uniunii, consultări publice locale cu părțile interesate relevante de la nivel național și local, precum și cu societatea civilă, în etapa de planificare a proiectului și în etapa de punere în aplicare, cu privire la aspectele sociale, în materie de drepturile omului, de mediu, economice și legate de dezvoltare ale proiectelor de investiții acoperite de garanția UE, precum și să ofere informații pertinente pentru evaluarea contribuției la îndeplinirea obiectivelor strategice și de politică externă ale Uniunii.”;

„BEI desfășoară cu temeinicie procesul de diligență necesar și solicită promotorilor de proiecte să efectueze, în conformitate cu principiile sociale și de mediu ale Uniunii, consultări publice locale cu părțile interesate relevante de la nivel național și local, precum și cu societatea civilă, în etapa de planificare a proiectului și în etapa de punere în aplicare, cu privire la aspectele sociale, în materie de drepturile omului, legate de egalitatea de gen, de mediu, economice și legate de dezvoltare ale proiectelor de investiții acoperite de garanția UE, precum și să ofere informații pertinente pentru evaluarea contribuției la îndeplinirea obiectivelor strategice și de politică externă ale Uniunii.”;

Amendamentul     36

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d)  La articolul 9 alineatul (1) se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

 

„Înainte de finanțarea operațiunilor care afectează terenurile și resursele naturale, BEI se asigură că principiul consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză este pus în aplicare.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=RO)

Justificare

În 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, prin care sunt recunoscute drepturile acestora și care menționează în mod specific consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză (FPIC) drept condiție prealabilă pentru orice activitate care afectează terenurile, teritoriile și resursele naturale ancestrale ale acestora. Acest principiu ar trebui respectat și în cadrul operațiunilor BEI.

Amendamentul     37

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 e (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3e)  Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Acolo unde este cazul, această evaluare include o estimare a modului în care capacitățile beneficiarilor finanțărilor BEI pot fi consolidate prin asistență tehnică, pe parcursul derulării proiectului. Normele și procedurile proprii ale BEI includ prevederile necesare privind evaluarea impactului social și asupra mediului al proiectelor de investiții și a aspectelor legate de drepturile omului și de prevenirea conflictelor, pentru a se asigura că proiectele de investiții sprijinite în temeiul prezentei decizii sunt durabile din punct de vedere ecologic și social.

„Această evaluare include o estimare a modului în care capacitățile beneficiarilor finanțărilor BEI pot fi consolidate prin asistență tehnică, pe parcursul derulării proiectului. Normele și procedurile proprii ale BEI includ prevederile necesare privind evaluarea impactului social și asupra mediului al proiectelor de investiții și a aspectelor legate de drepturile omului și de prevenirea conflictelor, pentru a se asigura că proiectele de investiții sprijinite în temeiul prezentei decizii sunt durabile din punct de vedere ecologic și social. Ca parte a orientărilor sale interne disponibile privind respectarea obligației de diligență, BEI elaborează un ghid practic privind evaluarea aspectelor legate de toate drepturile fundamentale ale omului care trebuie utilizat în timpul evaluării ex ante și în cadrul monitorizării continue a fiecărui proiect în parte, inclusiv a proiectelor care implică intermediari financiari, pe baza cadrelor existente, în special a Cadrului strategic al UE și a Planului de acțiune privind drepturile omului, și ținând cont de criteriile de referință existente în materie de drepturile omului furnizate de Uniune, de organismele competente ale Organizației Națiunilor Unite și de organizațiile care se ocupă de drepturile omului.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Amendamentul     38

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 f (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3f)  La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3)  Monitorizarea efectuată de BEI vizează, de asemenea, includerea implementării operațiunilor intermediate și a performanței intermediarilor financiari în contextul sprijinirii IMM-urilor.

(3)   Monitorizarea efectuată de BEI include implementarea operațiunilor intermediate și performanța intermediarilor financiari în contextul sprijinirii IMM-urilor.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=RO)

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 g (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3g)   La articolul 9, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Atunci când este posibil, rezultatele monitorizării sunt făcute publice, sub rezerva cerințelor de confidențialitate și a acordului părților implicate. ”

„(5)   Rezultatele monitorizării sunt făcute publice, sub rezerva cerințelor de confidențialitate și a acordului părților implicate.

Amendamentul     40

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la litera (b) se adaugă următoarea teză:

(a)  litera (b) se modifică după cum urmează:

(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației;

(b)  o evaluare a valorii adăugate, a realizărilor, rezultatelor și impactului pentru dezvoltare estimate ale operațiunilor de finanțare ale BEI, pe bază agregată, pornind de la raportul anual privind cadrul de măsurare a rezultatelor al BEI. În acest scop, BEI utilizează indicatori de performanță referitori la aspectele de dezvoltare, de mediu și sociale, inclusiv referitoare la drepturile omului și la egalitatea de gen ale proiectelor finanțate, luând în considerare indicatorii aplicabili în conformitate cu Declarația de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului. Indicatorii referitori la egalitatea de gen includ aspecte legate de promovarea egalității între femei și bărbați, integrarea dimensiunii de gen în buget și obiectivele aferente și, atunci când este posibil, fac obiectul unei evaluări ex post care se efectuează prin defalcarea datelor în funcție de gen. Indicatorii pentru aspectele de mediu ale proiectelor includ criterii pentru tehnologiile curate, care sunt orientate în principiu către eficiența energetică, și pentru tehnologiile care permit reducerea emisiilor. BEI elaborează indicatori pentru proiecte care oferă răspunsuri strategice vizând abordarea cauzelor profunde ale migrației și consolidarea rezilienței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a comunităților de tranzit, consultându-se și cooperând în mod regulat și detaliat cu părțile interesate, cu societatea civilă, cu comunitățile afectate și cu ONG-urile;

Amendamentul     41

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii, ținând cont de orientările operaționale regionale tehnice menționate la articolul 5;”

„(c)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii.

 

În colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia instituie cadrul și metodologia pentru o raportare anuală a BEI referitoare la operațiunile acesteia acoperite de garanția comunitară și conformitatea acestora cu principiile generale care stau la baza acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din TUE. Principalul obiectiv al acestei raportări este monitorizarea conformității BEI cu obligațiile prevăzute de Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, cu dispozițiile articolului 21 din Tratat, printre care se numără respectarea și promovarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei și gestionarea riscurilor de mediu.

 

Metodologia pentru raportarea anuală este elaborată de Comisie și SEAE, până la ... [un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii de modificare] și se bazează pe rapoartele BEI referitoare la respectarea drepturilor omului, astfel cum se solicită în Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația.

 

Pe baza raportării anuale a BEI, Comisia prezintă anual Parlamentului European o evaluare proprie a informațiilor furnizate de BEI și sugerează eventuale modificări în ceea ce privește politicile și procedurile urmate de BEI pentru a fi adoptate de statele membre, după ce ține cont de avizul Parlamentului European referitor la astfel de modificări. Eventualele recomandări ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European cu privire la modul de îmbunătățire a raportărilor BEI în acest sens sunt integrate în cadrul actualizării orientărilor operaționale tehnice regionale;”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&from=EN)

Amendamentul     42

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ab (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ab)  la articolul 11 alineatul (1) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

(e)  o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special măsura în care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în cadrul procesului de diligență necesar și al monitorizării proiectelor de investiții finanțate;”

„(e)  o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special măsura în care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în cadrul procesului de diligență necesar și al monitorizării proiectelor de investiții finanțate, precum și măsuri pentru maximizarea participării locale prin promovarea implicării comunităților afectate, a organizațiilor societății civile și a ONG-urilor;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=RO)

Amendamentul     43

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației. ;

(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, generate de sărăcie, de inegalitate, de creșterea demografică, de lipsa de locuri de muncă și de oportunități economice, de schimbările climatice și care să contribuie la consolidarea rezilienței economice pe termen lung a refugiaților, migranților, comunităților-gazdă și a celor de tranzit;

Amendamentul    44

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2)  În vederea pregătirii raportului menționat la alineatul (1) de către Comisie, BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii, inclusiv toate elementele necesare care să permită Comisiei să își elaboreze raportul în conformitate cu alineatul (1). BEI poate, de asemenea, să furnizeze Comisiei informații suplimentare relevante astfel încât Parlamentul European și Consiliul să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a activităților externe ale BEI.

(2)  În vederea pregătirii raportului menționat la alineatul (1) de către Comisie, BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii, inclusiv toate elementele necesare care să permită Comisiei să își elaboreze raportul în conformitate cu alineatul (1). BEI poate, de asemenea, să furnizeze Comisiei informații suplimentare relevante astfel încât Parlamentul European și Consiliul să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a activităților externe ale BEI. Pe baza rapoartelor anuale, Parlamentul European poate formula recomandări pentru BEI cu privire la proiectele în desfășurare.

Amendamentul    45

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5b)  La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  În conformitate cu propria sa politică de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații și, treptat, în conformitate cu standardele Inițiativei privind transparența ajutoarelor internaționale, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, informații cu privire la:

„(1)  În conformitate cu propria sa politică de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații și, treptat, în conformitate cu standardele Inițiativei privind transparența ajutoarelor internaționale, BEI pune la dispoziția publicului, în mod proactiv și sistematic, pe site-ul său internet, informații cu privire la:

Amendamentul    46

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5c)  La articolul 12 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei decizii, după etapa de aprobare a proiectului, indicând în special dacă un proiect de investiții este acoperit de garanția UE și modul în care acesta contribuie la obiectivele acțiunilor externe ale Uniunii, precizând în special impactul său economic, social și asupra mediului;”

„(a)  toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei decizii, după etapa de aprobare a proiectului, indicând în special dacă un proiect de investiții este acoperit de garanția UE și modul în care acesta contribuie la obiectivele acțiunilor externe ale Uniunii, precizând în special impactul său economic, social și asupra mediului, climatic și specific de gen, și publicând, de asemenea, toate informațiile pertinente referitoare la proiectele individuale care intră sub incidența prezentei decizii, inclusiv foile de măsurare a rezultatelor, ținând seama de necesitatea de a proteja informațiile confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial;”

Amendamentul     47

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5d)  La articolul 12 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  acolo unde este posibil și adecvat, acordurile-cadru existente dintre BEI și o țară beneficiară. Atunci când semnează acorduri noi sau le modifică pe cele existente, BEI depune eforturi pentru a face posibilă publicarea lor;”

„(c)  acolo unde este posibil și adecvat, acordurile-cadru existente dintre BEI și o țară beneficiară. Atunci când semnează acorduri noi sau le modifică pe cele existente, BEI asigură publicarea lor;”

Amendamentul     48

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 e (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5e)  Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

„Articolul 13

Jurisdicțiile necooperante

Jurisdicțiile necooperante

În operațiunile sale de finanțare, BEI nu tolerează activități realizate în scopuri ilegale, inclusiv spălarea de bani, finanțarea terorismului, frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția și frauda care afectează interesele financiare ale Uniunii. În special, BEI nu participă la nicio operațiune de finanțare desfășurată într-o țară eligibilă prin intermediul unor entități străine situate într-o jurisdicție necooperantă identificată ca atare de Uniune, Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

În operațiunile sale de finanțare, BEI respectă standardele pertinente și legislația aplicabilă privind prevenirea spălării de bani și combaterea terorismului, a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale.

 

BEI nu utilizează și nu se implică în scheme de planificare fiscală agresivă sau în practici care nu respectă criteriile bunei guvernanțe fiscale, astfel cum sunt prevăzute în legislația Uniunii, în concluziile Consiliului, în recomandările și comunicările Comisiei sau în scrisorile de punere în întârziere emise de aceasta.

 

BEI nu menține relații de afaceri cu entități înregistrate sau înființate în jurisdicții care nu cooperează cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.

 

Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, BEI transpune cerințele prevăzute la prezentul paragraf în dispozițiile contractelor relevante și impune obligația prezentării unor rapoarte pentru fiecare țară în parte cu privire la respectarea acestor cerințe.

 

În urma unei consultări cu Comisia și cu părțile interesate, BEI își revizuiește și își actualizează politica privind jurisdicțiile necooperante, cel mai târziu după adoptarea listei Uniunii care cuprinde jurisdicțiile necooperante. Ulterior, o dată pe an, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a acestei politici.”

În cadrul operațiunilor sale de finanțare, BEI aplică principiile și standardele stabilite în dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv obligația de a lua măsurile rezonabile pentru a identifica beneficiarii reali, dacă este cazul.

 

Amendamentul    49

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 f (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 14 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5f)  La articolul 14, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia și BEI semnează un acord de garantare care stabilește dispozițiile și procedurile detaliate privind garanția UE prevăzută la articolul 8 și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la acesta.”

„Comisia și BEI semnează un acord de garantare care stabilește dispozițiile și procedurile detaliate privind garanția UE prevăzută la articolul 8, pe care îl transmit Parlamentului European și Consiliului.”

Amendamentul    50

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 g (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5g)   La articolul 18 se introduce următorul alineat:

 

„(2a)   Delegarea competenței prevăzute la articolul 5 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei decizii de modificare].”

Amendamentul    51

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 h (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5h)   La articolul 18, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 4 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”

„(3)   Delegarea de competențe menționată la articolele 4 și 5 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”

Amendamentul    52

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 i (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 18 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5i)  La articolul 18, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

„(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 5 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul     53

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – paragraful -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Organismele de conducere ale BEI utilizează o astfel de posibilitate de realocare în special pentru a asigura faptul că, în ceea ce privește utilizarea garanției UE, atenția este orientată în mod constant către țările prioritare cu un profil de risc mai ridicat decât cele care intră sub incidența facilităților de finanțare pe risc propriu ale BEI. Comisia informează în mod periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la aceste realocări, inclusiv prin realizarea unei comparații cu politica proprie a BEI în ceea ce privește împrumuturile acordate pe propriul risc în afara Uniunii.

Amendamentul    54

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa 1 – punctul B – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat: 18 374 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

B.  Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat: 23 145 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

Amendamentul    55

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul B – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  țările mediteraneene: 12 366 000 000 EUR, din care 10 506 000 000 EUR în cadrul mandatului general și 1 860 000 000 EUR în cadrul mandatului de acordare de împrumuturi sectorului privat;

(i)  țările mediteraneene: 13 607 000 000 EUR, din care 11 747 000 000 EUR în cadrul mandatului general și 1 860 000 000 EUR în cadrul mandatului de acordare de împrumuturi sectorului privat;

Amendamentul    56

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa 1 – punctul B – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 9 538 000 000 EUR;

Amendamentul    57

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul C – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

C.  Asia și America Latină: 3 785 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

C.  Asia și America Latină: 5 130 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

Amendamentul    58

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul C – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  America Latină: 2 543 000 000 EUR;

(i)  America Latină: 3 318 000 000 EUR;

Amendamentul    59

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul C – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  Asia: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Asia: 1 510 000 000 EUR;

Amendamentul    60

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul C – subpunctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  Asia Centrală: 202 000 000 EUR;

(iii)  Asia Centrală: 302 000 000 EUR;

Amendamentul    61

Propunere de decizie

Anexa I

Decizia nr. 466/2014/UE

Anexa I – punctul D – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Africa de Sud: 462 000 000 EUR.

Africa de Sud: 516 000 000 EUR.

Amendamentul    62

Propunere de decizie

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Dispoziție tranzitorie

 

BEI poate să finanțeze proiecte în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor pentru sectorul privat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii și de încheierea unui acord de garantare între Comisie și BEI. Astfel de proiecte ar putea fi incluse în acoperirea prin garanția UE, sub rezerva confirmării de către Comisie a respectării unor condiții stabilite în acordul de garantare.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (31.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Raportor pentru aviz (*): Nirj Deva

(*)  Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În calitate de cel mai mare creditor multilateral ca volum din lume, BEI este din ce în ce mai activă în afara UE, prin investiții în proiecte care promovează dezvoltarea durabilă și creșterea economică bazată pe incluziune, ghidată de obiectivele politicii externe a UE, devenind, prin urmare, parte integrantă a Planului de investiții externe (EIP).

Provocările fără precedent continuă să forțeze capacitatea mandatului extern, lăsând o marjă operațională limitată în Asia, Africa de Sud, Asia Centrală, Europa de Est, prevăzută a fi redusă chiar mai mult sub plafonul mandatului extern al BEI propus de Comisie. Prezența BEI în Asia, America Latină și Africa de Sud ar fi redusă cu 50 % față de nivelurile actuale și, în același timp, activitatea băncii în vecinătatea estică ar înregistra o scădere semnificativă.

Raportorul salută pachetul BEI pentru reziliență, dar consideră că o sumă suplimentară de 3 530 000 000 EUR care ar depăși propunerea Comisiei ar permite BEI să își mențină activitățile externe la nivelurile actuale, dincolo de țările învecinate afectate în prezent de criza migrației și a refugiaților.

EIP-ul poate ajunge un catalizator incredibil al creșterii sustenabile și al creării de locuri de muncă. Acesta oferă un cadru coerent pentru promovarea investițiilor, pentru a încuraja parteneriatele public-privat și a sprijini MIMM-urile, prin mobilizarea de fonduri din partea UE, a statelor sale membre și a altor donatori și finanțare de la instituțiile financiare (IF) și de la sectorul privat.

Raportorul consideră că Comisia Europeană și BEI ar trebui să păstreze o abordare mai degrabă pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, crearea de locuri de muncă și creșterea economică, mai degrabă decât să-și investească cea mai mare parte din energie în răspunsul la criza refugiaților și a migrației. Țările cu venituri mici și medii se află în centrul crizei refugiaților. O mare majoritate de persoane strămutate forțat trăiește în țările în curs de dezvoltare, care găzduiesc 89 % din refugiați și 99 % din persoanele strămutate în interiorul țării.[1]

Ca atare, trebuie să se facă o distincție clară între o agendă de dezvoltare pe termen lung, în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă, care presupune abordarea cauzelor profunde ale migrației, și perspectiva pe termen scurt, aceea de a ajuta refugiații și comunitățile-gazdă în zonele afectate de criză, așa cum se dorește prin crearea pilonului trei din pachetul BEI pentru reziliență.

Raportorul consideră, de asemenea, că este esențial să se sprijine IMM-urile pentru a realiza tranziția în sectorul formal și a beneficia de un acces mai bun la credite. Ținând seama de faptul că 70 % din totalul MIMM-urilor de pe piețele emergente nu au acces la credite, îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și găsirea de soluții pentru a debloca sursele de capital este crucială pentru a permite acestui sector potențial dinamic să se dezvolte și să fie create locurile de muncă necesare. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a refugiaților, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient procesele și programele existente pentru a sprijini inițiativele care contribuie la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a migrației și a refugiaților, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient programele existente pentru a elabora și sprijini inițiativele care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), precum și pentru a aborda cauzele profunde ale presiunilor exercitate de migrație, generate de sărăcie, de inegalitate, de creșterea demografică, de lipsa locurilor de muncă și a posibilităților economice, de schimbările climatice și de consecințele pe termen lung ale strămutărilor forțate.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Ar trebui evitate orice încercări de corelare a finanțării dezvoltării cu controlul la frontieră, gestionarea fluxurilor de migrație sau acordurile de readmisie.

Amendamentul     3

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii, cu respectarea principiilor de eficacitate a dezvoltării. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a impulsiona investițiile sustenabile ce au ca obiectiv atingerea ODD-urilor în regiunile din afara Uniunii, creându-se în același timp un parteneriat cu Uniunea și cu sectorul privat local și contribuind la atingerea ODD-urilor. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, cele din Agenda pentru acțiune de la Addis Abeba, inclusiv promovarea mobilizării resurselor interne, precum și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe. Cu cât o țară avansează mai mult și mai rapid pe calea reformelor interne care vizează instituirea și consolidarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, cu atât va crește sprijinul pe care aceasta îl va primi din partea Uniunii. O astfel de condiționalitate pozitivă poate aduce schimbări reale și ar garanta faptul că banii contribuabililor din Uniune sunt cheltuiți într-un mod sustenabil.

Amendamentul     4

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 32 300 000 000 EUR, deblocând cuantumul suplimentar opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează refugiații și comunitățile-gazdă din zonele afectate de criză.

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale presiunilor exercitate de migrație, generate de sărăcie, inegalitate, creștere demografică, lipsa de locuri de muncă și de posibilități economice, de schimbările climatice, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 38 470 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public pentru dezvoltarea infrastructurii economice și sociale în țările partenere, comunitățile-gazdă și cele de tranzit, cu un accent deosebit pe crearea de locuri de muncă și sustenabilitate.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În cadrul noului mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor care abordează cauzele profunde ale migrației în cadrul plafonului maxim majorat și ar trebui să beneficieze de garanția generală a Uniunii.

(10)  În cadrul noului mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, cuantumul maxim de 2 300 000 000 EUR ar trebui să fie dedicat proiectelor care abordează cauzele profunde ale migrației și contribuie la consolidarea rezilienței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit, în cadrul plafonului maxim majorat și ar trebui să beneficieze de garanția generală a Uniunii.

Amendamentul     6

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Fiind unul dintre principalele obiective ale BEI în cadrul mandatului extern al BEI, sprijinul pentru MIMM-uri și dezvoltarea sectorului privat local necesită un efort concertat astfel încât operațiunile BEI să se concentreze pe îmbunătățirea accesului MIMM-urilor la finanțare și credite, furnizarea de asistență tehnică, promovarea spiritului antreprenorial și asigurarea furnizării adecvate de servicii financiare către gospodării și întreprinderi, pentru a înlesni tranziția MIMM-urilor de la economia informală volatilă la sectorul formal. Operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui de asemenea să încerce să sprijine cu fermitate proiectele de investiții la scară mică desfășurate de MIMM-uri, pentru a facilita acestora dobândirea unui caracter mai internațional, îndeosebi în zonele rurale îndepărtate și, în special, în domeniul tratării apei potabile, al eliminării apelor reziduale, precum și al energiilor regenerabile.

Amendamentul     7

Propunere de decizie

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Ar trebui să fie efectuată o revizuire a mandatului privind împrumuturile externe, pentru a asigura alinierea acestuia la principiile privind eficacitatea dezvoltării și la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Amendamentul     8

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului.

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației și contribuția la dezvoltarea sustenabilă pe termen lung ar trebui să fie adăugate ca noi obiective ale mandatului; proiectele finanțate în cadrul noului obiectiv ar trebui, în principiu, să îndeplinească criteriile pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE și să fie în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.

Amendamentul     9

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Ar trebui să fie garantate complementaritatea și coordonarea cu inițiativele Uniunii care abordează cauzele profunde ale migrației, inclusiv cu sprijinul acordat de Uniune pentru reintegrarea durabilă a migranților întorși în țările de origine.

eliminat

Amendamentul     10

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020.

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze creșterea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020, potrivit angajamentului pe care și l-a asumat în strategia sa în domeniul schimbărilor climatice. BEI ar trebui să ia în considerare concluziile Consiliului European adoptate la 22 mai 2013, care prevăd eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului sau economiei, inclusiv a celor pentru combustibili fosili.

_________________

_________________

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

Justificare

În strategia sa în domeniul schimbărilor climatice, adoptată la finalul anului 2015, BEI s-a angajat să crească numărul de proiecte din domeniul combaterii schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare până la 35% până la finalul anului 2020. Acest anunț ar trebui să se reflecte în mandatul său extern. De asemenea, concluziile Consiliului European din 22 mai 2013 ar trebui să se reflecte pe deplin în activitățile de acordare a împrumuturilor externe ale Europei.

Amendamentul     11

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebuielaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care vizează refugiații și comunitățile-gazdă. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(15)  BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori în cadrul său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, careabordeze cauzele profunde ale migrației și rezistența economică pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI trebuie să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la atingerea acestor obiective, în special contribuția la ODD, implicarea societății civile locale, precum și alinierea la prioritățile externe ale Uniunii și prioritățile bugetare ale Uniunii. BEI ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a consolida răspunderea sa în fața Parlamentului European, prin transparență și acces la informații, prin publicarea rezultatelor, a evaluărilor de impact, a evaluărilor și a analizelor impacturilor proiectelor pe o bază sistematică prin intermediul cadrului de măsurare a rezultatelor.

Amendamentul     12

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației.

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. BEI ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la orice decizie de realocare, furnizând un raport justificativ și o evaluare a impactului. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public în cadrul inițiativei BEI pentru reziliență ar trebui să fie absorbite complet pentru acest obiectiv și nu ar trebui să fie realocate.

Amendamentul     13

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Decizia 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 32 300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 38 470 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

Justificare

Majorarea propusă este necesară în cazul în care BEI contribuie la întreaga gamă a politicilor și a priorităților UE, inclusiv cele care vizează Ucraina și alte noi țări eligibile.

Amendamentul     14

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Decizia 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cuantum maxim de 30 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public în favoarea refugiaților și a comunităților-gazdă;

(a)  un cuantum maxim de 36 170 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează rezolvarea cauzelor profunde ale migrației, inclusiv schimbările climatice, consolidarea pe termen lung a infrastructurii sociale și economice și favorizarea dezvoltării persoanelor strămutate forțat și a comunităților-gazdă, puse în aplicare în temeiul inițiativei BEI pentru reziliență;

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Decizia 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care abordează cauzele profunde ale migrației.

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care vizează rezolvarea cauzelor profunde ale migrației, consolidarea pe termen lung a infrastructurii sociale și economice și favorizarea dezvoltării persoanelor strămutate forțat și a comunităților-gazdă, puse în aplicare în temeiul inițiativei BEI pentru reziliență;

Amendamentul     16

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  răspunsul strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației.”;

(d)  răspunsul strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației, generată de sărăcie, de inegalitate, de creșterea demografică, de lipsa de locuri de muncă și de posibilități economice, de schimbările climatice și a consolidării rezistenței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit;

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4.   În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de asistență oficială pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, operațiunile de finanțare ale BEI contribuie, conform articolelor 208 și 209 din TFUE, în mod indirect la obiectivele politicii Uniunii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, cum ar fi reducerea sărăciei prin intermediul unei creșteri economice favorabile incluziunii și al unei economii durabile, precum și al dezvoltării ecologice și sociale.”

„4.   În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de asistență oficială pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, operațiunile de finanțare ale BEI se concentrează, conform articolelor 208 și 209 din TFUE, asupra obiectivelor politicii Uniunii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, în special reducerea sărăciei prin intermediul unei creșteri economice favorabile incluziunii și al unei dezvoltări economice, ecologice și sociale sustenabile.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Amendamentul     18

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari.

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida cu prioritate sectorul privat local, inclusiv MIMM-urile, în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale MIMM-urilor din Uniune, făcând posibil accesul la finanțare și mobilizând totodată dezvoltarea de noi proiecte de investiții gestionate de MIMM-uri, facilitând în continuare acestora dobândirea unui caracter mai internațional. Pentru a monitoriza și evalua în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul MIMM-urilor în cauză, BEI desfășoară cu temeinicie procesul de diligență necesar și stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiarii finali.

Amendamentul     19

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține nivelul actual ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, iar volumul minim al acestor operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI.

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține nivelul actual ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, iar volumul minim al acestor operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI, crescând progresiv acest procent pentru a ajunge la cel puțin 35 % până în 2020.

Amendamentul     20

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare. Operațiunile de finanțare ale BEI abordează, în principal, nevoile mai mari în materie de infrastructură și de servicii conexe pentru a face față afluxului de migranți și stimulează oportunitățile de încadrare în muncă pentru comunitățile-gazdă și refugiați, pentru a favoriza integrarea economică și pentru a le permite refugiaților să devină independenți.

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale presiunilor exercitate de migrație generate de sărăcie, subdezvoltare, inegalitate, creștere demografică, lipsa oportunităților economice și de ocupare a forței de muncă, precum și din schimbările climatice și care contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare, asigurând totodată respectarea ODD-urilor. Operațiunile de finanțare ale BEI consolidează, în principal, acțiunile umanitare și sprijinul acordat creării de locuri de muncă decente, asigurând, în același timp, respectarea deplină a drepturilor omului, a dreptului muncii și a drepturilor sociale, a libertăților fundamentale și a integrării egalității de gen prin punerea în aplicare a unei abordări bazate pe drepturi (ABR), care să cuprindă toate drepturile omului și drepturile sociale într-un spirit de transparență, participare, nediscriminare și responsabilitate. Operațiunile de finanțare ale BEI trebuie să recunoască faptul că egalitatea de gen reprezintă un aspect transversal pentru a se ajunge la o dezvoltare durabilă. Perspectiva de gen trebuie să fie integrată în cadrul tuturor operațiunilor de finanțare. BEI asigură elaborarea unui plan de acțiune pentru egalitatea de gen până la 31 decembrie 2017 și conformitatea tuturor operațiunilor BEI efectuate în temeiul acestui mandat cu principiile Strategiei pentru egalitatea de gen, aprobată în decembrie 2016.

Amendamentul     21

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 9

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„9. Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în care urmează să se realizeze operațiunile respective.”

„9. Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în care urmează să se realizeze operațiunile respective. Condițiile legale care reglementează desfășurarea operațiunilor cuprind, de asemenea, standarde de mediu, sociale, în domeniul drepturilor omului și al muncii.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Justificare

Acordurile-cadru încheiate între BEI și țările beneficiare cuprind, printre altele, prevederi privind impozitarea, convertibilitatea monedelor, transferul de fonduri, tratamentul vamal și fiscal aplicabil proiectelor, precum și licitațiile și tratamentul reprezentanților băncii. Prin urmare, acordurile-cadru ar trebui să conțină prevederi referitoare la obligațiile în materie de mediu, sociale, în domeniul drepturilor omului și al muncii.

Amendamentul     22

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 9 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„Înainte de finanțarea operațiunilor care afectează terenurile și resursele naturale, BEI se asigură că principiul consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză este pus în aplicare.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Justificare

În 2007, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene, prin care sunt recunoscute drepturile acestora și care menționează în mod specific consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză (FPIC) drept condiție prealabilă pentru orice activitate care afectează terenurile, teritoriile și resursele naturale ancestrale ale acestora. Acest principiu ar trebui respectat și în cadrul operațiunilor BEI.

Amendamentul     23

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  La articolul 9 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„BEI elaborează un ghid practic privind evaluarea aspectelor legate de toate drepturile fundamentale ale omului care trebuie utilizat în timpul evaluării ex-ante și în cadrul monitorizării continue a fiecărui proiect în parte, inclusiv a proiectelor care implică intermediari financiari, pe baza cadrelor existente, în special a Cadrului strategic al UE și a Planului de acțiune privind drepturile omului.”;

Amendamentul     24

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Decizia 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației;

(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației și consolidării rezilienței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit în consultare și în cooperare cu părțile interesate și cu societatea civilă”;

Amendamentul     25

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la articolul 11 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)   o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii, ținând cont de orientările operaționale regionale tehnice menționate la articolul 5;”

„(c)   o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii.

 

În colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia instituie cadrul și metodologia pentru o raportare anuală a BEI referitoare la operațiunile acesteia acoperite de garanția comunitară și conformitatea acestora cu principiile generale care stau la baza acțiunii externe a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din TUE. Principalul obiectiv al acestei raportări este monitorizarea conformității BEI cu obligațiile prevăzute de TUE și în special cu dispozițiile articolului 21 din tratat, printre care se numără respectarea și promovarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei și gestionarea riscurilor de mediu.

 

Metodologia este elaborată de Comisie și SEAE pe parcursul primului an în urma intrării în vigoare a prezentei decizii revizuite și se bazează pe rapoartele BEI referitoare la respectarea drepturilor omului, astfel cum se solicită în Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului.

 

Pe baza raportării anuale a BEI, Comisia prezintă în fiecare an, Parlamentului European, o evaluare proprie a informațiilor furnizate de BEI și sugerează eventuale modificări în ceea ce privește politicile și procedurile urmate de BEI pentru a fi adoptate de statele membre, ținând cont de avizul Parlamentului European referitor la astfel de modificări. Eventualele recomandări ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European cu privire la modul de îmbunătățire a raportărilor BEI în acest sens sunt integrate în cadrul actualizării orientărilor operaționale tehnice regionale;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendamentul     26

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – litera b

Decizia 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației. ;

(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic care să abordeze cauzele profunde ale migrației, generate de sărăcie, de inegalitate, de creșterea demografică, de lipsa de locuri de muncă și de posibilități economice, de schimbările climatice și la consolidarea rezistenței economice pe termen lung a comunităților-gazdă și a celor de tranzit;

Amendamentul     27

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 12 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.   În conformitate cu propria sa politică de transparență și cu principiile Uniunii privind accesul la documente și informații și, treptat, în conformitate cu standardele Inițiativei privind transparența ajutoarelor internaționale, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, informații cu privire la:”

„1.   În conformitate cu propria sa politică de transparență și cu dreptul Uniunii privind accesul la documente și informații și, treptat, în conformitate cu standardele Inițiativei privind transparența ajutoarelor internaționale, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, informații cu privire la:”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Amendamentul     28

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  La articolul 12 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„(ba)  BEI pune la dispoziție în registrul său public următoarele documente:

 

-   toate fișele de măsurare a rezultatelor (MR) pentru proiecte care se încadrează în domeniul de aplicare al acestei garanții, în special cele legate de modul în care această garanție contribuie la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, evidențiind mai ales impactul său economic, social și asupra mediului;

 

-   rapoartele de monitorizare și de evaluare;

 

-   rapoartele de finalizare a proiectelor;

 

-   avizele emise de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 din Statutul BEI.”

Justificare

Accesul la informații și documente vizând proiecte acoperite de prezenta garanție ar trebui să se bazeze în mod direct pe legislația actuală a UE privind accesul la documente și divulgarea de informații, cum ar fi Regulamentul nr. 1049/2001 din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și Regulamentul nr. 1367/2006 din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului.

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Anexa II

Decizia 466/2014/UE

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia

Europa de Est, Caucazul de Sud

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Anexa II

Decizia 466/2014/UE

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rusia

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Anexa II

Decizia 466/2014/UE

Anexa II – litera B – punctul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Anexa III

Decizia 466/2014/UE

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia

Europa de Est, Caucazul de Sud

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Anexa III

Decizia 466/2014/UE

Anexa II – litera B – punctul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rusia

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Referințe

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

6.10.2016

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Nirj Deva

16.12.2016

Examinare în comisie

28.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tania González Peñas, Martina Werner

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (22.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Raportor pentru aviz: Eduard Kukan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei vizează extinderea mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții (BEI), atât cantitativ, cât și calitativ, în special cu obiectivul de a intensifica activitățile în vecinătatea sudică și în Balcanii de Vest și de a contribui la noul Plan de investiții externe.

Raportorul salută această propunere, dar consideră că ar trebui să fie însoțită de o creștere adecvată a plafonului pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru a se evita întreruperea operațiunilor prioritare existente. Acesta este mai ales cazul activităților BEI în Ucraina, unde se estimează că împrumuturile la nivelurile actuale ar epuiza pachetul financiar propus deja înainte de jumătatea anului 2018.

Raportorul sprijină ideea de a se pune un accent strategic mai mare asupra cauzelor profunde ale migrației și susține proiectele de sprijinire a comunităților-gazdă din regiunile prioritare. Totuși, este necesar ca propunerea să fie mai clară pentru a se face distincție între aceste diferite obiective și sumele care le sunt alocate.

Raportorul sprijină, de asemenea, ideea de a oferi BEI posibilitatea de a finanța proiecte în cadrul noului mandat de acordare a împrumuturilor pentru sectorul privat înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii („warehousing”).

De asemenea, raportorul consideră că ar trebui să se consolideze mai mult legătura esențială dintre operațiunile BEI și politica externă a UE. În special, repartizarea pe țări în cadrul plafoanelor regionale ar trebui să reflecte pe deplin constrângerile și prioritățile politicii externe și ar trebui să fie definită în consultare cu Serviciul European de Acțiune Externă.

În plus, ar trebui să se îmbunătățească transparența în ceea ce privește proiectele finanțate de BEI prin intermediari financiari.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză fără precedent a refugiaților, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient procesele și programele existente pentru a sprijini inițiativele care contribuie la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(1)  Comunitatea internațională se confruntă cu o criză a migrației și a refugiaților fără precedent, situație care necesită solidaritate, mobilizarea eficientă a resurselor financiare și abordarea și depășirea provocărilor existente în mod coordonat. Toate părțile implicate trebuie să colaboreze pentru a aplica politici durabile, pe termen mediu și lung și să utilizeze eficient procesele și programele existente pentru a sprijini inițiativele care contribuie la abordarea cauzelor profunde ale migrației și la consolidarea rezilienței comunităților-gazdă și a celor de tranzit.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 32 300 000 000 EUR, deblocând cuantumul suplimentar opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează refugiații și comunitățile-gazdă din zonele afectate de criză.

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să mențină nivelurile actuale de sprijin pentru prioritățile Uniunii menționate în Strategia globală privind politica externă și de securitate a Uniunii Europene („Strategia globală a UE”), să răspundă unor eventuale provocări viitoare, precum și să asigure un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 36 300 000 000 EUR, printre altele, prin deblocarea cuantumului suplimentar opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează consolidarea rezilienței migranților, refugiaților, precum și a comunităților-gazdă și a celor de tranzit.

Amendamentul     3

Propunere de decizie

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Deși este extrem de important să se abordeze cauzele profunde ale crizei migrației și refugiaților, acest lucru nu ar trebui să se realizeze în detrimentul politicilor din alte domenii de prioritate strategică esențială menționate în Strategia globală a UE.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Având în vedere necesitatea de a pune rapid în aplicare inițiativa BEI pentru reziliență, BEI ar trebui să fie în măsură să depoziteze proiecte în cadrul mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, în condiții care urmează a fi convenite între Comisie și BEI.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului.

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației și consolidarea rezilienței comunităților-gazdă și a celor de tranzit ar trebui să fie adăugate ca noi obiective ale mandatului și ar trebui să fie urmărite în conformitate deplină cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). BEI trebuie să desfășoare în mod temeinic diligența necesară și monitorizarea proiectelor pentru a asigura conformitatea și ar trebui să mențină un mecanism de soluționare a plângerilor accesibil tuturor părților interesate. Comisia, în rapoartele sale anuale, ar trebui să evalueze conformitatea cu articolul 21 din TUE, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei și gestionarea riscurilor de mediu.

Amendamentul     6

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020.

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze creșterea nivelului actual al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, contribuind la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020, potrivit angajamentului pe care și l-a asumat ca parte a strategiei sale privind clima.

_________________

_________________

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

4 Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care vizează refugiații și comunitățile-gazdă. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori pentru a aborda cauzele profunde ale migrației și a consolida reziliența comunităților-gazdă și a celor de tranzit. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la obiectivele respective.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Ar trebui să se asigure o mai mare vizibilitate și transparență a operațiunilor BEI în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, în special în ceea ce privește subproiectele finanțate prin intermediari financiari, îmbunătățind accesul instituțiilor Uniunii și al publicului larg la informații.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației.

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public în cadrul inițiativei BEI pentru reziliență ar trebui să fie absorbite complet pentru acest obiectiv și nu ar trebui să fie realocate.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Lista regiunilor și a țărilor eligibile, precum și lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile ar trebui să fie modificate pentru a exclude țările cu venituri ridicate și cu un rating de credit ridicat (Brunei, Islanda, Israel, Singapore, Chile și Coreea de Sud). În plus, Iranul trebuie să fie adăugat pe lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile.

(17)  Lista regiunilor și a țărilor eligibile, precum și lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile ar trebui să fie modificate pentru a exclude țările cu venituri ridicate și cu un rating de credit ridicat (Brunei, Islanda, Israel, Singapore, Chile și Coreea de Sud). În plus, Rusia trebuie să fie eliminată de pe lista țărilor și regiunilor eligibile, iar Iranul trebuie să fie adăugat pe lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 32 300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 36 300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cuantum maxim de 30 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public în favoarea refugiaților și a comunităților-gazdă;

(a)  un cuantum maxim de 34 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează consolidarea rezilienței migranților, refugiaților, precum și a comunităților-gazdă și a celor de tranzit;

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care abordează cauzele profunde ale migrației.

(b)  un cuantum maxim de 2 300 000 000 EUR în temeiul unui mandat privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, pentru proiecte care abordează cauzele profunde ale migrației, puse în aplicare în temeiul inițiativei BEI pentru reziliență.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cuantumurile maxime în temeiul mandatului general și al mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, menționate la alineatul (1), se defalchează pe plafoane și subplafoane regionale, conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale, BEI asigură în mod progresiv o repartizare echilibrată pe țări, în regiunile aflate sub acoperirea garanției UE.”;

2.  Cuantumurile maxime în temeiul mandatului general și al mandatului privind acordarea de împrumuturi pentru sectorul privat, menționate la alineatul (1), se defalchează pe plafoane și subplafoane regionale, conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale, BEI asigură o repartizare adecvată pe țări, în regiunile aflate sub acoperirea garanției UE, în conformitate cu prioritățile politicii externe a Uniunii, care se reflectă în orientările operaționale tehnice regionale menționate la articolul 5.”;

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

‘(d)  răspunsul strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației.”;

‘(d)  răspunsul strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației și consolidării rezilienței comunităților-gazdă și a celor de tranzit.”;

Amendamentul     16

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari.;

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au impact maxim asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. BEI permite asumarea mai multor riscuri, o flexibilitate sporită și o abordare bazată pe dezvoltare, precum și măsurări exacte ale impactului. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari.;

Amendamentul     17

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) sprijină proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) susțin proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea amprentei de carbon în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Amendamentul     18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3 a)  La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.Monitorizarea efectuată de BEI vizează, de asemenea, includerea implementării operațiunilor intermediate și a performanței intermediarilor financiari în contextul sprijinirii IMM-urilor.

„3. Monitorizarea efectuată de BEI include implementarea operațiunilor intermediate și performanța intermediarilor financiari în contextul sprijinirii IMM-urilor.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=RO)

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației;”;

„(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației și consolidării rezilienței comunităților-gazdă și a celor de tranzit în strânsă consultare cu comunitățile afectate, organizațiile societății civile și ONG-urile;”;

Amendamentul     20

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(a a)  litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

(e)  o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special măsura în care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în cadrul procesului de diligență necesar și al monitorizării proiectelor de investiții finanțate;

„(e)  o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special măsura în care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în cadrul procesului de diligență necesar și al monitorizării proiectelor de investiții finanțate, precum și măsuri pentru maximizarea participării locale prin promovarea implicării comunităților afectate, a organizațiilor societății civile și a ONG-urilor;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=RO)

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației. ”;

„(j)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la furnizarea unui răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației și să consolideze reziliența comunităților-gazdă și a celor de tranzit. ”;

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  Articolul 12 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a)  toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei decizii, după etapa de aprobare a proiectului, indicând în special dacă un proiect de investiții este acoperit de garanția UE și modul în care acesta contribuie la obiectivele acțiunilor externe ale Uniunii, precizând în special impactul său economic, social și asupra mediului;

„(a)  toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei decizii, după etapa de aprobare a proiectului, inclusiv informațiile privind proiectele și subproiectele finanțate prin intermediari financiari, indicând în special dacă un proiect de investiții este acoperit de garanția UE și modul în care acesta contribuie la obiectivele acțiunilor externe ale Uniunii, precizând în special impactul său economic, social și asupra mediului;

Amendamentul     23

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 13 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5 b)  La articolul 13, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cadrul operațiunilor sale de finanțare, BEI aplică principiile și standardele stabilite în dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv obligația de a lua măsurile rezonabile pentru a identifica beneficiarii reali, dacă este cazul.

„În cadrul operațiunilor sale de finanțare, BEI aplică principiile și standardele stabilite în dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin introducerea raportării pentru fiecare țară, a registrelor publice privind proprietatea efectivă și a unei liste negre a jurisdicțiilor fiscale neconforme. BEI prezintă periodic Parlamentului European un raport referitor la punerea în aplicare a politicii sale privind jurisdicțiile neconforme.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=RO)

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 20 – paragraful -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„Până la 30 iunie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentei decizii care oferă date pentru o eventuală nouă decizie privind mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe acoperite de garanția UE.

Amendamentul    25

Propunere de decizie

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1 a

 

Dispoziție tranzitorie

 

BEI poate să finanțeze proiecte în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor pentru sectorul privat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii și de încheierea unui acord de garantare între Comisie și BEI. Astfel de proiecte ar putea fi incluse în acoperirea prin garanția UE, sub rezerva confirmării de către Comisie a respectării unor condiții stabilite în acordul de garantare.

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Anexa I – punctul B – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat: 18 374 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

B.  Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat: 21 904 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

Amendamentul    27

Propunere de decizie

Anexa I – punctul B – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 9 538 000 000 EUR;

Amendamentul     28

Propunere de decizie

Anexa I – punctul C – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

C.  Asia și America Latină: 3 785 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

C.  Asia și America Latină: 4 255 000 000 EUR, cuantum defalcat în următoarele subplafoane:

Amendamentul     29

Propunere de decizie

Anexa I – punctul C – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  Asia: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Asia: 1 510 000 000 EUR;

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Anexa III – punctul B – subpunctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rusia

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Referințe

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Eduard Kukan

2.12.2016

Examinare în comisie

9.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

8

4

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (28.2.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Raportor pentru aviz: Salvatore Cicu

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii, la crearea de bunăstare și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  BEI i-au fost atribuite noi sarcini, cum ar fi cele din domeniul diplomației economice europene. Pentru a le putea îndeplini, BEI are nevoie de suficiente resurse financiare. Succesul fondului de garantare din cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe permite BEI să aibă rezultate concrete, cu un impact la nivelul Uniunii prin proiecte solide în țări terțe, la costuri minime pentru bugetul Uniunii. În contextul unor exigențe în creștere asupra activității BEI ca instituție financiară a Uniunii, se consideră că este important să se consolideze acest instrument de succes, iar Comisia ar trebui să majoreze provizioanele bugetare în favoarea BEI cu ocazia viitoarei propuneri legislative pentru perioada 2021-2028.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 32 300 000 000 EUR, deblocând cuantumul suplimentar opțional în valoare de 3 000 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează refugiații și comunitățile-gazdă din zonele afectate de criză.

(9)  Pentru a permite mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe să răspundă potențialelor provocări viitoare și priorităților Uniunii, precum și pentru a aduce un răspuns strategic, care să abordeze cauzele profunde ale migrației, plafonul maxim pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE ar trebui să fie mărit la 38 500 000 000 EUR. În temeiul mandatului general, cuantumul de 1 400 000 000 EUR ar trebui alocat pentru proiecte din sectorul public care vizează refugiații și comunitățile-gazdă din zonele afectate de criză.

Justificare

Propunerea Comisiei ar avea un impact direct și imediat asupra altor politici și priorități presante ale UE. Acest lucru ar presupune, de facto, o reducere a activității anuale a BEI în vecinătatea estică, inclusiv în Ucraina. Activitatea anuală din vecinătatea estică ar trebui redusă cu 70% față de actualele niveluri anuale de creditare. Plafoanele propuse pentru Asia și America Latină și Africa de Sud ar avea de suferit o reducere cu 50% a activității anuale față de nivelurile actuale.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului.

(11)  Abordarea cauzelor profunde ale migrației ar trebui să fie adăugată ca un nou obiectiv al mandatului, iar fiecare proiect finanțat în vederea realizării acestui nou obiectiv ar trebui să respecte articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Ar trebui să fie garantate complementaritatea și coordonarea cu inițiativele Uniunii care abordează cauzele profunde ale migrației, inclusiv cu sprijinul acordat de Uniune pentru reintegrarea durabilă a migranților întorși în țările de origine.

(12)  Ar trebui să fie garantate complementaritatea și coordonarea cu inițiativele Uniunii care abordează cauzele profunde ale migrației, inclusiv cu sprijinul acordat de Uniune pentru reintegrarea durabilă a migranților întorși în țările de origine. În acest sens, BEI ar trebui să coopereze îndeaproape cu SEAE și să aibă posibilitatea de a apela, în măsura în care este necesar, la organizațiile internaționale competente, cum ar fi OIM și UNHCR.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020.

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, BEI ar trebui să vizeze creșterea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020, potrivit angajamentului pe care și l-a asumat în strategia sa privind clima.

Justificare

În strategia sa privind clima, adoptată la finalul anului 2015, BEI s-a angajat să crească numărul de proiecte din domeniul combaterii schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare cu până la 35 % până la finalul anului 2020. Acest anunț ar trebui să se reflecte în mandatul său extern.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care vizează refugiații și comunitățile-gazdă. Prin urmare, în raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la abordarea cauzelor profunde ale migrației.

(15)  În contextul cadrului său de măsurare a rezultatelor pentru proiectele din sectorul public și din sectorul privat, BEI ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare un set de indicatori care vizează refugiații și comunitățile-gazdă, inclusiv indicatori care să permită măsurarea contribuției proiectului la realizarea ODD, la combaterea cauzelor profunde ale migrației și implicarea societăților civile din comunitățile-gazdă. În raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să fie inclusă o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la abordarea acestor factori, asigurând o deplină responsabilitate și transparență. BEI ar trebui să îmbunătățească accesul la informații atât pentru Parlamentul European și celelalte instituții, cât și pentru cetățeni, în special în ceea ce privește sistemul de contractare și de subcontractare și accesul la datele financiare privind proiectele finanțate de BEI.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației.

(16)  Numai pentru necesitatea de a răspunde unor urgențe și unor situații de criză care ar putea să apară în cursul perioadei mandatului și care sunt recunoscute ca priorități ale politicii externe a Uniunii, plafonul de realocare, de către BEI, între regiuni, pe parcursul mandatului ar trebui să fie majorat de la 10 % la 20 %. BEI ar trebui să informeze Parlamentul European referitor la orice decizie de realocare, furnizând un raport justificativ și o evaluare a impactului. Mandatul de acordare de împrumuturi pentru sectorul privat în cuantum de 2 300 000 000 EUR și cuantumul de 1 400 000 000 EUR destinat proiectelor din sectorul public nu pot fi realocate, deoarece obiectivul acestora este acela de a aborda cauzele profunde ale migrației.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Lista regiunilor și a țărilor eligibile, precum și lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile ar trebui să fie modificate pentru a exclude țările cu venituri ridicate și cu un rating de credit ridicat (Brunei, Islanda, Israel, Singapore, Chile și Coreea de Sud). În plus, Iranul trebuie să fie adăugat pe lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile.

(17)  Lista regiunilor și a țărilor eligibile, precum și lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile ar trebui să fie întocmite astfel încât să asigure cel mai mare impact în materie de dezvoltare și să fie modificate pentru a exclude țările cu venituri ridicate și cu un rating de credit ridicat (Brunei, Islanda, Israel, Singapore, Chile și Coreea de Sud). În plus, Iranul trebuie să fie adăugat pe lista regiunilor și a țărilor potențial eligibile.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Consiliu European a subliniat rolul esențial pe care BEI îl joacă în relațiile economice externe ale Uniunii și a solicitat BEI, cu ocazia reuniunii sale din 20 și 21 martie 2014, „să contribuie în continuare la îmbunătățirea competitivității și a internaționalizării întreprinderilor europene”. Accesul la finanțare este una dintre cele mai presante provocări pentru IMM-uri. Prin urmare, se impune o strategie a BEI prin care să îmbunătățească și să lărgească accesul IMM-urilor la finanțare, inclusiv prin programe de facilitare a comerțului și inițiative precum Instrumentul european de microfinanțare „Progress” și noile instrumente pentru finanțarea activităților comerciale ale IMM-urilor europene. În plus, ar trebui instituite cerințe de politică mai proactive pentru IMM-uri și microîntreprinderi, adresate băncilor intermediare care alocă fonduri BEI, și ar trebui asigurată o mai bună transparență cu privire la evaluarea impactului economic și social al împrumuturilor acordate de BEI.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Obiectivele cantitative ale BEI privind acțiunile în domeniul climei sunt pe cale de a fi îndeplinite. BEI s-a angajat să se concentreze și mai mult pe măsurile privind clima în țările în curs de dezvoltare, majorând finanțarea cu până la 35 % până în 2020. Pentru a permite BEI să atingă acest obiectiv, trebuie introduse plafoane regionale obiective cu finanțare suficientă, în caz contrar BEI fiind forțată să își reducă activitățile în Asia și America Latină, regiuni în care BEI a fost, în mod tradițional, foarte activă în mediul financiar.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Decizia 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 32 300 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

1.  Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 38 500 000 000 EUR. Cuantumurile alocate inițial pentru operațiuni de finanțare, dar anulate ulterior nu fac parte din valoarea plafonului.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Decizia 466/2014/UE

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un cuantum maxim de 30 000 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 1 400 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public în favoarea refugiaților și a comunităților-gazdă;

(a)  un cuantum maxim de 36 200 000 000 EUR în temeiul unui mandat general, din care un cuantum de până la 2 500 000 000 EUR este alocat pentru proiecte din sectorul public în favoarea refugiaților și a comunităților-gazdă, precum și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației;

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au cel mai mare impact asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari;

Pentru a se asigura că investițiile sectorului privat au cel mai mare impact asupra dezvoltării, BEI depune eforturi pentru a consolida sectorul privat local și pentru a contribui la crearea unor condiții favorabile pentru întreprinderile și investițiile private în țările beneficiare, prin sprijinirea investițiilor locale, astfel cum se prevede la alineatul (1) litera (a). Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale prevăzute la alineatul (1) vizează, de asemenea, consolidarea sprijinului acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune. Operațiunile de finanțare ale BEI contribuie la ameliorarea accesului pe piață al IMM-urilor în țările terțe partenere ale Uniunii și la integrarea lor în lanțurile valorice globale și contribuie în continuare la intensificarea dimensiunii internaționale și a competitivității întreprinderilor din Uniune. Pentru a monitoriza în mod eficace utilizarea fondurilor în beneficiul IMM-urilor în cauză, BEI stabilește și menține cerințe contractuale adecvate care impun obligații standard de raportare atât pentru intermediarii financiari, cât și pentru beneficiari; BEI depune eforturi pentru a identifica obstacolele care stau în calea accesului la finanțare al IMM-urilor și se asigură că acestea sunt depășite;

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la articolul 3, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.   Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, inclusiv pentru producția de gaz și transportul către piața energetică a Uniunii, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă.

„6.   Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, măsuri în vederea asigurării eficienței energetice, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=RO)

Justificare

Producția și transportul de gaz nu ar trebui să fie incluse în garanția UE, deoarece ar reprezenta o subvenție pentru un combustibil fosil. Decizia ar trebui să pună în aplicare concluziile Consiliului European adoptate la 22 mai 2013, care prevăd eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului sau economiei, inclusiv a celor pentru combustibili fosili.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Operațiunile BEI ar trebui să integreze, printre altele, măsuri concrete pentru eliminarea progresivă a finanțării proiectelor care împiedică realizarea obiectivelor UE privind mediul, precum și pentru accelerarea eforturilor de sprijinire a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare. Operațiunile de finanțare ale BEI abordează, în principal, nevoile mai mari în materie de infrastructură și de servicii conexe pentru a face față afluxului de migranți și stimulează oportunitățile de încadrare în muncă pentru comunitățile-gazdă și refugiați, pentru a favoriza integrarea economică și pentru a le permite refugiaților să devină independenți.

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul 1 litera (d) sprijină proiecte de investiții care abordează cauzele profunde ale migrației, contribuie la reziliența economică pe termen lung și garantează dezvoltarea durabilă în țările beneficiare, precum și consolidarea acțiunilor umanitare și oferirea de sprijin pentru construirea infrastructurii și crearea de locuri de muncă, asigurând, în același timp, respectarea ODD. Operațiunile de finanțare ale BEI abordează, în principal, nevoile mai mari în materie de infrastructură și transport, energie și acces la energie, precum și telecomunicații, deoarece aceste proiecte sporesc în mod semnificativ potențialul comercial și pot avea un efect de pârghie în internaționalizarea IMM-urilor, în special în regiunile dezavantajate din punct de vedere geografic, dar și exploatează potențialul în sectoare cum ar fi agricultura, tehnologiile ecologice, cercetarea și inovarea și drepturile de proprietate, și consolidează acțiunea umanitară și sprijină crearea de locuri de muncă decente și educația pentru comunitățile-gazdă și de refugiați, pentru a favoriza integrarea economică și pentru a le permite refugiaților să devină independenți, asigurând, în același timp, respectarea deplină a drepturilor omului, în special drepturile muncii și sociale și statul de drept.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sectorul public, inclusiv municipalitățile și entitățile din sectorul public, în ceea ce privește infrastructura și serviciile care să răspundă nevoilor sporite în mod semnificativ.”;

(b)  sectorul public, inclusiv municipalitățile și entitățile din sectorul public, în ceea ce privește infrastructura și serviciile, în special în ceea ce privește asistența medicală și instituțiile speciale pentru copii, serviciile sanitare și învățământul școlar, care să răspundă nevoilor sporite în mod semnificativ.

Justificare

Nevoile principale ale copiilor migranți și ale familiilor lor sunt accesul la tratamente medicale, în special pentru copii, prevenirea cu succes a bolilor prin furnizarea de articole sanitare suficiente și accesul de educație.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  se adaugă următorul alineat:

 

8a.  programele privitoare la IMM-uri din țări terțe ar trebui canalizate către integrarea în lanțurile de distribuție globale, în timp ce, mai ales în vecinătatea estică și sudică, aceste programe ale BEI ar trebui orientate către integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice europene.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  se adaugă următorul alineat:

 

8b.  BEI se asigură că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI sunt obligate să respecte principiul egalității de remunerare și al transparenței remunerării, precum și principiul egalității de gen, prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a; deciziile BEI privind finanțarea proiectelor țin seama de acțiunile întreprinse de întreprinderile candidate în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor ;

 

______________

 

1aDirectiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației;

(b)  BEI elaborează indicatori pentru proiectele care oferă un răspuns strategic în vederea abordării cauzelor profunde ale migrației, printr-o consultare și cooperare aprofundate și regulate cu părțile interesate și societatea civilă;

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Decizia 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii, ținând cont de orientările operaționale regionale tehnice menționate la articolul 5;”

„(c)  o evaluare a contribuției operațiunilor de finanțare ale BEI la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii și a coerenței lor cu alte politici ale Uniunii.

 

Comisia instituie, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), cadrul și metodologia pentru o raportare anuală a BEI referitoare la operațiunile acesteia acoperite de garanția comunitară și conformitatea acestora cu principiile generale care orientează acțiunea externă a Uniunii, prevăzute la articolul 21 din TUE. Obiectivul principal al acestei raportări este monitorizarea respectării de către BEI a obligațiilor din TUE și a dispozițiilor articolului 21, printre care se numără respectarea și promovarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei și gestionarea riscurilor de mediu.

 

Metodologia este elaborată de Comisie și SEAE pe parcursul primului an în urma intrării în vigoare a prezentei decizii de modificare și se va sprijini pe rapoartele BEI referitoare la respectarea drepturilor omului, astfel cum se solicită în Cadrul strategic și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului.

 

Pe baza raportării anuale din partea BEI, Comisia elaborează în fiecare an, pentru Parlamentul European, o evaluare proprie a informațiilor furnizate de BEI și sugerează eventuale modificări în ceea ce privește politicile și procedurile urmate de Bancă pentru a fi adoptate de statele membre, ținând cont de avizul Parlamentului referitor la acestea. Eventualele recomandări ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European cu privire la modul de îmbunătățire a rapoartelor BEI în acest sens sunt integrate în cadrul actualizării orientărilor tehnice operaționale regionale.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=RO)

Justificare

Principala îngrijorare legată de împrumuturile BEI acordate în afara UE rămâne operaționalizarea la fața locului a dispozițiilor prevăzute în mandatul său extern. În această privință, construirea unui mecanism de evaluare a conformității cu articolul 21 din TUE ar fi de importanță fundamentală pentru a determina BEI să creeze și să implementeze proceduri de diligență eficace în evaluarea operațiunilor sprijinite de Bancă în ceea ce privește potențialul impact al acestora asupra mediului, a drepturilor omului și a eradicării sărăciei.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  la articolul 11, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

2.  În vederea pregătirii raportului menționat la alineatul (1) de către Comisie, BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii, inclusiv toate elementele necesare care să permită Comisiei să își elaboreze raportul în conformitate cu alineatul (1). BEI poate, de asemenea, să furnizeze Comisiei informații suplimentare relevante astfel încât Parlamentul European și Consiliul să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a activităților externe ale BEI.

2.  În vederea pregătirii raportului menționat la alineatul (1) de către Comisie, BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii, inclusiv toate elementele necesare care să permită Comisiei să își elaboreze raportul în conformitate cu alineatul (1). BEI poate, de asemenea, să furnizeze Comisiei informații suplimentare relevante astfel încât Parlamentul European și Consiliul să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a activităților externe ale BEI. Pe baza rapoartelor anuale, Parlamentul European poate formula recomandări pentru BEI cu privire la proiectele în desfășurare.

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare final privind aplicarea prezentei decizii.

Pentru a consolida controlul parlamentar, structura de guvernanță a BEI se reorganizează în conformitate cu sistemul consolidat de guvernanță al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS). Comisia furnizează informații referitoare la punerea în aplicare a respectivei reorganizări până la 31 decembrie 2017. Mai mult, BEI informează Parlamentul cu privire la deciziile sale în materie de investiții, prezintă evaluările de impact care demonstrează conformitatea proiectelor planificate cu ODD și cu Acordul de la Paris și publică rapoarte privind toate proiectele finanțate, rezultatele anchetelor interne, selecția, supravegherea și evaluarea activităților și a programelor sale, pe baza unor indicatori clari și măsurabili, precum și privind metodologia și rezultatele evaluărilor ex ante și rapoartele ex post pentru fiecare dintre proiectele finanțate, respectând, în același timp, aspectele sensibile din punct de vedere comercial legate de operațiunile sectorului privat, în special în ceea ce privește motivele pentru care proiectele depuse au fost respinse.

 

Până la 31 decembrie 2021, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare final privind aplicarea prezentei decizii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Referințe

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Salvatore Cicu

12.10.2016

Examinare în comisie

24.1.2017

 

 

 

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (21.3.2017)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Raportor pentru aviz: Aldo Patriciello

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de finanțare a Uniunii care contribuie la integrarea, dezvoltarea și coeziunea europeană prin finanțarea proiectelor în sprijinul politicilor Uniunii. Deși majoritatea proiectelor finanțate de BEI se află pe teritoriul Uniunii, BEI desfășoară operațiuni și în afara Uniunii. Uniunea i-a acordat BEI un număr de mandate de a derula anumite operațiuni de creditare sub acoperirea unei garanții bugetare din partea UE pentru perioada 2014-2020, inclusiv mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe (ELM) care acoperă operațiunile BEI din afara Uniunii.

Raportorul pentru aviz recunoaște că Uniunea, în calitatea sa de actor global, ar trebui să fie în fruntea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice. În plus, el recunoaște că BEI a pus acțiunile legate de schimbările climatice pe lista priorităților sale majore și și-a creat o poziție de lider între instituțiile financiare internaționale în acest domeniu prin integrarea acestor priorități de mediu în activitățile și acțiunile sale din interiorul și din afara Uniunii.

În perioada 2010-2014, BEI a pus la dispoziție peste 90 miliarde EUR pentru proiecte de acțiune legate de schimbările climatice, făcând din BEI unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul climei pe plan mondial.

Finanțarea de către BEI a proiectelor de combatere a schimbărilor climatice

În urma revizuirii intermediare a mandatului actual, care ia în considerare experiențele acumulate în perioada 2014-2016, raportorul pentru aviz salută această propunere legislativă adoptată de Comisie la 14 septembrie 2016.

Noua propunere, bazată pe realizările și provocările din trecut, face trimitere la Acordul de la Paris adoptat cu prilejul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, unde guvernele au căzut de acord să limiteze încălzirea globală la mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și, în consecință, să întreprindă reduceri rapide ale emisiilor GES cu ajutorul celor mai bune tehnici disponibile.

În consecință, prin recunoașterea acordului ca piatră de hotar pe drumul către o economie mai sustenabilă pe plan mondial, raportorul susține din toată inima toate acțiunile necesare pentru a alinia în mare obiectivele și operațiunile mandatului de creditare externă, inclusiv noul obiectiv orizontal la nivel înalt adăugat recent pentru a aborda cauzele profunde ale migrării, la obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU. Aceste acțiuni ar putea contribui în mod direct la realizarea acestor obiective, precum apa potabilă și canalizarea, energia ecologică și la prețuri accesibile, industria, inovarea și infrastructura, orașele și comunitățile sustenabile, acțiunea în domeniul climei, munca în condiții decente și creșterea economică.

Raportorul salută în mod deosebit un aspect din propunere care privește obiectivul BEI de a menține nivelul actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul ELM, ceea ce va contribui la majorarea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020.

Raportorul mai apreciază, de asemenea, faptul că propunerea prevede următoarele elemente principale:

  Operațiunile de finanțare ale BEI, în ciuda situațiilor extrem de diferite pe plan mondial, ar trebui să sprijine proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

  Deși BEI a fost prima instituție financiară internațională care a introdus sistematic un cost al carbonului în evaluările proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru proiectele de acțiune legate de schimbările climatice ar trebui să fie cele definite în Strategia BEI de combatere a schimbărilor climatice, care a fost actualizată în 2015. Pe baza metodologiilor elaborate de BEI pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale proiectelor și a variațiilor acestor emisii, procedura de evaluare a impactului asupra mediului ar trebui să includă o analiză a amprentei de carbon, pentru a determina dacă propunerile de proiecte folosesc în mod optim modernizările în materie de eficiență energetică.

  În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie (2014-2020), BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține nivelul actual ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, iar procentul minim al acestor operațiuni ar trebui să reprezinte cel puțin 25% din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI.

  BEI ar trebui să dea o pondere mai mare elementelor de adaptare în cadrul contribuției sale la proiectele care vizează schimbările climatice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

(2)  Ar trebui dezvoltat, cu țări terțe, un nou cadru de parteneriat orientat spre rezultate, care să țină cont de toate politicile și instrumentele Uniunii. Ca parte a acestui nou cadru de parteneriat, ar trebui instituit Planul de investiții externe, pentru a sprijini investițiile în regiunile din afara Uniunii, contribuind în același timp la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă. Acesta ar trebui, de asemenea, să îndeplinească obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și obiectivele urmărite de alte instrumente de finanțare pentru acțiuni externe.

Justificare

Prin Acordul de la Paris asupra schimbărilor climatice guvernele au căzut de acord să limiteze încălzirea globală la mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și, în consecință, să întreprindă reduceri rapide ale emisiilor GES cu ajutorul celor mai bune tehnici disponibile. Ele s-au angajat, totodată, să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare de adaptare la schimbările climatice.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020.

(13)  În urma Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice4, BEI ar trebui să vizeze menținerea nivelului actual ridicat al cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe, ceea ce va contribui la sporirea investițiilor sale legate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare de la 25 % la 35 % până în 2020. În plus, BEI ar trebui să ia măsuri pentru a elimina treptat finanțarea proiectelor care nu contribuie la obiectivele privind schimbările climatice ale Uniunii și la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.

_________________

_________________

4Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

4Decizia (UE) 2016/590 a Consiliului din 11 aprilie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 103, 19.4.2016, p. 1).

Amendamentul     3

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

"6. Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, inclusiv pentru producția de gaz și transportul către piața energetică a Uniunii, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă.

„6. Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (b) susțin proiecte de investiții în principal în sectoare precum transporturile, energia, infrastructura de mediu, tehnologia informației și comunicațiilor, sănătatea și învățământul. Aceste sectoare includ producția și integrarea energiei din surse regenerabile, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid de carbon, securitatea energetică durabilă și infrastructura energetică, precum și electrificarea zonelor rurale, infrastructura de mediu, precum alimentarea cu apă, salubrizarea și infrastructura verde, telecomunicațiile și infrastructura rețelelor în bandă largă. Operațiunile de finanțare ale BEI nu contribuie la noi capacități de generare de energie pe bază de cărbune și nici nu cresc dependența de cărbune.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Justificare

Amendamentul are ca obiectiv alinierea condițiilor pentru finanțarea operațiunilor BEI în sectorul energiei la poziția Parlamentului în ceea ce privește sprijinul ETS pentru modernizarea sectorului energetic. Finanțarea proiectelor pentru producția de gaz și transportul acestuia pe piața energetică a UE nu ar trebui să facă parte din domeniul de aplicare al instrumentului care vizează să abordeze cauzele profunde ale migrației contribuind la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) sprijină proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Recunoscând că schimbările climatice sunt cea mai mare problemă globală a timpurilor noastre și pentru ca riscurile legate de schimbările climatice să nu submineze eforturile depuse până acum de creștere a nivelului de trai, mai ales în regiunile cele mai sărace ale lumii, operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele generale stabilite la alineatul (1) litera (c) sprijină proiectele de investiții privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivele globale ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și ale Acordului de la Paris adoptat în temeiul convenției respective. În special, aceste obiective ambițioase sunt îndeplinite prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile.

Justificare

Una dintre cele mai spinoase probleme întâmpinate în lupta împotriva schimbărilor climatice este efectuarea investițiilor necesare în această tranziție, mai ales în regiunile cele mai sărace ale lumii. Este important să se elaboreze soluții inovatoare de finanțare în domeniul climei, acoperind acele goluri pe care piața nu le poate umple și valorificând oportunitățile de a atrage finanțare privată, inclusiv prin piața de capital.

Amendamentul     5

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține nivelul actual ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, iar volumul minim al acestor operațiuni reprezintă cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI.

În cursul perioadei acoperite de prezenta decizie, BEI ar trebui să depună eforturi pentru a menține un nivel ridicat al operațiunilor legate de schimbările climatice, al căror volum reprezintă cel puțin 25% din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI din afara Uniunii, urmând ca acest plafon să fie majorat treptat, pentru a atinge cel puțin 35 % până în 2020.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Decizia nr. 466/2014/UE

Articolul 3 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„7a.  Aspectele legate de climă sunt luate în considerare în mod corespunzător în toate activitățile desfășurate în virtutea mandatului BEI de acordare a împrumuturilor externe pentru a garanta că se realizează beneficii atunci când este posibil și fezabil. În ciuda sumelor semnificative al creditelor și a ariei mari de răspândire sectorială a proiectelor sprijinite, se depun în continuare eforturi pentru a spori eficacitatea acțiunilor BEI legate de schimbările climatice și al instrumentelor sale de a aduce în primplan această tematică, în special prin lărgirea considerabilă, ori de câte ori este posibil, a ariei de acoperire a politicilor sectoriale și prin dezvoltarea metodelor de evaluare a riscului și vulnerabilității climatice.”

Justificare

Integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate standardele, metodele și procesele BEI va ajuta la mărirea impactului asupra mediului al activităților de finanțare ale BEI.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Referințe

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ENVI

6.10.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Aldo Patriciello

13.10.2016

Examinare în comisie

27.2.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Referințe

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Data prezentării la PE

14.9.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

12.10.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Data adoptării

27.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

31.3.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri