POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Odbor za proračun
Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial
Pripravljavec mnenja (*):
Nirj Deva, Odbor za razvoj
(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2016/0275(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0135/2017
Predložena besedila :
A8-0135/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0583),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 209 in 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0376/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o vmesnem pregledu uporabe Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0584),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenj Odbora za razvoj, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0135/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih postopkov in programov v podporo pobudam, ki prispevajo k odpravi temeljnih vzrokov migracij.

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z migracijsko in begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih programov za projektiranje in podpiranje pobud, ki prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja in odpravljanju temeljnih vzrokov migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter dolgoročnih posledic prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe   2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Izogniti bi se bilo treba vsem poskusom povezovanja razvojnega financiranja z nadzorom meja, upravljanjem migracijskih tokov ali sporazumi o ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, pa tudi cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

Obrazložitev

Vlade so se v pariškem podnebnem sporazumu dogovorile, da bodo omejile globalno segrevanje, in sicer na občutno pod +2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo, in si tako prizadevale za naglo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. Zavezale so se tudi, da bodo države v razvoju podpirale pri njihovem prizadevanju za prilagajanje podnebnim spremembam.

Predlog spremembe   4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ključni element pobude EIB za odpornost je kvantitativna in kvalitativna razširitev mandata EIB za zunanja posojila. EIB bi tako lahko hitro prispevala k ciljem EIP, zlasti z zagotavljanjem dodatnega financiranja upravičencem iz zasebnega sektorja.

(4)  Ključni element pobude EIB za odpornost je kvantitativna in kvalitativna razširitev mandata EIB za zunanja posojila. EIB bi tako lahko hitro prispevala k ciljem EIP, zlasti z zagotavljanjem dodatnega financiranja upravičencem iz zasebnega sektorja, s katerim bi pospešili dolgoročne naložbe.

Predlog spremembe   5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije, ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 32 300 000 000 EUR, in sicer s sprostitvijo neobveznega dodatnega zneska v višini 3 000 000 000. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih.

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, pa tudi podnebnih sprememb, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 38 470 000 000 EUR. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene razvoju gospodarske in socialne infrastrukture v partnerskih državah, tranzitnih in gostiteljskih skupnostih, s poudarkom na ustvarjanju delovnih mest in trajnosti.

Predlog spremembe   6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracijske in begunske krize je sicer bistvenega pomena, a ne bi smelo potekati na račun politik na drugih strateških prednostnih področjih, opredeljenih v globalni strategiji EU.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V okviru novega mandata za posojila zasebnemu sektorju bi moral biti najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR namenjen projektom, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij znotraj najvišje dvignjene meje, in bi ti morali biti kriti s skupnim jamstvom Unije.

(10)  V okviru novega mandata za posojila zasebnemu sektorju bi moral biti najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR namenjen projektom, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij ter prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti beguncev, migrantov, gostiteljskih in tranzitnih skupnosti znotraj najvišje dvignjene meje, in bi ti morali biti kriti s skupnim jamstvom Unije.

Predlog spremembe   8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem ter razvoju lokalnega zasebnega sektorja, kar je eden od glavnih ciljev EIB v skladu z zunanjim mandatom EIB, je potrebno usklajeno prizadevanje, da bi bile operacije EIB namenjene zlasti izboljšanju dostopa mikro, malih in srednjih podjetij do financiranja in posojil, zagotavljanju tehnične pomoči, spodbujanju podjetništva in zagotavljanju ustreznega izvajanja finančnih storitev za gospodinjstva in podjetja, da se mikro, malim in srednjim podjetjem olajša prehod iz nestanovitne neformalne ekonomije v formalni sektor. Financiranje EIB bi si moralo tudi prizadevati, da bi odločno podpiralo majhne naložbene projekte, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja, in tako dodatno spodbujati internacionalizacijo mikro, malih in srednjih podjetij, zlasti na področjih obdelave pitne vode, odstranjevanja odpadnih voda in obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe   9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij je treba dodati kot nov cilj mandata.

(11)  Dolgoročno gospodarsko odpornost beguncev, migrantov, gostiteljskih in tranzitnih skupnosti kot strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, med drugim revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti ter podnebnih sprememb, je treba dodati kot nov cilj mandata; projekti, ki se financirajo v okviru novega cilja bi morali načeloma izpolnjevati merila za uradno razvojno pomoč (URP), ki jih je določil Odbor za razvojno pomoč pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), in biti skladni s členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije in vodilnimi načeli Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah.

Predlog spremembe   10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za dvig trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020, v skladu z zavezami, ki jih je sprejela v svoji podnebni strategiji. EIB bi morala upoštevati sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 o postopnem odpravljanju subvencij, ki škodujejo okolju ali gospodarstvu, vključno s subvencijami za fosilna goriva.

_________________

_________________

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

Obrazložitev

EIB se je v svoji podnebni strategiji, sprejeti konec leta 2015, zavezala, da bo do konca leta 2020 v državah v razvoju raven projektov v zvezi s podnebnimi ukrepi dvignila do 35 %. Njen mandat za zunanja posojila bi moral odražati to napoved. Podobno bi morale evropske dejavnosti zunanjega posojanja v celoti odražati sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013.

Predlog spremembe   11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim. Oceno prispevka financiranja EIB za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB.

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in dolgoročno gospodarsko odpornost beguncev, migrantov, gostiteljskih in tranzitnih skupnosti. Oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju teh ciljev, zlasti prispevka k ciljem trajnostnega razvoja, vključevanje lokalne civilne družbe ter usklajevanje s prednostnimi nalogami zunanje politike Unije in proračunskimi prednostnimi nalogami Unije, bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB. EIB bi morala sprejeti vse potrebne ukrepe za sistemsko utrditev svoje odgovornosti do Evropskega parlamenta s preglednostjo in dostopom do informacij, z objavo rezultatov, vrednotenj in ocen učinkov projektov v okviru za merjenje rezultatov.

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Zagotoviti bi bilo treba večjo prepoznavnost in preglednost financiranja EIB v okviru mandata za zunanja posojila, zlasti v zvezi s podprojekti, financiranimi prek finančnih posrednikov, da bi se izboljšal dostop institucij Unije in splošne javnosti do informacij.

Predlog spremembe   13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. EIB bi morala Evropski parlament prek utemeljitvenega poročila in ocene učinka obvestiti o vseh odločitvah o prerazporeditvi. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij ter obravnavanju potreb beguncev, migrantov, tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.

Predlog spremembe   14

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največ 30 000 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim;

(a)  največ 36 170 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene za odpravo temeljnih vzrokov migracij ter obravnavanje potreb beguncev, migrantov, tranzitnih in gostiteljskih skupnosti;

Predlog spremembe   15

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij.

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij ter potrebe beguncev, migrantov, tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Najvišja zneska v okviru splošnega mandata in mandata za posojila zasebnemu sektorju iz odstavka 1 se razdelita na regionalne zgornje meje in podomejitve, kakor je opredeljeno v Prilogi I. Znotraj regionalnih zgornjih mej EIB postopoma zagotovi uravnoteženo razdelitev med državami znotraj regij, ki so zajete z jamstvom EU;

2.  Najvišja zneska v okviru splošnega mandata in mandata za posojila zasebnemu sektorju iz odstavka 1 se razdelita na regionalne zgornje meje in podomejitve, kakor je opredeljeno v Prilogi I. Znotraj regionalnih zgornjih mej EIB zagotovi ustrezno razdelitev med državami znotraj regij, ki so zajete z jamstvom EU, v skladu s prednostnimi nalogami zunanje politike Unije, ki so upoštevane v regionalnih tehničnih operativnih smernicah iz člena 5;

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij;

(d)  dolgoročna gospodarska odpornost beguncev, migrantov, gostiteljskih in tranzitnih skupnosti kot strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij, med drugim revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti ter podnebnih sprememb;

Predlog spremembe    18

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. V državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu prejemnikov uradne razvojne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 209 PDEU posredno prispeva k doseganju ciljev politike Unije na področju razvojnega sodelovanja, na primer k zmanjševanju revščine z vključujočo rastjo in trajnostnim gospodarstvom, pa tudi k okoljskemu in socialnemu razvoju.“

"4. V državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu prejemnikov uradne razvojne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, je financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 209 PDEU namenjeno doseganju ciljev politike Unije na področju razvojnega sodelovanja, zlasti zmanjševanju revščine z vključujočo rastjo in trajnostnim gospodarskim, okoljskim in socialnim razvojem.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Predlog spremembe    19

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja.

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB prizadeva prispevati k ustvarjanju ugodnih pogojev za zasebna podjetja in naložbe ter zagotavljanju, da se prednostno okrepi lokalni zasebni sektor, tudi mikro, mala in srednja podjetja, zadruge in socialna podjetja, v državah upravičenkah, in sicer s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja iz države prejemnice in iz Unije, s čimer se omogoči dostop do financiranja in hkrati spodbudi razvoj novih naložbenih projektov, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja, in tako dodatno spodbudi internacionalizacija mikro, malih in srednjih podjetij. Financiranje EIB prispeva k izboljšanju dostopa MSP iz tretjih držav, ki so partnerske države Unije, do trgov in k njihovi vključitvi v globalne vrednostne verige. Poleg tega prispeva h krepitvi internacionalizacije in konkurenčnosti gospodarskih družb Unije. Za učinkovito spremljanje in ocenjevanje porabe sredstev v korist zadevnih mikro, malih in srednjih podjetij EIB opravi temeljite skrbne preglede ter določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in končnim upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja. EIB si prizadeva ugotoviti, s katerimi ovirami se MSP soočajo pri dostopanju do financiranja, in poskrbi za to, da se odpravijo;

Predlog spremembe    20

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v odstavku 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„EIB sodeluje s finančnimi posredniki, ki lahko podprejo posebne potrebe MSP v državah delovanja in ne sodelujejo pri financiranju EIB, ki se izvaja v upravičeni državi prek nosilcev s sedežem v tuji nesodelujoči jurisdikciji iz člena 13.“

„EIB sodeluje s finančnimi posredniki, ki lahko podprejo posebne potrebe MSP v državah delovanja in ne sodelujejo pri delovanju, ki se izvaja prek nosilcev s sedežem v tuji nesodelujoči jurisdikciji iz člena 13.“

Predlog spremembe    21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  v členu 3 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za proizvodnjo plina in prevoz na energetski trg Unije, pa tudi elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo.“

„6. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, ukrepe za energetsko učinkovitost, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za proizvodnjo plina in prevoz na energetski trg Unije, pa tudi elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1490007861583&uri=CELEX:32014D0466)

Obrazložitev

Proizvodnja in prevoz plina ne bi smela biti zajeta v jamstvu EU, saj bi v tem primeru šlo za subvencijo za fosilna goriva. S sklepom bi bilo treba izvesti sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 o postopnem odpravljanju subvencij, ki škodujejo okolju ali gospodarstvu, vključno s subvencijami za fosilna goriva.

Predlog spremembe   22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem ter zmanjševanjem ogljičnega odtisa na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Predlog spremembe    23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora EIB prizadevati za ohranitev trenutne visoke stopnje financiranja na področju podnebja, pri čemer najmanjši obseg navedenega financiranja predstavlja vsaj 25 % celotnega financiranja EIB.

V obdobju, zajetem s tem sklepom, bi si morala EIB prizadevati za ohranitev visoke stopnje financiranja na področju podnebja v obsegu vsaj 25 % celotnega financiranja EIB zunaj Unije in ta cilj do leta 2020 postopoma dvigniti na vsaj 35 %.

Predlog spremembe    24

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Financiranje EIB med drugim vključuje konkretne ukrepe za postopno odpravljanje financiranja projektov, ki negativno vplivajo na doseganje podnebnih ciljev Unije, in za okrepitev prizadevanj za podporo obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti.

Predlog spremembe   25

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah. Financiranje EIB obravnava zlasti povečane potrebe po infrastrukturi in povezanih storitvah zaradi pritoka migrantov ter povečanje zaposlitvenih možnosti v gostiteljskih in begunskih skupnostih za spodbujanje gospodarskega vključevanja in omogočanje beguncem, da postanejo samostojni.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah in obenem zagotavljajo skladnost s cilji trajnostnega razvoja. Financiranje EIB obravnava zlasti povečane potrebe po infrastrukturi in povezanih storitvah zaradi pritoka migrantov ter povečanje zaposlitvenih možnosti v gostiteljskih in begunskih skupnostih za spodbujanje gospodarskega vključevanja in omogočanje beguncem, da postanejo samostojni, krepi humanitarne ukrepe in podporo ustvarjanju dostojnih delovnih mest, hkrati pa zagotavlja popolno spoštovanje človekovih, delavskih in socialnih pravic, temeljnih svoboščin in vključevanja vidika enakosti med spoloma, in sicer z izvajanjem pristopa, ki temelji na pravicah in zajema vse človekove in socialne pravice v skladu z načeli preglednosti, udeležbe, nediskriminacije in odgovornosti. Financiranje EIB priznava, da je enakost spolov presečno vprašanje pri doseganju trajnostnega razvoja. Pri vsakem financiranju se upošteva vidik spolov. EIB do 31. decembra 2017 razvije akcijski načrt za enakost spolov in zagotovi, da so vse njene dejavnosti na podlagi tega mandata skladne z načeli njene strategije za enakost spolov, ki je bila odobrena decembra 2016.

Predlog spremembe    26

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  javni sektor, vključno z občinami in subjekti javnega sektorja, v zvezi z infrastrukturo in storitvami za obravnavanje znatno povečanih potreb;

(b)  javni sektor, vključno z občinami in subjekti javnega sektorja, v zvezi z infrastrukturo in storitvami, zlasti v zvezi z zdravstvenim varstvom ter posebno infrastrukturo za otroke, za sanitarne storitve in šolsko izobraževanje, za obravnavanje znatno povečanih potreb;

Predlog spremembe   27

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) vstavi se naslednji odstavek:

 

„8a.  Pri financiranju EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, se priznava, da je enakost spolov presečno vprašanje pri doseganju trajnostnega razvoja in zato pomemben element primerne skrbnosti projekta. Pri vsakem takem financiranju se upošteva vidik spolov.

Predlog spremembe    28

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  vstavi se naslednji odstavek:

 

„8b.  EIB zagotovi, da morajo gospodarske družbe, ki sodelujejo v projektih, ki jih sofinancira EIB, spoštovati načelo enakega plačila in preglednosti plač ter načela enakosti spolov, kot je določeno v Direktivi 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a. Pri odločitvah EIB o financiranju projektov se upošteva, katere ukrepe so gospodarske družbe, ki kandidirajo za sredstva, sprejele na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb;

 

______________

 

1a Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL L 204, 26.7.2006, str. 23).

Predlog spremembe   29

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c c (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 9

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cc)  odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki so z EIB sklenile okvirni sporazum, v katerem so določeni pravni pogoji, pod katerimi se izvaja takšno financiranje.“

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki so z EIB sklenile okvirni sporazum, v katerem so določeni pravni pogoji, pod katerimi se izvaja takšno financiranje. Pravni pogoji, pod katerimi se izvaja financiranje, vključujejo tudi standarde na področjih okolja, socialnih in človekovih pravic ter dela.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Predlog spremembe   30

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V členu 5(1) se za pododstavkom 3 doda naslednji pododstavek:

 

Komisija in EIB zagotovita, da je lokalna civilna družba dovolj obveščena o načrtovanih in tekočih aktivnostih.

Predlog spremembe   31

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  V členu 5(1) se za pododstavkom 7 doda naslednji pododstavek:

 

Financiranje EIB je skladno s sporočilom Komisije z naslovom Obnovljena strategija EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–14, tudi kar zadeva finančne posrednike.“

Predlog spremembe    32

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  V členu 5 se doda naslednji odstavek:

 

“1a. Komisija se v zvezi s spremembami Priloge IV pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 18, tako da vključi predvsem seznam temeljnih vzrokov za migracije po regijah.“

Predlog spremembe   33

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 8 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.  V sporazume o financiranju, povezane s financiranjem EIB, s posameznimi nosilci se vključijo tudi ustrezne okoljske in socialne določbe v skladu s pravili in postopki EIB.“

„5. V sporazume o financiranju, povezane s financiranjem EIB, s posameznimi nosilci se vključijo tudi ustrezne določbe v zvezi z javnim naročanjem ter okoljske, podnebne in socialne določbe v skladu s pravili in postopki EIB, vključno z zahtevo, da sta jamstvo EU in vključenost EIB vidna tudi za končnega upravičenca.“

Predlog spremembe    34

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 8 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3b)  v členu 8 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.  Komisija in EIB v sporazumu o jamstvu iz člena 14 določita jasno in pregledno politiko razdeljevanja, ki EIB omogoči, da v sklopu svojega zunanjega delovanja določi dejavnosti, ki bodo financirane na podlagi tega sklepa, da se zagotovi kar najbolj učinkovita uporaba jamstva EU. Politika razdeljevanja temelji na kreditni sposobnosti financiranja EIB, kakor jo oceni EIB, zgornjih mejah, kakor so opredeljene v Prilogi I, naravi udeleženca, ki je lahko suverena država ali subjekt na poddržavni ravni iz odstavka 1 tega člena ali zasebni subjekt, zmogljivosti EIB za prevzem tveganj in drugih ustreznih merilih, vključno z dodano vrednostjo jamstva EU. Evropski parlament in Svet sta obveščena o politiki razdeljevanja v skladu s členom 14.“

„6.  Komisija in EIB v sporazumu o jamstvu iz člena 14 določita jasno in pregledno politiko razdeljevanja, ki EIB omogoči, da v sklopu svojega zunanjega delovanja določi dejavnosti, ki bodo financirane na podlagi tega sklepa, da se zagotovi kar najbolj učinkovita uporaba jamstva EU. Politika razdeljevanja temelji na kreditni sposobnosti financiranja EIB, kakor jo oceni EIB, zgornjih mejah, kakor so opredeljene v Prilogi I, naravi udeleženca, ki je lahko suverena država ali subjekt na poddržavni ravni iz odstavka 1 tega člena ali zasebni subjekt, zmogljivosti EIB za prevzem tveganj in drugih ustreznih merilih, vključno z dodano vrednostjo jamstva EU. Evropski parlament in Svet sta v skladu s členom 14 obveščena o politiki razdeljevanja po tem sklepu, tudi v primerjavi s politiko dodeljevanja tveganih posojil EIB zunaj Unije.“

Predlog spremembe    35

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3c)  v členu 9 se prvi pododstavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„EIB opravi temeljit postopek skrbnega pregleda in od nosilcev projektov zahteva, da se v skladu s socialnimi in okoljskimi načeli Unije v fazi načrtovanja projekta in v fazi njegovega izvajanja na lokalni ravni javno posvetujejo z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi deležniki ter civilno družbo o socialnih vidikih, vidikih, povezanih s človekovimi pravicami, okoljskih, gospodarskih in razvojnih vidikih naložbenih projektov, zajetih v jamstvo EU, ter da priskrbijo informacije, potrebne za oceno prispevka k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije.

„EIB opravi temeljit postopek skrbnega pregleda in od nosilcev projektov zahteva, da se v skladu s socialnimi in okoljskimi načeli Unije v fazi načrtovanja projekta in v fazi njegovega izvajanja na lokalni ravni javno posvetujejo z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi deležniki ter civilno družbo o socialnih vidikih, vidikih, povezanih s človekovimi pravicami in enakostjo med spoloma ter okoljskih, gospodarskih in razvojnih vidikih naložbenih projektov, zajetih v jamstvo EU, ter da priskrbijo informacije, potrebne za oceno prispevka k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije.

Predlog spremembe   36

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d)  V členu 9(1) se za prvim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:

 

„EIB zagotovi, da se pred financiranjem, ki bo vplivalo na zemljišča in naravne vire, izvaja načelo predhodnega prostovoljnega in informiranega soglasja.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Obrazložitev

Generalna skupščina ZN je leta 2007 sprejela Deklaracijo ZN o pravicah staroselskih ljudstev, v kateri priznava njihove pravice in posebej omenja predhodno prostovoljno in informirano soglasje kot pogoj za vsako dejavnost, ki vliva na zemljišča, ozemlja in naravne vire njihovih prednikov. Dejavnosti EIB bi morale spoštovati tudi to načelo.

Predlog spremembe   37

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 e (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3e)  v členu 9(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Kadar je to ustrezno, ta ocena vključuje presojo tega, kako se lahko zmogljivosti upravičencev do financiranja EIB v času trajanja projekta okrepijo s tehnično pomočjo. Pravila in postopki EIB vključujejo potrebne določbe o ocenjevanju okoljskega in socialnega učinka naložbenih projektov ter vidikov v zvezi s človekovimi pravicami in preprečevanjem konfliktov, s čimer se zagotovi, da so naložbeni projekti, ki se podpirajo na podlagi tega sklepa, okoljevarstveni in socialno trajnostni.“

Ta ocena vključuje presojo tega, kako se lahko zmogljivosti upravičencev do financiranja EIB v času trajanja projekta okrepijo s tehnično pomočjo. Pravila in postopki EIB vključujejo potrebne določbe o ocenjevanju okoljskega in socialnega učinka naložbenih projektov ter vidikov v zvezi s človekovimi pravicami in preprečevanjem konfliktov, s čimer se zagotovi, da so naložbeni projekti, ki se podpirajo na podlagi tega sklepa, okoljevarstveni in socialno trajnostni. EIB kot del svojih dostopnih notranjih navodil o uporabi primerne skrbnosti razvije praktična navodila za ocenjevanje vidikov, povezanih z vsemi temeljnimi človekovimi pravicami, ki se uporabljajo med predhodnimi ocenjevanji in stalnim spremljanjem vsakega projekta posebej, tudi projektov, ki vključujejo finančne posrednike, in sicer na podlagi obstoječih okvirov, zlasti strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice, ter ob upoštevanju obstoječih meril za človekove pravice, ki jih določijo Unija, ustrezni organi Združenih narodov in organizacije za človekove pravice.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Predlog spremembe   38

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 f (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3f)  Člen 9(3) se nadomesti z naslednjim:

3.  V spremljanje EIB se po možnosti vključi tudi izvajanje posrednega financiranja in uspešnost finančnih posrednikov pri podpori MSP.

„3. Spremljanje EIB zajema izvajanje posrednega financiranja in uspešnost finančnih posrednikov pri podpori MSP.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SL)

Predlog spremembe    39

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 g (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3g) v členu 9 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Kadar je mogoče, so rezultati spremljanja javni, če so izpolnjene zahteve po varstvu tajnosti in če se ustrezne strani s tem strinjajo. ”

„5. Rezultati spremljanja so javni, če so izpolnjene zahteve po varstvu tajnosti in če se ustrezne strani s tem strinjajo.“

Predlog spremembe   40

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Sklep 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v točki (b) se doda naslednji stavek:

(a)  točka (b) se spremeni:

(b)  EIB razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;

(b)  oceno dodane vrednosti, pričakovane realizacije, rezultatov in učinka financiranja EIB na razvoj na skupni osnovi, izdelano na podlagi letnega poročila EIB o okviru za merjenje rezultatov. EIB v ta namen za financirane projekte uporabi kazalnike uspešnosti glede razvojnih, okoljskih in socialnih vidikov, vključno z vidiki človekovih pravic in enakosti spolov, pri čemer upošteva ustrezne kazalnike v skladu s Pariško deklaracijo iz leta 2005 o učinkovitosti pomoči. Kazalniki za enakost spolov vključujejo spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi ter priprave proračuna in ciljev ob upoštevanju načela enakosti spolov in se, če je to mogoče, naknadno ocenijo s podatki, razčlenjenimi po spolu. Med kazalnike za okoljske vidike projektov se vključijo merila za „čisto tehnologijo“, katerih poudarek je načeloma na energetski učinkovitosti in tehnologijah za zmanjševanje emisij. EIB ob podrobnem in rednem posvetovanju z deležniki, civilno družbo, prizadetimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter v sodelovanju z njimi razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje izvirnih vzrokov migracij in krepitev dolgoročne gospodarske odpornosti gostiteljskih in tranzitnih skupnosti;

Predlog spremembe   41

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije ob upoštevanju regionalnih tehničnih operativnih smernic iz člena 5;

„oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije.

 

Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) vzpostavi okvir in oblikuje metodologijo za letno poročanje EIB o financiranjih, zajetih v jamstvu Skupnosti, in njihovi skladnosti s splošnimi načeli, ki v skladu s členom 21 PEU vodijo zunanje delovanje Unije. Glavni cilj tega poročanja je spremljati, ali EIB izpolnjuje obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji in zlasti določbe iz člena 21 te pogodbe, tudi kar zadeva spoštovanje in spodbujanje uveljavljanja človekovih pravic, izkoreninjenje revščine in obvladovanje okoljskih tveganj.

 

Komisija in ESZD razvijeta to metodologijo do ... [leto dni po začetku veljavnosti tega revidiranega sklepa], in sicer na podlagi poročanj EIB o spoštovanju človekovih pravic, kot je določeno v strateškem okviru EU in akcijskem načrtu za človekove pravice.

 

Komisija na podlagi letnega poročanja EIB Evropskemu parlamentu vsako leto predloži lastno oceno informacij, ki jih je zagotovila EIB, in predlaga morebitne spremembe politik in postopkov EIB, ki jih – ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta o teh spremembah – sprejmejo države članice. EIB pri posodobitvi regionalnih tehničnih operativnih smernic upošteva morebitna priporočila Evropske komisije in Evropskega parlamenta o tem, kako izboljšati njeno tozadevno poročanje.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Predlog spremembe   42

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  V členu 11(1) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

(e)  oceno kakovosti financiranja EIB, zlasti v zvezi s tem, do kolikšne mere je EIB upoštevala okoljsko in socialno vzdržnost pri postopku skrbnega pregleda in spremljanju financiranih naložbenih projektov;“

„(e)  oceno kakovosti financiranja EIB, zlasti v zvezi s tem, do kolikšne mere je EIB upoštevala okoljsko in socialno vzdržnost pri postopku skrbnega pregleda in spremljanju financiranih naložbenih projektov, pa tudi ukrepe za povečanje odgovornosti na lokalni ravni, in sicer s spodbujanjem vključevanja zadevnih skupnosti, organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij;“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SL)

Predlog spremembe   43

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Sklep 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij. ;

(j)  oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter prispevanju k dolgoročni gospodarski odpornosti beguncev, migrantov, gostiteljskih in tranzitnih skupnosti;

Predlog spremembe    44

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  EIB za namene poročanja Komisije iz odstavka 1 predloži Komisiji letna poročila o financiranju EIB, izvedenem na podlagi tega sklepa, vključno z vsemi elementi, ki jih Komisija potrebuje za poročanje v skladu z odstavkom 1. EIB lahko Komisiji predloži tudi dodatne zadevne informacije, da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi celovit pregled zunanje dejavnosti EIB.

2.  EIB za namene poročanja Komisije iz odstavka 1 predloži Komisiji letna poročila o financiranju EIB, izvedenem na podlagi tega sklepa, vključno z vsemi elementi, ki jih Komisija potrebuje za poročanje v skladu z odstavkom 1. EIB lahko Komisiji predloži tudi dodatne zadevne informacije, da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi celovit pregled zunanje dejavnosti EIB. Evropski parlament lahko na podlagi letnih poročil pripravi priporočila za EIB v zvezi s tekočimi projekti.

Predlog spremembe    45

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5b)  v členu 12 se uvodni stavek odstavka 1 nadomesti z besedilom:

„1.  EIB v skladu s svojo politiko preglednosti in načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij, postopoma pa tudi v skladu s standardi iz pobude za preglednost mednarodne pomoči, na svojem spletnem mestu objavi informacije v zvezi z:“

„1.  EIB v skladu s svojo politiko preglednosti in načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij, postopoma pa tudi v skladu s standardi iz pobude za preglednost mednarodne pomoči, na svojem spletnem mestu proaktivno in dosledno objavlja informacije v zvezi z:“

Predlog spremembe    46

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5c)  v členu 12(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) vsem financiranjem EIB, izvedenim na podlagi tega sklepa, po odobritvi projekta, pri čemer navede predvsem, ali je naložbeni projekt zajet v jamstvo EU in kako prispeva k zunanjepolitičnim ciljem Unije, navede pa zlasti njegove gospodarske, socialne in okoljske učinke;“

„(a) vsem financiranjem EIB, izvedenim na podlagi tega sklepa, po odobritvi projekta, pri čemer navede predvsem, ali je naložbeni projekt zajet v jamstvo EU in kako prispeva k zunanjepolitičnim ciljem Unije, navede pa zlasti njegove gospodarske, socialne, okoljske in podnebne učinke ter učinke z vidika enakosti med spoloma ter objavi ustrezne informacije, povezane s posameznimi projekti iz tega sklepa, zlasti o merjenju rezultatov, pri čemer upošteva varstvo zaupnih in poslovno občutljivih informacij;“

Predlog spremembe   47

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 d (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5d)  Člen 12(1)(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)  če je mogoče in ustrezno, obstoječe okvirne sporazume med EIB in državo prejemnico. Kadar EIB podpiše nov ali spremeni obstoječi sporazum, si prizadeva za njegovo objavo;“

„(c)  če je mogoče in ustrezno, obstoječe okvirne sporazume med EIB in državo prejemnico. Kadar EIB podpiše nov ali spremeni obstoječi sporazum, zagotovi njegovo objavo;“

Predlog spremembe   48

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 e (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5e)  Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

„Člen 13

Nesodelujoče jurisdikcije

Nesodelujoče jurisdikcije

EIB pri svojem financiranju ne dopušča nobenih dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite namene, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo ter goljufijami, ki škodijo finančnim interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje pri financiranju, ki se izvaja v upravičeni državi prek tujega nosilca s sedežem v nesodelujoči jurisdikciji, ki so jo kot tako opredelili Unija, Združeni narodi, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ali Projektna skupina za finančno ukrepanje.

EIB pri svojem financiranju upošteva ustrezne standarde in veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim utajam.

 

EIB ne uporablja struktur za izogibanje davkom in v njih ne sodeluje, predvsem v sistemih agresivnega davčnega načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v skladu z merili o dobrem davčnem upravljanju, kot so določena s pravnimi akti Unije, sklepi Sveta, sporočili Komisije ali njenimi morebitnimi uradnimi obvestili.

 

EIB nima poslovnih odnosov s subjekti, ki imajo sedež ali so ustanovljeni v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno sprejetih davčnih standardov o preglednosti in izmenjavi informacij.

 

EIB pri sklepanju dogovorov s finančnimi posredniki prenese zahteve iz tega člena v ustrezne pogodbe in zahteva poročanje po državah o njihovem spoštovanju.

 

EIB po posvetovanju s Komisijo in deležniki pregleda in posodobi svojo politiko do nesodelujočih jurisdikcij, najpozneje pa po sprejetju seznama Unije z nesodelujočimi jurisdikcijami. Nato Komisija vsako leto predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te politike.

EIB pri financiranju uporablja načela in standarde iz prava Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, vključno z zahtevo po sprejetju ustreznih ukrepov za identifikacijo dejanskega lastnika, kjer je primerno.

 

Predlog spremembe    49

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 f (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 14 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5f)  v členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„Komisija in EIB podpišeta sporazum o jamstvu, v katerem podrobno opredelita določbe in postopke v zvezi z jamstvom EU, kot je določeno v členu 8, ter o tem ustrezno obvestita Evropski parlament in Svet.“

„Komisija in EIB podpišeta sporazum o jamstvu, v katerem podrobno opredelita določbe in postopke v zvezi z jamstvom EU, kot je določeno v členu 8, o čemer obvestita Evropski parlament in Svet.“

Predlog spremembe    50

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 g (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5g) v členu 18 se doda naslednji odstavek:

 

„2a. Pooblastilo iz člena 5 se Komisiji podeli za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti tega sklepa o spremembi].“

Predlog spremembe    51

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 h (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 18 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5h) v členu 18 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Pooblastilo iz člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“

„3. Pooblastilo iz členov 4 in 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“

Predlog spremembe    52

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 i (novo)

Sklep 466/2014/EU

Člen 18 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5i)  v členu 18 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 4 in 5, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

Predlog spremembe   53

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka 5 -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Upravljavski organi EIB možnost prerazporeditve uporabijo zlasti, da omogočijo stalno usmerjenost jamstva EU v prednostne države s profilom večjega tveganja kot pri posojilih EIB na lastno odgovornost. Komisija Evropski parlament in Svet redno obvešča o teh prerazporeditvah, tudi v primerjavi s politiko dodeljevanja posojil EIB na lastno odgovornost zunaj Unije.

Predlog spremembe    54

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka B – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

B.  Sosednje in partnerske države: 18 374 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

B.  Sosednje in partnerske države: 23 145 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

Predlog spremembe    55

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka B – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sredozemske države: 12 366 000 000 EUR, od tega 10 506 000 000 EUR v okviru splošnega mandata in 1 860 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju;

(i)  sredozemske države: 13 607 000 000 EUR, od tega 11 747 000 000 EUR v okviru splošnega mandata in 1 860 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju;

Predlog spremembe    56

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga 1 – točka B – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija 9 538 000 000 EUR;

Predlog spremembe    57

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka C – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

C.  Azija in Latinska Amerika: 3 785 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

C.  Azija in Latinska Amerika: 5 130 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje okvirne podomejitve:

Predlog spremembe    58

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka C – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  Latinska Amerika: 2 543 000 000 EUR;

(i)  Latinska Amerika: 3 318 000 000 EUR;

Predlog spremembe    59

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka C – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  Azija: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Azija: 1 510 000 000 EUR;

Predlog spremembe    60

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka C – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  Srednja Azija: 202 000 000 EUR;

(iii)  Srednja Azija: 302 000 000 EUR;

Predlog spremembe    61

Predlog sklepa

Priloga I

Sklep 466/2014/EU

Priloga I – točka D – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Južna Afrika: 462 000 000 EUR.

Južna Afrika: 516 000 000 EUR.

Predlog spremembe    62

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Prehodna določba

 

EIB lahko financira projekte za mandat za posojila zasebnemu sektorju pred začetkom veljavnosti tega sklepa in sklenitvijo sporazuma o jamstvu med Komisijo in EIB. Taki projekti se lahko vključijo v kritje jamstva EU, pri čemer mora Komisija potrditi, da so v skladu s pogoji, sprejetimi v okviru sporazuma o jamstvu EU.

MNENJE Odbora za razvoj(*) (31.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije
(COM(2016)0583 – C8-0876/2016 – 2016/0275(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Nirj Deva

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

EIB, ki je po obsegu največji večstranski posojilodajalec na svetu, je z naložbami v projekte za spodbujanje trajnostnega razvoja in vključujoče gospodarske rasti, ki temeljijo na zunanjepolitičnih ciljih EU, vedno bolj dejavna zunaj EU, zato postaja sestavni del načrta za zunanje naložbe (EIP).

Zaradi povsem novih izzivov se zmožnosti zunanjega mandata še vedno povečujejo, tako da so v Aziji, Južni Afriki, osrednji Aziji in Vzhodni Evropi na voljo omejena sredstva za financiranje, ki se bodo glede na zgornjo mejo zunanjega mandata EIB, ki ga predlaga Komisija, predvidoma še zmanjšala. Prisotnost EIB v Aziji, Latinski Ameriki in Južni Afriki se bo v primerjavi s sedanjimi ravnmi zmanjšala za 50 %, njene dejavnosti v vzhodnem sosedstvu pa bodo znatno upadle.

Pripravljavec mnenja pozdravlja paket EIB za odpornost, vendar meni, da bi lahko EIB z dodatnimi sredstvi, ki bi za 3 530 000 000 EUR presegala predlog Komisije, ohranila svoje zunanje dejavnosti na trenutni ravni ne samo v sosednjih državah, ki se soočajo z migracijsko in begunsko krizo.

EIB se lahko razvije v subjekt, ki lahko izjemno spodbuja trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. EIB zagotavlja usklajen okvir za spodbujanje naložb, pospeševanje javno-zasebnih partnerstev in podporo mikro, malim in srednjim podjetjem z mobilizacijo sredstev iz EU, njenih držav članic in drugih donatorjev ter financiranja, ki ga zagotavljajo finančne institucije in zasebni sektor.

Pripravljavec mnenja meni, da bi se morali Evropska komisija in EIB osredotočiti na dolgoročna vprašanja trajnostnega razvoja, ustvarjanja delovnih mest in rasti, namesto da večino svojih prizadevanj namenita odzivu na begunsko in migracijsko krizo. V zvezi z begunsko krizo so najbolj obremenjene države z nizkimi prihodki in države s srednjimi prihodki. Velika večina prisilno razseljenih ljudi živi v državah v razvoju, v katerih je 89 odstotkov beguncev in 99 odstotkov notranje razseljenih oseb[1].

Zato je treba jasno razločevati med dolgoročnim razvojnim načrtom, ki je povezan cilji trajnostnega razvoja in vključuje odpravo temeljnih vzrokov migracij, in kratkoročno perspektivo pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih, kar je namen gradnika 3 v okviru pobude EIB za odpornost.

Pripravljavec mnenja meni tudi, da je treba podpirati mala in srednja podjetja pri prehodu v formalni sektor in izboljšanju njihovega dostopa do posojil. Glede na to, da 70 % vseh mikro, malih in srednjih podjetij na trgih v razvoju nima ustreznega dostopa do posojil, je bistveno, da se z izboljšanjem dostopa malih in srednjih podjetij do financiranja in iskanjem rešitev za sprostitev virov kapitala omogočita rast in ustvarjanje nujnih delovnih mest v tem potencialno dinamičnem sektorju. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih postopkov in programov v podporo pobudam, ki prispevajo k odpravi temeljnih vzrokov migracij.

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z migracijsko in begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih programov za projektiranje in podpiranje pobud, ki prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja in odpravljanju temeljnih vzrokov migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter dolgoročnih posledic prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe   2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Izogniti bi se bilo treba vsem poskusom povezovanja razvojnega financiranja z nadzorom meja, upravljanjem migracijskih tokov ali sporazumi o ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe   3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo skladen z načeli razvojne učinkovitosti in bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se spodbudijo trajnostne naložbe v regijah zunaj Unije, ki imajo za namen uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, hkrati pa se vzpostavijo partnerstva z zasebnim sektorjem Unije in lokalnim zasebnim sektorjem ter prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030, akcijske agende iz Adis Abebe, vključno s spodbujanjem mobilizacije domačih virov, in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja. Hitrejši je napredek države pri izvajanju notranjih reform na poti k ustvarjanju in združevanju demokratičnih institucij, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, več podpore bi morala dobiti od Unije. Takšen pristop pozitivnega pogojevanja lahko prinese resnične spremembe in zagotovi trajnostno porabo davkoplačevalskega denarja Unije.

Predlog spremembe   4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije, ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 32 300 000 000 EUR, in sicer s sprostitvijo neobveznega dodatnega zneska v višini 3 000 000 000. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih.

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter dolgoročnih posledic prisilnega razseljevanja, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 38 470 000 000 EUR. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene razvoju gospodarske in socialne infrastrukture v partnerskih državah, tranzitnih in gostiteljskih skupnostih, s poudarkom na ustvarjanju delovnih mest in trajnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V okviru novega mandata za posojila zasebnemu sektorju bi moral biti najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR namenjen projektom, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij znotraj najvišje dvignjene meje, in bi ti morali biti kriti s skupnim jamstvom Unije.

(10)  V okviru novega mandata za posojila zasebnemu sektorju bi moral biti najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR namenjen projektom, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti gostiteljskih in tranzitnih skupnosti znotraj najvišje dvignjene meje, in bi ti morali biti kriti s skupnim jamstvom Unije.

Predlog spremembe   6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem ter razvoju lokalnega zasebnega sektorja, kar je eden od glavnih ciljev EIB v skladu z zunanjim mandatom EIB, je potrebno usklajeno prizadevanje, da bi bile operacije EIB namenjene zlasti izboljšanju dostopa mikro, malih in srednjih podjetij do financiranja in posojil, zagotavljanju tehnične pomoči, spodbujanju podjetništva in zagotavljanju ustreznega izvajanja finančnih storitev za gospodinjstva in podjetja, da se mikro, malim in srednjim podjetjem olajša prehod iz nestanovitne neformalne ekonomije v formalni sektor. Financiranje EIB bi si moralo tudi prizadevati, da bi odločno podpiralo majhne naložbene projekte, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja, in tako dodatno spodbujati internacionalizacijo mikro, malih in srednjih podjetij, zlasti na področjih obdelave pitne vode, odstranjevanja odpadnih voda in obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe   7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Opraviti bi bilo treba revizijo mandata za zunanja posojila, da se zagotovi njegova skladnost z načeli razvojne učinkovitosti in cilji trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe   8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij je treba dodati kot nov cilj mandata.

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij in prispevanje k dolgoročnemu trajnostnemu razvoju je treba dodati kot nova cilja mandata; projekti, ki se financirajo v okviru novega cilja bi morali načeloma izpolnjevati merila za uradno razvojno pomoč (URP), ki jih je določil Odbor za razvojno pomoč pri OECD, in biti skladni s členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije in vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah;

Predlog spremembe   9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zagotoviti bi bilo treba dopolnjevanje in usklajevanje s pobudami Unije za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, vključno s podporo Unije za trajnostno ponovno vključevanje vrnjenih migrantov v državah izvora.

črtano

Predlog spremembe   10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za dvig trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020, v skladu z zavezami, ki jih je sprejela v svoji podnebni strategiji. EIB bi morala upoštevati sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 o postopnem odpravljanju subvencij, ki škodujejo okolju ali gospodarstvu, vključno s subvencijami za fosilna goriva.

_________________

_________________

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

Obrazložitev

EIB se je v svoji podnebni strategiji, sprejeti konec leta 2015, zavezala, da bo do konca leta 2020 v državah v razvoju raven projektov v zvezi s podnebnimi ukrepi dvignila do 35 %. Njen mandat za zunanja posojila bi moral odražati to napoved. Podobno bi morale evropske dejavnosti zunanjega posojanja v celoti odražati sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013.

Predlog spremembe   11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim. Oceno prispevka financiranja EIB za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB.

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in dolgoročno gospodarsko odpornost gostiteljskih in tranzitnih skupnosti. Oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju teh ciljev, zlasti prispevka k ciljem trajnostnega razvoja, vključevanje lokalne civilne družbe ter usklajevanje s prednostnimi nalogami zunanje politike Unije in proračunskimi prednostnimi nalogami Unije, bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB. EIB bi morala sprejeti vse potrebne ukrepe za sistemsko utrditev svoje odgovornosti do Evropskega parlamenta s preglednostjo in dostopom do informacij, z objavo rezultatov, vrednotenj in ocen učinkov projektov v okviru za merjenje rezultatov.

Predlog spremembe   12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. EIB bi morala Evropski parlament prek utemeljitvenega poročila in ocene učinka obvestiti o vseh odločitvah o prerazporeditvi. Mandat za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in znesek 1 400 000 000 EUR, namenjen projektom javnega sektorja v okviru pobude EIB za odpornost, bi bilo treba v celoti absorbirati za njun namen, pri čemer ju ne bi smeli prerazporediti.

Predlog spremembe   13

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 32 300 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 38 470 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

Obrazložitev

Predlagano povečanje je potrebno, če naj EIB prispeva k celotnemu nizu politik in prednostnih nalog EU, vključno z Ukrajino in drugimi na novo upravičenimi državami.

Predlog spremembe   14

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največ 30 000 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim;

(a)  največ 36 170 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij, vključno s podnebnimi spremembami, in dolgoročno socialno in gospodarsko infrastrukturo ter razvoj prisilno razseljenih ljudi in gostiteljskih skupnosti in ki se izvajajo v okviru pobude EIB za odpornost;

Predlog spremembe    15

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij.

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij, dolgoročno socialno in gospodarsko infrastrukturo ter razvoj prisilno razseljenih ljudi in gostiteljskih skupnosti ter se izvajajo v okviru pobude EIB za odpornost;

Predlog spremembe   16

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij.;

(d)  strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter prispevanju k dolgoročni gospodarski odpornosti gostiteljskih in tranzitnih skupnosti;

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   V državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu prejemnikov uradne razvojne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 209 PDEU posredno prispeva k doseganju ciljev politike Unije na področju razvojnega sodelovanja, na primer k zmanjševanju revščine z vključujočo rastjo in trajnostnim gospodarstvom, pa tudi k okoljskemu in socialnemu razvoju.“

„4.   V državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu prejemnikov uradne razvojne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, je financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 209 PDEU namenjeno doseganju ciljev politike Unije na področju razvojnega sodelovanja, zlasti zmanjševanju revščine z vključujočo rastjo in trajnostnim gospodarskim, okoljskim in socialnim razvojem.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Predlog spremembe   18

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja.

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s prednostno podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja, vključno z mikro, malimi in srednjimi podjetji, v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja, pri čemer se omogoči dostop do finančnih sredstev in hkrati mobilizira razvoj novih naložbenih projektov, ki jih vodijo mikro, mala in srednja podjetja, s tem pa se dodatno spodbudi internacionalizacija mikro, malih in srednjih podjetij. Za učinkovito spremljanje in ocenjevanje porabe sredstev v korist zadevnih mikro, malih in srednjih podjetij EIB izvaja temeljite skrbne preglede ter določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in končnim upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja.

Predlog spremembe   19

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora EIB prizadevati za ohranitev trenutne visoke stopnje financiranja na področju podnebja, pri čemer najmanjši obseg navedenega financiranja predstavlja vsaj 25 % celotnega financiranja EIB.

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora EIB prizadevati za ohranitev trenutne visoke stopnje financiranja na področju podnebja, pri čemer najmanjši obseg navedenega financiranja predstavlja vsaj 25 % celotnega financiranja EIB, do leta 2020 pa ta cilj postopoma dvigniti na vsaj 35%.

Predlog spremembe   20

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah. Financiranje EIB obravnava zlasti povečane potrebe po infrastrukturi in povezanih storitvah zaradi pritoka migrantov ter povečanje zaposlitvenih možnosti v gostiteljskih in begunskih skupnostih za spodbujanje gospodarskega vključevanja in omogočanje beguncem, da postanejo samostojni.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracijskih pritiskov, ki so posledica revščine, nezadostne razvitosti, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti ter podnebnih sprememb, in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah in obenem zagotavljajo skladnost s cilji trajnostnega razvoja. Financiranje EIB zlasti krepi humanitarne ukrepe in podporo ustvarjanju dostojnih delovnih mest, hkrati pa zagotavlja popolno spoštovanje človekovih, delavskih in socialnih pravic, temeljnih svoboščin in vključevanja vidika enakosti med spoloma, in sicer z izvajanjem pristopa, ki temelji na pravicah in zajema vse človekove in socialne pravice v skladu s preglednostjo, udeležbo, nediskriminacijo in odgovornostjo. Financiranje EIB priznava, da je enakost spolov presečno vprašanje pri doseganju trajnostnega razvoja. Pri vsakem financiranju se upošteva vidik spolov. EIB zagotovi, da do 31. decembra 2017 razvije akcijski načrt za enakost spolov in da so vse njene dejavnosti na podlagi tega mandata skladne z načeli njene strategije za enakost spolov, ki je bila odobrena decembra 2016.

Predlog spremembe   21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 9

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki so z EIB sklenile okvirni sporazum, v katerem so določeni pravni pogoji, pod katerimi se izvaja takšno financiranje.“

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki so z EIB sklenile okvirni sporazum, v katerem so določeni pravni pogoji, pod katerimi se izvaja takšno financiranje. Pravni pogoji, pod katerimi se izvaja financiranje, vključujejo tudi standarde na področjih okolja, socialnih in človekovih pravic ter dela.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Obrazložitev

Okvirni sporazumi, sklenjeni med EIB in državami prejemnicami, med drugim vključujejo določbe o obdavčevanju, konvertibilnosti valute, prenosu sredstev, carinski in davčni obravnavi projektov, razpisih in obravnavi predstavnikov banke. Okvirni sporazumi bi torej morali vključevati določbe v zvezi z obveznostmi na področjih okolja, socialnih zadev, človekovih pravic in dela.

Predlog spremembe   22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 9(1) se vstavi naslednji pododstavek:

 

„EIB zagotovi, da se pred financiranjem, ki bo vplivalo na zemljišča in naravne vire, izvaja načelo predhodnega prostovoljnega in informiranega soglasja.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=EN)

Obrazložitev

Generalna skupščina ZN je leta 2007 sprejela Deklaracijo ZN o pravicah staroselskih ljudstev, v kateri priznava njihove pravice in posebej omenja predhodno prostovoljno in informirano soglasje kot pogoj za vsako dejavnost, ki vliva na zemljišča, ozemlja in naravne vire njihovih prednikov. Dejavnosti EIB bi morale spoštovati tudi to načelo.

Predlog spremembe   23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  v členu 9(1) se vstavi naslednji pododstavek:

 

„EIB oblikuje praktična navodila za ocenjevanje vidikov, povezanih z vsemi temeljnimi človekovimi pravicami, ki se uporabljajo med predhodnimi ocenjevanji in stalnim spremljanjem vsakega projekta posebej, tudi projektov, ki vključujejo finančne posrednike na podlagi obstoječih okvirov, zlasti strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice.“;

Predlog spremembe   24

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  EIB razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;;

(b)  EIB ob posvetovanju in v sodelovanju z deležniki in civilno družbo razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij in prispevanje k dolgoročni gospodarski odpornosti gostiteljskih in tranzitnih skupnosti;

Predlog spremembe   25

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v členu 11(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)   oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije ob upoštevanju regionalnih tehničnih operativnih smernic iz člena 5;

„(c)   oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije.

 

Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) vzpostavi okvir in oblikuje metodologijo za letno poročanje EIB o financiranjih, zajetih v jamstvu Skupnosti, in njihovi skladnosti s splošnimi načeli, ki v skladu s členom 21 PEU vodijo zunanje delovanje Unije. Glavni cilj tega poročanja je spremljati, ali EIB izpolnjuje obveznosti iz PEU in zlasti določbe iz člena 21 PEU, tudi kar zadeva spoštovanje in spodbujanje uveljavljanja človekovih pravic, izkoreninjenje revščine in obvladovanje okoljskih tveganj.

 

Komisija in ESZD to metodologijo razvijeta v prvem letu po začetku veljavnosti tega spremenjenega sklepa, in sicer na podlagi poročanja EIB o spoštovanju človekovih pravic, kot je določeno v strateškem okviru EU in akcijskem načrtu za človekove pravice.

 

Komisija na podlagi letnega poročanja EIB Evropskemu parlamentu vsako leto predloži lastno oceno informacij, ki jih je zagotovila EIB, in predlaga morebitne spremembe politik in postopkov EIB, ki jih – ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta o teh spremembah – sprejmejo države članice. EIB pri posodobitvi regionalnih tehničnih operativnih smernic upošteva morebitna priporočila Evropske komisije in Evropskega parlamenta o tem, kako izboljšati njeno tozadevno poročanje.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Predlog spremembe   26

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij.“;

(j)  „oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij, ki so posledica revščine, neenakosti, demografske rasti, pomanjkanja delovnih mest in gospodarskih priložnosti, podnebnih sprememb, ter prispevanju k dolgoročni gospodarski odpornosti gostiteljskih in tranzitnih skupnosti;“;

Predlog spremembe   27

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni stavek

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 12(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„1.   EIB v skladu s svojo politiko preglednosti in načeli Unije glede dostopa do dokumentov in informacij, postopoma pa tudi v skladu s standardi iz pobude za preglednost mednarodne pomoči, na svojem spletnem mestu objavi informacije v zvezi z:“

„1.   EIB v skladu s svojo politiko preglednosti in zakonodajo Unije glede dostopa do dokumentov in informacij, postopoma pa tudi v skladu s standardi iz pobude za preglednost mednarodne pomoči, na svojem spletnem mestu objavi informacije v zvezi z:“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Predlog spremembe   28

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  v členu 12(1) se doda naslednja točka:

 

„(ba)  EIB zagotovi, da so v njenem javnem registru na voljo naslednji dokumenti:

 

  preglednice merjenja rezultatov za projekte, za katere se uporablja to jamstvo, zlasti tiste, ki kažejo, kako to jamstvo prispeva k ciljem zunanjega delovanja Unije in zlasti beležijo njegov gospodarski, socialni in okoljski vpliv;

 

  poročila o spremljanju in ocenjevalna poročila;

 

  poročila o zaključku projektov;

 

  mnenja, ki jih poda Komisija v postopku, opisanem v členu 19 Statuta EIB.“

Obrazložitev

Dostop do informacij in dokumentov, ki jih zajema to jamstvo, bi moral imeti podlago neposredno v obstoječi zakonodaji EU o dostopu do dokumentov in razkritju informacij, denimo v Uredbi št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter v Uredbi št. 1367/2006 z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti.

Predlog spremembe    29

Predlog sklepa

Priloga II

Sklep št. 466/2014/EU

Priloga II – točka B – točka 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz

Predlog spremembe    30

Predlog sklepa

Priloga II

Sklep št. 466/2014/EU

Priloga II – točka B – točka 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rusija

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog sklepa

Priloga II

Sklep št. 466/2014/EU

Priloga II – točka C – točka 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Argentina, Bolivija, Brazilija, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Kolumbija, Kostarika, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela

Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Kolumbija, Kostarika, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela

Predlog spremembe    32

Predlog sklepa

Priloga III

Sklep št. 466/2014/EU

Priloga III – točka B – točka 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz

Predlog spremembe    33

Predlog sklepa

Priloga III

Sklep št. 466/2014/EU

Priloga III – točka B – točka 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rusija

črtano

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Nirj Deva

16.12.2016

Obravnava v odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tania González Peñas, Martina Werner

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (22.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Pripravljavec mnenja: Eduard Kukan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije je namenjen kvantitativni in kvalitativni razširitvi mandata Evropske investicijske banke (EIB) za zunanja posojila, zlasti da bi okrepili dejavnosti v južnem sosedstvu in na Zahodnem Balkanu ter prispevali k novemu načrtu za zunanje naložbe.

Pripravljavec mnenja ta predlog pozdravlja, a meni, da ga mora spremljati ustrezno povečanje zgornje meje financiranja EIB v sklopu jamstva EU, da bi preprečili potrebo po prekinitvi obstoječih prednostnih financiranj. To drži predvsem za dejavnosti EIB v Ukrajini, kjer naj bi posojila pri sedanjih ravneh predlagana sredstva predvidoma izčrpala že pred sredino leta 2018.

Pripravljavec mnenja podpira večjo strateško osredotočenost na temeljne vzroke migracij in projekte za podpiranje gostiteljskih skupnosti v prednostnih regijah. V predlogu je kljub temu treba bolje pojasniti razlikovanje med temi različnimi cilji in zneski, rezerviranimi zanje.

Pripravljavec mnenja podpira tudi zamisel, da bi EIB pred začetkom veljavnosti tega sklepa omogočili financiranje projektov v okviru novega mandata za posojila zasebnemu sektorju (t. i. skladiščenje).

Meni tudi, da bi bilo treba dodatno okrepiti bistveno povezavo med financiranjem EIB in zunanjo politiko EU. Razdelitev med državami znotraj regionalnih zgornjih mej bi morala zlasti v celoti odražati prednostne naloge in omejitve zunanje politike, določiti pa bi jo bilo treba v posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje.

Poleg tega bi bilo treba izboljšati preglednost v zvezi s projekti EIB, ki se financirajo prek finančnih posrednikov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih postopkov in programov v podporo pobudam, ki prispevajo k odpravi temeljnih vzrokov migracij.

(1)  Mednarodna skupnost se srečuje z migracijsko in begunsko krizo brez primere, ki zahteva solidarnost in učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, da se uporabijo trajnostne, srednje- in dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih postopkov in programov v podporo pobudam, ki prispevajo k odpravi temeljnih vzrokov migracij ter krepitvi odpornosti tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije, ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 32 300 000 000 EUR, in sicer s sprostitvijo neobveznega dodatnega zneska v višini 3 000 000 000. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih.

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko ohranile sedanje ravni podpore za prednostne naloge Unije, kot je določeno v globalni strategiji EU za zunanjo in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: globalna strategija EU), da bi se lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 36 300 000 000 EUR, med drugim s sprostitvijo neobveznega dodatnega zneska v višini 3 000 000 000. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene za krepitev odpornosti migrantov, beguncev ter tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracijske in begunske krize je sicer bistvenega pomena, a ne bi smelo potekati na račun politik na drugih strateških prednostnih področjih, opredeljenih v globalni strategiji EU.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  EIB bi morala biti glede na potrebo po hitrem izvajanju njene pobude za odpornost sposobna skladiščiti projekte v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju, za katere veljajo pogoji, o katerih se dogovorita Komisija in EIB.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij je treba dodati kot nov cilj mandata.

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij in krepitev odpornosti tranzitnih in gostiteljskih skupnosti je treba dodati kot nova cilja mandata in si prizadevati za njuno doseganje ob polnem upoštevanju člen 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). EIB bi morala zagotavljati posebno skrbnost in spremljanje projektov, da bi zagotovila skladnost, prav tako bi morala imeti na voljo mehanizem za pritožbe, ki bi bil dostopen vsem deležnikom. Komisija bi morala v letnem poročilu oceniti skladnost s členom 21 PEU, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, izkoreninjanjem revščine in upravljanjem okoljskih tveganj.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za dvig trenutne ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020, v skladu z zavezami, ki jih je sprejela v okviru podnebne strategije.

_________________

_________________

4Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

4Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim. Oceno prispevka financiranja EIB za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB.

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, ki odpravljajo temeljne vzroke migracij ter krepijo odpornost migrantov, beguncev ter tranzitnih in gostiteljskih skupnosti. Oceno prispevka financiranja EIB k doseganju teh ciljev bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Zagotoviti bi bilo treba večjo prepoznavnost in preglednost financiranja EIB v okviru mandata za zunanja posojila, zlasti v zvezi s podprojekti, financiranimi prek finančnih posrednikov, da bi se izboljšal dostop institucij Unije in splošne javnosti do informacij.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. Mandat za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in znesek 1 400 000 000 EUR, namenjen projektom javnega sektorja v okviru pobude EIB za odpornost, bi morala biti v celoti absorbirana za njun namen in ju ne bi smeli prerazporediti.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Seznam upravičenih regij in držav ter potencialno upravičenih regij in držav bi bilo treba spremeniti tako, da bi izključili države z visokim dohodkom in visoko bonitetno oceno (Brunej, Čile, Islandijo, Izrael, Singapur in Južno Korejo). Poleg tega je treba na seznam potencialno upravičenih regij in držav dodati Iran.

(17)  Seznam upravičenih regij in držav ter potencialno upravičenih regij in držav bi bilo treba spremeniti tako, da bi izključili države z visokim dohodkom in visoko bonitetno oceno (Brunej, Čile, Islandijo, Izrael, Singapur in Južno Korejo). Poleg tega je treba s seznama upravičenih regij in držav črtati Rusijo ter na seznam potencialno upravičenih regij in držav dodati Iran.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 32 300 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 36 300 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največ 30 000 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim;

(a)  največ 34 000 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene za krepitev odpornosti migrantov, beguncev ter tranzitnih in gostiteljskih skupnosti;

Predlog spremembe    13

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij.

(b)  največ 2 300 000 000 EUR v okviru mandata za posojila zasebnemu sektorju za projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in se izvajajo v okviru pobude EIB za odpornost.

Predlog spremembe    14

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Najvišja zneska v okviru splošnega mandata in mandata za posojila zasebnemu sektorju iz odstavka 1 se razdelita na regionalne zgornje meje in podomejitve, kakor je opredeljeno v Prilogi I. Znotraj regionalnih zgornjih mej EIB postopoma zagotovi uravnoteženo razdelitev med državami znotraj regij, ki so zajete z jamstvom EU.“;

2.  Najvišja zneska v okviru splošnega mandata in mandata za posojila zasebnemu sektorju iz odstavka 1 se razdelita na regionalne zgornje meje in podomejitve, kakor je opredeljeno v Prilogi I. Znotraj regionalnih zgornjih mej EIB zagotovi ustrezno razdelitev med državami znotraj regij, ki so zajete z jamstvom EU, v skladu s prednostnimi nalogami zunanje politike Unije, ki so upoštevane v regionalnih tehničnih operativnih smernicah iz člena 5.“;

Predlog spremembe    15

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(d)  strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij.“;

„(d)  strateški odziv pri obravnavanju temeljnih vzrokov migracij in krepitvi odpornosti tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.“;

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja.

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. EIB omogoči pristop, ki v večji meri temelji na prevzemanju tveganja, prožnosti in razvoju ter zagotavlja natančne meritve učinka. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja.

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem ter zmanjševanjem ogljičnega odtisa na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Predlog spremembe    18

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  Besedilo člena 9(3) se nadomesti z naslednjim:

3. V spremljanje EIB se po možnosti vključi tudi izvajanje posrednega financiranja in uspešnost finančnih posrednikov pri podpori MSP.

3. Spremljanje EIB zajema izvajanje posrednega financiranja in uspešnost finančnih posrednikov pri podpori MSP.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SL)

Predlog spremembe    19

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(b)  EIB razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;“;

„(b)  EIB v tesnem posvetovanju z zadevnimi skupnostmi, organizacijami civilne družbe in nevladnimi organizacijami razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij ter krepitev odpornosti tranzitnih in gostiteljskih skupnosti;“;

Predlog spremembe    20

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka e

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  točka (e) se nadomesti z naslednjim:

(e)  oceno kakovosti financiranja EIB, zlasti v zvezi s tem, do kolikšne mere je EIB upoštevala okoljsko in socialno vzdržnost pri postopku skrbnega pregleda in spremljanju financiranih naložbenih projektov;

„(e)  oceno kakovosti financiranja EIB, zlasti v zvezi s tem, do kolikšne mere je EIB upoštevala okoljsko in socialno vzdržnost pri postopku skrbnega pregleda in spremljanju financiranih naložbenih projektov, pa tudi ukrepe za povečanje odgovornosti na lokalni ravni, in sicer s spodbujanjem vključevanja zadevnih skupnosti, organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij;“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SL)

Predlog spremembe    21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(j)  oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij.“;

„(j)  oceno prispevka financiranja EIB pri zagotavljanju strateškega odziva na temeljne vzroke migracij ter krepitvi odpornosti tranzitnih in gostiteljskih skupnosti.“;

Predlog spremembe    22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  V členu 12 se točka (a) odstavka 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

(a)  vsem financiranjem EIB, izvedenim na podlagi tega sklepa, po odobritvi projekta, pri čemer navede predvsem, ali je naložbeni projekt zajet v jamstvo EU in kako prispeva k zunanjepolitičnim ciljem Unije, navede pa zlasti njegove gospodarske, socialne in okoljske učinke;

„(a)  vsem financiranjem EIB, izvedenim na podlagi tega sklepa, po odobritvi projekta, vključno z informacijami o projektih in podprojektih, financiranih prek finančnih posrednikov, pri čemer navede predvsem, ali je naložbeni projekt zajet v jamstvo EU in kako prispeva k zunanjepolitičnim ciljem Unije, navede pa zlasti njegove gospodarske, socialne in okoljske učinke;

Predlog spremembe    23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 13 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5b)  V členu 13 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

EIB pri financiranju uporablja načela in standarde iz prava Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, vključno z zahtevo po sprejetju ustreznih ukrepov za identifikacijo dejanskega lastnika, kjer je primerno.

„EIB pri financiranju uporablja načela in standarde iz prava Unije o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, vključno z uvedbo poročanja po posameznih državah, javnih registrov dejanskega lastništva in črnega seznama davčnih jurisdikcij, ki ne upoštevajo pravil. EIB redno poroča Evropskemu parlamentu o izvajanju svoje politike za jurisdikcije, ki ne upoštevajo pravil.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SL)

Predlog spremembe    24

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 20 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 30. junija 2018 predloži poročilo, v katerem oceni uporabo tega sklepa in zagotovi prispevek za morebiten nov sklep o mandatu za zunanja posojila, zajetem v jamstvo EU.

Predlog spremembe    25

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Prehodna določba

 

EIB lahko financira projekte za mandat za posojila zasebnemu sektorju pred začetkom veljavnosti tega sklepa in sklenitvijo sporazuma o jamstvu med Komisijo in EIB. Taki projekti se lahko vključijo v kritje jamstva EU, pri čemer mora Komisija potrditi, da so v skladu s pogoji, sprejetimi v okviru sporazuma o jamstvu.

Predlog spremembe    26

Predlog sklepa

Priloga I – točka B – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

B.  Sosedske in partnerske države: 18 374 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

B.  Sosedske in partnerske države: 21 904 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

Predlog spremembe    27

Predlog sklepa

Priloga I – točka B – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija: 6 008 000 000 EUR;

(ii)  Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija: 9 538 000 000 EUR;

Predlog spremembe    28

Predlog sklepa

Priloga I – točka C – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

C.  Azija in Latinska Amerika: 3 785 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

C.  Azija in Latinska Amerika: 4 255 000 000 EUR, razdeljeno na naslednje podomejitve:

Predlog spremembe    29

Predlog sklepa

Priloga I – točka C – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  Azija: 1 040 000 000 EUR;

(ii)  Azija: 1 510 000 000 EUR;

Predlog spremembe    30

Predlog sklepa

Priloga III – točka B – točka 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rusija

črtano

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

2.12.2016

Obravnava v odboru

9.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

8

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Traian Ungureanu, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (28.2.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Pripravljavec mnenja: Salvatore Cicu

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k vključujočemu in trajnostnemu razvoju, ustvarjanju bogastva ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  EIB so bile zaupane dodatne naloge, na primer na področju evropske gospodarske diplomacije. Da bi lahko dosegala rezultate v zvezi s tem, potrebuje zadostna finančna sredstva. Uspešnost jamstvenega sklada v okviru mandata za zunanja posojila ji omogoča, da dosega konkretne rezultate, z minimalnim stroškom za proračun Unije pa lahko prek dobrih projektov v tretjih državah omogoča tudi učinek na ravni Unije. Ob upoštevanju vse večjih zahtev v odnosu do EIB kot finančne veje Unije je treba ta uspešni instrument okrepiti, Komisija pa bi morala v okviru naslednjega zakonodajnega predloga za obdobje 2021–2028 EIB dodeliti več proračunskih sredstev za jamstveni sklad.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije, ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 32 300 000 000 EUR, in sicer s sprostitvijo neobveznega dodatnega zneska v višini 3 000 000 000. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih.

(9)  Da bi se v okviru mandata EIB za zunanja posojila lahko odzvali na morebitne prihodnje izzive in prednostne naloge Unije ter da se zagotovi strateški odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, bi bilo treba zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu jamstva EU povečati na 38 500 000 000 EUR. V okviru splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih.

Obrazložitev

Predlog Komisije bi imel neposreden in takojšen učinek na druge nujne politike in prednostne naloge EU. V skladu z njim bi bilo dejansko treba bistveno zmanjšati letne dejavnosti EIB v vzhodnem sosedstvu, vključno z Ukrajino. V primerjavi s sedanjimi letnimi ravnmi posojil bi tako bilo treba letne dejavnosti v vzhodnem sosedstvu zmanjšati za približno 70 %. V skladu s predlaganimi zgornjimi mejami za Azijo in Latinsko Ameriko ter južno Afriko pa bi bile letne dejavnosti v teh regijah v primerjavi s sedanjimi ravnmi nižje za 50 %.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij je treba dodati kot nov cilj mandata.

(11)  Odpravljanje temeljnih vzrokov migracij je treba dodati kot nov cilj mandata, uresničevanje vseh posameznih projektov, financiranih v okviru tega novega cilja, pa bi moralo biti skladno s členom 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zagotoviti bi bilo treba dopolnjevanje in usklajevanje s pobudami Unije za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, vključno s podporo Unije za trajnostno ponovno vključevanje vrnjenih migrantov v državah izvora.

(12)  Zagotoviti bi bilo treba dopolnjevanje in usklajevanje s pobudami Unije za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, vključno s podporo Unije za trajnostno ponovno vključevanje vrnjenih migrantov v državah izvora. Zato bi morala EIB tesno sodelovati z ESZD in imeti možnost, da se po potrebi obrne na ustrezne mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, bi si morala EIB v skladu z zavezo, ki jo je sprejela v okviru podnebne strategije, prizadevati za dvig trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

Obrazložitev

EIB se je v okviru podnebne strategije, sprejete konec leta 2015, zavezala, da bo do konca leta 2020 v državah v razvoju raven projektov v zvezi s podnebnimi ukrepi dvignila na do 35 %. Ta najava bi morala biti upoštevana tudi v okviru njenega mandata za zunanja posojila.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim. Oceno prispevka financiranja EIB za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij bi bilo zato treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB.

(15)  EIB bi morala v svojem okviru za merjenje rezultatov razviti in uporabljati niz kazalnikov za projekte v javnem sektorju in v zasebnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim, vključno s kazalniki, s katerimi bo mogoče meriti prispevek določenega projekta k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, boju proti temeljnim vzrokom migracij ter udeležbo civilne družbe gostiteljskih skupnosti. Oceno prispevka financiranja EIB za obravnavanje teh kazalnikov bi bilo treba vključiti v letno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o financiranju EIB ter tako zagotoviti polno odgovornost in preglednost. EIB bi morala izboljšati dostop do informacij, in sicer ne le za Evropski parlament in druge institucije, ampak tudi za splošno javnost, zlasti kar zadeva sistem pogodb in podizvajalskih pogodb ter finančne podatke o projektih, ki jih financira EIB.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

(16)  Zgornja meja za prerazporeditev med regijami, ki jo EIB lahko opravi v času mandata, bi se morala povečati z 10 % na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki bi se lahko pojavile v času mandata in bi bile priznane kot prednostne naloge zunanje politike Unije. EIB bi morala Evropski parlament prek utemeljitvenega poročila in ocene učinka obvestiti o vseh odločitvah o prerazporeditvi. Mandata za zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR in zneska 1 400 000 000 EUR, namenjenega projektom javnega sektorja, ni mogoče prerazporediti, ker sta namenjena odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Seznam upravičenih regij in držav ter potencialno upravičenih regij in držav bi bilo treba spremeniti tako, da bi izključili države z visokim dohodkom in visoko bonitetno oceno (Brunej, Čile, Islandijo, Izrael, Singapur in Južno Korejo). Poleg tega je treba na seznam potencialno upravičenih regij in držav dodati Iran.

(17)  Seznam upravičenih regij in držav ter potencialno upravičenih regij in držav bi bilo treba oblikovati tako, da bi dosegli največji razvojni učinek, ter spremeniti tako, da bi izključili države z visokim dohodkom in visoko bonitetno oceno (Brunej, Čile, Islandijo, Izrael, Singapur in Južno Korejo). Poleg tega je treba na seznam potencialno upravičenih regij in držav dodati Iran.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Evropski svet je poudaril ključno vlogo, ki jo ima EIB v zunanjih gospodarskih odnosih Unije, in jo je na svojem zasedanju z dne 20. in 21. marca 2014 pozval, naj še naprej prispeva h krepitvi internacionalizacije in konkurenčnosti evropskih gospodarskih družb. Dostop do finančnih sredstev spada med največje izzive za MSP. Zato je potrebna strategija EIB za povečanje in lajšanje dostopa do financiranja za MSP, tudi s programi in pobudami za olajševanje trgovine, kot so evropski mikrofinančni instrument Progress in novi instrumenti za financiranje trgovinskih dejavnosti evropskih MSP. Poleg tega bi bilo treba določiti proaktivnejše zahteve politike glede MSP in mikropodjetij za posredniške banke, ki izplačujejo sredstva EIB, in dodatno izboljšati preglednost v zvezi z oceno lokalnega gospodarskega in družbenega učinka posrednih posojil EIB.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Izvajanje kvantitativnih ciljev EIB za ukrepe, povezane s podnebjem, dobro napreduje. EIB se je zavezala, da se bo še bolj osredotočila na podnebne ukrepe v državah v razvoju in njihovo raven do leta 2020 dvignila na do 35 %. Da bi EIB lahko dosegla ta cilj, je treba določiti objektivne regionalne zgornje meje z ustreznim financiranjem, sicer bo morala EIB zmanjšati svoje dejavnosti v Aziji in Latinski Ameriki, pri čemer gre za regiji, v katerih je tradicionalno zelo dejavna na področju podnebnega financiranja.

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 32 300 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

1.  Zgornja meja financiranja EIB v okviru jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme preseči 38 500 000 000 EUR. Zneski, ki so bili sprva rezervirani za financiranje, a pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri zgornji meji.

Predlog spremembe    13

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Sklep 466/2014/EU

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  največ 30 000 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 1 400 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim;

(a)  največ 36 200 000 000 EUR v okviru splošnega mandata, od tega je znesek v višini do 2 500 000 000 EUR rezerviran za projekte v javnem sektorju, namenjene beguncem in gostiteljskim skupnostim ter obravnavi temeljnih vzrokov migracij;

Predlog spremembe    14

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja;

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek naložb zasebnega sektorja, si EIB s podporo lokalnim naložbam, kot je določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja in ustvarjanje ugodnih pogojev za zasebna podjetja in naložbe v državah upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, stremi tudi k povečanju podpore naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP iz Unije. Financiranje EIB prispeva k izboljšanju dostopa MSP iz tretjih držav, ki so partnerske države Unije, do trgov in k njihovi vključitvi v globalne vrednostne verige. Poleg tega prispeva h krepitvi internacionalizacije in konkurenčnosti gospodarskih družb Unije. Za učinkovito spremljanje porabe sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki finančnim posrednikom in upravičencem nalagajo standardne zahteve glede poročanja. EIB si prizadeva ugotoviti, s katerimi ovirami se MSP soočajo pri dostopanju do financiranja, in poskrbi za to, da se odpravijo.

Predlog spremembe    15

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  v členu 3 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za proizvodnjo plina in prevoz na energetski trg Unije, pa tudi elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo.“

„6.   Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, ukrepe za energetsko učinkovitost, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=SL)

Obrazložitev

Proizvodnja in prevoz plina ne bi smela biti zajeta v jamstvu EU, saj bi v tem primeru šlo za subvencijo za fosilna goriva. S sklepom bi bilo treba izvesti sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 2013 o postopnem odpravljanju subvencij, ki škodujejo okolju ali gospodarstvu, vključno s subvencijami za fosilna goriva.

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Financiranje EIB bi moralo med drugim vključevati konkretne ukrepe za postopno odpravljanje financiranja projektov, ki negativno vplivajo na doseganje podnebnih ciljev Unije, in za okrepitev prizadevanj za podporo obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti.

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah. Financiranje EIB obravnava zlasti povečane potrebe po infrastrukturi in povezanih storitvah zaradi pritoka migrantov ter povečanje zaposlitvenih možnosti v gostiteljskih in begunskih skupnostih za spodbujanje gospodarskega vključevanja in omogočanje beguncem, da postanejo samostojni.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke migracij in prispevajo k dolgoročni gospodarski odpornosti ter varujejo trajnostni razvoj v državah upravičenkah, vključno s krepitvijo humanitarnega ukrepanja in zagotavljanjem podpore za izgradnjo infrastrukture in ustvarjanje delovnih mest, pri pa je zagotovljena skladnost s cilji trajnostnega razvoja. Financiranje EIB obravnava zlasti povečane potrebe po infrastrukturi in prevozu, energiji in dostopu do energije ter telekomunikacijah, saj projekti na teh področjih znatno povečujejo možnosti za trgovino in lahko imajo učinek vzvoda pri internacionalizaciji MSP, zlasti v regijah, ki so prikrajšane zaradi geografskih značilnosti, hkrati pa tudi omogočajo, da se izkoristijo možnosti v sektorjih, kot so kmetijstvo, zelene tehnologije, raziskave in inovacije in lastninske pravice. Poleg tega krepijo humanitarno ukrepanje, podpirajo ustvarjanje dostojnih delovnih mest in izobraževanje za gostiteljske in begunske skupnosti za spodbujanje gospodarskega vključevanja in omogočanje beguncem, da postanejo samostojni, pri tem pa je zagotovljeno polno spoštovanje človekovih pravic, zlasti delavskih in socialnih pravic, in načela pravne države.

Predlog spremembe    18

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  javni sektor, vključno z občinami in subjekti javnega sektorja, v zvezi z infrastrukturo in storitvami za obravnavanje znatno povečanih potreb.;

(b)  javni sektor, vključno z občinami in subjekti javnega sektorja, v zvezi z infrastrukturo in storitvami, zlasti v zvezi z zdravstvenim varstvom ter posebno infrastrukturo za otroke, za sanitarne storitve in šolsko izobraževanje, za obravnavanje znatno povečanih potreb.;

Obrazložitev

Zdravstvena oskrba, zlasti otrok, uspešno preprečevanje bolezni z zadostno sanitarno oskrbo in zagotavljanje šolskega izobraževanja so med najpomembnejšimi potrebami migrantskih otrok in njihovih družin.

Predlog spremembe    19

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  doda se naslednji odstavek:

 

8a.  Programi v tretjih državah, povezani z MSP, bi morali biti usmerjeni v njihovo vključevanje v globalne oskrbovalne verige, zlasti v vzhodnem in južnem sosedstvu pa bi morali biti tovrstni programi EIB usmerjeni v vključevanje MSP v evropske vrednostne verige.

Predlog spremembe    20

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c b (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  doda se naslednji odstavek:

 

8b.  EIB zagotovi, da morajo gospodarske družbe, ki sodelujejo v projektih, ki jih sofinancira EIB, spoštovati načelo enakega plačila in preglednosti plač ter načela enakosti spolov, kot je določeno v Direktivi 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a. Pri odločitvah EIB o financiranju projektov se upošteva, katere ukrepe so gospodarske družbe, ki kandidirajo za sredstva, sprejele na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb;

 

______________

 

1a Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (UL L 204, 26.7.2006, str. 23).

Predlog spremembe    21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  EIB razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;

(b)  EIB na podlagi podrobnega in rednega posvetovanja in v sodelovanju z deležniki in civilno družbo razvije kazalnike za projekte, ki zagotavljajo strateški odziv za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;

Predlog spremembe    22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)  oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanjepolitičnih in strateških ciljev Unije ob upoštevanju regionalnih tehničnih operativnih smernic iz člena 5;“

„(c)  oceno prispevka financiranja EIB k uresničevanju zunanje politike Unije in njenih strateških ciljev in njihove skladnosti z drugimi politikami Unije.

 

Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) vzpostavi okvir in oblikuje metodologijo za letno poročanje EIB o financiranjih, zajetih v jamstvu Skupnosti, in njihovi skladnosti s splošnimi načeli, ki v skladu s členom 21 PEU vodijo zunanje delovanje Unije. Glavni cilj tega poročanja je spremljati, ali EIB ravna v skladu z obveznostmi iz PEU in z določbami člena 21 PEU, tudi kar zadeva spoštovanje in spodbujanje uveljavljanja človekovih pravic, izkoreninjenje revščine in obvladovanje okoljskih tveganj.

 

Komisija in ESZD to metodologijo oblikujeta v prvem letu po začetku veljavnosti tega sklepa o spremembi, in sicer na podlagi poročanj EIB o spoštovanju človekovih pravic, kot je določeno v strateškem okviru EU in akcijskem načrtu za človekove pravice.

 

Komisija na podlagi letnega poročanja EIB Evropskemu parlamentu vsako leto predloži lastno oceno informacij, ki jih je zagotovila EIB, in predlaga morebitne spremembe politik in postopkov EIB, ki jih – ob upoštevanju mnenja Parlamenta o teh spremembah – sprejmejo države članice. Morebitna priporočila Evropske komisije in Evropskega parlamenta o tem, kako izboljšati poročanje EIB v ta namen, se upoštevajo ob posodobitvi regionalnih tehničnih operativnih smernic.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=SL)

Obrazložitev

Glavni pomislek glede dajanja posojil EIB zunaj EU ostaja izvajanje določb mandata za zunanja posojila v praksi. V zvezi s tem je vzpostavitev mehanizma za oceno skladnosti s členom 21 PEU bistvenega pomena za to, da bi EIB pripravili do tega, da vzpostavi in izvaja učinkovite postopke skrbnega pregleda pri preverjanju operacij, ki jih financira, in sicer v zvezi z njihovim morebitnim vplivom na človekove pravice, izkoreninjenje revščine in okolje.

Predlog spremembe    23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  v členu 11 se odstavek 2 spremeni:

2.  EIB za namene poročanja Komisije iz odstavka 1 predloži Komisiji letna poročila o financiranju EIB, izvedenem na podlagi tega sklepa, vključno z vsemi elementi, ki jih Komisija potrebuje za poročanje v skladu z odstavkom 1. EIB lahko Komisiji predloži tudi dodatne zadevne informacije, da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi celovit pregled zunanje dejavnosti EIB.

2.  EIB za namene poročanja Komisije iz odstavka 1 predloži Komisiji letna poročila o financiranju EIB, izvedenem na podlagi tega sklepa, vključno z vsemi elementi, ki jih Komisija potrebuje za poročanje v skladu z odstavkom 1. EIB lahko Komisiji predloži tudi dodatne zadevne informacije, da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi celovit pregled zunanje dejavnosti EIB. Evropski parlament lahko na podlagi letnih poročil pripravi priporočila za EIB v zvezi s tekočimi projekti.

Predlog spremembe    24

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zaključno ocenjevalno poročilo o uporabi tega sklepa do 31. decembra 2021.

Za okrepitev parlamentarnega nadzora je treba upravljanje EIB reorganizirati v skladu z okrepljeno shemo upravljanja Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Komisija do 31. decembra 2017 predloži informacije v zvezi z izvajanjem te reorganizacije. Poleg tega EIB Evropski parlament obvešča o svojih naložbenih odločitvah, predloži ocene učinka, ki dokazujejo, da so načrtovani projekti skladni s cilji trajnostnega razvoja in Pariškim sporazumom, ter objavlja poročila o vseh financiranih projektih, izidu notranjih preiskav, izbiri, nadzoru in oceni svojih dejavnosti in programov, ki temelji na jasnih in merljivih kazalnikih. Poleg tega objavlja tudi poročila o metodah, ki jih je uporabila za predhodne ocene in naknadna poročila za vse posamezne financirane projekte, in njihove ugotovitve, pri tem pa spoštuje poslovno občutljivost v zvezi s financiranjem zasebnega sektorja, zlasti v zvezi z razlogi za zavrnitev predloženih projektov.

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zaključno ocenjevalno poročilo o uporabi tega sklepa do 31. decembra 2021.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Salvatore Cicu

12.10.2016

Obravnava v odboru

24.1.2017

 

 

 

Datum sprejetja

28.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENL

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (21.3.2017)

za Odbor za proračun

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Pripravljavec mnenja: Aldo Patriciello

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropska investicijska banka (EIB) je finančna institucija Unije, ki s financiranjem projektov v podporo politikam EU prispeva k evropskemu povezovanju, razvoju in koheziji. Čeprav se večina projektov, ki jih EIB financira, izvaja v Uniji, EIB financira tudi projekte zunaj nje. Unija je EIB podelila več mandatov za zagotavljanje nekaterih posojil v okviru proračunskega jamstva EU za obdobje 2014–2020, vključno z mandatom EIB za zunanja posojila, ki zajema financiranje EIB zunaj Unije.

Pripravljavec mnenja priznava, da bi morala Unija kot globalna akterka prevzeti pobudo pri obravnavanju podnebnih sprememb. Poleg tega priznava, da je EIB podnebne ukrepe uvrstila med svoje glavne prednostne naloge, pri čemer je z vključitvijo teh okoljskih prednostnih nalog v dejavnosti in ukrepe banke v Uniji ter zunaj nje prevzela vodilni položaj med mednarodnimi finančnimi institucijami na tem področju.

EIB je v obdobju 2010–2014 zagotovila več kot 90 milijard EUR za projekte v zvezi s podnebnimi ukrepi in tako postala ena največjih svetovnih ponudnic financiranja na področju podnebja.

Financiranje EIB za projekte v zvezi s podnebnimi ukrepi

Pripravljavec mnenja po vmesnem pregledu sedanjega mandata, pri katerem se upoštevajo izkušnje, pridobljene v obdobju 2014–2016, pozdravlja ta zakonodajni predlog, ki ga je Komisija sprejela 14. septembra 2016.

Ta novi predlog, ki temelji na preteklih dosežkih in izzivih, s katerimi so se soočali, se sklicuje na Pariški sporazum, sprejet na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v katerem so se vlade dogovorile, da bodo omejile globalno segrevanje, in sicer na občutno pod +2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo, in si tako prizadevale za naglo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

Pripravljavec mnenja zato s priznavanjem Pariškega sporazuma kot mejnika na poti proti bolj trajnostnemu svetovnemu gospodarstvu v celoti podpira vse ukrepe, potrebne za široko uskladitev ciljev in dejavnosti mandata za zunanja posojila, vključno z novim horizontalnim ciljem na visoki ravni, ki je bil pred kratkim dodan za obravnavanje temeljnih vzrokov migracij, s cilji ZN za trajnostni razvoj. Taki ukrepi bi lahko neposredno prispevali k doseganju nekaterih ciljev, kot so čista voda in sanitarne storitve, cenovno dostopna in čista energija, industrija, inovacije in infrastruktura, trajnostna mesta in skupnosti, podnebni ukrepi, dostojno delo ter gospodarska rast.

Pripravljavec mnenja predlog pozdravlja zlasti v zvezi s ciljem EIB za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, kar bi prispevalo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

Poleg tega podpira dejstvo, da predlog določa naslednje glavne elemente:

  Financiranje EIB bi moralo kljub izredno raznolikim razmeram v državah po vsem svetu podpirati naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

  Čeprav je EIB kot prva mednarodna finančna institucija v ocenjevanje projektov sistematično uvedla strošek ogljika, bi morala biti merila za upravičenost projektov v zvezi s podnebnimi ukrepi merila, opredeljena v strategiji EIB za podnebne spremembe, ki je bila posodobljena leta 2015. Na podlagi metodologij za oceno emisij toplogrednih plinov in relativnih emisij projekta, ki jih je pripravila EIB, se v postopek okoljske presoje vključi analizo ogljičnega odtisa, da se ugotovi, ali predlagani projekti izboljšujejo energetsko učinkovitost.

  V obdobju, ki ga zajema za sklep (2014–2020), bi si morala EIB prizadevati za ohranitev trenutne visoke stopnje financiranja na področju podnebja, pri čemer bi moral najmanjši obseg tega financiranja predstavljati vsaj 25 % celotnega financiranja EIB.

  EIB bi morala v okviru svojega prispevka za projekte na področju podnebnih sprememb okrepiti elemente, povezane s prilagajanjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

(2)  Razviti bi bilo treba nov okvir v rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi državami, ki bo upošteval vse politike in instrumente EU. V okviru tega novega okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti načrt za zunanje naložbe, da se podprejo naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se prispeva k doseganju cilja trajnostnega razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati cilje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, pa tudi cilje drugih instrumentov za financiranje zunanjega delovanja.

Obrazložitev

Vlade so se v pariškem podnebnem sporazumu dogovorile, da bodo omejile globalno segrevanje, in sicer na občutno pod +2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo, in si tako prizadevale za naglo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. Zavezale so se tudi, da bodo države v razvoju podpirale pri njihovem prizadevanju za prilagajanje podnebnim spremembam.

Predlog spremembe   2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020.

(13)  V skladu s Pariškim sporazumom, sprejetim na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za ohranjanje trenutne visoke ravni odhodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, v okviru mandata za zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju naložb, povezanih s podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020. Poleg tega bi morala EIB poskušati postopoma prenehati s financiranjem projektov, ki ne prispevajo k podnebnim ciljem Unije in prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.

_________________

_________________

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, str. 1).

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. aprila 2016 o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 103, 19.4.2016, str. 1).

Predlog spremembe   3

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b b (novo)

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

"6. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za proizvodnjo plina in prevoz na energetski trg Unije, pa tudi elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo.“

"6. Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (b) odstavka 1, podpira naložbene projekte v glavnem na področjih prometa, energije, okoljske infrastrukture, informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravstva in šolstva. To vključuje proizvodnjo in vključitev energije iz obnovljivih virov, preoblikovanje energetskih sistemov, ki omogoča prehod na tehnologije in goriva z nizko intenzivnostjo ogljika, trajnostno energetsko varnost in energetsko infrastrukturo, vključno za elektrifikacijo podeželskih območij, okoljsko infrastrukturo, na primer vodno, komunalno in zeleno infrastrukturo, telekomunikacije in širokopasovno omrežno infrastrukturo. Financiranje EIB prispeva k novi proizvodnji energije iz premoga in k povečevanju odvisnosti od te surovine.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Obrazložitev

Uskladitev pogojev za financiranje EIB na energetskem področju s stališčem Parlamenta kar zadeva podporo ETS za posodobitev energetskega sektorja. V področju uporabe instrumenta, katerega namen je odpraviti izvirne vzroke migracij s prispevanjem k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, ne bi smelo biti financiranja projektov za proizvodnjo plina in njegov prevoz na energetski trg Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije, zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje iz točke (c) odstavka 1, s priznavanjem podnebnih sprememb kot največjega svetovnega izziva našega časa in ciljem, da bi preprečili, da bi podnebno tveganje resno ogrozilo dosedanja prizadevanja za izboljšanje blaginje, zlasti v najrevnejših regijah sveta, podpira naložbene projekte za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki prispevajo k skupnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi te konvencije. Ti ambiciozni cilji se dosegajo zlasti z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov ali njihovim zmanjševanjem na področjih obnovljive energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s povečanjem odpornosti ranljivih držav, sektorjev in skupnosti na škodljive posledice podnebnih sprememb.

Obrazložitev

Ena od ključnih ovir v boju proti podnebnim spremembam je iskanje naložb, potrebnih pri tem prehodu, zlasti v najrevnejših regijah sveta. Pomembno je razviti inovativne rešitve za podnebno financiranje, s katerimi bi se obravnavalo nedelovanje trga in izkoriščale priložnosti za privabljanje zasebnega financiranja, tudi prek kapitalskega trga.

Predlog spremembe   5

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora EIB prizadevati za ohranitev trenutne visoke stopnje financiranja na področju podnebja, pri čemer najmanjši obseg navedenega financiranja predstavlja vsaj 25 % celotnega financiranja EIB.

V obdobju, zajetem s tem sklepom, bi si morala EIB prizadevati za ohranitev visoke stopnje financiranja na področju podnebja v obsegu vsaj 25 % celotnega financiranja EIB zunaj Unije in ta cilj do leta 2020 postopoma dvigniti na vsaj 35 %.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Sklep št. 466/2014/EU

Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

‘7a.  Podnebna vprašanja bodo ustrezno upoštevana v vseh dejavnostih, ki se izvajajo v okviru mandata EIB za zunanja posojila, da bi zagotovili doseganje dobička, kadar je to možno in izvedljivo. Čeprav je obseg posojil velik in se podpirajo projekti iz zelo različnih sektorjev, si je treba še bolj prizadevati za večjo učinkovitost okoljskih ukrepov in orodij za vključevanje EIB, zlasti z znatno razširitvijo obsega delovanja sektorskih politik, kadar je to mogoče, ter razvojem ocene podnebnega tveganja in ranljivosti.“

Obrazložitev

Z vključevanjem vprašanj podnebnih sprememb v vse standarde, metode in postopke EIB se bo povečal vpliv financiranja EIB na okolje.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Aldo Patriciello

13.10.2016

Obravnava v odboru

27.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENL

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

EPP

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

12.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Datum sprejetja

27.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

31.3.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani