Menetlus : 2016/2179(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0137/2017

Esitatud tekstid :

A8-0137/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.55
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0186

RAPORT     
PDF 389kWORD 65k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2179(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (edaspidi „agentuur“) 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(5), eriti selle artiklit 76;

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0137/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (edaspidi „agentuur“) 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(10), eriti selle artiklit 30,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1624 (mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ)(11), eriti selle artiklit 76;

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0137/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0137/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2015. aasta lõplik eelarve 143 300 000 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 46,31 % suurust kasvu; arvestades, et kasv oli tingitud peamiselt asjaomaseid operatsioone Vahemerel puudutavast kahest muudatusest summas 28 000 000 eurot;

B.  arvestades, et agentuuri finantsaruannete kohaselt oli liidu rahaline toetus agentuuri eelarvesse 2015. aastal kokku 133 528 000 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 53,82 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Alus märkusega arvamuse esitamiseks raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda esitas agentuuri raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkusega arvamuse; märgib, et märkusega arvamuse esitamise aluseks oli mereseirealaste teenustega seotud 2015. aastal ette makstud ja kantud kulude, mille kohta ei olnud veel arveid esitatud, hindamine 1 723 336 euro võrra tegelikust väiksemaks; märgib lisaks, et see raamatupidamislik viga mõjutas viitkulusid ning selle tagajärjel sisaldasid agentuuri bilanss ja tulemiaruanne olulisi väärkajastamisi; juhib siiski tähelepanu sellele, et raamatupidamislik viga ei toonud kaasa eeskirju eiravaid või ebaseaduslikke tehinguid ega vahendite väärkasutamist;

2.  peab kahetsusväärseks, et peaarvepidaja koostas tekkivate kulude prognoosi aruande alusel, millest oli jäetud välja osa tekkivatest eelmaksetest; on mures asjaolu pärast, et peaarvepidaja ei märganud seda väljajättu õigeaegselt ning et peaarvepidaja ei konsulteerinud oma ametikaaslasega partnerametis; märgib, et selle tulemusena ei võetud raamatupidamise aastaaruande koostamise ajal arvesse osa tekkida võivatest kuludest;

3.  võtab teadmiseks, et agentuur on juba võtnud parandusmeetmeid selleks, et tulevikus selliseid probleeme enam ei esineks; märgib eelkõige, et agentuuri peaarvepidaja, kes vastutab viitkulude õigesti hindamise eest, lähtub prognoosides kõigist asjakohastest andmetest ja kättesaadavast teabest, sealhulgas teabest, mis on saadud partnerametitelt, keda asjaomased viitkulud puudutavad; kiidab heaks, et agentuuri eelarvevahendite käsutaja suurendab oma jõupingutusi tagamaks, et need puudused ei kordu, kõrvutades kättesaadavaid andmeid ja tehes tihedamat koostööd peaarvepidajaga;

4.  märgib, et kontrollikoja hinnangul (võtmata arvesse kantud kulude, mille kohta ei olnud veel arveid esitatud, alahindamisega seotud asjaolu mõju) kajastab agentuuri raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt agentuuri finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning agentuuri finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantseeskirja sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

5.  märgib, et kontrollikoja aruandest nähtub, et 2015. aastal tegi agentuur Islandit käsitleva järelauditi ja avastas eeskirjadevastaseid makseid kogusummas 1 400 000 eurot, mis olid seotud ajavahemikul 2011–2015 seitsmes ühisoperatsioonis osalenud laeva amortisatsiooniga; märgib eelkõige, et Islandi rannikuvalve deklareeris sellise laeva amortisatsioonikulud, mis oli ületanud agentuuri suunistes määratletud kasuliku eluea;

6.  võtab teadmiseks, et agentuuri finantseeskirja rakenduseeskirjade kohaselt võib eelarvevahendite käsutaja teha teadaoleva summa sissenõudmisest erandi, kui sissenõudmine ei vasta proportsionaalsuse põhimõttele; võtab lisaks teadmiseks, et selle põhimõttega kooskõlas ja pärast välise juriidilise nõuande saamist teatas eelarvevahendite käsutaja 600 000 euro sissenõudmisest, mis katab alates 2014. aastast antud toetusi; märgib, et samal põhjusel teatas eelarvevahendite käsutaja otsusest mitte hüvitada 2016. aastaks ette nähtud 200 000 eurot; mõistab, et alates agentuuripoolsete järelkontrollide alustamisest ja selleks, et järgida põhimõtet, mille kohaselt tuleb tagada läbipaistvus ning kohelda võrdselt agentuuri toetusesaajaid, kelleks on piirihalduse ja rändeküsimustega tegelevad liikmesriikide ametiasutused, järgis eelarvevahendite käsutaja seoses koostöö kahe viimase aastaga agentuuri eeskirjade vastaselt tehtud maksete sissenõudmise parimaid tavasid;

7.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et seoses Sisejulgeolekufondiga (ISF) esineb topeltrahastamise risk, mida ei ole käsitletud; tuletab meelde, et Sisejulgeolekufondile, mis loodi ajavahemikuks 2014–2020 ning sisaldab eraldi rahastamisvahendeid välispiiride ja viisade küsimuste (ISF Borders and Visa) ning politseikoostöö (ISF Police) jaoks, on eraldatud tegevuste rahastamiseks 3 800 000 000 eurot; tuletab lisaks meelde, et komisjon hüvitab välispiiride ja viisade rahastamisvahendi raames liikmesriikidele transpordivahendite (sõidukid või laevad) ostu ning jooksvad kulud, nagu kütus ja hooldus; juhib tähelepanu sellele, et agentuur hüvitab nimetatud kulud ka ühisoperatsioonides osalejatele; võtab teadmiseks, et agentuur on koostöös komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadiga kehtestanud meetmed nimetatud riski leevendamiseks; märgib eelkõige, et need meetmed hõlmavad juurdepääsu Sisejulgeolekufondi andmebaasile, kus on avaldatud kõik toetusesaajate kavad ja aruanded, ühise fondihaldussüsteemi funktsioonide alast koolitust ning eel- ja järelkontrollide läbiviimist, kontrollides tõendavaid dokumente ja suurendades samaaegselt toetusesaajate teadlikkust selles küsimuses;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

8.  märgib rahuloluga, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,86 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 1,21 % kõrgem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 69,50 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 0,71 % madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

9.  märgib, et kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute summa II jaotises (halduskulud) oli 3 200 000 eurot (38 % kulukohustustega seotud assigneeringutest), samas kui 2014. aastal oli see 4 500 000 eurot (36 %); märgib lisaks, et III jaotises (tegevuskulud) oli ülekantud assigneeringute summa 40 200 000 eurot (35 %), samas kui 2014. aastal oli see 28 400 000 eurot (44 %); võtab teadmiseks, et II jaotises olid ülekandmised seotud peamiselt IT-lepingutega, mille kehtivus lõpeb järgneval aastal, III jaotises aga agentuuri tegevuse mitmeaastase iseloomuga; võtab ühtlasi teadmiseks, et agentuur kavatseb jätkata oma jõupingutusi ülekantud summade vähendamiseks, et paremini järgida eelarve aastasuse põhimõtet;

10.  märgib, et assigneeringute ülekandmised võivad sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning need ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole need alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmised on ette planeeritud ja nendest on antud kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.  märgib, et agentuuri andmetel algatati 2015. aastal 34 töölevõtmismenetlust, millest 14 oli kavas viia lõpule 2016. aastal; märgib lisaks, et agentuur võttis 2015. aastal tööle 47 uut töötajat;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  tunnistab, et agentuuri avaliku hanke menetluste läbipaistvuse tagamiseks avaldati nõutud künniseid ületavad sõlmitud lepingud Euroopa Liidu Teatajas, samal ajal kui nõutud künnistest allapoole jäävad sõlmitud lepingud avaldati agentuuri veebisaidil;

13.  võtab teadmiseks, et agentuur avaldas oma veebisaidil tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja huvide konfliktide puudumise deklaratsioonid; märgib lisaks, et mõne haldusnõukogu liikme huvide konfliktide puudumise deklaratsioonide seni avaldamata jäämine oli seotud hiljutiste muudatustega haldusnõukogu liikmete hulgas; võtab teadmiseks, et agentuur avaldab need deklaratsioonid oma veebisaidil niipea, kui need on saadud;

14.  võtab teadmiseks agentuuri poolt läbipaistvuse valdkonnas tehtava töö; märgib edusammude ja hindamiskomisjonide moodustamise vajalikkust;

15.  tõdeb, et kõiki huvide konfliktidega seotud küsimusi käsitletakse agentuuri tegevusjuhendis, mida kohaldatakse kõigi töötajate suhtes; märgib rahuloluga, et agentuur ajakohastas 2016. aastal huvide konflikti mõistet selgitavaid sisejuhiseid töötajatele; märgib murega, et agentuur ei ole ette näinud huvide konfliktide puudumise deklaratsioonides esitatud andmete õigsuse kontrolli ega menetlust andmete ajakohastamiseks;

16.  märgib, et kontrollikoja aruandest nähtub, et Frontex ei käsitlenud ühisoperatsioonide toetuste läbirääkimisi juhtivate meeskondade moodustamisel piisavalt huvide konfliktide olemasolu potentsiaali; palub agentuuril kehtestada meetmed ja asjakohase poliitika, mille eesmärk on kindlustada läbipaistvuse põhimõtted ja tagada huvide konfliktide puudumine läbirääkimismeeskondades;

17.  võtab teadmiseks, et agentuur on lõpule viimas rikkumistest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade koostamist; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende eeskirjade kehtestamisest ja rakendamisest;

18.  peab kahetsusväärseks kontrollikoja eriaruande nr 12/2016 järeldusi, mille kohaselt ei ole agentuur kehtestanud kahepoolsete läbirääkimismeeskondade liikmete suhtes asjakohast huvide konflikti poliitikat; palub agentuuril kehtestada välisekspertide, agentuuri töötajate ning toetuste valiku- ja määramismenetlustega seotud haldusnõukogu liikmete suhtes huvide konflikti ametliku poliitika, võttes arvesse mitme väiksema huvide konflikti ühist mõju ning vajadust määrata kindlaks mõjusad leevendusmeetmed;

Sisekontroll

19.  märgib agentuuri esitatud teabe põhjal, et agentuur hindas oma sisekontrollisüsteemi tõhusust 2015. aasta lõpus; märgib lisaks, et hinnangu kohaselt on sisekontrollistandardid rakendatud ja toimivad; märgib siiski, et kuna agentuuri eelarveeraldised on tunduvalt suurenenud, tekitab see sisekontrollisüsteemile täiendava surve, mis nõuab täiendavaid parandusi; võtab teadmiseks, et agentuur on tuvastanud arenguruumi kaheksa sisekontrollistandardi osas ja töötanud välja strateegia puudustega tegelemiseks; ootab agentuuri järgmist aastaaruannet ja edasisi üksikasju sisekontrollisüsteemi parandamise kohta;

Siseaudit

20.  märgib, et 2015. aastal viis siseauditi talitus läbi hangete ja varade haldamise auditi, mille tulemusel anti neli olulist soovitust; võtab teadmiseks, et agentuur koostas tegevuskava nende soovituste täitmiseks;

21.  võtab teadmiseks siseauditi talituse järeldused, et 1. jaanuari 2016. aasta seisuga ei olnud täitmata ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust; märgib siiski, et kaks soovitust seoses personalijuhtimise (märkega „väga oluline“) ja IT-projektide haldamisega (märkega „oluline“) ei olnud tegevuskavas sätestatud tähtaegadeks ellu viidud; tunnistab, et elluviimine lükkus edasi, kuna ajutiste ja lepinguliste töötajate töölevõtmist käsitlevad uued rakenduseeskirjad ei olnud veel vastu võetud, samuti tulenevalt agentuuri otsusest rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldus enne oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia rakendamist, et rakendamine oleks sidus ja jätkusuutlik;

Muud kommentaarid

22.  tuletab meelde, et toetuslepingute suur arv ja selle pidev suurenemine ja nendega seotud kulude agentuuripoolse kontrollimise töömahukus eelnenud aastatel on näidanud, et agentuur saaks kasutada oma põhitegevuse rahastamiseks tõhusamat ja soodsamat alternatiivset rahastamismehhanismi; tunnistab, et agentuuri uuest asutamismäärusest on agentuuri ja liikmesriikide institutsioonide vahelise põhitegevuse lepingulise vahendina välja jäetud mõiste „toetused“; loodab, et kõnealune muudatus võimaldab agentuuril muuta oma põhitegevuse finantsjuhtimine sujuvamaks; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada edasistest arengutest selles küsimuses;

23.  tunneb heameelt selle üle, et agentuur aitas 2015. aastal merest päästa rohkem kui 250 000 inimest; tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuuri otsingu- ja päästevõime on 2015. aasta kevade traagiliste sündmuste järel suurenenud;

24.  nõuab ulatuslikumat Frontexi, liidu justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametite ning liikmesriikide vahelist teabevahetust, mille käigus järgitakse täielikult andmekaitset käsitlevaid eeskirju ja eelkõige eesmärgi piiritlemise põhimõtet, et parandada Frontexi toetustega rahastatavate ühisoperatsioonide tulemuslikkust; peab kahetsusväärseks, et ühioperatsioonide tegelikku mõju on keeruline hinnata;

25.  märgib, et kontrollikoja aruandest nähtub, et enamik Frontexi rakenduskavasid ei sisalda ühisoperatsioonidega seotud kvantitatiivseid eesmärke ega konkreetseid sihtväärtusi; märgib murelikult, et see asjaolu ning koostööd tegevate riikide poolt lisatav ebapiisav dokumentatsioon võivad takistada pikas perspektiivis ühisoperatsioonide tulemuslikkuse järelhindamist; kutsub Frontexit üles parandama oma programmide strateegilist kavandamist, määrama oma toetusmeetmetele asjakohased strateegilised eesmärgid ja kehtestama tulemustele suunatud mõjusa järelevalve- ja aruandlussüsteemi, mille peamised tulemusnäitajad on asjakohased ja mõõdetavad;

26.  märgib, et piirioperatsioonides osalevad riigid deklareerivad tekkinud kulud jooksvate kulude deklaratsioonis, mis hõlmab püsikulusid (amortisatsioon ja hooldus), muutuvkulusid (peamiselt kütus) ja lähetuskulusid (peamiselt lähetustasud ja muud meeskonnakulud); märgib lisaks, et deklareeritud kulud põhinesid tegelikel väärtustel ning nende puhul järgiti riiklikke standardeid, mis põhjustab erinevaid lähenemisviise osalevates liikmesriikides ja loob kõigi asjaosaliste jaoks kohmaka süsteemi; ergutab agentuuri kasutama sellise ebatõhususe vältimiseks võimaluse korral alati lihtsustatud kuluvõimalusi;

27.  tuletab meelde, et kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1624(13) artikli 57 lõikega 2 tuleb agentuuri peakorterit käsitlev leping sõlmida pärast agentuuri haldusnõukogult heakskiidu saamist ning hiljemalt 7. aprillil 2017. aastal; võtab rahuloluga teadmiseks, et 23. jaanuaril 2017. aastal parafeerisid agentuur ja Poola valitsus peakorterit käsitleva lepingu eelnõu; märgib lisaks, et see leping oli kavas esitada agentuuri haldusnõukogule 2017. aasta veebruaris, mis peaks, tingimusel et see võetakse vastu, võimaldama agentuuri direktoril allkirjastada leping koos Poola valitsusega ning muutma võimalikuks selle järgneva ratifitseerimise Poola parlamendi poolt;

28.  märgib murega, et agentuuri haldusnõukogus valitseb suur sooline tasakaalustamatus (93 % vs 7 %); märgib ühtlasi, et mõlemad agentuuri kõrgema juhtkonna liikmed on samast soost;

29.  tuletab meelde, et agentuur peaks eraldama oma põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid selleks, et luua kaebuste esitamise mehhanism ning arendada edasi ja rakendada agentuuri strateegiat põhiõiguste kaitse tagamiseks ja jälgimiseks;

30.  tunneb heameelt asjaolu üle, et esmase vastuvõtu piirkondades toetatakse riigi ametiasutusi rändajate isiku tuvastamisel ja registreerimisel, tagasisaatmisega seotud tegevuste juures ja liidu sisejulgeoleku küsimustes; väljendab heameelt asjaolu üle, et Europoliga on allkirjastatud operatiivkoostöö kokkulepe piiriülese kuritegevuse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks; nõuab, et jätkataks ja tõhustataks Europoli ning teiste justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametitega tehtavat koostööd;

°

°  °

31.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx aprilli 2017. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2179(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt, et Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (edaspidi „agentuur“) raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt agentuuri finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning agentuuri tehingud on seaduslikud ja korrektsed; märgib, et mereseirega seotud eelrahastatavate teenuste eest kantud kulude suurust alahinnati 1 723 336 euro ulatuses; peab kahetsusväärseks, et sellise alahindamise tõttu esines agentuuri bilansis märkimisväärne väärkajastamine; kiidab heaks agentuuri kavatsuse parandada oma kulude prognoosimise menetlust;

2.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise määr oli kõrge halduskulude (II jaotis, 38 %) ja tegevuskulude (III jaotis, 35 %) puhul; võtab teadmiseks agentuuri kavatsuse jätkata oma finantsjuhtimise ja eelarve haldamise menetluste parandamist; märgib, et II jaotises oli ülekandmiste suur osakaal põhjustatud IT-lepingutest, mille kehtivus lõpeb järgneval aastal, III jaotises aga agentuuri tegevuse mitmeaastasest iseloomust;

3.  peab kahetsusväärseks, et kõik haldusnõukogu liikmed ei esitanud agentuurile oma kohustuste deklaratsiooni; kutsub haldusnõukogusse kuuluvaid Bulgaaria, Belgia, Prantsusmaa, Norra, Rootsi ja komisjoni esindajaid üles oma kohustuste deklaratsioonid täitma ja agentuurile esitama; peab kahetsusväärseks, et kõik haldusnõukogu liikmed on jätnud eraldi esitamata põhjaliku huvide deklaratsiooni; peab kahetsusväärseks, et tegevdirektor ei avaldanud oma huvide deklaratsiooni; nõuab tungivalt, et tegevdirektor avaldaks oma huvide deklaratsiooni ning tagaks selle sõltumatu kontrollimise, et hoida ära ja lahendada huvide konflikte; kordab, et läbipaistvus on oluline tegur avalikkuse usalduse tagamiseks; kutsub agentuuri üles kehtestama selged eeskirjad rikkumisest teatajate kaitse ja nn pöördukse efekti kohta;

4.  leiab, et agentuur peaks eraldama oma põhiõiguste ametnikule piisavalt vahendeid ja töötajaid selleks, et luua kaebuste esitamise mehhanism ning arendada edasi ja rakendada agentuuri strateegiat põhiõiguste jälgimiseks ja kaitseks;

5.  peab kahetsusväärseks, et agentuur hüvitas kasuliku tööea ületanud laeva amortisatsioonikulud; märgib, et agentuur nõudis tagasi üksnes alates 2015. aastast tehtud maksed; võtab teadmiseks agentuuri selgituse, mille kohaselt järgiti kulude tagasinõudmisel proportsionaalsuse põhimõtet; rõhutab, et on olemas topeltrahastamise oht, kuna laevade ja kütusekulu hüvitamine on võimalik nii komisjoni Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendist kui ka Frontexi ühisoperatsioonide raames; märgib, et kulude hüvitamise eeskirjad on keerukad ja hüvitisi arvutatakse igas liikmesriigis erinevalt; julgustab agentuuri võimaluse korral kasutama lihtsustatud kuluvõimalusi ja lisaks toetustele ka muid rahastamismehhanisme, et kulutasuvust suurendada;

6.  peab murettekitavaks, et pooleli on mitu kontrollikoja 2012., 2013. ja 2014. aasta kommentaaride põhjal võetud parandusmeedet, mis puudutavad värbamismenetlusi, peakorterilepingut, agentuuriga koostööd tegevate riikide kulude hüvitamist ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide rahalist panust; palub agentuuril võimalikult suure osa parandusmeetmetest 2017. aasta jooksul lõpule viia;

7.  peab kahetsusväärseks kontrollikoja eriaruande nr 12/2016 järeldust, mille kohaselt agentuur ei ole kehtestanud kahepoolsete läbirääkimismeeskondade liikmete suhtes nõuetekohast huvide konflikti poliitikat; palub agentuuril kehtestada välisekspertide, agentuuri töötajate ning toetuste valiku- ja määramismenetlustega seotud haldusnõukogu liikmete suhtes ametlik huvide konflikti poliitika, võttes arvesse mitme väiksema huvide konflikti ühist mõju, ning määrata kindlaks mõjusad leevendusmeetmed;

8.  tunneb heameelt selle üle, et agentuur aitas 2015. aastal merest päästa üle 250 000 inimese; tunneb heameelt, et agentuuri otsingu- ja päästevõime on 2015. aasta kevade traagiliste sündmuste järel suurenenud; väljendab heameelt, et ÜJKP missiooniga EUNAVFOR MED on allkirjastatud oluline mereseire leping;

9.  tunneb heameelt, et esmase vastuvõtu piirkondades toetatakse riigi ametiasutusi rändajate isiku tuvastamisel ja registreerimisel, tagasisaatmisega seotud tegevuste juures ja liidu sisejulgeoleku küsimustes; väljendab heameelt, et Europoliga on allkirjastatud operatiivkoostöö kokkulepe piiriülese kuritegevuse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks; kutsub üles Europoli ning teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega koostööd jätkama ja tõhustama.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 208.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 208.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(5)

ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 208.

(8)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 208.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(11)

ELT L 251, 16.9.2016, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika