Procedura : 2016/2179(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0137/2017

Teksty złożone :

A8-0137/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.55
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0186

SPRAWOZDANIE     
PDF 716kWORD 67k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)) za rok budżetowy 2015

(2016/2179(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)) za rok budżetowy 2015

(2016/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Agencji) za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(5), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0137/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)) za rok budżetowy 2015

(2016/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Agencji) za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30(10),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE(11), w szczególności jego art. 76,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0137/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)) za rok budżetowy 2015

(2016/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)) za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 12/2016 pt. „Agencje nie zawsze wykorzystują dotacje we właściwy i jednoznacznie skuteczny sposób”;

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0137/2017),

A.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2015 wyniósł 143 300 000 EUR, co stanowi wzrost o 46,31 % w stosunku do roku 2014; mając na uwadze, że wzrost ten spowodowany był głównie dwoma zmianami dotyczącymi odpowiednich operacji w regionie Morza Śródziemnego na kwotę 28 000 000 EUR;

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego Agencji wkład Unii do jej budżetu na rok 2015 wyniósł 133 528 000 EUR, co stanowi wzrost o 53,82 % w stosunku do roku 2014;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Podstawa do wydania opinii z zastrzeżeniem na temat wiarygodności rozliczeń

1.  uznaje, że Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem w sprawie wiarygodności sprawozdania finansowego Agencji; odnotowuje, że podstawą opinii z zastrzeżeniem było zbyt niskie oszacowanie (o 1 723 336 EUR) kosztu zaliczki na usługi dotyczące monitorowania morskiego, który poniesiono w 2015 r., ale na który jeszcze nie wystawiono faktury; zauważa ponadto, że ten błąd rachunkowy miał wpływ na rozliczenia międzyokresowe bierne i doprowadził do istotnych zniekształceń w bilansie Agencji i jej sprawozdaniu z finansowych wyników działalności; podkreśla jednak, że ten błąd rachunkowy nie doprowadził do żadnych nieprawidłowych lub nielegalnych transakcji i żadne środki nie zostały niewłaściwie wykorzystane;

2.  ubolewa z powodu faktu, że koszty rozliczeń międzyokresowych biernych oszacowane zostały przez księgowego na podstawie sprawozdania, które nie ujmowało części płatności zaliczkowych mających zostać uwzględnione w budżecie; wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że księgowy nie zdał sobie sprawy na czas z tego pominięcia i nie skonsultował się ze swoim odpowiednikiem z agencji partnerskiej; zauważa w związku z tym, że część potencjalnie należnych kosztów nie została wzięta pod uwagę w czasie przygotowywania sprawozdania finansowego;

3.  przyznaje, że Agencja podjęła już środki naprawcze w celu zapobieżenia występowaniu takich problemów w przyszłości; zauważa zwłaszcza, że księgowy Agencji odpowiedzialny za właściwe oszacowanie narosłych kwot będzie opierał się w szacunkach na odpowiednich danych i dostępnych informacjach, w tym informacjach pochodzących od agencji partnerskich, których narosłe kwoty dotyczą; przyjmuje, że urzędnik zatwierdzający Agencji zwiększy wysiłki w celu dopilnowania, by takie uchybienia się nie powtarzały, przeprowadzając kontrole krzyżowe dostępnych danych i współpracując ściślej z księgowym;

4.  zauważa, że w opinii Trybunału, z wyjątkiem skutków kwestii dotyczących zbyt niskiego oszacowania poniesionych kosztów, na które nie wystawiono jeszcze faktury, roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

5.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że Agencja przeprowadziła w 2015 r. kontrolę ex post dotyczącą Islandii i wykryła nieprawidłowe płatności na kwotę 1 400 000 EUR, związane z amortyzacją statku wykorzystywanego w kilku wspólnych operacjach od 2011 do 2015 r.; zauważa zwłaszcza, że islandzka straż przybrzeżna zwróciła się o zwrot z tytułu amortyzacji statku, który przekroczył już swój okres użyteczności przewidziany zgodnie z wytycznymi Agencji;

6.  przyjmuje do wiadomości przepisy wykonawcze do rozporządzenia finansowego Agencji, które stanowią, że urzędnik zatwierdzający może uchylić odzyskiwanie określonej kwoty, gdy jej odzyskanie jest niezgodne z zasadą proporcjonalności; ponadto zauważa, że zgodnie z tą zasadą i po zasięgnięciu zewnętrznej porady prawnej urzędnik zatwierdzający ogłosił odzyskanie 600 000 EUR, które obejmuje dotacje przyznane od 2014 r.; zauważa, że urzędnik zatwierdzający ogłosił decyzję, że z tego samego powodu nie dojdzie do zwrotu 200 000 EUR należnych w 2016 r.; przyjmuje, że od rozpoczęcia prowadzenia kontroli ex post przez Agencję oraz w trosce o przestrzeganie zasady przejrzystości i równego traktowania względem beneficjentów Agencji, którymi są organy publiczne państw członkowskich zajmujące się zarządzaniem granicami i kwestiami związanymi z migracją, urzędnik zatwierdzający działał zgodnie z najlepszymi praktykami Agencji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowych płatności w odniesieniu do ostatnich dwóch lat współpracy;

7.  opierając się na sprawozdaniu Trybunału zauważa, że istnieje nierozwiązany problem dotyczący ryzyka podwójnego finansowania w związku z Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) przypomina, że ISF, który został utworzony na okres 2014–2020 i obejmuje instrumenty na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz na rzecz wsparcia policji, dysponuje kwotą 3 800 000 EUR na finansowanie działań; przypomina, że w ramach funduszu dotyczącego granic i wiz Komisja zwraca państwom członkowskim koszty zakupu środków transportu, takich jak pojazdy i statki wodne, jak również bieżące koszty ich konserwacji i zużycia paliwa; podkreśla, że Agencja również zwraca takie koszty uczestnikom wspólnych operacji; uznaje, że Agencja, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, wprowadziła środki, które łagodzą to ryzyko; zauważa zwłaszcza, że środki te obejmują dostęp do bazy danych ISF, w której udostępniane są wszystkie plany i sprawozdania beneficjentów, szkolenie w sprawie funkcji wspólnego systemu dzielonego zarządzania funduszami, a także przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post poprzez weryfikację dokumentów poświadczających i jednoczesne podnoszenie wiedzy beneficjentów na temat tej kwestii;

Zarządzanie budżetem i finansami

8.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,86 %, co oznacza wzrost o 1,21 % w porównaniu z rokiem 2014; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 69,50 %, co oznacza spadek o 0,71 % w porównaniu z rokiem 2014;

Zobowiązania i przeniesienia

9.  zwraca uwagę, że poziom przeniesionych środków na zaciągnięte zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 3 200 000 EUR (38 % środków na zaciągnięte zobowiązania), podczas gdy w 2014 r. wyniósł on 4 500 000 (36 %); zwraca uwagę ponadto, że poziom przeniesionych środków w tytule III (wydatki operacyjne) wyniósł 40 200 000 EUR (35 %), podczas gdy w 2014 r. wyniósł 28 400 000 (44 %); uznaje, że główną przyczyną przeniesień środków w tytule II są umowy na usługi informatyczne wykraczające poza koniec roku budżetowego, natomiast w tytule III przeniesienia są spowodowane wieloletnim charakterem działań Agencji; uznaje ponadto, że Agencja ma kontynuować starania na rzecz zmniejszenia kwot przeniesień, aby w większym stopniu przestrzegać zasady jednoroczności budżetu;

10.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.  odnotowuje otrzymanie od Agencji informacji, że w 2015 r. rozpoczęła ona 34 procedur naboru pracowników, z czego 14 zakończono w 2016 r.; odnotowuje ponadto, że Agencja zatrudniła w 2015 r. 47 nowych pracowników;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

12.  uznaje, że w celu zapewnienia przejrzystości swoich procedur zamówień publicznych Agencja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej udzielone zamówienia o wartości przekraczającej wymagane progi, podczas gdy udzielone zamówienia o wartości nieprzekraczającej tych progów publikowane były na stronie internetowej Agencji;

13.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej deklaracje dyrektora wykonawczego Agencji i zastępcy dyrektora wykonawczego o braku konfliktu interesów; zauważa ponadto, iż fakt, że kilka deklaracji o braku konfliktu interesów członków zarządu Agencji nie zostało opublikowanych, związany jest z niedawnymi zmianami w składzie zarządu; przyjmuje, że Agencja opublikuje te deklaracje na swojej stronie, jak tylko je otrzyma;

14.  docenia toczące się prace Agencji w zakresie przejrzystości; zauważa potrzebę poczynienia postępów oraz powołania komisji oceniających;

15.  zauważa, że wszystkie kwestie związane z konfliktami interesów podlegają kodeksowi postępowania Agencji, który ma zastosowanie do wszystkich pracowników; zauważa z zadowoleniem, że Agencja zaktualizowała w 2016 r. swoje wewnętrzne wytyczne dla pracowników dotyczące rozumienia konfliktu interesów; zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja nie przewidziała żadnych kontroli poprawności merytorycznej deklaracji o braku konfliktu interesów ani procesu ich aktualizacji;

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału Frontex w niewystarczającym stopniu zajął się istniejącą możliwością wystąpienia konfliktów interesów przy powoływaniu zespołów prowadzących negocjacje w sprawie dotacji na wspólne działania; wzywa Agencję do wprowadzenia środków oraz odpowiedniej polityki w celu ochrony zasad przejrzystości i zapewnienia braku konfliktów interesów po stronie zespołów negocjacyjnych;

17.  zauważa, że Agencja jest w trakcie finalizacji wewnętrznych zasad informowania o nieprawidłowościach; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o opracowywaniu i wdrażaniu tych zasad;

18.  ubolewa z powodu konkluzji zawartych w sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 12/2016, że Agencja nie opracowała odpowiedniej strategii zapobiegania konfliktom interesów dla pracowników zespołów negocjacyjnych biorących udział w negocjacjach dwustronnych; wzywa Agencję do opracowania oficjalnych strategii zapobiegania konfliktom interesów dla ekspertów zewnętrznych, personelu wewnętrznego i członków Zarządu biorących udział w procedurze wyboru i przyznawania dotacji, z uwzględnieniem skumulowanego efektu kilku mniejszych konfliktów interesów oraz konieczności zdefiniowania skutecznych środków łagodzących;

Kontrola wewnętrzna

19.  na podstawie informacji przekazanych przez Agencję odnotowuje, że Agencja dokonała pod koniec 2015 r. oceny skuteczności swojego systemu kontroli wewnętrznej; zauważa ponadto, że zgodnie z tą oceną, standardy kontroli wewnętrznej zostały wdrożone i pełnią swoją rolę; zauważa jednak, że w związku ze znacznym zwiększeniem przydziałów środków budżetowych Agencji wrosła presja na system kontroli wewnętrznej, który wymaga dalszych udoskonaleń; uznaje, że Agencja ustaliła, że osiem standardów kontroli wewnętrznej wymaga poprawy i opracowała strategię w celu zaradzenia tym niedociągnięciom; oczekuje na kolejne sprawozdanie roczne Agencji i dalsze szczegóły dotyczące poprawy jej systemu kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

20.  odnotowuje, że w 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt dotyczący zarządzania przetargami i aktywami, w wyniku którego sformułowano cztery zalecenia uznane za „ważne”; przyjmuje do wiadomości, że Agencja przygotowała plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń;

21.  zwraca uwagę, na wnioski Służby Audytu Wewnętrznego, zgodnie z którymi w dniu 1 stycznia 2016 r. nie było niewdrożonych zaleceń uznanych za zalecenia „o zasadniczym znaczeniu”; zauważa, jednak, że dwa zalecenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (uznane za „bardzo ważne”) oraz zarządzania projektami IT (uznane za „ważne”) nie zostały wdrożone zgodnie z terminami określonymi w planie działania; uznaje, że wdrożenie zostało opóźnione w związku z oczekiwaniem na przyjęcie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych i kontraktowych, a także z powodu decyzji Agencji o wdrożeniu zarządzania ICT przed wdrożeniem strategii ICT, tak aby wdrożenie było spójne i miało zrównoważony charakter;

Inne uwagi

22.  przypomina, że w poprzednich latach wysoka i stale rosnąca liczba umów o dotacje, jak również zakres związanych z tymi umowami wydatków, które podlegają weryfikacji przez Agencję, wykazały, że można zastosować bardziej wydajny i efektywny kosztowo alternatywny mechanizm finansowania w celu finansowania zadań operacyjnych Agencji; przyjmuje do wiadomości, że w nowym rozporządzeniu ustanawiającym Agencję usunięto termin „dotacje” w znaczeniu instrumentu umownego na potrzeby działań operacyjnych podejmowanych między Agencją a instytucjami państw członkowskich; ma nadzieję, że zmiana ta pozwoli Agencji usprawnić finansowe zarządzanie jej działaniami operacyjnymi; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o dalszych postępach w tej sprawie;

23.  z zadowoleniem przyjmuje wkład Agencji w uratowanie ponad 250 000 osób na morzu w 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności Agencji w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych po tragicznych wydarzeniach z wiosny 2015 r.;

24.  wzywa do nasilenia wymiany informacji między agencją Frontex, unijnymi agencjami działającymi w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz państwami członkowskimi, przy pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych oraz w szczególności z zasadą celowości, tak aby poprawić skuteczność wspólnych operacji finansowanych z dotacji agencji Frontex; ubolewa z powodu trudności w ocenie faktycznego wpływu wspólnych operacji;

25.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w większości programów operacyjnych agencji Frontex brakuje celów ilościowych i wartości docelowych w odniesieniu do wspólnych operacji; z zaniepokojeniem zauważa, że w połączeniu z niewystarczającą dokumentacją z państw współpracujących może to utrudniać ocenę ex post skuteczności wspólnych operacji w perspektywie długoterminowej; zachęca agencję Frontex do poprawy jej strategicznego planowania programów, tak aby ustanowić odpowiednie cele strategiczne w odniesieniu do jej działalności związanej z dotacjami oraz wprowadzić skuteczny i ukierunkowany na wyniki system monitorowania i sprawozdawczości, obejmujący odpowiednie i mierzalne kluczowe wskaźniki skuteczności działania;

26.  zauważa, że państwa uczestniczące w operacjach na granicach zadeklarowały poniesione koszty na podstawie formularzy deklaracji kosztów, obejmujących „wydatki stałe” (amortyzacja i konserwacja), „wydatki zmienne” (głównie paliwo) oraz „koszty delegacji” (głównie diety i inne wydatki związane z załogą). zauważa ponadto, że zadeklarowane koszty opierały się na wartościach rzeczywistych i podawane były zgodnie z krajowymi normami, co doprowadziło do tego, że podejścia wśród uczestniczących państw członkowskich były zróżnicowane, a system stał się uciążliwy dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; zachęca Agencję do korzystania we wszystkich stosownych przypadkach z form kosztów uproszczonych w celu uniknięcia tego rodzaju przypadków braku wydajności;

27.  przypomina, że zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624(13) porozumienie w sprawie siedziby Agencji miało zostać zawarte po zatwierdzeniu przez zarząd i nie później niż dnia 7 kwietnia 2017 r.; odnotowuje z zadowoleniem, że w dniu 23 stycznia 2017 r. wstępne porozumienie w sprawie siedziby zostało parafowane przez Agencję i rząd polski; zauważa ponadto, że porozumienie to miało zostać przedstawione zarządowi Agencji w lutym 2017 r., co – w razie jego zatwierdzenia – umożliwiłoby dyrektorowi Agencji podpisanie porozumienia z rządem polskim i przygotowanie następnie drogi dla jego ratyfikacji przez polski parlament;

28.  odnotowuje z zaniepokojeniem istotny brak równowagi płci w zarządzie Agencji (93 % / 7 %); zauważa ponadto, że obaj członkowie zespołu kierowniczego wyższego szczebla Agencji są tej samej płci;

29.  przypomina, że Agencja powinna udostępnić swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednie zasoby i personel w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii Agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych;

30.  z zadowoleniem przyjmuje udzielone władzom krajowym na obszarach hotspotu wsparcie w zakresie identyfikacji i rejestracji migrantów, działań związanych z powrotami i bezpieczeństwa wewnętrznego Unii; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie z Europolem porozumienia o współpracy operacyjnej mającej na celu powstrzymywanie przestępczości transgranicznej i przemytu nielegalnych imigrantów; wzywa do dalszej i skuteczniejszej współpracy z Europolem i innymi agencjami w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

°

°  °

31.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [... kwietnia 2017 r.](14) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

15.2.2017

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (obecnie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej) za rok budżetowy 2015

(2016/2179(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petr Ježek

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej („Agencji”) rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz że jej transakcje są legalne i prawidłowe; zauważa, że koszty poniesione z tytułu zaliczek na usługi związane z nadzorem morskim zostały niedoszacowane na kwotę 1 723 336 EUR; ubolewa nad tym, że to niedoszacowanie doprowadziło do istotnego zniekształcenia w bilansie Agencji; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Agencji do poprawienia procedury szacowania kosztów;

2.  odnotowuje wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w przypadku wydatków administracyjnych (Tytuł II, 38 %) i operacyjnych (Tytuł III, 35 %); uznaje zobowiązanie się Agencji do dalszego ulepszania jej procedur zarządzania finansowego i budżetowego; zauważa, że główną przyczyną wysokiego poziomu przeniesień środków w tytule II są umowy na usługi informatyczne wykraczające poza koniec roku budżetowego, natomiast w tytule III jest to spowodowane wieloletnim charakterem działań Agencji;

3.  ubolewa, że nie wszyscy członkowie Zarządu opublikowali deklaracje zobowiązania na rzecz Agencji; wzywa członków Zarządu z Bułgarii, Belgii, Francji, Norwegii, Szwecji oraz Komisji do wypełnienia i opublikowania deklaracji zobowiązania na rzecz Agencji; ubolewa z powodu braku odrębnych i pełnych deklaracji o braku konfliktu interesów wszystkich członków Zarządu; ubolewa, że dyrektor wykonawczy nie opublikował deklaracji o braku konfliktu interesów; wzywa dyrektora wykonawczego do opublikowania deklaracji o braku konfliktu interesów oraz do zadbania o jej niezależną weryfikację z myślą o zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; przypomina, że przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla publicznego zaufania; wzywa Agencję do ustanowienia jasnych zasad dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz efektu „drzwi obrotowych”;

4.  przypomina, że Agencja powinna udostępnić swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych odpowiednie zasoby i personel w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz dalszego rozwijania i wdrażania strategii Agencji w zakresie monitorowania i zapewniania ochrony praw podstawowych;

5.  ubolewa nad tym, że Agencja zwróciła koszty amortyzacji statku, który przekroczył okres użyteczności; zauważa, że Agencja odzyskała jedynie płatności dokonane w 2015 r.; zwraca uwagę na oświadczenie Agencji, zgodnie z którym to odzyskanie kosztów przeprowadzono zgodnie z zasadą proporcjonalności; podkreśla ryzyko podwójnego finansowania w przypadku zwrotu kosztów dotyczących statków oraz zużycia paliwa, ponieważ koszty te są zwracane przez Komisję w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice oraz przez Frontex w ramach wspólnych operacji; zauważa, że zasady zwrotu kosztów są skomplikowane, a zwroty są obliczane dla każdego państwa członkowskiego inaczej; zachęca Agencję do stosowania – oprócz dotacji – form kosztów uproszczonych i innych mechanizmów finansowania w miarę możliwości, tak aby zwiększyć opłacalność;

6.  z zaniepokojeniem odnotowuje wysoką liczbę bieżących środków naprawczych w odpowiedzi na uwagi Trybunału Obrachunkowego („Trybunału”) w 2012, 2013 i 2014 r. związane z procedurami naboru pracowników, porozumieniem w sprawie siedziby, wydatkami deklarowanymi przez kraje współpracujące oraz wkładami pochodzącymi z państw stowarzyszonych w ramach Schengen; wzywa Agencję do ukończenia jak największej liczby działań naprawczych w 2017 r.;

7.  ubolewa z powodu konkluzji zawartych w sprawozdaniu specjalnym Trybunału nr 12/2016, że Agencja nie opracowała odpowiedniej strategii zapobiegania konfliktom interesów dla pracowników zespołów negocjacyjnych biorących udział w negocjacjach dwustronnych; wzywa Agencję do opracowania oficjalnych strategii zapobiegania konfliktom interesów dla ekspertów zewnętrznych, personelu wewnętrznego i członków Zarządu biorących udział w procedurze wyboru i przyznawania dotacji, z uwzględnieniem skumulowanego efektu kilku mniejszych konfliktów interesów oraz przy zdefiniowaniu skutecznych środków łagodzących;

8.  z zadowoleniem przyjmuje wkład Agencji w uratowanie ponad 250 000 osób na morzu w 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zdolności Agencji w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych po tragicznych wydarzeniach z wiosny 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie ważnego porozumienia dotyczącego nadzoru morskiego z misją EUNAVFOR MED prowadzoną w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;

9.  z zadowoleniem przyjmuje udzielone władzom krajowym na obszarach hotspotu wsparcie w zakresie identyfikacji i rejestracji migrantów, działań związanych z powrotami i bezpieczeństwa wewnętrznego Unii; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie z Europolem porozumienia o współpracy operacyjnej mającej na celu powstrzymywanie przestępczości transgranicznej i przemytu nielegalnych imigrantów; wzywa do dalszej i skuteczniejszej współpracy z Europolem i innymi agencjami w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

9.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz. U. C 449 z 1.12.2016, s. 208.

(2)

Dz. U. C 449 z 1.12.2016, s. 208.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(5)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz. U. C 449 z 1.12.2016, s. 208.

(8)

Dz. U. C 449 z 1.12.2016, s. 208.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(11)

Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności