RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene [în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Frontex”)] aferent exercițiului financiar 2015

  31.3.2017 - (2016/2179(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportoare: Inés Ayala Sender


  Procedură : 2016/2179(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0137/2017

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene [în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Frontex”)] aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2179(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („Agenția”) pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției[1],

  –  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, în special articolul 30 [4],

  –  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului[5], în special articolul 76,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0137/2017),

  1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

  2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene [în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Frontex”)] pentru exercițiul financiar 2015

  (2016/2179(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („Agenția”) pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției[7],

  –  având în vedere declarația de asigurare[8] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[9], în special articolul 208,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, în special articolul 30 [10],

  –  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului[11], în special articolul 76,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[12], în special articolul 108,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0137/2017),

  1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene [în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („Frontex”)] aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2179(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) aferent exercițiului financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul special nr. 12/2016 al Curții de Conturi intitulat „Utilizarea granturilor [...] de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0137/2017),

  A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) („Agenția) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 143 300 000 EUR, în creștere cu 46,31 % față de bugetul pe 2014; întrucât creșterea s-a datorat, în principal, celor două modificări pentru operațiunile desfășurate în Marea Mediterană, care se ridică la 28 000 000 EUR,

  B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2015 s-a ridicat la 133 528 000 EUR, în creștere cu 53,82 % față de 2014,

  C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției,

  Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii cu rezerve privind fiabilitatea conturilor

  1.  ia act de faptul că Curtea a emis o opinie cu rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor Agenției; constată că temeiul opiniei cu rezerve a fost reprezentat de subestimarea costului suportat în 2015, dar care nu a fost încă facturat pentru servicii prefinanțate legate de supravegherea maritimă în valoare de 1 723 336 EUR; observă în plus că această eroare de contabilitate a afectat cheltuielile înregistrate în avans și a dus la o prezentare eronată semnificativă în bilanțul Agenției și în situația performanței financiare a acesteia; subliniază, cu toate acestea, faptul că eroarea de contabilitate nu a condus la nicio operațiune neconformă sau ilegală și că niciun fond nu a fost cheltuit în mod necorespunzător;

  2.  regretă faptul că estimarea costurilor care urmează să fie angajate a fost efectuată de către contabil pe baza unui raport care excludea o parte din prefinanțările care urmau să fie angajate; este preocupat de faptul că această omisiune nu a fost identificată la timp de către contabil și că acesta nu s-a consultat cu omologul său din cadrul agenției partenere; ia act de faptul că, drept urmare, o parte din costurile ce ar fi putut fi angajate nu au fost luate în considerare la întocmirea conturilor;

  3.  ia act de faptul că Agenția a luat deja măsuri corective pentru a preveni astfel de probleme în viitor; ia act, în special, de faptul că contabilul Agenției responsabil pentru estimarea în mod corect a angajamentelor își va baza estimările pe toate datele și informațiile relevante disponibile, inclusiv informații de la agenții partenere care sunt vizate de cheltuielile angajate; acceptă faptul că ordonatorul de credite al Agenției va spori eforturile din partea sa pentru a se asigura că nu se vor repeta astfel de deficiențe prin verificarea încrucișată a datelor disponibile și prin cooperarea mai strânsă cu contabilul;

  4.  observă că, în opinia Curții, cu excepția efectelor aspectului privind subestimarea costurilor suportate, dar care nu au fost încă facturate, conturile anuale ale Agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

  Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

  5.  constată din raportul Curții că, în 2015, Agenția a efectuat un audit ex-post în cazul Islandei și a detectat plăți necuvenite, referitoare la amortizarea unei nave care a luat parte la șapte operațiuni comune în perioada 2011-2015, în cuantum de 1 400 000 EUR; Observă, în special, că paza de coastă a Islandei declarase spre rambursare cheltuieli de amortizare pentru nava respectivă, deși durata de viață utilă a acesteia depășise limita prevăzută în orientările Agenției;

  6.  recunoaște că normele de aplicare a regulamentului financiar al Agenției prevăd ca ordonatorul de credite să poată renunța la recuperarea unei sume stabilite dacă recuperarea nu respectă principiul proporționalității; constată, de asemenea, că, în conformitate cu acest principiu, și după ce a primit consultanță juridică externă, ordonatorul de credite a anunțat recuperarea sumei de 600 000 EUR, care acoperă granturile acordate începând din 2014; constată că, pentru același motiv, ordonatorul de credite a anunțat decizia de a nu rambursa 200 000 EUR, sumă scadentă în 2016; este conștient de faptul că, de la lansarea controalelor ex-post de către Agenție și pentru a respecta principiul transparenței și al tratamentului egal pentru beneficiarii Agenției, care sunt autoritățile publice din statele membre care se ocupă de gestionarea frontierelor și aspecte legate de migrație, ordonatorul de credite a acționat în conformitate cu cele mai bune practici ale Agenției de recuperare a plăților necuvenite aferente ultimilor doi ani de cooperare;

  7.  ia act, potrivit raportului Curții, de existența unui risc nesoluționat de dublă finanțare legat de Fondul pentru securitate internă (FSI); reamintește că pentru FSI, care este instituit pentru perioada 2014-2020 și alcătuit din instrumentele FSI-Frontiere și vize și FSI-Poliție, a fost disponibilă o sumă de 3 800 000 000 EUR pentru finanțarea acțiunilor; reamintește, în plus, că, în baza instrumentului FSI-Frontiere și vize, Comisia rambursează statelor membre cheltuielile suportate pentru achiziția mijloacelor utilizate în acțiunile lor, cum ar fi autovehicule sau nave, precum și costurile de funcționare, cum ar fi cele cu combustibilul sau cu mentenanța; subliniază că, de asemenea, Agenția rambursează aceste costuri pentru participanții la operațiunile comune; ia act de faptul că Agenția, în cooperare cu Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei, a instituit măsuri de reducere a riscului respectiv; constată, în special, că aceste măsuri includ accesul la baza de date a FSI, în care toate planurile și rapoartele beneficiarilor sunt disponibile, formarea cu privire la funcționalitățile sistemului comun de gestionare partajată a fondurilor, precum și efectuarea de controale ex-ante și ex-post prin verificarea documentelor justificative și, în același timp, creșterea gradului de conștientizare a acestei chestiuni în rândul beneficiarilor;

  Gestiunea bugetară și financiară

  8.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,86 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,21 % față de exercițiul 2014; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 69,50 %, ceea ce reprezintă o scădere de 0,71 % în comparație cu 2014;

  Angajamente și reportări

  9.  ia act de faptul că la titlul II (cheltuieli administrative) au fost reportate credite angajate în valoare de 3 200 000 EUR (38 % din creditele angajate), în comparație cu 4 500 000 EUR (36 %) în 2014; ia act, de asemenea, de faptul că, la titlul III (cheltuieli operaționale), au fost reportate credite angajate în valoare de 40 200 000 EUR (35 %), în comparație cu 28 400 000 EUR (44 %) în 2014; recunoaște că reportările pentru titlul II au fost în principal legate de contractele în domeniul IT a căror durată de execuție se întinde până după sfârșitul anului, în vreme ce reportările pentru titlul III au fost legate de natura multianuală a operațiunilor desfășurate de Agenție; recunoaște, în plus, că Agenția trebuie să își continue eforturile de reducere a reportărilor cu scopul de a îmbunătăți respectarea principiului bugetar al anualității;

  10.  observă că reportările pot adesea să fie justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

  Procedurile de achiziții publice și de recrutare

  11.  ia act de faptul că Agenția a lansat 34 de proceduri de recrutare în 2015, dintre care 14 urmau să fie finalizate în 2016; constată, de asemenea, că Agenția a recrutat 47 de noi membri ai personalului în 2015;

  Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

  12.  ia act de faptul că, pentru a asigura transparența procedurilor de achiziții publice ale Agenției, aceasta a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene contractele atribuite peste pragurile necesare, în timp ce contractele atribuite sub pragurile necesare au fost publicate pe site-ul Agenției;

  13.  constată că Agenția a publicat pe site-ul său declarațiile privind absența conflictelor de interese ale directorului său executiv și ale directorului său executiv adjunct; observă, în plus, că cele câteva declarații rămase nepublicate privind absența conflictelor de interese ale membrilor Consiliului său de administrație erau legate de schimbările recente intervenite în componența consiliului de administrație; ia act de faptul că Agenția va publica aceste declarații pe site-ul său după ce au fost primite;

  14.  ia act de activitățile în curs ale Agenției în ceea ce privește transparența; constată necesitatea de a înregistra progrese și ia act de instituirea comitetelor de evaluare;

  15.  constată că toate aspectele referitoare la conflictele de interese sunt reglementate de codul de conduită al Agenției, care se aplică tuturor membrilor personalului; ia act cu satisfacție de faptul că Agenția și-a actualizat în 2016 orientările sale interne pentru membrii personalului cu privire la înțelegerea conceptului de conflict de interese; constată cu îngrijorare faptul că Agenția nu a prevăzut niciun control al corectitudinii factuale a declarațiilor privind absența conflictelor de interese și niciun proces de actualizare a acestora;

  16.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Frontex nu a abordat în mod suficient potențialul de conflicte de interese care exista în momentul înființării echipelor de negociere pentru gestionarea granturilor destinate operațiunilor comune; invită Agenția să introducă măsuri și o politică care să apere principiile transparenței și să asigure absența conflictelor de interese din partea echipelor de negociere;

  17.  ia act de faptul că Agenția este în proces de finalizare a normelor interne privind denunțarea; solicită Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor în cauză;

  18.  regretă concluziile Curții din Raportul său Special nr. 12/2016 potrivit cărora Agenția nu a adoptat o politică corespunzătoare în materie de conflicte de interese pentru membrii personalului din echipele de negociere bilaterale; invită Agenția să adopte politici oficiale privind conflictele de interese pentru experții externi, personalul intern și membrii Consiliului de administrație implicați în procesul de selecție și atribuire a granturilor, ținând cont de efectul cumulativ al mai multor conflicte de interese minore și definind măsuri concrete de combatere;

  Controlul intern

  19.  ia act de faptul că Agenția a evaluat eficacitatea sistemului său de control intern la sfârșitul exercițiului 2015; constată, de asemenea, că, în conformitate cu evaluarea, standardele de control intern (SCI) au fost puse în aplicare și sunt funcționale; observă, cu toate acestea, că, având în vedere creșterea considerabilă a alocării bugetare a Agenției, există o presiune suplimentară asupra sistemului de control intern, care necesită îmbunătățiri suplimentare; ia act de faptul că Agenția a identificat posibile îmbunătățiri în ceea ce privește opt SCI și a elaborat o strategie pentru a aborda deficiențele; așteaptă cu interes următorul raport anual al Agenției și detalii suplimentare în ceea ce privește îmbunătățiri ale sistemului său de control intern;

  Auditul intern

  20.  ia act de faptul că, în 2015, Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit privind gestionarea achizițiilor publice și a activelor, care a dus la patru recomandări care au fost clasificate ca „importante”; recunoaște faptul că Agenția a pregătit un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor respective;

  21.  ia act de concluziile IAS, conform cărora nu a existat nicio recomandare deschisă clasificată drept „critică” începând cu 1 ianuarie 2016; constată, cu toate acestea, că cele două recomandări privind gestionarea resurselor umane (clasificate drept „foarte importante”) și gestionarea proiectelor informatice (clasificate drept „importante”) nu au fost puse în aplicare în conformitate cu termenele prevăzute în planul de acțiune; recunoaște că punerea în aplicare a fost amânată din cauza adoptării pendinte a noilor norme de punere în aplicare referitoare la angajarea de agenți temporari și contractuali, precum și din cauza deciziei Agenției de a pune în aplicare guvernanța TIC înainte de punerea în aplicare a strategiei TIC, pentru ca punerea în aplicare să fie coerentă și sustenabilă;

  Alte observații

  22.  reamintește că în anii anteriori numărul ridicat și în creștere constantă al acordurilor de grant, precum și amploarea cheltuielilor aferente care trebuie să fie verificate de Agenție au arătat că ar putea fi utilizate mecanisme alternative de finanțare mai eficiente și mai rentabile pentru finanțarea activităților operaționale ale Agenției; ia act de faptul că noul regulament de instituire a Agenției a eliminat termenul „granturi” ca instrument contractual pentru activitățile operaționale desfășurate între Agenție și instituțiile statelor membre; speră că această modificare va permite Agenției să simplifice gestiunea financiară a activităților sale operaționale; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile ulterioare în acest sens;

  23.  salută contribuția Agenției la salvarea a peste 250 000 de vieți pe mare în 2015; salută majorarea capacităților de căutare și salvare ale Agenției, ca urmare a evenimentelor tragice din primăvara anului 2015;

  24.  invită la un schimb mai amplu de informații între Frontex, agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne ale Uniunii și statele membre, în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor și, în special, a principiului limitării scopului, pentru a îmbunătăți eficacitatea operațiunilor comune ale Frontex finanțate prin granturi; regretă faptul că impactul real al operațiunilor comune este dificil de evaluat;

  25.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, majoritatea programelor operaționale Frontex nu dispun de obiective cantitative și valori-țintă specifice pentru operațiunile comune; ia act cu îngrijorare de faptul că acest lucru, împreună cu documentația insuficientă furnizată de țările care cooperează, ar putea împiedica evaluarea ex-post a eficacității operațiunilor comune pe termen lung; invită Frontex să își amelioreze programarea strategică, să stabilească obiective strategice relevante pentru activitățile sale finanțate prin granturi și să creeze un sistem eficace, axat pe rezultate, de monitorizare și de raportare, însoțit de indicatori-cheie de performanță relevanți și măsurabili;

  26.  observă că statele participante la operațiunile de la frontierele externe declară costurile suportate pe baza unor declarații de costuri care cuprind cheltuieli fixe (amortizare și mentenanță), cheltuieli variabile (în principal, combustibil) și cheltuieli cu misiunile (în principal, diurne și alte costuri suportate de echipaje); observă, în plus că, cheltuielile declarate au avut la bază valori reale și au urmat standarde valabile la nivel național, ceea ce a condus la abordări divergente între statele membre participante, această situație având drept rezultat un sistem împovărător pentru toate părțile implicate; încurajează Agenția să utilizeze opțiuni de costuri simplificate ori de câte ori este necesar pentru a se evita aceste deficiențe;

  27.  reamintește că, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului[13], acordul privind sediul Agenției a fost încheiat după ce s-a obținut aprobarea Consiliului de administrație al Agenției și nu mai târziu de 7 aprilie 2017; constată cu satisfacție că, la 23 ianuarie 2017, Agenția și guvernul polonez au parafat proiectul de acord privind sediul; constată, în plus, că acordul urma să fie prezentat Consiliului de administrație al Agenției în februarie 2017, acord care ar trebui, dacă este adoptat, să îl autorizeze pe directorul Agenției să semneze acordul cu guvernul polonez și să deschidă calea pentru ratificarea ulterioară de către parlamentul polonez;

  28.  constată cu preocupare că în rândul membrilor Consiliului de administrație ai Agenției se înregistrează un dezechilibru de gen semnificativ, raportul fiind de 93 %/7 % ; constată, de asemenea, că ambii membri ai echipei de conducere a Agenției sunt de același gen;

  29.  reamintește că Agenția ar trebui să pună la dispoziția ofițerului său pentru drepturile fundamentale resurse suficiente și personal necesar pentru crearea unui serviciu de reclamații, precum și pentru dezvoltarea în continuare și punerea în practică a strategiei Agenției de a monitoriza și asigura protecția drepturilor fundamentale ale omului;

  30.  salută sprijinul acordat autorităților naționale în zonele-hotspot în ceea ce privește identificarea și înregistrarea migranților, activitățile legate de returnare și securitatea internă a Uniunii; salută semnarea unui acord de cooperare operațională cu Europol pentru a descuraja infracționalitatea transfrontalieră și introducerea ilegală de migranți; pledează pentru o cooperare mai strânsă și mai eficace cu Europol și alte agenții în domeniul justiției și afacerilor interne.

  °

  °  °

  31.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx aprilie 2017][14] [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

  15.2.2017

  AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (în prezent Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2179(DEC))

  Raportor pentru aviz: Petr Ježek

  SUGESTII

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  salută faptul că conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare „Agenția”) prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, iar operațiunile sale sunt legale și regulamentare; ia act de faptul că cheltuielile efectuate pentru serviciile prefinanțate legate de supravegherea maritimă au fost subestimate cu 1 723 336 EUR; regretă că această subestimare a condus la o prezentare eronată semnificativă în bilanțul agenției; salută angajamentul Agenției de a își îmbunătăți procedura de estimare a costurilor;

  2.  ia act de nivelul ridicat al creditelor angajate reportate pentru cheltuieli administrative (Titlul II, 38 %) și cheltuieli operaționale (Titlul III, 35 %); ia act de angajamentul Agenției de a continua să își îmbunătățească procedurile de gestionare bugetară și financiară; observă că, pentru titlul II, principala cauză a nivelului ridicat de reportări o constituie contractele în domeniul IT a căror durată de execuție se întinde până după sfârșitul anului, iar, pentru titlul III, explicația constă în natura multianuală a operațiunilor desfășurate de Agenție.

  3.  regretă că nu toți membrii Consiliului de administrație și-au publicat declarațiile de angajament față de Agenție; face un apel către membrii Consiliului de administrație din Bulgaria, Belgia, Franța, Norvegia, Suedia și din partea Comisiei să își completeze și să își publice declarațiile de angajament față de Agenție; regretă absența unor declarații de interese separate și complete din partea tuturor membrilor Consiliului de administrație; regretă că directorul executiv nu și-a publicat declarația de interese; îl îndeamnă pe directorul executiv să își publice declarația de interese și să asigure o verificare independentă a acesteia pentru a preveni și a gestiona conflictele de interese; afirmă încă o dată că transparența este vitală pentru a câștiga încrederea populației; îndeamnă Agenția să introducă reguli clare cu privire la protecția denunțătorilor de nereguli și la practica „ușilor turnante”;

  4.  reamintește că Agenția ar trebui să pună la dispoziția ofițerului său pentru drepturile fundamentale resurse suficiente și personal necesar pentru crearea unui serviciu de reclamații, precum și pentru dezvoltarea în continuare și punerea în practică a strategiei Agenției de a monitoriza și asigura protecția drepturilor fundamentale ale omului;

  5.  regretă faptul că Agenția a rambursat costurile de amortizare pentru o navă care a depășit durata de viață utilă; ia act de faptul că Agenția a recuperat doar plățile din 2015; ia act de declarația Agenției potrivit căreia recuperarea costurilor s-a realizat în conformitate cu principiul proporționalității; subliniază riscul dublei finanțări pe care îl prezintă rambursarea costurilor navelor și a consumului de combustibil, aceste costuri fiind acoperite atât de Comisie prin intermediul Fondului pentru securitate internă, cât și de Frontex în cadrul operațiunilor comune; ia act de faptul că normele de rambursare a cheltuielilor sunt complexe și se calculează în mod diferit pentru fiecare stat membru; încurajează Agenția să recurgă la opțiuni simplificate în materie de costuri și la alte mecanisme de finanțare în plus față de granturi, ori de câte ori este posibil, pentru a mări eficiența costurilor;

  6.  observă cu îngrijorare numărul mare de măsuri corective în curs de derulare ca răspuns la observațiile Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea“) din 2012, 2013 și 2014 legate de procedurile de recrutare, acordul privind sediul, cheltuielile declarate de țările care cooperează cu Agenția și contribuțiile din partea țărilor asociate la Spațiul Schengen; invită Agenția să finalizeze cât mai multe acțiuni corective în decursul anului 2017;

  7.  regretă concluziile Curții din Raportul său Special nr. 12/20161a potrivit cărora Agenția nu a adoptat o politică corespunzătoare în materie de conflicte de interese pentru membrii personalului din echipele de negociere bilaterale; invită Agenția să adopte politici oficiale privind conflictele de interese pentru experții externi, personalul intern și membrii Consiliului de administrație implicați în procesul de selecție și atribuire a granturilor, ținând cont de efectul cumulativ al mai multor conflicte de interese minore și definind măsuri concrete de combatere;

  8.  salută contribuția Agenției la salvarea a peste 250 000 de vieți pe mare în 2015; salută majorarea capacităților de căutare și salvare ale Agenției ca urmare a evenimentelor tragice din primăvara anului 2015; salută semnarea unui acord important cu misiunea de politică de securitate și apărare comună EUNAVFOR Med cu privire la supravegherea maritimă;

  9.  salută sprijinul acordat autorităților naționale în zonele „hotspot” în ceea ce privește identificarea și înregistrarea migranților, activitățile legate de returnare și securitatea internă a Uniunii; salută semnarea unui acord de cooperare operațională cu Europol pentru a descuraja infracționalitatea transfrontalieră și introducerea ilegală de migranți; pledează pentru o cooperare mai strânsă și mai eficace cu Europol și alte agenții în domeniul justiției și afacerilor interne.

  REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  9.2.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  37

  6

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  22.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  24

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

  Monica Macovei

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

  Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

  Benedek Jávor, Bart Staes

  4

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  Notis Marias

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini

  Jean-François Jalkh

  0

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  • [1]  JO C 449, 1.12.2016, p. 208.
  • [2]  JO C 449, 1.12.2016, p. 208.
  • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
  • [5]  JO L 251, 16.09. 2016, p. 1.
  • [6]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [7]  JO C 449, 1.12.2016, p. 208.
  • [8]  JO C 449, 1.12.2016, p. 208.
  • [9]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [10]  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
  • [11]  JO L 251, 16.09. 2016, p. 1.
  • [12]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [13]  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
  • [14]  Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].