Postopek : 2016/2179(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0137/2017

Predložena besedila :

A8-0137/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.55
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0186

POROČILO     
PDF 625kWORD 65k
31.3.2017
PE 593.859v02-00 A8-0137/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015

(2016/2179(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015

(2016/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, zlasti člena 30(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(5), zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0137/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015

(2016/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2015 z odgovori agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave(8) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, zlasti člena 30 (10),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(11), zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0137/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015

(2016/2179(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo) za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 12/2016 z naslovom Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo uspešna,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0137/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo, v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2015 znašal 143.300.000 EUR, kar je 46,31 % več kot leta 2014; ker sta povečanje povzročili predvsem dve spremembi za ustrezne operacije v Sredozemlju v znesku 28.000.000 EUR;

B.  ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun agencije za leto 2015 znašal 133.528.000 EUR, kar je 53,82 % več kot leta 2014;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi agencije;

Osnova za mnenje s pridržkom o zanesljivosti računovodskih izkazov

1.  potrjuje, da je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije; ugotavlja, da je osnova za mnenje s pridržkom prenizka ocena stroškov vnaprej financiranih storitev v zvezi s pomorskim nadzorom, ki so nastali leta 2015 in ki še niso bili zaračunani, in sicer za 1.723.336 EUR; poleg tega ugotavlja, da je ta računovodska napaka vplivala na vnaprej vračunane stroške in povzročila znatne napačne navedbe v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida agencije; hkrati pa poudarja, da ta računovodska napaka ni povzročila nezakonitih ali nepravilnih transakcij in da sredstva niso bila neustrezno porabljena;

2.  obžaluje, da je računovodja ocenil stroške, ki jih je treba vnaprej vračunati, na podlagi poročila, v katero ni bil vključen del predhodnega financiranja, ki ga je treba vnaprej vračunati; je zaskrbljen, ker računovodja ni pravočasno opazil te opustitve in ker se ni posvetoval z računovodjo v partnerski agenciji; je seznanjen s tem, da zaradi tega pri pripravi računovodskih izkazov ni bil upoštevan del stroškov, ki bi jih bilo morda treba vnaprej vračunati;

3.  priznava, da je agencija že sprejela popravne ukrepe za preprečevanje takih težav v prihodnosti; zlasti ugotavlja, da bo računovodja agencije, odgovoren za pravilno ocenjevanje vnaprej vračunanih obveznosti, pri ocenah upošteval vse ustrezne podatke in informacije, ki so na voljo, vključno z informacijami partnerskih agencij, ki jih vnaprej vračunane obveznosti zadevajo; priznava, da si bo odredbodajalec agencije še bolj prizadeval za to, da se take pomanjkljivosti ne bodo ponovile, in sicer z navzkrižnim preverjanjem razpoložljivih podatkov in tesnejšim sodelovanjem z računovodjo;

4.  ugotavlja, da razen prenizke ocene nastalih stroškov, ki še niso bili zaračunani, Računsko sodišče meni, da zaključni račun agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija v zvezi z Islandijo leta 2015 opravila naknadno revizijo in odkrila nepravilna plačila, povezana z amortizacijo plovila, ki je sodelovalo v sedmih skupnih operacijah od leta 2011 do leta 2015, v skupni višini 1.400.000 EUR; zlasti ugotavlja, da je obalna straža Islandije za to plovilo zahtevala povračilo amortizacije, katerega doba koristnosti, predvidena v smernicah agencije, je bila presežena;

6.  priznava, da izvedbena pravila finančne uredbe agencije določajo, da se lahko odredbodajalec odpove izterjavi ugotovljene terjatve, kadar izterjava ni skladna z načelom sorazmernosti; poleg tega priznava, da je odredbodajalec v skladu s tem načelom in po tem, ko je bil deležen zunanjega pravnega svetovanja, razglasil izterjavo zneska v višini 600.000 EUR, ki zajema nepovratna sredstva, dodeljena od leta 2014; je seznanjen s tem, da je odredbodajalec iz istega razloga sklenil, da ne bo povrnil 200.000 EUR, ki bi jih moral izplačati leta 2016; razume, da je od vzpostavitve naknadnih kontrol agencije ter zaradi upoštevanja načel preglednosti in enakega obravnavanja upravičencev agencije, torej javnih organov držav članic, ki se ukvarjajo z upravljanjem meja in vprašanji migracij, odredbodajalec ravnal v skladu z najboljšo prakso agencije glede izterjave nepravilnih plačil, ki se nanašajo na zadnji dve leti sodelovanja;

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da v zvezi s Skladom za notranjo varnost obstaja tveganje dvojnega financiranja, ki doslej ni bilo obravnavano; želi spomniti, da je v Skladu za notranjo varnost, ki je vzpostavljen za obdobje 2014–2020 ter sestavljen iz instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov ter instrumenta za finančno podporo za policijsko sodelovanje, za ukrepe financiranja na voljo 3.800.000.000 EUR; želi nadalje spomniti, da Komisija iz instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost državam članicam povrne nakupe sredstev, kot so vozila ali plovila, in tekoče stroške, kot je poraba goriva ali vzdrževanje; poudarja, da agencija te stroške povrne tudi udeležencem v skupnih operacijah; priznava, da je agencija v sodelovanju z Generalnim direktoratom Komisije za migracije in notranje zadeve sprejela ukrepe, ki blažijo to tveganje; zlasti ugotavlja, da ti ukrepi vključujejo dostop do zbirke podatkov Sklada za notranjo varnost, v kateri so na voljo vsi načrti in poročila upravičencev, usposabljanje o funkcionalnostih skupnega sistema za deljeno upravljanje sredstev ter izvajanje predhodnih in naknadnih kontrol s preverjanjem dokazil in sočasnim ozaveščanjem upravičencev o tem vprašanju;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 99,86 %, kar je 1,21 % več kot leta 2014; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 69,50 %, kar je 0,71 % manj kot leta 2014;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

9.  ugotavlja, da so prenesene prevzete obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) znašale 3.200.000 EUR (38 % prenesenih obveznosti) v primerjavi s 4.500.000 EUR (36 %) leta 2014; poleg tega ugotavlja, da so prenosi v naslovu III (odhodki za poslovanje) znašali 40.200.000 EUR (35 %), leta 2014 pa 28.400.000 EUR (44 %); priznava, da so bili prenosi v naslovu II večinoma povezani s pogodbami v zvezi z IT, ki so segale v naslednje leto, medtem ko so bili prenosi v naslovu III povezani z večletno naravo operacij agencije; poleg tega priznava, da si mora agencija še naprej prizadevati za zmanjševanje zneskov prenosov, da bi bolje upoštevala proračunsko načelo enoletnosti;

10.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Postopki javnega naročanja in zaposlovanja

11.  ugotavlja, da je agencija leta 2015 začela 34 postopkov zaposlovanja, od katerih jih je bilo treba leta 2016 zaključiti 14; poleg tega ugotavlja, da je leta 2015 zaposlila 47 novih uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

12.  priznava, da je agencija v želji po preglednosti postopkov javnega naročanja v Uradnem listu Evropske unije objavila oddana naročila, katerih vrednost je bila višja od zahtevanih mejnih vrednosti, oddana naročila, katerih vrednost je bila nižja od zahtevanih mejnih vrednosti, pa so bila objavljena na njenem spletnem mestu;

13.  priznava, da je agencija na svojem spletnem mestu objavila izjave o neobstoju navzkrižij interesov izvršnega direktorja in njegovega namestnika; poleg tega ugotavlja, da je bilo nekaj preostalih neobjavljenih izjav o neobstoju navzkrižij interesov članov upravnega odbora povezanih z nedavnimi spremembami članstva; priznava, da bo agencija te izjave objavila na svojem spletnem mestu, ko jih bo prejela;

14.  je seznanjen s tem, da si agencija prizadeva za preglednost; ugotavlja, da je treba doseči napredek in ustanoviti ocenjevalne odbore;

15.  ugotavlja, da so vsa vprašanja, povezana z navzkrižji interesov, zajeta v kodeksu ravnanja agencije, ki se uporablja za vse uslužbence; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija leta 2016 posodobila notranje smernice za uslužbence o razumevanju pojma navzkrižja interesov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ni predvidela preverjanja točnosti dejstev ali procesa za posodabljanje izjav o neobstoju navzkrižij interesov;

16.  ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča agencija Frontex pri oblikovanju pogajalskih ekip, ki se pogajajo o nepovratnih sredstvih za skupne operacije, ni v zadostni meri obravnavala možnosti navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj sprejme ukrepe in uvede ustrezno politiko za zaščito načel preglednosti in zagotovitev, da člani pogajalskih ekip niso v navzkrižju interesov;

17.  ugotavlja, da agencija dokončuje notranja pravila o prijavljanju nepravilnosti; jo poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o uvedbi in izvajanju teh pravil;

18.  obžaluje, da Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu št. 12/2016 ugotavlja, da agencija ni vzpostavila ustrezne politike za navzkrižja interesov uslužbencev v dvostranskih pogajalskih ekipah; poziva agencijo, naj za zunanje strokovnjake, notranje uslužbence in člane upravnega odbora, ki sodelujejo v postopku izbora in dodelitve nepovratnih sredstev, določi formalne politike v zvezi z navzkrižjem interesov, pri tem pa upošteva skupni učinek več manjših navzkrižij interesov ter to, da je treba opredeliti učinkovite blažilne ukrepe;

Notranje kontrole

19.  je seznanjen s tem, da je agencija konec leta 2015 ocenila učinkovitost sistema notranje kontrole; je seznanjen tudi z rezultatom ocene, da so bili standardi notranje kontrole uvedeni in da delujejo; hkrati pa ugotavlja, da je močno povečanje proračunskih sredstev agencije dodatno obremenilo sistem notranje kontrole, ki ga je treba še izboljšati; priznava, da je agencija pri osmih standardih notranje kontrole ugotovila, da jih je mogoče še izboljšati, in da je razvila strategijo za odpravo pomanjkljivosti; z zanimanjem pričakuje naslednje letno poročilo agencije in nadaljnje informacije o izboljšanju njenega sistema notranje kontrole;

Notranja revizija

20.  je seznanjen s tem, da je služba na notranjo revizijo leta 2015 opravila revizijo upravljanja javnih naročil in sredstev, na podlagi katere so bila oblikovana štiri priporočila, označena kot pomembna; priznava, da je agencija pripravila akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil;

21.  je seznanjen z ugotovitvijo službe za notranjo revizijo, da na dan 1. januarja 2016 ni bilo več odprtih kritičnih priporočil; hkrati pa ugotavlja, da se priporočilo v zvezi z upravljanjem človeških virov (označeno kot zelo pomembno) in priporočilo v zvezi z upravljanjem projektov informacijske tehnologije (označeno kot pomembno) nista izvajali v skladu z roki, določenimi v akcijskem načrtu; priznava, da je izvajanje zaostajalo, ker je bilo treba sprejeti še nova izvedbena pravila v zvezi z zaposlovanjem začasnih in pogodbenih uslužbencev ter ker se je agencija odločila, da bo pred izvedbo strategije za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo uvedla sistem za upravljanje informacijske in komunikacijske tehnologije, da bi bilo izvajanje strategije dosledno in trajnostno;

Druge pripombe

22.  želi spomniti, da visoko in stalno naraščajoče število sporazumov o nepovratnih sredstvih v prejšnjih letih ter višina s tem povezanih odhodkov, ki jih mora agencija preveriti, pričata o tem, da bi lahko uporabili uspešnejše in stroškovno učinkovitejše alternativne mehanizme financiranja za operativne dejavnosti agencije; priznava, da je bil z novo uredbo o ustanovitvi agencije ukinjen izraz „nepovratna sredstva“ kot pogodbeni instrument za operativne dejavnosti med agencijo in institucijami držav članic; upa, da bo ta sprememba agenciji omogočila racionalizacijo finančnega upravljanja operativnih dejavnosti; jo poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o nadaljnjem razvoju dogodkov na tem področju;

23.  pozdravlja, da je agencija prispevala k temu, da je bilo leta 2015 na morju rešenih več kot 250.000 ljudi; pozdravlja, da je agencija po tragičnih dogodkih spomladi 2015 povečala zmogljivost za iskanje in reševanje;

24.  poziva k boljši izmenjavi informacij med agencijo Frontex, agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev ter državami članicami, pri čemer je treba v celoti upoštevati pravila o varstvu podatkov, predvsem pa načelo omejitve namena, da bi povečali učinkovitost skupnih operacij, financiranih z nepovratnimi sredstvi agencije Frontex; obžaluje, da je težko oceniti dejanski vpliv skupnih operacij;

25.  ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča večina operativnih programov agencije Frontex nima količinsko opredeljenih ciljev in posebnih ciljnih vrednosti za skupne operacije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko to skupaj z nezadostno dokumentacijo sodelujočih držav dolgoročno ovira naknadno ocenjevanje učinkovitosti skupnih operacij; poziva Frontex, naj izboljša strateško načrtovanje programov, določi ustrezne strateške cilje za dejavnosti, povezane z nepovratnimi sredstvi, in vzpostavi uspešen, k rezultatom usmerjen sistem spremljanja in poročanja z ustreznimi in merljivimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

26.  ugotavlja, da so države, ki sodelujejo v operacijah na mejah, prijavile nastale stroške na podlagi obrazcev za povračilo stroškov, ki zajemajo stalne odhodke (amortizacija in vzdrževanje), spremenljive odhodke (v glavnem gorivo) in odhodke za misije (v glavnem nadomestila in drugi odhodki za posadko); poleg tega ugotavlja, da so prijavljeni stroški temeljili na realnih vrednostih in so bili skladni z nacionalnimi standardi, zato imajo sodelujoče države različne pristope in je sistem obremenjujoč za vse udeležene strani; spodbuja agencijo, naj po potrebi uporablja poenostavljeno obračunavanje stroškov, da bi preprečila tako neučinkovitost;

27.  opozarja, da naj bi se v skladu s členom 57(2) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta(13) sporazum o sedežu agencije sklenil po tem, ko ga bo odobril upravni odbor agencije, najpozneje pa 7. aprila 2017; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta agencija in poljska vlada 23. januarja 2017 parafirali osnutek sporazuma o sedežu; poleg tega ugotavlja, da naj bi bil sporazum februarja 2017 predložen upravnemu odboru agencije, ki naj bi, če bo sporazum sprejet, direktorja agencije pooblastil, da s poljsko vlado sporazum podpiše in omogoči njegovo poznejšo ratifikacijo v poljskem parlamentu;

28.  z zaskrbljenostjo ugotavlja veliko neravnovesje med spoloma (93 %/7 %) v upravnem odboru agencije; ugotavlja tudi, da sta oba člana višje vodstvene ekipe agencije istega spola;

29.  opozarja, da bi morala agencija svojemu uradniku za temeljne pravice zagotoviti ustrezna finančna sredstva in človeške vire za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije za nadzorovanje in zagotavljanje varstva temeljnih pravic;

30.  pozdravlja podporo, ki se na žariščnih točkah zagotavlja nacionalnim organom na področju identifikacije in registracije migrantov, dejavnosti v zvezi z vračanjem in notranjo varnostjo Unije; pozdravlja podpis sporazuma o operativnem sodelovanju z Europolom, da bi zajezili čezmejni kriminal in tihotapljenje migrantov; poziva k nadaljnjemu in bolj učinkovitemu sodelovanju z Europolom in drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev;

°

°  °

31.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](14) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij]).

15.2.2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo) za proračunsko leto 2015

(2016/2179(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je zadovoljen, da letni računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: agencija) v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne; ugotavlja, da so bili stroški vnaprej financiranih storitev v zvezi s pomorskim nadzorom prenizko ocenjeni, in sicer za 1.723.336 EUR; obžaluje, da je prišlo zaradi te prenizke ocene do pomembne napačne navedbe v bilanci stanja agencije; pozdravlja prizadevanja agencije za izboljšanje postopka za ocenjevanje stroškov;

2.  ugotavlja, da je bila stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za upravne odhodke (naslov II, 38 %) in odhodke iz poslovanja (naslov III, 35 %) visoka; priznava, da si agencija prizadeva še naprej izboljševati postopke za finančno in proračunsko upravljanje; ugotavlja, da so bile pogodbe v zvezi z IT, ki so segale v naslednje leto, glavni razlog za visoko stopnjo prenosov za naslov II, za naslov III pa večletni značaj operacij agencije;

3.  obžaluje, da niso vsi člani upravnega odbora objavili izjav o zavezanosti agenciji; poziva člane upravnega odbora iz Bolgarije, Belgije, Francije, Norveške, Švedske in Komisije, naj svoje izjave o zavezanosti agenciji izpolnijo in objavijo; obžaluje, da niso vsi člani upravnega odbora predložili ločenih in popolnih izjav o interesih; obžaluje, da izvršni direktor ni objavil svoje izjave o interesih; poziva izvršnega direktorja, naj v preprečitev in obvladovanje navzkrižij interesov objavi svojo izjavo o interesih ter poskrbi za njeno neodvisno preučitev; ponavlja, da je preglednost ključna za zaupanje javnosti; poziva agencijo, naj določi jasna pravila glede prijaviteljev nepravilnosti ter izmeničnega zaposlovanja uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“);

4.  opozarja, da bi morala agencija svojemu uradniku za temeljne pravice zagotavljati primerna sredstva in osebje za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije, da spremlja in skrbi za varstvo temeljnih pravic;

5.  obžaluje, da je agencija povrnila stroške amortizacije za plovilo, ki je že prekoračilo svojo življenjsko dobo; ugotavlja, da je agencija izterjala zgolj plačila iz leta 2015; je seznanjen z izjavo agencije, da so bili stroški povrnjeni v skladu z načelom sorazmernosti; opozarja na tveganje dvojnega financiranja pri povračilih stroškov za plovila in porabo goriva v sklopu „Sklada za notranjo varnost Komisije – meje“ ter „skupnih operacij Frontex“; ugotavlja, da so pravila za povračilo stroškov zapletena in da se za vsako državo članico izračunavajo drugače; spodbuja agencijo, naj zaradi večje stroškovne učinkovitosti razen nepovratnih sredstev uporablja možnost poenostavljenega obračunavanja stroškov in druge mehanizme financiranja, kadar je to mogoče;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poteka veliko število popravljalnih ukrepov v odziv na komentarje Računskega sodišča v letih 2012, 2013 in 2014 v zvezi s postopki zaposlovanja, sporazumi o sedežu, odhodki, ki jih zahtevajo sodelujoče države, in prispevki pridruženih schengenskih držav; poziva agencijo, naj v letu 2017 zaključi čim večje število ukrepov;

7.  obžaluje, da Računsko sodišče v svojem Posebnem poročilu št. 12/2016 ugotavlja, da agencija ni vzpostavila ustrezne politike za navzkrižja interesov članov osebja v dvostranskih pogajalskih ekipah; poziva agencijo, naj za zunanje strokovnjake, notranje uslužbence in člane upravnega odbora, ki sodelujejo v postopku izbora in dodelitve nepovratnih sredstev, določi formalne politike v zvezi z navzkrižjem interesov, pri tem pa upošteva skupni učinek več manjših navzkrižij interesov ter opredeli učinkovite blažilne ukrepe;

8.  pozdravlja prispevek agencije pri reševanju več kot 250.000 ljudi na morju leta 2015; pozdravlja dejstvo, da je agencija po tragičnih dogodkih spomladi 2015 povečala zmogljivost za iskanje in reševanje; pozdravlja, da je agencija z misijo EUNAVFOR MED, ki se izvaja v okviru skupne varnostne in obrambne politike, podpisala pomemben sporazum o pomorskem nadzoru;

9.  pozdravlja podporo, ki se na žariščnih točkah zagotavlja nacionalnim organom na področju identifikacije in registracije migrantov, dejavnosti v zvezi z vračanjem in notranjo varnostjo Unije; pozdravlja podpis sporazuma o operativnem sodelovanju z Europolom, da bi zajezili čezmejni kriminal in tihotapljenje migrantov; poziva k nadaljnjemu in bolj učinkovitemu sodelovanju z Europolom in drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENL

Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 208.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 208.

(3)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(5)

UL L 251, 16.9. 2016, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 208.

(8)

UL C 449, 1.12.2016, str. 208.

(9)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(11)

UL L 251, 16.9. 2016, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9. 2016, str. 1).

(14)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov