Betänkande - A8-0137/2017Betänkande
A8-0137/2017

  BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) (Frontex) för budgetåret 2015

  31.3.2017 - (2016/2179(DEC))

  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Inés Ayala Sender


  Förfarande : 2016/2179(DEC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0137/2017
  Ingivna texter :
  A8-0137/2017
  Antagna texter :

  1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (”Frontex”)) för budgetåret 2015

  (2016/2179(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015,

  –  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2015, med byråns svar[1],

  –  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[2], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

  –  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

  –  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, särskilt artikel 30[4],

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG[5], särskilt artikel 76,

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0137/2017).

  1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

  2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (”Frontex”)) för budgetåret 2015

  (2016/2179(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad byrån) för budgetåret 2015,

  –  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2015, med byråns svar[7],

  –  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[8], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0065/2017),

  –  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[9], särskilt artikel 208,

  –  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, särskilt artikel 30[10],

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG[11], särskilt artikel 76,

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[12], särskilt artikel 108,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0137/2017).

  1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2015.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (”Frontex”)) för budgetåret 2015

  (2016/2179(DEC))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) för budgetåret 2015,

  –  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2016 ”Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig”,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0137/2017), och av följande skäl:

  A.  Den slutliga budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) (nedan kallad byrån) uppgick enligt dess redovisning för budgetåret 2015 till 143 300 000 EUR, vilket är en ökning med 46,31 % jämfört med 2014. Ökningen berodde främst på två ändringar av relevanta verksamheter i Medelhavet som uppgick till 28 000 000 EUR.

  B.  Enligt byråns redovisning uppgick unionens totala bidrag till byråns budget för 2015 till 133 528 000 EUR, vilket är en ökning med 53,82 % jämfört med 2014.

  C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

  Grund för uttalandet med reservation om räkenskapernas tillförlitlighet

  1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har gjort ett uttalande med reservation om tillförlitligheten hos byråns räkenskaper. Parlamentet noterar att grunden för uttalandet med reservation var att faktiska men ännu inte fakturerade kostnader för förfinansierade tjänster i samband med övervakning till havs under 2015 hade underskattats med 1 723 336 EUR. Parlamentet noterar vidare att detta räknefel påverkade de upplupna kostnaderna och ledde till en väsentlig felaktighet i byråns balans- och resultaträkning. Parlamentet påpekar dock att räknefelet inte resulterade i några felaktiga eller olagliga transaktioner och att inga medel slösats bort.

  2.  Europaparlamentet beklagar att räkenskapsföraren utförde beräkningen av upplupna kostnader på grundval av en rapport där en del av den upplupna förfinansieringen inte fanns med. Parlamentet ser med oro på att räkenskapsföraren inte upptäckte misstaget i tid och att räkenskapsföraren inte rådgjorde med sin motsvarighet hos partnerbyrån. Parlamentet konstaterar att en del av de potentiella upplupna kostnaderna därför inte beaktades vid upprättandet av räkenskaperna.

  3.  Europaparlamentet är medvetet om att byrån redan har vidtagit korrigerande åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar i framtiden. Parlamentet konstaterar särskilt att byråns räkenskapsförare, som ansvarar för att göra en korrekt uppskattning av de upplupna kostnaderna, kommer att grunda sina uppskattningar på alla tillgängliga relevanta uppgifter, inbegripet information från partnerbyråer som berörs av de upplupna kostnaderna. Parlamentet godtar att byråns utanordnare kommer att intensifiera sina ansträngningar för att se till att liknande underskott inte uppkommer igen, genom att dubbelkontrollera tillgängliga uppgifter och samarbeta närmare med räkenskapsföraren.

  4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att bortsett från att de faktiska men ännu inte fakturerade kostnaderna underskattats ger byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av byråns finansiella ställning per den 31 december 2015 samt av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i byråns budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

  Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

  5.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att byrån under 2015 genomförde en efterhandsrevision för Island varvid felaktiga betalningar upptäcktes gällande avskrivningar på 1 400 000 EUR för ett fartyg som deltog i sju gemensamma insatser mellan 2011 och 2015. Parlamentet noterar särskilt att den isländska kustbevakningen hade begärt ersättning för avskrivningen av fartyget, som hade överskridit sin livslängd enligt byråns riktlinjer.

  6.  Europaparlamentet är medvetet om att det i genomförandebestämmelserna till byråns budgetförordning anges att utanordnaren kan avstå från att kräva in en fastställd fordran om inkassering strider mot proportionalitetsprincipen. Parlamentet är också medvetet om att utanordnaren i enlighet med denna princip och efter att ha fått extern juridisk rådgivning meddelade att 600 000 EUR skulle krävas in, vilket täcker de bidrag som beviljats sedan 2014. Parlamentet konstaterar att utanordnaren av samma skäl meddelade beslutet att inte genomföra den planerade utbetalningen av 200 000 EUR under 2016. Parlamentet inser att utanordnaren, sedan byråns efterhandskontroller inleddes och i syfte att respektera principen om transparens och lika behandling i förhållande till byråns mottagare, dvs. medlemsstaternas offentliga myndigheter med ansvar för gränsförvaltning och migrationsfrågor, har agerat i enlighet med byråns bästa praxis för återkrav av felaktiga betalningar när det gäller de senaste två årens samarbete.

  7.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att det fortfarande finns en risk för dubbelfinansiering i samband med Fonden för inre säkerhet. Parlamentet erinrar om att det i Fonden för inre säkerhet, som inrättats för perioden 2014–2020 och som omfattar instrumentet för yttre gränser och visering samt instrumentet för polissamarbete, finns 3 800 000 000 EUR för finansieringsåtgärder. Parlamentet erinrar om att kommissionen, inom ramen för instrumentet för yttre gränser och visering i Fonden för inre säkerhet, ersätter medlemsstaterna för inköp av tillgångar såsom fordon och fartyg liksom för driftskostnader såsom bränsleförbrukning och underhåll. Parlamentet påpekar att byrån också ersätter sådana kostnader för de som deltar i gemensamma insatser. Parlamentet är medvetet om att byrån, i samarbete med kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor, har inrättat åtgärder som minskar denna risk. Parlamentet noterar särskilt att dessa åtgärder innefattar tillträde till databasen för Fonden för inre säkerhet, där mottagarens alla planer och rapporter görs tillgängliga, utbildning om funktionerna i det gemensamma systemet om delad förvaltning samt genomförande av förhands- och efterhandskontroller som består i att kontrollera verifikationer samtidigt som mottagarnas medvetenhet om frågan ökas.

  Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

  8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,86 %, vilket är en ökning med 1,21 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 69,50 %, vilket är en minskning med 0,71 % jämfört med 2014.

  Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

  9.  Europaparlamentet noterar att andelen överföringar av åtagandebemyndiganden för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 3 200 000 EUR (38 % av åtagandena), jämfört med 4 500 000 EUR (36 %) år 2014. Parlamentet noterar vidare att överföringarna för avdelning III (driftsutgifter) uppgick till 40 200 000 EUR (35 %), jämfört med 28 400 000 EUR (44 %) år 2014. Parlamentet är medvetet om att överföringarna för avdelning II främst gällde it-kontrakt som sträcker sig längre än årets slut, medan överföringarna för avdelning III berodde på att byråns verksamhet sträcker sig över flera år. Parlamentet är också medvetet om att byrån kommer att fortsätta sina ansträngningar för att minska de överförda beloppen i syfte att bättre följa principen om budgetens ettårighet.

  10.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta kan motiveras delvis eller helt och hållet eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om de planeras i förväg och om revisionsrätten informeras.

  Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

  11.  Europaparlamentet noterar att byrån inledde 34 rekryteringsförfaranden 2015, varav 14 skulle slutföras under 2016. Parlamentet noterar vidare att byrån rekryterade 47 nya anställda under 2015.

  Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

  12.  Europaparlamentet är medvetet om att tilldelade kontrakt vars värde överskrider fastställda tröskelvärden offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning som ett led i att säkerställa transparensen i byråns förfaranden för offentlig upphandling. De tilldelade kontrakt vars värde inte når upp till de fastställda tröskelvärdena offentliggjordes på byråns webbplats.

  13.  Europaparlamentet är medvetet om att byrån på sin webbplats offentliggjorde verkställande direktörens och vice verkställande direktörens försäkringar om frånvaro av intressekonflikter. Parlamentet noterar även att de förändringar som nyligen skett i styrelsens sammansättning är skälet till att försäkringar om frånvaro av intressekonflikter ännu inte har offentliggjorts för ett fåtal styrelseledamöter. Parlamentet är medvetet om att byrån kommer att offentliggöra dessa försäkringar på sin webbplats när de väl har mottagits.

  14.  Europaparlamentet är medvetet om byråns pågående arbete när det gäller transparens. Parlamentet noterar behovet av framsteg och inrättandet av utvärderingskommittéer.

  15.  Europaparlamentet konstaterar att alla frågor rörande intressekonflikter omfattas av byråns uppförandekod, som gäller alla anställda. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån under 2016 uppdaterade sin interna vägledning för anställda när det gäller innebörden av begreppet intressekonflikt. Parlamentet noterar med oro att byrån inte sörjde för att kontrollera uppgifternas korrekthet eller för att det skulle finnas ett förfarande för att uppdatera försäkringar om frånvaro av intressekonflikter.

  16.  Europaparlamentet konstaterar att Frontex, enligt revisionsrättens rapport, inte i tillräcklig utsträckning tog itu med den befintliga risken för intressekonflikter när man inrättade grupper som förhandlar om bidrag till gemensamma insatser. Parlamentet uppmanar byrån att införa åtgärder och en lämplig politik för att garantera att principerna om transparens följs och säkerställa att det inte föreligger några intressekonflikter i förhandlingsgrupperna.

  17.  Europaparlamentet noterar att byrån håller på att slutföra sina interna bestämmelser om visselblåsare. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om inrättandet och genomförandet av dessa bestämmelser.

  18.  Europaparlamentet beklagar revisionsrättens slutsats i dess särskilda rapport nr 12/2016, nämligen att byrån inte har infört någon lämplig strategi när det gäller intressekonflikter för de anställda som deltar i bilaterala förhandlingsgrupper. Byrån uppmanas att fastställa formella riktlinjer för intressekonflikter när det gäller externa experter, intern personal och styrelsemedlemmar som deltar i urvalsprocessen och processen för bidragstilldelning, och att därvid ta hänsyn till den sammanlagda effekten av flera små intressekonflikter samt behovet av att fastställa effektiva avhjälpande åtgärder.

  Internkontroll

  19.  Europaparlamentet noterar att byrån i slutet av 2015 gjorde en bedömning av det interna kontrollsystemets effektivitet. Parlamentet noterar även att bedömningen visade att de interna kontrollförfarandena genomförts och fungerade. Parlamentet noterar dock att pressen på det interna kontrollsystemet, vilket behöver stärkas ytterligare, har ökat sedan byråns budgetanslag utökades väsentligt. Parlamentet är medvetet om att byrån identifierade åtta interna kontrollförfaranden som kunde förbättras och utformade en strategi för att åtgärda bristerna. Parlamentet ser fram emot byråns nästa årsredovisning och närmare information om förbättringarna av det interna kontrollsystemet.

  Internrevision

  20.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision (IAS) år 2015 utförde en revision av upphandling och kapitalförvaltning, som resulterade i fyra rekommendationer som klassades som viktiga. Parlamentet är medvetet om att myndigheten utarbetade en handlingsplan för att följa rekommendationerna.

  21.  Europaparlamentet noterar IAS slutsatser att det inte fanns några öppna rekommendationer klassade som kritiska per den 1 januari 2016. Parlamentet noterar dock att de två rekommendationerna om förvaltning av mänskliga resurser (klassade som mycket viktiga) och it-projektstyrning (klassade som viktiga) inte genomfördes inom de tidsfrister som fastställdes i handlingsplanen. Parlamentet är medvetet om att genomförandet försenades till följd av det förestående antagandet av nya genomförandebestämmelser om anställning av tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt byråns beslut att genomföra IKT-styrning innan byråns IKT-strategi genomförts, för att genomförandet skulle vara konsekvent och hållbart.

  Övriga kommentarer

  22.  Europaparlamentet erinrar om att de tidigare årens höga och ständigt ökande antal bidragsavtal samt storleken på de tillhörande kostnader som ska verifieras av byrån tydde på att en mer effektiv och kostnadseffektiv alternativ finansieringsmekanism skulle kunna användas för att finansiera byråns operativa verksamhet. Parlamentet är medvetet om att ordet ”bidrag” i byråns nya inrättandeförordning har tagits bort som kontraktsinstrument för operativ verksamhet mellan byrån och medlemsstaternas institutioner. Parlamentet hoppas att denna ändring kommer att göra det möjligt för byrån att rationalisera den ekonomiska förvaltningen av den operativa verksamheten. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den fortsatta utvecklingen i denna fråga.

  23.  Europaparlamentet välkomnar byråns medverkan till att fler än 250 000 personer räddades till sjöss under 2015. Parlamentet välkomnar byråns utökade sök- och räddningskapacitet efter de tragiska händelserna under våren 2015.

  24.  Europaparlamentet begär ett utökat utbyte av information mellan Frontex, unionens byråer för rättsliga och inrikes frågor och medlemsstaterna, i full överensstämmelse med reglerna om uppgiftsskydd, och särskilt principen om ändamålsbegränsning, i syfte att förbättra ändamålsenligheten i Frontex bidragsfinansierade gemensamma insatser. Parlamentet beklagar att det är svårt att bedöma de gemensamma åtgärdernas faktiska effekt.

  25.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att de flesta av Frontex operativa program saknar kvantitativa mål och särskilda målvärden för de gemensamma åtgärderna. Parlamentet noterar med oro att detta, tillsammans med otillräcklig dokumentation från samarbetande länder kan förhindra efterhandsutvärderingen av de gemensamma åtgärdernas ändamålsenlighet på lång sikt. Parlamentet uppmanar Frontex att förbättra den strategiska programplaneringen, fastställa relevanta strategiska mål för de bidragsfinansierade verksamheterna och inrätta ett ändamålsenligt resultatinriktat system för övervakning och rapportering med relevanta och mätbara centrala resultatindikatorer.

  26.  Europaparlamentet noterar att stater som deltar i gränsinsatser redovisade de kostnader som de har haft på särskilda blad för ersättningsanspråk som har rubrikerna ”fasta kostnader” (avskrivningar och underhåll), ”rörliga kostnader” (främst bränsle) och ”kostnader för tjänsteresor” (främst traktamenten och andra kostnader för besättningen). Parlamentet noterar även att de redovisade kostnaderna grundade sig på verkliga värden och följde nationella standarder, vilket leder till att de deltagande medlemsstaterna har olika tillvägagångssätt, vilket i sin tur skapar ett krångligt system för alla berörda parter. Parlamentet uppmanar byrån att när så är lämpligt använda förenklade kostnadsalternativ för att undvika sådan ineffektivitet.

  27.  Europaparlamentet erinrar om att i enlighet med artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624[13] ska överenskommelsen om sätet ingås efter godkännande av styrelsen och senast den 7 april 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån och den polska regeringen den 23 januari 2017 paraferade utkastet till överenskommelse om sätet. Parlamentet noterar även att överenskommelsen skulle läggas fram för byråns styrelse i februari 2017. Om den antas bör byråns direktör kunna underteckna överenskommelsen med den polska regeringen varefter den kan ratificeras av det polska parlamentet.

  28.  Europaparlamentet ser emellertid med oro på den betydande obalansen (93 respektive 7 %) mellan könen i byråns styrelse. Parlamentet noterar också att båda ledamöterna i byråns högsta ledning är av samma kön.

  29.  Europaparlamentet påminner om att byrån bör ge sitt ombud för grundläggande rättigheter adekvata resurser och personal för att inrätta en mekanism för klagomål och för att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna.

  30.  Europaparlamentet välkomnar det stöd som ges till nationella myndigheter i hotspot-områden när det gäller identifiering och registrering av migranter, återvändningsanknuten verksamhet och unionens interna säkerhet. Parlamentet välkomnar att ett avtal har undertecknats om operativt samarbete med Europol för att avskräcka från gränsöverskridande brottslighet och migrantsmuggling. Parlamentet uppmanar till utökat och effektivare samarbete med Europol och andra byråer inom området rättsliga och inrikes frågor.

  °

  °  °

  31.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017][14] [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

  15.2.2017

  YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  till budgetkontrollutskottet

  om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) för budgetåret 2015

  (2016/2179(DEC))

  Föredragande av yttrande: Petr Ježek

  FÖRSLAG

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

  1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (nedan kallad byrån) i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2015, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta. Parlamentet noterar att kostnaderna för förfinansierade tjänster i samband med sjöövervakning hade underskattats med 1 723 336 EUR. Det är beklagligt att denna underskattning resulterade i ett väsentligt fel i byråns balansräkning. Parlamentet välkomnar byråns åtagande att förbättra sitt förfarande för att beräkna upplupna kostnader.

  2.  Europaparlamentet noterar den höga nivån för överföringar av åtagandebemyndiganden avseende administrativa utgifter (avdelning II, 38 %) och operativa utgifter (avdelning III, 35 %). Parlamentet uppskattar byråns utfästelse att fortsätta att förbättra sina förfaranden inom finansförvaltningen och budgetförvaltningen. Parlamentet noterar att inom avdelning II beror de stora överföringarna på it-kontrakt som sträckte sig längre än årets slut medan de inom avdelning III beror på att byråns verksamhet sträcker sig över flera år.

  3.  Europaparlamentet beklagar att inte samtliga styrelsemedlemmar har offentliggjort sina förklaringar om engagemang gentemot byrån. Parlamentet uppmanar styrelsemedlemmarna från Bulgarien, Belgien, Frankrike, Norge, Sverige och från kommissionen att göra i ordning och offentliggöra sina förklaringar om engagemang gentemot byrån. Det är beklagligt att inte samtliga styrelsemedlemmar har lämnat in enskilda och fullständiga intresseförklaringar. Det är beklagligt att verkställande direktören inte har offentliggjort sin intresseförklaring. Verkställande direktören uppmanas enträget att offentliggöra sin intresseförklaring och att se till att den verifieras av en oberoende part, så att intressekonflikter kan förebyggas och hanteras. Parlamentet upprepar att transparens är nyckeln till allmänhetens förtroende. Byrån uppmanas att fastställa tydliga regler när det gäller skyddet av visselblåsare och svängdörrsproblematik.

  4.  Europaparlamentet påminner om att byrån bör ge sitt ombud för grundläggande rättigheter adekvata resurser och personal för att inrätta en mekanism för klagomål och för att vidareutveckla och införa byråns strategi för att övervaka och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna.

  5.  Europaparlamentet beklagar att byrån återbetalade avskrivningsavgifter för ett fartyg som hade passerat sin ekonomiska livslängd. Parlamentet noterar att byrån endast krävde tillbaka betalningarna från 2015. Parlamentet noterar byråns uttalande att detta återkrävande av kostnader gjordes i enlighet med proportionalitetsprincipen. Parlamentet understryker risken för dubbel finansiering av fartyg och bränsleförbrukning genom ”Commission ISF Borders” och ”Frontex joint operations”. Bestämmelserna för återkrävande av kostnader är komplexa och beräkningarna skiljer sig från medlemsstat till medlemsstat. Parlamentet uppmuntrar byrån att utnyttja förenklade kostnadsalternativ och andra finansieringsmekanismer som komplement till bidrag när detta är möjligt, för att förbättra kostnadseffektiviteten.

  6.  Europaparlamentet noterar med oro det stora antalet korrigerande åtgärder som pågår med anledning av revisionsrättens påpekanden 2012, 2013 och 2014 avseende rekryteringsförfaranden, avtalet om säte, utgifter som samarbetande länder begär ersatta samt bidrag från associerade länder inom Schengenområdet. Byrån uppmanas att slutföra så många korrigerande åtgärder som möjligt under 2017.

  7.  Europaparlamentet beklagar revisionsrättens slutsats i dess särskilda rapport nr 12/2016, nämligen att byrån inte har infört någon lämplig strategi när det gäller intressekonflikter för de anställda som är med i förhandlingsgrupper. Byrån uppmanas att fastställa formella riktlinjer för intressekonflikter när det gäller externa experter, intern personal och styrelsemedlemmar som deltar i urvalsprocessen och processen för bidragstilldelning, och att därvid ta hänsyn till den sammanlagda effekten av flera små intressekonflikter samt fastställa avhjälpande åtgärder.

  8.  Europaparlamentet välkomnar byråns medverkan till att fler än 250 000 personer räddades till sjöss under 2015. Parlamentet välkomnar byråns utökade sök- och räddningskapacitet efter de tragiska händelserna under våren 2015. Parlamentet välkomnar att en viktig överenskommelse om sjöövervakning har undertecknats med uppdraget EUNAVFOR MED inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

  9.  Europaparlamentet välkomnar det stöd som ges till nationella myndigheter i hotspot-områden när det gäller identifiering och registrering av migranter, återvändningsanknuten verksamhet och unionens interna säkerhet. Parlamentet välkomnar att ett avtal har undertecknats om operativt samarbete med Europol för att avskräcka från gränsöverskridande brottslighet och migrantsmuggling. Parlamentet uppmanar till utökat och effektivare samarbete med Europol och andra byråer inom området rättsliga och inrikes frågor.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Antagande

  9.2.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  37

  6

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

  INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  22.3.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  24

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

  Monica Macovei

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

  Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

  Benedek Jávor, Bart Staes

  4

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  Notis Marias

  Raymond Finch, Piernicola Pedicini

  Jean-François Jalkh

  0

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT C 449, 1.12.2016, s. 208.
  • [2]  EUT C 449, 1.12.2016, s. 208.
  • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
  • [5]  EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
  • [6]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  EUT C 449, 1.12.2016, s. 208.
  • [8]  EUT C 449, 1.12.2016, s. 208.
  • [9]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
  • [11]  EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
  • [12]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
  • [14]  Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA-PROV(2017)0000].