Menetlus : 2016/2159(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0140/2017

Esitatud tekstid :

A8-0140/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0154

RAPORT     
PDF 454kWORD 62k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2016/2159(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2016/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0140/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2016/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0140/2017),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  väljendab rahulolu Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) seisukohaga, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) 31. detsembril 2015 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2015. aasta aruandes, et ei leidnud andmekaitseinspektori personalialase ja hanketegevusega seotud auditeeritud küsimustes (viis töölevõtmismenetlust, viis hankemenetlust ja üks finantstehing) tõsiseid puudusi; rõhutab, et see on neljas järjestikune aasta, mil kontrollikoda ei ole leidnud tõsiseid puudusi;

3.  märgib, et 2015. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 8 760 417 eurot (2014. aastal oli see 8 012 953 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 96 % (2014. aastal 92 %); väljendab rahulolu tulemuse paranemise üle;

4.  märgib, et andmekaitseinspektori eelarve on enamasti halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks; rõhutab siiski, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tuleks kohaldada üksnes terve andmekaitseinspektori eelarve kohta, vaid see peaks hõlmama ka konkreetseid, mõõdetavaid, saavutatavaid, realistlikke ja tähtajalisi (SMART) eesmärke üksikute osakondade, üksuste ja töötajate iga-aastastes tegevuskavades; sellega seoses kutsub andmekaitseinspektorit üles lisama tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte ulatuslikumalt oma igapäevasesse tegevusse;

5.  märgib murega, et kolme sisekontrollisüsteemi näitajate osas soovitatakse teha olulisi täiendavaid jõupingutusi, eelkõige seoses eesmärkide ja tulemusnäitajatega, mille kohta soovitatakse töötada välja SMART-eesmärgid ning asjakohased, heakskiidetud, usaldusväärsed, lihtsad ja töökindlad näitajad; tunneb heameelt selle üle, et andmekaitseinspektor kavatseb ellu viia kõik näitajate kohta antud soovitused;

6.  märgib, et andmekaitseinspektoril on ainult üks kõrgema ametniku ametikoht, kuid keskastme juhtkonna ametikohtadel on sooline tasakaalustamatus (40 % vs. 60 %); palub andmekaitseinspektoril jätkata jõupingutusi selle tagamiseks, et töölevõtmise ja edutamise poliitika oleks sooliselt võimalikult tasakaalustatud;

7.  märgib suure rahuloluga, et andmekaitseinspektori töötajad puudusid töölt haiguspuhkuse tõttu keskmiselt ainult 6,6 päeva;

8.  rõhutab, et andmekaitseinspektor on korraldanud mitmeid vabaajaüritusi; palub andmekaitseinspektoril uurida võimalusi institutsioonisisese heaolu loomise üritustesse kõige rohkem panustavate töötajate tunnustamiseks, jätkata neid üritusi ja püüda neisse kaasata võimalikult palju töötajaid; palub andmekaitseinspektoril jagada oma sellekohast kogemust liidu institutsioonide ja muude liidu organitega;

9.  märgib rahuloluga, et andmekaitseinspektor on määranud kaks ahistamisvastast nõustajad, kes võivad anda konfidentsiaalset abi ja kes kuuluvad komisjoni võrgustikku; märgib, et ahistamise juhtumitest teatamisi ei olnud;

10.  märgib, et andmekaitseinspektor võttis 16. detsembril 2015 vastu inspektorite käitumisjuhendi; rõhutab siiski, et see juhend on pigem avaldus asjaomasel teemal ja selles ei ole esitatud huvide konfliktide vastaseid eeskirju; peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektori kui institutsiooni liikmete ja töötajate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ei ole avalikuks konsulteerimiseks kättesaadavad; kutsub andmekaitseinspektorit üles koostama ja esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile andmed tuvastatud huvide konfliktide juhtumite kohta;

11.  peab tervitatavaks andmekaitseinspektori tava anda personalile korrapärast teavet juhtkonna koosolekute ja nende tulemuste kohta;

12.  märgib rahuloluga, et teave andmekaitseinspektori osalemise kohta ametialastel kohtumistel organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega väljaspool liidu institutsioone (sealhulgas lobistidega) avaldatakse vähemalt tema veebilehel; märgib, et samamoodi avaldatakse tema veebilehel teave kõikide rahvusvaheliste konverentside kohta, millest andmekaitseinspektor osa võtab, koos võimalike sõnavõttude ametliku kokkuvõttega; kordab oma üleskutset, et andmekaitseinspektor esitaks iga-aastases tegevusaruandes üksikasjalikud andmed oma institutsiooni liikmete ja töötajate lähetuste kohta, kuna esitatud teave ei olnud läbipaistvuse ja kulutasuvuse tagatiste seisukohast piisavalt üksikasjalik;

13.  kutsub andmekaitseinspektorit üles ühinema institutsioonidevahelise kokkuleppega kohustusliku läbipaistvusregistri kohta, kui see kasutusele võetakse;

14.  märgib, et juulis 2015 loodi väike rakkerühm, kelle ülesanne on hinnata õiguslikke, operatiiv- ja eelarvevahendeid, mida läheb vaja selleks, et luua Euroopa Andmekaitsenõukogu, mis võtab üle artikli 29 töörühma; väljendab heameelt vastavatesse jaotistesse kantud assigneeringute kasutusmäära üle, mis saavutati 2015. aastal; palub andmekaitseinspektoril lisada rakkerühma leiud oma iga-aastasesse tegevusaruandesse;

15.  tunneb eelkõige heameelt nõuandva rolli üle, mida andmekaitseinspektor täitis andmekaitsepaketi õigusaktide (isikuandmete kaitse üldmäärus ja andmekaitsedirektiiv) koostamisel, Europoli reformimisel ja broneeringuinfo direktiivi koostamisel ning ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield väljatöötamisel, samuti tema arvamuse üle Euroopa ühise varjupaigasüsteemi esimese reformipaketi (Eurodaci, EASO ja Dublini määrused) kohta ning tema osalemise üle Euroopa Andmekaitsenõukogu loomises;

16.  tunneb heameelt andmekaitseinspektori koostöö üle liidu institutsioonide ja muude liidu organitega, eeskätt haldus-, hanke-, finants-, raamatupidamis- ja eelarveküsimustes; palub andmekaitseinspektoril lisada oma iga-aastasesse tegevusaruandesse üksikasjaliku teabe kõigi teenustaseme kokkulepete ja selle koostööga saavutatud tulemuste kohta;

17.  peab kiiduväärseks andmekaitseinspektori poolt aastateks 2015–2019 välja töötatud strateegiat ja sellega seotud peamiseid tulemusnäitajaid, mida kasutatakse tema ressursside kasutamise jälgimiseks ja vajaduse korral korrigeerimiseks; märgib, et välja valitud peamised tulemusnäitajad annavad tunnistust sellest, et strateegia elluviimisega ollakse üldiselt heal järjel; palub andmekaitseinspektoril ka edaspidi esitada oma iga-aastases tegevusaruandes tulemustabeli ning selgitada väliste ja sisemiste näitajate vahelisi erinevusi;

18.  väljendab heameelt selgituse üle, mille kohaselt andmekaitseinspektoril puudub kinnisvarapoliitika, kuna tema talitused asuvad ühes Euroopa Parlamendi hoonetest, ning palub teada anda, kui praegune olukord peaks edasi arenema või muutuma;

19.   väljendab rahulolu, et andmekaitseinspektor on esitanud kõigi tema käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalikud andmed, mis kajastavad töötajate jagunemist palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel, ning palub, et selline teave lisataks automaatselt andmekaitseinspektori iga-aastasesse tegevusaruandesse;

20.  võtab teadmiseks andmekaitseinspektori kavatsuse pidada kinni institutsioonidevahelisest kokkuleppest vähendada viie aasta jooksul töötajate arvu 5 % võrra; on hästi teadlik tulevasest ülesandest valmistada liidu institutsioone ja organeid ette isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamiseks, mis hakkab kehtima alates 25. maist 2018; teeb ettepaneku, et andmekaitseinspektor teavitaks parlamenti mis tahes alternatiivsest kokkuhoiust, mis on saavutatud, et kompenseerida töötajate arvu vähendamise võimalikku viibimist;

21.  kordab komisjonile esitatud palvet jätta justiits- ja siseküsimustega tegelevad ametid ning ka Euroopa Andmekaitseinspektor välja üldisest personali 5 % vähendamisest, kuna praegustes poliitilistes oludes peavad need organid võtma enda kanda üha suurema töökoormuse;

22.  märgib, et andmekaitseinspektori 2015. aasta tegevusaruande sissejuhatuses on viidatud eraldi jagudele, milles käsitletakse hankeid ja lähetuste haldamist; nõuab, et tema järgmine iga-aastane tegevusaruanne sisaldaks ülevaadet samadest andmetest viimase kolme või nelja aasta kohta;

23.  märgib, et andmekaitseinspektor järgis 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas parlamendi raportis sõnastatud soovitust ja avaldas sõlmitud lepingute loetelu; soovitab, et andmekaitseinspektor avaldaks läbipaistvuse ja üldsuse usalduse huvides kontrollikoja aruande koos oma iga-aastase tegevusaruandega;

24.  nõuab tungivalt, et andmekaitseinspektor järgiks personalieeskirjade artiklis 16 sätestatud eeskirju ning kehtestaks selged ja siduvad eeskirjad nn pöördukse efekti kohta vastavalt komisjoni avaldatud suunistele;

25.  tunneb heameelt, et 16. juunil 2016 avaldati andmekaitseinspektori otsus rikkumisest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade kohta;

26.  palub andmekaitseinspektoril parandada oma teabevahetuspoliitikat liidu kodanikega suhtlemiseks;

27.  innustab andmekaitseinspektorit järjest enam osalema selliste lahenduste väljatöötamisel, mis soodustavad uuendustegevust ning parandavad eraelu puutumatust ja andmekaitset, eelkõige suurandmete töötlemisel läbipaistvuse, kasutajapoolse kontrolli ja aruandekohustuste suurendamise kaudu; märgib, et paljude arvamuste kohaselt tuleb uute tehnoloogiate eeliseid maksimaalselt ära kasutada, kahjustamata seejuures põhiõigusi.

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

(2016/2159(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt selle üle, et neljandat aastat järjest on kontrollikoja aruanne märkusteta; märgib, et auditeeriti viit töölevõtmismenetlust, viit hankemenetlust ja ühte finantstehingut ning tõsiseid puudusi ei leitud; märgib ka seda, et puuduvad leiud institutsiooni sisekontrolli puuduste kohta;

2.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa Andmekaitseinspektor täitis eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni poolt 2014. aastal esitatud nõudmise ning avaldas kogu oma personali hõlmava tabeli, mille andmed on esitatud palgaastme, soo ja kodakondsuse lõikes; tunneb heameelt selle tabeli lisamise üle 2015. aasta tegevusaruandesse;

3.  tuletab meelde, et 2015. aastal nähti Euroopa Andmekaitseinspektorile ette 8 760 417 euro suurune eelarve, mis oli 2014. aasta omast 1,09 % suurem; tunneb seetõttu heameelt, et nii eelarve (94,5 %) kui ka maksete assigneeringute täitmismäär (86,5 %) oli kõrge; märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektor on võtnud sihiks täita personali 5 % vähendamise eesmärk lõplikult 2016. aasta jooksul;

4.  kordab komisjonile esitatud palvet jätta justiits- ja siseküsimustega tegelevad ametid, nagu Euroopa Andmekaitseinspektor, välja üldisest personali 5 % vähendamisest, kuna praegustes poliitilistes oludes peavad need ametid võtma enda kanda üha suurema töökoormuse;

5.  märgib aga, et siseauditi talituse auditiaruandest nähtub, et 14st sisekontrollistandardi eesmärgist kolme puhul peab Euroopa Andmekaitseinspektor tegema rakendamise osas endiselt teatavaid suuri pingutusi; tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Andmekaitseinspektor kavatseb ellu viia kõik soovitused;

6.  peab kiiduväärseks, et aastateks 2015–2019 on välja töötatud Euroopa Andmekaitseinspektori strateegia ja sellega seotud peamised tulemusnäitajad, mille abil jälgida ja vajaduse korral korrigeerida oma ressursside kasutamist; märgib, et välja valitud peamised tulemusnäitajad annavad tunnistust sellest, et strateegia elluviimisega ollakse üldiselt heal järjel;

7.  tunneb erilist heameelt nõuandva rolli üle, mida Euroopa Andmekaitseinspektor täitis andmekaitsepaketi õigusaktide (isikuandmete kaitse üldmäärus ja andmekaitsedirektiiv) koostamisel, Europoli reformimisel ja broneeringuinfo direktiivi koostamisel ning ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield väljatöötamisel, samuti tema arvamuse üle Euroopa ühise varjupaigasüsteemi esimese reformipaketi (Eurodaci, EASO ja Dublini määrused) kohta ning tema osalemise üle Euroopa Andmekaitsenõukogu loomises;

8.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektor võttis 16. detsembril 2015 vastu inspektorite käitumisjuhendi; peab siiski kahetsusväärseks, et see juhend on pigem Euroopa Andmekaitseinspektori avaldus asjaomasel teemal ja selles ei ole esitatud huvide konfliktide vastaseid eeskirju; peab kahetsusväärseks, et Euroopa Andmekaitseinspektori kui institutsiooni liikmete ja töötajate elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ei ole avalikuks konsulteerimiseks kättesaadavad; kutsub ametit üles koostama ja esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile andmed tuvastatud huvide konfliktide juhtumite kohta;

9.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektor järgis 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportis sõnastatud soovitust ja avaldas sõlmitud lepingute loetelu; tuletab meelde, kui tähtis on läbipaistvus üldsuse usalduse jaoks, ning soovitab Euroopa Andmekaitseinspektoril avalikustada Euroopa Kontrollikoja aruande koos oma aastaaruande ja iga-aastase tegevusaruandega;

10.  nõuab tungivalt, et Euroopa Andmekaitseinspektor järgiks personalieeskirjade artiklis 16 sätestatud eeskirju ja kehtestaks selged ja siduvad eeskirjad nn pöördukse efekti kohta vastavalt komisjoni avaldatud suunistele;

11.  märgib, et 16. juunil 2016 avaldati Euroopa Andmekaitseinspektori otsus rikkumisest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade kohta;

12.  innustab Euroopa Andmekaitseinspektorit järjest enam osalema selliste lahenduste väljatöötamisel, mis soodustavad uuendustegevust ning parandavad eraelu puutumatust ja andmekaitset, eelkõige suurandmete töötlemisel läbipaistvuse, kasutajapoolse kontrolli ja aruandekohustuste suurendamise kaudu; märgib, et paljude arvamuste kohaselt tuleb uute tehnoloogiate eeliseid maksimaalselt ära kasutada, kahjustamata seejuures põhiõigusi.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 69, 13.3.2015.

(2)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.

(3)

ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.

(4)

ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika