Postopek : 2016/2159(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0140/2017

Predložena besedila :

A8-0140/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0154

POROČILO     
PDF 598kWORD 62k
31.3.2017
PE 593.843v02-00 A8-0140/2017

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2016/2159(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2016/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0277/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave(4) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0140/2017),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2016/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov;

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0140/2017),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da v plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) kot celoti za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2015 ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika (pet postopkov zaposlovanja, pet postopkov javnih naročil in ena finančna transakcija); poudarja, da je to že četrto leto zapored, ko Računsko sodišče ni odkrilo pomanjkljivosti;

3.  ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2015 znašal 8.760.417 EUR (leta2014 je znašal 8.012.953 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 96 % (92 % v letu 2014); pozdravlja izboljšani rezultat;

4.  ugotavlja, da je proračun nadzornika večinoma upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; poudarja pa, da se oblikovanje proračuna glede na uspešnost ne bi smelo uporabljati le za proračun nadzornika kot celoto, temveč bi moralo zajemati tudi sklop specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih in časovno določenih ciljev (SMART) posameznih oddelkov in enot ter letne načrte zaposlenih; v zvezi s tem poziva nadzornika, naj načelo oblikovanja proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so trije kazalniki sistema notranje kontrole uvrščeni med tiste, za katere so potrebna znatna dodatna prizadevanja, zlasti cilji in kazalniki uspešnosti, ki so priporočeni za uresničevanje ciljev SMART, ter ustrezni, sprejeti, verodostojni, preprosti in zanesljivi kazalniki; pozdravlja zavezo nadzornika, da bo uresničil vsa priporočila v zvezi s kazalniki;

6.  ugotavlja, da ima urad nadzornika samo en višji vodstveni položaj, vendar pa je razmerje med spoloma na položajih na srednji vodstveni ravni neuravnoteženo, 40 % in 60 %; poziva nadzornika, naj si še naprej prizadeva, da bi zagotovil čim bolj uravnoteženo zastopanost spolov v okviru politike zaposlovanja in napredovanja;

7.  z velikim zadovoljstvom ugotavlja, da je bil vsak uslužbenec nadzornika zaradi bolezni z dela odsoten v povprečju samo 6,6 dneva;

8.  poudarja, da je nadzornik organiziral različne dogodke po službi; poziva nadzornika, naj poišče možnosti za nagrajevanje uslužbencev, ki največ prispevajo k dejavnostim institucije za dobro počutje, nadaljuje te dejavnosti ter poskuša vključiti čim več zaposlenih; poziva nadzornika, naj s svojimi izkušnjami na tem področju seznani druge institucije Unije;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je nadzornik imenoval dva zaupna svetovalca za boj proti nadlegovanju, ki sta del mreže Komisije; je seznanjen, da ni bilo prijavljenih primerov nadlegovanja;

10.  ugotavlja, da je nadzornik 16. decembra 2015 sprejel kodeks ravnanja za nadzornike; vendar obžaluje, da je ta kodeks bolj izjava o tem vprašanju in ne vsebuje nobenih pravil za preprečevanje navzkrižja interesov; obžaluje, da življenjepisi in izjave o interesih članov in zaposlenih nadzornika niso na voljo za javno posvetovanje; nadzornika poziva, naj sestavi evidenco ugotovljenih navzkrižij interesov in jo posreduje organu za podelitev razrešnice;

11.  pozdravlja dejstvo, da nadzornik zaposlene redno obvešča o sejah vodstva in sklepih sej;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da nadzornik vsaj na spletnem mestu objavlja informacije o svojih udeležbi na strokovnih srečanjih z organizacijami ali samozaposlenimi posamezniki zunaj institucij Unije (vključno z lobisti); ugotavlja, da so tudi vse konference, ki se jih se udeleži nadzornik, objavljene na njegovem spletnem mestu, vključno z vsemi uradnimi zapiski; nadzornika ponovno poziva, naj v letnem poročilu o dejavnostih navede podrobne informacije o službenih potovanjih članov in zaposlenih, saj predložene informacije niso bile dovolj natančne z vidika jamstev za preglednost in stroškovno učinkovitost;

13.  poziva nadzornika, naj se pridruži medinstitucionalnemu sporazumu o obveznem registru za preglednost;

14.  je seznanjen, da je bila julija 2015 ustanovljena manjša delovna skupina za oceno pravnih, operativnih in proračunskih sredstev v zvezi z ustanovitvijo Evropskega odbora za varstvo podatkov, ki bo nadomestil delovno skupino iz člena 29; pozdravlja stopnjo uporabe proračunskih sredstev, doseženo v letu 2015; poziva nadzornika, da ugotovitve delovne skupine vključi v letno poročilo o dejavnostih;

15.  zlasti pozdravlja svetovalno vlogo nadzornika pri pripravi zakonodaje v svežnju o varstvu podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov in direktiva o varstvu podatkov), reforme Europola, direktive o evidenci podatkov o potnikih, ščita EU-ZDA za zasebnost in mnenja o prvem svežnju reforme skupnega evropskega azilnega sistema (uredba Eurodac, uredba o Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) in dublinska uredba) ter njegovo sodelovanje pri ustanavljanju Evropskega odbora za varstvo podatkov;

16.  pozdravlja medinstitucionalno sodelovanje nadzornika z drugimi institucijami in organi Unije, zlasti na področjih uprave, javnih naročil, financ, računovodstva in proračuna; nadzornika poziva, naj v letnem poročilu o dejavnostih navede informacije o vseh sporazumih o storitvah in rezultatih tega sodelovanja;

17.  pozdravlja, da je nadzornik za obdobje 2015–2019 oblikoval strategijo in povezane ključne kazalnike uspešnosti, da bo spremljal in po potrebi prilagodil rabo svojih virov; priznava, da izbrani ključni kazalniki uspešnosti pričajo o tem, da izvajanje te strategije v glavnem poteka po načrtih; poziva nadzornika, naj tudi v prihodnja letna poročila o dejavnostih vključi preglednico kazalnikov ter pojasni razliko med zunanjimi in notranjimi kazalniki;

18.  pozdravlja pojasnilo nadzornika, da nima nepremičninske politike, ker njegovo službo gosti Parlament, in poziva, naj se ga obvešča o vseh dogodkih in spremembah sedanjega stanja;

19.   pozdravlja vključitev izčrpnih informacij o vseh človeških virih, ki so na voljo nadzorniku, razčlenjenih glede po razredu, spolu in državljanstvu, in poziva, da se ti podatki samodejno vključijo v letno poročilo o dejavnostih nadzornika;

20.  je seznanjen z načrtom nadzornika, da bo izpolnil medinstitucionalni dogovor o 5-odstotnem zmanjšanju zaposlenih v obdobju petih let; se dobro zaveda prihodnjih izzivov v zvezi s pripravo institucij in organov Unije za izvajanje splošne uredbe o varstvu podatkov, ki začne veljati 25. maja 2018; predlaga, da nadzornik Parlamentu poroča o drugih prihrankih, ki jih je ustvaril, da bi nadomestil morebitno zamudo pri zmanjševanju števila zaposlenih;

21.  ponovno poziva Komisijo, naj agencije na področju pravosodja in notranjih zadev, kot je nadzornik, izvzame iz splošnega zmanjšanja zaposlenih za 5 %, saj se v trenutnih političnih razmerah od teh organov zahteva, da prevzemajo vse večje delovne obremenitve;

22.  je seznanjen s sklicevanjem na posebne razdelke o javnih naročilih in upravljanju misij v uvodu letnega poročila o dejavnostih nadzornika za leto 2015; poziva, naj se v te razdelke naslednjega letnega poročila o dejavnostih nadzornika vključi pregled teh podatkov za zadnja tri ali štiri leta.

23.  ugotavlja, da je nadzornik sledil priporočilu iz poročila o razrešnici za leto 2014 in objavil seznam dodeljenih pogodb; priporoča nadzorniku, naj zaradi preglednosti in zaupanja javnosti skupaj z letnim poročilom o dejavnostih objavi tudi poročilo Računskega sodišča;

24.  odločno poziva nadzornika, naj upošteva člen 16 kadrovskih predpisov ter določi jasna zavezujoča pravila o izmeničnem zaposlovanju uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“) v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija;

25.  ugotavlja, da je nadzornik 16. junija 2016 sprejel sklep o notranjih pravilih o prijavljanju nepravilnosti;

26.  poziva nadzornika, naj izboljša svojo komunikacijsko politiko za državljane Unije;

27.  spodbuja vse številnejše prispevke nadzornika k rešitvam za inovacije ter izboljšave zasebnosti in varstva podatkov, zlasti s povečanjem preglednosti, nadzora uporabnikov in odgovornosti pri obdelavi velepodatkov; je seznanjen z objavo več mnenj, v katerih je pozval k ukrepom za čim boljši izkoristek novih tehnologij, ne da bi bile pri tem ogrožene temeljne pravice.

15.2.2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2016/2159(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja, da je poročilo Računskega sodišča že četrto leto zapored pozitivno; ugotavlja, da je bilo pregledanih pet postopkov zaposlovanja, pet postopkov javnega naročanja in ena sama finančna transakcija in da niso bile odkrite hujše pomanjkljivosti; ugotavlja tudi, da pri notranjih kontrolah ni bilo pomanjkljivosti;

2.  pozdravlja, da je evropski nadzornik za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) izpolnil zahtevo organa za podelitev razrešnice v letu 2014 in objavil razpredelnico vseh svojih človeških virov, razdeljenih po razredu, spolu in narodnosti; pozdravlja, da je bila ta razpredelnica vključena v letno poročilo o dejavnostih za leto 2015;

3.  ugotavlja, da je proračun nadzornika v letu 2015 znašal 8.760.417 EUR, kar je 1,09 % več kot proračun za leto 2014; zato pozdravlja visoko stopnjo izvrševanja proračuna (94,5 %) in plačil (86,5 %); je seznanjen z zavezo nadzornika, da bo v letu 2016 izpolnil cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih;

4.  ponovno poziva Komisijo, naj izključi agencije na področju pravosodja in notranjih zadev, kot je nadzornik, iz splošnega zmanjšanja zaposlenih za 5 %, saj se v trenutnih političnih razmerah od teh agencij zahteva, da prevzemajo vse večje delovne obremenitve;

5.  vendar ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v revizijskem poročilu zapisala, da se mora nadzornik za uresničitev 3 izmed 14 ciljev v zvezi s standardi notranje kontrole še precej potruditi; pozdravlja zavezo nadzornika, da bo uresničil vsa priporočila;

6.  pozdravlja, da je nadzornik za obdobje 2015–2019 oblikoval strategijo in povezane ključne kazalnike uspešnosti, da bo spremljal in po potrebi prilagodil rabo svojih virov; priznava, da izbrani ključni kazalniki uspešnosti pričajo o tem, da izvajanje te strategije v glavnem poteka po načrtih;

7.  zlasti pozdravlja svetovalno vlogo nadzornika pri pripravi zakonodaje v svežnju o varstvu podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov in direktiva o varstvu podatkov), reforme Europola, direktive o evidenci podatkov o potnikih, ščita EU-ZDA za zasebnost in mnenja o prvem svežnju reforme skupnega evropskega azilnega sistema (uredba Eurodac, uredba o Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) in dublinska uredba) ter njegovo sodelovanje pri ustanavljanju Evropskega odbora za varstvo podatkov;

8.  ugotavlja, da je nadzornik 16. decembra 2015 sprejel kodeks ravnanja za nadzornike; vendar obžaluje, da je ta kodeks bolj izjava agencije na tem področju in ne vsebuje nobenih pravil za preprečevanje navzkrižja interesov; obžaluje, da življenjepisi in izjave o interesih članov in osebja nadzornika niso na voljo za javno posvetovanje; poziva agencijo, naj pripravi evidenco ugotovljenih nasprotij interesov in jo posreduje organu za podelitev razrešnice;

9.  ugotavlja, da je nadzornik uporabil priporočilo iz poročila o razrešnici za leto 2014 in objavil seznam dodeljenih pogodb; opozarja na pomen preglednosti za zaupanje javnosti in priporoča nadzorniku, naj objavi poročilo Računskega sodišča skupaj s svojim letnim poročilom in letnim poročilom o dejavnostih;

10.  odločno poziva agencijo, naj upošteva pravila iz člena 16 kadrovskih predpisov ter določi jasna zavezujoča pravila o izmeničnem zaposlovanju uradnikov v javnem in zasebnem sektorju (pojav „vrtljivih vrat“) v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija;

11.  ugotavlja, da je nadzornik 16. junija 2016 sprejel sklep o notranjih pravilih o prijavljanju nepravilnosti;

12.  spodbuja vse številnejše prispevke nadzornika k rešitvam za inovacije ter izboljšave zasebnosti in varstva podatkov, zlasti s povečanjem preglednosti, nadzora uporabnikov in odgovornosti pri obdelavi velepodatkov; je seznanjen z objavo več mnenj, v katerih je pozval k ukrepom za čim boljši izkoristek novih tehnologij, ne da bi bile pri tem ogrožene temeljne pravice.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENL

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 69, 13.3.2015.

(2)

UL C 380, 14.10.2016, str. 1.

(3)

UL C 375, 13.10.2016, str. 1.

(4)

UL C 380, 14.10.2016, str. 147.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov