Процедура : 2016/2157(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2017

Внесени текстове :

A8-0141/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.20

Приети текстове :

P8_TA(2017)0151

ДОКЛАД     
PDF 615kWORD 61k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

(2016/2157(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

(2016/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0141/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2016/2157(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0141/2017),

А.   като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че в годишния си доклад за 2015 г. Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2.  отбелязва със задоволство, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че за годината, приключила на 31 декември 2015 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с главно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в Комитета, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, следва да не се прилага само за бюджета на Комитета като цяло, а следва също така да включва поставянето на конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове („SMART“) цели за отделните департаменти, отдели и годишните планове на служителите; във връзка с това призовава Комитета да въведе принципа за бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в ежедневните си операции;

4.  отбелязва, че одобреният бюджет на Комитета за 2015 г. възлиза на 88 900 000 EUR (в сравнение с 87 600 000 EUR през 2014 г.), от които 87 200 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, със степен на усвояване 98,2%; отбелязва лекото намаление на степента на усвояване през 2015 г.;

5.  отбелязва, че през 2015 г. беше подписано ново споразумение за двустранно административно сътрудничество между Комитета и Европейския икономически и социален комитет („ЕИСК“); очаква това споразумение да гарантира по-нататъшна ефикасност на резултатите от дейността на Комитета и ЕИСК;

6.  отбелязва със задоволство, че докладът относно изпълнението на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета (наричано по-долу за краткост „Споразумението“) беше навременен, и оценява положително сътрудничеството между двете институции; отбелязва обаче, че естеството на „засиленото“ сътрудничество, посочено в Споразумението, трябва да бъде по-добре изяснено;

7.  приветства интереса на Комитета за по-систематичен подход към сътрудничеството с Парламента, в частност в политическите области, както и със службата за изследвания на Парламента (ГД за парламентарни изследвания); счита, че допълнителното развиване на полезни взаимодействия води до положителни резултати и за двете институции;

8.  припомня искането си за съвместна оценка на бюджетните икономии, произтичащи от Споразумението, които да бъдат включени в идния последващ доклад във връзка с изпълнението на Споразумението;

9.  отбелязва със загриженост, че не е постигната нито една от целите, набелязани от Комитета през 2015 г., за повишаване на участието на Парламента и Съвета в дейности, свързани със становищата на Комитета;

10.  отбелязва, че пряката връзка между сградите RMD и REM беше затворена от Парламента поради проблемите на сигурността след терористичните нападения в Париж през ноември 2015 г.; вярва, че Парламентът ще направи нова оценка на аспектите на сигурността, тъй като възстановяването на връзката между сградите със сигурност ще бъде от полза и за трите институции;

11.  отбелязва със загриженост постоянното намаляване на степента на изпълнение на плащанията през 2015 г. по някои бюджетни позиции; отбелязва, че 2015 г. беше първата година от шестия мандат на Комитета; счита, че при все това Комитетът не следва да позволява това да повлияе на бюджетното управление; призовава Комитета да подобри своите резултати и да се подготви по-добре за началната година на седмия си мандат;

12.  настоятелно призовава Комитета да подобри още повече прозрачността на своите операции и да включи в годишния си отчет за дейността всички налични данни за командировките на членовете си, като се посочат подробно разходите;

13.  призовава Комитета да се присъедини към бъдещото междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност;

14.  отбелязва със загриженост, че продължава да съществува дисбаланс в съотношението между половете сред висшите и средните ръководни длъжности (25%/75% за висшето ръководство и 38%/62% за средния управленски персонал); настоятелно призовава Комитета да подобри съотношението между половете и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за справяне с този проблем, както и относно постигнатите резултати;

15.  отбелязва със задоволство добре балансираното географско представяне в рамките на ръководните длъжности;

16.  изразява дълбока загриженост във връзка с големия брой дни на отпуск по болест сред служителите на Комитета; призовава Комитета да направи оценка на причините, да съсредоточи усилията си при управлението на човешките ресурси за подобряване на ситуацията и да насочи своите дейности за благосъстояние към възможно най-много служители, за да помогне за превенцията на този вид отсъствие от работа;

17.  изразява загриженост, че се забавя адекватното изпълнение на препоръките по одита на изпълнението на проектите в областта на информационните технологии за вътрешно прилагане; призовава Комитета да коригира незабавно тази ситуация;

18.  приветства предоставянето на данни за писмените преводи съгласно хармонизираната методология, установена от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи; отбелязва текущото преразглеждане на Кодекса за поведение относно писмените преводи, което се извършва съвместно с ЕИСК;

19.  отбелязва, че степента на възлагане на писмени преводи на външни изпълнители се е увеличила от 2,57% през 2014 г. на близо 10% през 2015 г. вследствие на прехвърлянето на персонал в Парламента по силата на Споразумението; призовава Комитета да направи оценка на разходната ефективност на новата договореност, която действа понастоящем;

20.  Отбелязва, че през декември 2015 г. Комитетът е приел правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва също така, че през 2015 г. е образувано едно досие по сигнал за нередности; изисква от Комитета да информира Парламента за последващите действия по случая;

21.  счита за особено важно Комитетът незабавно да предприеме последващи действия във връзка с две решения на Съда на публичната служба на ЕС,(6) с доклада на Европейската служба за борба с измамите („OLAF“) по разследване(7), с доклада на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията(8) и със съответните резолюции на Парламента,(9) и да реши до края на 2017 г. по справедлив, честен и равнопоставен начин случая във връзка с подаден сигнал за бивш вътрешен одитор на Комитета;

22.  счита за особено важно Комитетът да работи заедно с ЕИСК за незабавни последващи действия във връзка с решението на Съда на публичната служба на ЕС по делото за тормоз, засягащо длъжностни лица и от двете институции(10), както и да докладва на Парламента относно напредъка и да преразгледа процедурите си за справяне с бъдещи твърдения за тормоз, за да се гарантира, че те са в съответствие с практиката на Съда на публичната служба;

23.  отбелязва с голямо задоволство положените усилия и постигнатите досега резултати в подобряването на екологичния отпечатък на Комитета и в подновяването на сертифицирането по Схемата за екологично управление и одит (EMAS);

24.  Отбелязва усилията и постиженията на Комитета във връзка с подобряването на своята информационна и комуникационна политика;

25.  приветства приложената информация за политиката на Комитета в областта на сградния фонд в неговия годишен отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

ОВ С 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

ОВ С 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

ОВ С 380, 14.10.2016 г., стр. 147

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Решения на Съда на публичната служба от 7 май 2013 г. по дело F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) и от 18 ноември 2014 г. по дело F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Окончателен доклад на OLAF от 8 октомври 2003 г.

(8)

Доклад на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията от 8 май 2008 г.

(9)

Шест различни резолюции на Парламента от 29 януари 2004 г. (OВ L 57, 25.2.2004 г., стр. 8), 21 април 2004 г. (OВ L 330, 4.11.2004 г., стр. 153), 12 април 2005 г. (OВ L 196, 27.7.2005 г., стр. 54), 27 април 2006 г. (OВ L 340, 6.12.2006 г., стр. 44), 29 април 2015 г. (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 132) и 28 април 2016 г. (OВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 152) в подкрепа на разследването срещу вътрешния одитор на Комитета.

(10)

Дело F-124/10: Vassilliki Labiri/Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК).

Правна информация - Политика за поверителност