Procedure : 2016/2157(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0141/2017

Indgivne tekster :

A8-0141/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0151

BETÆNKNING     
PDF 365kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII – Regionsudvalget

(2016/2157(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII – Regionsudvalget

(2016/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0141/2017),

1.  meddeler Regionsudvalgets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Regionsudvalget, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII – Regionsudvalget

(2016/2157(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII – Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0141/2017),

A.   der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering (PBB) og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2014 har bemærket, at der for så vidt angår Regionsudvalget ("udvalget") ikke er blevet konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af områderne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler;

2.  konstaterer med tilfredshed, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2015, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  bemærker, at udvalgets budget hovedsagelig er af administrativ karakter, idet et stort beløb anvendes til personer, der arbejder i udvalget, og det resterende beløb på dets ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; understreger imidlertid, at indførelsen af PBB ikke kun bør gælde udvalgets samlede budget, men også bør omfatte fastlæggelsen af specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART) mål for de enkelte afdelinger, enheder og medarbejdernes årsplaner; opfordrer i denne forbindelse udvalget til at indføre PBB-princippet i større omfang i den daglige drift;

4.  bemærker, at udvalget i 2015 rådede over et godkendt budget på 88 900 000 EUR (i forhold til 87 600 000 EUR i 2014), hvoraf 87 200 000 EUR var forpligtelsesbevillinger med en udnyttelsesgrad på 98,2 %; noterer sig den lille stigning i udnyttelsesgraden i 2015;

5.  noterer sig indgåelsen af en ny administrativ bilateral samarbejdsaftale mellem udvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), der blev undertegnet i 2015; har tillid til, at denne aftale vil sikre yderligere effektivitet for så vidt angår udvalgets og EØSU's resultater;

6.  noterer sig med tilfredshed rettidigheden af rapporten om gennemførelse af samarbejdsaftalen mellem Parlamentet og udvalget ("aftalen") og vurderer samarbejdet mellem de to institutioner som positivt; bemærker dog, at arten af det "intensiverede" samarbejde, der henvises til i aftalen, skal afklares nærmere;

7.  glæder sig over udvalgets interesse i at anlægge en mere systematisk tilgang til samarbejde med Parlamentet, navnlig på politiske områder og med Parlamentets forskningstjeneste; er af den opfattelse, at yderligere udvikling af synergier vil medføre positive resultater for begge institutioner;

8.  gentager sin anmodning om at medtage en fælles vurdering af de budgetbesparelser, der er opnået ved hjælp af aftalen, i den næste rapport om opfølgning af aftalen;

9.  konstaterer med bekymring, at ingen af de mål, som udvalget satte sig i 2015 med henblik på at øge inddragelsen af Parlamentet og Rådet i aktiviteter vedrørende udvalgets udtalelser, er blevet indfriet;

10.  noterer sig, at den direkte adgang mellem RMD-bygningen og REM-bygningen blev lukket af Parlamentet af sikkerhedshensyn efter terrorangrebet i Paris i november 2015; har tillid til, at Parlamentet vil genoverveje disse sikkerhedshensyn, eftersom en genåbning af denne adgang helt sikkert ville være til gavn for alle tre institutioner;

11.  bemærker med bekymring, at der er sket et støt fald i gennemførelsesgraden for betalinger i 2015 på visse budgetkonti; noterer sig, at 2015 var det første år i udvalgets sjette mandatperiode; mener ikke desto mindre, at udvalget ikke bør tillade dette at få indvirkning på budgetforvaltningen; opfordrer udvalget til at forbedre sin resultatopnåelse og forberede sig bedre på begyndelsesåret i dets syvende mandatperiode;

12.  opfordrer indtrængende udvalget til yderligere at forbedre gennemsigtigheden af sine operationer og inkludere alle tilgængelige data om tjenesterejser foretaget af dets medlemmer i den årlige aktivitetsrapport, med specifikation af udgifter;

13.  opfordrer udvalget til at tilslutte sig den kommende interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister;

14.  bemærker med bekymring den fortsatte kønsmæssige skævhed i leder- og mellemlederstillinger (kun 25 %/75 % i lederstillinger og 38 %/62 % i mellemlederstillinger); opfordrer indtrængende udvalget til at forbedre balancen mellem kønnene og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere dette problem, samt om de opnåede resultater;

15.  konstaterer med tilfredshed den gode geografiske balance inden for ledelsesstillingerne;

16.  er dybt bekymret over det høje antal sygedage blandt udvalgets personale; opfordrer udvalget til at undersøge årsagerne hertil, at fokusere dets forvaltning af menneskelige ressourcer på at forbedre situationen og målrette dets arbejdsvelvære-aktiviteter mod at indbefatte så mange medarbejdere som muligt for at forhindre denne form for fravær;

17.  er bekymret over, at revisionsanbefalingerne om resultatopnåelse for IT-projekter til intern anvendelse lider af efterslæb i implementeringen; opfordrer udvalget til at rette op på denne situation hurtigst muligt;

18.  glæder sig over tilvejebringelsen af oversættelsesdata i henhold til den harmoniserede metode, der blev fastlagt af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning; bemærker, at den igangværende gennemgang af adfærdskodeksen for oversættelse skal foretages sammen med EØSU;

19.  noterer sig, at outsourcingprocenten for oversættelser steg fra 2,57 % i 2014 til næsten 10 % i 2015 på grund af overførslen af medarbejdere til Parlamentet i henhold til aftalen; opfordrer udvalget til at vurdere omkostningseffektiviteten ved den nye ordning, som nu er omsat i praksis;

20.  noterer sig udvalgets vedtagelse af regler om whistleblowing af december 2015; bemærker endvidere, at der blev åbnet en sag om whistleblowing i 2015; anmoder udvalget om at holde Parlamentet underrettet om udviklingen i denne sag;

21.  anser det for at være af grundlæggende betydning, at udvalget øjeblikkeligt følger op på de to domme afsagt ved Retten for EU-personalesager(6) og på sagsrapporten fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig(7), Kommissionens PMO-kontors beretning(8) og på Parlamentets beslutninger(9) og udvirker en anstændig, ret og rimelig afslutning på whistleblowersagen om den tidligere interne revisor i udvalget inden udgangen af 2017;

22.  anser det for afgørende, at udvalget arbejder sammen med EØSU om straks at følge op på den af Retten for EU-personalesager afsagte dom i en sag om chikane, der involverer tjenestemænd fra begge institutioner(10), at det rapporterer til Parlamentet om udviklingen i sagen, og at det reviderer sine procedurer for håndtering af beskyldninger om chikane i fremtiden for at sikre, at de er i overensstemmelse med Personalerettens praksis;

23.  bemærker med stor tilfredshed den indsats og de resultater, der indtil videre er opnået med at forbedre udvalgets miljømæssige fodaftryk, samt fornyelsen af certificeringen under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS);

24.  noterer sig udvalgets indsats og resultater i forhold til at optrappe sin informations- og kommunikationspolitik;

25.  glæder sig over oplysningerne om EØSU's bygningspolitik i den årlige aktivitetsrapport, navnlig fordi det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt og ikke er uforholdsmæssigt høje.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 69 af 13.3.2015.

(2)

EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUT C 375 af 13.10 2016, s. 1.

(4)

EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

Domme ved Retten for EU-personalesager af 7. maj 2013, sag F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) og af 18. november 2014, sag F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

OLAF Final Case Report, dateret 8. oktober 2003.

(8)

Kommissionens PMO-kontors beretning af 8. maj 2008.

(9)

Parlamentets beslutninger af 29. januar 2004 (EUT L 57 af 25.2.2004, s. 8), 21. april 2004 (EUT L 330 af 4.11.2004, s. 153), 12. april 2005 (EUT L 196 af 27.7.2005, s. 54), 27. april 2006 (EUT L 340 af 6.12.2006, s. 44), 29. april 2015 (EUT L 255 af 30.9.2015, s. 132) og 28. april 2016 (EUT L 246 af 14.9.2016, s. 152) til støtte for udvalgets interne revisorsag.

(10)

Sag F-124/10: Vassilliki Labiri mod Comité économique et social européen (CESE).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik