Διαδικασία : 2016/2157(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0151

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 671kWORD 60k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2016/2157(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2016/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0141/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2016/2157(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0141/2017),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών («η ΕτΠ»)·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του ελεγκτικού έργου του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των πληρωμών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕτΠ έχει κυρίως διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες που αφορούν άτομα τα οποία εργάζονται εντός της ΕτΠ, ενώ το υπόλοιπο αφορά κτίρια, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η εισαγωγή της PBB δεν πρέπει να ισχύει μόνο για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕτΠ, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για μεμονωμένα τμήματα, μονάδες και για τα ετήσια σχέδια μελών του προσωπικού· εν προκειμένω, καλεί την ΕτΠ να καθιερώσει σε πιο εκτεταμένη βάση την αρχή της PBB στην καθημερινή της λειτουργία·

4.  σημειώνει ότι το 2015, η ΕτΠ είχε εγκριθέντα προϋπολογισμό που ανήλθε σε 88 900 000 EUR (σε σύγκριση με 87 600 000 EUR το 2014), από τα οποία τα 87 200 000 EUR ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων με ποσοστό χρησιμοποίησης της τάξης του 98,2 %· σημειώνει την ελαφριά αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης το 2015·

5.  σημειώνει τη σύναψη νέας συμφωνίας διμερούς διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής («η ΕΟΚΕ»), που υπογράφηκε το 2015· ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία διασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επιδόσεις της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ·

6.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕτΠ («η Συμφωνία») αξιολογεί έγκαιρα και θετικά τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η φύση της «ενισχυμένης» συνεργασίας που αναφέρεται στη Συμφωνία πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον της ΕτΠ για μια συστηματικότερη προσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ιδίως στους πολιτικούς τομείς και με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργιών θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για αμφότερα τα θεσμικά όργανα·

8.  ζητεί εκ νέου να συμπεριληφθεί στην επόμενη έκθεση παρακολούθησης της Συμφωνίας κοινή αξιολόγηση της εξοικονόμησης πόρων που επιτυγχάνεται με τη Συμφωνία·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι δεν επιτεύχθηκε κανένας από τους στόχους που όρισε η ΕτΠ το 2015 με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ·

10.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έκλεισε την άμεση πρόσβαση μεταξύ των κτιρίων RMD και REM, για λόγους ασφαλείας, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι· ευελπιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια, δεδομένου ότι το εκ νέου άνοιγμα του διαδρόμου θα ήταν σίγουρα επωφελές και για τα τρία θεσμικά όργανα·

11.  σημειώνει με ανησυχία τη συνεχή μείωση του ποσοστού εκτέλεσης πληρωμών το 2015 σε ορισμένες θέσεις του προϋπολογισμού· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2015 ήταν το έτος έναρξης της έκτης θητείας της ΕτΠ· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι η ΕτΠ δεν θα πρέπει να επιτρέψει στο γεγονός αυτό να επηρεάσει τη δημοσιονομική διαχείριση· καλεί την ΕτΠ να βελτιώσει τις επιδόσεις της και να προετοιμαστεί καλύτερα για το έτος έναρξης της έβδομης θητείας της·

12.  παροτρύνει την ΕτΠ να βελτιώσει περαιτέρω τη διαφάνεια των πράξεών της και να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις αποστολές που πραγματοποιούν τα μέλη της, με αναλυτική παρουσίαση των δαπανών·

13.  καλεί την ΕτΠ να προσχωρήσει στη μελλοντική διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας·

14.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις ανώτερου και μεσαίου διοικητικού επιπέδου (25 % / 75 % στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών και 38 % / 62 % στις θέσεις μεσαίων διοικητικών στελεχών)· καλεί την ΕτΠ να βελτιώσει την ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων, και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, και σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση την κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία που επικρατεί στις διευθυντικές θέσεις·

16.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό ημερών αναρρωτικής άδειας των μελών του προσωπικού της ΕτΠ· καλεί την ΕτΠ να αξιολογήσει τους λόγους, να επικεντρώσει την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της στη βελτίωση της κατάστασης και να διαμορφώσει τις δραστηριότητές της που αφορούν την ευεξία του προσωπικού με τρόπο ώστε να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του προσωπικού για να αποφεύγονται οι απουσίες αυτού του είδους·

17.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι συστάσεις του ελέγχου σχετικά με τις επιδόσεις των έργων ΤΠ για εσωτερική εφαρμογή δεν έχουν υλοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο· καλεί την ΕτΠ να διορθώσει την κατάσταση αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

18.  επικροτεί την παροχή μεταφραστικών δεδομένων με βάση την εναρμονισμένη μεθοδολογία που έχει καθιερώσει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας· σημειώνει ότι η εν εξελίξει αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τη μετάφραση πρόκειται να διενεργηθεί από κοινού με την ΕΟΚΕ·

19.  σημειώνει ότι η εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων αυξήθηκε από 2,57 % το 2014 σε σχεδόν 10 % το 2015 λόγω της μεταφοράς προσωπικού στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της Συμφωνίας· καλεί την ΕτΠ να προβεί σε αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της νέας ρύθμισης που εφαρμόζεται σήμερα·

20.  σημειώνει την υιοθέτηση, εκ μέρους της ΕτΠ, των κανόνων σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών τον Δεκέμβριο του 2015· σημειώνει επίσης ότι το 2015 ξεκίνησε η εξέταση μιας υπόθεσης καταγγελίας δυσλειτουργιών· ζητεί από την ΕτΠ να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης·

21.  θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία να δώσει η ΕτΠ αμέσως συνέχεια στις δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ(6) και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF») για την υπόθεση(7), στην έκθεση της μονάδας PMO της Επιτροπής(8) και στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου(9) και να εξασφαλίσει την έντιμη και δίκαιη διευθέτηση της υπόθεσης καταγγελίας δυσλειτουργιών του πρώην εσωτερικού ελεγκτή της ΕτΠ πριν από το τέλος του 2017·

22.  θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία η ΕτΠ, σε συνεργασία με την ΕΟΚΕ, να δώσει αμέσως συνέχεια στην απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ένωσης σε υπόθεση παρενόχλησης, στην οποία εμπλέκονται υπάλληλοι αμφότερων των θεσμικών οργάνων(10), να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και να επανεξετάσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διαχείριση μελλοντικών καταγγελιών για παρενόχληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των διαδικασιών αυτών με τη νομολογία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης·

23.  σημειώνει με μεγάλη ικανοποίηση τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕτΠ και την ανανέωση της πιστοποίησης που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)·

24.  σημειώνει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της ΕτΠ όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζει·

25.  εκφράζει επιδοκιμασία για την κτιριακή πολιτική της ΕτΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, ιδίως επειδή είναι σημαντικό αυτές οι δαπάνες να εξορθολογίζονται δεόντως και να μην είναι υπερβολικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 69 της 13.3.2015.

(2)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

Αποφάσεις του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Μαΐου 2013, υπόθεση F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189), και της 18ης Νοεμβρίου 2014, υπόθεση F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Τελική έκθεση της OLAF επί της υπόθεσης με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2003.

(8)

Έκθεση της μονάδας PMO της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2008.

(9)

Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ L 57 της 25.2.2004, σ. 8), της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 330 της 4.11.2004, σ. 153), της 12ης Απριλίου 2005 (ΕΕ L 196 της 27.7.2005, σ. 54), της 27ης Απριλίου 2006 (ΕΕ L 340 της 6.12.206, σ. 44), της 29ης Απριλίου 2015 (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 132) και της 28ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 152) για τη στήριξη του εμπλεκόμενου στην υπόθεση εσωτερικού ελεγκτή της ΕτΠ.

(10)

Υπόθεση F-124/10: Vassilliki Labiri contre Comité économique et social européen (CESE) (Βασιλική Λαμπίρη κατά Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου