Menettely : 2016/2157(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0151

MIETINTÖ     
PDF 358kWORD 58k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2016/2157(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VII - Alueiden komitea

(2016/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0141/2017),

1.  myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman alueiden komitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2016/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VII – Alueiden komitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0141/2017),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2015 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastustyönsä perusteella, että virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  panee merkille, että komitean talousarvio on luonteeltaan lähinnä hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään komitean henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; korostaa kuitenkin, että tulosbudjetointia ei tulisi soveltaa ainoastaan komitean talousarvioon kokonaisuutena tarkasteltuna vaan siihen olisi myös sisällytettävä täsmälliset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet (SMART‑tavoitteet), joita sovelletaan yksittäisiin osastoihin, yksiköihin ja henkilöstön jäsenten vuotuisiin suunnitelmiin; pyytää komiteaa näin ollen ottamaan tulosbudjetoinnin periaatteen laajemmin käyttöön päivittäisessä toiminnassa;

4.  panee merkille, että vuonna 2015 komitean hyväksytty talousarvio oli 88 900 000 euroa (verrattuna 87 600 000 euroon vuonna 2014), josta maksusitoumusmäärärahojen osuus oli 87 200 000 euroa ja käyttöaste 98,2 prosenttia; panee merkille, että käyttöaste nousi hieman vuonna 2015;

5.  panee merkille, että komitean ja Euroopan sosiaali- ja talouskomitean uusi kahdenvälinen hallinnollinen yhteistyösopimus tehtiin vuonna 2015; luottaa siihen, että sopimuksella varmistetaan komitean ja talous- ja sosiaalikomitean toiminnan tehostaminen;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin ja komitean välisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa esitetään näiden toimielinten välisestä yhteistyöstä oikea-aikainen ja myönteinen arvio; toteaa kuitenkin, että sopimuksessa tarkoitetun ”tehostetun” yhteistyön luonnetta on tarpeen selkiyttää;

7.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komitea pyrkii muuttamaan parlamentin kanssa tehtävään yhteistyöhön soveltamaansa lähestymistapaa järjestelmällisemmäksi erityisesti poliittisilla aloilla ja parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) kanssa; uskoo, että synergioiden kehittämisen jatkaminen tuo myönteisiä tuloksia kummallekin toimielimelle;

8.  muistuttaa pyytäneensä, että yhteisarviointi sopimuksen seurauksena aikaansaaduista talousarviosäästöistä sisällytettäisiin seuraavaan sopimusta koskevaan seurantakertomukseen;

9.  panee huolestuneena merkille, että komitea ei ole saavuttanut yhtäkään vuonna 2015 asettamistaan tavoitteista, joilla pyrittiin lisäämään parlamentin ja neuvoston osallistumista komitean lausuntoihin liittyvään toimintaan;

10.  panee merkille, että parlamentti sulki RDM- ja REM -rakennusten välisen suoran yhteyden turvallisuussyistä marraskuussa 2015 tapahtuneiden Pariisin terroristi-iskujen jälkeen; luottaa siihen, että turvallisuushuolia arvioidaan parlamentissa uudelleen, sillä käytävän avaamisesta olisi varmasti hyötyä kaikille kolmelle toimielimelle;

11.  panee huolestuneena merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste on vuonna 2015 laskenut jatkuvasti joissain budjettikohdissa; panee merkille, että vuonna 2015 käynnistyi komitean kuudes toimikausi, mutta on siitä huolimatta sitä mieltä, että komitea ei saisi antaa sen vaikuttaa talousarviohallintoon; pyytää komissiota parantamaan tuloksellisuuttaan ja huolehtimaan paremmin komitean seitsemännen toimikauden käynnistymisvuoden valmisteluista;

12.  kehottaa komiteaa lisäämään toimiensa avoimuutta ja sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa kaikki saatavilla olevat tiedot jäsentensä tekemistä virkamatkoista ja erittelemään matkakulut;

13.  kehottaa komiteaa liittymään tulevaan pakollista avoimuusrekisteriä koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen;

14.  panee huolestuneena merkille edelleen vallitsevan sukupuolten epätasapainoisen edustuksen ylimmän johdon ja keskijohdon viroissa (25 prosenttia / 75 prosenttia ylimmässä johdossa ja 38 prosenttia / 62 prosenttia keskijohdossa); kehottaa komiteaa parantamaan sukupuolten välistä tasapainoa ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän ongelman ratkaisemiseksi toteutetuista toimista ja saavutetuista tuloksista;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että johtotehtävien jakauma on maantieteellisesti hyvässä tasapainossa;

16.  on syvästi huolissaan komitean henkilöstön sairauslomapäivien suuresta määrästä; pyytää komiteaa arvioimaan sen syyt, keskittymään henkilöstöhallinnossaan tilanteen parantamiseen ja tämänkaltaisten poissaolojen estämiseksi kohdentamaan hyvinvointia edistävät toimensa siten, että ne koskevat mahdollisimman suurta osaa henkilöstöstä;

17.  on huolissaan siitä, että sisäiseen käyttöön tarkoitettujen tietoteknisten hankkeiden tuloksellisuutta koskevien tarkastussuositusten täytäntöönpano ei ole edistynyt riittävästi; kehottaa komiteaa puuttumaan tilanteeseen enempää viivyttelemättä;

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että käännöstoimintaa koskevat tiedot on toimitettu yhteisen käännös- ja tulkkauskomitean sopiman yhdenmukaisen menetelmän mukaisesti; panee merkille kääntämistä koskevien menettelysääntöjen meneillään olevan tarkistuksen, joka on määrä tehdä yhdessä talous- ja sosiaalikomitean kanssa;

19.  panee merkille, että käännösten ulkoistamistaso nousi vuonna 2014 vallinneesta 2,57 prosentista vuonna 2015 lähes kymmeneen prosenttiin, kun henkilöstöä siirtyi sopimuksen nojalla parlamenttiin; kehottaa komiteaa arvioimaan nykyisin sovellettavan uuden järjestelyn kustannustehokkuuden;

20.  panee merkille, että komitea hyväksyi joulukuussa 2015 väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt; ottaa myös huomioon, että vuonna 2015 käynnistettiin yksi väärinkäytösten paljastamista koskeva käsittely; kehottaa komiteaa pitämään parlamentin ajan tasalla tapauksen jatkokehityksestä;

21.  pitää ensiarvoisen tärkeänä, että komitea toteuttaa välittömästi jatkotoimia kahden unionin virkamiestuomioistuimen tuomion(6) ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kertomuksen(7), komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston osaston kertomuksen(8) ja parlamentin päätöslauselmien(9) perusteella ja käsittelee komitean entiseen sisäiseen tarkastajaan liittyvän väärinkäytösten paljastamistapauksen oikeudenmukaisesti, kunniallisesti ja tasapuolisesti vuoden 2017 loppuun mennessä;

22.  pitää ensiarvoisen tärkeänä, että komitea toteuttaa yhdessä talous- ja sosiaalikomitean kanssa viipymättä jatkotoimia EU:n virkamiestuomioistuimen tuomion johdosta tapauksessa, joka koski häirintää ja jossa oli mukana molempien toimielinten virkamiehiä(10), ja että komitea ilmoittaa parlamentille tässä yhteydessä tapahtuneesta edistymisestä ja arvioi tulevien häirintäväitteiden käsittelyssä sovellettavia menettelyjä varmistaakseen, että ne ovat virkamiestuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia;

23.  panee erittäin tyytyväisenä merkille komitean ympäristöjalanjälkeä parantavat toimet ja niissä tähän mennessä saavutetut tulokset sekä ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) sertifioinnin uusimisen;

24.  panee merkille komitean ponnistelut ja saavutukset tiedotus- ja viestintäpolitiikkansa tehostamisessa;

25.  on tyytyväinen komitean vuotuisen toimintakertomuksen kiinteistöpolitiikkaa koskevassa osuudessa esitettyihin tietoihin erityisesti siitä syystä, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltu asianmukaisesti eivätkä ne ole liiallisia.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 69, 13.3.2015.

(2)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 1.

(3)

EUVL C 375, 13.10.2016, s. 1.

(4)

EUVL C 380, 14.10.2016, s. 147.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Virkamiestuomioistuimen tuomio 7. toukokuuta 2013, asia F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) ja virkamiestuomioistuimen tuomio 18. marraskuuta 2014, asia F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

Olafin 8. lokakuuta 2003 antama lopullinen kertomus.

(8)

Komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston osaston 8. toukokuuta 2008 antama kertomus.

(9)

Parlamentin komitean sisäisen tarkastajan tapausta tukevat päätöslauselmat, jotka on annettu 29. tammikuuta 2004 (EUVL L 57, 25.2.2004, s. 8), 21. huhtikuuta 2004 (EUVL L 330, 4.11.2004, s. 153), 12. huhtikuuta 2005 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 54), 27. huhtikuuta 2006 (EUVL L 340, 6.12.2006, s. 44), 29. huhtikuuta 2015 (EUVL L 255, 30.9.2015, s. 132) ja 28. huhtikuuta 2016 (EUVL L 246, 14.9.2016, s. 152).

(10)

Asia F-124/10: Vassilliki Labiri vastaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö