Procedūra : 2016/2157(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2017

Pateikti tekstai :

A8-0141/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0151

PRANEŠIMAS     
PDF 519kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2016/2157(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2016/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016) 0475 – C8-0275/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0141/2017),

1.  patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Regionų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį

(2016/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0141/2017),

A.   kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, jog Audito Rūmai 2015 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audituojamose srityse, susijusiose su Regionų komiteto (toliau – Komitetas) žmogiškaisiais ištekliais ir vykdytais viešaisiais pirkimais;

2.  su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo auditu, padarė išvadą, jog apskritai per 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta;

3.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra didžiąja dalimi administracinio pobūdžio ir didelė dalis lėšų panaudota išlaidoms, susijusioms su Komitete dirbančiais asmenimis, o likusi dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis, padengti; vis dėlto pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepcija turėtų būti taikoma ne tik sudarant visą Komiteto biudžetą, bet ir nustatant atskirų skyrių ir padalinių konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, realius, per nustatytą laiką įvykdytinus tikslus ir metinius planus darbuotojų atžvilgiu; todėl ragina Komitetą plačiau taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą savo kasdienėje veikloje;

4.  pažymi, kad Komitetas 2015 m. turėjo patvirtintą 88 900 000 EUR biudžetą (plg. su 87 600 000 EUR 2014 m.), iš jų 87 200 000 EUR sudarė įsipareigojimų asignavimai, o jų panaudojimo lygis buvo 98,2 %; atkreipia dėmesį į 2015 m. šiek tiek sumažėjusį panaudojimo lygį;

5.  pažymi, kad Komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) sudarė ir 2015 m. pasirašė naują dvišalį administracinio bendradarbiavimo susitarimą; tiki, kad susitarimu užtikrinamas didesnis Komiteto ir EESRK veiklos efektyvumas;

6.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad ataskaitoje dėl Parlamento ir Komiteto pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo (toliau – susitarimas) įgyvendinimo abiejų institucijų bendradarbiavimas vertinamas aktualiai ir teigiamai; tačiau pastebi, kad reikia tiksliau apibūdinti susitarime minimą intensyvesnį bendradarbiavimą;

7.  teigiamai vertina Komiteto suinteresuotumą turėti sistemingesnį bendradarbiavimo su Parlamentu, visų pirma politikos srityse, ir su Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS) metodą; mano, kad tolesnis sąveikos plėtojimas duos teigiamų rezultatų abiem institucijoms;

8.  pakartoja savo prašymą, kad bendras vertinimas apie vykdant susitarimą sutaupytas biudžeto lėšas būtų įtrauktas į kitą su susitarimu susijusių tolesnių veiksmų ataskaitą;

9.  susirūpinęs pažymi, kad nebuvo pasiektas nei vienas iš Komiteto 2015 m. nustatytų tikslų padidinti Parlamento ir Tarybos dalyvavimą veikloje, susijusioje su Komiteto teikiamomis nuomonėmis;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad po 2015 m. lapkričio mėn. teroristinių išpuolių Paryžiuje dėl priežasčių, susijusių su saugumu, Parlamentas uždarė tiesioginę perėją tarp RMD ir REM pastatų; tikisi, kad Parlamentas iš naujo įvertins saugumo aspektus, nes perėjos atidarymas neabejotinai būtų naudingas visoms trims institucijoms;

11.  susirūpinęs pažymi, kad mokėjimų panaudojimo lygis 2015 m. nuosekliai mažėjo kai kuriuose biudžeto punktuose; atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. buvo pirmieji šeštosios Komiteto kadencijos metai; tačiau laikosi nuomonės, jog Komitetas turėtų užtikrinti, kad tai nedarytų poveikio biudžeto valdymui; ragina Komitetą gerinti savo veiklos rezultatus ir geriau pasirengti pirmiesiems septintosios Komiteto kadencijos metams;

12.  primygtinai ragina Komitetą toliau gerinti savo operacijų skaidrumą ir į metinę veiklos ataskaitą įtraukti visus turimus duomenis apie komiteto narių vykdytas misijas, nurodant detalias išlaidas;

13.  ragina Komitetą prisijungti prie būsimo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro;

14.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Komitete ir toliau yra nepakankama lyčių pusiausvyra vyresniosios ir vidurinės grandies vadovų pareigybių atžvilgiu (25 ir 75 proc. vyresniojoje vadovybėje ir 38 ir 62 proc. vidurinės grandies vadovybėje); primygtinai ragina Komitetą pagerinti šią lyčių pusiausvyrą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi šiai problemai spręsti, ir pasiektus rezultatus;

15.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad kalbant apie vadovaujamas pareigas išlaikytas tolygus geografinis pasiskirstymas;

16.  yra labai susirūpinęs dėl didelio Komiteto darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų dienų skaičiaus; ragina Komitetą įvertinti priežastis, sutelkti savo žmogiškųjų išteklių valdymą siekiant gerinti padėtį ir tikslingai organizuoti gerovės užtikrinimo veiklą, kad būtų įtraukta kuo daugiau darbuotojų, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio darbuotojų nebuvimui darbo vietoje;

17.  yra susirūpinęs, kad audito rekomendacijos dėl viduje taikomų IT projektų įgyvendinimo dar nėra tinkamai įgyvendintos; ragina Komitetą šią padėtį nedelsiant ištaisyti;

18.  palankiai vertina tai, kad vertimo raštu duomenys teikiami pagal suderintą metodiką, kurią nustatė tarpinstitucinis vertimo raštu ir žodžiu komitetas; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu persvarstomas elgesio vertimo raštu srityje kodeksas ir kad šis darbas turėtų būti atliktas kartu su EESRK;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl pagal susitarimą vykdyto darbuotojų perkėlimo į Parlamentą vertimo raštu, atlikto naudojantis išorės vertėjų paslaugomis, dalis išaugo nuo 2,57 proc. (2014 m.) iki beveik 10 proc. (2015 m.); ragina Komitetą įvertinti naujos ir dabar jau praktikoje taikomos tvarkos ekonominį efektyvumą;

20.  atkreipia dėmesį į Komiteto 2015 m. gruodžio mėn. priimtas taisykles dėl informatorių; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. buvo pradėta viena byla dėl informatorių veiksmų; prašo Komiteto nuolat informuoti Parlamentą apie tolesnę šios bylos eigą;

21.  mano, jog itin svarbu, kad Komitetas nedelsdamas laikytųsi dviejų Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų(6) ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) bylos ataskaitos(7), Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) ataskaitos(8) bei Parlamento rezoliucijų(9) ir iki 2017 m. pabaigos buvusio Komiteto vidaus auditoriaus, kuris pranešė apie pažeidimą, byloje pasiektų teisingą, sąžiningą ir subalansuotą sprendimą;

22.  mano, jog labai svarbu, kad Komitetas veiktų kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (EESRK), kad galėtų nedelsdamas imtis tolesnių veiksmų dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimo priekabiavimo byloje, susijusioje su abiejų institucijų pareigūnais(10), praneštų Parlamentui apie padarytą pažangą ir užtikrintų jam, jog peržiūri savo procedūras, kurios bus taikomos nagrinėjant būsimus nepagrįstus tvirtinimus dėl priekabiavimo, siekdamas užtikrinti, kad jos atitiktų Tarnautojų teismo praktiką;

23.  su dideliu pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas ir iki šiol pasiektus rezultatus mažinant Komiteto veiklos poveikį aplinkai ir atnaujintą Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) sertifikatą;

24.  atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas ir laimėjimus įgyvendinant pažangesnę informavimo ir komunikacijos politiką;

25.  palankiai vertina Komiteto metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją apie pastatų politiką, ypač dėl to, kad svarbu, jog tokios politikos išlaidos būtų tinkamai pagrįstos ir nebūtų pernelyg didelės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 69, 2015 3 13.

(2)

OL C 380, 2016 10 14, p. 1.

(3)

OL C 375, 2016 10 13, p. 1.

(4)

OL C 380, 2016 10 14, p. 147.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

2013 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) ir 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

OLAF galutinė bylos ataskaita, parengta 2003 m. spalio 8 d.

(8)

Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro 2008 m. gegužės 8 d. ataskaita.

(9)

Parlamento rezoliucijos: 2004 m. sausio 29 d. (OL L 57, 2004 2 25, p. 8), 2004 m. balandžio 21 d. (OL L 330, 2004 11 4, p. 153), 2005 m. balandžio 12 d. (OL L 196, 2005 7 27, p. 54), 2006 m. balandžio 27 d. (OL L 340, 2006 12 6, p. 44), 2015 m. balandžio 29 d. (OL L 255, 2015 9 30, p. 132) ir 2016 m. balandžio 28 d. (OL L 246, 2016 9 14, p. 152) siekiant paremti Komiteto vidaus auditoriaus bylą.

(10)

Byla F-124/10: Vassilliki Labiri prieš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK).

Teisinė informacija - Privatumo politika