Procedūra : 2016/2157(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0141/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0141/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.20

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0151

ZIŅOJUMS     
PDF 598kWORD 55k
31.3.2017
PE 593.840v02-00 A8-0141/2017

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2016/2157(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2016/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2015. finanšu gadu (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0141/2017),

1.  sniedz Reģionu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Reģionu komitejas 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Reģionu komitejai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2016/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0141/2017),

A.   tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

1.  konstatē, ka Revīzijas palāta savā 2015. gada pārskatā norāda, ka nav konstatēti nozīmīgi trūkumi attiecībā uz revidētajiem Reģionu komitejas (turpmāk „Komiteja”) cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

2.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, ir secinājusi, ka kopumā 2015. gada 31. decembrī slēgtajā gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  norāda, ka Komitejas budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar Komitejā strādājošajiem un atlikusī summa — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem; tomēr uzsver, ka uz darbības rezultātiem balstīta budžeta plānošana nebūtu jāpiemēro tikai Komitejas budžetam kopumā, bet tai būtu arī jāietver konkrētu, izmērāmu, sasniedzamu, reālistisku un laikā ierobežotu (SMART) mērķu noteikšana atsevišķām struktūrvienībām un nodaļām un darbinieku gada plānos; šajā sakarībā aicina Komiteju savās ikdienas darbībās plašāk ieviest uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas principu;

4.  norāda, ka 2015. gadā Komitejas apstiprinātais budžets bija EUR 88 900 000 (salīdzinājumam — 2014. gadā EUR 87 600 000), no kuriem EUR 87 200 000 veidoja saistību apropriācijas, kuru izlietojuma līmenis bija 98,2 %; norāda uz izlietojuma līmeņa nelielo samazināšanos 2015. gadā;

5.  norāda, ka ir noslēgts jauns administratīvs divpusējās sadarbības nolīgums starp Komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK), kurš tika parakstīts 2015. gadā; paļaujas, ka šis nolīgums nodrošinās vēl lielāku Komitejas un EESK darbības efektivitāti;

6.  ar gandarījumu norāda, ka ziņojums par Komitejas un Parlamenta sadarbības nolīguma (turpmāk „Nolīgums”) īstenošanu tika sagatavots savlaicīgi un tajā pozitīvi novērtēta abu iestāžu sadarbība; tomēr konstatē, ka Nolīgumā minētās intensificētās sadarbības raksturs ir vairāk jāprecizē;

7.  atzinīgi vērtē Komitejas pausto interesi par sistemātiskākas pieejas īstenošanu sadarbībā ar Parlamentu, jo īpaši attiecībā uz sadarbību politikas jomās un ar Parlamenta Izpētes dienestu (EPRS); uzskata, ka turpmāka sinerģiju attīstība sniegs abām pusēm labvēlīgus rezultātus;

8.  atkārtoti pieprasa nākamajā Nolīguma novērtējuma ziņojumā iekļaut kopīgu izvērtējumu par Nolīguma radītajiem budžeta ietaupījumiem;

9.  ar bažām norāda, ka nav sasniegts neviens no Komitejas 2015. gadā noteiktajiem mērķiem palielināt Parlamenta un Padomes līdzdalību ar Komitejas atzinumiem saistītajās darbībās;

10.  norāda, ka pēc 2015. gada novembrī Parīzē notikušajiem teroristu uzbrukumiem Parlaments drošības apsvērumu dēļ slēdza tiešu savstarpēju piekļuvi starp RMD un REM ēkām; paļaujas, ka Parlaments no jauna izvērtēs drošības apsvērumus, jo galerijas atkārtota atvēršana noteikti nāktu par labu visām trim iestādēm;

11.  ar bažām norāda uz maksājumu izpildes līmeņa pastāvīgu samazināšanos dažos budžeta posteņos 2015. gadā; pieņem zināšanai, ka 2015. gads bija sestā Komitejas pilnvaru termiņa pirmais gads; tomēr uzskata, ka Komitejai nebūtu jāpieļauj, ka tas ietekmē budžeta pārvaldību; aicina Komiteju uzlabot savus darbības rezultātus un labāk sagatavoties Komitejas septītā pilnvaru termiņa pirmajam gadam;

12.  mudina Komiteju vēl vairāk uzlabot tās darbību pārredzamību un savā gada darbības pārskatā iekļaut visus pieejamos datus par tās locekļu komandējumiem, sīki norādot izdevumus;

13.  aicina Komiteju pievienoties gaidāmajam iestāžu nolīgumam par obligātu pārredzamības reģistru;

14.  ar bažām norāda, ka augstākā un vidējā līmeņa vadošo amatu aizpildījumā joprojām pastāv dzimumu nelīdzsvarotība (25 % : 75 % augstākā līmeņa vadībā un 38 % : 62 % vidējā līmeņa vadībā); mudina Komiteju uzlabot tās dzimumu līdzsvaru un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu šo jautājumu, un gūtajiem rezultātiem;

15.  ar gandarījumu norāda uz labo ģeogrāfisko līdzsvaru vadošo amatu aizpildījumā;

16.  pauž dziļas bažas par lielo skaitu slimības atvaļinājuma dienu, ko izmantojuši Komitejas darbinieki; aicina Komiteju izvērtēt tā iemeslus, vērst cilvēkresursu pārvaldību uz stāvokļa uzlabošanu un mērķtiecīgi plānot labjutības pasākumus, lai iekļautu pēc iespējas vairāk darbinieku, tā palīdzot novērst šādu prombūtni;

17.  pauž bažas par to, ka vēl nav pietiekamā mērā īstenoti revīzijas ieteikumi, kas attiecas uz iekšējai izmantošanai paredzētu IT projektu darbības rezultātiem; aicina Komiteju nekavējoties labot šo situāciju;

18.  atzinīgi vērtē rakstiskās tulkošanas datu sniegšanu atbilstoši Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas saskaņotajai metodikai; norāda, ka šobrīd kopā ar EESK tiek pārskatīts rīcības kodekss rakstiskās tulkošanas jomā;

19.  norāda, ka tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas apjoms pieauga no 2,57 % 2014. gadā līdz teju 10 % 2015. gadā un to izraisīja darbinieku pārcelšana uz Parlamentu saskaņā ar Nolīgumu; aicina Komiteju izvērtēt jaunās īstenotās kārtības izmaksu lietderību;

20.  norāda, ka Komiteja 2015. gada decembrī pieņēma noteikumus par trauksmes celšanu; turklāt konstatē, ka 2015. gadā tika sākta viena trauksmes celšanas lieta; prasa Komitejai informēt Parlamentu par norisēm šajā lietā;

21.  uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komiteja nekavējoties veiktu pasākumus saistībā ar diviem ES Civildienesta tiesas nolēmumiem(6) un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņojumu(7), Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja ziņojumu(8) un Parlamenta rezolūcijām(9) un līdz 2017. gada beigām panāktu taisnīgu, cieņpilnu un godīgu atrisinājumu Komitejas bijušā iekšējā revidenta trauksmes celšanas lietā;

22.  uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komiteja sadarbotos ar EESK nolūkā nekavējoties veikt pasākumus saistībā ar ES Civildienesta tiesas nolēmumu aizskarošas izturēšanās lietā, kurā iesaistīti abu iestāžu ierēdņi(10), lai tā ziņotu Parlamentam par panākto un lai tā pārskatītu savas procedūras, kas paredzētas turpmāku apsūdzību par aizskarošu izturēšanos izskatīšanai, ar mērķi nodrošināt, ka tās atbilst Civildienesta tiesas judikatūrai;

23.  ar lielu gandarījumu norāda uz centieniem uzlabot Komitejas vides pēdu un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, kā arī vides vadības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāta atjaunošanu;

24.  atzīmē Komitejas centienus un sasniegumus uzlabot tās informācijas un komunikācijas politiku;

25.  atzinīgi vērtē Komitejas gada darbības pārskatā iekļauto informāciju par tās ēku politiku, jo īpaši ņemot vērā, ka ir svarīgi, lai šādas politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārmērīgas.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini, Lieve Wierinck

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 69, 13.3.2015.

(2)

OV C 380, 14.10.2016., 1. lpp.

(3)

OV C 375, 13.10.2016., 1. lpp.

(4)

OV C 380, 14.10.2016., 147. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

Civildienesta tiesas 2013. gada 7. maija spriedums lietā F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) un 2014. gada 18. novembra spriedums lietā F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247).

(7)

OLAF galīgais ziņojums, 2003. gada 8. oktobris.

(8)

Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja 2008. gada 8. maija ziņojums.

(9)

Parlamenta rezolūcijas: 2004. gada 29. janvāra (OV L 57, 25.2.2004., 8. lpp.), 2004. gada 21. aprīļa (OV L 330, 4.11.2004., 153. lpp.), 2005. gada 12. aprīļa (OV L 196, 27.7.2005., 54. lpp.), 2006. gada 27. aprīļa (OV L 340, 6.12.2006., 44. lpp.), 2015. gada 29. aprīļa (OV L 255, 30.9.2015., 132. lpp.) un 2016. gada 28. aprīļa (OV L 246, 14.9.2016., 152. lpp.) rezolūcija, paužot atbalstu Komitejas iekšējā revidenta lietā.

(10)

Lieta F-124/10 Vassilliki Labiri/ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika